LEGE nr. 148 din 16 iunie 2015privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 94/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 136/1995 privind asigurările și reasigurările în România
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 436 din 18 iunie 2015  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94 din 16 octombrie 2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 136/1995 privind asigurările și reasigurările în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 643 din 18 octombrie 2013, cu următoarele modificări și completări:1. La articolul I, după punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 2^1, cu următorul cuprins:2^1. La articolul 6, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Reglementările A.S.F. pot fi sub formă de hotărâri, ordine, regulamente, norme și instrucțiuni.2. La articolul I punctul 6, la articolul 9, litera a^2) se modifică și va avea următorul cuprins:a^2) să aibă o experiență profesională în domeniul financiar, al instituțiilor de credit și/sau al instituțiilor financiare nebancare de minimum 8 ani de la data absolvirii studiilor prevăzute la lit. a^1);3. La articolul I, după punctul 7 se introduc patru noi puncte, punctele 7^1 - 7^4, cu următorul cuprins:7^1. La articolul 12, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Pentru înlăturarea oricăror incompatibilități care rezultă din prevederile art. 9, membrii Consiliului A.S.F. au la dispoziție un termen de 30 de zile de la data numirii.7^2. La articolul 14, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 14(1) Convocarea Consiliului A.S.F. se face de către președinte și/sau prim-vicepreședinte, ori de câte ori este necesar sau la solicitarea a cel puțin 4 membri ai acestuia.»7^3. La articolul 16, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:(2) Comisiile reunite din Senat și Camera Deputaților prevăzute la art. 8 alin. (2) pot dispune oricând verificarea activităților A.S.F.7^4. La articolul 17, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Raportul prevăzut la alin. (1) se publică de către A.S.F., după prezentarea acestuia în Parlament, în Monitorul Oficial al României, Partea a II-a.4. La articolul I punctul 10, articolul 21^1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 21^1Execuția bugetului de venituri și cheltuieli al A.S.F. este supusă controlului Curții de Conturi a României.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  VALERIU-ȘTEFAN ZGONEA
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  Ioan Chelaru
  București, 16 iunie 2015.Nr. 148.-----