ORDIN nr. 815 din 30 iunie 2015pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Nr. 815 din 30 iunie 2015
 • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Nr. 468 din 30 iunie 2015
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 1 iulie 2015  Văzând Referatul de aprobare nr. N.B. 6.989 din 30 iunie 2015 al Ministerului Sănătăţii şi nr. DG 1.198 din 30 iunie 2015 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,având în vedere:- art. 54 alin. (4) şi (5) şi art. 210 alin. (1) lit. k) din titlul VIII "Asigurări sociale de sănătate" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;- Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul dispoziţiilor art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 şi 951 bis din 29 decembrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Se aprobă modul de calcul al preţurilor de decontare a medicamentelor prevăzute în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piaţă în România, acordate bolnavilor cuprinşi în cadrul programelor naţionale de sănătate corespunzătoare denumirilor comune internaţionale (DCI) cuprinse în secţiunea C2 a sublistei C din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare, în condiţiile legii, prevăzut în anexa nr. 1. (2) Preţul de decontare al medicamentelor prevăzute la art. 2 alin. (4) din anexa la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 75/2009 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul al preţurilor la medicamentele de uz uman, cu modificările şi completările ulterioare, se calculează în aceleaşi condiţii prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul ordin, în baza preţului aprobat de Ministerul Sănătăţii."2. La articolul 2, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Se aprobă Lista denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor prevăzute la art. 2 alin. (4) din anexa la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 75/2009, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzută în anexa nr. 3."3. La articolul 2, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Listele prevăzute la alin. (1) şi (1^1) se actualizează trimestrial sau ori de câte ori este nevoie."4. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 4. - Anexele nr. 1-3*) fac parte integrantă din prezentul ordin."5. La anexa nr 1, la articolul 1, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), preţul de achiziţie al medicamentelor corespunzătoare denumirilor comune internaţionale Natrii Iodidum (131I) şi Combinaţii (cod ATC B05DB) reprezintă preţul de decontare al acestora de la nivelul unităţii sanitare."6. La anexa nr. 1, articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 3. - În cazul iniţierii sau menţinerii unui tratament cu medicamente imunosupresoare pentru bolnavii beneficiari ai programului naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană, respectiv bolnavii în status posttransplant, în condiţiile legii, preţul cu ridicata la care se adaugă TVA, respectiv preţul cu amănuntul maximal cu TVA, calculat pe unitatea terapeutică, devine preţ de decontare."7. Anexa nr. 2 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1*), care face parte integrantă din prezentul ordin.8. După anexa nr. 2 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 3, al cărei cuprins este prevăzut în anexa nr. 2*), care face parte integrantă din prezentul ordin. Notă

  ──────────

  *) Anexele nr. 1 şi 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 480 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

  ──────────
   +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare începând cu data de 1 iulie 2015.p. Ministrul sănătăţii,Gabriel Florin Puşcău,secretar generalPreşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,Vasile Ciurchea------