NORMA nr. 2 din 22 ianuarie 1999privind autorizarea băncilor
EMITENT
 • BANCA NAŢIONALA A ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 58 din 10 februarie 1999  Prezentele norme reglementează condiţiile şi procedura de autorizare de către Banca Naţionala a României a băncilor, persoane juridice române, şi a sucursalelor din România ale băncilor străine.În temeiul prevederilor art. 26 alin. (2) lit. a) şi ale art. 50 alin. (1) din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naţionale a României, precum şi ale art. 11, 25 alin. 3, art. 38 alin. 1 şi art. 51 din Legea bancară nr. 58/1998,Banca Naţionala a României emite prezentele norme.  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Termenii şi expresiile utilizate în prezentele norme au semnificatia prevăzută la art. 3 din Legea bancară nr. 58/1998.De asemenea, termenii de mai jos au următoarele semnificatii: a) act constitutiv - contractul şi statutul ori înscrisul unic purtând aceasta denumire, pe baza căruia se constituie banca; b) bilanţ contabil - bilanţul, contul de profit şi pierderi, anexele şi raportul de gestiune.  +  Capitolul 2 Autorizarea băncilor  +  Secţiunea I Dispoziţii comune  +  Articolul 2Băncile, persoane juridice române, şi sucursalele băncilor străine pot funcţiona pe teritoriul României numai pe baza autorizaţiei emise de Banca Naţionala a României.Filialele unor persoane juridice române sau străine, care se constituie ca bănci pe teritoriul României, sunt bănci persoane juridice române şi au regimul juridic al acestora.  +  Articolul 3Procesul de autorizare a băncilor de către Banca Naţionala a României cuprinde doua etape: a) aprobarea constituirii băncii, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată*), şi ale Legii nr. 58/1998; b) autorizarea funcţionarii băncii.──────────- Notă *) Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 33 din 29 ianuarie 1998.  +  Articolul 4În termen de cel mult 4 luni de la primirea unei cereri de autorizare, Banca Naţionala a României va aproba constituirea unei bănci sau va respinge cererea şi va comunică în scris solicitantului hotărârea luată, împreună cu motivele care au stat la baza acesteia, în cazul respingerii cererii.Aprobarea constituirii băncii nu garantează obţinerea autorizaţiei de funcţionare, aceasta indicând doar permisiunea data fondatorilor de a proceda la constituirea băncii conform modalităţilor prevăzute în documentaţia prezentată şi dispoziţiilor legale.  +  Articolul 5În termen de doua luni de la comunicarea aprobării de constituire, în vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare, vor fi prezentate Băncii Naţionale a României documentele care atesta constituirea legală a băncii, conform secţiunilor II şi III din prezentul capitol. În cazul băncilor care se constituie pe calea subscripţiei publice, termenul de prezentare a acestor documente este de 8 luni.Banca Naţionala a României decide cu privire la autorizarea funcţionarii unei bănci în termen de cel mult 4 luni de la data primirii documentelor prevăzute la alin. 1.Apariţia unor modificări faţă de proiectul iniţial va determina o noua evaluare din partea Băncii Naţionale a României, putând atrage revocarea hotărârii de aprobare a constituirii, în cazul în care aceste modificări sunt contrare prevederilor legale sau prezentelor norme.  +  Articolul 6În fiecare etapa a procesului de autorizare este necesar ca dosarul prezentat în susţinerea cererii de autorizare sa cuprindă toate documentele şi informaţiile prevăzute în secţiunile II şi III din prezentul capitol şi ca instrumentarea acestora să se fi putut încheia cu cel puţin 10 zile lucrătoare înainte de data şedinţei Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României, pe a carei ordine de zi urmează a fi înscris.În aplicarea prevederilor alin. 1 toate actele înregistrate la Banca Naţionala a României începând cu ziua care preceda intervalul de 30 de zile anterior datei încheierii termenelor în care Banca Naţionala a României trebuie să se pronunţe, conform art. 4 alin. 1 şi art. 5 alin. 2 din prezentele norme, vor fi restituite titularilor cererilor, fără a fi luate în considerare la analizarea acestora.  +  Articolul 7Banca nou-constituită va putea desfăşura activităţi bancare începând cu data eliberării autorizaţiei de funcţionare de către Banca Naţionala a României.În termen de 5 zile de la data efectuării primei operaţiuni bancare banca va notifica acest lucru Băncii Naţionale a României. Notificarea va cuprinde menţionarea operaţiunilor cu care banca şi-a început activitatea şi va fi însoţită de reglementările interne privind desfăşurarea respectivelor operaţiuni.Pe măsura extinderii activităţii cu efectuarea altor operaţiuni bancare, în limita obiectului de activitate autorizat, banca va transmite Băncii Naţionale a României reglementările interne corespunzătoare.  +  Articolul 8Prevederile prezentei secţiuni se aplică în mod corespunzător şi în cazul sucursalelor băncilor străine.  +  Secţiunea II Băncile, persoane juridice române  +  Articolul 9În conformitate cu Legea nr. 58/1998, băncile, persoane juridice române, se constituie sub forma juridică de societate comercială pe acţiuni în baza aprobării Băncii Naţionale a României.Societăţile comerciale pe acţiuni se pot constitui prin subscrierea integrală şi simultană a capitalului social de către semnatarii actului constitutiv sau prin subscripţie publică.Capitalul social al băncii trebuie să fie subscris cel puţin la nivelul capitalului minim stabilit de Banca Naţionala a României şi fiecare acţionar va vărsa integral şi în forma bănească valoarea acţiunilor subscrise până la momentul constituirii.  +  Articolul 10Denumirea unei bănci trebuie astfel stabilită încât sa nu fie de natura sa producă confuzie cu denumirea altei bănci autorizate sa funcţioneze pe teritoriul României.Denumirea băncii trebuie să fie în limba română, cu excepţia cazului în care banca este o filiala a unei persoane juridice străine.  +  Articolul 11Spaţiul destinat sa constituie sediul social al unei bănci nu poate fi amplasat la subsolurile clădirilor sau la etajele ansamblurilor de locuinţe şi trebuie să corespundă, ca suprafaţa, condiţii de securitate şi dotări, activităţilor propuse pentru a fi desfăşurate.  +  Articolul 12Obiectul de activitate al unei bănci va fi stabilit cu respectarea dispoziţiilor art. 8 din Legea nr. 58/1998.În obiectul de activitate nu vor fi incluse activităţile pe care, potrivit dispoziţiilor prevăzute la alin. 1, băncile nu le pot efectua în mod direct şi nici activităţile care nu sunt definitorii pentru scopul în care o banca se constituie şi funcţionează.  +  Articolul 13Persoanele juridice care au calitatea de fondator sau acţionar semnificativ trebuie să fie în funcţiune de cel puţin 3 ani.În cazul constituirii băncii pe calea subscripţiei publice, fondatorii au obligaţia de a participa la capitalul social al băncii, per total, cu cel puţin 30% .  +  Articolul 14Regiile autonome şi societăţile comerciale cu capital de stat, la care statul deţine o participaţie de cel puţin 10%, pot participa la capitalul social al unei bănci, persoana juridică română, numai în cazul îndeplinirii cumulative a următoarelor condiţii:- regia autonomă sau societatea comercială sa nu fi beneficiat în ultimii 3 ani de subvenţii de la bugetul de stat şi sa nu se fi prevăzut pentru anul în curs ca ea sa beneficieze de acestea. În acest scop, se va prezenta o confirmare din partea Ministerului Finanţelor, din care să rezulte ca regia autonomă sau societatea comercială îndeplineşte aceasta condiţie;- participaţia la capitalul social al băncii să fie de cel mult 2% din acesta;- ponderea totală a participatiilor regiilor autonome şi ale societăţilor comerciale cu capital de stat, la care statul deţine o participaţie de cel puţin 10%, sa nu depăşească 10% din capitalul social al băncii respective.  +  Articolul 15Fondurile deschise de investiţii şi fondurile cu capital de risc sau orice alte organisme de plasament colectiv în valori mobiliare, fără personalitate juridică, constituite ca societate civilă, nu pot participa ca fondator sau acţionar semnificativ la capitalul social al unei bănci.  +  Articolul 16Regiile autonome şi societăţile comerciale cu capital de stat, la care statul deţine o participaţie de cel puţin 10%, precum şi fondurile deschise de investiţii şi fondurile cu capital de risc sau orice alte organisme de plasament colectiv în valori mobiliare, fără personalitate juridică, constituite ca societate civilă, care la data intrării în vigoare a prezentelor norme deţin o participaţie ce depăşeşte nivelurile prevăzute mai sus, nu vor putea achizitiona alte acţiuni.  +  Articolul 17Conducătorii băncii trebuie să îndeplinească condiţiile de onorabilitate, pregătire şi experienta profesională prevăzute la art. 25 din Legea nr. 58/1998.Pentru îndeplinirea condiţiilor de experienta profesională, o persoană trebuie să satisfacă, în mod alternativ sau cumulativ, următoarele cerinţe: a) sa fi ocupat un post de conducere (cel puţin de şef de serviciu) într-o banca, în Banca Naţionala a României, Ministerul Finanţelor, Comisia Naţionala a Valorilor Mobiliare sau în instituţii echivalente din străinătate, într-unul dintre domeniile specifice activităţii acestora; b) sa fi condus o societate care îşi desfăşoară activitatea pe piaţa de capital, o societate de leasing financiar sau o societate de asigurare-reasigurare; c) sa fi lucrat într-o instituţie financiar-bancară internationala cel puţin la nivel de consilier (expert) într-un domeniu specific activităţii instituţiei în cauza.Nu vor putea fi numite conducatori ai unei bănci persoanele care sunt supuse vreunei interdicţii de a conduce o instituţie financiar-bancară sau care se afla în una dintre situaţiile prevăzute la art. 27 alin. 2 lit. b) şi c) din Legea nr. 58/1998 ori într-o alta situaţie de incompatibilitate prevăzută de legislaţia în vigoare.  +  Articolul 18Persoanele desemnate în calitate de administrator sau cenzor trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 27 şi, respectiv, art. 28 din Legea nr. 58/1998 şi sa nu se afle în vreo situaţie de incompatibilitate prevăzută de legislaţia în vigoare.Pentru îndeplinirea condiţiilor de experienta profesională o persoană desemnată în calitatea de cenzor trebuie să satisfacă, în mod alternativ sau cumulativ, următoarele cerinţe: a) sa fi lucrat într-o banca, în Banca Naţionala a României, Ministerul Finanţelor, Comisia Naţionala a Valorilor Mobiliare sau în instituţii echivalente din străinătate, într-unul dintre domeniile specifice activităţii acestora; b) sa fi lucrat într-o societate care îşi desfăşoară activitatea pe piaţa de capital, o societate de leasing financiar sau o societate de asigurare-reasigurare, într-unul dintre domeniile specifice activităţii acestora; c) sa fi lucrat într-o instituţie financiar-bancară internationala, într-un domeniu specific activităţii instituţiei în cauza; d) sa fi avut calitatea de cenzor sau, după caz, de cenzor extern independent la o banca, la Banca Naţionala a României, la o societate care îşi desfăşoară activitatea pe piaţa de capital, o societate de leasing financiar sau o societate de asigurare-reasigurare; e) să fie cadru universitar în specialitatea finanţe, bănci, contabilitate sau doctor în economie.  +  Articolul 19Formalităţile prevăzute la art. 5, 9, 17, 35 şi 39 din Legea nr. 31/1990, republicată, vor fi îndeplinite numai după obţinerea de la Banca Naţionala a României a aprobării de constituire a băncii.  +  Articolul 20În vederea obţinerii aprobării de constituire, solicitanţii trebuie să prezinte Băncii Naţionale a României următoarea documentaţie: a) cererea de autorizare (anexa nr. 1); b) procura autentică, semnată de toţi membrii fondatori, prin care aceştia desemnează una sau mai multe persoane pentru a-i reprezenta în relaţia cu Banca Naţionala a României pe parcursul instrumentarii dosarului de autorizare (nume, adresa, telefon, fax); c) proiectul actului constitutiv; d) repartiţia acţiunilor şi a drepturilor de vot pentru fondatori; e) informaţiile precizate în chestionarul (anexa nr. 2) completat de către fondatori.În plus, pentru fondatorii persoane juridice se vor prezenta:- extras din registrul comerţului din ţara de origine, care să ateste data înmatriculării, reprezentanţii statutari, obiectul de activitate şi capitalul social;- ultimele trei bilanţuri contabile, înregistrate la autoritatea fiscală (pentru persoanele juridice române), respectiv verificate de auditori independenţi (pentru persoanele juridice străine), şi cele mai recente situaţii financiar-contabile ale fondatorului, precum şi ale societăţii a carei filiala este (unde este cazul).Pentru fondatorii persoane fizice se vor mai prezenta:- curriculum vitae;- certificatul de cazier judiciar, în original sau în copie legalizată, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor lit. g) din prezentul articol, referitoare la certificatul de cazier judiciar;- declaraţie de venit, întocmită în conformitate cu legislaţia din ţara de origine, vizata de autoritatea fiscală. În cazul în care legislaţia din ţara de origine nu prevede o astfel de declaraţie, se va completa anexa nr. 3; f) studiul de fezabilitate, insusit de conducătorii propuşi ai băncii, care va cuprinde:- tipul, denumirea şi descrierea principalelor produse şi servicii prevăzute a fi oferite de către banca;- clientela căreia i se adresează banca şi modalităţile de atragere a acesteia;- studiul segmentului de piaţa în care banca intenţionează să îşi desfăşoare activitatea;- natura resurselor financiare utilizate;- proiectul structurii organizatorice a băncii şi atribuţiile fiecărui compartiment, cu precizarea numărului şi repartiţiei personalului pe funcţii;- estimari ale bilanţului şi ale contului de profit şi pierderi pentru următorii 3 ani, întocmite potrivit normelor metodologice în materie emise de Banca Naţionala a României;- estimarea costurilor de constituire; g) comunicare privind identitatea conducătorilor băncii, pentru care urmează să se transmită:- chestionarul (anexa nr. 4) completat de aceste persoane, din care să rezulte onorabilitatea, calificarea şi experienta profesională, care să fie compatibile cu funcţia pentru care au fost desemnate;- certificatul de cazier judiciar, în original sau în copie legalizată.Pentru persoanele care nu şi-au stabilit reşedinţa în România se va prezenta câte un certificat de cazier judiciar sau documentele echivalente, eliberate de autorităţile competente din ţara de origine şi din ţara în care şi-au stabilit reşedinţa în prezent, dacă aceasta este alta decât ţara de origine.Pentru persoanele care şi-au stabilit reşedinţa în România de mai puţin de 5 ani, certificatul de cazier judiciar, eliberat de autorităţile române, va fi completat cu documentele echivalente eliberate de autorităţile competente din ţara de origine şi din ţara în care şi-au stabilit reşedinţa anterior, dacă aceasta este alta decât ţara de origine.Pentru persoanele care şi-au stabilit reşedinţa în România de mai mult de 5 ani se va prezenta certificatul de cazier judiciar eliberat de autorităţile române;- declaraţia din care să rezulte ca, pe perioada îndeplinirii funcţiei pentru care au fost numite, vor exercita exclusiv aceasta funcţie şi vor avea reşedinţa în România (localitatea în care banca îşi are sediul), conform anexei nr. 5; h) informare cu privire la identitatea membrilor consiliului de administraţie.Pentru fiecare dintre aceştia vor fi depuse un curriculum vitae, în care se vor preciza, în mod distinct, adresele la care persoana a avut stabilită reşedinţa în ultimii 5 ani, şi un certificat de cazier judiciar, în original sau în copie legalizată, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor lit. g) din prezentul articol, referitoare la certificatul de cazier judiciar; i) identitatea cenzorilor.Pentru cenzorii persoane fizice se vor prezenta:- curriculum vitae (se vor preciza, în mod distinct, adresele la care persoana a avut stabilită reşedinţa în ultimii 5 ani);- certificatul de cazier judiciar, în original sau în copie legalizată, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor lit. g) din prezentul articol, referitoare la certificatul de cazier judiciar;- dovada calităţii de expert contabil sau contabil autorizat cu studii superioare, în condiţiile legii române (copia legalizată de pe carnetul de expert contabil sau contabil autorizat cu studii superioare, copia de pe Monitorul Oficial al României care atesta înscrierea în Tabloul corpului experţilor contabili şi contabililor autorizaţi din România);- declaraţie (anexa nr. 6A).Pentru cenzorii persoane juridice se vor prezenta:- copie legalizată de pe certificatul de înmatriculare în registrul comerţului;- dovada calităţii de societate de expertiza contabila, autorizata sa desfăşoare aceasta activitate pe teritoriul României (copia de pe Monitorul Oficial al României care atesta înscrierea în Tabloul corpului experţilor contabili şi contabililor autorizaţi din România);- declaraţie (anexa nr. 6B) a societăţii de expertiza contabila şi (anexa nr. 6A) a persoanei fizice desemnate de aceasta sa o reprezinte în calitate de cenzor; j) în cazul constituirii unei filiale a unei bănci străine, declaraţia autorităţii de supraveghere bancară din ţara de origine privind viabilitatea băncii străine respective; k) denumirea băncii sau denumirea sucursalei băncii străine autorizate sa funcţioneze pe teritoriul României, la care se va deschide contul de colectare a capitalului social. Contul de capital va fi blocat până la înmatricularea băncii în registrul comerţului; l) orice alte informaţii pe care fondatorii le considera de natura sa susţină viabilitatea proiectului prezentat.  +  Articolul 21În cazul constituirii băncii prin subscripţie publică, documentaţia prevăzută la art. 20 lit. h) şi i) din prezentele norme nu va fi prezentată în aceasta etapa.  +  Articolul 22În vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare, în termenul prevăzut la art. 5 alin. 1 vor fi prezentate Băncii Naţionale a României documentele care atesta constituirea legală a băncii.Vor fi prezentate următoarele documente: a) copie legalizată de pe actul constitutiv încheiat în forma autentică sau un exemplar original al acestuia; b) scrisoare din partea depozitarului fondurilor destinate sa constituie capitalul social, care să confirme suma vărsată de fiecare acţionar într-un cont special deschis pentru colectarea capitalului social, care a fost blocat până în momentul înmatriculării băncii; c) dovada deţinerii cu titlu legal a spaţiului aferent sediului social, care se va materializa într-un act de proprietate încheiat în forma autentică, transcris în registrul de transcripţiuni imobiliare de pe lângă judecătoria unde se afla imobilul, sau o copie legalizată de pe acesta, într-un contract de închiriere sau subinchiriere, în original sau în copie legalizată, înregistrat la autoritatea fiscală (în cazul contractului de subinchiriere, se va prezenta şi consimţământul scris al proprietarului, concretizat într-o declaraţie încheiată în forma autentică, precum şi contractul de închiriere, în original sau în copie legalizată, înregistrat la autoritatea fiscală) etc.; d) informare cu privire la repartiţia capitalului social; e) identitatea auditorului independent; pentru acesta se vor transmite:- dovada calităţii de societate de expertiza contabila, autorizata sa desfăşoare aceasta activitate pe teritoriul României (copie de pe Monitorul Oficial al României care atesta înscrierea acesteia în Tabloul corpului experţilor contabili şi contabililor autorizaţi din România);- o scurta prezentare a activităţii societăţii, din care să rezulte experienta în domeniul financiar-bancar a acesteia;- curriculum vitae şi certificatul de cazier judiciar pentru conducătorul (conducătorii) societăţii;- chestionar (anexa nr. 7); f) copie certificată de pe cererea de înmatriculare şi copie legalizată de pe certificatul eliberat de oficiul registrului comerţului, din care rezultă înmatricularea băncii; g) comunicare privind existenta reglementărilor proprii referitoare la desfăşurarea activităţii.  +  Articolul 23În cazul în care banca s-a constituit pe calea subscripţiei publice, se vor transmite şi documentele prevăzute la art. 20 lit. e) din prezentele norme pentru actionarii semnificativi, precum şi cele de la lit. h) şi i) ale aceluiaşi articol.  +  Secţiunea III Sucursalele băncilor străine  +  Articolul 24În conformitate cu Legea nr. 58/1998, băncile străine pot înfiinţa sucursale pe teritoriul României, în baza aprobării Băncii Naţionale a României, cu respectarea formalităţilor prevăzute de legislaţia română în vigoare.La înfiinţare, sucursalele trebuie să dispună de un capital de dotare la nivelul prevăzut pentru capitalul social minim al băncilor.  +  Articolul 25Prevederile art. 11, referitoare la spaţiul destinat sediului social al băncilor, şi cele ale art. 17, referitoare la conducatori, din prezentele norme sunt aplicabile în mod corespunzător şi în cazul sucursalelor băncilor străine.  +  Articolul 26La stabilirea obiectului de activitate al sucursalei unei bănci străine se vor avea în vedere prevederile art. 12 din prezentele norme, precum şi faptul ca activităţile ce urmează a fi desfăşurate nu pot excede obiectului de activitate al băncii străine respective.  +  Articolul 27Persoanele care, potrivit art. 60 din Legea nr. 58/1998, urmează sa verifice şi să semneze bilanţul contabil al sucursalei trebuie să fie în număr de cel puţin 3 şi sa îndeplinească condiţiile prevăzute pentru cenzorii băncii la art. 18 din prezentele norme.  +  Articolul 28În vederea obţinerii aprobării de înfiinţare, banca străină solicitanta trebuie să prezinte Băncii Naţionale a României următoarea documentaţie: a) cererea de autorizare (anexa nr. 8); b) copie legalizată de pe actul constitutiv încheiat în forma autentică, din care rezultă denumirea, forma juridică, sediul social şi modul de funcţionare a băncii străine; c) extras din registrul comerţului din ţara de origine, care atesta înmatricularea băncii şi identitatea reprezentanţilor acesteia; d) descrierea băncii străine, care va include:- clasificarea sa în ţara de origine, în funcţie de mărimea activelor;- descrierea structurii organizatorice;- descrierea acţionarilor semnificativi;- descrierea activităţii; e) ultimele trei rapoarte anuale ale băncii, certificate de auditori independenţi; f) descrierea sistemului de reglementare bancară din ţara de origine, care va include:- prezentarea autorităţii de supraveghere bancară din ţara de origine;- modul în care societatea bancară străină, inclusiv sucursala pe care o va deschide în România, este supravegheată de autoritatea de supraveghere bancară din ţara de origine; g) declaraţia autorităţii de supraveghere din ţara de origine privind:- acordul sau referitor la deschiderea unei sucursale în România de către banca în cauza;- viabilitatea societăţii bancare respective; h) hotărârea organului statutar al băncii străine, referitoare la deschiderea unei sucursale pe teritoriul României, din care să rezulte cel puţin:- adresa sediului sucursalei;- operaţiunile pe care sucursala urmează să le desfăşoare pe teritoriul României;- suma ce va fi pusă la dispoziţie sucursalei drept capital de dotare, în conformitate cu art. 40 ultimul alineat din Legea nr. 58/1998;- identitatea conducătorilor (cel puţin 2), împuterniciţi sa angajeze banca legal în România şi competentele acestora. Pentru aceste persoane se va prezenta documentaţia prevăzută la art. 20 lit. g) din prezentele norme; i) studiul de fezabilitate prevăzut la art. 20 lit. f) din prezentele norme; j) comunicare privind identitatea persoanelor (cel puţin 3) care, potrivit art. 60 din Legea nr. 58/1998, urmează sa verifice şi să semneze bilanţul contabil al sucursalei, pentru care se va prezenta documentaţia prevăzută la art. 20 lit. i) din prezentele norme; k) denumirea băncii sau denumirea sucursalei băncii străine autorizate sa funcţioneze pe teritoriul României, la care se deschide contul unde va fi transferata suma reprezentând capitalul de dotare al sucursalei; l) orice alte informaţii pe care banca străină le considera de natura sa susţină viabilitatea proiectului prezentat.  +  Articolul 29În vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare, în termenul prevăzut la art. 5 alin. 1 din prezentele norme vor fi prezentate Băncii Naţionale a României documentele care atesta îndeplinirea tuturor formalităţilor pentru înfiinţarea sucursalei.Documentaţia ce trebuie prezentată va cuprinde: a) scrisoare din partea depozitarului fondurilor destinate sa constituie capitalul de dotare al sucursalei, care să confirme depunerea acestuia de către banca străină într-un cont rămas blocat până la înmatricularea sucursalei băncii în registrul comerţului; b) dovada care atesta deţinerea cu titlu legal a spaţiului aferent sediului sucursalei. Se va prezenta documentaţia prevăzută la art. 22 lit. c) din prezentele norme; c) copie certificată de pe cererea de înmatriculare şi copie legalizată de pe certificatul eliberat de oficiul registrului comerţului, din care rezultă înmatricularea sucursalei.  +  Capitolul 3 Respingerea cererii  +  Articolul 30În orice etapa a procesului de autorizare Banca Naţionala a României va putea respinge o cerere de autorizare în condiţiile prevăzute la art. 14 din Legea nr. 58/1998.  +  Articolul 31Neacordarea autorizaţiei de funcţionare atrage în mod automat revocarea aprobării constituirii.De asemenea, aprobarea constituirii va fi revocată în cazul nerespectării termenelor prevăzute la art. 5 alin. 1 din prezentele norme pentru depunerea documentaţiei în vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare.O noua cerere de autorizare poate fi adresată Băncii Naţionale a României numai după trecerea unui termen de 6 luni de la comunicarea respingerii cererii de autorizare şi numai dacă au fost remediate deficientele care au constituit motivele de respingere a proiectului iniţial.  +  Articolul 32Hotărârea de respingere a acordării autorizaţiei de funcţionare a unei bănci va fi comunicată părţilor interesate, împreună cu motivele care au stat la baza acesteia.  +  Capitolul 4 Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 33Direcţia generală autorizare, reglementare şi supraveghere prudentiala a societăţilor bancare din cadrul Băncii Naţionale a României va confirma în termen de 3 zile primirea cererii de autorizare.  +  Articolul 34Persoanele care intenţionează să solicite sau care au solicitat aprobarea constituirii unei bănci vor păstra confidenţialitatea proiectului atâta timp cat Banca Naţionala a României nu s-a pronunţat asupra acesteia.  +  Articolul 35În cazul în care documentaţia prezentată este incompleta sau insuficienta, Banca Naţionala a României poate solicita orice informaţie şi documente suplimentare.  +  Articolul 36Documentaţia va fi prezentată Băncii Naţionale a României în limba română. Pentru documentele redactate într-o limbă străină se va prezenta şi traducerea legalizată a acestora.Documentele întocmite sau legalizate de o autoritate străină vor fi supralegalizate în condiţiile prevăzute de legislaţia română cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional privat.  +  Articolul 37Cererile de autorizate, nesolutionate la data intrării în vigoare a prezentelor norme, care nu sunt conforme cu prevederile Legii nr. 58/1998, pot fi retrase şi prezentate din nou de titularii lor, în conformitate cu prevederile acestei legi şi ale prezentelor norme.Dacă cererea de autorizare nu este retrasă, deficientele existente în proiectul prezentat (atât în cazul în care nu sunt îndeplinite condiţiile de fond, cat şi în cazul în care documentele sunt incomplete sau incorect întocmite) trebuie să fie inlaturate până la data încheierii termenelor în care Banca Naţionala a României trebuie să se pronunţe conform art. 4 alin. 1 şi art. 5 alin. 2 din prezentele norme, cu respectarea corespunzătoare a prevederilor art. 6 alin. 2 din prezentele norme.În caz contrar, devin incidente prevederile art. 14 din Legea nr. 58/1998.În situaţiile prevăzute la alin. 2, documentaţia ce va fi depusa la Banca Naţionala a României în susţinerea unei cereri de autorizare, după intrarea în vigoare a prezentelor norme, trebuie să fie întocmită în conformitate cu prevederile acestor norme.  +  Articolul 38Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentele norme.  +  Articolul 39Prezentele norme intră în vigoare la data publicării lor în Monitorul Oficial al României, Partea I. Începând cu aceeaşi dat a se abroga Normele Băncii Naţionale a României nr. 6/1995 privind autorizarea societăţilor bancare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 128 din 27 iunie 1995.PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIEAL BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI,MUGUR ISARESCU,GUVERNATOR  +  Anexa 1 -------------
    BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
    Domnule Guvernator,
     
    Subsemnatul/subsemnaţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (numele şi prenumele), împuternicit/împuterniciţi conform procurii/procurilor anexate, solicit/solicităm autorizarea băncii1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    În susţinerea cererii mele/noastre anexez/anexăm următoarea documentaţie:
    - procură autentică, semnată de toţi membrii fondatori, prin care subsemnatul/subsemnaţii este/sunt desemnat/desemnaţi să îi reprezinte/reprezentăm în relaţia cu Banca Naţională a României pe parcursul instrumentării dosarului de autorizare;
    - proiectul actului constitutiv;
    - repartiţia acţiunilor şi a drepturilor de vot pentru fondatori;
    - chestionarele (anexa nr. 2) pentru fiecare fondator;
    - dovada înregistrării în registrul comerţului, bilanţurile contabile şi cele mai recente situaţii financiar-contabile pentru fiecare fondator persoană juridică, precum şi pentru societatea a cărei filială este;
    - curriculum vitae, certificat de cazier judiciar şi declaraţie de venit (anexa nr. 3) pentru fiecare fondator persoană fizică;
    - studiul de fezabilitate;
    - comunicare privind identitatea conducătorilor băncii;
    - chestionarul (anexa nr. 4) şi declaraţia (anexa nr. 5), completate de fiecare conducător;
    - curriculum vitae, copie legalizată de pe actul care atestă licenţa în profesie, certificat de cazier judiciar pentru fiecare conducător, document care să ateste că persoana în cauză nu este supusă vreunei interdicţii de a conduce o instituţie financiar-bancară;
    - comunicare privind identitatea membrilor consiliului de administraţie şi ai comitetului de direcţie2);
    - curriculum vitae şi certificate de cazier judiciar pentru fiecare membru al consiliului de administraţie2);
    - comunicare privind identitatea cenzorilor2);
    - curriculum vitae, certificat de cazier judiciar, dovada calităţii de expert contabil sau contabil autorizat cu studii superioare şi declaraţie (anexa nr. 6A) pentru fiecare cenzor persoană fizică2);
    - copie legalizată de pe certificatul de înmatriculare în registrul comerţului, dovada calităţii de societate de expertiză contabilă, autorizată să desfăşoare această activitate pe teritoriul României, pentru fiecare cenzor persoană juridică2);
    - declaraţie (anexa nr. 6B) completată de fiecare cenzor, persoană juridică şi declaraţie (anexa nr. 6A) completată de către persoana fizică desemnată de acesta să îl reprezinte în calitate de cenzor2);
    - declaraţia autorităţii de supraveghere bancară din ţara de origine3);
    - comunicare privind denumirea băncii sau a sucursalei băncii străine, autorizată să funcţioneze pe teritoriul României, la care se va deschide contul de colectare a capitalului social.
    Adresa noastră de contact este . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     
    Telefon . . . . . . . . . . . . . . . .Fax . . . . . . . . . . . . . . .
       
    DataSemnătura
    . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .
    Domnului guvernator al Băncii Naţionale a României
  --------*1) Denumirea băncii a carei autorizaţie se solicita.*2) În cazul constituirii simultane a băncii.*3) În cazul în care banca a carei autorizare se solicita este o filiala a unei bănci străine.
   +  Anexa 2 ------------Confidenţial
    CHESTIONAR
    pentru participanţii la capitalul social al băncii*)
    _____________
    *) Acest chestionar se completează de către fondatorii şi acţionarii semnificativi ai băncii.
    Chestionarul va fi completat prin dactilografiere, la toate întrebările; dacă spaţiul este insuficient, răspunsurile pot fi date pe o foaie separată.
    Nu sunt acceptate chestionarele semnate prin reprezentare.
     
    1. Denumirea băncii pentru care se comunică informaţiile
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    2. Identitatea participantului la capitalul social al băncii:
    2.1. pentru persoanele juridice se vor preciza denumirea, forma juridică, adresa sediului social
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    2.2. pentru persoanele fizice se vor preciza numele şi prenumele, data şi locul naşterii, cetăţenia şi adresa actuală. Pentru cetăţenii străini se va preciza, dacă este cazul, şi data de la care şi-au stabilit reşedinţa în România
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    3. Adresele la care persoana fizică menţionată la pct. 2.2 a avut stabilită reşedinţa în ultimii 5 ani:
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    4. Persoană fizică menţionată la pct. 2.2 este desemnată drept unul dintre conducătorii băncii?
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    5. Suma şi procentul participaţiei la capitalul social al băncii:
    a) ce urmează a fi deţinute de către participant:
    . . . . . lei;
    . . . . . (valută) . . . . echivalent lei;
    . . . . . . %.
    b) deţinute în prezent:
    . . . . . lei;
    . . . . . (valută) . . . . echivalent lei;
    . . . . . . %.
    6. Participantul face parte dintr-un grup de persoane care acţionează împreună? În caz afirmativ, se va transmite o descriere a grupului şi o situaţie din care să rezulte procentele de participare în cadrul grupului. În plus, pentru participantul persoană juridică menţionat la pct. 2.1 se va transmite şi o listă cuprinzând acţionarii săi semnificativi, cu procentul participaţiei fiecăruia.
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    7. Precizaţi identitatea conducătorilor participantului persoană juridică menţionat la pct. 2.1 (se vor indica numele, prenumele şi funcţia acestora, adresa şi numărul de telefon). Dacă participantul este o bancă autorizată de Banca Naţională a României, aceste informaţii nu mai sunt necesare.
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    8. Participantul sau grupul de persoane menţionat la pct. 6 deţine participaţii semnificative (orice participaţie care reprezintă cel puţin 5% din capitalul social sau din drepturile de vot) la entităţi nebancare? În caz afirmativ, comunicaţi lista cuprinzând aceste participaţii.
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    9. Participantul sau grupul de persoane menţionat la pct. 6 deţine participaţii semnificative la capitalul social al altor bănci? În caz afirmativ, comunicaţi lista cuprinzând aceste participaţii.
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    10. Participantul şi societăţile comerciale la care acesta deţine participaţii semnificative desfăşoară activităţi financiare? În caz afirmativ, indicaţi autorităţile de supraveghere în cauză.
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    11. Între banca menţionată la pct. 1 şi participant există legături de afaceri? În caz afirmativ, daţi detalii. Descrieţi cum vor evolua aceste legături după obţinerea participaţiei la capitalul social.
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    12. Precizaţi care sunt băncile cu care participantul întreţine relaţii de afaceri (se vor indica denumirea băncilor, sediul acestora şi vechimea relaţiilor).
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    13. Precizaţi care este sursa fondurilor utilizate pentru obţinerea participaţiei la capitalul social al băncii menţionate la pct. 1.
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    14. Sursa fondurilor utilizate pentru obţinerea participaţiei este un credit extern? Dacă da, daţi detalii (se vor indica cel puţin: identitatea creditorului - denumirea/numele şi prenumele, sediul/domiciliul, suma creditului, rata dobânzii, termenul de rambursare).
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    15. Precizaţi care sunt obiectivele urmărite prin obţinerea participaţiei la capitalul social al băncii. Care sunt orientările pe care le are în vedere participantul în legătură cu natura şi volumul activităţii băncii în următorii ani?
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    16. Participantul sau persoanele din grupul menţionat la pct 6 au făcut în ultimii 10 ani sau fac în prezent obiectul unor anchete sau proceduri administrative ori judiciare? Aceste proceduri s-au încheiat cu vreo sancţiune sau interdicţie? Dacă da, daţi detalii, indiferent dacă între timp a intervenit o reabilitare.
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    17. Comunicaţi orice alte informaţii utile care pot permite o apreciere cât mai completă şi corectă a situaţiei participantului la capitalul social al băncii.
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Subsemnatul declar pe propria răspundere, sub sancţiunea legii, că sursa fondurilor utilizate pentru obţinerea participaţiei la capitalul social al băncii nu este un credit intern şi că toate informaţiile cuprinse în acest formular şi în anexe sunt complete şi conforme cu realitatea şi mă angajez să comunic de îndată Băncii Naţionale a României orice schimbare care va modifica informaţiile furnizate. Totodată mă angajez să transmit în fiecare an băncii menţionate la pct. 1 informaţiile pe care aceasta, la rândul ei, trebuie să le transmită autorităţilor potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.
     
    DataNumărul anexelorNumele şi prenumele
    . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . .
         
        Semnătura şi ştampila (dacă este cazul)
        Pentru persoanele juridice vor semna reprezentanţii lor legali/statutari
    . . . . . . . . . . . . . .
  NOTĂ:Banca Naţionala a României va păstra confidenţialitatea informaţiilor cuprinse în răspunsurile la acest chestionar, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege.
   +  Anexa 3 ------------Confidenţial
    DECLARAŢIE*)
    ______________
    *) Se completează personal de către fondatorii şi acţionarii semnificativi ai băncii, persoane fizice.
     
    Subsemnatul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (numele şi prenumele), în calitate de fondator/acţionar semnificativ la . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea băncii) declar pe propria răspundere următoarele:
    I. Deţin participaţii (acţiuni, părţi sociale) la societăţile comerciale (altele decât cele declarate la pct. 8 şi 9 din chestionarul prezentat în anexa nr. 2). Se vor indica cel puţin: denumirea şi sediul societăţii comerciale, suma şi procentul participaţiei.
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    II. În ultimii 5 ani am încasat dividende de la societăţile comerciale la care deţin participaţii (se va indica valoarea dividendelor încasate de la fiecare societate comercială precizată la pct. I din prezenta declaraţie şi pct. 8 şi 9 din chestionarul prezentat în anexa nr. 2).
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    III. Alte activităţi cu scop lucrativ pe care le desfăşor (se va preciza natura activităţilor şi profitul net anual obţinut din fiecare dintre acestea):
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    IV. Deţin în străinătate depozite în valută în sumă de:
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    V. Deţin depozite la bănci comerciale, participaţii la fonduri deschise de investiţii sau la alte organisme de plasament colectiv în valori mobiliare din România, în sumă de:
    - în lei: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    - în valută: . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    VI. Alte creanţe cu o valoare mai mare de 10.000.000 lei pe care le deţin (inclusiv obligaţiuni, titluri de stat etc.) în România şi în străinătate:
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     
    DataSemnătura
    . . .. . . . . .
  NOTĂ:Banca Naţionala a României va păstra confidenţialitatea informaţiilor cuprinse în aceasta declaraţie, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege.
   +  Anexa 4 ------------Confidenţial
    CHESTIONAR
    pentru conducătorii potenţiali ai băncii*)
    ________________
    *) Chestionarul va fi completat, prin dactilografiere, la toate întrebările; dacă spaţiul este insuficient, răspunsurile pot fi date pe o foaie separată.
    Nu sunt acceptate chestionarele semnate prin reprezentare.
     
    1. Denumirea şi adresa sediului social al băncii/sucursalei băncii străine
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     
    2. Identitatea candidatului (numele şi prenumele, data naşterii, cetăţenia şi adresa)
    Pentru cetăţenii străini se va preciza, dacă este cazul, şi data de la care aceştia şi-au stabilit reşedinţa în România.
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    3. Adresele la care candidatul a avut stabilită reşedinţa în ultimii 5 ani
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    4. Curriculum vitae
    Se vor trece pe o foaie separată cel puţin următoarele informaţii:
    - educaţia (instituţia de învăţământ, natura cursurilor şi anul absolvirii);
    - experienţa profesională (denumirea şi adresa instituţiei, natura şi durata activităţilor desfăşurate şi a responsabilităţilor exercitate).
    În plus, se va prezenta o copie legalizată de pe actul care atestă licenţierea în profesie.
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    5. Identitatea referenţilor (numele a 3 persoane)
    Se vor indica: ocupaţia, adresa şi numărul de telefon ale acestora. În anexă se vor prezenta scrisorile de referinţă ale persoanelor nominalizate.
    Se recomandă ca printre referenţi să se afle persoane în subordinea cărora aţi activat o perioadă mai mare de 3 ani.
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    6. Funcţia pe care o veţi exercita în cadrul băncii/sucursalei. Se va prezenta şi o descriere a atribuţiilor şi responsabilităţilor aferente acesteia.
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    7. În exercitarea atribuţiilor dumneavoastră veţi urma instrucţiunile unei alte persoane fizice sau juridice din afara băncii? Dacă da, faceţi orice precizări utile.
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    8. Aţi fost în cursul ultimilor 10 ani sau sunteţi acţionar semnificativ (care deţine cel puţin 5% din capital sau din drepturile de vot), asociat într-o societate în nume colectiv sau asociat comanditar într-o societate în comandită? În această eventualitate, precizaţi denumirea şi activitatea societăţii comerciale şi nivelul participaţiei dumneavoastră.
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    9. Aţi exercitat în ultimii 10 ani sau exercitaţi responsabilităţi în conducerea şi administrarea unor entităţi (societăţi comerciale, instituţii, organizaţii etc.), altele decât cele precizate la pct. 1 şi 4? Dacă da, precizaţi denumirea şi activitatea acestora, natura şi durata funcţiei.
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    10. Precizaţi care dintre entităţile la care aţi exercitat sau exercitaţi responsabilităţi ori la care aţi fost sau sunteţi acţionar semnificativ, asociat sau asociat comanditar întreţine sau ar putea să întreţină în viitor, după ştiinţa dumneavoastră, relaţii de afaceri semnificative cu banca/sucursala menţionată la pct. 1.
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    11. În ultimii 10 ani autorităţile competente au refuzat sau au retras o autorizaţie în domeniul bancar ori financiar (în România sau în străinătate) dumneavoastră personal sau vreuneia dintre entităţile la care aţi exercitat sau exercitaţi responsabilităţi ori la care sunteţi sau aţi fost acţionar semnificativ, asociat sau asociat comanditat? Dacă da, daţi detalii.
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    12. În ultimii 10 ani entităţile la care aţi exercitat sau exercitaţi responsabilităţi sau la care aţi fost sau sunteţi acţionar semnificativ, asociat sau asociat comanditat s-au aflat în conflict cu vreo autoritate (în România sau în străinătate) însărcinată cu supravegherea sistemului financiar-bancar? În caz afirmativ, faceţi orice precizări utile.
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    13. În ultimii 10 ani aţi făcut obiectul, în România sau în străinătate, vreunei anchete sau proceduri profesionale, disciplinare, administrative sau judiciare, care s-a încheiat cu o sancţiune? Dacă da, daţi detalii, indiferent dacă între timp aţi fost reabilitat. Se vor indica: autoritatea care a dispus sancţionarea, fapta sancţionată, sancţiunea şi data aplicării sancţiunii.
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    14. Aţi fost sancţionat disciplinar la vreuna dintre entităţile al căror angajat aţi fost? Dacă da, daţi detalii:
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    15. Obligaţiile dumneavoastră financiare se află într-o relaţie sănătoasă cu veniturile dumneavoastră?
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    16. Aţi avut, dumneavoastră sau entităţile la care aţi exercitat sau exercitaţi responsabilităţi ori la care sunteţi sau aţi fost acţionar semnificativ, asociat sau asociat comanditat dificultăţi financiare majore care să fi condus la proceduri judiciare sau extrajudiciare? Dacă da, faceţi orice precizare utilă.
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    17. Aveţi sau intenţionaţi să obţineţi o participaţie la capitalul băncii menţionate la pct. 1?
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    18. Vă aflaţi sau intenţionaţi să intraţi în relaţii financiare cu banca menţionată la pct. 1? Dacă da, daţi detalii.
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    19. Comunicaţi orice informaţii suplimentare care ar putea fi considerate relevante pentru aprecierea calificării, experienţei profesionale şi a onorabilităţii dumneavoastră.
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Subsemnatul declar pe propria răspundere, sub sancţiunea legii că toate răspunsurile sunt complete şi conforme cu realitatea şi că nu există alte fapte relevante asupra cărora Banca Naţională a României ar trebui încunoştiinţată.
    Totodată mă angajez să comunic Băncii Naţionale a României orice schimbare care va modifica informaţiile furnizate.
     
    DataNumărul anexelorSemnătura candidatului
    . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .
  NOTĂ:Banca Naţionala a României va păstra confidenţialitatea informaţiilor cuprinse în răspunsurile la acest chestionar, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege.
   +  Anexa 5 ------------
    DECLARAŢIE*)
    ___________
    *) Se va completa de către persoanele desemnate în calitate de conducători ai băncii/sucursalei băncii străine.
     
    Subsemnatul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (numele şi prenumele) numit în calitate de conducător al1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , în funcţia declarată la pct. 6 din chestionar (anexa nr. 4), declar că pe perioada îndeplinirii funcţiei respective voi exercita exclusiv aceasta funcţie şi voi avea reşedinţa în2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     
    DataSemnătura
    . . . . . .. . . . . . . . . . .
  ----------- *1) Se va completa, după caz, cu denumirea băncii sau a sucursalei băncii străine.*2) Se va completa, după caz, cu localitatea în care banca sau sucursala băncii străine îşi are sediul.
   +  Anexa 6A -------------
       
    DECLARAŢIE*)
    ______________
    *) Se va completa de către persoanele fizice.
     
    Subsemnatul . . . . . . . . . . (numele şi prenumele), expert contabil/contabil autorizat cu studii superioare, numit1) . . . . . la . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , (denumirea băncii/sucursalei băncii străine) declar pe propria răspundere că nu mă aflu în vreuna dintre situaţiile prevăzute la art. 156 alin. (2) lit. a)-c) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, ori în altă situaţie de incompatibilitate profesională, prevăzută de legislaţia în vigoare.
     
    DataSemnătura
    . . .. . . . . .
    ______________
    1) Se va completa cu:
    a) în cazul băncilor:
    - cenzor;
    - cenzor supleant;
    - reprezentant al societăţii comerciale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea societăţii de expertiză contabilă) pentru îndeplinirea atribuţiilor ce revin acestei societăţi, rezultate din calitatea de cenzor/cenzor supleant;
    b) în cazul sucursalelor băncilor străine:
    - în conformitate cu art. 60 din Legea nr. 58/1998;
    - reprezentant al societăţii comerciale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea societăţii de expertiză contabilă) pentru îndeplinirea atribuţiilor ce revin acestei societăţi, conform art. 60 din Legea nr. 58/1998.
   +  Anexa 6B -------------
    DECLARAŢIE*)
    ______________
    *) Se va completa de către societăţile de expertiză contabilă.
     
    Subsemnatul .................................................. (numele şi prenumele), reprezentant statutar al ................................................................... (denumirea societăţii de expertiză contabilă) numit1) ................................... la ............................... (denumirea băncii), declar că societatea comercială menţionată mai sus nu se află în situaţia prevăzută la art. 156 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, ori în altă situaţie de incompatibilitate profesională, prevăzută de legislaţia în vigoare.
     
    DataSemnătura şi ştampila
    ......................................
    ______________
    1) Se va completa cu:
    a) în cazul băncilor:
    - cenzor;
    - cenzor supleant;
    b) în cazul sucursalelor băncilor străine:
    - în conformitate cu prevederile art. 60 din Legea nr. 58/1998.
   +  Anexa 7 ------------
    CHESTIONAR pentru auditorul independent*)
    ______________
    *) Chestionarul va fi completat, prin dactilografiere, la toate întrebările; dacă spaţiul este insuficient, răspunsurile pot fi date pe o foaie separată.
    Nu sunt acceptate chestionarele semnate prin reprezentare.
     
    1. Identitatea societăţii de expertiză contabilă. Se vor indica: denumirea, forma juridică, adresa sediului social.
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    2. Identitatea principalilor conducători ai societăţii de expertiză contabilă (se vor indica: numele, prenumele şi funcţiile acestora, adresa şi numărul de telefon):
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    3. Societatea menţionată la pct. 1 a făcut în ultimii 10 ani sau face în prezent obiectul unor anchete ori proceduri administrative sau judiciare? Aceste proceduri s-au încheiat cu vreo sancţiune sau interdicţie? Dacă da, daţi detalii.
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    4. În ultimii 10 ani vreuna dintre entităţile la care societatea menţionată la pct. 1 a executat lucrări de audit s-a aflat în conflict cu vreo autoritate însărcinată cu supravegherea sistemului financiar-bancar sau i s-a refuzat/retras o autorizaţie în domeniul bancar sau financiar? Dacă da, daţi detalii.
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    5. În ultimii 10 ani vreuna dintre entităţile la care societatea menţionată la pct. 1 a executat lucrări de audit a făcut obiectul unei proceduri de lichidare/faliment? În caz afirmativ, faceţi orice precizări utile:
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    6. În ultimii 10 ani societatea menţionată la pct. 1 sau acţionarii/asociaţii săi au făcut obiectul, în România sau în străinătate, vreunei anchete sau proceduri profesionale, disciplinare, administrative ori judiciare, care s-a încheiat cu vreo sancţiune? Dacă da, daţi detalii, indiferent dacă între timp a intervenit o reabilitare. Se vor indica: autoritatea care a dispus sancţionarea, fapta sancţionată, sancţiunea şi data aplicării sancţiunii.
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    7. Comunicaţi orice informaţii suplimentare care ar putea fi considerate relevante pentru activitatea societăţii menţionate la pct. 1.
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Subsemnatul declar pe propria răspundere, sub sancţiunea legii, că toate răspunsurile sunt complete şi conforme cu realitatea şi că nu există alte fapte relevante asupra cărora Banca Naţională a României ar trebui încunoştiinţată.
    Totodată în numele societăţii pe care o reprezint mă angajez să comunic Băncii Naţionale a României orice schimbare care va modifica informaţiile furnizate.
     
    DataNumele şi prenumele
    . . . .. . . . . . . . . . . .
       
      Semnătura şi ştampila
      (chestionarul va fi semnat de reprezentantul legal/statutar al societăţii)
      . . . . . . . . . . . . . . . .
  NOTĂ:Banca Naţionala a României va păstra confidenţialitatea informaţiilor cuprinse în răspunsurile la acest chestionar, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege.
   +  Anexa 8 ──────────-
    BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
     
                                                                               Domnule Guvernator,
     
    Subsemnatul/subsemnaţii . . . . . . . . . . . . . . . . . (numele şi prenumele), în calitate de reprezentant / reprezentanţi statutar / statutari al / ai1) . . . . . . . . . . . . . solicit/solicităm autorizarea sucursalei din2) . . . . . . . . a acestei bănci. ____________
    1) Denumirea şi localitatea în care îşi are sediul banca străină solicitantă.
    2) Localitatea din România în care urmează să îşi aibă sediul sucursala a cărei autorizare se solicită.
     
    În susţinerea cererii mele/noastre anexez/anexăm următoarea documentaţie:
    - copia legalizată de pe actul constitutiv încheiat în formă autentică, din care rezultă denumirea, forma juridică, sediul social şi modul de funcţionare a băncii străine;
    - extrasul eliberat de registrul comerţului, care atestă înmatricularea băncii şi identitatea reprezentanţilor acesteia;
    - descrierea băncii străine;
    - ultimele trei rapoarte anuale ale băncii, certificate de auditori independenţi;
    - descrierea sistemului de reglementare bancară;
    - declaraţia autorităţii de supraveghere;
    - hotărârea organului statutar al băncii străine referitoare la deschiderea sucursalei din România;
    - chestionarul (anexa nr. 4) şi declaraţia (anexa nr. 5), completate de fiecare persoană desemnată în calitate de conducător al sucursalei;
    - curriculum vitae, copie legalizată de pe actul care atestă licenţa în profesie, certificatul de cazier judiciar pentru fiecare conducător şi documentul care să ateste că persoana în cauză nu este supusă vreunei interdicţii de a conduce o instituţie financiar-bancară;
    - studiul de fezabilitate;
    - comunicarea privind identitatea persoanelor care, potrivit art. 60 dinLegea nr. 58/1998, urmează să verifice şi să semneze bilanţul sucursalei;
    - curriculum vitae, certificatul de cazier judiciar, dovada calităţii de expert contabil sau de contabil autorizat cu studii superioare şi declaraţia (anexa nr. 6A) pentru fiecare persoană fizică numită în conformitate cu art. 60 din Legea nr. 58/19981);
    - copie legalizată de pe certificatul de înmatriculare în registrul comerţului, dovada calităţii de societate de expertiză contabilă, autorizată să desfăşoare această activitate pe teritoriul României, pentru fiecare persoană juridică numită în conformitate cu art. 60 din Legea nr. 58/19982);
    - declaraţia (anexa nr. 6B) completată de către societatea de expertiză contabilă şi declaraţia (anexa nr. 6A) completată de persoana fizică desemnată de aceasta să o reprezinte în exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 60 din Legea nr. 58/19982)
    - denumirea băncii sau denumirea sucursalei băncii străine autorizate să funcţioneze pe teritoriul României, la care se deschide contul unde va fi transferată suma reprezentând capitalul de dotare al sucursalei;
    - procură autentică prin care împuternicesc/împuternicim pe domnul/doamna . . . . . . . . . . . (numele şi prenumele) să reprezinte banca în relaţia cu Banca
     
    Naţională a României pe parcursul instrumentării dosarului de autorizare3).
    Adresa noastră de contact este . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     
    Telefon . . . . . . . . .Fax . . . . . . . . .
       
    DataSemnătura şi ştampila
    . . .. . . . . . . . . . . .
       
    Domnului guvernator al Băncii Naţionale a României
  ---------*1) În cazul în care au fost numite persoane fizice.*2) În cazul în care a fost numita o societate de expertiza contabila.*3) Se va prezenta numai în cazul în care relaţia cu Banca Naţionala a României va fi asigurata prin intermediul altei/altor persoane decât reprezentanţii statutari ai băncii străine. ----------