METODOLOGIE din 9 iulie 2015privind desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist, chimist din unităţile sanitare publice şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi (Anexa 2)
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 524 din 14 iulie 2015    Pentru ocuparea posturilor vacante de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist, chimist din unităţile sanitare publice şi pentru ocuparea funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi, concursul va consta în următoarele probe: proba scrisă (A), proba clinică sau practică (B), analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice (C).Probele se susţin în următoarea ordine:1. analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice (C);2. proba scrisă (A);3. proba clinică sau practică (B).Calcularea punctajului rezultat din analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice se face de comisia de concurs pe baza documentelor depuse de candidaţi.Candidaţii vor semna de luare la cunoştinţă a punctajului obţinut la analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice, înainte de susţinerea probelor A şi B.A. Proba scrisă (obligatorie) se desfăşoară pe durata a 3 ore şi este:1. secretă şi constă din 10 întrebări alcătuite de comisia de concurs pentru fiecare specialitate, prin extragerea a 10 subiecte din tematica probei scrise;2. eliminatorie, cu un punctaj minim de promovare de: a) 60,00 de puncte pentru cei care concurează pentru ocuparea unor posturi de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist; b) 70,00 de puncte pentru cei care concurează pentru ocuparea postului de medic şef de secţie, şef de compartiment, şef de laborator şi farmacist-şef.Candidaţii nu au voie să păstreze cărţi sau alte materiale informative. Tragerea la sorţi a subiectelor de concurs se va desfăşura în prezenţa comisiei de concurs, în sala de concurs.Preşedintele comisiei de concurs va depune într-o urnă bilete conţinând fiecare un număr corespunzător subiectelor din tematica probei scrise. Primul candidat, în ordine alfabetică, va extrage din urnă 10 bilete care vor fi semnate atât de candidat, cât şi de preşedintele comisiei de concurs, după care comisia se retrage pentru a formula 10 întrebări mai succinte din cele 10 subiecte mari extrase, a căror tratare se va putea încadra în timpul de 3 ore prevăzut pentru proba scrisă.Secretizarea lucrărilor se va face de către fiecare candidat în parte, prin introducerea unui bilet ce conţine datele de identificare (nume, prenume, numărul şi seria BI/CI) în plicul situat în partea interioară a coperţii.Înainte de introducerea biletului în plic, secretarul comisiei de concurs va verifica datele înscrise pe acesta, apoi va lipi plicul şi va aplica ştampila stabilită de comisie, astfel încât să cuprindă şi o porţiune din afara plicului. Totodată, preşedintele comisiei de concurs va semna deasupra ştampilei.Cele 10 subiecte stabilite de comisia de concurs vor fi dictate candidaţilor, iar aceştia le vor scrie la începutul fiecărei foi.Terminarea enunţării ultimului subiect corespunde cu ora începerii probei.În timpul probei scrise, candidaţii vor fi supravegheaţi, încălcarea disciplinei de concurs ducând la eliminarea din concurs a candidaţilor vinovaţi, comisia de concurs întocmind în acest sens un proces-verbal.În timpul probei scrise comisia de concurs se retrage şi elaborează baremul de corectură, care va fi semnat de preşedinte şi de către membrii comisiei.La sfârşitul celor trei ore, lucrările se strâng, se numără şi se depozitează într-un dulap care se va sigila.Fiecare subiect va primi o notă între 0-10 puncte, astfel încât la această probă candidaţii pot obţine maximum 100 de puncte.Deschiderea lucrărilor se va face imediat după corectare, în prezenţa candidaţilor, şi rezultatele se vor afişa la sediul comisiei de concurs.Eventualele contestaţii se pot depune în scris, în termen de maximum o oră de la anunţarea punctajului obţinut la proba scrisă, iar comisia de concurs are obligaţia să răspundă în scris candidatului în maximum 24 de ore de la înregistrarea contestaţiei.După expirarea termenului de soluţionare a contestaţiilor, secretarul comisiei de concurs va întocmi catalogul probei scrise, în care va consemna punctajele obţinute de fiecare candidat.Numai candidaţii care au obţinut minimum 60,00, respectiv 70,00 de puncte vor fi programaţi pentru următoarele probe, ceilalţi candidaţi vor fi declaraţi respinşi.B. Proba clinică sau practică (în funcţie de particularităţile specialităţii şi ale postului scos la concurs)La proba clinică sau practică se pot obţine maximum 100 de puncte, conform unui barem stabilit de comisia de concurs înainte de începerea probei. Punctajul minim de promovare este de 60,00 de puncte.1. În cazul în care se susţine proba clinică, aceasta se va desfăşura într-o secţie de profil, în care candidaţii nu au avut acces în ultimele 30 de zile.Candidaţii vor fi izolaţi într-o cameră sub supravegherea secretarului, timp în care comisia de concurs va alege câţiva pacienţi, de preferinţă dintre cei nou-internaţi, pe care îi examinează, le fixează diagnosticul şi întocmeşte pentru fiecare un buletin care cuprinde numele pacientului, numărul patului şi diagnosticul complet stabilit de comisie şi semnat de toţi membrii acesteia.La alegerea pacienţilor se va avea în vedere ca diagnosticul să corespundă tematicii publicate.Numele acestor pacienţi vor fi scrise pe câte un bileţel, iar candidaţii în serie de câte doi vor extrage din urnă, în faţa comisiei de concurs, biletul de examen, ce va fi semnat de preşedintele comisiei şi de candidat.După aceasta, candidatul însoţit de cel puţin doi membri ai comisiei de concurs este condus la patul pacientului indicat pe bilet, pentru examinare, care va dura 20 de minute.În timpul examinării, candidaţii pot solicita comisiei de concurs rezultatele examenelor paraclinice efectuate pacientului şi necesare pentru stabilirea diagnosticului.După examinarea pacientului, candidatul este condus într-o încăpere izolată care asigură condiţii pentru a formula răspunsul. Candidatul va avea la dispoziţie 20 de minute pentru pregătirea expunerii şi va fi supravegheat permanent de secretarul comisiei de concurs.Înainte de expunerea cazului, candidatul va scrie pe un bilet diagnosticul pacientului examinat, bilet pe care îl va semna împreună cu preşedintele comisiei de concurs.După aceasta, candidatul face expunerea clinică a cazului, timp în care nu va fi întrerupt. Expunerea durează 20 de minute.La sfârşitul expunerii, preşedintele comisiei de concurs arată candidatului buletinul cu diagnosticul stabilit de către comisie.Pe perioada derulării probei clinice, foaia de observaţie a pacientului respectiv se păstrează de către preşedintele comisiei de concurs.Eventualele contestaţii se pot depune în scris, în termen de maximum o oră de la anunţarea punctajului obţinut la proba clinică, iar comisia de concurs are obligaţia să răspundă în scris candidatului în maximum 24 de ore de la înregistrarea contestaţiei. După expirarea termenului de soluţionare a contestaţiilor, secretarul comisiei de concurs va întocmi catalogul probei clinice, în care va consemna punctajele obţinute de fiecare candidat.2. În cazul în care se susţine proba practică, aceasta se va desfăşura potrivit celor menţionate în tematică şi conform criteriilor stabilite de fiecare comisie în funcţie de specialitate (număr de subiecte, timp de executare, expunere etc.).Eventualele contestaţii se pot depune în scris, în termen de maximum o oră de la anunţarea punctajului obţinut la proba practică, iar comisia de concurs are obligaţia să răspundă în scris candidatului, în maximum 24 de ore de la înregistrarea contestaţiei. După expirarea termenului de soluţionare a contestaţiilor, secretarul comisiei de concurs va întocmi catalogul probei practice, în care va consemna punctajele obţinute de fiecare candidat.Conţinutul probei practice pentru farmacişti, biologi, biochimişti şi chimişti va fi stabilit de comisie conform specificului specialităţii şi postului.C. La punctajele obţinute în urma promovării probelor prevăzute la lit. A şi B se va adăuga un punctaj rezultat din analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice, pe baza documentelor depuse de candidaţi la dosar, conform metodologiei cuprinse în anexa nr. 3 la ordin.Catalogul definitiv va cuprinde punctajele de la probele A, B şi C. Vor fi declaraţi promovaţi candidaţii care au obţinut minimum 120 de puncte, respectiv 132 de puncte în cazul candidaţilor care concurează pentru ocuparea postului de medic şef de secţie, şef de compartiment, şef de laborator şi farmacist-şef.După întocmirea catalogului definitiv şi a clasamentului pe posturi, conform opţiunii depuse de candidaţi la înscriere, se stabilesc candidaţii care vor ocupa posturile, în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut. Comisia de concurs va consemna într-un proces-verbal modul de organizare şi desfăşurare a concursului.-------