ORDIN nr. 572 din 14 mai 2015pentru modificarea şi completarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi persoanele fizice, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.154/2014
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 22 mai 2015    În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul IProcedura de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi persoanele fizice, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.154/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 646 din 2 septembrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(1) Persoanele fizice pot opta pentru comunicarea prin mijloace electronice de transmitere la distanţă a actelor administrative fiscale emise în formă electronică de către organele fiscale din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, prin accesarea serviciului «Spaţiul privat virtual». În acest caz nu se mai utilizează şi altă modalitate de comunicare a actului administrativ fiscal."2. La articolul 8, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:"(6) În situaţia în care persoana fizică nu este de acord cu Termenii şi condiţiile de utilizare a serviciului «Spaţiul privat virtual» cererea prevăzută la alin. (2) se respinge."3. La articolul 11 alineatul (3), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:"d) acceptul privind Termenii şi condiţiile de utilizare a serviciului «Spaţiul privat virtual»".4. La articolul 11, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(4) Informaţiile opţional a fi furnizate sunt: acordul pentru primirea de atenţionări prin SMS, prin poştă electronică sau prin aplicaţia Notif."5. La articolul 12, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:"(8) În situaţia în care persoana fizică nu este de acord cu Termenii şi condiţiile de utilizare a serviciului «Spaţiul privat virtual» cererea prevăzută la art. 11 se respinge."6. La articolul 15 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:"b) cereri adresate de persoana fizică organului fiscal pentru obţinerea unor informaţii sau documente în legătură cu situaţia fiscală personală, cum ar fi: cerere de informaţii despre contribuţiile de asigurări sociale declarate de angajatori, cerere de eliberare a certificatului de atestare fiscală, cerere de eliberare a unei adeverinţe de venit, solicitarea unei opinii privind aplicarea legislaţiei fiscale şi altele asemenea;".7. La articolul 15, după alineatul (2) se introduc şase noi alineate, alineatele (3) - (8), cu următorul cuprins:"(3) Toate documentele puse la dispoziţia persoanei fizice prin intermediul serviciului «Spaţiul privat virtual» sunt înscrisuri în formă electronică cărora li s-a încorporat, ataşat sau li s-a asociat logic o semnătură electronică extinsă în sensul Legii nr. 455/2001, republicată. (4) În cazul documentelor prevăzute la alin. (1) lit. b) persoana fizică selectează tipul de cerere şi completează toate informaţiile obligatorii solicitate de aplicaţia informatică. (5) În situaţia în care persoana fizică solicită completarea secţiunii D din certificatul de atestare fiscală «Alte menţiuni» cu sumele certe, lichide şi exigibile pe care le are de încasat de la autorităţile contractante, prin excepţie de la art. 1 alin. (2^1) din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice şi fizice, a certificatului de obligaţii bugetare, precum şi a modelului şi conţinutului acestora, cu modificările şi completările ulterioare, aceasta depune documentul eliberat de autorităţile contractante prin care se certifică cuantumul sumelor certe, lichide şi exigibile pe care persoana fizică le are de încasat de la acestea, în original, la instituţia care solicită certificatul de atestare fiscală. Informaţiile astfel înscrise la această secţiune sunt valabile numai dacă coincid cu datele înscrise în documentele eliberate de autorităţile contractante. (6) Pe baza informaţiilor prevăzute la alin. (4) se generează cererea şi se pune la dispoziţia persoanei fizice prin intermediul serviciului «Spaţiul privat virtual». (7) Instituţia publică, autoritatea publică sau oricare altă persoană căreia persoana fizică îi prezintă documentele comunicate prin intermediul serviciului «Spaţiul privat virtual» poate verifica autenticitatea şi integritatea acestora folosind un dispozitiv de verificare a semnăturii electronice conform Legii nr. 455/2001, republicată. Informaţii ajutătoare sunt publicate în acest scop pe site-ul internet al Autorităţii Naţionale de Administrare Fiscală în secţiunea Servicii Online, urmărind instrucţiunile pentru validarea semnăturii. (8) Instituţia publică, autoritatea publică sau oricare altă persoană la care persoana fizică doreşte să depună certificatul de atestare fiscală sau adeverinţa de venit comunicate prin intermediul serviciului «Spaţiul privat virtual» poate verifica şi descărca conţinutul documentului accesând aplicaţia informatică pusă la dispoziţia publicului în acest scop pe site-ul internet al Autorităţii Naţionale de Administrare Fiscală în secţiunea Servicii Online, folosind numărul de înregistrare al documentului şi codul numeric personal al persoanei fizice."8. După articolul 15 se introduce un nou articol, articolul 15^1, cu următorul cuprins:"ARTICOLUL 15^1Condiţii de depunere a declaraţiilor fiscale prin intermediul serviciului «Spaţiul privat virtual» (1) Depunerea declaraţiilor fiscale prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. a) de către o persoană fizică constă în completarea datelor corespunzător câmpurilor din macheta prezentată de aplicaţia informatică existentă în «Spaţiul privat virtual». Odată cu completarea datelor persoana fizică poate transmite un fişier care conţine imaginea documentelor justificative ale datelor completate. (2) Pe baza datelor completate şi a fişierului prevăzute la alin. (1) se generează automat declaraţia fiscală conform modelului aprobat în acest sens. Declaraţia se semnează cu certificatul digital calificat al Ministerului Finanţelor Publice, se pune la dispoziţia persoanei fizice prin intermediul serviciului «Spaţiul privat virtual» şi se încarcă automat pe canalul de depunere a declaraţiilor. (3) Orice modificare a declaraţiilor fiscale depuse potrivit alin. (1) se realizează prin depunerea unei declaraţii rectificative potrivit art. 84 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile alin. (1) şi (2) aplicându-se în mod corespunzător."9. În anexa nr. 1, la litera A.a), după punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 4, cu următorul cuprins:"4. Decizii referitoare la obligaţiile de plată accesorii".10. În anexa nr. 1, la litera A.b), după punctul 4 se introduc două noi puncte, punctele 5 şi 6, cu următorul cuprins:"5. «Certificatul de atestare fiscală»6. «Adeverinţă de venit»".11. În anexa nr. 1, la litera B, după punctul 4 se introduc cinci noi puncte, punctele 5 - 9, cu următorul cuprins:"5. Cerere de eliberare a certificatului de atestare fiscală6. Cerere de eliberare a unei adeverinţe de venit7. Declaraţie privind veniturile realizate din România (formular 200) aferentă veniturilor realizate începând cu anul 20148. Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor (formular 230) aferentă impozitului anual datorat începând cu anul 20149. Declaraţie privind venitul estimat/norma de venit (formular 220) aferentă veniturilor realizate începând cu anul 2015".  +  Articolul IIPrevederile art. I pct. 9 privind deciziile referitoare la obligaţiile de plată accesorii, precum şi prevederile art. I pct. 10 şi 11 privind certificatul de atestare fiscală se aplică începând cu data de 1 iulie 2015.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul finanţelor publice,Dan Manolescu,secretar de statBucureşti, 14 mai 2015.Nr. 572.-----