ORDIN nr. 1.017 din 14 mai 2015privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.253/2013 pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică
EMITENT
  • MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 15 mai 2015    Având în vedere Referatul de aprobare al Direcţiei generale politici agricole şi strategii nr. 159.454 din 8 mai 2015, precum şi prevederile art. 28 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice, precum şi de abrogare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 2.092/91, cu modificările şi completările ulterioare,în baza prevederilor art. 2 alin. (4) lit. c) şi art. 7 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.  +  Articolul IOrdinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.253/2013 pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 687 din 8 noiembrie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 2, după alineatul (1^4) se introduce un nou alineat, alineatul (1^5), cu următorul cuprins:"(1^5) Pentru anul 2015, termenul de înregistrare prevăzut la alin. (1) se prelungeşte până la data de 30 iulie inclusiv."2. La articolul 2 alineatul (2^1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:"b) asociaţiile profesionale legal constituite în domeniul agriculturii ecologice care îndeplinesc condiţiile menţionate la alin. (2^2), la solicitarea scrisă a operatorilor - pot întocmi fişele de înregistrare prevăzute în anexele nr. 1-7, verifică conformitatea datelor, semnează şi ştampilează în numele acestora şi transmit fişele de înregistrare la DAJ în vederea înregistrării şi avizării;"3. La articolul 2, alineatul (2^6) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2^6) Operatorii se pot înregistra la DAJ astfel:- personal, prin depunerea documentelor în format fizic sau prin transmiterea documentelor în format electronic, utilizând semnătura electronică;- prin asociaţiile profesional legal constituite în domeniul agriculturii care îndeplinesc condiţiile menţionate la alin. (2^2), în situaţia în care operatorul optează pentru această variantă. Asociaţiile pot înregistra operatorii prin depunerea documentelor în format fizic la DAJ sau transmiterea documentelor în format electronic, utilizând semnătura electronică a asociaţiei."4. La articolul 2, după alineatul (10) se introduce un nou alineat, alineatul (10^1), cu următorul cuprins:"(10^1) Documentele prevăzute la alin. (10) pot fi depuse şi ulterior înregistrării fişelor de înregistrare prin modalităţile prevăzute la alin. (2^6), dar nu mai târziu de termenul-limită de înregistrare."5. La anexa nr. 7, în tabelul de la punctul 3, sintagma "Volumul estimat comercializat (kg/litri/buc.)" se înlocuieşte cu sintagma "Volumul comercializat în anul anterior (kg/litri/buc.)".6. În anexa nr. 13, la punctul 1, ultima liniuţă se modifică şi va avea următorul cuprins:"- transferul parţial al exploataţiei ecologice a producătorului - producţie vegetală, piscicolă sau animală"  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul agriculturiişi dezvoltării rurale,Dumitru Daniel Botănoiu,secretar de statBucureşti, 14 mai 2015.Nr. 1.017.----