LEGE nr. 23 din 14 martie 2014(*actualizată*)pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2013 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie(actualizată la data de 6 iunie 2015*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • ----------Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ISe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57 din 4 iunie 2013 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 335 din 7 iunie 2013, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul I, înainte de punctul 1 se introduce un nou punct cu următorul cuprins:"- La articolul 2, litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:«f) centrală hidroelectrică retehnologizată - centrala hidroelectrică cu o putere instalată de cel mult 10 MW, care îndeplineşte următoarele condiţii:- are o durată de funcţionare de cel puţin 15 ani de la data punerii în funcţiune;- a fost supusă unui ansamblu de operaţiuni de înlocuire a unor tehnologii existente, uzate moral şi/sau fizic, cu tehnologii moderne, în scopul creşterii eficienţei activităţii de producere, sau grup hidroelectric nou instalat într-o centrală hidroelectrică preexistentă ori într-o amenajare hidrotehnică utilizată anterior în scop energetic;»"2. La articolul I punctul 1, litera e) a alineatului (6) al articolului 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:"e) energia electrică produsă în centrale electrice fotovoltaice situate pe terenuri care, la data de 31 decembrie 2013, erau în circuitul agricol în condiţiile legii;"3. La articolul I, după punctul 1 se introduc trei noi puncte, punctele 1^1 - 1^3, cu următorul cuprins:"1^1. La articolul 3 alineatul (8), litera b) se abrogă.1^2. La articolul 4, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:«(4) Cotele anuale obligatorii de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi pentru perioada 2010-2013 sunt următoarele: 2010 - 8,3%; 2011 - 10%; 2012 - 12%; 2013 - 14%.»1^3. La articolul 4, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (4^1) şi (4^2), cu următorul cuprins:«(4^1) Începând cu anul 2014, ANRE monitorizează anual cotele anuale realizate de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi şi, în funcţie de gradul de realizare a obiectivului naţional şi de impactul la consumatorul final, estimează, publică pe site-ul propriu şi informează Guvernul până la data de 30 iunie a anului curent asupra nivelului cotei anuale obligatorii de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie, care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi pentru anul următor.(4^2) Pentru perioada 2015-2020, cota anuală obligatorie de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie, care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi, se stabileşte anual şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Departamentului pentru Energie, în termen de 60 de zile de la data comunicării acesteia de către ANRE.»"4. La articolul I, după punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 2^1, cu următorul cuprins:"2^1. La articolul 4, alineatul (10) se abrogă."5. La articolul I punctul 3, partea introductivă a alineatului (2^1) şi alineatul (2^2) ale articolului 6 se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(2^1) În perioada 1 iulie 2013-31 martie 2017 se amână temporar tranzacţionarea unui număr de certificate verzi din cele prevăzute la alin. (2), pentru fiecare 1 MWh produs şi livrat de producătorii de energie electrică din surse regenerabile, acreditaţi de ANRE până la data de 31 decembrie 2013, după cum urmează:................................................................................................(2^2) Recuperarea certificatelor verzi amânate conform prevederilor alin. (2^1) se va face începând cu 1 aprilie 2017 pentru centralele prevăzute la alin. (2^1) lit. a) şi c), respectiv începând cu data de 1 ianuarie 2018 pentru centralele prevăzute la alin. (2^1) lit. b), eşalonat cel mult până la data de 30 decembrie 2020."6. La articolul I, după punctul 3 se introduc trei noi puncte, punctele 3^1 - 3^3, cu următorul cuprins:"3^1. La articolul 6, după alineatul (2^2) se introduc două noi alineate, alineatele (2^3) şi (2^4), cu următorul cuprins:«(2^3) În cazul centralelor electrice realizate cu ajutor investiţional, după aplicarea prevederilor art. 6 alin. (7) lit. b), dispoziţiile alin. (2^1) se aplică astfel încât numărul de certificate verzi rezultat să nu fie subunitar.(2^4) În cazul centralelor electrice realizate cu ajutor investiţional, dacă numărul de certificate verzi calculat de ANRE prin aplicarea prevederilor art. 6 alin. (7) lit. b) este subunitar, nu se aplică prevederile alin. (2^1).»3^2. La articolul 6, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:«(3^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), energia electrică produsă în centrale electrice amplasate pe vehicule de orice fel nu face obiectul prezentei legi.»3^3. La articolul 6, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:«(5) Pentru energia electrică produsă în centrale electrice care utilizează biomasa ce provine din culturi energetice se acordă suplimentar faţă de prevederile alin. (2) lit. d) câte un certificat verde pentru fiecare 1 MWh produs şi livrat.»"7. La articolul I punctul 4, litera b) a alineatului (7) al articolului 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:"b) un număr de certificate verzi stabilit de ANRE prin reducerea numărului de certificate verzi prevăzut la alin. (2), (4) sau (5), după caz, diminuând valoarea de referinţă a investiţiei per MW cu valoarea ajutorului primit per MW şi păstrând valoarea ratelor interne de rentabilitate considerate în calculele furnizate Comisiei Europene în cadrul procesului de autorizare a sistemului de promovare, dacă centralele electrice beneficiază suplimentar de ajutor de stat. Reducerea numărului de certificate verzi prevăzută se aplică până la concurenţa valorii ajutorului investiţional primit de producătorul de energie electrică, utilizându-se în calcul valoarea medie a unui certificat verde, calculată ca medie aritmetică a valorii maxime şi valorii minime de tranzacţionare a certificatelor verzi."8. La articolul I, după punctul 5 se introduce un nou punct, punctul 5^1, cu următorul cuprins:"5^1. La articolul 6, alineatul (9) se modifică şi va avea următorul cuprins:«(9) Certificatele verzi emise de operatorul de transport şi sistem au o durată de valabilitate de 12 luni.»"9. La articolul I punctul 6, alineatele (2), (4) şi (6) ale articolului 8 se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(2) Furnizorii de energie electrică şi producătorii prevăzuţi la alin. (1) sunt obligaţi să achiziţioneze anual un număr de certificate verzi echivalent cu produsul dintre valoarea cotei anuale obligatorii de achiziţie de certificate verzi stabilite pentru anul respectiv, potrivit prevederilor art. 4 alin. (9), şi cantitatea de energie electrică prevăzută la alin. (1), exprimată în MWh, furnizată anual consumatorilor finali................................................................................................. (4) În factura de energie electrică transmisă consumatorilor finali, valoarea certificatelor verzi se facturează separat faţă de tarifele/preţurile pentru energia electrică, precizându-se temeiul legal, după achiziţionarea de către furnizor a certificatelor verzi corespunzător cotei obligatorii de achiziţie. Această valoare reprezintă produsul dintre valoarea cotei anuale obligatorii de achiziţie de certificate (CV/MWh) estimate de către ANRE, cantitatea de energie electrică facturată (MWh) şi preţul certificatelor verzi achiziţionate de furnizorul respectiv pe pieţele centralizate administrate de operatorul pieţei de energie electrică.................................................................................................. (6) Până cel târziu la data de 1 septembrie a fiecărui an, furnizorii de energie electrică şi producătorii prevăzuţi la alin. (1) vor regulariza, în tranşe egale, valoarea certificatelor verzi aferente anului anterior, în funcţie de cota anuală stabilită de către ANRE conform prevederilor art. 4 alin. (9), energia electrică furnizată şi preţul mediu ponderat al certificatelor verzi utilizate de către furnizor pentru anul anterior."10. La articolul I, după punctul 6 se introduc două noi puncte, punctele 6^1 şi 6^2, cu următorul cuprins:"6^1. La articolul 8, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:«(3) Furnizorii de energie electrică şi producătorii prevăzuţi la alin. (1) sunt obligaţi să transmită anual la ANRE, în formatul şi la termenele precizate de aceasta, cantităţile de energie electrică pentru care au obligaţia achiziţiei de certificate verzi, conform prezentei legi.»6^2. La articolul 8, alineatul (5) se abrogă."11. La articolul I punctul 7, alineatul (8) al articolului 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:"(8) Se exceptează de la aplicarea prevederilor prezentei legi un procent din cantitatea de energie electrică livrată consumatorilor finali, cu respectarea reglementărilor europene incidente. Condiţiile de calificare pentru mecanismul de exceptare, precum şi cantitatea exceptată, condiţionată de aplicarea programelor anuale de creştere a eficienţei energetice, vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului, după notificarea acestora la Comisia Europeană şi obţinerea unei decizii de autorizare din partea acesteia."12. La articolul I, punctul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:"10. La articolul 12, alineatele (2^1) şi (2^2) se abrogă."13. La articolul I, după punctul 11 se introduc două noi puncte, punctele 11^1 şi 11^2, cu următorul cuprins:"11^1. La articolul 14, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (7^1), cu următorul cuprins:«(7^1) Regulamentul de acces în piaţa de energie electrică până la limita de siguranţă a Sistemului Electroenergetic Naţional se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Departamentului pentru Energie.»11^2. La articolul 20, alineatul (3) se abrogă."14. La articolul I punctul 13, alineatele (1) şi (3) ale articolului 29 se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 29. - (1) ANRE monitorizează producătorii beneficiari ai sistemului de promovare prin certificate verzi şi întocmeşte rapoarte anuale pe care le face publice pe site-ul propriu, în termen de 90 de zile de la încheierea perioadei monitorizate................................................................................................ (3) Măsurile de reducere a numărului de certificate verzi prevăzut la art. 6 alin. (2) se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Departamentului pentru Energie, în termen de 60 de zile de la data comunicării acestora de către ANRE potrivit prevederilor alin. (2), şi se aplică centralelor/grupurilor electrice deţinute de producătorii de energie electrică din surse regenerabile de energie, acreditate de către ANRE pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi, după data intrării în vigoare a acestei hotărâri a Guvernului, începând cu 1 ianuarie a anului următor."15. La articolul I, după punctul 13 se introduc două noi puncte, punctele 14 şi 15, cu următorul cuprins:"14. La articolul 30 alineatul (1), după litera d) se introduc două noi litere, literele e) şi f), cu următorul cuprins:«e) nerespectarea art. 8 alin. (4) şi (6) de către producătorii şi furnizorii menţionaţi la art. 8 alin. (1); f) nerespectarea reglementărilor ANRE în domeniul promovării energiei din surse regenerabile de energie.»15. La articolul 30, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:«(2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. a), c), d), e) şi f) se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 10.000 lei, în cazul persoanelor fizice, şi cu amendă de la 10.000 lei la 100.000 lei, în cazul persoanelor juridice. (3) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. b) se sancţionează cu amendă egală cu contravaloarea totală a certificatelor verzi neachiziţionate de un furnizor sau producător prevăzut la art. 8 alin. (1) multiplicată de 3 ori, valoarea minimă a acesteia fiind de 10.000 lei, iar valoarea maximă, de 10.000.000 lei, prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.»"16. Articolul II se abrogă.17. Articolul III se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. III. - Energia electrică produsă din surse regenerabile de energie susţinută prin sistemul de promovare poate fi comercializată şi prin contracte reglementate, conform reglementărilor emise de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei."  +  Articolul II (1) Producătorii de energie electrică din surse regenerabile de energie care deţin centrale electrice care beneficiază de sistemul de promovare, cu puteri instalate de cel mult 1 MW pe producător şi cel mult 2 MW pe producător pentru cogenerare de înaltă eficienţă pe bază de biomasă, pot încheia contracte bilaterale de vânzare/cumpărare a energiei electrice şi a certificatelor verzi negociate direct numai cu furnizorii consumatorilor finali, prin derogare de la art. 23 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Producătorii de energie electrică din surse regenerabile de energie care deţin centrale electrice cu putere instalată cuprinsă de la 1 MW la 3 MW pe producător, respectiv de la 2 MW la 3 MW pe producător pentru cogenerare de înaltă eficienţă pe bază de biomasă, care beneficiază de sistemul de promovare şi care se încadrează în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii, conform prevederilor Legii nr. 346/2004privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, pot încheia contracte bilaterale de vânzare/cumpărare a energiei electrice negociate direct, prin derogare de la art. 23 din Legea nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Producătorii de energie electrică din surse regenerabile de energie menţionaţi la alin. (1) şi (2) au obligaţia de a transmite la Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei preţul şi cantitatea de energie electrică din surse regenerabile de energie vândută în baza contractelor bilaterale de vânzare/cumpărare a energiei electrice negociate direct în termen de 3 zile de la finalizarea tranzacţiei, precum şi datele şi informaţiile în formatul şi la termenele prevăzute în reglementările emise de autoritatea menţionată. (4) Constituie contravenţie neprezentarea de către producătorii prevăzuţi la alin. (3), la termenele stabilite, a datelor/informaţiilor solicitate de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei în baza prezentei legi sau furnizarea incorectă ori incompletă de astfel de date/informaţii. (5) Contravenţia prevăzută la alin. (4) se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 10.000 lei, în cazul persoanelor fizice, şi cu amendă de la 10.000 lei la 100.000 lei, în cazul persoanelor juridice. În cazul producătorilor cu puteri instalate de peste 100kW, aplicarea amenzii prevăzute este însoţită şi de suspendarea licenţei de producător pe o perioadă de 3 luni. (6) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către reprezentanţii împuterniciţi ai Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei. (7) Prin derogare de la art. 8 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, sumele provenite din aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (5) vor fi utilizate pentru susţinerea unor măsuri de politică de eficienţă energetică. Sumele menţionate se vor vira în contul fondului specializat pentru investiţii în eficienţă energetică, începând cu data constituirii acestuia. (8) Contravenţiilor prevăzute la alin. (4) le sunt aplicabile prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.----------Art. II a fost modificat de art. 7 din LEGEA nr. 122 din 29 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 3 iunie 2015.  +  Articolul III (1) Prin excepţie de la prevederile art. 4 alin. (4^1) şi (4^2) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum aceasta a fost modificată şi completată prin prezenta lege, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei calculează, pentru anul 2014, cota de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi, o publică pe site-ul propriu în maximum 3 zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, informează Guvernul asupra nivelului acesteia şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Departamentului pentru Energie, până cel târziu la data de 31 martie 2014. (2) Prin excepţie de la prevederile art. 4 alin. (7) din Legea nr. 220/2008, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum aceasta a fost modificată şi completată prin prezenta lege, pentru anul 2014, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei calculează şi publică pe site-ul propriu în maximum 3 zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi cota anuală obligatorie de achiziţie de certificate verzi estimată, numărul de certificate verzi estimate a fi emise pe baza informaţiilor privind energia electrică estimată a se produce din surse regenerabile de energie şi consumul final de energie electrică.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în condiţiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALERIU-ŞTEFAN ZGONEAPREŞEDINTELE SENATULUIGEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCUBucureşti, 14 martie 2014.Nr. 23.-----