METODOLOGIE din 9 iulie 2015privind organizarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice, a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare publice fără paturi, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi (Anexa 1)
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 524 din 14 iulie 2015     +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Ocuparea posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice, a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare publice fără paturi, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi se face numai pe posturi normate şi vacante sau temporar vacante, potrivit legii şi prezentei metodologii.  +  Articolul 2Posturile vacante sau temporar vacante de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice se ocupă numai prin concurs/examen, potrivit dispoziţiilor legale şi prezentei metodologii.  +  Capitolul II Organizarea concursurilor şi modul de ocupare a posturilor şi funcţiilor ca urmare a acestor concursuri  +  Secţiunea 1 Organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist  +  Articolul 3 (1) Concursul/Examenul pentru ocuparea posturilor vacante de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist se organizează la nivelul unităţii sanitare publice care are în statul de funcţii postul vacant. (2) Posturile se publică la concurs cu precizarea gradului profesional şi a atestatelor de studii complementare pe care trebuie să le deţină candidaţii, după cum urmează: a) pentru posturile de medic concurează medici cu drept de liberă practică, specialişti sau primari confirmaţi în specialitatea respectivă, rezidenţi aflaţi în ultimul an de pregătire în specialitatea în care se publică postul; b) pentru posturile de medicină generală/medicină de familie concurează medici de medicină generală cu drept de liberă practică, specialişti sau primari confirmaţi în specialitatea medicină generală/medicină de familie, rezidenţi aflaţi în ultimul an de pregătire; c) pentru posturile de medic dentist concurează medici dentişti cu drept de liberă practică, specialişti sau primari confirmaţi în specialitatea stomatologie generală, rezidenţi aflaţi în ultimul an de pregătire; d) pentru posturile de farmacişti concurează farmacişti cu drept de liberă practică, specialişti sau primari confirmaţi în specialitatea farmacie, farmacişti rezidenţi aflaţi în ultimul an de pregătire; e) pentru posturile de biolog, biochimist şi chimist candidează, după caz, biologi, biochimişti, chimişti debutanţi, biologi, biochimişti, chimişti, respectiv biologi, biochimişti, chimişti specialişti sau principali. (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), unităţile sanitare aflate în subordonarea sau coordonarea ministerelor ori instituţiilor cu reţea sanitară proprie pot introduce criterii specifice. (4) În situaţia în care, în urma concursului organizat în temeiul prezentei metodologii, nu s-au prezentat candidaţi pentru unul sau mai multe posturi vacante, posturile se pot publica din nou la concurs cu respectarea prevederilor prezentei metodologii, fără precizarea gradului profesional şi a atestatelor de studii complementare. (5) În cazul prevăzut la alin. (4), managerul unităţii va prezenta ordonatorului de credite imediat superior, cu ocazia solicitării privind aprobarea organizării concursului, anunţul de concurs organizat anterior în temeiul alin. (2) şi copia procesului-verbal în care a fost consemnat rezultatul concursului. (6) Candidaţii susţin concursul în baza tematicii anunţate de unitatea sanitară care a publicat postul în vederea scoaterii la concurs.  +  Articolul 4Organizarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante se aprobă de către conducătorul unităţii, în urma obţinerii: a) avizului consultativ al organizaţiilor profesionale - colegiul medicilor, colegiul medicilor dentişti, respectiv colegiul farmaciştilor, al ordinului biologilor, biochimiştilor şi chimiştilor, după caz; b) aprobării ordonatorului de credite imediat superior, în funcţie de subordonare.  +  Articolul 5 (1) În termen de 5 zile lucrătoare de la primirea avizelor prevăzute la art. 4 unitatea va face demersurile pentru asigurarea publicităţii concursului. (2) Publicarea în vederea organizării concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante de medici, medici dentişti, farmacişti, biologi, biochimişti şi chimişti se face la solicitarea unităţilor sanitare. (3) Concursul pentru ocuparea posturilor vacante din cercetarea ştiinţifică medicală se organizează cu avizul Academiei de Ştiinţe Medicale. Concursul se desfăşoară cu respectarea prevederilor Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului din cercetare-dezvoltare. (4) Anunţul de concurs este întocmit de către unitatea sanitară, indiferent de subordonare, este dat publicităţii simultan într-un ziar central cu profil medical agreat de către Ministerul Sănătăţii şi este postat pe pagina de internet a unităţii sanitare şi afişat la sediul acesteia. (5) Anunţul de concurs va cuprinde: a) unitatea sanitară, gradul profesional şi specialitatea postului vacant şi a atestatelor de studii complementare pe care trebuie să le deţină candidaţii; b) condiţii de înscriere (nu se admite îngrădirea participării în funcţie de domiciliu, vârstă, sex, religie sau de locul de muncă al candidaţilor, cu excepţia ministerelor cu reţea sanitară proprie pentru care existau reglementări legislative specifice); c) pentru funcţiile de şef de secţie, şef de laborator, şef de compartiment din unităţile sanitare publice fără paturi, precum şi pentru funcţia de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi se pot înscrie numai candidaţi care au obţinut minimum două puncte din cele prevăzute la pct. 9 din anexa nr. 3 la ordin; d) condiţiile pe care le oferă unitatea sanitară; e) conţinutul dosarului de înscriere şi locul de înscriere conform prezentei metodologii; f) tematica de concurs; g) termen de înscriere - 15 zile calendaristice de la data publicării, cu respectarea prevederilor alin. (4). În cazul în care ultima zi de înscriere coincide cu o zi nelucrătoare, candidaţii vor putea depune dosarele de înscriere inclusiv în prima zi lucrătoare după expirarea celor 15 zile; h) cuantumul taxei de concurs.  +  Articolul 6 (1) Înscrierea la concurs pentru toate categoriile de posturi publicate se face la unitatea sanitară care a publicat postul vacant pentru concurs. (2) În vederea înscrierii pentru concurs, a cărui publicitate a fost asigurată conform legii, candidatul va depune la unitatea sanitară care a publicat postul un dosar cuprinzând următoarele documente: a) cererea în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze; b) copia de pe diploma de medic, medic dentist, farmacist, după caz, biolog, biochimist, chimist şi adeverinţă/certificat de confirmare în gradul profesional; c) copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs; d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 447 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 531 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 618 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, ori la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Legea nr. 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog şi chimist, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în sistemul sanitar din România; e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin; f) cazierul judiciar; g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează; h) chitanţa de plată a taxei de concurs. (3) Unităţile sanitare la nivelul cărora s-au depus dosarele de înscriere la concurs verifică şi confirmă documentele din dosarele respective. (4) Pentru dosarele incomplete se stabileşte un termen de 5 zile lucrătoare pentru completarea lor. Ulterior expirării acestui termen nu se admit completări ale dosarului, iar dosarele necompletate se resping. (5) Situaţia privind dosarele admise sau respinse se afişează la sediul unităţii. (6) Contestaţiile privind dosarele respinse se adresează, în termen de două zile lucrătoare din momentul afişării, conducătorului unităţii care are obligaţia de a le soluţiona în termen de 2 zile lucrătoare de la depunere.  +  Articolul 7 (1) Comisiile de concurs sunt formate din: a) pentru spitalele clinice cu secţii clinice universitare, institute sau centre medicale clinice, spitale judeţene:1. preşedinte - medic primar, cadru didactic cu funcţie de predare în disciplina de profil sau, după caz, medic dentist primar, farmacist primar, biolog, biochimist, chimist, cu grad principal în specialitatea postului;2. membri:- un cadru didactic cu funcţie de predare în disciplina de profil, cu titlul egal sau mai mic decât al preşedintelui, ori medic primar în specialitatea postului respectiv, medic dentist primar, farmacist primar, ori, după caz, un biolog, biochimist, chimist, cu grad principal în specialitatea postului;- un medic primar în specialitatea postului respectiv, medic dentist primar sau farmacist primar ori, după caz, un biolog, biochimist, chimist, cu grad principal în specialitatea postului;3. reprezentantul ordonatorului de credite superior ierarhic, în funcţie de subordonare;4. secretar - medic, medic dentist, farmacist sau, după caz, biolog, biochimist ori chimist; b) pentru celelalte unităţi sanitare:1. preşedinte - medic primar în specialitatea postului respectiv, medic dentist primar sau farmacist primar ori, după caz, un biolog, biochimist, chimist, cu grad principal, în specialitatea postului;2. membri:- medic primar în specialitatea postului respectiv, medic dentist primar sau farmacist primar ori, după caz, un biolog, biochimist, chimist, cu grad principal în specialitatea postului;- medic primar în specialitatea postului respectiv, medic dentist primar sau farmacist primar ori, după caz, un biolog, biochimist, chimist, cu grad principal în specialitatea postului desemnat de către organizaţia profesională judeţeană sau a municipiului Bucureşti din care face parte;3. reprezentantul ordonatorului de credite superior ierarhic, în funcţie de subordonare;4. secretar - medic, medic dentist, farmacist sau, după caz, biolog, biochimist ori chimist. (2) În cazul concursurilor organizate pentru ocuparea posturilor vacante de medici sau medici dentişti în structurile UPU-SMURD ori CPU, şeful structurii respective ori înlocuitorul legal al acestuia este membru în comisia de examinare a candidaţilor şi are drept de notare numai în cazul în care deţine gradul de primar de minimum un an în specialitatea postului publicat la concurs. (3) Pentru unităţile sanitare publice din subordinea administraţiei publice locale, din comisie va face parte şi un reprezentant al direcţiei de sănătate publică din judeţul în care are sediul unitatea sanitară publică sau din municipiul Bucureşti. (4) Reprezentanţii autorităţilor administraţiei publice locale, ai direcţiei de sănătate publică, ai ministerului ori ai instituţiei cu reţea sanitară proprie, precum şi cei ai Ministerului Sănătăţii nu notează candidaţii, având statut de observator. (5) În situaţia în care în cadrul unităţii sanitare publice nu există specialişti în profilul postului scos la concurs, în comisia de concurs pot fi cooptaţi specialişti din afara unităţii. (6) Comisiile de concurs sunt propuse de către conducătorul unităţii sanitare care a publicat posturile la concurs şi sunt aprobate de ordonatorul de credite superior ierarhic, prin act administrativ al conducătorului acestuia, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea propunerilor. (7) Propunerile se înaintează imediat după rezolvarea contestaţiilor prevăzute la art. 6 alin. (6), precizându-se numărul candidaţilor pentru fiecare post. (8) Comisia de soluţionare a contestaţiilor este formată din 3 membri, dintre care cel puţin un membru trebuie să aibă experienţa şi cunoştinţele necesare în domeniul în care urmează să se ocupe postul vacant, şi este constituită prin act administrativ al conducătorului unităţii sanitare publice care a publicat postul la concurs. (9) Comisia de soluţionare a contestaţiilor are în componenţa sa un membru supleant pentru situaţia de incompatibilitate a unuia dintre membrii titulari ai comisiei. (10) Exercitarea calităţii de membru al comisiei de concurs sau al comisiei de contestaţii reprezintă atribuţie de serviciu şi nu este remunerată suplimentar.  +  Articolul 8 (1) Calitatea de membru în comisia de concurs este incompatibilă cu calitatea de membru în comisia de soluţionare a contestaţiilor. (2) Nu pot fi membri în comisia de concurs sau în comisia de soluţionare a contestaţiilor persoanele care au calitatea de: a) soţ, soţie, rudă sau afin până la gradul al IV-lea inclusiv cu oricare dintre candidaţi; b) au relaţii cu caracter patrimonial sau interese patrimoniale cu oricare dintre candidaţi. (3) Situaţia de incompatibilitate poate fi sesizată de persoana în cauză, de oricare dintre candidaţi, de conducătorul instituţiei publice organizatoare a concursului sau de orice altă persoană interesată. În acest caz, conducătorul unităţii sanitare publice constată situaţia de incompatibilitate şi ia măsuri de înlocuire, în termen de două zile de la data sesizării, a membrului respectiv cu o altă persoană care să îndeplinească condiţiile cerute.  +  Articolul 9 (1) Concursurile se susţin în faţa comisiilor de examinare constituite potrivit dispoziţiilor din anexa nr. 2 la ordin. (2) Concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 de zile şi 90 de zile de la publicarea anunţului.  +  Articolul 10 (1) Rezultatul concursului, indiferent de categoria posturilor publicate pentru care s-a concurat, se consemnează într-un proces-verbal şi se comunică candidaţilor în termen de 24 de ore de la terminarea concursului. (2) După comunicarea rezultatelor, candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în scris, în termen de două zile lucrătoare la sediul unităţii, sub sancţiunea decăderii din acest drept. (3) Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se comunică tot în scris de către comisia de soluţionare a contestaţiilor, în termen de două zile lucrătoare de la depunerea acestora.  +  Articolul 11 (1) În cazul concursurilor pentru ocuparea posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist, candidaţii care la proba scrisă a examenului de specialitate prevăzut la pct. 2 din anexa nr. 3 la ordin nu au obţinut minimum 60 de puncte vor fi declaraţi respinşi şi nu vor continua concursul. (2) În urma susţinerii tuturor probelor vor fi declaraţi promovaţi candidaţii care au realizat un punctaj minim de 120 de puncte.  +  Articolul 12 (1) Clasamentul candidaţilor promovaţi se întocmeşte pentru fiecare post publicat pentru care s-a candidat. (2) Obţinerea postului se face strict în ordinea descrescătoare a punctajului realizat. (3) În cazul în care au fost publicate mai multe posturi similare (aceeaşi specialitate, acelaşi loc de muncă), clasificarea se va face pe grupul de posturi publicate.  +  Articolul 13 (1) Concursul pentru ocuparea posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist se validează de către conducătorul unităţii care a publicat postul, iar catalogul definitiv se afişează la avizierul unităţii respective. (2) Contestaţiile privind modul de validare a concursului se adresează autorităţilor administraţiei publice locale sau instituţiilor/ministerelor cu reţea sanitară proprie, respectiv Ministerului Sănătăţii, în funcţie de subordonare, în termen de 5 zile de la afişarea rezultatelor finale. (3) Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face în termen de 15 zile de la depunerea acestora.  +  Articolul 14 (1) În cazul concursurilor pentru ocuparea posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist, încadrarea candidaţilor declaraţi promovaţi se face prin act administrativ al conducătorului unităţii care a organizat concursul. (2) Actul administrativ se emite în termen de 5 zile de la validarea concursului, încadrarea urmând a se face în termen de maximum 15 zile de la emiterea actului.  +  Articolul 15 (1) Medicii, medicii dentişti, farmaciştii, biologii, biochimiştii şi chimiştii care nu se prezintă în termenul stabilit la posturile pentru care au candidat pierd dreptul câştigat prin concurs. (2) În cazul în care neprezentarea se datorează unor situaţii obiective, unitatea poate prelungi termenul de prezentare la post cu 30 de zile.  +  Articolul 16Încadrarea medicilor, medicilor dentişti, farmaciştilor, biologilor, biochimiştilor şi chimiştilor declaraţi promovaţi în urma concursului se face de către conducătorul unităţii care a organizat concursul, pe bază de contract individual de muncă pe durată nedeterminată.  +  Secţiunea a 2-a Organizarea şi desfăşurarea examenelor/concursurilor pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor vacante sau temporar vacante de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist  +  Articolul 17Organizarea examenului/concursului pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor vacante sau temporar vacante se aprobă de către conducătorul unităţii, cu avizul ordonatorului de credite imediat superior, în funcţie de subordonare.  +  Articolul 18 (1) Anunţul de examen/concurs întocmit de unitatea sanitară, indiferent de subordonare, va fi dat publicităţii simultan într-un ziar local şi va fi postat pe pagina de internet a unităţii sanitare, respectiv afişat la sediul acesteia. (2) Anunţul de examen/concurs va cuprinde: a) unitatea sanitară, gradul profesional şi specialitatea postului vacant, perioada pentru care se organizează examenul/concursul, cu precizarea, după caz, a atestatelor de studii complementare pe care trebuie să le deţină candidaţii; b) condiţii de înscriere (nu se admite îngrădirea participării în funcţie de domiciliu, vârstă, sex, religie sau de locul de muncă al candidaţilor, cu excepţia ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie pentru care există reglementări legislative specifice); c) condiţiile pe care le oferă unitatea sanitară; d) conţinutul dosarului de înscriere şi locul de înscriere conform prezentei metodologii; e) tematica de concurs; f) termenul de înscriere - 10 zile calendaristice de la data publicării; g) cuantumul taxei de examen/concurs.  +  Articolul 19 (1) Înscrierea la examen/concurs pentru toate categoriile de posturi publicate se face la unitatea sanitară care a publicat postul. (2) În vederea înscrierii pentru concurs, a cărui publicitate a fost asigurată conform legii, candidatul va depune la unitatea sanitară care a publicat postul un dosar cuprinzând documentele prevăzute la art. 6 alin. (2). (3) Unităţile sanitare la nivelul cărora s-au depus dosarele de înscriere la concurs vor verifica şi vor confirma documentele din dosarele respective. (4) Pentru dosarele incomplete se stabileşte un termen de două zile lucrătoare pentru completarea lor. (5) Ulterior expirării termenului prevăzut la alin. (4) nu se admit completări ale dosarului, iar dosarele necompletate se resping. (6) Situaţia privind dosarele admise sau respinse se afişează la sediul unităţii. (7) Contestaţiile privind dosarele respinse se adresează, în termen de două zile lucrătoare de la afişare, conducătorului unităţii care are obligaţia de a le soluţiona în termen de două zile lucrătoare de la depunere.  +  Articolul 20 (1) Comisiile de examen/concurs vor fi formate din: a) preşedinte: - un medic primar sau, după caz, medic dentist ori farmacist primar, respectiv un biolog, biochimist, chimist principal din specialitatea postului; b) membri:- un medic primar sau, după caz, medic dentist ori farmacist primar, respectiv un biolog, biochimist, chimist principal din specialitatea postului;- un medic primar sau, după caz, medic dentist ori farmacist primar, respectiv un biolog, biochimist, chimist principal din specialitatea postului, desemnat de organizaţia profesională judeţeană sau a municipiului Bucureşti; c) directorul medical al unităţii; d) secretar - medic, medic dentist, farmacist sau, după caz, biolog, biochimist ori chimist. (2) Directorul medical şi secretarul comisiei nu notează candidaţii. (3) Din comisiile de examinare nu pot face parte persoane care se înrudesc cu candidaţii, până la gradul al IV-lea, sau care au relaţii cu caracter patrimonial ori interese patrimoniale cu oricare dintre candidaţi. (4) În cazul concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante de medici sau medici dentişti în structurile UPU-SMURD ori CPU, şeful structurii respective sau înlocuitorul legal al acestuia este membru în comisia de examinare a candidaţilor şi are drept de notare numai în cazul în care deţine titlul de specialist în specialitatea postului publicat la concurs. (5) Comisiile de examen/concurs sunt aprobate de managerul unităţii prin act administrativ, în termen de 5 zile lucrătoare de la încheierea înscrierilor.  +  Articolul 21 (1) Examenul/Concursul se susţine în faţa comisiei de examen constituite în conformitate cu art. 20. (2) Examenul/Concursul se organizează în maximum 30 de zile lucrătoare de la publicarea anunţului, dar nu mai devreme de 6 zile lucrătoare de la încheierea înscrierilor. (3) Examenul/Concursul cuprinde: a) o probă scrisă, care cuprinde 5 întrebări din tematica anunţată, fiecare întrebare fiind punctată cu 20 de puncte; şi b) o probă practică/clinică, după caz, pentru care se acordă punctajul maxim de 50 de puncte.  +  Articolul 22În urma susţinerii tuturor probelor de examen/concurs sunt declaraţi promovaţi candidaţii care au realizat un punctaj minim de 100 de puncte.  +  Articolul 23 (1) Clasamentul candidaţilor promovaţi se întocmeşte pentru fiecare post publicat şi pentru care s-a candidat, obţinerea postului respectiv făcându-se strict în ordinea descrescătoare a punctajului realizat. (2) În cazul în care au fost publicate mai multe posturi similare, acelaşi grad şi aceeaşi specialitate, acelaşi loc de muncă, clasificarea se va face pe grupul de posturi publicate.  +  Secţiunea a 3-a Ocuparea funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi, precum şi a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi  +  Articolul 24Funcţiile de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi, precum şi funcţia de farmacist-şef din unităţile sanitare publice cu paturi se ocupă pe bază de concurs, cu respectarea prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.406/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea funcţiei de şef de secţie, şef de laborator sau şef de serviciu din unităţile sanitare publice, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 25 (1) La concursurile pentru ocuparea funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi se prezintă, după caz, medici, farmacişti, biologi, chimişti, biochimişti specialişti cu o vechime de cel puţin 5 ani în specialitatea respectivă. Vechimea în specialitate decurge de la data confirmării şi încadrării ca specialist. (2) Funcţia de farmacist-şef din spitalele publice se ocupă în condiţiile legii de către farmacişti cu minimum 2 ani de experienţă profesională. (3) Medicii, farmaciştii, biologii, biochimiştii, chimiştii, cu vârsta de peste 65 de ani, nu pot participa la concurs şi nu pot fi numiţi în funcţiile de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi.  +  Articolul 26În cazul în care la concurs nu se prezintă niciun candidat în termenul legal, funcţia va fi ocupată cu delegaţie pe o perioadă de maximum 6 luni, prin decizia conducătorului unităţii, perioadă în care se reiau procedurile de concurs.  +  Secţiunea a 4-a Ocuparea posturilor prin integrare clinică  +  Articolul 27 (1) Personalul didactic medico-farmaceutic de la catedrele/disciplinele care funcţionează în unităţile sanitare beneficiază de încadrare prin cumul de funcţii cu jumătate de normă în respectiva unitate sanitară, în limita posturilor normate, vacante şi bugetate existente în statele de funcţii ale acestora. (2) Solicitările cadrelor didactice, însoţite de adeverinţa eliberată de instituţia de învăţământ superior medical, cu precizarea catedrei şi a disciplinei unde funcţionează şi a certificatului de specialist/primar, sunt depuse la unitatea sanitară. (3) Solicitările prevăzute la alin. (2) sunt comunicate spre aprobare consiliului de administraţie al unităţii, care va aproba aceste încadrări numai în secţiile/compartimentele cu paturi sau cabinetele din specialitatea în care este confirmat cadrul didactic. Încadrarea se face prin contract de muncă cu durată nedeterminată.  +  Articolul 28 (1) Personalul didactic medico-farmaceutic de la catedrele/disciplinele care funcţionează în alte unităţi decât cele sanitare poate beneficia de încadrare prin cumul de funcţii cu jumătate de normă în unităţi sanitare publice, în condiţiile prevăzute de Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Pentru personalul prevăzut la alin. (1), după obţinerea aprobării consiliului de administraţie al unităţii se va solicita şi aprobarea Ministerului Sănătăţii.  +  Articolul 29 (1) Personalul didactic medico-farmaceutic care a beneficiat de încadrare prin cumul de funcţii cu jumătate de normă o perioadă mai mare de 5 ani în unităţi sanitare publice poate continua activitatea cu normă întreagă în unitatea sanitară respectivă, la cerere. Cererea va fi însoţită de avizul instituţiei de învăţământ superior medical, de renunţarea la calitatea de cadru didactic, în cazul aprobării solicitării de trecere în reţeaua sanitară. (2) Solicitările prevăzute la alin. (1) sunt aprobate de către consiliul de administraţie al unităţii sanitare, în limita posturilor normate, vacante şi bugetate în statul de funcţii al unităţii. Unitatea sanitară va informa Ministerul Sănătăţii cu privire la întregirea normei respectivei persoane.  +  Capitolul III Dispoziţii finale  +  Articolul 30Întreaga responsabilitate privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante revine atât conducătorului unităţii care organizează concursul, cât şi comisiei de concurs.  +  Articolul 31Taxa de concurs este stabilită la valoarea de 150 lei pentru fiecare participant.  +  Articolul 32Trecerea din reţeaua de cercetare ştiinţifică medicală în reţeaua de asistenţă medicală se face prin concurs organizat conform prevederilor prezentei metodologii.  +  Articolul 33Angajarea medicilor, medicilor dentişti, farmaciştilor, biologilor, biochimiştilor şi chimiştilor, pensionari de invaliditate care îşi redobândesc capacitatea de muncă şi sunt depensionaţi, se face fără concurs, în unitatea în care au funcţionat anterior pensionării, conform prevederilor legale.  +  Articolul 34Detaşarea medicilor, medicilor dentişti, farmaciştilor, biologilor, biochimiştilor şi chimiştilor se face de către unităţile sanitare publice interesate, în condiţiile legii.  +  Articolul 35Ministerul Sănătăţii poate detaşa personal sanitar, indiferent de subordonarea unităţii sanitare în care este încadrat, în caz de epidemii, calamităţi sau în alte situaţii deosebite, declarate conform reglementărilor legale în vigoare, cu acordul celui în cauză.  +  Articolul 36Dispoziţiile prezentei metodologii nu afectează drepturile câştigate de medici, medici dentişti, farmacişti, biologi, biochimişti, chimişti şi ceilalţi specialişti cu studii superioare, sub regimul actelor normative anterioare.  +  Articolul 37 (1) Medicii, medicii dentişti, farmaciştii, biologii, biochimiştii şi chimiştii care sunt disponibilizaţi potrivit legii din unităţile sanitare publice pot ocupa fără concurs un post vacant într-o altă unitate sanitară publică din localitate, din judeţul respectiv sau din alte judeţe, în cazul în care postul a fost publicat la concurs şi nu s-au înscris candidaţi. (2) Orice alt post se poate ocupa numai prin concurs.------