HOTĂRÂRE nr. 608 din 10 iunie 2015pentru modificarea Regulamentului privind examenul de capacitate al judecătorilor stagiari şi al procurorilor stagiari, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 581/2006
EMITENT
  • CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 18 iunie 2015    Având în vedere dispoziţiile art. 106 lit. c) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 133 alin. (5) şi (7) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăşte:  +  Articolul IRegulamentul privind examenul de capacitate al judecătorilor stagiari şi al procurorilor stagiari, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 581/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 789 din 19 septembrie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 18 alineatul (1), punctul 13 va avea următorul cuprins:"13. predă comisiei de corectare, în ziua desfăşurării examenului, lucrările scrise, organizează transportul acestora de la centrele de concurs la centrul de evaluare şi răspunde de securitatea lor;"2. La articolul 28, alineatele (4) şi (7) vor avea următorul cuprins:"(4) Fiecare candidat primeşte teze de concurs tipizate şi coli de ciornă câte îi sunt necesare. Pentru elaborarea lucrărilor scrise, candidaţii folosesc numai cerneală sau pixuri cu pastă de culoare neagră.................................................................. (7) Preşedintele/Vicepreşedintele comisiei de organizare a examenului preia lucrările sub semnătură de la responsabilii de sală. După amestecarea şi numerotarea lucrărilor de către membrii comisiei, acestea se predau de către preşedinte/vicepreşedinte pe bază de proces-verbal preşedintelui comisiei de corectare sau, în caz de absenţă, oricărui alt membru al comisiei de corectare."3. La articolul 34, alineatul (1) se abrogă.4. La articolul 34, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Media generală a examenului de capacitate reprezintă media aritmetică a notelor obţinute la probele scrise şi orale. Pentru a fi declarat admis la examen, candidatul trebuie să obţină cel puţin media generală 7 şi cel puţin nota 5 la fiecare probă scrisă şi orală."  +  Articolul IIPrezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Consiliului Superioral Magistraturii,judecător Marius-Badea TudoseBucureşti, 10 iunie 2015.Nr. 608.----