HOTĂRÎRE Nr. 205 din 22 martie 1991privind înfiinţarea Regiei autonome "Radionav" Constanta
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 92 din 29 aprilie 1991    În temeiul Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se înfiinţează Regia autonomă "Radionav" Constanta, judeţul Constanta, cu personalitate juridică, cu sediul în municipiul Constanta, judeţul Constanta.  +  Articolul 2Patrimoniul regiei autonome este constituit din activul şi pasivul secţiei de trafic radiotelegrafic şi radiotelefonic al Întreprinderii de navigaţie maritima "Romline" Constanta.Patrimoniul iniţial al regiei autonome se va definitivă pe baza reevaluarii acestuia în condiţiile prevăzute de lege.  +  Articolul 3Regia autonomă "Radionav" Constanta, înfiinţată potrivit prezentei hotărîri, se organizează şi funcţionează în conformitate cu regulamentul prevăzut în anexa şi cu dispoziţiile legale.  +  Articolul 4Pe data prezentei hotărîri îşi încetează activitatea Întreprinderea "Transmar" Constanta şi "Administraţia Portului Liber" Constanta. Personalul care trece la Regia autonomă "Radionav" Constanta se considera transferat în interesul serviciului şi beneficiază timp de trei luni de diferenţa pînă la salariul tarifar avut şi sporul de vechime, dacă este încadrat sau transferat în funcţii cu niveluri de salarizare mai mici.  +  Articolul 5Anexa face parte integrantă din prezenta hotărîre.PRIM-MINISTRUPETRE ROMAN  +  Anexa 1 REGULAMENTde organizare şi funcţionare a Regiei autonome "Radionav" Constanta  +  Capitolul 1 Denumirea, forma juridică şi sediul  +  Articolul 1Întreprinderea de navigaţie maritima "Romline" Constanta - secţia de trafic radiotelegrafic şi radiotelefonic, prin reorganizare, va avea denumirea de Regia autonomă "Radionav" Constanta. Forma juridică este de regie autonomă, cu personalitate juridică şi îşi desfăşoară activitatea pe principiile gestiunii economice şi autonomiei financiare.  +  Articolul 2Sediul Regiei autonome "Radionav" Constanta este în municipiul Constanta, incinta portului, judeţul Constanta.CAP.2Obiectul de activitate  +  Articolul 3Regia autonomă "Radionav" Constanta are ca obiect de activitate:- prestaţii trafic radio-telegrafic, radiotelefonic şi telex pentru flota maritima şi fluviala;- întreţinere şi reparaţii echipamente de radiocomunicatii, radionavigatie;- vînzare-cumpărare echipamente de navigaţie şi radionavigatie.  +  Articolul 4Regia autonomă "Radionav" Constanta are următoarele atribuţii:4.1 elaborează studii şi prognoze pentru dezvoltarea şi modernizarea sistemelor de comunicaţii maritime şi fluviale, le supune spre aprobare organelor competente şi urmăreşte realizarea acestora;4.2 analizează şi face propuneri privind dotarea cu noi mijloace de radiocomunicatii maritime şi fluviale;4.3 pregăteşte elementele negocierii cu reprezentanţii statului, a cheltuielilor necesare pentru întreţinerea, repararea şi modernizarea aparaturii de radiocomunicatii maritime şi fluviale;4.4 urmăreşte avizarea şi aprobarea documentaţiilor privind tehnica de radiocomunicatii maritime şi fluviale;4.5. autorizeaza instalaţiile şi aparatura de radiocomunicatii maritime şi fluviale folosite de societăţile comerciale.  +  Capitolul 3 Patrimoniul  +  Articolul 5Regia autonomă "Radionav" Constanta deţine în exploatare aparatura şi instalaţiile pentru radiocomunicatii maritime şi fluviale în porturile româneşti.Valoarea patrimoniului, conform bilanţului contabil la 30.06.1990, se ridica la 6.093 mii lei. Aceasta valoare urmează a fi definitivata după finalizarea acţiunii de reevaluare, conform Hotărîrii Guvernului nr. 945/1990.  +  Articolul 6Regia autonomă "Radionav" Constanta este proprietara bunurilor din patrimoniul sau. În exercitarea dreptului de proprietate, foloseşte şi dispune, în mod autonom, potrivit legii, de bunurile pe care le are în patrimoniu în vederea realizării scopului pentru care a fost constituită.În cadrul administrării patrimoniului din dotare, Regia autonomă "Radionav" Constanta are obligaţia de a efectua reparaţii şi intretineri la mijloacele de radiocomunicatii maritime şi fluviale.În funcţie de necesităţile economiei naţionale, Regia autonomă "Radionav" Constanta are obligaţia de a dezvolta şi moderniza mijloacele de radiocomunicatii.Consiliul de administraţie al Regiei autonome "Radionav" Constanta aproba scoaterea din funcţiune, în condiţiile legii, a unor fonduri fixe şi circulante, dezmembrarea şi valorificarea acestora.  +  Capitolul 4 Structura regiei  +  Articolul 7În cadrul Regiei autonome "Radionav" Constanta se pot constitui direcţii, servicii şi birouri în funcţie de necesitatea şi volumul activităţii, atribuţiile acestora fiind stabilite prin regulament propriu de organizare şi funcţionare aprobat de consiliul de administraţie.  +  Articolul 8În scopul realizării obiectului sau de activitate, Regia autonomă "Radionav" Constanta are în structura sa subunitati. Aceste subunitati au independenta economică, financiară, juridică şi de personal, stabilită de consiliul de administraţie al regiei prin regulamentul de organizare şi funcţionare al acestor subunitati.Organizarea şi conducerea acestora se stabilesc de consiliul de administraţie al Regiei autonome "Radionav" Constanta.  +  Capitolul 5 Organele de conducere  +  Articolul 9Conducerea Regiei autonome Radionav" Constanta se asigura prin:- consiliul de administraţie;- directorul general al Regiei autonome a "Radionav" Constanta.  +  Articolul 10Consiliul de administraţie se numeşte prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi amenajării teritoriului şi este compus din 7 persoane, din care una este directorul general al Regiei autonome "Radionav" Constanta.Din consiliul de administraţie fac parte cîte un reprezentant al Ministerului Finanţelor, al Ministerului Comerţului şi Turismului şi un reprezentant al Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Amenajării Teritoriului.Ceilalţi membri vor fi numiţi dintre inginerii, economistii, juristii şi tehnicienii specializaţi în domeniul activităţii Regiei autonome "Radionav" Constanta.  +  Articolul 11Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu propriul sau regulament de organizare şi funcţionare.  +  Articolul 12Atribuţiile consiliului de administraţie sînt următoarele:- aproba structura organizatorică şi funcţională a Regiei autonome "Radionav" Constanta şi a subunitatilor din structura;- întocmeşte nomenclatoarele de funcţii şi salarii tarifare, indicatoarele tarifare de calificare şi reglementările privind drepturile de personal pentru subunitatile din structura;- stabileşte nivelul de salarizare a personalului angajat la Regia autonomă "Radionav" Constanta şi la subunitatile din structura, în funcţie de studii şi munca efectivă prestată, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzute de lege;- aproba domeniile orientative ale activităţii;- aproba lucrările de investiţii, potrivit competentelor;- repartizează creditele şi subvenţiile acordate pe unităţile subordonate;- examinează şi propune spre aprobare la Ministerul Finanţelor bugetul de venituri şi cheltuieli;- aproba bilanţul şi contul de profit şi pierderi;- aproba utilizarea fondurilor valutare rămase la dispoziţie;- aproba încheierea contractelor regiei;- examinează şi, după însuşire, înaintează Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Amenajării Teritoriului proiectele de acte normative şi modificarea celor existente, pentru a fi supuse aprobării, potrivit legii;- aproba orice alte probleme privind activitatea regiei, cu excepţia celor date în competenţa altor organe, potrivit legii.  +  Articolul 13Activitatea curenta a Regiei autonome "Radionav" Constanta este condusă de directorul general numit de consiliul de administraţie, cu avizul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi amenajării teritoriului.  +  Articolul 14Consiliul de administraţie se întruneşte în şedinţe ordinare o dată pe luna şi, la cererea preşedintelui, care este şi directorul general al Regiei autonome "Radionav" Constanta sau a 1/3 din membrii, ori de cîte ori este nevoie.  +  Articolul 15Pentru luarea unor decizii complexe, consiliul de administraţie poate atrage în activitatea de analiza consilieri şi consultanţi din institutele de proiectari şi cercetări, cadre universitare şi specialişti din organismele de profil.Activitatea acestora va fi recompensata material, conform înţelegerii, pe bază de contract.  +  Articolul 16Consiliul de administraţie, în prima luna a anului următor, prezintă Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Amenajării Teritoriului un raport asupra activităţii Regiei autonome "Radionav" Constanta în anul precedent şi asupra programului de activitate pentru anul în curs.  +  Capitolul 6 Bugetul de venituri şi cheltuieli  +  Articolul 17Regia autonomă "Radionav" Constanta întocmeşte anual bugetul de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi pe modelele stabilite de Ministerul Finanţelor. Bilanţul contabil anual şi contul de profit şi pierderi se supun spre aprobare Ministerului Finanţelor şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.  +  Articolul 18Constituirea subunitatilor subordonate Regiei autonome "Radionav" Constanta se face de către consiliul de administraţie. O dată cu ordinul de înfiinţare se aproba şi regulamentul de funcţionare a acestora.Subunitatile din structura sînt conduse de:- director;- comitet director format din 5-7 persoane.Din comitetul director fac parte persoanele cu funcţii de conducere şi specialişti.Directorul şi comitetul director îndeplinesc sarcinile stabilite de consiliul de administraţie al Regiei autonome "Radionav" Constanta.  +  Articolul 19Relaţiile Regiei autonome "Radionav" Constanta cu alte regii şi societăţi comerciale, precum şi cu statul, se vor desfăşura pe bază de contracte guvernate de principiul libertăţii contractuale.  +  Articolul 20Regia autonomă "Radionav" Constanta se poate adresa instanţelor judecătoreşti de drept comun, pentru orice litigii.  +  Articolul 21Consiliul de administraţie sau directorul general angajează personalul regiei şi conducerile subunitatilor din structura. Personalul subunitatilor este angajat de directorul acestora.  +  Articolul 22Controlul activităţii economico-financiare a Regiei autonome "Radionav" Constanta se efectuează prin organele de specialitate ale regiei.  +  Articolul 23Prezentul regulament se completează cu dispoziţiile Legii nr. 15/1990 şi celorlalte reglementări în vigoare.-------------------------