ORDONANTA nr. 31 din 29 ianuarie 1999privind aprobarea primei de export la grâu şi porumb boabe
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 30 ianuarie 1999    În temeiul art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României, precum şi al art. 1 pct. 6 lit. b) din Legea nr. 259/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României emite următoarea ordonanţa:  +  Articolul 1În vederea stimulării exportului se aproba acordarea unei prime de export la grâu de 350 mii lei/tona pentru o cantitate de 500 mii tone şi a unei prime de 400 mii lei/tona pentru 500 mii tone porumb boabe.  +  Articolul 2Beneficiază de prima de export, în limita cantităţilor prevăzute la art. 1, producătorii agricoli care exporta în nume propriu, cat şi agenţii economici exportatori care au cumpărat graul de la producătorii agricoli cu minimum 1.000 lei/kg STAS, iar porumbul cu minimum 850 lei/kg STAS şi care au încasat prin băncile comerciale din România contravaloarea în valută a exportului.  +  Articolul 3 (1) În înţelesul prezentei ordonanţe, producătorii agricoli sunt: persoane fizice proprietari de terenuri agricole, societăţi agricole cu personalitate juridică şi asociaţiile familiale constituite potrivit Legii nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultura, societăţi comerciale pe acţiuni cu capital majoritar de stat sau cu capital privat cu profil agricol, societăţi naţionale cu profil agricol, arendaşii şi institutele şi staţiunile de cercetare-dezvoltare cu profil agricol. (2) Prima stabilită în condiţiile prevăzute la art. 2 se acordă şi în situaţiile în care agenţii economici exportatori au cumpărat grâu şi/sau porumb de la societăţile comerciale care au livrat seminţe, îngrăşăminte chimice, pesticide, maşini şi utilaje agricole, cu plata la recoltare cu astfel de produse, de la persoanele fizice cărora le-a fost stabilită calitatea de acţionar în baza art. 37 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cat şi de la persoanele fizice care au calitatea de locator, potrivit art. 25 din Legea arendării nr. 16/1994, cu modificările ulterioare, pentru cantităţile de grâu şi porumb primite, conform legii.  +  Articolul 4În situaţia în care raportul de schimb al monedei naţionale faţă de dolarul S.U.A. se modifica în procent de minimum 2% faţă de cursul de schimb existent la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, Guvernul, la propunerea Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, poate aproba prin hotărâre, modificarea preţului minim la cumpărarea graului şi a porumbului boabe, prevăzut la art. 2.  +  Articolul 5Sumele necesare acoperirii primei pentru exportul de grâu şi porumb boabe, efectuat după data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, se suporta din bugetul pe anul 1999 al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei.  +  Articolul 6În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, Guvernul, la propunerea Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei şi a Ministerului Finanţelor, va aproba norme metodologice privind modul de acordare a primei de export.p. PRIM-MINISTRU,VICTOR BABIUCContrasemnează:---------------p. Ministrul agriculturii şi alimentaţiei,Ilie Balana,secretar de statp. Ministrul finanţelor,Bujor Bogdan Teodoriu,secretar de stat--------------