ORDIN nr. 778 din 29 decembrie 1998privind aprobarea Normelor pentru acordarea licenţei de transport feroviarşi a certificatului de siguranţă, în vederea efectuării serviciilor de transport public sau în interes propriu pe căile ferate române
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 27 ianuarie 1999  În temeiul prevederilor art. 7 alin. (3) lit. g) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, ale art. 1 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 95/1998 privind înfiinţarea unor instituţii publice în subordinea Ministerului Transporturilor, ale art. 1 alin. (1) şi art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 626/1998 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Feroviare Române - AFER şi ale Hotărârii Guvernului nr. 44/1997 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere şi directivele Consiliului Comunităţii Europene nr. 91/440 privind dezvoltarea căilor ferate comunitare, nr. 95/18 privind licentele întreprinderilor feroviare şi nr. 95/19 privind repartizarea capacităţilor de infrastructura şi încasarea de redevenţe de utilizare a infrastructurii,ministrul transporturilor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele pentru acordarea licenţei de transport feroviar şi a certificatului de siguranţă, în vederea efectuării serviciilor de transport public sau în interes propriu pe căile ferate române, prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul ordin.  +  Articolul 2 (1) Licenta de transport feroviar şi certificatul de siguranţă se eliberează operatorilor de transport feroviar de către Autoritatea Feroviara Română - AFER. (2) Activităţile specifice pentru acordarea licenţei de transport feroviar, respectiv a certificatului de siguranţă, prevăzute la art. 1, se realizează de către Autoritatea Feroviara Română - AFER, organismul tehnic specializat al Ministerului Transporturilor, pe bază de tarife. (3) În cazul în care nu mai sunt îndeplinite condiţiile care au stat la baza eliberării licenţei de transport feroviar, respectiv a certificatului de siguranţă, precum şi în cazul unor încălcări grave sau repetate ale reglementărilor specifice în transporturi, licentele de transport feroviar, respectiv certificatele de siguranţă, pot fi suspendate sau anulate, după caz.  +  Articolul 3 (1) Verificarea îndeplinirii condiţiilor care au stat la baza eliberării licenţei de transport feroviar, respectiv a certificatului de siguranţă, se efectuează de către personalul Autorităţii Feroviare Române - AFER, împuternicit cu atribuţii specifice de control, inspecţie de stat şi de registru, şi, după caz, de personalul desemnat din Ministerul Transporturilor, posesor al legitimatiei speciale de control, ale carei model şi conţinut sunt prevăzute în anexa nr. 2 la prezentul ordin. (2) Legitimatia specială de control este emisă de Ministerul Transporturilor, prin Autoritatea Feroviara Română - AFER. (3) Legitimatia specială de control da posesorului drept de acces în toate mijloacele de transport feroviar şi în metrou, în unităţile cu specific feroviar care funcţionează sub autoritatea Misterului Transporturilor, în unităţile operatorilor de transport feroviar şi în unităţile agenţilor economici care furnizează produse sau prestează servicii pentru calea ferată şi pentru metrou.  +  Articolul 4Atunci când se constata existenta unor încălcări grave sau repetate ale reglementărilor şi normelor tehnice în vigoare, Autoritatea Feroviara Română - AFER este obligată sa dispună sau sa propună, după caz, suspendarea sau retragerea şi a altor autorizaţii, certificate, atestate sau licenţe, eliberate de Ministerul Transporturilor, de Autoritatea Feroviara Română - AFER sau de centrele de pregătire, perfecţionare, atestare şi de autorizare a personalului din transporturile feroviare.  +  Articolul 5În scopul informării operative a celor interesaţi despre activităţile de registru, de acordare a licenţelor, de certificare, de control şi inspecţie de stat în transportul feroviar şi cu metroul, Autoritatea Feroviara Română - AFER va edita Buletinul Autorităţii Feroviare Române - AFER.  +  Articolul 6Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage răspunderea materială, civilă sau penală, după caz, potrivit legii.  +  Articolul 7Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 8Autoritatea Feroviara Română - AFER, Compania Naţionala de Cai Ferate "C.F.R." - S.A. şi operatorii de transport feroviar vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 9Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul transporturilor,Traian Basescu  +  Anexa 1NORMEpentru acordarea licenţei de transport feroviar şi a certificatului de siguranţă, în vederea efectuării serviciilor de transport public sau în interes propriu pe căile ferate române  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Serviciile de transport feroviar public sau în interes propriu pe căile ferate române, denumite în continuare servicii de transport feroviar, pot fi efectuate numai de către operatorii de transport care deţin licenta de transport feroviar şi certificat de siguranţă, eliberate de Ministerul Transporturilor, prin Autoritatea Feroviara Română - AFER. (2) Nu intră în sfera de aplicare a prezentelor norme transportul tehnologic efectuat de Compania Naţionala de Cai Ferate "C.F.R." - S.A. pentru menţinerea infrastructurii feroviare în parametrii de funcţionare, precum şi transportul efectuat pe liniile de metrou. (3) Transporturile prevăzute la alin. (2) se efectuează în baza unei autorizaţii speciale emise de Ministerul Transporturilor, prin Autoritatea Feroviara Română - AFER.  +  Articolul 2Licenta de transport feroviar este documentul prin care se atesta ca un operator de transport poate efectua servicii de transport feroviar.  +  Articolul 3Certificatul de siguranţă este documentul prin care se atesta ca un operator de transport feroviar, deţinător al licenţei de transport, poate să execute un tip de serviciu de transport feroviar pe anumite secţii de circulaţie ale căilor ferate române, în conformitate cu caietul de sarcini, elaborat de Autoritatea Feroviara Română - AFER pe baza prevederilor din regulamentele, instructiile şi normele tehnice în vigoare, specifice transporturilor pe căile ferate române.  +  Articolul 4Licentele de transport feroviar şi certificatele de siguranţă se acordă în mod nediscriminatoriu operatorilor de transport feroviar, în condiţiile prezentelor norme.  +  Articolul 5Licenta de transport feroviar şi certificatul de siguranţă sunt documente cu regim special, nominale şi netransmisibile.  +  Articolul 6Operatorii de transport feroviar, posesori ai licenţei de transport feroviar şi ai certificatului de siguranţă, sunt înregistraţi de către Autoritatea Feroviara Română - AFER în Registrul operatorilor de transport feroviar.  +  Articolul 7Licenta de transport feroviar, însoţită de certificatul de siguranţă, da dreptul operatorului de transport feroviar să solicite accesul pe infrastructura feroviara.  +  Articolul 8Pentru prestaţiile efectuate de Autoritatea Feroviara Română - AFER în activitatea de eliberare a licenţelor de transport feroviar şi a certificatelor de siguranţă se percep tarife diferenţiate, aprobate de Ministerul Transporturilor.  +  Capitolul 2 Licenta de transport feroviar  +  Articolul 9Licenta de transport feroviar poate fi acordată persoanelor juridice române cu capital de stat şi/sau privat, care au, în principal, ca obiect de activitate transporturile de călători, de mărfuri şi de alte bunuri pe calea ferată şi care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii: a) deţin, în proprietate sau cu chirie, materialul rulant de tracţiune necesar pentru remorcarea trenurilor sau trenuri automotoare, cu caracteristicile tehnice şi de dotare impuse de prescripţiile de siguranţă circulaţiei feroviare şi de calitate a serviciului de transport feroviar, prevăzute în actele normative în vigoare; b) se angajează să respecte prescripţiile tehnice, tehnologice, de organizare şi de desfăşurare a circulaţiei şi a manevrei trenurilor, stabilite pentru accesul şi circulaţia pe infrastructura feroviara în condiţii de siguranţă a circulaţiei şi de securitate a transporturilor; c) au structurile organizatorice şi dotările necesare pentru efectuarea serviciilor de transport feroviar, pentru care solicită licenta de transport feroviar, adecvate realizării şi menţinerii unui sistem al calităţii, în conformitate cu SR ISO seria 9000; d) au responsabili desemnaţi cu atribuţii în organizarea, conducerea activităţii de transport feroviar şi de siguranţă circulaţiei; e) responsabilii desemnaţi cu atribuţii în organizarea, conducerea activităţii de transport feroviar şi de siguranţă circulaţiei au pregătire profesională în domeniul feroviar, au lucrat cel puţin 2 ani în activităţi de transport feroviar şi sunt atestaţi profesional de către Autoritatea Feroviara Română - AFER; f) asigura întreţinerea şi repararea materialului rulant din dotare în unităţi autorizate de către Autoritatea Feroviara Română - AFER; g) asigura instruirea personalului propriu care desfăşoară activităţi în legătură cu siguranţa circulaţiei în centre autorizate în conformitate cu reglementările în vigoare; h) dispun de personalul necesar pentru conducerea materialului rulant motor şi pentru insotirea trenurilor, efectuarea operaţiunilor de manevra, de pregătire şi de verificare tehnica a trenurilor, calificat şi autorizat în conformitate cu prescripţiile specifice ale căilor ferate române; i) nu sunt în procedura de faliment; j) demonstreaza ca unitatea poate face faţa obligaţiilor sale financiare pe o perioadă de cel puţin 12 luni; k) persoanele din conducerea executivă a operatorului de transport feroviar nu au suferit condamnări pentru fapte penale grave şi nu le este interzisă exercitarea unor drepturi civile.  +  Articolul 10Licenta de transport feroviar se acordă pe o perioadă de 5 ani de la data eliberării şi este valabilă în condiţiile vizarii sale anuale de către Autoritatea Feroviara Română - AFER.  +  Articolul 11Modelul licenţei de transport feroviar este prevăzut în anexa A la prezentele norme.  +  Articolul 12Pentru obţinerea licenţei de transport feroviar persoana juridică solicitanta trebuie să depună la Autoritatea Feroviara Română - AFER o cerere, conform modelului din anexa B la prezentele norme, însoţită de următoarele documente: a) copie de pe actul legal de constituire ca persoana juridică; b) copie de pe statutul societăţii comerciale, din care să rezulte ca are ca obiect de activitate, în principal, transporturile de călători şi/sau de mărfuri şi de alte bunuri pe calea ferată; c) copie de pe certificatul de înmatriculare la Camera de Comerţ şi Industrie a României; d) copie de pe actul de proprietate sau contractul de închiriere pentru materialul rulant necesar remorcarii trenurilor şi/sau pentru trenurile automotoare; e) angajamentul întocmit conform modelului prevăzut în anexa C la prezentele norme; f) copie de pe atestatul/certificatul privind stadiul de implementare a sistemului calităţii, conform SR ISO seria 9000, eliberat de un organism de certificare agreat de Ministerul Transporturilor; g) autorizaţia pentru centrele proprii de instruire şi de perfecţionare a personalului care desfăşoară activităţi în legătură cu siguranţa circulaţiei sau, după caz, contractele încheiate cu alte centre autorizate în acest scop de către Autoritatea Feroviara Română - AFER; h) lista cuprinzând numele responsabililor atestaţi, desemnaţi cu atribuţii în organizarea, conducerea activităţii de transport feroviar şi de siguranţă circulaţiei, în care se vor menţiona, pentru fiecare persoana, pregătirea profesională şi experienta în domeniul feroviar; i) copie de pe ultimul bilanţ contabil depus conform legii şi, după caz, de pe bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul în curs, precum şi alte documente din care să rezulte bonitatea solicitantului; j) contractul pentru răspundere civilă faţă de terţi şi pentru asigurarea călătorilor, în caz de accidente produse în activitatea de transport feroviar, după caz, încheiat cu o firma de asigurări; k) dovada plăţii tarifului pentru verificarea preliminară a documentelor.  +  Articolul 13Comunicarea de către Autoritatea Feroviara Română - AFER privind acceptarea cererii de acordare a licenţei de transport feroviar, solicitarea de completare a dosarului sau, după caz, respingerea motivată a cererii se va face, în scris, în termen de maximum 10 zile de la data primirii documentelor.  +  Articolul 14 (1) Autoritatea Feroviara Română - AFER va comunică în termen de maximum 30 de zile de la acceptarea documentelor, în scris, decizia privind acordarea sau neacordare licenţei de transport feroviar. (2) Neacordarea licenţei de transport feroviar va fi motivată în scris de către Autoritatea Feroviara Română - AFER. Dacă, în termen de 30 de zile de la data primirii comunicării, solicitantul va prezenta dovezile de eliminare a neconformitatilor menţionate în decizie, Autoritatea Feroviara Română - AFER va elibera licenta de transport feroviar solicitată.  +  Articolul 15 (1) Cu cel puţin 30 de zile, dar nu mai mult de 45 de zile înainte de data expirării vizei anuale a licenţei de transport feroviar, operatorul de transport feroviar va cere în scris Autorităţii Feroviare Române - AFER acordarea unei noi vize anuale. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii tarifului aferent acordării vizei anuale. (2) În situaţia în care au intervenit modificări în documentele prezentate la acordarea licenţei de transport feroviar, operatorul de transport feroviar are obligaţia să prezinte, o dată cu cererea de solicitare a vizei anuale, noile documente care să ateste îndeplinirea condiţiilor de acordare a licenţei. (3) Autoritatea Feroviara Română - AFER va comunică, în termen de 15 zile de la data depunerii cererii, decizia privind acordarea sau neacordarea vizei anuale. Decizia de neacordare va fi motivată. (4) Dacă, în termen de 15 zile de la primirea comunicării deciziei de neacordare a vizei anuale, solicitantul va prezenta dovezile de eliminare a neconformitatilor menţionate în decizie, Autoritatea Feroviara Română - AFER va acorda viza solicitată, iar în caz contrar, va suspenda licenta de transport feroviar; reluarea valabilităţii licenţei va fi facuta conform prevederilor art. 16 alin. (2) şi (3).  +  Articolul 16 (1) În perioada de valabilitate a licenţei de transport feroviar Autoritatea Feroviara Română - AFER va verifica modul în care sunt îndeplinite condiţiile care au stat la baza eliberării licenţei de transport feroviar, iar în cazul în care constata ca deţinătorul licenţei de transport feroviar nu mai îndeplineşte una sau mai multe condiţii, va suspenda licenta. (2) În cazul în care, în termen de 90 de zile de la data suspendării licenţei de transport feroviar, operatorul de transport feroviar face dovada eliminării neconformitatilor care au condus la suspendarea acesteia, precum şi dovada plăţii tarifului aferent, Autoritatea Feroviara Română - AFER va dispune reluarea valabilităţii licenţei de transport feroviar. (3) În cazul în care, în termenul specificat la alin. (2), neconformităţile care au condus la suspendarea licenţei de transport feroviar nu au fost eliminate, aceasta se anulează. (4) Dacă deţinătorul licenţei de transport feroviar nu şi-a început activitatea în decurs de 6 luni de la data acordării licenţei sau şi-a întrerupt activitatea pe o perioadă de 6 luni consecutive, aceasta se anulează. (5) În cazul anulării licenţei de transport feroviar, acordarea unei noi licenţe se va face în baza unei noi cereri. (6) Operatorului de transport feroviar, căruia i s-a anulat de doua ori licenta de transport feroviar, nu i se va mai elibera o noua licenta. (7) Autoritatea Feroviara Română - AFER va comunică, în scris, Companiei Naţionale de Cai Ferate "C.F.R." - S.A. suspendarea sau, după caz, anularea definitivă a licenţelor de transport feroviar, care, în termen de 5 zile de la data primirii comunicării, va ridica dreptul de acces pe infrastructura feroviara publică pentru operatorul de transport feroviar în cauza.  +  Capitolul 3 Certificatul de siguranţă  +  Articolul 17 (1) Certificatul de siguranţă se poate acorda operatorilor de transport feroviar, români sau străini, posesori ai licenţei de transport feroviar, care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii: a) deţin licenta de transport feroviar valabilă pentru tipul de serviciu de transport pentru care solicită acordarea certificatului de siguranţă; b) dispun de personalul necesar pentru conducerea materialului rulant motor, apt din punct de vedere medical şi psihologic şi autorizat pentru tipul de serviciu feroviar şi pentru secţiile de circulaţie pentru care solicită certificatul de siguranţă; c) dispun de personal de însoţire a trenurilor, apt din punct de vedere medical şi psihologic şi autorizat pentru efectuarea tipului de serviciu feroviar şi pentru secţiile de circulaţie pentru care solicită certificatul de siguranţă; d) asigura instruirea şi perfecţionarea personalului propriu, prevăzut la lit. b) şi c), în centre autorizate/atestate de Autoritatea Feroviara Română - AFER; e) dispun de material rulant motor omologat, înmatriculat şi revizuit tehnic şi corespunzător pentru efectuarea tipului de serviciu feroviar pe secţiile de circulaţie pentru care au solicitat eliberarea certificatului de siguranţă; f) folosesc în procesul de transport material rulant tractat omologat, înmatriculat, revizuit tehnic şi corespunzător pentru efectuarea tipului de serviciu feroviar pe secţiile pentru care solicită certificatul de siguranţă; g) asigura întreţinerea şi repararea materialului rulant din dotare în unităţi autorizate de către Autoritatea Feroviara română - AFER. (2) Pentru operatorii de transport feroviar străini licenta de transport feroviar, eliberata de autoritatea competentă din ţara de origine, este valabilă pentru acordarea certificatului de siguranţă pentru efectuarea serviciilor de transport pe căile ferate române, în condiţiile reglementărilor internaţionale din acordurile şi convenţiile la care România este parte.  +  Articolul 18Certificatul de siguranţă poate fi eliberat de către Autoritatea Feroviara Română - AFER pe o perioadă de minimum 3 luni şi maximum un an, fără a depăşi perioada de valabilitate a licenţei de transport feroviar.  +  Articolul 19Modelul certificatului de siguranţă este prevăzut în anexa D la prezentele norme.  +  Articolul 20Pentru obţinerea certificatului de siguranţă operatorul de transport solicitant trebuie să depună la Autoritatea Feroviara Română - AFER o cerere, conform modelului prevăzut în anexa E la prezentele norme, însoţită de următoarele documente: a) copia de pe licenta de transport feroviar; b) documentaţia întocmită conform caietului de sarcini elaborat de Autoritatea Feroviara Română - AFER; c) lista cuprinzând denumirile centrelor proprii de instruire şi perfecţionare a personalului şi/sau, după caz, contractele încheiate cu alte centre de instruire şi perfecţionare; d) lista cuprinzând denumirile centrelor proprii de întreţinere şi de reparare a materialului rulant din dotare şi/sau, după caz, contractele încheiate cu alte centre de întreţinere şi de reparare a materialului rulant; e) angajamentul întocmit conform modelului prevăzut în anexa F la prezentele norme; f) dovada plăţii tarifului pentru acordarea certificatului de siguranţă.  +  Articolul 21 (1) Autoritatea Feroviara Română - AFER va comunică în scris, în termen de 30 de zile de la primirea documentelor prevăzute la art. 20, decizia privind acordarea sau neacordarea certificatului de siguranţă. Decizia de neacordare va fi motivată. (2) Dacă, în termen de 15 zile de la primirea comunicării deciziei de neacordare a certificatului de siguranţă, solicitantul va prezenta dovezile de eliminare a neconformitatilor menţionate în decizie, Autoritatea Feroviara Română - AFER va elibera certificatul de siguranţă solicitat.  +  Articolul 22 (1) În perioada de valabilitate a certificatului de siguranţă Autoritatea Feroviara Română - AFER va verifica modul în care sunt îndeplinite condiţiile care au stat la baza eliberării acestuia, prin controale efectuate în unităţile şi pe mijloacele de transport ale operatorului de transport feroviar; dacă constata că nu mai sunt îndeplinite una sau mai multe condiţii, va retrage certificatul de siguranţă. (2) Certificatul de siguranţă se restituie operatorului de transport, după ce acesta face dovada ca au fost eliminate neconformităţile care au condus la retragerea acestuia şi ca a achitat tariful aferent. (3) Suspendarea sau anularea licenţei de transport feroviar atrage după sine şi retragerea certificatului/certificatelor de siguranţă.  +  Capitolul 4 Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 23Societăţile comerciale rezultate din reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, care au ca obiect de activitate transportul feroviar, vor beneficia, fiecare, de: a) licenta de transport feroviar, valabilă până la data de 31 decembrie 1999, pe baza convenţiei încheiate cu Autoritatea Feroviara Română - AFER, supunându-se prevederilor prezentelor norme în ceea ce priveşte regimul suspendării sau al anulării licenţelor de transport feroviar; b) certificat de siguranţă pentru toate secţiile de circulaţie de pe reţeaua căilor ferate române, valabil până la data de 31 decembrie 1999, pe baza achitării tarifului de acordare a acestuia, supunându-se prevederilor prezentelor norme în ceea ce priveşte regimul retragerii certificatelor de siguranţă.  +  Articolul 24Pentru verificarea autenticităţii documentelor prezentate în copie şi pentru cele menţionate în liste, con form art. 12 şi 20 din prezentele norme, la solicitarea Autorităţii Feroviare Române - AFER, operatorul de transport va prezenta originalele documentelor respective.  +  Articolul 25 (1) Eventualele contestaţii privind decizia de acordare, suspendare sau, după caz, de anulare a licenţei de transport feroviar, respectiv de retragere a certificatului de siguranţă, se depun la Autoritatea Feroviara Română AFER în termen de 5 zile de la primirea comunicării scrise. (2) Soluţionarea contestaţiilor se va face de către Consiliul de conducere al Autorităţii Feroviare Române AFER, în termen de 15 zile de la data depunerii acestora. Decizia consiliului de conducere este definitivă. (3) În cazul în care contestatarul este nemulţumit de decizia Consiliului de conducere al Autorităţii Feroviare Române - AFER, acesta se poate adresa instanţelor de contencios administrativ, conform Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990.  +  Articolul 26 (1) Pierderea sau deteriorarea licenţei de transport feroviar sau a certificatului de siguranţă se comunică de către operatorul de transport feroviar Autorităţii Feroviare Române - AFER în termen de 15 zile de la data constatării. (2) Autoritatea Feroviara Română - AFER va elibera un duplicat al licenţei de transport feroviar, respectiv al certificatului de siguranţă, pierdut sau deteriorat, cu plata tarifului aferent.  +  Articolul 27Pentru prestaţiile efectuate de Autoritatea Feroviara Română - AFER în derularea convenţiei încheiate în condiţiile art. 23 lit. a), precum şi pentru acordarea, vizarea anuală, reacordarea în caz de suspendare, respectiv retragere, sau, după caz, pentru eliberarea duplicatelor licenţelor de transport feroviar şi, respectiv, ale certificatelor de siguranţă, se percep tarife aprobate de Ministerul Transporturilor.  +  Articolul 28Acordarea, suspendarea, anularea sau pierderea licenţei de transport feroviar, respectiv acordarea, retragerea sau pierderea certificatului de siguranţă, se face publică prin Buletinul Autorităţii Feroviare Române - AFER.  +  Anexa A--------la norme--------(recto) ROMÂNIAMINISTERUL TRANSPORTURILOR
       
    LICENŢĂ
    DE TRANSPORT FEROVIAR
    Seria . . . . . . . . . nr. . . . . . . . .
     
    În conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 95/1998, persoana juridică . . . . . . . . . ., u sediul în localitatea . . , str. . . nr. . ., judeţul(sectorul) . . . . . . , înregistrată la Camera de Comerţ şi Industrie a României, la nr. . . . . . . . , este autorizată să efectueze, în calitate de operator de transport feroviar, următoarele servicii de transport: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (transport feroviar de călători, transport feroviar de mărfuri şi alte bunuri)
    Prezenta licenţă de transport feroviar este valabilă pe o perioadă de 5 ani de la data eliberării, în condiţiile vizării ei anuale.
     
    Ministrul transporturilor,
     
    Data eliberăriiAUTORITATEA FEROVIARĂ ROMÂNĂ - AFER
    . . . . . . . .Director general,
      . . . . . . . . . . . . . . . .
      (semnătura şi ştampila unităţii)
  (verso) Posesorul licenţei de transport feroviar are următoarele obligaţii:1. sa anunţe Autoritatea Feroviara Română - AFER despre orice modificare a datelor din documentele prezentate la solicitarea licenţei, data începerii efective, sau, după caz, a întreruperii activităţii de transport;2. să respecte prescripţiile tehnice, tehnologice, de organizare şi de desfăşurare a activităţilor de transport feroviar;3. să permită accesul în unităţile şi pe toate mijloacele de transport feroviar proprii, pentru personalul Autorităţii Feroviare Române - AFER sau al Ministerului Transporturilor, pe baza legitimatiei speciale de control emise de Ministerul Transporturilor, şi sa furnizeze, la cerere, datele, informaţiile şi documentele necesare verificării modului de îndeplinire a condiţiilor care au stat la baza eliberării licenţei de transport feroviar.Posesorul licenţei de transport feroviar are următoarele drepturi:1. să solicite obţinerea certificatului de siguranţă pentru una sau mai multe secţii de circulaţie de pe infrastructura căilor ferate;2. să solicite accesul pe infrastructura căilor ferate pentru efectuarea serviciului de transport feroviar menţionat în licenta. VIZE ANUALE
    Valabil până la data deValabil până la data deValabil până la data deValabil până la data deValabil până la data de
    ............................................................
    DIRECTOR GENERALDIRECTOR GENERALDIRECTOR GENERALDIRECTOR GENERALDIRECTOR GENERAL
    ............................................................
    L.S.L.S.L.S.L.S.L.S.
   +  Anexa B------- la norme---------
    CERERE pentru obţinerea licenţei de transport feroviar
     
    Persoana juridică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., cu sediul în localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . . ., nr. . . ., judeţul . . . . . telefon . . . . . . . . . , fax . . . . . . . . . , înregistrată la Camera de Comerţ şi Industrie a României la nr. . . . . . . . ., având codul fiscal nr. . . . . . . . . şi contul nr. . . . . . . . . . . . . . , deschis la Banca . . . . . . . . . . . . . . . . . . , filiala . . . . . . . . , reprezentată prin directorul general . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , (numele şi prenumele) solicit acordarea licenţei de transport feroviar, pentru efectuarea următoarelor servicii de transport feroviar: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (călători, marfă, alte bunuri)
    Se anexează documentele justificative conform art. 12 din Normele pentru acordarea licenţei de transport feroviar şi a certificatului de siguranţă, în vederea efectuării serviciilor de transport public sau în interes propriu pe căile ferate române.
    Data . . . . . . .
    Director general,
    . . . . . . . . . . . . . . . .
    (semnătura şi ştampila unităţii)
   +  Anexa C-------------la norme----------
    ANGAJAMENT
     
    Persoana juridică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., cu sediul în localitatea . . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . . . nr. . . . . . , reprezentată prin directorul general . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , (numele şi prenumele) se angajează ca pe perioada de valabilitate a licenţei de transport feroviar:
    1. să anunţe Autoritatea Feroviară Română - AFER despre orice modificare a datelor din documentele prezentate la solicitarea acordării licenţei de transport feroviar;
    2. să respecte prescripţiile tehnice, tehnologice, de organizare şi de desfăşurare a circulaţiei şi a manevrei trenurilor, stabilite pentru accesul şi circulaţia pe infrastructura feroviară publică în condiţii de siguranţă a circulaţiei şi de securitate a transporturilor;
    3. să comunice Autorităţii Feroviare Române - AFER data începerii şi, după caz, data întreruperii şi a reluării activităţii de transport feroviar;
    4. să respecte prevederile reglementărilor aplicabile transportului feroviar pe calea ferată română şi în trafic internaţional;
    5. să numească în conducerea executivă persoane care îndeplinesc condiţiile de onorabilitate stabilite de Ministerul Transporturilor
    6. să permită accesul în unităţile şi pe toate mijloacele de transport feroviar proprii pentru personalul Autorităţii Feroviare Române - AFER sau al Ministerului Transporturilor, pe baza legitimaţiei speciale de control emise de Ministerul Transporturilor, şi să furnizeze, la cerere, datele, informaţiile şi documentele necesare verificării modului de îndeplinire a condiţiilor care au stat la baza eliberării licenţei de transport feroviar.
    Data . . . . . . .
    Director general,
    . . . . . . . . . . . . . . . .
    (semnătura şi ştampila unităţii)
   +  Anexa D--------la norme---------(recto)
    ROMÂNIA MINISTERUL TRANSPORTURILOR
     
    CERTIFICAT DE SIGURANŢĂ pentru efectuarea serviciilor de transport feroviar public sau în interes propriu pe Căile Ferate Române
     
    Seria . . . . . . . . . nr. . . . . . .
     
    Persoana juridică . . . . . . . ., posesoare a licenţei de transport feroviar seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . ., este autorizată să efectueze servicii de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    (se înscrie: transport feroviar de mărfuri sau transport feroviar de călători) pe următoarele secţii de circulaţie de pe infrastructura feroviară a căilor ferate române: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (se vor menţiona, pentru fiecare secţie, staţiile cap de secţie şi staţiile intermediare care definesc ruta de transport)
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,
    în condiţiile tehnice menţionate pe verso.
     
    Data eliberării: . . . . . . . . .  
    Valabil până la . . . . . . . . .  
      AUTORITATEA FEROVIARĂ ROMÂNĂ - AFER
      Director general,
      . . . . . . . . . . . . . . . .
      (semnătura şi ştampila unităţii)
                                                   (verso)
    CONDIŢIILE TEHNICE
    pentru care a fost emis certificatul de siguranţă
    Seria . . . . . . . nr. . . . . .
     
    Sistemul de remorcare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (abur, diesel, electric)
    Viteza maximă de circulaţie (km/h): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Tipul vagoanelor*): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  ----------- Notă *) a) Pentru transportul feroviar de mărfuri se înscrie, după caz: mărfuri generale, mărfuri pentru care sunt necesare vagoane de construcţie specială (de exemplu: produse petroliere, acizi, gaze lichefiate, ciment în vrac, cereale, cărbuni, autovehicule, produse de cariera, perisabile, autotrenuri, semiremorci; cutii mobile, containere etc.), mărfuri periculoase (explozivi, materii toxice, radioactive etc.), mărfuri agabaritice etc. b) Pentru transportul feroviar de călători se înscrie, după caz: vagoane-clasa, vagoane-cuseta, vagoane de dormit, vagoane-restaurant, vagoane-posta, vagoane de bagaje, vagoane speciale (autoturisme, turism etc.).
   +  Anexa E--------la norme----------
    CERERE pentru acordarea certificatului de siguranţă pentru efectuarea serviciilor de transport pe căile ferate române
     
    Persoana juridică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., cu sediul în localitatea . . . . . . . . . . . , str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . , judeţul. . . . . . . . . . . . , telefon . . . . . . . ., fax . . . . . . . . ., înregistrată la Camera de Comerţ şi Industrie a României la nr. . . . . . . . ., având codul fiscal nr. . . . . . . . . . şi contul nr. . . . . . . . . . . . ., deschis la Banca. . . . . . . . . . ., filiala . . . . . . . . . ., reprezentată prin directorul general. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (numele şi prenumele), posesoare a licenţei de transport feroviar seria . . . . . . . nr. . . . . din . . . . . solicit eliberarea unui certificat de siguranţă pentru efectuarea pe căile ferate române a serviciului de transport feroviar . . . . . . . . . . . . . . ., (călători sau marfă şi alte bunuri) pe următoarele secţii de circulaţie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (se vor înscrie staţiile de cale ferată terminus şi staţiile intermediare care definesc ruta de transport)
    Se anexează documentele justificative conform art. 20 din Normele pentru acordarea licenţei de transport feroviar şi a certificatului de siguranţă, în vederea efectuării serviciilor de transport public sau în interes propriu pe căile ferate române.
     
    Data . . . . . . .
    Director general,
    . . . . . . . . . . . . . . . .
    (semnătura şi ştampila unităţii)
   +  Anexa F--------la norme---------
    ANGAJAMENT
     
    Persoana juridică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., cu sediul în localitatea . . . . . . . . . . ., str. . . . . . nr. . . . . . ., reprezentată prin directorul general. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (numele şi prenumele) se angajează ca pe perioada de valabilitate a certificatului de siguranţă pentru efectuarea serviciilor de transport pe căile ferate române:
    1. să anunţe Autoritatea Feroviară Română - AFER despre orice modificare a datelor din documentele prezentate la solicitarea acordării certificatului de siguranţă;
    2. să respecte prescripţiile tehnice, tehnologice, de organizare şi de desfăşurare a activităţii de transport pentru care solicită certificatul de siguranţă, stabilite pentru căile ferate române;
    3. să utilizeze în procesul de transport doar material rulant omologat tehnic, înmatriculat şi revizuit periodic, în conformitate cu reglementările şi cu instrucţiile specifice transporturilor pe căile ferate române;
    4. să realizeze toate operaţiunile de verificare, întreţinere şi reparaţii pentru materialul rulant introdus în circulaţie, la termenele şi la parametrii tehnici prevăzuţi în reglementările în vigoare;
    5. să asigure respectarea de către personalul propriu a regimului de lucru şi a atribuţiilor prevăzute în reglementările în vigoare pentru căile ferate române;
    6. să utilizeze în funcţiile cu atribuţii legate de siguranţa circulaţiei numai personal instruit, examinat periodic din punct de vedere profesional şi medical şi autorizat conform reglementărilor în vigoare pentru căile ferate române;
    7. să permită accesul în unităţile şi pe toate mijlocele de transport feroviar proprii pentru personalul Autorităţii Feroviare Române - AFER sau al Ministerului Transporturilor, pe baza legitimaţiei speciale de control emise de Ministerul Transporturilor, şi să furnizeze la cerere, datele, informaţiile şi documentele necesare verificării modului de îndeplinire a condiţiilor care au stat la baza eliberării certificatului de siguranţă.
     
    Data . . . . . . .
    Director general,
    . . . . . . . . . . . . . . . .
    (semnătura şi ştampila unităţii)
   +  Anexa 2MODELUL LEGITIMATIEI SPECIALE DE CONTROL┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ MINISTERUL TRANSPORTURILOR │ Titularul legitimatiei este imputerni- ││LEGITIMATIE SPECIALĂ ┌──────────┐│cît sa exercite controlul tehnic cu ││ DE CONTROL │ Loc ││privire la: ││Nr. ... data emiterii ...│ pentru ││ 1) respectarea reglementărilor şi nor- ││........................ │fotografie││melor tehnice obligatorii pentru efec- ││ Dl/Dna ................ └──────────┘│tuarea serviciilor de transport feroviar││ Funcţia ..................... │şi cu metroul; ││ În conformitate cu prevederile │ 2) respectarea reglementărilor şi nor- ││Ordonanţei de urgenta a Guvernului │melor tehnice obligatorii pentru con- ││nr.12/1998, ale Ordonanţei Guvernului│structia, modernizarea, repararea, în- ││nr.95/1998, ale Hotărârii Guvernului │tretinerea şi exploatarea materialului ││nr.626/1998 şi ale Ordinului minis- │rulant şi a infrastructurii feroviare; ││trului transporturilor nr. ......, │ 3) respectarea reglementărilor şi nor- ││titularul legitimatiei este imputer- │melor obligatorii pentru perfecţionarea,││nicit sa exercite controlul tehnic de│atestarea, certificarea şi autorizarea ││registru în unităţile de transport │personalului din transportul feroviar şi││feroviar şi cu metroul, în unităţile │cu metroul; ││agenţilor economici care furnizează │ 4) implementarea şi funcţionarea sis- ││produse sau prestează servicii pentru│temului de asigurare a calităţii; ││calea ferată sau pentru metrou şi pe │şi are drept de: ││toate mijloacele de transport fero- │ 1) acces în unităţile menţionate în ││viar şi cu metroul. │prezenta legitimatiei; ││ Valabilă până la:........... │ 2) acces în toate mijloacele de tran- ││ │sport feroviar şi în metrou, inclusiv în││ Ministrul transporturilor, │cabina de conducere; ││ ...............................│ 3) a solicita şi de a obţine datele, ││ (numele, semnatura şi ştampila)│informaţiile şi documentele necesare ││ │pentru îndeplinirea atribuţiilor de ││ │control. │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘                    -------------------