CRITERII MINIME OBLIGATORII din 24 iunie 2015de autorizare şi acreditare pentru programul de studii universitare de Medicină veterinară din domeniul de licenţă Medicină veterinară (Anexa 2)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 511 din 9 iulie 2015    1. Programul de studii universitare de Medicină veterinară cuprinde 6 ani de studii, forma de învăţământ cu frecvenţă, respectiv 360 de credite de studii transferabile, reprezentând formare teoretică şi practică.2. Programul de studii menţionat la pct. 1 conduce la dobândirea următoarelor cunoştinţe şi competenţe: a) cunoştinţe corespunzătoare despre ştiinţele pe care se bazează activităţile de medic veterinar şi despre dreptul Uniunii Europene referitor la activităţile respective; b) cunoştinţe corespunzătoare despre structura, funcţiile, comportamentul şi nevoile psihologice ale animalelor, precum şi abilităţile şi competenţele necesare privind creşterea, alimentaţia, bunăstarea, reproducerea şi igiena acestora, în general; c) abilităţile şi competenţele clinice, epidemiologice şi analitice necesare pentru prevenirea, diagnosticarea şi tratamentul bolilor animalelor, inclusiv anestezie, chirurgia aseptică şi eutanasiere, considerate individual sau în grup, inclusiv cunoştinţe specifice despre bolile transmisibile la oameni; d) cunoştinţe, abilităţi şi competenţe de medicină preventivă, inclusiv competenţe referitoare la anchete şi certificare; e) cunoştinţe corespunzătoare despre igienă şi despre tehnologia producerii, fabricării şi punerii în circulaţie a produselor alimentare destinate animalelor sau a celor de origine animală destinate consumului uman, inclusiv abilităţile şi competenţele necesare pentru a înţelege şi a explica bunele practici în acest domeniu; f) cunoştinţele, abilităţile şi competenţele necesare pentru utilizarea responsabilă şi judicioasă a medicamentelor de uz veterinar pentru tratarea animalelor şi pentru asigurarea siguranţei în lanţul alimentar şi a protecţiei mediului.3. Programul de studii menţionat la pct. 1 cuprinde cel puţin următoarele discipline:A. Discipline fundamentale:- Fizică- Chimie- Biologie animală- Biologia plantelor- Matematici aplicate ştiinţelor biologiceB. Discipline specifice: a) Ştiinţe fundamentale:- Anatomie (inclusiv histologie şi embriologie)- Fiziologie- Biochimie- Genetică- Farmacologie- Farmacie- Toxicologie- Microbiologie- Imunologie- Epidemiologie- Deontologie b) Ştiinţe clinice:- Obstetrică- Patologie (inclusiv anatomie patologică)- Parazitologie- Medicină clinică şi chirurgie (inclusiv anestezie)- Prelegeri clinice despre diferite animale domestice, păsări şi alte specii de animale- Medicină preventivă- Radiologie- Reproducere şi tulburări de reproducere- Medicină veterinară şi sănătate publică- Legislaţie în domeniul medicinei veterinare şi al medicinei legale- Terapeutică- Propedeutică c) Producţie animală:- Producţie animală- Nutriţie animală- Agronomie- Economie rurală- Creşterea şi sănătatea animalelor- Igienă veterinară- Etologie protecţie animală d) Igienă alimentară:- Inspecţia şi controlul produselor alimentare pentru animale sau de origine animală- Igienă şi tehnologie alimentară- Lucrări practice (inclusiv lucrări practice în locurile de sacrificare şi de tratare a produselor alimentare)Predarea uneia sau a mai multor discipline se poate face în cadrul celorlalte discipline sau în conexiune cu acestea.Instruirea practică se poate desfăşura sub forma unui stagiu, cu condiţia ca aceasta să fie pe bază de program integral şi să se afle sub controlul direct al autorităţii sau al organismului competent şi să nu depăşească 6 luni din perioada totală de 6 ani de studiu.Repartizarea instruirii teoretice şi practice între diferitele grupe de discipline se face echilibrat şi în mod coordonat, astfel încât cunoştinţele şi experienţa să poată fi dobândite în mod corespunzător pentru a permite medicilor veterinari să-şi poată îndeplini sarcinile în totalitate.------