LEGE nr. 161 din 24 iunie 2015privind modificarea art. 12 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2010 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 469 din 29 iunie 2015    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul IAlineatul (3) al articolului 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2010 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 93 din 10 februarie 2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 112/2010, se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Personalul Autorităţii este format din personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor în condiţiile Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, funcţionari publici şi personal contractual."  +  Articolul II (1) Posturile de funcţionar public cu statut special reglementat de Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, republicată, existente în cadrul Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie la data intrării în vigoare a prezentei legi, precum şi personalul care ocupă aceste posturi se transferă la Administraţia Naţională a Penitenciarelor sau, după caz, la Ministerul Justiţiei, în funcţie de necesităţi. (2) Cheltuielile de personal aferente posturilor transferate potrivit alin. (1) de la Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie la Ministerul Justiţiei vor fi redistribuite de ordonatorul principal de credite între Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie şi Ministerul Justiţiei. (3) Prin derogare de la prevederile art. 47 alin. (3) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 23 alin. (2) din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, se autorizează Ministerul Justiţiei să efectueze redistribuirea creditelor bugetare aferente posturilor transferate de la Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie la Administraţia Naţională a Penitenciarelor potrivit alin. (1), respectiv de la titlul 10 "Cheltuieli de personal" la titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice". (4) Ministerul Justiţiei şi Ministerul Finanţelor Publice sunt abilitate să introducă modificările corespunzătoare în structura posturilor şi a cheltuielilor cu salariile, precum şi în volumul şi structura bugetelor ordonatorilor de credite.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALERIU-ŞTEFAN ZGONEAPREŞEDINTELE SENATULUICĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANUBucureşti, 24 iunie 2015.Nr. 161.-----