ORDONANTA nr. 33 din 29 ianuarie 1999pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/1995 privind producţia de produse alimentare destinate comercializării
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 30 ianuarie 1999    În temeiul art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi al art. 1 pct. 6 lit. h) din Legea nr. 259/1998, privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, Guvernul României emite următoarea ordonanţa:  +  Articolul UNICOrdonanţa Guvernului nr. 42/1995 privind producţia de produse alimentare destinate comercializării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 203 din 1 septembrie 1995, aprobată şi modificată prin Legea nr. 123/1995, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Articolul 22 alineatul 3 va avea următorul cuprins: "Licentele de fabricaţie a produselor alimentare se eliberează în termen de cel mult 120 de zile de la data înregistrării cererii agentului economic şi a achitării unei taxe de către acesta. Taxa pentru eliberarea licenţei de fabricaţie a produselor alimentare este de 1.500.000 lei pentru agenţii economici, persoane juridice, şi de 500.000 lei pentru asociaţiile familiale şi agenţii economici, persoane fizice autorizate."2. La articolul 22, după alineatul 3 se introduc alineatele 3^1 , 3^2 şi 3^3, cu următorul cuprins:"3^1 . Taxa pentru eliberarea licenţei de fabricaţie a produselor alimentare se achită prin virare cu ordin de plată în contul bugetului de stat - Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare -, deschis la trezoreria statului în raza căreia se afla sediul fiscal al agenţilor economici respectivi.3^2 . În sectoarele 2, 4, 5 şi 6 ale municipiului Bucureşti şi în judeţul Ilfov, unde nu funcţionează trezorerii ale statului, taxa se virează în contul - Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare -, deschis la unităţile Băncii Comerciale Române - S.A., pe seama organelor financiare teritoriale.3^3 . Documentul de justificare a achitării taxei îl reprezintă copia de pe ordinul de plată, confirmată de unitatea bancară, pentru virarea sumei la bugetul de stat."3. Articolul 28 punctul (4) va avea următorul cuprins:"(4) Opresc fabricatia produselor alimentare şi suspenda licenta de fabricaţie."4. Articolul 29 litera a) va avea următorul cuprins:"a) comercializarea unor produse alimentare a căror livrare a fost interzisă potrivit art. 28 punctul (1) lit. a), b) şi d);"5. După articolul 29 se introduce articolul 29 1 cu următorul cuprins:"Art. 29 1 - Comercializarea unor produse alimentare a căror livrare a fost interzisă potrivit art. 28 pct. (1) lit. c) se sancţionează cu amendă de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei, retragerea licenţei de fabricaţie şi interzicerea de a mai desfăşura activităţi în domeniul producţiei de produse alimentare, dacă fapta nu a fost săvârşită în astfel de condiţii încât sa constituie infracţiune."6. Articolul 30 va avea următorul cuprins:"Art. 30. - Contravenţiile prevăzute la art. 29 se sancţionează cu amendă, după cum urmează: a) faptele prevăzute la art. 29 lit. a), cu amendă de la 10.000.000 lei la 15.000.000 lei; b) faptele prevăzute la art. 29 lit. b), cu amendă de la 10.000.000 lei la 12.000.000 lei; c) faptele prevăzute la art. 29 lit. c), cu amendă de la 8.000.000 lei la 10.000.000 lei; d) faptele prevăzute la art. 29 lit. d), cu amendă de la 10.000.000 lei la 12.000.000 lei; e) faptele prevăzute la art. 29 lit. e), cu amendă de la 10.000.000 lei la 15.000.000 lei; f) faptele prevăzute la art. 29 lit. f), cu amendă de la 8.000.000 lei la 10.000.000 lei; g) faptele prevăzute la art. 29 lit. g), cu amendă de la 8.000.000 lei la 10.000.000 lei."p. PRIM-MINISTRU,VICTOR BABIUCContrasemnează:--------------Ministrul agriculturii şi alimentaţiei,Ioan Avram Muresan,p. Ministrul finanţelor,Bujor Bogdan Teodoriu,secretar de stat---------------