NORMA nr. 3 din 22 ianuarie 1999privind modificările în situaţia băncilor
EMITENT
 • BANCA NAŢIONALA A ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 58 din 10 februarie 1999  Prezentele norme se aplică băncilor persoane juridice române şi sucursalelor băncilor străine, autorizate sa funcţioneze pe teritoriul României, şi reglementează condiţiile în care pot fi operate modificări în situaţia acestora, în scopul asigurării supravegherii prudentiale.În temeiul prevederilor art. 26 alin. (2) lit. a) şi ale art. 50 alin. (1) din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naţionale a României, precum şi ale art. 25 alin. 3, art. 38, 42, art. 45 lit. h), art. 46, 51, 66 şi 86 din Legea bancară nr. 58/1998,Banca Naţionala a României emite prezentele norme.  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Termenii şi expresiile utilizate în prezentele norme au semnificatia prevăzută la art. 3 din Legea bancară nr. 58/1998.De asemenea, termenii de mai jos au următoarele semnificatii: a) aprobare prealabilă a Băncii Naţionale a României, denumita în continuare aprobare prealabilă, este aprobarea care se solicita Băncii Naţionale a României şi de obţinerea căreia este condiţionată punerea în aplicare a hotărârii organelor statutare ale băncii în cazurile prevăzute la art. 2 lit a), b), c) ,d), g) şi h) din prezentele norme sau exercitarea funcţiei de către conducătorii băncii ori a dreptului de vot de către actionarii semnificativi; b) act constitutiv - contractul şi/sau statutul băncii ori înscrisul unic purtând aceasta denumire, pe baza căruia banca s-a constituit; c) sedii secundare - sucursale, agenţii, reprezentante sau alte asemenea unităţi fără personalitate juridică ale băncii; d) hotărârea organului statutar - hotărârea adunării generale a acţionarilor sau, după caz, a consiliului de administraţie, în cazul băncilor persoane juridice române, respectiv hotărârea organelor de conducere ale băncii străine sau a conducerii sucursalei din România a acesteia, luată în limitele mandatului acordat, în cazul sucursalelor băncilor străine.  +  Capitolul 2 Modificări supuse aprobării prealabile  +  Articolul 2Sunt supuse aprobării prealabile modificările în situaţia băncilor referitoare la: a) denumirea; b) sediul social; c) obiectul de activitate; d) nivelul capitalului social; e) actionarii semnificativi; f) conducătorii băncii, în sensul desemnării unor noi persoane; g) deschiderea de către băncile persoane juridice române de reprezentante şi sucursale în străinătate, precum şi extinderea reţelei de sucursale şi alte sedii secundare pe teritoriul României, în situaţia prevăzută la art. 36 din prezentele norme; h) auditorul independent.În cazul sucursalelor băncilor străine sunt supuse aprobării prealabile modificările prevăzute la alin. 1 lit. b), c) şi f), precum şi cele privind extinderea reţelei teritoriale, conform ultimului alineat al art. 37 din prezentele norme.  +  Articolul 3Băncile vor proceda la înregistrarea în registrul comerţului a menţiunilor corespunzătoare modificărilor care, potrivit prevederilor legale în vigoare, sunt supuse acestei formalităţi numai după obţinerea aprobării prealabile a Băncii Naţionale a României. O copie de pe documentul care atesta înscrierea menţiunilor respective va fi transmisă Băncii Naţionale a României în termen de 5 zile de la efectuarea înregistrării.  +  Secţiunea I Denumirea şi sediul social  +  Articolul 4În cazul stabilirii unei noi denumiri a băncii, se vor respecta condiţiile prevăzute în normele privind autorizarea băncilor, emise de Banca Naţionala a României.Cererea de aprobare a modificării denumirii, semnată de unul dintre conducatori, va fi însoţită şi de hotărârea organului statutar privind respectiva modificare.  +  Articolul 5În situaţia schimbării sediului social al băncii, persoana juridică română, sau a sediului sucursalei băncii străine, spaţiul destinat sa constituie noul sediu nu poate fi amplasat la subsolurile clădirilor sau la etajele ansamblurilor de locuinţe şi trebuie să corespundă ca suprafaţa, condiţii de securitate şi dotări activităţilor propuse a fi desfăşurate.  +  Articolul 6Cererea de aprobare a schimbării sediului social al băncii sau a sediului sucursalei, semnată de unul dintre conducatori, va fi însoţită de hotărârea organului statutar privind respectiva modificare şi de dovada deţinerii cu titlu legal a spaţiului aferent sediului social/sediului, care se va materializa într-un act de proprietate încheiat în forma autentică, transcris în registrul de transcripţiuni imobiliare de pe lângă judecătoria unde se afla imobilul sau o copie legalizată de pe acesta, într-un contract de închiriere sau de subinchiriere, în original sau în copie legalizată, înregistrat la autoritatea fiscală (în cazul contractului de subinchiriere se va prezenta şi consimţământul scris al proprietarului, concretizat într-o declaraţie încheiată în forma autentică, precum şi contractul de închiriere în original sau în copie legalizată, înregistrat la autoritatea fiscală) etc.În cererea de aprobare se va preciza clar adresa spaţiului destinat sa constituie sediul social al băncii, respectiv sediul sucursalei, şi se vor indica numerele de telefon/fax.Orice schimbare privind denumirea strazii sau numerele de telefon/fax se va notifica Băncii Naţionale a României în termen de 5 zile de la data la care a intervenit schimbarea respectiva.  +  Secţiunea II Obiectul de activitate  +  Articolul 7Băncile persoane juridice române şi sucursalele băncilor străine pot desfăşura activităţile prevăzute la art. 8 din Legea nr. 58/1998 în condiţiile arătate la articolul respectiv, asa cum acestea au fost prevăzute în autorizaţia eliberata de către Banca Naţionala a României.În cazul sucursalelor băncilor străine, activităţile desfăşurate nu pot excede obiectului de activitate al băncii străine respective.Orice modificare a obiectului de activitate, în sensul completării, reformularii sau restrângerii acestuia, este supusă aprobării prealabile.În obiectul de activitate autorizat al unei bănci persoana juridică română sau al sucursalei unei bănci străine nu vor fi incluse activităţile pe care, potrivit prevederilor art. 8 din Legea nr. 58/1998, băncile nu le pot efectua în mod direct şi nici activităţile care nu sunt definitorii pentru scopul în care o banca se constituie şi funcţionează.  +  Articolul 8Cererea de aprobare, semnată de unul dintre conducătorii băncii, va fi însoţită de hotărârea organului statutar privind modificarea obiectului de activitate.În cazul operaţiunilor pentru care, potrivit unor legi speciale, este necesară şi aprobarea prealabilă (aviz) din partea altor autorităţi, va fi prezentată şi aceasta aprobare (aviz).  +  Secţiunea III Capitalul social  +  Articolul 9Majorarea capitalului social, inclusiv cea realizată pentru atingerea limitei minime a capitalului social, prevăzută în reglementările Băncii Naţionale a României, precum şi reducerea acestuia sunt supuse aprobării prealabile.  +  Articolul 10În cazul majorării capitalului social, cererea de aprobare semnată de unul dintre conducătorii băncii va fi însoţită de hotărârea organului statutar, din care să rezulte:- suma cu care urmează să se majoreze capitalul social;- nivelul capitalului social preconizat a se realiza în urma acţiunii de majorare;- modalitatea în care se va realiza majorarea solicitată.  +  Articolul 11Pentru majorarea capitalului social prin utilizarea surselor prevăzute la art. 41 din Legea nr. 58/1998 se va completa şi macheta prevăzută în anexa la prezentele norme.  +  Articolul 12În caz de reducere a capitalului social, hotărârea organului statutar va trebui să respecte minimul de capital social, sa arate motivele pentru care se face reducerea şi modalitatea de realizare a acesteia.  +  Secţiunea IV Acţionari semnificativi  +  Articolul 13Persoana care intenţionează sa achizitioneze o participaţie de cel puţin 5% din capitalul social al unei bănci sau să îşi majoreze o asemenea participaţie, astfel încât aceasta sa atinga sau să depăşească niveluri reprezentând multipli de 5% din capitalul social al băncii, trebuie să obţină o aprobare prealabilă.Cererea de aprobare va fi semnată de unul dintre conducătorii băncii şi de persoana menţionată la alin. 1.Persoana care solicită o aprobare prealabilă potrivit alin. 1 trebuie să dispună de o situaţie patrimonială care să îi permită onorarea obligaţiilor sale financiare.Fondurile destinate vărsămintelor la capitalul social al băncii, efectuate de către actionarii semnificativi, nu trebuie să provină dintr-un credit intern.  +  Articolul 14Băncile vor organiza o evidenta care să le permită identificarea acţionarilor semnificativi. În acest scop vor solicita acţionarilor lor, indiferent de cota de participare, informaţiile necesare în vederea calificării acestora în categoria "acţionari semnificativi", în sensul prevederilor art. 3 din Legea nr. 58/1998.  +  Articolul 15Băncile vor comunică de îndată Băncii Naţionale a României identitatea persoanelor care se încadrează în prevederile art. 13 din prezentele norme şi vor întreprinde demersurile necesare pentru transmiterea la Banca Naţionala a României a cererii şi documentaţiei necesare în vederea solicitării aprobării prealabile.Băncile nu vor permite persoanelor care se încadrează în prevederile art. 13 din prezentele norme să îşi exercite dreptul de vot corespunzător acţiunilor deţinute peste participaţia aprobată de Banca Naţionala a României, sub sancţiunea nulităţii hotărârii respective, dacă fără votul aferent acestor acţiuni nu s-ar fi obţinut majoritatea cerută.  +  Articolul 16Documentaţia aferentă cererilor de aprobare este cea prevăzută pentru fondatori în Normele privind autorizarea băncilor, emise de Banca Naţionala a României.În acest caz vor fi avute în vedere criteriile şi condiţiile prevăzute în normele privind autorizarea băncilor.  +  Articolul 17Anual, în termen de 6 luni de la încheierea exerciţiului financiar-contabil precedent, băncile vor transmite Băncii Naţionale a României informaţii financiare în legătură cu actionarii semnificativi (bilanţ contabil pentru persoanele juridice şi declaraţie de venit, în forma prezentată în Normele privind autorizarea băncilor, emise de Banca Naţionala a României, pentru persoanele fizice). Aceasta obligaţie nu priveşte actionarii semnificativi care sunt bănci, persoane juridice române.Trimestrial, în termen de 15 zile de la încheierea trimestrului, băncile vor comunică Băncii Naţionale a României o situaţie a acţionarilor semnificativi (identitatea, domiciliul şi cetăţenia, în cazul persoanelor fizice, naţionalitatea şi sediul, în cazul persoanelor juridice, suma, numărul de acţiuni deţinute şi procentul participatiei la capitalul social).  +  Secţiunea V Conducătorii băncii  +  Articolul 18Conducătorii băncii trebuie să îndeplinească condiţiile de onorabilitate, pregătire şi experienta profesională prevăzute la art. 25 din Legea nr. 58/1998.Nu vor putea fi numite conducatori ai unei bănci persoanele care sunt supuse vreunei interdicţii de a conduce o instituţie financiar-bancară sau care se afla în una dintre situaţiile prevăzute la art. 27 alin. 2 lit. b) şi c) din Legea nr. 58/1998 ori într-o alta situaţie de incompatibilitate prevăzută de legislaţia în vigoare.În aprecierea calificării profesionale a conducătorilor vor fi avute în vedere condiţiile stabilite prin Normele privind autorizarea băncilor, emise de Banca Naţionala a României.  +  Articolul 19Documentaţia aferentă cererii de aprobare semnate de unul dintre conducătorii băncii este prevăzută în Normele privind autorizarea băncilor, emise de Banca Naţionala a României; ea va fi însoţită şi de hotărârea organului statutar.  +  Articolul 20Schimbarea unui conducător de pe o funcţie de conducere (preşedinte/vicepreşedinte) pe o alta funcţie de conducere nu este supusă aprobării prealabile.În cazul eliberării din funcţie a unui conducător, banca va comunică Băncii Naţionale a României şi motivele care au stat la baza deciziei respective.  +  Articolul 21În situaţia în care, din diferite motive, nu mai sunt îndeplinite cerinţele legale privind numărul conducătorilor băncii sau cetăţenia acestora, prevăzute la art. 3 lit. h) şi, respectiv, la art. 25 alin. 1 din Legea nr. 58/1998 şi, în conformitate cu dispoziţiile legale şi/sau statutare, aceste cerinţe nu pot fi îndeplinite altfel, banca va convoca de îndată adunarea generală a acţionarilor, care va proceda la numirea altor persoane în calitate de conducatori.Completarea numărului de conducatori, cu respectarea condiţiei privind cetăţenia acestora, se va realiza în termen de cel mult 3 luni de la data apariţiei situaţiei prevăzute la alin. 1.Dispoziţiile alin. 1 şi 2 se aplică în mod corespunzător şi în cazul sucursalelor băncilor străine.  +  Secţiunea VI Deschiderea de către băncile persoane juridice române de reprezentante şi sucursale sau de alte sedii secundare în străinătate  +  Articolul 22În cazul deschiderii în străinătate a unei reprezentante, sucursale sau a unui alt sediu secundar, cererea de aprobare semnată de unul dintre conducătorii băncii va fi însoţită de: a) hotărârea organului statutar, din care să rezulte:- operaţiunile care urmează a fi desfăşurate de sediul secundar (care nu pot excede obiectului de activitate al băncii, asa cum a fost autorizat de Banca Naţionala a României);- capitalul de dotare al sediului secundar (dacă este cazul);- identitatea conducătorilor sediului secundar;- adresa sediului secundar; b) studiul de fezabilitate din care să rezulte şi rentabilitatea deschiderii respectivului sediu secundar; c) curriculum vitae şi certificatul de cazier judiciar ale conducătorilor desemnaţi ai sediului secundar.  +  Articolul 23La acordarea aprobării prealabile, în aplicarea dispoziţiilor prezentei secţiuni, se vor avea în vedere şi reglementările valutare privind autorizarea transferului de capital.  +  Secţiunea VII Auditorul independent  +  Articolul 24Fiecare banca persoana juridică română va avea un auditor independent, numit în conformitate cu prevederile art. 61 din Legea nr. 58/1998 şi aprobat de Banca Naţionala a României.  +  Articolul 25În cazul schimbării auditorului independent, cererea de aprobare semnată de unul dintre conducătorii băncii va fi însoţită de documentaţia prevăzută în Normele privind autorizarea băncilor, emise de Banca Naţionala a României.  +  Capitolul 3 Notificări  +  Articolul 26Băncile persoane juridice române vor notifica Băncii Naţionale a României, în termen de 5 zile de la data înregistrării menţiunilor corespunzătoare în registrul comerţului, modificările privind: a) componenta consiliului de administraţie, alta decât cea supusă aprobării prealabile potrivit art. 2 din prezentele norme, inclusiv schimbarea unui conducător de pe o funcţie de conducere (preşedinte/vicepreşedinte) pe o alta funcţie de conducere; b) cenzorii şi cenzorii supleanţi; c) actul constitutiv, altul decât cel supus aprobării prealabile; d) reţeaua de sucursale şi alte sedii secundare pe teritoriul României, în conformitate cu prevederile cap. IV din prezentele norme.Modificările operate în reglementările proprii ale băncii, referitoare la desfăşurarea activităţii, se vor notifica Băncii Naţionale a României în termen de 10 zile de la realizarea acestora.  +  Articolul 27În cazurile prevăzute la art. 26 lit. a)-c) din prezentele norme, notificarea va fi însoţită de hotărârea organului statutar referitoare la modificarea respectiva şi de copia de pe documentul care atesta înscrierea menţiunilor corespunzătoare în registrul comerţului.  +  Articolul 28Pentru persoanele nominalizate în calitate de administrator sau de cenzor se vor avea în vedere criteriile şi condiţiile prevăzute a fi îndeplinite potrivit Normelor privind autorizarea băncilor, emise de Banca Naţionala a României.Pentru aceste persoane notificarea va fi însoţită şi de datele şi informaţiile precizate în Normele privind autorizarea băncilor. În cazul schimbării unui conducător de pe o funcţie de conducere (preşedinte/vicepreşedinte) pe o alta funcţie de conducere, se va prezenta chestionarul cuprins în anexa nr. 4 la Normele privind autorizarea băncilor, actualizat.  +  Articolul 29Sucursalele băncilor străine vor notifica Băncii Naţionale a României, în termen de 10 zile de la realizarea lor, modificările privind: a) schimbarea unui conducător de pe o funcţie de conducere (director/director adjunct) pe o alta funcţie de conducere; în acest caz va fi prezentat chestionarul cuprins în anexa nr. 4 la Normele privind autorizarea băncilor, emise de Banca Naţionala a României, actualizat; b) persoanele care, potrivit art. 60 din Legea nr. 58/1998, urmează sa verifice şi să semneze bilanţul sucursalei; pentru aceste persoane va fi prezentată documentaţia prevăzută în Normele privind autorizarea băncilor, emise de Banca Naţionala a României, din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor prevăzute în aceste norme; c) capitalul de dotare (în caz de majorare, se va preciza sursa utilizata pentru aceasta); d) reţeaua de sedii secundare de pe teritoriul României, potrivit cap. IV din prezentele norme.Notificarea va fi însoţită şi de hotărârea organului statutar referitoare la respectivele modificări.  +  Articolul 30Băncile străine care au fost autorizate sa funcţioneze pe teritoriul României printr-o sucursala vor notifica Băncii Naţionale a României, în termen de 30 de zile de la realizarea lor, modificările privind: a) denumirea şi sediul social ale băncii străine; b) orice situaţie a băncii străine rezultată din acţiuni de fuziune sau dizolvare (în aceste situaţii, se vor prezenta şi documentele necesare din partea autorităţii de supraveghere din ţara de origine).Anual, băncile străine vor transmite Băncii Naţionale a României informaţii privind situaţia lor financiară (raport anual).  +  Capitolul 4 Reţeaua teritorială  +  Articolul 31Deschiderea de sedii secundare pe teritoriul României de către băncile persoane juridice române şi desfiinţarea acestora vor fi notificate Băncii Naţionale a României, împreună cu hotărârea organului statutar referitoare la aceasta, în termen de 5 zile de la data înregistrării în registrul comerţului a menţiunilor corespunzătoare.  +  Articolul 32Persoanele desemnate să asigure conducerea unui sediu secundar al unei bănci trebuie să aibă onorabilitatea corespunzătoare, studii superioare şi vechime de cel puţin un an în domeniul financiar-bancar.Nu vor putea fi desemnate în aceasta calitate persoanele care sunt supuse vreunei interdicţii de a conduce o instituţie financiar-bancară, persoanele cărora li s-a retras aprobarea de către Banca Naţionala a României, potrivit art. 69 din Legea nr. 58/1998, sau care au fost înlocuite, potrivit art. 70 din aceeaşi lege, ca urmare a unei măsuri de remediere luate de o banca.  +  Articolul 33În cazul deschiderii unui sediu secundar, se vor comunică Băncii Naţionale a României: a) statutul sediului secundar (sucursala, agenţie etc.); b) adresa completa şi numărul de telefon şi/sau de fax ale sediului secundar; c) identitatea persoanei desemnate să asigure conducerea sediului secundar, însoţită de curriculum vitae şi de certificatul de cazier judiciar; d) copie de pe certificatul de înmatriculare la oficiul registrului comerţului, în cazul deschiderii unei sucursale, respectiv de pe cererea de înscriere a menţiunilor, în cazul deschiderii altor sedii secundare cărora nu li s-a conferit statut de sucursala.Orice modificare a elementelor menţionate la alin. 1 va fi notificată Băncii Naţionale a României în termen de 5 zile de la data producerii acesteia.  +  Articolul 34Sucursalele Băncii Naţionale a României vor deschide conturi pentru sediile secundare ale băncilor numai pe baza comunicării privind deschiderea sediului secundar respectiv, primită din partea Direcţiei generale autorizare, reglementare şi supraveghere prudentiala a societăţilor bancare.  +  Articolul 35Băncile vor lua măsurile prudentiale care se impun pentru limitarea riscurilor implicate de extinderea reţelei de sucursale şi de alte sedii secundare.  +  Articolul 36În situaţiile în care Banca Naţionala a României va constata o evoluţie necorespunzătoare a indicatorilor de prudenta bancară ai unei bănci, va putea interzice acesteia extinderea libera a reţelei de sucursale şi de alte sedii secundare, orice deschidere de sedii secundare noi urmând a fi supusă aprobării prealabile.  +  Articolul 37Băncile cu sediul în străinătate pot deschide sucursale pe teritoriul României în condiţiile stabilite prin Normele privind autorizarea băncilor, emise de Banca Naţionala a României.Deschiderea de către băncile străine a unor sedii secundare în subordinea sucursalei lor din România se va notifica Băncii Naţionale a României, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 31, 32 şi 33 din prezentele norme.În cazul deschiderii sediului secundar, pe baza hotărârii conducerii sucursalei din România a băncii străine, se va prezenta şi acordul băncii străine.Prevederile art. 35 şi 36 din prezentele norme sunt aplicabile şi în cazul extinderii reţelei teritoriale a sucursalelor băncilor străine.  +  Capitolul 5 Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 38Cererile de aprobare şi notificările privind modificările în situaţia băncii, menţionate în prezentele norme, precum şi documentaţia aferentă, împreună cu hotărârea organelor statutare în problema respectiva, se vor transmite Băncii Naţionale a României - Direcţia generală autorizare, reglementare şi supraveghere prudentiala a societăţilor bancare.Documentaţia trebuie să fie prezentată în limba română.Pentru documentele redactate într-o limbă străină va fi prezentată şi traducerea legalizată a acestora.Documentele întocmite sau legalizate de o autoritate străină vor fi supralegalizate în condiţiile prevăzute de legislaţia română cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional privat.  +  Articolul 39În cazul cererilor de aprobare privind deschiderea de către o banca persoana juridică română a unor reprezentante, sucursale sau a altor sedii secundare în străinătate, documentaţia necesară pentru autorizarea transferului de capital, prevăzută de reglementările valutare, se va transmite Băncii Naţionale a României - Direcţia generală operaţiuni monetare, valutare şi de credit.  +  Articolul 40În scopul aplicării corespunzătoare a prezentelor norme, Banca Naţionala a României poate solicita băncilor orice alte documente şi informaţii, dacă cele prezentate sunt incomplete sau insuficiente.  +  Articolul 41Hotărârea Băncii Naţionale a României cu privire la aprobarea sau respingerea unei cereri înaintate potrivit prezentelor norme va fi comunicată în scris solicitantului, împreună cu motivele care au stat la baza acesteia, în cazul respingerii cererii.  +  Articolul 42Cererile de aprobare înaintate Băncii Naţionale a României conform Normelor Băncii Naţionale a României nr. 2/1992 privind modificarea situaţiei societăţilor bancare, nesolutionate până la data intrării în vigoare a prezentelor norme, se supun prevederilor prezentelor norme.În acest sens, cererile care nu sunt conforme dispoziţiilor Legii nr. 58/1998 şi prevederilor prezentelor norme pot fi completate sau modificate în maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme.  +  Articolul 43Băncile persoane juridice române şi sucursalele băncilor străine, ale căror organizare, administrare şi operaţiuni nu sunt conforme cu prevederile Legii nr. 58/1998 sau ale prezentelor norme, trebuie să se conformeze acestor prevederi în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme.În acest sens, în termenul menţionat la alin. 1 băncile persoane juridice române şi sucursalele băncilor străine vor proceda, după caz, la alegerea sau schimbarea persoanelor desemnate în calitate de conducător, administrator, cenzor, auditor independent, a celor numite potrivit art. 60 din Legea nr. 58/1998 şi a celor care asigura conducerea sediilor secundare, la organizarea comitetelor prevăzute de lege şi a sistemului de control intern, la modificarea actului constitutiv şi a reglementărilor interne, la asigurarea conformitatii operaţiunilor desfăşurate cu prevederile legale şi regulamentare menţionate la alin. 1.  +  Articolul 44Nerespectarea prezentelor norme atrage aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 69 din Legea nr. 58/1998 şi/sau a măsurilor prevăzute la art. 70 din aceeaşi lege.În cazul acţionarilor semnificativi care nu au solicitat sau au solicitat şi nu au obţinut aprobarea prealabilă pentru acţiunile pe care le deţin, se vor aplica prevederile art. 73 din Legea nr. 58/1998, termenul de 3 luni începând să curgă de la data comunicării hotărârii Băncii Naţionale a României de respingere a cererii de aprobare a participatiei acţionarului semnificativ, iar în cazul în care nu s-a solicitat o asemenea aprobare, de la data comunicării actului prin care Banca Naţionala a României dispune acţionarului semnificativ vânzarea acţiunilor deţinute peste participaţia aprobată de Banca Naţionala a României.În cazul în care se constată că sursa fondurilor utilizate pentru efectuarea vărsămintelor de către actionarii semnificativi este un credit intern, vor fi aplicate în mod corespunzător prevederile art. 73 alin. 2 din Legea nr. 58/1998.  +  Articolul 45Prezentele norme intră în vigoare la data publicării lor în Monitorul Oficial al României, Partea I.Începând cu aceeaşi dată se abroga Normele Băncii Naţionale a României nr. 2/1992 privind modificarea situaţiei societăţilor bancare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 60 din 7 aprilie 1992, Normele Băncii Naţionale a României nr. 7/1993 privind deschiderea de unităţi teritoriale de către societăţile bancare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 310 din 28 decembrie 1993, şi Precizările Băncii Naţionale a României nr. III/7.028/1996 privind reflectarea în contabilitate, de către societăţile bancare, a principalelor operaţiuni decurgând din aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 40/1996 privind modificarea şi completarea reglementărilor referitoare la majorarea capitalului social al societăţilor bancare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 234 bis din 8 septembrie 1997.PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIEAL BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI,MUGUR ISARESCU,GUVERNATOR  +  Anexa 1 ──────────── Se va completa în cazul cererilor de majorare a capitalului social prin utilizarea surselor prevăzute la art. 41 din Legea nr. 58/1998.
    Informaţii cu privire la nivelul actual al capitalului social
      Nivelul actual al capitalului social:Suma (mii lei)
      -capitalul social subscris  
      -capitalul social vărsat  
      Valoarea nominală a unei acţiuni(lei)
      Numărul de acţiuni(nr.)
      Documentul care atestă efectuarea formalităţilor legale de evidenţiere a capitalului social actual la oficiul registrului comerţului(tipul documentului, numărul şi data înregistrării)
    Informaţii cu privire la sursele utilizate pentru majorarea capitalului social
      SursaNr. rd.Suma evidenţiată în contabilitate (mii lei)Suma care urmează a fi utilizată pentru majorarea capitalului social (mii lei)
      a)În cazul majorării capitalului social prin utilizarea primelor de emisiune sau de aport şi a altor prime legate de capital, integral încasate, rămase după plata şi acoperirea cheltuielilor neamortizate, efectuate cu astfel de operaţiuni
      Prime legate de capital (simbol cont 511) total, din care:1    
      Prime de emisiune sau de aport (simbol cont 5111)2    
      Prime de fuziune, de sciziune, de conversie (simbol cont 5112)3    
      Alte prime (simbol cont 5119 - cu indicarea categoriilor de prime)4    
      b)În cazul majorării capitalului social prin utilizarea dividendelor din profitul net cuvenit acţionarilor după plata impozitului pe dividende potrivit legii, existente în sold potrivit ultimului bilanţ contabil (această sursă poate fi folosită pentru majorarea capitalului social numai în condiţiile în care se utilizează în totalitate dividendele repartizate din rezultatul net înregistrat anual)
      Dividende de plată (simbol cont 354) total, din care:5    
      Dividende după plata impozitului pe dividende6    
      c)În cazul majorării capitalului social prin utilizarea rezervelor constituite pe seama primelor de emisiune sau de aport şi a altor prime legate de capital, integral încasate, rămase după plata şi acoperirea cheltuielilor neamortizate cu astfel de operaţiuni
      Alte rezerve (simbol cont 519) total, din care:7    
      Rezerve constituite pe seama primelor de emisiune sau de aport şi a altor prime legate de capital8    
      d)În cazul majorării capitalului social prin utilizarea rezervelor din influenţele de curs valutar, aferente aprecierii disponibilităţilor în valută reprezentând capital social în valută, existente în sold potrivit ultimului bilanţ contabil
      Alte rezerve (simbol cont 519) total, din care:9    
      Rezerve din influenţe de curs valutar conform Hotărârii Guvernului nr. 252/1996, total, din care:10    
      Rezerve din influenţe de curs valutar aferente aprecierii disponibilităţilor în valută reprezentând capital social vărsat în valută11    
      e)în cazul majorării capitalului social prin utilizarea rezervelor constituite din profitul net, existente în sold potrivit ultimului bilanţ contabil
      Rezerve legale (simbol cont 512) total, din care:12    
      Rezerve legale din profitul net (simbol cont 5122)13    
      Rezerve statutare (simbol cont 513)14    
      Alte rezerve (simbol cont 519) total, din care:15    
      Rezerve din profitul net16    
      f)în cazul majorării capitalului social prin utilizarea rezervelor provenite din diferenţe favorabile din reevaluarea patrimoniului (băncile vor determina diferenţele favorabile din reevaluarea patrimoniului numai pe baza unor acte normative emise în acest scop)
      Alte rezerve (simbol cont 519) total, din care:17    
      Rezerve din diferenţe favorabile din reevaluarea patrimoniului18    
    Informaţii cu privire la nivelul capitalului social rezultat în urma majorării prin utilizarea surselor menţionate la lit. a)-f)
      Valoarea majorării capitalului social prin utilizarea surselor menţionate la li t. a) -f)Suma (mii lei)
      Numărul acţiunilor aferente sumei cu care se majorează capitalul social prin utilizarea surselor menţionate la li a)-f), distribuite tuturor acţionarilor existenţi(nr.) t.
      Valoarea capitalului social rezultată în urma acţiunii de majorareSuma (mii lei)
      Numărul total al acţiunilor rezultate în urma acţiunii de majorare a capitalului social(nr.)
       
    Preşedinte, ..............Conducătorul co mpartimentului financiar- contabil, ............... ..............
  ----------