HOTĂRÂRE nr. 322 din 6 mai 2015pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.361/2006 privind conţinutul instrumentului de prezentare şi motivare a proiectelor de acte normative supuse aprobării Guvernului
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 340 din 19 mai 2015    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IAnexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.361/2006 privind conţinutul instrumentului de prezentare şi motivare a proiectelor de acte normative supuse aprobării Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 843 din 12 octombrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La secţiunea a 3-a "Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ", după punctul 2 "Impactul asupra mediului de afaceri" se introduc două noi puncte, punctele 2^1 şi 2^2, cu următorul cuprins:"2^1. Impactul asupra sarcinilor administrative2^2. Impactul asupra întreprinderilor mici şi mijlocii"2. La secţiunea a 5-a "Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare", după punctul 1 "Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ" se introduce un nou punct, punctul 1^1, cu următorul cuprins:"1^1. Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislaţia în domeniul achiziţiilor publice".3. La explicaţiile pentru secţiunea a 3-a "Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ", la punctul 2 "Impactul asupra mediului de afaceri", literele b) şi d) se abrogă.4. La explicaţiile pentru secţiunea a 3-a "Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ", după punctul 2 "Impactul asupra mediului de afaceri" se introduc două noi puncte, punctele 2^1 şi 2^2, cu următorul cuprins:"2^1. Impactul asupra sarcinilor administrative: a) se va cuantifica impactul net al sarcinilor administrative, evidenţiindu-se atât costurile administrative generate de noul act normativ sau de modificarea legislativă, cât şi costurile administrative eliminate; b) simplificarea procedurilor administrative.2^2. Impactul asupra întreprinderilor mici şi mijlocii: a) se va prezenta rezultatul cu privire la aplicarea testului întreprinderilor mici şi mijlocii, precum şi avizul obţinut în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, de la Grupul pentru evaluarea impactului economic al actelor normative asupra întreprinderilor mici şi mijlocii, anterior transmiterii actului spre avizare pe circuitul interministerial; b) se va indica procentul pe care îl deţin întreprinderile mici şi mijlocii în cadrul afectat de măsura legislativă, precum şi impactul acesteia asupra activităţilor întreprinderilor mici şi mijlocii din domeniul respectiv."5. La explicaţiile pentru secţiunea a 5-a "Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare", după punctul 1 "Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ" se introduce un nou punct, punctul 1^1, cu următorul cuprins:"1^1. Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislaţia în domeniul achiziţiilor publice: a) impact legislativ - prevederi de modificare şi completare a cadrului normativ în domeniul achiziţiilor publice, prevederi derogatorii; b) norme cu impact la nivel operaţional/tehnic - sisteme electronice utilizate în desfăşurarea procedurilor de achiziţie publică, unităţi centralizate de achiziţii publice, structură organizatorică internă a autorităţilor contractante."  +  Articolul IIPrevederile art. I pct. 1, 3 şi 4 intră în vigoare la 1 ianuarie 2016.  +  Articolul IIIHotărârea Guvernului nr. 1.361/2006 privind conţinutul instrumentului de prezentare şi motivare a proiectelor de acte normative supuse aprobării Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 843 din 12 octombrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicată, dându-se textelor o nouă numerotare.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:-----------------Secretarul general al Guvernului,Ion MoraruŞeful Cancelariei Primului-Ministru,Vlad-Ştefan StoicaMinistrul fondurilor europene,Marius NicaPreşedinteleAutorităţii Naţionale pentru Reglementareaşi Monitorizarea Achiziţiilor Publice,Bogdan-Paul DobrinMinistrul finanţelor publice,Eugen Orlando Teodorovicip. Ministrul dezvoltării regionaleşi administraţiei publice,Shhaideh Sevil,secretar de statMinistrul pentru societatea informaţională,Sorin Mihai GrindeanuMinistrul energiei,întreprinderilor mici şi mijlociişi mediului de afaceri,Andrei Dominic GereaBucureşti, 6 mai 2015.Nr. 322.----