INSTRUCȚIUNI nr. 50 din 2 iunie 2015pentru modificarea și completarea Instrucțiunilor ministrului administrației și internelor nr. 82/2010 privind organizarea și desfășurarea activității de eliberare a apostilei pentru actele oficiale administrative
EMITENT
  • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 2 iunie 2015    În temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, emite următoarele instrucțiuni:  +  Articolul IInstrucțiunile ministrului administrației și internelor nr. 82/2010 privind organizarea și desfășurarea activității de eliberare a apostilei pentru actele oficiale administrative, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 213 din 6 aprilie 2010, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 16, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) Completarea informațiilor cuprinse în Registrul național electronic se face prin preluarea automată a datelor introduse la nivelul birourilor apostilă, în cadrul aplicației informatice «Sistem interoperabil centralizat pentru evidența apostilei eliberate de către instituțiile prefectului pentru actele oficiale administrative».2. La articolul 16, alineatele (3), (4) și (5) se abrogă.3. După articolul 21 se introduce un nou articol, articolul 21^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 21^1(1) După completarea apostilei potrivit art. 17 și 18, aceasta poate fi eliberată, la cererea solicitantului, și în format electronic.(2) În cazul prevăzut la alin. (1), după scanarea apostilei, fișierul PDF va fi semnat electronic cu certificat digital calificat de către operatorul din cadrul biroului apostilă desemnat prin ordin al prefectului.(3) În situația în care operatorul din cadrul biroului apostilă se află în imposibilitate, fișierul PDF va fi semnat electronic cu certificat digital calificat de către persoana desemnată prin dispoziția conducătorului structurii coordonatoare.  +  Articolul IIPrezentele instrucțiuni se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,
    Gabriel Oprea
    București, 2 iunie 2015.Nr. 50.------