REGULAMENT din 19 ianuarie 2011 (*actualizat*)de organizare şi funcţionare a Ministerului Justiţiei(actualizat la data de 11 mai 2015*)
EMITENT
  • MINISTERUL JUSTIŢIEI
  • ----------  +  Titlul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Ministerul Justiţiei, denumit în continuare ministerul, este organul de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, care contribuie la buna funcţionare a sistemului judiciar şi la asigurarea condiţiilor înfăptuirii justiţiei ca serviciu public, apărarea ordinii de drept şi a drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti.  +  Articolul 2 (1) Organizarea şi funcţionarea ministerului sunt prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 652/2009, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Competenţa şi atribuţiile ministerului sunt stabilite de dispoziţiile Legii nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale altor legi, ordonanţe ale Guvernului României, ale hotărârii Guvernului prevăzute la alin. (1), precum şi de cele ale prezentului regulament.  +  Titlul II Conducerea ministerului  +  Capitolul I Ministrul justiţiei  +  Articolul 3 (1) Conducerea ministerului se exercită de ministrul justiţiei. (2) Ministrul justiţiei îndeplineşte, în domeniile de competenţă ale ministerului, atribuţiile generale prevăzute de lege, în special la art. 53 din Legea nr. 90/2001, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi atribuţiile specifice prevăzute de Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 304/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi de Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 4Ministrul justiţiei conduce întreaga activitate a ministerului, îl reprezintă şi îl angajează în raporturile cu alte ministere şi organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu alte autorităţi, instituţii publice şi organizaţii centrale şi locale, cu instituţiile Uniunii Europene (UE) şi cu alte organizaţii internaţionale, precum şi cu alte persoane fizice şi juridice, din ţară şi din străinătate.  +  Articolul 5 (1) Ministrul justiţiei are calitatea de ordonator principal de credite, în condiţiile legii. (2) Ministrul justiţiei, în calitate de ordonator principal de credite, poate delega, în condiţiile legii, prin ordin, dreptul de a aproba folosirea şi repartizarea creditelor bugetare secretarilor de stat sau secretarului general, precum şi altor persoane împuternicite special în acest scop.----------Alin. (2) al art. 5 a fost modificat de alin. (1) al art. II din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013, prin eliminarea referirii la subsecretarul de stat.  +  Capitolul IISecretarii de stat, secretarul general şi secretarul general adjunct----------Denumirea capitolului II, titlul II, a fost modificată de alin. (1) al art. II din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013, prin eliminarea referirii la subsecretarul de stat.  +  Articolul 6 (1) Ministrul justiţiei este ajutat în activitatea de conducere şi reprezentare a ministerului de 3 secretari de stat, de secretarul general şi secretarul general adjunct.--------Alin. (1) al art. 6 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013. (2) Secretarii de stat sunt numiţi prin decizie a primului-ministru şi desfăşoară activităţile stabilite prin ordin sau instrucţiune de către ministrul justiţiei, realizând operaţiunile care decurg implicit din acestea.----------Alin. (2) al art. 6 a fost modificat de alin. (1) al art. II din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013, prin eliminarea referirii la subsecretarul de stat.  +  Articolul 7Ministrul justiţiei poate desemna prin ordin un secretar de stat coordonator, care va asigura legătura dintre ministrul justiţiei şi secretarii de stat, va coordona activitatea secretarilor de stat, va evalua stadiul îndeplinirii ordinelor şi instrucţiunilor ministrului justiţiei şi îi va îndruma în realizarea acestora.  +  Articolul 8 (1) Ministrul justiţiei poate numi prin ordin un înlocuitor, pentru o perioadă determinată, dintre secretarii de stat.----------Alin. (1) al art. 8 a fost modificat de alin. (1) al art. II din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013, prin eliminarea referirii la subsecretarul de stat. (2) Ministrul justiţiei poate delega prin ordin oricare dintre atribuţiile de conducere, reprezentare şi angajare a ministerului în primul rând secretarilor de stat, secretarului general sau secretarului general adjunct.--------Alin. (2) al art. 8 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013. (3) Pentru lucrările din activitatea curentă care nu impun luarea unei decizii la nivelul conducerii ministerului, delegarea altor atribuţii din competenţa ministrului justiţiei poate fi dispusă prin ordin al acestuia, pe categorii de lucrări, directorilor şi altor categorii de personal din cadrul ministerului.  +  Articolul 9Secretarii de stat, secretarul general şi secretarul general adjunct coordonează compartimentele stabilite prin ordin al ministrului justiţiei şi activităţile stabilite prin acte normative sau, după caz, prin ordin al ministrului justiţiei.----------Art. 9 a fost modificat de alin. (1) al art. II din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013, prin eliminarea referirii la subsecretarul de stat.  +  Articolul 10 (1) Secretarii de stat, secretarul general şi secretarul general adjunct emit dispoziţii şi rezoluţii scrise. (2) În baza şi în executarea ordinelor şi instrucţiunilor emise de ministru, secretarii de stat, secretarul general şi secretarul general adjunct emit dispoziţii în domeniul de competenţă, obligatorii pentru toate compartimentele ministerului şi instituţiile subordonate acestuia, cu respectarea prevederilor legale şi cu avizul secretarului de stat, secretarului general sau secretarului general adjunct care coordonează structurile vizate. (3) Organizarea evidenţei dispoziţiilor emise de secretarii de stat, secretarul general şi secretarul general adjunct se asigură de secretarul general.--------Art. 10 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013.  +  Articolul 11Secretarul general şi secretarul general adjunct sunt înalţi funcţionari publici, numiţi în condiţiile legii.  +  Articolul 12 (1) Secretarul general exercită următoarele atribuţii principale: a) coordonează buna funcţionare a compartimentelor şi activităţilor cu caracter funcţional din cadrul ministerului şi asigură legătura operativă dintre ministrul justiţiei şi conducătorii tuturor compartimentelor din minister şi ai unităţilor subordonate acestuia; b) colaborează cu compartimentele de specialitate din cadrul Secretariatului General al Guvernului, cu secretarii generali din celelalte ministere, în probleme de interes comun; c) primeşte şi transmite spre avizare ministerelor proiectele de acte normative iniţiate de minister şi asigură avizarea actelor normative primite de la alţi iniţiatori; d) transmite Secretariatului General al Guvernului proiectele de acte normative iniţiate de minister, pentru a fi discutate în şedinţa Guvernului; e) urmăreşte şi asigură finalizarea actelor normative aprobate de Guvern, care au fost iniţiate de minister; f) monitorizează şi controlează elaborarea raportărilor periodice, prevăzute de reglementările în vigoare; g) informează ministrul justiţiei asupra modului de îndeplinire a sarcinilor transmise de Secretariatul General al Guvernului; h) organizează evidenţa şi constituirea structurilor din minister şi a celor care se constituie de alte autorităţi publice centrale cu participarea ministrului justiţiei; i) asigură comunicarea în interiorul ministerului şi cu alte ministere, autorităţi publice sau instituţii ale administraţiei centrale şi cu ONG-uri; j) elaborează proiecte de ordine ale ministrului justiţiei, în domeniul său de activitate, precum şi în alte materii dispuse de ministrul justiţiei; k) reprezintă ministerul, pe baza împuternicirii date de ministrul justiţiei, în relaţiile cu alte autorităţi şi instituţii publice şi cu persoanele fizice şi juridice. (2) Secretarul general îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin acte normative sau, după caz, prin ordin al ministrului justiţiei. (3) În realizarea atribuţiilor ce îi revin secretarul general este ajutat de secretarul general adjunct.  +  Articolul 13În cazurile în care secretarul general se află în concediu sau în imposibilitatea exercitării funcţiilor sale este înlocuit de secretarul general adjunct ori ministrul justiţiei poate numi prin ordin un înlocuitor temporar pentru perioada respectivă.  +  Capitolul III Colegiul ministerului  +  Articolul 14 (1) Pe lângă ministrul justiţiei funcţionează, ca organ consultativ, Colegiul ministerului. (2) Colegiul ministerului are în componenţa sa secretarii de stat, secretarul general, secretarul general adjunct, consilieri şi conducătorii compartimentelor din minister.----------Alin. (2) al art. 14 a fost modificat de alin. (1) al art. II din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013, prin eliminarea referirii la subsecretarul de stat. (3) Ministrul justiţiei poate dispune ca la lucrările Colegiului ministerului să participe şi alte persoane, atunci când, în opinia sa, situaţia o impune. (4) Colegiul ministerului se întruneşte ori de câte ori este necesar pentru a dezbate activitatea ministerului şi politicile acestuia. (5) Data convocării şi agenda Colegiului ministerului sunt stabilite de ministrul justiţiei. Lucrările Colegiului sunt conduse de ministrul justiţiei sau de un secretar de stat desemnat în acest scop.--------Alin. (5) al art. 14 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013.  +  Articolul 15 (1) În cadrul întâlnirilor Colegiului ministerului se dezbat problemele referitoare la activităţile ministerului, se realizează o informare asupra activităţilor desfăşurate şi asupra proiectelor viitoare ale ministerului şi se identifică soluţii sau se fac recomandări care vor fi supuse deciziei ministrului justiţiei. (2) Discuţiile din cadrul Colegiului ministerului se consemnează în scris, iar consemnările se transmit ministrului justiţiei, precum şi compartimentelor interesate. (3) În cazul în care realizarea unei lucrări este de competenţa mai multor compartimente, ministrul justiţiei va desemna un coordonator care răspunde de efectuarea lucrării. (4) Săptămânal, secretarii de stat, secretarul general şi secretarul general adjunct evaluează, pe baza comunicărilor conducătorilor compartimentelor implicate, modul şi stadiul de realizare a activităţilor dezbătute în şedinţele Colegiului ministerului şi îl informează pe ministrul justiţiei cu privire la acestea.----------Alin. (4) al art. 15 a fost modificat de alin. (1) al art. II din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013, prin eliminarea referirii la subsecretarul de stat. (5) Conducerile compartimentelor vor lua măsurile corespunzătoare pentru ducerea la îndeplinire în bune condiţii şi la termen a activităţilor date în sarcina acestora.  +  Titlul III Corpul de consilieri al ministrului, cabinetele demnitarilor şi Consiliul consultativ ştiinţific--------Denumirea titlului III a fost modificată de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013.  +  Capitolul ICorpul de consilieri al ministrului--------Denumirea capitolul I, titlul III a fost modificată de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013.  +  Articolul 16Consilierii ministrului sunt numiţi de ministrul justiţiei şi funcţionează în subordinea directă a acestuia.  +  Articolul 17Consilierii ministrului îndeplinesc următoarele atribuţii: a) efectuează sau participă, din dispoziţia ministrului justiţiei, la realizarea unor studii, evaluări, la elaborarea unor proiecte de acte normative ori lucrări de sinteză legate de specificul activităţii ministerului, în cadrul unor grupuri de lucru din minister sau organizate la nivelul Parlamentului, Guvernului ori al altor ministere, instituţii sau autorităţi publice; b) examinează şi propun soluţii în probleme privind organizarea şi funcţionarea justiţiei ca serviciu public, precum şi în legătură cu organizarea şi funcţionarea unităţilor subordonate ministerului; c) informează ministrul justiţiei asupra posibilităţilor de rezolvare a problemelor ridicate de demnitari, reprezentanţi străini şi alte persoane primite în audienţă, colaborând în acest caz cu celelalte compartimente din minister; d) îl sesizează cu operativitate pe ministrul justiţiei cu privire la evenimentele deosebite care se produc în minister sau în unităţile subordonate acestuia; e) colaborează cu personalul din cadrul ministerului şi al unităţilor subordonate acestuia pentru rezolvarea sarcinilor curente; f) colaborează cu orice instituţie publică sau neguvernamentală, în scopul îndeplinirii sarcinilor ministerului; g) prezintă ministrului justiţiei documente şi lucrări întocmite de Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi efectuează lucrări în legătură cu acestea; h) prezintă ministrului justiţiei corespondenţa primită la cabinet şi, după caz, întocmesc răspunsurile; i) prezintă ministrului justiţiei proiectele de acte normative iniţiate de minister sau transmise, spre avizare, de către alte instituţii publice şi, după caz, formulează observaţii cu privire la acestea; j) însoţesc demnitarul care participă la şedinţele Guvernului sau ale Parlamentului, la solicitarea acestuia, realizând sarcinile care se impun în timpul acestor şedinţe; k) colaborează cu direcţia de specialitate din minister pentru pregătirea lucrărilor Consiliului Superior al Magistraturii; participă la şedinţele Consiliului Superior al Magistraturii, la solicitarea demnitarului; l) primesc de la secretarii de stat, secretarul general, secretarul general adjunct şi conducerile compartimentelor din minister documentele care trebuie prezentate ministrului justiţiei;----------Lit. l) a art. 17 a fost modificată de alin. (1) al art. II din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013, prin eliminarea referirii la subsecretarul de stat. m) colaborează cu direcţiile de specialitate la elaborarea de studii şi formularea de propuneri în legătură cu obligaţiile ce revin ministerului şi autorităţilor judiciare în relaţia cu organismele internaţionale şi alte autorităţi străine, în probleme juridice cu elemente de extraneitate; n) îndeplinesc orice alte sarcini încredinţate de ministrul justiţiei.  +  Capitolul II Cabinetele demnitarilor  +  Articolul 18 (1) Cabinetele demnitarilor din cadrul ministerului cuprind cabinetul ministrului justiţiei şi cabinetele secretarilor de stat. (2) Cabinetele demnitarilor sunt organizate şi funcţionează potrivit dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 32/1998 privind organizarea cabinetului demnitarului din administraţia publică centrală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 760/2001, cu modificările ulterioare. (3) Cabinetele demnitarilor pot cuprinde următoarele funcţii: director de cabinet, asistent de cabinet, consilier personal, secretar personal, precum şi curier personal.  +  Articolul 19 (1) Personalul din cadrul cabinetelor demnitarilor este numit sau eliberat din funcţie numai la propunerea demnitarului în subordinea căruia funcţionează. (2) Personalul din cadrul cabinetelor demnitarilor îşi desfăşoară activitatea în baza unui contract individual de muncă pe durată determinată, încheiat în condiţiile legii, pe durata mandatului demnitarului în subordinea căruia îşi desfăşoară activitatea şi se supune legislaţiei muncii şi, după caz, legislaţiei speciale. (3) În cadrul cabinetelor demnitarilor îşi pot desfăşura activitatea şi judecători şi procurori detaşaţi, conform Legii nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (4) Personalul din cadrul cabinetelor demnitarilor îndeplineşte sarcinile stabilite de aceştia.  +  Capitolul IIIConsiliul consultativ ştiinţific--------Capitolul III, titlul III a fost introdus de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013.  +  Articolul 19^1 (1) Pe lângă ministrul justiţiei poate funcţiona, cu rol consultativ, Consiliul consultativ ştiinţific, constituit din experţi recunoscuţi din domeniul dreptului, cu o activitate academică de excepţie şi cu o amplă experienţă practică. (2) Membrii Consiliului consultativ ştiinţific sunt nominalizaţi de către ministrul justiţiei, pe baza criteriilor prevăzute la alin. (1). Aceştia îşi desfăşoară activitatea voluntar şi neremunerat. (3) Consiliul consultativ ştiinţific se întruneşte ori de câte ori este necesar, la solicitarea ministrului justiţiei.--------Art. 19^1 a fost introdus de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013.  +  Titlul IV Structuri permanente de lucru la nivelul ministerului  +  Articolul 20 (1) Desemnarea reprezentanţilor ministerului în comisii, comitete, consilii şi alte structuri de colaborare sau decizie, naţionale ori internaţionale, în care este implicat ministerul se face prin ordin al ministrului justiţiei. (2) Persoanele desemnate conform alin. (1) vor prezenta periodic sau la cererea ministrului justiţiei rapoarte privind activitatea în structurile în care au fost desemnate. (3) Prin ordin sau instrucţiune a ministrului justiţiei se pot organiza grupuri de lucru temporare şi funcţionale, inclusiv între diverse compartimente, pentru realizarea unor lucrări sau operaţiuni în domeniile de competenţă ale ministerului.  +  Capitolul I Comitetul de securitate şi sănătate în muncă  +  Articolul 21În cadrul ministerului funcţionează, potrivit legii, Comitetul de securitate şi sănătate în muncă, înfiinţat prin ordin al ministrului justiţiei.  +  Articolul 22Comitetul de securitate şi sănătate în muncă îndeplineşte următoarele atribuţii: a) analizează şi face propuneri privind politica de securitate şi sănătate în muncă şi planul de prevenire şi protecţie; b) urmăreşte realizarea planului de prevenire şi protecţie, inclusiv alocarea mijloacelor necesare realizării prevederilor acestuia şi eficienţa acestora din punctul de vedere al îmbunătăţirii condiţiilor de muncă; c) analizează introducerea de noi tehnologii, alegerea echipamentelor, luând în considerare consecinţele asupra securităţii şi sănătăţii lucrătorilor şi face propuneri în situaţia constatării anumitor deficienţe; d) analizează introducerea de noi tehnologii şi alegerea echipamentelor, luând în considerare consecinţele asupra securităţii şi sănătăţii lucrătorilor, şi face propuneri în situaţia constatării deficienţelor de funcţionare a acestora;--------Lit. d) a art. 22 a fost modificată de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013. e) analizează modul de îndeplinire a atribuţiilor care revin serviciului extern de prevenire şi protecţie, precum şi menţinerea sau, dacă este cazul, înlocuirea acestuia; f) propune măsuri de amenajare a locurilor de muncă, ţinând seama de prezenţa grupurilor sensibile la riscuri specifice; g) analizează cererile formulate de lucrători privind condiţiile de muncă şi modul în care îşi îndeplinesc atribuţiile persoanele desemnate şi/sau serviciul extern; h) urmăreşte modul în care se aplică şi se respectă reglementările legale privind securitatea şi sănătatea în muncă, măsurile dispuse de inspectorul de muncă şi inspectorii sanitari; i) analizează propunerile lucrătorilor privind prevenirea accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale, precum şi pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi propune introducerea acestora în planul de prevenire şi protecţie; j) analizează cauzele producerii accidentelor de muncă, a îmbolnăvirilor profesionale şi a evenimentelor produse şi poate propune măsuri tehnice în completarea măsurilor dispuse în urma cercetării; k) efectuează verificări proprii privind aplicarea instrucţiunilor proprii şi a celor de lucru şi întocmeşte un raport scris privind constatările făcute; l) dezbate raportul scris, prezentat comitetului de securitate şi sănătate în muncă de către conducătorul unităţii cel puţin o dată pe an, cu privire la situaţia securităţii şi sănătăţii în muncă, la acţiunile care au fost întreprinse şi la eficienţa acestora în anul încheiat, precum şi propunerile pentru planul de prevenire şi protecţie ce se va realiza în anul următor.  +  Capitolul II Sistemul de management al calităţii  +  Articolul 23La nivelul ministerului funcţionează Sistemul de management al calităţii (SMC), reprezentând ansamblul proceselor şi componentelor administrative necesare pentru a demonstra capacitatea organizaţiei de a furniza servicii publice conforme cerinţelor beneficiarilor şi reglementărilor legale aplicabile.  +  Articolul 24La nivelul ministerului funcţionează Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control managerial, pentru ducerea la îndeplinire a dispoziţiilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 25Persoanele care îndeplinesc funcţiile specifice SMC, precum şi atribuţiile acestora sunt stabilite prin ordin al ministrului justiţiei.  +  Capitolul III Comitetul ministerial pentru situaţii de urgenţă şi Centrul operativ cu activitate temporară  +  Articolul 26La nivelul ministerului funcţionează Comitetul ministerial pentru situaţii de urgenţă şi Centrul operativ cu activitate temporară, ca organisme abilitate în gestionarea şi asigurarea funcţiilor de sprijin privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă.  +  Articolul 27Comitetul ministerial pentru situaţii de urgenţă şi Centrul operativ cu activitate temporară fac parte din Sistemul naţional de management al situaţiilor de urgenţă.  +  Articolul 28Comitetul ministerial pentru situaţii de urgenţă are următoarele atribuţii principale: a) informează Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, denumit în continuare Comitetul Naţional, prin Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, cu privire la stările potenţial generatoare de situaţii de urgenţă şi iminenţa ameninţării acestora; b) elaborează regulamentele privind gestionarea situaţiilor de urgenţă specifice tipurilor de risc din domeniile de competenţă ale ministerelor şi celorlalte instituţii publice centrale cu atribuţii în gestionarea situaţiilor de urgenţă şi le prezintă spre avizare Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă şi Comitetului Naţional; c) evaluează situaţiile de urgenţă produse în domeniile de competenţă, stabileşte măsuri specifice pentru gestionarea acestora, inclusiv privind prealarmarea serviciilor de urgenţă din domeniul de competenţă al ministerului, şi propune, după caz, declararea stării de alertă sau instituirea stării de urgenţă; d) analizează şi avizează planurile proprii pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă; e) informează Comitetul Naţional şi Colegiul ministerului asupra activităţii desfăşurate; f) îndeplineşte orice alte atribuţii şi sarcini stabilite de lege sau de Comitetul Naţional.  +  Articolul 29Centrul operativ cu activitate temporară îndeplineşte, la declararea stării de alertă, atribuţiile Centrului operativ cu activitate permanentă, după cum urmează: a) centralizează şi transmite operativ la centrul operaţional al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă date şi informaţii privind apariţia şi evoluţia stărilor potenţial generatoare de situaţii de urgenţă; b) monitorizează situaţiile de urgenţă şi informează Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi celelalte centre operaţionale şi operative interesate; c) urmăreşte aplicarea regulamentelor privind gestionarea situaţiilor de urgenţă şi a planurilor de intervenţie şi cooperare specifice tipurilor de riscuri; d) asigură transmiterea operativă a deciziilor, dispoziţiilor şi ordinelor, precum şi menţinerea legăturilor de comunicaţii cu centrele operaţionale şi operative implicate în gestionarea situaţiilor de urgenţă, cu dispeceratele integrate pentru apeluri de urgenţă şi cu dispeceratele proprii serviciilor şi forţelor care intervin în acest scop; e) centralizează solicitările de resurse necesare pentru îndeplinirea funcţiilor de sprijin pe timpul situaţiilor de urgenţă şi face propuneri pentru asigurarea lor; f) gestionează baza de date referitoare la situaţiile de urgenţă; g) îndeplineşte orice alte atribuţii şi sarcini privind managementul situaţiilor de urgenţă, prevăzute de lege şi în Regulamentul-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.491/2004.  +  Articolul 30Documentele şi baza de date referitoare la situaţiile de urgenţă, deţinute de Centrul operativ cu activitate temporară, se gestionează permanent de către o persoană desemnată în acest sens.  +  Capitolul IV Alte structuri permanente de lucru  +  Secţiunea 1 Comisiile de disciplină  +  Articolul 31Comisiile de disciplină au drept atribuţii principale cercetarea abaterilor disciplinare pentru care au fost sesizate şi propunerea de măsuri, potrivit legii.  +  Articolul 32La nivelul ministerului funcţionează următoarele comisii de disciplină: a) Comisia de disciplină pentru personalul de specialitate juridică asimilat, potrivit legii, judecătorilor şi procurorilor, constituită în baza Ordinului ministrului justiţiei nr. 1.483/C/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind răspunderea disciplinară a personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor din cadrul Ministerului Justiţiei şi al Institutului Naţional de Criminologie; b) Comisia de disciplină pentru funcţionarii publici, constituită în baza Hotărârii Guvernului nr. 1.344/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină, cu modificările şi completările ulterioare; c) Comisia de disciplină pentru funcţionari publici cu statut special, constituită în baza Ordinului ministrului justiţiei nr. 2.856/C/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de constituire, organizare şi desfăşurare a activităţii comisiilor de disciplină din Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Secţiunea a 2-a Secretariatul Comisiei pentru constatarea calităţii de luptător în rezistenţa anticomunistă  +  Articolul 33Comisia pentru constatarea calităţii de luptător în rezistenţa anticomunistă îşi desfăşoară activitatea în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 214/1999 privind acordarea calităţii de luptător în rezistenţa anticomunistă persoanelor condamnate pentru infracţiuni săvârşite din motive politice, persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive, precum şi persoanelor care au participat la acţiuni de împotrivire cu arme şi de răsturnare prin forţă a regimului comunist instaurat în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 568/2001, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 34 (1) Secretariatul Comisiei pentru constatarea calităţii de luptător în rezistenţa anticomunistă este asigurat de minister, în conformitate cu dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 148/2000 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei pentru constatarea calităţii de luptător în rezistenţa anticomunistă, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Secretariatul Comisiei pentru constatarea calităţii de luptător în rezistenţa anticomunistă este condus de preşedintele acesteia şi este coordonat de un secretar de stat din minister. (3) Secretariatul Comisiei pentru constatarea calităţii de luptător în rezistenţa anticomunistă cuprinde 7 persoane, personal de specialitate juridică asimilat, potrivit legii, judecătorilor şi procurorilor, din cadrul ministerului, numite prin ordin al ministrului justiţiei, la propunerea preşedintelui comisiei, precum şi 4 persoane cu funcţia de secretar-dactilograf.  +  Secţiunea a 3-a Comisia pentru atribuirea locuinţelor de serviciu  +  Articolul 35Comisia pentru atribuirea locuinţelor de serviciu are ca scop atribuirea locuinţelor de serviciu din fondul locativ al ministerului.  +  Articolul 36Atribuţiile, sarcinile şi responsabilităţile Comisiei pentru atribuirea locuinţelor de serviciu sunt stabilite prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 927/C/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind atribuirea locuinţelor de serviciu din fondul locativ al Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Secţiunea a 4-a Secretariatul Comisiei de actualizare a nomenclatoarelor aferente aplicaţiei ECRIS şi celorlalte aplicaţii IT cu specific judiciar  +  Articolul 37Secretariatul Comisiei de actualizare a nomenclatoarelor aferente aplicaţiei ECRIS şi celorlalte aplicaţii IT cu specific judiciar este asigurat de personalul din cadrul Direcţiei tehnologia informaţiei şi îndeplineşte, în principal, următoarele atribuţii: a) centralizează solicitările argumentate corespunzător de modificare a nomenclatoarelor aferente aplicaţiei ECRIS şi celorlalte aplicaţii IT cu specific judiciar; b) comunică membrilor Comisiei de actualizare a nomenclatoarelor aferente aplicaţiei ECRIS şi celorlalte aplicaţii IT cu specific judiciar solicitările centralizate; c) ia parte la lucrările Comisiei de actualizare a nomenclatoarelor aferente aplicaţiei ECRIS şi celorlalte aplicaţii IT cu specific judiciar, prin intermediul membrilor desemnaţi din cadrul Direcţiei tehnologia informaţiei; d) elaborează proiectele de hotărâre ale Comisiei de actualizare a nomenclatoarelor aferente aplicaţiei ECRIS şi celorlalte aplicaţii IT cu specific judiciar şi anexele acestora; e) realizează service-pack-uri pentru implementarea hotărârilor Comisiei de actualizare a nomenclatoarelor aferente aplicaţiei ECRIS şi celorlalte aplicaţii IT cu specific judiciar; f) comunică pachetele de modificare a nomenclatoarelor aferente aplicaţiei ECRIS către curţi de apel şi tribunale şi ia măsuri pentru aplicarea acestora; g) elaborează norme şi instrucţiuni de utilizare a aplicaţiei ECRIS şi celorlalte aplicaţii IT cu specific judiciar şi le supune dezbaterii Comisiei de actualizare a nomenclatoarelor aferente aplicaţiei ECRIS şi celorlalte aplicaţii IT cu specific judiciar; h) formulează propuneri de modificare şi completare a regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, pentru corelarea acestuia cu modul de gestionare a dosarelor în sistemul ECRIS şi în celelalte aplicaţii IT cu specific judiciar şi le supune dezbaterii Comisiei de actualizare a nomenclatoarelor aferente aplicaţiei ECRIS şi celorlalte aplicaţii IT cu specific judiciar.  +  Secţiunea a 5-a Secretariatul Comisiei de monitorizare şi implementare a Strategiei de informatizare a sistemului judiciar  +  Articolul 38Secretariatul Comisiei de monitorizare şi implementare a Strategiei de informatizare a sistemului judiciar, denumită în continuare Comisie, este asigurat de personalul din cadrul Direcţiei tehnologia informaţiei şi îndeplineşte, în principal, următoarele atribuţii: a) centralizează solicitările de discutare a specificaţiilor tehnice şi a proiectelor IT înaintate de instituţiile din sistemul judiciar; b) elaborează rapoartele de progres al procesului de informatizare; c) supune aprobării preşedintelui Comisiei propunerile de organizare a şedinţelor sau, după caz, convoacă Comisia; d) comunică membrilor Comisiei materialele primite de la instituţiile care au transmis materiale spre aprobare sau discutare ori, după caz, materialele elaborate de Direcţia tehnologia informaţiei ce se supun aprobării Comisiei; e) verifică materialele primite, formulează observaţii, puncte de vedere de natură tehnică sau, după caz, procedurală, propune modificări şi completări ori, după caz, respingerea specificaţiilor tehnice sau a documentelor comunicate de celelalte instituţii; f) ia parte la lucrările Comisiei prin intermediul membrilor desemnaţi din cadrul Direcţiei tehnologia informaţiei; g) elaborează proiectele de hotărâre ale Comisiei şi anexele acestora, atunci când este cazul; h) comunică normele şi instrucţiunile aprobate de Comisie.  +  Secţiunea a 6-a Unitatea de incluziune socială  +  Articolul 39Unitatea de incluziune socială, constituită potrivit Hotărârii Guvernului nr. 1.217/2006 privind constituirea mecanismului naţional pentru promovarea incluziunii sociale în România, are următoarele atribuţii principale: a) coordonează monitorizarea planurilor de implementare a măsurilor de prevenire şi combatere a excluziunii sociale; b) evaluează efectele măsurilor preconizate prin planurile de implementare prevăzute la lit. a), prin raportare la obiectivele de dezvoltare regională şi judeţeană; c) actualizează indicatorii sectoriali de incluziune socială; d) elaborează sistemul informaţional privind datele cu relevanţă pentru domeniul incluziunii sociale; e) participă la procesul de consultare iniţiat în domeniul incluziunii sociale de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, în scopul eradicării sărăciei şi prevenirii excluziunii sociale; f) monitorizează periodic progresul realizat în raport cu obiectivele şi indicatorii stabiliţi prin Raportul anual în domeniul incluziunii sociale; g) elaborează documentele necesare pentru redactarea Raportului de progres în domeniul incluziunii sociale, definitivat de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.  +  Articolul 40 (1) Componenţa nominală a unităţii de incluziune socială cuprinde maximum 3 persoane, dintre care una este desemnată coordonator şi se stabileşte prin ordin al ministrului justiţiei. (2) Coordonatorul unităţii de incluziune socială participă la lucrările Comisiei naţionale privind incluziunea socială.  +  Secţiunea a 7-a Consiliul tehnico-economic  +  Articolul 41În cadrul ministerului funcţionează Consiliul tehnico-economic, cu rolul de a analiza şi de a aviza documentaţiile tehnico-economice elaborate de proiectanţi de specialitate, finanţate din fonduri publice sau din credite externe contractate ori garantate de stat, aparţinând aparatului propriu al ministerului, unităţilor subordonate acestuia, precum şi instituţiilor publice din sistemul justiţiei finanţate de la bugetul de stat pentru care ministrul are calitatea de ordonator principal de credite.--------Art. 41 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013.  +  Articolul 42Componenţa şi atribuţiile Consiliului tehnico-economic se stabilesc prin ordin al ministrului.--------Art. 42 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013.  +  Secţiunea a 8-a Structura de informare publică  +  Articolul 43Structura de informare publică din minister are ca principal scop rezolvarea solicitărilor privind informaţiile de interes public şi organizarea şi funcţionarea punctului de informare-documentare.  +  Articolul 44Componenţa Structurii de informare publică din minister se stabileşte prin ordin al ministrului justiţiei.  +  Articolul 45 (1) Toate compartimentele din cadrul ministerului au obligaţia de a comunica datele şi informaţiile de interes public, în domeniul de activitate propriu şi în limitele competenţelor acestora, solicitate de Structura de informare publică, în termenele precizate de aceasta, astfel încât răspunsul final al ministerului să poată fi comunicat petenţilor în termenele prevăzute de Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare. (2) În acest scop, Structura de informare publică va identifica imediat după primirea solicitării, în urma analizării obiectului acesteia, compartimentele cu competenţe în furnizarea informaţiilor necesare comunicării răspunsului către petent şi se va adresa prompt acestora pentru transmiterea datelor deţinute. (3) În situaţia în care compartimentul căruia Structura de informare publică i-a adresat cererea de comunicare a informaţiilor de interes public constată, în raport cu complexitatea obiectului solicitării şi cu natura datelor şi informaţiilor solicitate, că nu este posibilă încadrarea în termenul precizat de Structura de informare publică, comunică imediat acesteia termenul probabil de întocmire şi transmitere a răspunsului. (4) Răspunsurile întocmite de compartimentele din cadrul ministerului în condiţiile prezentului articol vor sta la baza formulării de către Structura de informare publică a răspunsului ministerului, care va fi supus aprobării demnitarului ori înaltului funcţionar public în a cărui subordine funcţionează Structura de informare publică.--------Art. 45 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013.  +  Secţiunea a 9-a Structura de monitorizare a proiectelor finanţate din fonduri structurale  +  Articolul 46Structura de monitorizare a proiectelor finanţate din fonduri structurale are ca principal scop monitorizarea activităţii privind accesarea şi implementarea proiectelor finanţate din fonduri structurale ai căror beneficiari sunt ministerul şi instituţiile aflate în subordinea acestuia.  +  Articolul 47Componenţa Structurii de monitorizare a proiectelor finanţate din fonduri structurale este asigurată din specialişti în domeniul managementului de proiect, resurse umane, tehnologia informaţiei, economic, probaţiune, planificare strategică şi se stabileşte prin ordin al ministrului justiţiei.  +  Secţiunea a 10-a Comisia pentru analizarea sesizărilor formulate în materia răspunderii disciplinare a judecătorilor şi procurorilor--------Secţiunea a 10-a, cap. IV, titlul IV a fost introdusă de pct. 12 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013.  +  Articolul 47^1În vederea exercitării atribuţiilor ce revin ministrului justiţiei în calitate de titular al acţiunii disciplinare în cazul abaterilor disciplinare săvârşite de judecători şi procurori, în cadrul ministerului funcţionează Comisia pentru analizarea sesizărilor formulate în materia răspunderii disciplinare a judecătorilor şi procurorilor, denumită în continuare Comisia.--------Art. 47^1 a fost introdus de pct. 12 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013.  +  Articolul 47^2 (1) Membrii Comisiei sunt desemnaţi de ministrul justiţiei. (2) Comisia este constituită din 3 membri, judecători sau procurori detaşaţi în cadrul ministerului. (3) Din Comisie fac parte şi 3 membri supleanţi, numiţi după aceleaşi reguli şi criterii ca şi membrii Comisiei, precum şi un secretar, propus de Direcţia resurse umane din rândul personalului care exercită atribuţii de secretariat în cadrul ministerului.--------Art. 47^2 a fost introdus de pct. 12 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013.  +  Articolul 47^3 (1) În cazul în care un membru al Comisiei este soţ, rudă sau afin până la gradul al IV-lea inclusiv cu persoana care a formulat sesizarea, cu magistratul în privinţa căruia s-a formulat sesizarea disciplinară ori în cazul în care are un interes cu privire la aceştia ori cu privire la sesizarea cercetată, acesta nu participă la soluţionarea lucrării respective, urmând a fi înlocuit cu unul din membrii supleanţi. (2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile şi în cazurile în care membrii Comisiei se află în imposibilitatea de a participa la şedinţe (concediu de odihnă, concediu medical etc.).--------Art. 47^3 a fost introdus de pct. 12 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013.  +  Articolul 47^4 (1) Sesizările formulate în materia răspunderii disciplinare a judecătorilor şi procurorilor trebuie să cuprindă următoarele menţiuni: a) numele, prenumele şi domiciliul persoanei care formulează sesizarea; b) numele, prenumele, funcţia deţinută şi instituţia în care îşi desfăşoară activitatea persoana împotriva căreia este formulată sesizarea; c) descrierea faptei ce constituie abatere disciplinară; d) indicarea, cel puţin cu aproximaţie, a datei la care fapta a fost săvârşită; e) arătarea dovezilor pe care se sprijină sesizarea; f) semnătura persoanei care formulează sesizarea. (2) Sesizarea se formulează în scris şi va fi însoţită, în măsura în care este posibil, de înscrisurile care o susţin. (3) Dacă sesizarea nu conţine elementele prevăzute la alin. (1) sau, după caz, din conţinutul acesteia nu rezultă indicii temeinice privind săvârşirea unei abateri disciplinare, lucrarea se clasează, Comisia urmând a informa, după caz, persoana care a formulat sesizarea în termen de 30 de zile de la înregistrare. (4) În situaţia în care din sesizare rezultă că, pentru faptele la care aceasta se referă, s-a împlinit termenul de prescripţie a aplicării unei sancţiuni disciplinare, sesizarea va fi clasată, Comisia urmând a informa persoana care a formulat sesizarea în termen de 30 de zile de la înregistrare. (5) Dacă în cuprinsul sesizării nu sunt relevate aspecte din domeniul răspunderii disciplinare a judecătorilor şi procurorilor, aceasta va fi soluţionată ca o petiţie în cadrul Serviciul comunicare şi relaţii publice, în baza atribuţiilor acestui compartiment.--------Art. 47^4 a fost introdus de pct. 12 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013.  +  Articolul 47^5Comisia îndeplineşte următoarele atribuţii:I. La momentul repartizării sesizării adresate ministrului justiţiei în materia răspunderii disciplinare a judecătorilor şi procurorilor: a) analizarea sesizării formulate şi a înscrisurilor care o însoţesc; b) formularea unei propuneri către ministrul justiţiei având ca obiect sesizarea Inspecţiei Judiciare cu efectuarea unor verificări prealabile ori clasarea sesizării, în condiţiile art. 47^4 alin. (3) sau (4); c) formularea şi transmiterea solicitării de efectuare a verificării prealabile către Inspecţia Judiciară, din dispoziţia ministrului justiţiei; d) formularea şi transmiterea răspunsului către persoana care a formulat sesizarea; în funcţie de volumul de activitate, Comisia poate decide ca răspunsurile să fie formulate şi transmise de Serviciul comunicare şi relaţii publice, sub semnătura şefului acestui compartiment.II. La momentul primirii rezultatului verificării prealabile comunicat ministrului justiţiei de Inspecţia Judiciară: a) analizarea rezultatului verificării prealabile; b) formularea şi transmiterea propunerii către ministrul justiţiei de începere a cercetării disciplinare prealabile, de completare a verificării prealabile ori de clasare a sesizării; c) formularea şi transmiterea solicitării de completare a verificării prealabile ori de începere a cercetării disciplinare prealabile către Inspecţia Judiciară, din dispoziţia ministrului justiţiei; d) formularea şi transmiterea răspunsului persoanei care a formulat sesizarea; în funcţie de volumul de activitate, Comisia poate decide ca răspunsurile să fie formulate şi transmise de Serviciul comunicare şi relaţii publice, sub semnătura şefului acestui compartiment.III. La momentul primirii rezultatului cercetării prealabile comunicat ministrului justiţiei de Inspecţia Judiciară: a) analizarea rezultatului cercetării prealabile; b) formularea şi transmiterea propunerii către ministrul justiţiei de exercitare sau nu a acţiunii disciplinare ori de completare a cercetării disciplinare prealabile; c) formularea şi transmiterea solicitării de completare a cercetării disciplinare prealabile către Inspecţia Judiciară ori a acţiunii disciplinare către secţia corespunzătoare a Consiliului Superior al Magistraturii, din dispoziţia ministrului justiţiei; d) formularea şi transmiterea răspunsului persoanei care a formulat sesizarea; în funcţie de volumul de activitate, Comisia poate decide ca răspunsurile să fie formulate şi transmise de Serviciul comunicare şi relaţii publice, sub semnătura şefului acestui compartiment.IV. La momentul primirii comunicării hotărârii secţiei Consiliului Superior al Magistraturii prin care s-a soluţionat acţiunea disciplinară: a) analizarea conţinutului hotărârii; b) formularea şi transmiterea propunerii către ministrul justiţiei privind exercitarea sau neexercitarea căii de atac a recursului. În situaţia în care se dispune formularea recursului, Comisia înaintează Direcţiei contencios întreaga documentaţie, în vedere efectuării demersurilor necesare exercitării căii de atac; c) formularea şi transmiterea răspunsului persoanei care a formulat sesizarea; în funcţie de volumul de activitate, Comisia poate decide ca răspunsurile să fie formulate şi transmise de Serviciul comunicare şi relaţii publice, sub semnătura şefului acestui compartiment.--------Art. 47^5 a fost introdus de pct. 12 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013.  +  Articolul 47^6 (1) Pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la art. 47^5 pct. III lit. a)-c), Comisia va asigura respectarea termenului prevăzut la art. 46 alin. (7) din Legea nr. 317/2004, republicată, cu modificările ulterioare. (2) Pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la art. 47^5 pct. IV lit. a) şi b), Comisia va asigura respectarea termenului prevăzut la art. 51 alin. (3) din Legea nr. 317/2004, republicată, cu modificările ulterioare. (3) În situaţia în care Comisia decide ca răspunsurile către persoanele ce au formulat sesizările să fie formulate şi transmise de către Serviciul comunicare şi relaţii publice, secretarul Comisiei va remite acestui compartiment documentaţia necesară în termen de 5 zile de la comunicarea deciziei ministrului justiţiei cu privire la modul de soluţionare a sesizării respective. (4) Serviciul comunicare şi relaţii publice va comunica răspunsurile către persoanele ce au formulat sesizările în termen de 10 zile de la primirea documentaţiei de la Comisie.--------Art. 47^6 a fost introdus de pct. 12 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013.  +  Articolul 47^7Secretarul Comisiei are următoarele atribuţii: a) înregistrează şi ţine evidenţa lucrărilor Comisiei; b) asigură redactarea proceselor-verbale ale şedinţelor Comisiei; c) transmite către Serviciul comunicare şi relaţii publice documentaţia necesară pentru comunicarea răspunsurilor către persoanele ce au formulat sesizările; d) efectuează orice alte lucrări necesare desfăşurării activităţii Comisiei.--------Art. 47^7 a fost introdus de pct. 12 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013.  +  Articolul 47^8 (1) Comisia se întruneşte săptămânal sau ori de câte ori este necesar. (2) Şedinţele Comisiei nu sunt publice. (3) Lucrările Comisiei se consemnează într-un proces-verbal care va fi semnat de toţi membrii acesteia.--------Art. 47^8 a fost introdus de pct. 12 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013.  +  Articolul 47^9La nivelul Comisiei sunt constituite următoarele evidenţe: a) registrul general de evidenţă a lucrărilor ministerului (Registry); b) condica de predare-primire a lucrărilor; c) condica de predare a corespondenţei.--------Art. 47^9 a fost introdus de pct. 12 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013.  +  Capitolul V Responsabilul pentru implementarea prevederilor legale privind declaraţiile de avere şi de interese  +  Articolul 48 (1) Implementarea prevederilor legale privind declaraţiile de avere şi de interese în cadrul ministerului se asigură de către o persoană desemnată prin ordin al ministrului justiţiei, în conformitate cu prevederile Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative. (2) În exercitarea atribuţiilor prevăzute de lege, persoana desemnată potrivit alin. (1) este subordonată direct ministrului justiţiei, care răspunde pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii acesteia. (3) Declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese se depun de către angajaţii ministerului care, potrivit legii, au această obligaţie, la persoana desemnată potrivit alin. (1).  +  Articolul 49Atribuţiile persoanei desemnate pentru asigurarea implementării prevederilor legale privind declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese sunt prevăzute de lege.  +  Articolul 50Pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la art. 49, se organizează evidenţe, în condiţiile legii.  +  Titlul V Personalul cu funcţii de conducere din minister  +  Capitolul I Directorii şi ceilalţi conducători ai compartimentelor din structura organizatorică a ministerului  +  Articolul 51Directorii şi ceilalţi conducători ai compartimentelor din structura organizatorică a ministerului, prevăzută în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 652/2009, cu modificările şi completările ulterioare, organizează, coordonează, îndrumă şi răspund de activitatea compartimentelor pe care le conduc şi asigură buna colaborare cu alte compartimente.  +  Articolul 52Directorii şi ceilalţi conducători ai compartimentelor din structura organizatorică a ministerului sunt numiţi şi revocaţi din funcţie prin ordin al ministrului justiţiei, în condiţiile legii.  +  Articolul 53Directorii şi ceilalţi conducători ai compartimentelor din structura organizatorică a ministerului îndeplinesc următoarele atribuţii: a) stabilesc măsurile necesare şi urmăresc îndeplinirea în mod corespunzător a obiectivelor din planurile de management; b) organizează activitatea compartimentului pe care îl conduc, prin repartizarea echilibrată a sarcinilor; c) întocmesc fişele posturilor din cadrul compartimentului; d) repartizează lucrările personalului din subordine, direct sau, după caz, prin intermediul şefilor de serviciu ori şefilor de birou, stabilesc modul de soluţionare a acestora, prioritatea lor şi, după caz, termenele în care trebuie rezolvate; e) urmăresc elaborarea corespunzătoare şi la termenele stabilite a lucrărilor repartizate; f) verifică şi avizează sau, după caz, aprobă lucrările întocmite în cadrul compartimentului pe care îl coordonează; g) duc la îndeplinire sarcinile încredinţate de conducerea ministerului şi răspund pentru îndeplinirea acestora; h) realizează efectiv lucrările de o complexitate şi importanţă deosebită; i) coordonează şi gestionează resursele umane existente la nivelul compartimentului, în sensul motivării acestora şi al identificării nevoii de perfecţionare individuală; j) evaluează, în mod obiectiv şi în condiţiile legii, activitatea profesională a personalului din subordine, pe baza criteriilor de performanţă stabilite pentru îndeplinirea obiectivelor specifice domeniului de activitate pe care îl coordonează; k) formulează propuneri referitoare la asigurarea resurselor materiale şi financiare necesare funcţionării compartimentului; l) răspund de procesul de inventariere şi arhivare a lucrărilor prevăzute în Nomenclatorul arhivistic al Ministerului Justiţiei şi de predarea acestora la arhiva ministerului; m) răspund de gestiunea bunurilor mobile din cadrul compartimentului şi numesc câte un responsabil pe fiecare cameră cu inventarul bunurilor mobile, conform unor proceduri scrise în acest sens; n) propun periodic indicatorii de performanţă pentru îndeplinirea obiectivelor specifice domeniului de activitate pe care îl coordonează şi le supun aprobării ministrului justiţiei sau secretarului de stat;----------Lit. l) a art. 53 a fost modificată de alin. (1) al art. II din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013, prin eliminarea referirii la subsecretarul de stat. o) participă la şedinţele Colegiului ministerului şi raportează modul de îndeplinire a sarcinilor transmise în aceste şedinţe; p) duc la îndeplinire activităţile de implementare a studiilor şi proiectelor iniţiate de minister, în scopul eficientizării activităţii ministerului, unităţilor din subordinea acestuia şi instanţelor judecătoreşti, potrivit domeniului de activitate al fiecărui compartiment; q) avizează, în funcţie de competenţe, proiectele de acte normative elaborate de alte compartimente din minister; r) informează şi se asigură că persoanele din subordine au luat act de strategia şi obiectivele ministerului în ansamblu, precum şi de cele specifice compartimentului din care acestea fac parte, potrivit priorităţilor stabilite de conducerea ministerului; s) asigură reprezentarea instituţiei, pe bază de mandat, la evenimente organizate pe plan intern şi extern, în domeniul de activitate pe care îl coordonează; t) asigură reprezentarea instituţiei în relaţia cu mass-media, numai sub coordonarea şi conform atribuţiilor stabilite de conducerea ministerului*);----------Lit. t) a art. 53 a fost modificată de alin. (1) al art. II din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013, prin eliminarea referirii la Compartimentul mass-media. u) asigură o bună colaborare cu Compartimentul mass-media şi informează acest compartiment, în timp util, în legătură cu activităţile/subiectele care pot genera interes din partea opiniei publice*); v) îndeplinesc orice alte atribuţii legate de specificul lor de activitate, stabilite de conducerea ministerului.  +  Articolul 54 (1) În cazul absenţei din instituţie, directorii şi ceilalţi conducători ai compartimentelor din structura organizatorică a ministerului deleagă, cu avizul şefului ierarhic superior, atribuţiile care le revin unei persoane cu funcţie de conducere din subordine sau, în lipsa acesteia ori în caz de imposibilitate obiectivă şi justificată a preluării atribuţiilor respective de către aceasta, unei persoane cu funcţie de execuţie din cadrul compartimentelor pe care le coordonează, cu acordul acesteia din urmă, prin decizie scrisă, întocmită în acest sens.----------Alin. (1) al art. 54 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 1.412/C din 23 aprilie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 318 din 11 mai 2015. (2) Numele persoanei căreia i-au fost delegate atribuţiile potrivit alin. (1) se comunică întregului personal al compartimentului.  +  Capitolul II Alte funcţii de conducere sau cu atribuţii de conducere  +  Secţiunea 1 Şefii de serviciu din cadrul direcţiilor din minister  +  Articolul 55Şefii de serviciu din cadrul direcţiilor din minister, denumiţi în continuare şefi de serviciu, sunt numiţi şi revocaţi din funcţie prin ordin al ministrului justiţiei, în condiţiile legii.  +  Articolul 56Şefii de serviciu îndeplinesc următoarele atribuţii: a) repartizează lucrările şi îndrumă personalul din subordine în soluţionarea acestora; b) avizează toate documentele elaborate în cadrul serviciului; c) participă, verifică şi răspund de realizarea în cele mai bune condiţii şi la termenele stabilite a lucrărilor repartizate serviciului; d) realizează efectiv o parte din lucrările repartizate serviciului, precum şi pe cele de o complexitate şi importanţă deosebită; e) prezintă şi susţin, după caz, directorilor lucrările elaborate la nivelul serviciului; f) evaluează, în condiţiile legii, în mod obiectiv, activitatea profesională a personalului din cadrul serviciului, pe baza criteriilor de performanţă stabilite pentru îndeplinirea obiectivelor specifice domeniului de activitate pe care îl coordonează, după caz; g) duc la îndeplinire sarcinile încredinţate de conducerea ministerului sau a direcţiei şi răspund pentru modul de îndeplinire a acestora, în domeniul de competenţă.  +  Articolul 57 (1) În cazul absenţei din instituţie, şefii de serviciu deleagă, cu avizul şefului ierarhic superior, atribuţiile care le revin unei persoane cu funcţie de conducere din direcţie sau, în lipsa acesteia ori în caz de imposibilitate obiectivă şi justificată a preluării atribuţiilor respective de către aceasta, unei persoane cu funcţie de execuţie din cadrul serviciilor pe care le coordonează, cu acordul acesteia din urmă, prin decizie scrisă, întocmită în acest sens.----------Alin. (1) al art. 57 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 1.412/C din 23 aprilie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 318 din 11 mai 2015. (2) Numele persoanei căreia i-au fost delegate atribuţiile potrivit alin. (1) se comunică întregului personal al serviciului.  +  Secţiunea a 2-a Şefii de birou din cadrul direcţiilor din minister  +  Articolul 58Şefii de birou din cadrul direcţiilor din minister, denumiţi în continuare şefi de birou, sunt numiţi şi revocaţi din funcţie prin ordin al ministrului justiţiei, în condiţiile legii.  +  Articolul 59Şefii de birou îndeplinesc următoarele atribuţii: a) repartizează lucrările şi îndrumă personalul din subordine în soluţionarea acestora; b) avizează toate documentele elaborate în cadrul biroului; c) participă, verifică şi răspund de realizarea în cele mai bune condiţii şi la termenele stabilite a lucrărilor repartizate biroului; d) realizează efectiv o parte din lucrările repartizate biroului, precum şi pe cele de o complexitate şi importanţă deosebită; e) prezintă şi susţin, după caz, directorilor lucrările elaborate la nivelul biroului; f) evaluează, în condiţiile legii, în mod obiectiv, activitatea profesională a personalului din cadrul biroului, pe baza criteriilor de performanţă stabilite pentru îndeplinirea obiectivelor specifice domeniului de activitate pe care îl coordonează, după caz; g) duc la îndeplinire sarcinile încredinţate de conducerea ministerului sau a direcţiei şi răspund pentru modul de îndeplinire a acestora, în domeniul de competenţă.  +  Articolul 60 (1) În cazul absenţei din instituţie, şefii de birou deleagă, cu avizul şefului ierarhic superior, atribuţiile care le revin unei persoane cu funcţie de conducere din direcţie sau, în lipsa acesteia ori în caz de imposibilitate obiectivă şi justificată a preluării atribuţiilor respective de către aceasta, unei persoane cu funcţie de execuţie din cadrul birourilor pe care le coordonează, cu acordul acesteia din urmă, prin decizie scrisă, întocmită în acest sens.----------Alin. (1) al art. 60 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 1.412/C din 23 aprilie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 318 din 11 mai 2015. (2) Numele persoanei căreia i-au fost delegate atribuţiile potrivit alin. (1) se comunică întregului personal al biroului.  +  Secţiunea a 3-a Managerul de contract  +  Articolul 61Managerul de contract este persoana desemnată din partea compartimentului de specialitate beneficiar al unui contract încheiat de către minister ca autoritate contractantă, care asigură implementarea contractului, în vederea atingerii scopului şi obiectivelor asumate.  +  Articolul 62În exercitarea atribuţiilor sale, managerul de contract are următoarele atribuţii principale: a) urmăreşte derularea contractului, conform clauzelor contractuale, întreprinde toate demersurile necesare în vederea atingerii scopului pentru care contractul a fost încheiat şi întocmeşte, după caz, rapoarte periodice privind derularea contractului; b) aduce la cunoştinţa superiorului ierarhic orice eveniment petrecut sau potenţial, care ar putea conduce la distorsionarea scopului pentru care a fost încheiat contractul sau care ar putea dăuna interesului public; acest eveniment poate consta în întârziere în executarea lucrărilor, descoperirea unor acte simulate sau orice alte situaţii asemănătoare; c) fundamentează, după caz, propunerile privind încheierea de acte adiţionale; d) verifică şi certifică realitatea, regularitatea şi conformitatea lucrărilor sau serviciilor care fac obiectul contractului; e) asigură constituirea unui fişier auditabil privind întreaga implementare a contractului, după semnarea acestuia şi până la efectuarea ultimei plăţi; fişierul auditabil va conţine o copie a contractului şi a tuturor documentelor care au legătură cu implementarea acestuia; f) arhivează originalul dosarului contractului şi urmăreşte înscrierea contractului şi a operaţiunilor legate de acesta în registrul contractelor; predă la arhivă toate documentele elaborate în executarea şi în legătură cu contractul, conform procedurii scrise elaborate în acest sens.  +  Titlul VI Categoriile de personal din cadrul ministerului  +  Articolul 63În minister sunt încadrate următoarele categorii de personal: a) personal de specialitate juridică, asimilat, potrivit legii, judecătorilor şi procurorilor; b) funcţionari publici; c) manageri publici; d) funcţionari publici cu statut special; e) abrogată;----------Lit. e) a art. 63 a fost abrogată de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 1.412/C din 23 aprilie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 318 din 11 mai 2015. f) consilieri pentru afaceri europene; g) personal contractual.  +  Articolul 64 (1) Personalul de specialitate juridică asimilat, potrivit legii, judecătorilor şi procurorilor îşi desfăşoară activitatea în temeiul Legii nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Ocuparea posturilor vacante de personal de specialitate juridică, asimilat, potrivit legii, judecătorilor şi procurorilor, din cadrul ministerului, numirea, promovarea, evaluarea activităţii profesionale, salarizarea şi alte drepturi, precum şi răspunderea disciplinară a personalului de specialitate juridică, asimilat, potrivit legii, judecătorilor şi procurorilor, se realizează potrivit legii.  +  Articolul 65 (1) Funcţionarii publici îşi desfăşoară activitatea în temeiul Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Ocuparea unei funcţii publice vacante din cadrul ministerului, numirea, promovarea, evaluarea activităţii profesionale, salarizarea şi alte drepturi, precum şi răspunderea disciplinară a funcţionarilor publici se realizează potrivit legii.  +  Articolul 66 (1) Managerii publici îşi desfăşoară activitatea în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2008 privind statutul funcţionarului public denumit manager public, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 135/2009, cu modificările ulterioare. (2) Managerul public îşi desfăşoară activitatea, potrivit legii, în subordinea directă a unui înalt funcţionar public sau, după caz, în subordinea unui funcţionar public de conducere care ocupă o funcţie publică cel puţin la nivelul funcţiei de director ori o funcţie publică specifică asimilată acesteia.  +  Articolul 67 (1) Funcţionarii publici cu statut special din cadrul ministerului îşi desfăşoară activitatea în temeiul Legii nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, republicată. (2) Ocuparea posturilor vacante de funcţionari publici cu statut special din cadrul ministerului, numirea, avansarea, evaluarea activităţii profesionale, salarizarea şi alte drepturi, precum şi răspunderea disciplinară a funcţionarilor publici cu statut special se realizează potrivit legii.  +  Articolul 68Abrogat.----------Art. 68 a fost abrogat de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 1.412/C din 23 aprilie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 318 din 11 mai 2015.  +  Articolul 69 (1) Consilierii pentru afaceri europene îşi desfăşoară activitatea în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2003 privind consilierii pentru afaceri europene, aprobată cu modificări prin Legea nr. 272/2003, cu modificările ulterioare. (2) Consilierii pentru afaceri europene sunt specialişti cu atribuţii în domeniul realizării programelor şi reformelor necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din calitatea României de stat membru al UE. (3) Consilierii pentru afaceri europene au calitatea de personal încadrat cu contract individual de muncă, beneficiind de drepturile şi exercitând obligaţiile ce decurg din această calitate. (4) Ocuparea posturilor vacante de consilieri pentru afaceri europene, numirea, evaluarea performanţelor profesionale individuale, salarizarea şi alte drepturi ale consilierilor pentru afaceri europene se realizează potrivit legii. (5) Răspunderea disciplinară a consilierilor pentru afaceri europene este reglementată de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 70 (1) Personalul din aparatul propriu al ministerului care efectuează activităţi de secretariat-administrative, protocol, gospodărire, întreţinere-reparaţii şi de deservire este angajat cu contract individual de muncă, potrivit Legii nr. 53/2003, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Ocuparea posturilor vacante de personal contractual, numirea, promovarea şi avansarea, evaluarea performanţelor profesionale individuale, salarizarea şi alte drepturi ale personalului prevăzut la alin. (1) se realizează potrivit legii. (3) Răspunderea disciplinară a personalului prevăzut la alin. (1) este reglementată de Legea nr. 53/2003, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Titlul VII Compartimentele din cadrul ministerului  +  Capitolul I Dispoziţii comune  +  Articolul 71Compartimentele din structura organizatorică a ministerului şi modul de subordonare a activităţii acestora sunt stabilite în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 652/2009, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 72 (1) Atribuţiile compartimentelor din minister se stabilesc prin prezentul regulament. (2) Atribuţiile corespunzătoare funcţiilor din cadrul compartimentelor din minister se stabilesc prin fişele posturilor, întocmite în baza prezentului regulament, după caz, de către ministrul justiţiei, secretarii de stat, secretarul general, secretarul general adjunct, directorii şi ceilalţi conducători ai compartimentelor din structura organizatorică a ministerului.----------Alin. (2) al art. 72 a fost modificat de alin. (1) al art. II din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013, prin eliminarea referirii la subsecretarul de stat.  +  Articolul 73Compartimentele de specialitate juridică din structura organizatorică a ministerului sunt următoarele: a) Corpul de control al ministrului; b) Direcţia elaborare acte normative; c) Direcţia avizare acte normative; d) Direcţia contencios; e) Direcţia drept internaţional şi cooperare judiciară; f) Direcţia afaceri europene şi drepturile omului;----------Lit. f) a art. 73 a fost modificată de alin. (2) al art. II din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013, prin înlocuirea unei denumiri. g) Oficiul Naţional de Prevenire a Criminalităţii şi Cooperare pentru Recuperarea Creanţelor provenite din Infracţiuni;----------Lit. g) a art. 73 a fost modificată de alin. (2) al art. II din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013, prin înlocuirea unei denumiri. h) Direcţia resurse umane; i) Serviciul profesii juridice conexe; j) abrogată;----------Lit. j) a art. 73 a fost abrogată de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 1.412/C din 23 aprilie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 318 din 11 mai 2015. k) Serviciul programe europene; l) Serviciul comunicare şi relaţii publice.  +  Capitolul II Corpul de control al ministrului  +  Articolul 74 (1) Corpul de control al ministrului este compartimentul care îndeplineşte, potrivit prevederilor legale, atribuţii de verificare şi control în toate domeniile de activitate ale ministerului. (2) Corpul de control al ministrului este o structură de autoritate, care beneficiază de independenţă operaţională, subordonată direct ministrului justiţiei. (3) Corpul de control al ministrului îşi exercită atribuţiile prin inspectori şi este condus de un inspector-şef.  +  Articolul 75 (1) În exercitarea atribuţiilor sale, Corpul de control al ministrului are acces neîngrădit, în condiţiile legii, la documente, date şi informaţii necesare, oricare ar fi deţinătorii acestora. (2) Instituţiile şi unităţile aflate în subordinea sau coordonarea ministerului sunt obligate să transmită, la cererea Corpului de control al ministrului, documentele, datele şi informaţiile solicitate, la termenele stabilite, şi să asigure, în condiţiile legii, accesul neîngrădit al Corpului de control al ministrului în sediile lor şi în orice spaţii care le aparţin, în vederea realizării atribuţiilor sale. (3) Pentru realizarea atribuţiilor ce îi revin, Corpul de control al ministrului îşi va putea asocia în cadrul controalelor efectuate, cu avizul ministrului justiţiei, persoane specializate din cadrul ministerului, instituţiilor sau al unităţilor aflate în subordinea ori coordonarea acestuia.  +  Articolul 76Corpul de control al ministrului îndeplineşte următoarele atribuţii: a) efectuează, în baza ordinului ministrului justiţiei, cercetarea prealabilă a faptelor sesizate Comisiei de disciplină, potrivit regulamentului privind răspunderea disciplinară a personalului de specialitate juridică asimilat, potrivit legii, judecătorilor şi procurorilor, din cadrul ministerului, precum şi cercetarea disciplinară prealabilă în cazul asistenţilor judiciari;--------Lit. a) a art. 76 a fost modificată de pct. 13 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013. b) efectuează, în baza ordinului ministrului justiţiei, verificări şi controale la nivelul ministerului, al instituţiilor şi unităţilor aflate în subordinea sau coordonarea acestuia; c) îndeplineşte, în baza ordinului ministrului justiţiei, activităţi de verificare şi control în legătură cu modul de exercitare a prerogativelor funcţiei de conducere de către personalul din cadrul ministerului şi al instituţiilor şi unităţilor aflate în subordinea sau coordonarea acestuia şi face propuneri concrete, în raport cu rezultatul verificărilor; d) efectuează, în baza ordinului ministrului justiţiei, controlul profesional al activităţii notarilor publici şi executorilor judecătoreşti, potrivit prevederilor Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, cu modificările şi completările ulterioare; e) analizează, din dispoziţia ministrului justiţiei, concluziile controalelor efectuate de camerele notarilor publici şi ale executorilor judecătoreşti şi prezintă propuneri privind măsurile ce urmează a fi dispuse ca urmare a acestor controale; f) examinează şi soluţionează sesizările adresate conducerii ministerului privitoare la activitatea notarilor publici şi a executorilor judecătoreşti, precum şi la alte domenii de competenţă ale Corpului de control al ministrului, conform prevederilor legale, formulând propuneri motivate de înlăturare a deficienţelor constatate, după caz; g) efectuează, la cererea ministrului justiţiei, cercetarea prealabilă a faptelor ce constituie abateri disciplinare, în vederea exercitării acţiunii disciplinare împotriva executorilor judecătoreşti, în condiţiile legii;g^1) efectuează, la cererea ministrului justiţiei, cercetarea prealabilă a faptelor ce constituie abateri disciplinare, în vederea exercitării acţiunii disciplinare împotriva notarilor publici, în condiţiile legii;--------Lit. g^1) a art. 76 a fost introdusă de pct. 14 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013.g^2) efectuează, din oficiu sau la solicitarea ministrului justiţiei, verificarea sesizărilor referitoare la buna reputaţie a notarilor publici, în condiţiile legii;--------Lit. g^2) a art. 76 a fost introdusă de pct. 14 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013. h) efectuează, în baza ordinului ministrului justiţiei, controale în unităţile sistemului administraţiei penitenciare cu privire la respectarea regimului legal de detenţie, a drepturilor şi libertăţilor recunoscute persoanelor private de libertate aflate în penitenciare sau minorilor din centrele de reeducare ori cu privire la raporturile profesional-ierarhice ale personalului încadrat în Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate acesteia; în acest sens, îşi poate asocia specialişti din cadrul ministerului pentru realizarea activităţilor de control; i) analizează concluziile inspecţiilor efectuate în unităţile din sistemul administraţiei penitenciare de către Serviciul inspecţie penitenciară din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, inclusiv cu privire la petiţiile, cererile şi sesizările adresate ministerului de către persoanele private de libertate, de către membrii de familie ai acestora sau de către alte persoane fizice ori juridice, referitoare la regimul de executare a pedepselor privative de libertate, a unor măsuri educative aplicate minorilor şi la respectarea drepturilor omului ori la activitatea personalului sistemului administraţiei penitenciare, şi prezintă, după caz, propuneri ministrului justiţiei privind oportunitatea fundamentării unei acţiuni de control;--------Lit. i) a art. 76 a fost modificată de pct. 15 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013. j) verifică, în baza ordinului ministrului justiţiei, modul în care unităţile penitenciare îşi îndeplinesc sarcinile care le revin în raporturile cu instanţele judecătoreşti şi parchetele de pe lângă acestea, precum şi condiţiile administrative asigurate deţinuţilor prezentaţi la respectivele organe judiciare;j^1) îndeplineşte, potrivit legii, atribuţiile de verificare cu privire la realitatea situaţiei materiale a beneficiarului de asistenţă extrajudiciară;--------Lit. j^1) a art. 76 a fost introdusă de pct. 16 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013. k) efectuează, în baza ordinului ministrului justiţiei, controlul asupra modului de organizare şi desfăşurare a concursurilor pentru dobândirea calităţii de executor judecătoresc definitiv sau stagiar şi, respectiv, de notar public definitiv ori stagiar; l) efectuează, în baza ordinului ministrului justiţiei, controlul asupra modului de organizare şi desfăşurare a concursurilor sau a examenelor de ocupare a posturilor vacante, respectiv de promovare ori avansare a personalului din cadrul ministerului, precum şi din instituţiile şi unităţile aflate în subordinea sau coordonarea acestuia; m) sesizează organelor abilitate posibilele fapte infracţionale rezultate în urma verificărilor efectuate în exercitarea atribuţiilor din prezentul regulament; n) participă la elaborarea proiectelor de acte normative cu privire la activitatea de înfăptuire a justiţiei, a activităţii sistemului penitenciar, a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi la organizarea şi exercitarea profesiilor de notar public şi de executor judecătoresc; o) formulează puncte de vedere la proiectele de acte normative şi la iniţiativele legislative parlamentare ce vizează activitatea notarilor publici, a executorilor judecătoreşti, activitatea de înfăptuire a justiţiei, activitatea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului;--------Lit. o) a art. 76 a fost modificată de pct. 17 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013. p) efectuează, în baza ordinului ministrului justiţiei, controale cu privire la proiectele finanţate din fonduri externe, rambursabile sau nerambursabile, derulate de minister, precum şi de instituţiile şi unităţile aflate în subordinea ori coordonarea acestuia; r) îndeplineşte orice alte atribuţii ce decurg din actele normative în vigoare, în domeniul de competenţă.  +  Articolul 77La nivelul Corpului de control al ministrului sunt constituite următoarele evidenţe: a) registrul general de evidenţă a lucrărilor ministerului (Registry); b) registrul de intrare-ieşire corespondenţă a lucrărilor compartimentului; c) condica de corespondenţă cu cabinetele ministrului şi secretarilor de stat; d) condica de expediere a corespondenţei către compartimentele din minister; e) condica de expediere a corespondenţei prin Registratura ministerului; f) registrul cuprinzând copiile ordinelor elaborate de compartiment; g) condica de prezenţă.  +  Capitolul III Serviciul de audit public intern  +  Articolul 78 (1) Serviciul de audit public intern îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 38/2003 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Serviciul de audit public intern este compartimentul aflat în subordinea directă a ministrului şi desfăşoară o activitate independentă şi obiectivă, destinată îmbunătăţirii sistemelor şi activităţilor din aparatul propriu al ministerului, al unităţilor subordonate acestuia şi al instituţiilor publice din sistemul justiţiei, finanţate de la bugetul de stat, pentru care ministrul justiţiei are calitatea de ordonator principal de credite. (3) Activitatea de audit intern nu reprezintă activitate de control, ci de îndrumare şi sprijinire a conducerilor compartimentelor pentru înlăturarea disfuncţionalităţilor.  +  Articolul 79Serviciul de audit public intern are următoarele atribuţii: a) organizează şi asigură, în condiţiile legii, exercitarea activităţilor de audit public intern la nivelul ministerului;--------Lit. a) a art. 79 a fost modificată de pct. 18 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013. b) îşi dă acordul pentru stabilirea şi menţinerea unui compartiment funcţional de audit public intern, pentru unităţile subordonate ministerului şi pentru instituţiile publice din sistemul justiţiei, finanţate de la bugetul de stat, pentru care ministrul justiţiei are calitatea de ordonator principal de credite; c) avizează numirea sau destituirea conducătorilor compartimentelor de audit intern din cadrul instituţiilor publice pentru care ministrul justiţiei este ordonator principal de credite, a auditorilor interni (la structurile de audit intern în situaţia în care nu există şef de compartiment), precum şi normele metodologice proprii specifice elaborate de către unităţile subordonate ministerului şi instanţele judecătoreşti, care au creat cadru organizatoric şi funcţional de audit public intern, şi le propune spre aprobare ministrului justiţiei;--------Lit. c) a art. 79 a fost modificată de pct. 18 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013. d) abrogată;--------Lit. d) a art. 79 a fost abrogată de pct. 19 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013. e) verifică respectarea normelor, instrucţiunilor, precum şi a Codului privind conduita etică de către auditorii interni din cadrul compartimentelor de audit public intern, în situaţia în care sunt constituite la nivelul curţilor de apel şi la nivelul unităţilor subordonate ministerului, şi poate iniţia măsurile corective necesare, în cooperare cu conducătorul entităţii publice în cauză; f) efectuează activităţi de audit asupra activităţii de organizare şi coordonare a activităţii de acordare a ajutorului public judiciar la nivelul ministerului şi al instanţelor judecătoreşti pentru care ministrul justiţiei este ordonator principal de credite;--------Lit. f) a art. 79 a fost modificată de pct. 20 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013. g) exercită activităţi de audit intern asupra tuturor activităţilor desfăşurate cu privire la formarea şi utilizarea fondurilor publice, precum şi la administrarea bunurilor din domeniul public şi privat al statului. Prin activităţile de audit intern se evaluează dacă sistemele de management financiar şi control ale entităţii publice sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate; h) desfăşoară audit ad-hoc, respectiv misiuni de audit intern cu caracter excepţional, necuprinse în planul anual de audit intern; i) consiliază conducerea ministerului, a unităţilor subordonate acestuia şi a instituţiilor publice din sistemul justiţiei, respectiv tribunale şi curţi de apel, în cazul în care la nivelul acestora nu este constituit un compartiment de audit public intern, pentru buna administrare a fondurilor publice, cu scopul de a perfecţiona activităţile acestora şi de a ajuta la îndeplinirea obiectivelor printr-o abordare sistematică şi metodică, pentru îmbunătăţirea eficienţei şi eficacităţii sistemului de conducere bazat pe gestiunea riscului, a controlului intern şi a proceselor de administrare; j) elaborează proiectul normelor metodologice de exercitare a activităţii de audit intern din cadrul ministerului, care se aprobă de ministrul justiţiei, avizate de Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intern (UCAAPI) din cadrul Ministerului Finanţelor Publice; k) elaborează instrucţiuni de lucru în domeniul auditului intern, pentru activităţile desfăşurate de compartiment, care se aprobă de ministrul justiţiei; l) elaborează proiectul planului anual de audit intern şi al planului strategic, pe care le supune spre aprobare ministrului justiţiei; m) informează UCAAPI despre recomandările neînsuşite de către conducătorul entităţii publice auditate, precum şi despre consecinţele acestora; n) raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor şi recomandărilor rezultate din activităţile de audit; o) raportează imediat ministrului justiţiei şi structurii de control abilitate pentru continuarea verificărilor, în cazul în care constată existenţa sau posibilitatea producerii unor iregularităţi; p) monitorizează implementarea recomandărilor formulate în rapoartele de audit intern, încheiate în urma misiunilor de audit ce au fost cuprinse în planul anual de audit, şi analizează raportul de monitorizare al fiecărei unităţi subordonate ministerului, precum şi cel al instanţelor judecătoreşti pentru care ministrul justiţiei este ordonator principal de credite;--------Lit. p) a art. 79 a fost modificată de pct. 20 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013. q) elaborează raportul anual al activităţii de audit intern, pentru Serviciul de audit public intern; r) elaborează raportul centralizat anual al activităţii de audit intern, pe baza datelor transmise de structurile de audit intern organizate la nivelul unităţilor subordonate ministerului şi al instanţelor judecătoreşti; s) desfăşoară activitatea de consiliere şi audit intern pentru acţiunile ce presupun managementul fondurilor externe rambursabile sau nerambursabile derulate de minister şi unităţile aflate în subordonarea acestuia, precum şi instanţele judecătoreşti, în calitate de beneficiari, pe baza planului anual de audit aprobat de ministrul justiţiei; t) elaborează normele metodologice pentru desfăşurarea activităţilor de audit intern referitoare la derularea programelor finanţate din fonduri externe rambursabile sau nerambursabile, ţinând cont de cadrul legal aplicabil în această materie, pe care le supune spre aprobare ministrului justiţiei. ţ) asigură activitatea de supervizare a misiunilor de audit public intern desfăşurate la nivelul unităţilor subordonate şi instituţiilor publice din sistemul justiţiei, finanţate de la bugetul de stat, pentru care ministrul justiţiei are calitatea de ordonator principal de credite, care au instituit compartiment de audit format dintr-un singur auditor intern;--------Lit. ţ) a art. 79 a fost introdusă de pct. 21 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013. u) coordonează, îndrumă şi evaluează din punct de vedere profesional activitatea de audit intern desfăşurată în cadrul unităţilor subordonate, precum şi instituţiilor publice din sistemul justiţiei, finanţate de la bugetul de stat, pentru care ministrul justiţiei are calitatea de ordonator principal de credite, care au instituit compartiment de audit public intern, prin evaluări efectuate în condiţiile legii atât asupra activităţii de audit desfăşurate, cât şi a performanţelor profesionale ale auditorilor interni. Raportul de evaluare va fi întocmit de către şeful serviciului audit public intern din minister, pentru auditorii interni din cadrul compartimentelor de audit care nu au şef de compartiment. Rapoartele de evaluare vor fi contrasemnate de către preşedinţii curţilor de apel;--------Lit. u) a art. 79 a fost introdusă de pct. 21 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013. v) coordonează, îndrumă şi evaluează din punct de vedere tehnic şi metodologic activitatea de audit public intern a unităţilor subordonate şi instituţiilor publice din sistemul justiţiei, finanţate de la bugetul de stat, pentru care ministrul justiţiei are calitatea de ordonator principal de credite, care au instituit compartiment de audit public intern, putând emite, în condiţiile legii, norme şi instrucţiuni obligatorii pentru aplicarea unitară a reglementărilor legale;--------Lit. v) a art. 79 a fost introdusă de pct. 21 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013. x) asigură exercitarea activităţii de audit la unităţile subordonate ministerului şi instituţiile publice din sistemul justiţiei, pentru care ministrul justiţiei are calitatea de ordonator principal de credite, care nu au instituit compartiment de audit public intern;--------Lit. x) a art. 79 a fost introdusă de pct. 21 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013. y) asigură elaborarea lucrărilor, informarea şi raportarea cu privire la activitatea de audit, conform prevederilor legale în domeniul auditului public intern;--------Lit. y) a art. 79 a fost introdusă de pct. 21 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013. z) asigură participarea şi reprezentarea în comisii de examen organizate pentru încadrarea auditorilor interni, comisii de atestare a auditorilor interni, alte comisii sau în cadrul altor organisme/structuri/instituţii publice în domeniul auditului intern.--------Lit. z) a art. 79 a fost introdusă de pct. 21 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013.  +  Articolul 80 (1) Auditul intern se exercită asupra tuturor activităţilor desfăşurate într-o entitate publică, inclusiv asupra activităţilor entităţilor subordonate, cu privire la formarea şi utilizarea fondurilor publice, precum şi la administrarea patrimoniului public. (2) Serviciul de audit public intern auditează, cel puţin o dată la 3 ani, fără a se limita la acestea, următoarele: a) activităţile financiare sau cu implicaţii financiare desfăşurate de entitatea publică din momentul constituirii angajamentelor până la utilizarea fondurilor de către beneficiarii finali, inclusiv a fondurilor provenite din finanţare externă; b) plăţile asumate prin angajamente bugetare şi legale, inclusiv din fondurile comunitare; c) administrarea patrimoniului, precum şi închirierea de bunuri din domeniul privat al statului; d) constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare şi stabilire a titlurilor de creanţă, precum şi a facilităţilor acordate la încasarea acestora; e) alocarea creditelor bugetare; f) sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia; g) sistemul de luare a deciziilor; h) sistemele de conducere şi control, precum şi riscurile asociate unor astfel de sisteme; i) sistemele informatice; j) concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale.--------Alin. (2) al art. 80 a fost modificat de pct. 22 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013.  +  Articolul 81La nivelul Serviciului de audit public intern sunt constituite următoarele evidenţe: a) registrul general de evidenţă a lucrărilor ministerului (Registry); b) condica de predare a documentelor către auditorii interni din cadrul serviciului; c) condica de expediere a corespondenţei către compartimentele din minister, cabinetele ministrului şi secretarilor de stat; d) condica de expediere a corespondenţei către instituţiile aflate în subordonarea ministerului; e) registrul de evidenţă a ordinelor elaborate de compartiment; f) condica de prezenţă.  +  Capitolul IVAbrogat.--------Capitolul IV, titlul VII a fost abrogat de pct. 23 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013.  +  Articolul 82Abrogat.--------Art. 82 a fost abrogat de pct. 23 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013.  +  Articolul 83Abrogat.--------Art. 83 a fost abrogat de pct. 23 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013.  +  Capitolul V Pilonul I - Afaceri juridice  +  Secţiunea 1 Direcţia elaborare acte normative  +  Articolul 84Direcţia elaborare acte normative este compartimentul prin care se asigură îndeplinirea atribuţiilor şi funcţiilor ministerului privind elaborarea şi susţinerea proiectelor de acte normative din domeniul său de activitate, constituirea şi coordonarea lucrărilor necesare alcătuirii de coduri, participarea, exclusiv în limitele competenţelor acestuia, la solicitarea Guvernului, la elaborarea actelor normative înaintate de alte autorităţi publice, precum şi organizarea documentării juridice.--------Art. 84 a fost modificat de pct. 24 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013.  +  Articolul 85Direcţia elaborare acte normative îndeplineşte următoarele atribuţii: a) constituie, potrivit legii, comisii de elaborare a proiectelor de coduri sau de modificare substanţială a codurilor existente ori de elaborare a unor legi complexe din domeniul de competenţă al ministerului şi propune luarea măsurilor necesare pentru editarea şi publicarea ediţiilor oficiale ale acestora;--------Lit. a) a art. 85 a fost modificată de pct. 25 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013. b) elaborează proiectele de acte normative în sfera sa de competenţă şi participă la susţinerea acestora în Parlament, împreună cu reprezentanţii celorlalte compartimente din minister, atunci când este cazul; în cazul proiectelor de acte normative care transpun prevederi ale actelor normative comunitare şi ale tratatelor bi sau multilaterale la care România este parte, susţinerea acestora se realizează împreună cu reprezentanţi ai Direcţiei afaceri europene şi drepturile omului şi, respectiv, ai Direcţiei drept internaţional şi cooperare judiciară;----------Lit. b) a art. 85 a fost modificată de alin. (2) al art. II din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013, prin înlocuirea unei denumiri. c) evaluează legislaţia, în sfera de competenţă a ministerului, din punctul de vedere al constituţionalităţii, al compatibilităţii cu acquis-ul comunitar, cu tratatele ori alte documente juridice cu caracter internaţional la care România este parte, precum şi din punctul de vedere al tehnicii legislative şi propune Guvernului şi altor ministere sau autorităţi soluţii de îmbunătăţire legislativă, inclusiv în forma unor proiecte de acte normative; d) formulează propuneri pentru programul legislativ al Guvernului în domeniul său de competenţă, în vederea îndeplinirii programului de guvernare; e) participă, exclusiv în limitele competenţelor sale, potrivit sarcinilor încredinţate de Guvern, la procesul de definitivare a altor proiecte de acte normative elaborate de alte ministere sau autorităţi;--------Lit. e) a art. 85 a fost modificată de pct. 25 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013. f) participă la comitetele şi grupurile de lucru interministeriale care au ca obiect probleme în legătură cu domeniul de competenţă al ministerului; g) pregăteşte sau contribuie la elaborarea documentelor necesare privind participarea la grupurile de lucru ale instituţiilor UE, în domeniul de competenţă al direcţiei, şi asigură, după caz, participarea la acestea; h) întocmeşte sau contribuie la întocmirea elementelor de poziţie ale României în cadrul reuniunilor Consiliului Europei, Organizaţiei Naţiunilor Unite şi ale altor organisme, în domeniul de competenţă al direcţiei, şi asigură, după caz, susţinerea lor în cadrul acestor reuniuni; i) veghează la respectarea ordinii de drept şi a drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, prin mijloacele şi procedurile stabilite de lege; j) urmăreşte evoluţia practicii judiciare şi formulează propuneri de promovare a recursului în interesul legii; k) editează buletine informative, culegeri de acte normative şi de practică judiciară şi alte materiale din domeniul său de activitate şi asigură pregătirea materialelor pentru editarea şi publicarea ediţiilor oficiale ale Codului penal, Codului de procedură penală, Codului civil, Codului de procedură civilă;--------Lit. k) a art. 85 a fost modificată de pct. 25 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013. l) efectuează formalităţile necesare publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a ordinelor şi instrucţiunilor ministrului justiţiei referitoare la sistemul administraţiei naţionale a penitenciarelor.--------Lit. l) a art. 85 a fost introdusă de pct. 26 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013.  +  Articolul 86Structura Direcţiei elaborare acte normative este următoarea: a) Serviciul de drept public; b) Serviciul de drept privat; c) Serviciul judiciar, documentare, protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale.1. Serviciul de drept public  +  Articolul 87Serviciul de drept public îndeplineşte următoarele atribuţii: a) ia măsuri pentru îndeplinirea atribuţiilor ministerului privind elaborarea proiectelor de noi coduri sau de modificare substanţială a codurilor existente ori de elaborare a unor legi complexe din domeniul de competenţă al ministerului, antrenând în această activitate celelalte compartimente din minister, instanţele judecătoreşti şi alte instituţii interesate, precum şi specialişti cu reputaţie în domeniul dreptului; asigură lucrările pregătitoare privind alcătuirea comisiilor de elaborare a codurilor şi participă la elaborarea proiectelor noilor coduri, de modificare a codurilor existente sau de elaborare a unor legi complexe, inclusiv la dezbaterile publice organizate în acest sens; asigură secretariatul tehnic al comisiilor constituite pentru elaborarea proiectelor de noi coduri, de modificare substanţială a codurilor existente sau de elaborare a unor legi complexe; b) susţine, alături de membrii comisiilor de elaborare, proiectele de noi coduri, cele de modificare substanţială a codurilor existente sau de legi complexe în procedura de consultare interinstituţională, în cea de adoptare în cadrul Guvernului, precum şi în cea de aprobare în cadrul dezbaterilor parlamentare; c) întocmeşte şi susţine, cu sprijinul celorlalte compartimente din minister, proiectele de acte normative care au legătură cu domeniul de activitate al ministerului, parcurgând în acest sens toate etapele necesare: studii de documentare, dezbatere publică sau politică publică, consultare interinstituţională, susţinere în vederea adoptării în Guvern şi aprobării în Parlament a acestora; în cazul proiectelor de acte normative care transpun prevederi ale actelor normative comunitare şi ale tratatelor bi- sau multilaterale la care România este parte, susţinerea acestora se realizează împreună cu reprezentanţi ai Direcţiei afaceri europene şi drepturile omului şi, respectiv, ai Direcţiei drept internaţional şi cooperare judiciară;--------Lit. c) a art. 87 a fost modificată de pct. 27 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013. d) participă, de la caz la caz, potrivit sarcinilor încredinţate de Guvern, la procesul de definitivare a altor proiecte de acte normative elaborate de alte ministere sau autorităţi publice, colaborând în acest scop cu compartimentele de specialitate din minister; e) pregăteşte sau contribuie la elaborarea documentelor necesare privind participarea la grupurile de lucru ale instituţiilor UE în domeniul de competenţă al direcţiei, îndeosebi drept penal, drept procesual penal şi drept execuţional penal, şi asigură, după caz, participarea la acestea; f) întocmeşte sau contribuie la întocmirea elementelor de poziţie ale României în cadrul reuniunilor Consiliului Europei, Organizaţiei Naţiunilor Unite şi ale altor organisme, în domeniul de competenţă al direcţiei, îndeosebi drept penal, drept procesual penal, drept execuţional penal, şi asigură, după caz, susţinerea lor în cadrul acestor reuniuni; g) întocmeşte puncte de vedere referitoare la sesizările şi excepţiile privind neconstituţionalitatea unor legi sau ordonanţe iniţiate de minister, precum şi la reclamaţiile administrative formulate împotriva hotărârilor Guvernului iniţiate de minister sau în colaborare cu acesta; h) întocmeşte, cu sprijinul celorlalte compartimente din minister, potrivit competenţelor acestora, puncte de vedere referitoare la iniţiativele legislative ale senatorilor şi deputaţilor, în domeniul de competenţă al direcţiei, în vederea formulării şi prezentării punctului de vedere al Guvernului referitor la aceste iniţiative;--------Lit. h) a art. 87 a fost modificată de pct. 27 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013. i) din dispoziţia conducerii ministerului, întocmeşte note, puncte de vedere referitoare la unele probleme de drept care au legătură cu specificul atribuţiilor direcţiei sau care privesc acte normative elaborate ori avizate în cadrul acesteia; j) întocmeşte puncte de vedere referitoare la unele probleme de drept şi proiecte de acte normative ce au legătură cu specificul atribuţiilor direcţiei, la solicitarea altor compartimente; solicitarea va fi însoţită de punctul de vedere motivat al compartimentului solicitant, de expunerea problemelor rezultate din aplicare şi, dacă este cazul, de opiniile contrare care au generat controverse; k) formulează răspunsuri la sesizările şi memoriile adresate ministerului de către celelalte ministere, autorităţi publice şi alte persoane juridice, precum şi la cele transmise de către persoane fizice, repartizate spre soluţionare serviciului şi care au legătură cu specificul atribuţiilor acestuia; l) asigură participarea la seminare, simpozioane, conferinţe, vizite de studiu, vizite pentru schimb de experienţă, cursuri de perfecţionare, în ţară şi în străinătate, în domeniile de interes pentru activitatea de elaborare a actelor normative de competenţa ministerului; m) desfăşoară, împreună cu celelalte servicii ale direcţiei, activităţile specifice necesare editării şi publicării ediţiilor oficiale ale codurilor şi ale altor acte normative de competenţa ministerului; n) îndeplineşte orice alte atribuţii legate de specificul său de activitate, stabilite de conducerea ministerului.2. Serviciul de drept privat  +  Articolul 88Serviciul de drept privat îndeplineşte următoarele atribuţii: a) ia măsuri pentru îndeplinirea atribuţiilor ministerului privind elaborarea proiectelor de noi coduri sau de modificare substanţială a codurilor existente ori de elaborare a unor legi complexe din domeniul de competenţă al ministerului, antrenând în această activitate celelalte compartimente din minister, instanţele judecătoreşti şi alte instituţii interesate, precum şi specialişti cu reputaţie în domeniul dreptului; asigură lucrările pregătitoare privind alcătuirea comisiilor de elaborare a codurilor şi participă la elaborarea proiectelor noilor coduri, de modificare a codurilor existente sau de elaborare a unor legi complexe, inclusiv la dezbaterile publice organizate în acest sens; asigură secretariatul tehnic al comisiilor constituite pentru elaborarea proiectelor de noi coduri, de modificare substanţială a codurilor existente sau de elaborare a unor legi complexe; b) susţine, alături de membrii comisiilor de elaborare, proiectele de noi coduri, cele de modificare substanţială a codurilor existente sau de legi complexe în procedura de consultare interinstituţională, în cea de adoptare în cadrul Guvernului, precum şi în cea de aprobare în cadrul dezbaterilor parlamentare; c) întocmeşte şi susţine, cu sprijinul celorlalte compartimente din minister, proiectele de acte normative care au legătură cu domeniul de activitate al ministerului, parcurgând în acest sens toate etapele necesare: studii de impact, dezbatere publică sau politică publică, consultare interinstituţională, susţinerea în vederea adoptării în Guvern şi aprobării în Parlament a acestora; în cazul proiectelor de acte normative care transpun prevederi ale actelor normative comunitare şi ale tratatelor bi- sau multilaterale la care România este parte, susţinerea acestora se realizează împreună cu reprezentanţi ai Direcţiei afaceri europene şi drepturile omului şi, respectiv, ai Direcţiei drept internaţional şi cooperare judiciară;--------Lit. c) a art. 88 a fost modificată de pct. 28 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013. d) participă, exclusiv în limitele competenţelor sale, potrivit sarcinilor încredinţate de Guvern, la procesul de definitivare a altor proiecte de acte normative elaborate de alte ministere sau autorităţi;--------Lit. d) a art. 88 a fost modificată de pct. 28 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013. e) pregăteşte sau contribuie la elaborarea documentelor necesare privind participarea la grupurile de lucru ale instituţiilor UE în domeniul de competenţă al direcţiei, îndeosebi drept civil şi drept procesual civil, şi asigură, după caz, participarea la acestea;--------Lit. e) a art. 88 a fost modificată de pct. 28 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013. f) întocmeşte sau contribuie la întocmirea elementelor de poziţie ale României în cadrul reuniunilor Consiliului Europei, Organizaţiei Naţiunilor Unite şi ale altor organisme, în domeniul de competenţă al direcţiei, îndeosebi drept civil şi drept procesual civil, şi asigură, după caz, susţinerea lor în cadrul acestor reuniuni;--------Lit. f) a art. 88 a fost modificată de pct. 28 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013. g) întocmeşte puncte de vedere referitoare la sesizările şi excepţiile privind neconstituţionalitatea unor legi sau ordonanţe iniţiate de minister, precum şi la reclamaţiile administrative formulate împotriva hotărârilor Guvernului iniţiate de minister sau în colaborare cu acesta; h) întocmeşte, cu sprijinul celorlalte compartimente din minister, potrivit competenţelor acestora, puncte de vedere referitoare la iniţiativele legislative ale senatorilor şi deputaţilor, în domeniul de competenţă al direcţiei, în vederea formulării şi prezentării punctului de vedere al Guvernului referitor la aceste iniţiative;--------Lit. h) a art. 88 a fost modificată de pct. 28 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013. i) din dispoziţia conducerii ministerului, întocmeşte note, puncte de vedere referitoare la unele probleme de drept ce au legătură cu specificul atribuţiilor direcţiei sau care privesc acte normative elaborate ori avizate în cadrul acesteia; j) întocmeşte puncte de vedere referitoare la unele probleme de drept şi proiecte de acte normative ce au legătură cu specificul atribuţiilor direcţiei, la solicitarea altor compartimente; solicitarea va fi însoţită de punctul de vedere motivat al compartimentului solicitant, de expunerea problemelor rezultate din aplicare şi, dacă este cazul, de opiniile contrare care au generat controverse; k) formulează răspunsuri sesizărilor şi memoriilor adresate ministerului de către celelalte ministere, autorităţi publice şi alte persoane juridice, precum şi celor transmise de către persoane fizice, repartizate spre soluţionare serviciului şi care au legătură cu specificul atribuţiilor acestuia; l) asigură participarea la seminare, simpozioane, conferinţe, vizite de studiu, vizite pentru schimb de experienţă, cursuri de perfecţionare, în ţară şi în străinătate, în domeniile de interes pentru activitatea de elaborare a actelor normative de competenţa ministerului;--------Lit. l) a art. 88 a fost modificată de pct. 28 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013. m) examinează cererile de recunoaştere a utilităţii publice asociaţiilor şi fundaţiilor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul de competenţă al ministerului, întocmeşte proiectele de hotărâri ale Guvernului şi notele de fundamentare ale acestora, dacă solicitările sunt întemeiate, sau, după caz, răspunsurile negative motivate; n) desfăşoară, împreună cu celelalte servicii ale direcţiei, activităţile specifice necesare editării şi publicării ediţiilor oficiale ale codurilor şi ale altor acte normative de competenţa ministerului; o) îndeplineşte orice alte atribuţii legate de specificul său de activitate, stabilite de conducerea ministerului.3. Serviciul judiciar, documentare, protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale  +  Articolul 89Serviciul judiciar, documentare, protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale îndeplineşte următoarele atribuţii:1. atribuţii în materie judiciară: a) asigură legăturile funcţionale, sub aspectul administrării justiţiei şi a activităţilor judiciare, dintre minister şi instanţele judecătoreşti; b) abrogată;----------Lit. b) a pct. 1 al art. 89 a fost abrogată de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 1.412/C din 23 aprilie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 318 din 11 mai 2015. c) abrogată;----------Lit. c) a pct. 1 al art. 89 a fost abrogată de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 1.412/C din 23 aprilie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 318 din 11 mai 2015. d) întocmeşte răspunsurile la întrebările şi interpelările parlamentare adresate ministrului justiţiei şi formulează puncte de vedere la întrebările şi interpelările adresate primului-ministru, atunci când se solicită aceasta; e) urmăreşte evoluţia practicii judiciare şi formulează propuneri de promovare a recursurilor în interesul legii în toate ramurile de drept; f) participă la comisiile mixte şi verifică, împreună cu reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii, modul de efectuare a lucrărilor medico-legale;----------Lit. f) a pct. 1 al art. 89 a fost modificată de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 1.412/C din 23 aprilie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 318 din 11 mai 2015. g) participă la întocmirea şi susţinerea proiectelor de acte normative care au legătură cu domeniul de activitate al ministerului, alături de celelalte servicii ale direcţiei; h) întocmeşte puncte de vedere referitoare la sesizările şi excepţiile privind neconstituţionalitatea unor legi sau ordonanţe iniţiate de minister, precum şi la reclamaţiile administrative formulate împotriva hotărârilor Guvernului iniţiate de minister sau în colaborare cu acesta; i) realizează culegeri de acte normative ori de câte ori din analiza practicii judiciare rezultă necesitatea unei mai bune cunoaşteri a legislaţiei într-un anumit domeniu; j) desfăşoară, împreună cu celelalte servicii ale direcţiei, activităţile specifice necesare editării şi publicării ediţiilor oficiale ale codurilor şi ale altor acte normative de competenţa ministerului; k) realizează sinteze privind practica judiciară pe ramuri de drept sau instituţii ale dreptului, în vederea informării cu privire la modul de interpretare şi aplicare a dispoziţiilor legale de larg interes, a formulării unor propuneri de modificare a dispoziţiilor legale şi întocmeşte studii de practică judiciară în toate ramurile de drept; l) comunică instanţelor judecătoreşti deciziile pronunţate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în soluţionarea recursurilor în interesul legii, precum şi deciziile Curţii Constituţionale, prin care au fost admise excepţiile de neconstituţionalitate invocate; m) întocmeşte puncte de vedere referitoare la iniţiativele legislative ale senatorilor şi deputaţilor în domeniul de competenţă al direcţiei, în vederea formulării şi prezentării punctului de vedere al Guvernului referitor la aceste iniţiative; n) examinează evoluţia fenomenului judiciar, observând reflectarea acestuia în doctrină şi jurisprudenţă, în toate domeniile dreptului, în special în privinţa respectării drepturilor omului, protecţiei minorilor, dreptului de proprietate, respectării drepturilor procesuale, insolvenţei, infracţiunilor de corupţie, şi realizează culegeri de practică judiciară, în urma selectării hotărârilor judecătoreşti definitive şi/sau irevocabile prin care au fost soluţionate problemele de drept controversate;2. atribuţii în domeniul protecţiei drepturilor şi libertăţilor fundamentale: a) întocmeşte avize consultative pentru soluţionarea cererilor de graţiere individuală, la solicitarea Administraţiei Prezidenţiale, precum şi lucrările pregătitoare pentru punerea în executare a decretelor de graţiere individuală; b) întocmeşte lucrările pregătitoare pentru elaborarea actelor normative de graţiere colectivă şi amnistie şi face propuneri în legătură cu cererile de comutare şi graţiere a pedepselor; c) cooperează cu Consiliul Superior al Magistraturii, sub aspectul administrării justiţiei, pentru ca activitatea judiciară să se desfăşoare cu respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului şi a principiilor constituţionale privind liberul acces la justiţie şi independenţa magistraţilor; d) abrogată;--------Lit. d) a pct. 2 al art. 89 a fost abrogată de pct. 29 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013.3. atribuţii în domeniul documentării: a) asigură păstrarea colecţiei "Monitorul Oficial al României" şi completarea acesteia pe măsura apariţiei de noi acte normative; b) ţine evidenţa analizelor de drept comparat a studiilor realizate în cadrul ministerului, pe instituţii de drept importante, în scopul identificării soluţiilor legislative optime pentru reglementarea activităţii din domeniul justiţiei; c) propune achiziţionarea, în limita fondurilor ce se vor aloca sau prin schimburi ori donaţii, a lucrărilor şi revistelor de specialitate din ţară şi din străinătate pentru biblioteca centrală şi bibliotecile de cameră; d) propune conducerii ministerului măsurile necesare pentru păstrarea în bune condiţii a fondului de cărţi, reviste şi ziare din gestiunea bibliotecii ministerului; e) organizează şi realizează, în colaborare cu alte compartimente din minister, alcătuirea şi publicarea colecţiilor de legi, hotărâri şi ordonanţe ale Guvernului, precum şi a altor reglementări de interes pentru activitatea din sistemul justiţiei; f) asigură, împreună cu specialiştii din cadrul ministerului, pregătirea materialelor pentru editarea şi publicarea ediţiilor oficiale ale Codului penal, Codului de procedură penală, Codului civil şi Codului de procedură civilă;--------Lit. f) a pct. 3 al art. 89 a fost modificată de pct. 30 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013. g) ţine evidenţa informatizată şi înştiinţează, prin poşta electronică, toate direcţiile cu privire la noile achiziţii editoriale existente în bibliotecă.  +  Articolul 90La nivelul Direcţiei elaborare acte normative sunt constituite următoarele evidenţe: a) registrul general de evidenţă a lucrărilor ministerului (Registry); b) registrul de intrare şi ieşire a dosarelor proiectelor de acte normative întocmite de minister sau în colaborare cu alte organe de specialitate; c) registrul opis alfabetic; d) registrul de intrare-ieşire a celorlalte lucrări ale direcţiei; e) condica de corespondenţă cu cabinetele ministrului şi secretarilor de stat; f) condica de expediere a corespondenţei către compartimentele din minister; g) condica de expediere a corespondenţei prin Registratura ministerului şi prin Serviciul informaţii clasificate.  +  Secţiunea a 2-a Direcţia avizare acte normative  +  Articolul 91Direcţia avizare acte normative este compartimentul prin care se asigură, în principal, atribuţiile ministerului privind avizarea proiectelor de acte normative, din punctul de vedere al legalităţii acestora, precum şi participarea, în condiţiile legii, la definitivarea unor proiecte de acte normative din programul altor ministere şi organe de specialitate ale administraţiei publice centrale sau autorităţi administrative autonome.  +  Articolul 92Direcţia avizare acte normative îndeplineşte următoarele atribuţii: a) analizează şi avizează, exclusiv din punctul de vedere al legalităţii, cu respectarea termenelor legale, proiectele de acte normative elaborate de ministere şi de celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi de autorităţile administrative autonome, care se supun spre adoptare Guvernului, cu excepţia proiectelor de hotărâri ale Guvernului cu caracter individual prevăzute de Regulamentul privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 561/2009; b) participă, în condiţiile legii, la definitivarea unor proiecte de acte normative din programul celorlalte ministere sau autorităţi publice; c) la solicitarea Departamentului pentru relaţia cu Parlamentul, întocmeşte puncte de vedere cuprinzând note cu observaţii şi propuneri referitoare la propunerile legislative iniţiate de parlamentari, în condiţiile art. 74 alin. (1) din Constituţia României, republicată; d) la solicitarea Secretariatului general al Guvernului, examinează dispoziţiile din legi, ordonanţe şi ordonanţe de urgenţă ale Guvernului, a căror neconstituţionalitate a fost invocată în faţa instanţelor judecătoreşti sau de arbitraj comercial, în raport cu dispoziţiile constituţionale şi jurisprudenţa Curţii Constituţionale, şi formulează puncte de vedere asupra acestor dispoziţii, ce constituie obiectul excepţiilor/sesizărilor de neconstituţionalitate; e) la cererea Secretariatului General al Guvernului, examinează legile adoptate de către Parlament şi semnalează, din cuprinsul acestora, eventualele dispoziţii de natură să ridice obiecţii de neconstituţionalitate, în vederea sesizării de către Guvern a Curţii Constituţionale, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. a) din Constituţia României, republicată; f) întocmeşte mapa pentru şedinţa pregătitoare de Guvern şi, respectiv, şedinţa de Guvern, în colaborare cu direcţiile/compartimentele implicate; g) examinează şi, după caz, formulează observaţii şi propuneri cu privire la proiectele de acte normative şi alte materiale înscrise pe agenda de lucru a şedinţelor Guvernului; h) din dispoziţia conducerii ministerului, reprezentanţii direcţiei însoţesc demnitarul la şedinţa pregătitoare de Guvern şi, respectiv, la şedinţa Guvernului, acordând consiliere juridică cu privire la eventuale probleme de drept ivite cu prilejul desfăşurării respectivelor şedinţe; în situaţia în care pe agenda de lucru a şedinţei pregătitoare a Guvernului, respectiv pe agenda de lucru a şedinţei Guvernului sunt înscrise proiecte de acte normative sau alte documente iniţiate de Ministerul Justiţiei ori proiecte/documente care au incidenţă în domeniul justiţiei, din dispoziţia conducerii ministerului, la şedinţele respective participă persoanele responsabile cu proiectele de acte normative/documentele respective din cadrul altor direcţii ale ministerului; i) participă, de la caz la caz, în condiţiile legii, potrivit sarcinilor încredinţate de Guvern, la consilierea juridică a acestuia, prin formulare de puncte de vedere, exprimând opinii juridice fundamentate în legătură cu proiectele de acte normative, precum şi cu sesizările privind existenţa unor conflicte de natură constituţională; j) formulează răspuns la cererile, sesizările, memoriile adresate ministerului de către celelalte ministere, autorităţi publice, cetăţeni şi organizaţii legal constituite, repartizate spre soluţionare direcţiei şi care au legătură cu specificul atribuţiilor acesteia.  +  Articolul 93Structura Direcţiei avizare acte normative este următoarea: a) Serviciul drept public; b) Serviciul drept privat.1. Serviciul drept public  +  Articolul 94Serviciul drept public îndeplineşte următoarele atribuţii: a) analizează şi avizează, din punctul de vedere al legalităţii, cu respectarea termenelor legale, proiectele de acte normative din sfera dreptului public elaborate de ministere şi de celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi de autorităţile administrative autonome, care se supun spre adoptare Guvernului, cu excepţia proiectelor de hotărâri ale Guvernului cu caracter individual prevăzute de Regulamentul privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 561/2009. În acest scop analizează documentaţia transmisă de către iniţiator, se documentează cu privire la legislaţia aplicabilă, procedând, când este cazul, la corelarea prevederilor ce fac obiectul proiectului cu dispoziţiile actelor normative de nivel superior sau de acelaşi nivel cu care se află în conexiune, urmărind totodată compatibilitatea actului normativ propus spre adoptare cu reglementările comunitare aplicabile în domeniu, şi propune avizarea proiectului şi/sau formulează observaţii şi propuneri sub aspectul constituţionalităţii şi/sau al legalităţii, precum şi potrivit cerinţelor normelor de tehnică legislativă, după caz; b) participă, în condiţiile legii, la definitivarea unor proiecte de acte normative din programul celorlalte ministere sau autorităţi publice; c) formulează, la solicitarea Direcţiei drept internaţional şi cooperare judiciară, puncte de vedere cu privire la proiectele de acte normative al căror obiect de reglementare îl constituie negocierea şi/sau semnarea, ratificarea, aprobarea, aderarea ori acceptarea unor tratate bi sau multilaterale, precum şi aprobarea acordurilor-cadru de împrumut cu diverse organisme internaţionale, precum B.E.R.D., B.I.R.D., Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei; d) formulează, la solicitarea Direcţiei afaceri europene şi drepturile omului, puncte de vedere cu privire la proiectele de acte normative din domeniul de competenţă al celorlalte ministere sau alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale al căror obiect de reglementare îl constituie transpunerea acquis-ului comunitar în legislaţia naţională, precum şi cu privire la proiectele de acte normative în domeniul apărării, securităţii naţionale, gestionării situaţiilor de criză şi care au legătură cu domeniul specific de activitate al Direcţiei avizare acte normative;----------Lit. d) a art. 94 a fost modificată de alin. (2) al art. II din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013, prin înlocuirea unei denumiri. e) solicită, dacă este cazul, în cadrul operaţiunilor de avizare, punctul de vedere al compartimentelor de specialitate din minister asupra proiectelor de acte normative care au legătură cu domeniul specific de activitate al acestora; f) întocmeşte, la solicitarea Departamentului pentru relaţia cu Parlamentul, note cu observaţii şi propuneri referitoare la propunerile legislative iniţiate de parlamentari, în condiţiile art. 74 alin. (1) din Constituţia României, republicată; g) examinează, la solicitarea Secretariatului general al Guvernului, dispoziţiile din legi, ordonanţe şi ordonanţe de urgenţă ale Guvernului din sfera dreptului public, a căror neconstituţionalitate a fost invocată în faţa instanţelor judecătoreşti sau de arbitraj comercial, în raport cu dispoziţiile constituţionale şi jurisprudenţa Curţii Constituţionale, şi formulează puncte de vedere; h) examinează, la cererea Secretariatului General al Guvernului, legile adoptate de către Parlament şi semnalează dispoziţiile neconstituţionale din cuprinsul acestora, în vederea sesizării de către Guvern a Curţii Constituţionale, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. a) din Constituţia României, republicată; i) examinează şi, după caz, formulează observaţii şi propuneri cu privire la proiectele de acte normative şi alte materiale înscrise pe agenda de lucru a şedinţelor Guvernului; j) întocmeşte note şi puncte de vedere referitoare la unele probleme de drept ce au legătură cu specificul atribuţiilor direcţiei, din dispoziţia conducerii ministerului sau la solicitarea altor compartimente; k) participă, din dispoziţia conducerii ministerului, la lucrările comisiilor/grupurilor de lucru a căror activitate are legătură cu specificul atribuţiilor direcţiei; l) formulează, în termenul prevăzut de lege, răspuns la cererile şi sesizările adresate ministerului de către cetăţeni şi organizaţii legal constituite, care au legătură cu specificul atribuţiilor direcţiei; m) comunică Serviciului comunicare şi relaţii publice, la solicitarea acestuia, puncte de vedere cu privire la cererile şi sesizările adresate ministerului de către cetăţeni şi organizaţii legal constituite, care au legătură cu specificul atribuţiilor direcţiei; n) formulează răspuns la sesizările/memoriile adresate ministerului de către celelalte ministere, autorităţi publice şi alte persoane juridice, repartizate spre soluţionare direcţiei şi care au legătură cu specificul atribuţiilor acesteia; o) duce la îndeplinire sarcinile rezultate din şedinţele Guvernului, repartizate spre soluţionare direcţiei, şi comunică Secretariatului General al Guvernului, în termenul stabilit, modul de rezolvare a acestora; p) îndeplineşte, potrivit legii, orice alte atribuţii şi activităţi stabilite de conducerea ministerului sau a direcţiei.2. Serviciul drept privat  +  Articolul 95Serviciul drept privat îndeplineşte următoarele atribuţii: a) analizează şi avizează, din punctul de vedere al legalităţii, cu respectarea termenelor legale, proiectele de acte normative din sfera dreptului privat elaborate de ministere şi de celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi de autorităţile administrative autonome, care se supun spre adoptare Guvernului, cu excepţia proiectelor de hotărâri ale Guvernului cu caracter individual prevăzute de Regulamentul privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 561/2009. În acest scop, analizează documentaţia transmisă de către iniţiator, se documentează cu privire la legislaţia aplicabilă, procedând, când este cazul, la corelarea prevederilor ce fac obiectul proiectului cu dispoziţiile actelor normative de nivel superior sau de acelaşi nivel cu care se află în conexiune, urmărind totodată compatibilitatea actului normativ propus spre adoptare cu reglementările comunitare aplicabile în domeniu, şi propune avizarea proiectului şi/sau formulează observaţii şi propuneri sub aspectul constituţionalităţii şi/sau al legalităţii, precum şi potrivit cerinţelor normelor de tehnică legislativă, după caz; b) participă, în condiţiile legii, la definitivarea unor proiecte de acte normative din programul celorlalte ministere sau autorităţi publice; c) formulează, la solicitarea Direcţiei drept internaţional şi cooperare judiciară, puncte de vedere cu privire la proiectele de acte normative al căror obiect de reglementare îl constituie negocierea şi/sau semnarea, ratificarea, aprobarea, aderarea ori acceptarea unor tratate bilaterale sau multilaterale, precum şi aprobarea acordurilor-cadru de împrumut cu diverse organisme internaţionale, precum B.E.R.D., B.I.R.D., Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei; d) formulează, la solicitarea Direcţiei afaceri europene şi drepturile omului, puncte de vedere cu privire la proiectele de acte normative din domeniul de competenţă al celorlalte ministere sau organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, al căror obiect de reglementare îl constituie transpunerea acquis-ului comunitar în legislaţia naţională, care au legătură cu domeniul specific de activitate al Direcţiei avizare acte normative;----------Lit. d) a art. 95 a fost modificată de alin. (2) al art. II din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013, prin înlocuirea unei denumiri. e) solicită, dacă este cazul, în cadrul operaţiunilor de avizare, punctul de vedere al compartimentelor de specialitate din minister asupra proiectelor de acte normative care au legătură cu domeniul specific de activitate al acestora; f) întocmeşte, la solicitarea Departamentului pentru relaţia cu Parlamentul, note cu observaţii şi propuneri referitoare la propunerile legislative iniţiate de parlamentari, în condiţiile art. 74 alin. (1) din Constituţia României, republicată; g) examinează, la solicitarea Secretariatului General al Guvernului, dispoziţiile din legi, ordonanţe şi ordonanţe de urgenţă ale Guvernului din sfera dreptului privat a căror neconstituţionalitate a fost invocată în faţa instanţelor judecătoreşti sau de arbitraj comercial, în raport cu dispoziţiile constituţionale şi jurisprudenţa Curţii Constituţionale, şi formulează puncte de vedere; h) examinează, la cererea Secretariatului General al Guvernului, legile adoptate de către Parlament şi semnalează dispoziţiile neconstituţionale din cuprinsul acestora, în vederea sesizării de către Guvern a Curţii Constituţionale, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. a) din Constituţia României, republicată; i) examinează şi, după caz, formulează observaţii şi propuneri cu privire la proiectele de acte normative şi alte materiale înscrise pe agenda de lucru a şedinţelor Guvernului; j) întocmeşte note şi puncte de vedere referitoare la unele probleme de drept ce au legătură cu specificul atribuţiilor direcţiei, din dispoziţia conducerii ministerului sau la solicitarea altor compartimente; k) participă, din dispoziţia conducerii ministerului, la lucrările comisiilor/grupurilor de lucru a căror activitate are legătură cu specificul atribuţiilor direcţiei; l) formulează, în termenul prevăzut de lege, răspuns la cererile şi sesizările adresate ministerului de către cetăţeni şi organizaţii legal constituite, care au legătură cu specificul atribuţiilor direcţiei; m) comunică Serviciului comunicare şi relaţii publice, la solicitarea acestuia, puncte de vedere cu privire la cererile şi sesizările adresate ministerului de către cetăţeni şi organizaţii legal constituite, care au legătură cu specificul atribuţiilor direcţiei; n) formulează răspuns la sesizările sau memoriile adresate ministerului de către celelalte ministere, autorităţi publice şi alte persoane juridice, repartizate spre soluţionare direcţiei şi care au legătură cu specificul atribuţiilor acesteia; o) duce la îndeplinire sarcinile rezultate din şedinţele Guvernului, repartizate spre soluţionare direcţiei, şi comunică Secretariatului General al Guvernului, în termenul stabilit, modul de rezolvare a acestora; p) îndeplineşte, potrivit legii, orice alte atribuţii şi activităţi stabilite de conducerea ministerului sau a direcţiei.  +  Articolul 96La nivelul Direcţiei avizare acte normative sunt constituite următoarele evidenţe: a) registrul general de evidenţă a lucrărilor ministerului (Registry); b) condica de corespondenţă către cabinetul ministrului, precum şi către cabinetele secretarilor de stat; c) condica de corespondenţă către cabinetul secretarului general; d) condica de corespondenţă către compartimentele din minister; e) condica de expediere a corespondenţei prin Registratura ministerului şi prin Serviciul informaţii clasificate; f) condica de prezenţă.  +  Secţiunea a 3-a Direcţia contencios  +  Articolul 97Direcţia contencios este compartimentul de specialitate care asigură reprezentarea ministerului, apără drepturile şi interesele legitime ale acestuia în raporturile cu autorităţile publice, respectiv cu alte persoane fizice sau juridice, avizează din perspectiva legalităţii actele cu caracter juridic încheiate de minister şi acordă asistenţă juridică compartimentelor ministerului.--------Art. 97 a fost modificat de pct. 31 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013.  +  Articolul 98Direcţia contencios are următoarele atribuţii: a) reprezintă ministerul şi apără drepturile şi interesele acestuia în faţa instanţelor judecătoreşti şi a altor organe jurisdicţionale, precum şi în procedurile de mediere, pe baza delegaţiei date de conducerea ministerului, precum şi în raporturile cu alte organe, cu persoane fizice sau juridice şi/sau formulează propuneri de delegare a dreptului de reprezentare;----------Lit. a) a art. 98 a fost modificată de pct. 9 al art. I din ORDINUL nr. 1.412/C din 23 aprilie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 318 din 11 mai 2015. b) asigură reprezentarea ministerului în faţa instanţelor judecătoreşti pentru protecţia juridică a patrimoniului propriu al acestuia; c) redactează, în termenele procedurale, cererile de chemare în judecată, întâmpinările, notele de şedinţă, concluziile scrise, motivele care stau la baza exercitării căilor de atac, în dosarele în care ministerul este parte; d) întocmeşte orice alte acte procedurale legate de reprezentarea ministerului în faţa organelor jurisdicţionale; e) elaborează şi promovează, pe baza lucrărilor întocmite de Corpul de control al ministrului, acţiunile având ca obiect recuperarea sumelor încasate necuvenit de către magistraţi, personalul din organele autorităţii judecătoreşti, precum şi personalul din aparatul propriu; f) transmite spre executare compartimentului economic de specialitate hotărârile judecătoreşti definitive şi/sau irevocabile privind obligaţiile stabilite în sarcina ministerului, în dosarele având ca obiect acţiuni promovate de personalul din aparatul propriu; g) formulează propuneri, ori de câte ori apreciază necesar, cu privire la executarea pe cale amiabilă a obligaţiilor stabilite prin hotărârile judecătoreşti; h) păstrează dosarele aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti şi le transmite ulterior spre arhivare; i) elaborează şi prezintă conducerii ministerului, ori de câte ori apreciază că este necesar, propuneri de soluţionare pe cale amiabilă a litigiilor aflate pe rol, precum şi propuneri privind oportunitatea promovării căilor de atac împotriva hotărârilor judecătoreşti nefavorabile ministerului; j) abrogată;----------Lit. j) a art. 98 a fost abrogată de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 1.412/C din 23 aprilie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 318 din 11 mai 2015. k) abrogată;----------Lit. k) a art. 98 a fost abrogată de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 1.412/C din 23 aprilie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 318 din 11 mai 2015. l) sesizează Direcţia elaborare acte normative ori de câte ori constată interpretări sau aplicări neunitare ale legii de către instanţele judecătoreşti, în vederea solicitării de către ministrul justiţiei a promovării recursului în interesul legii de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie; m) acordă asistenţă juridică şi asigură reprezentarea în faţa organelor jurisdicţionale pentru unităţile aflate în subordonarea şi coordonarea ministerului, cu excepţia celor care au personalitate juridică; n) participă în comisiile sau grupurile de lucru constituite la nivelul ministerului, din dispoziţia ministrului justiţiei sau a înlocuitorului de drept, precum şi în comisiile constituite la nivelul ministerului în vederea desfăşurării examenelor pentru ocuparea posturilor din aparatul propriu;n^1) colaborează cu Direcţia financiar-contabilă, la sesizarea acesteia, pentru recuperarea creanţelor exigibile, în situaţia neexecutării benevole şi amiabile;----------Lit. n^1) a art. 98 a fost introdusă de pct. 11 al art. I din ORDINUL nr. 1.412/C din 23 aprilie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 318 din 11 mai 2015. o) îndeplineşte orice alte sarcini în domeniul de competenţă al direcţiei dispuse de conducerea ministerului în legătură cu activitatea unităţilor aflate în subordinea şi coordonarea ministerului;--------Lit. o) a art. 98 a fost modificată de pct. 32 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013. p) îndeplineşte orice alte atribuţii încredinţate de conducerea ministerului în domeniul de competenţă al direcţiei.--------Lit. p) a art. 98 a fost modificată de pct. 32 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013. q) abrogată;--------Lit. q) a art. 98 a fost abrogată de pct. 33 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013. r) abrogată;--------Lit. r) a art. 98 a fost abrogată de pct. 33 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013. s) abrogată;--------Lit. s) a art. 98 a fost abrogată de pct. 33 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013. t) abrogată;--------Lit. t) a art. 98 a fost abrogată de pct. 33 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013. u) abrogată;--------Lit. u) a art. 98 a fost abrogată de pct. 33 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013. v) abrogată;--------Lit. v) a art. 98 a fost abrogată de pct. 33 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013. w) abrogată;--------Lit. w) a art. 98 a fost abrogată de pct. 33 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013. x) abrogată;--------Lit. x) a art. 98 a fost abrogată de pct. 33 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013. y) abrogată;--------Lit. y) a art. 98 a fost abrogată de pct. 33 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013. z) abrogată;--------Lit. z) a art. 98 a fost abrogată de pct. 33 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013.  +  Articolul 98^1Direcţia contencios îndeplineşte, prin Biroul avizare, care funcţionează în cadrul acestei direcţii, şi următoarele atribuţii: a) asigură secretariatul Comisiei de soluţionare a reclamaţiilor formulate în temeiul reglementărilor privind liberul acces la informaţiile de interes public; b) verifică şi avizează, sub aspectul legalităţii, clauzele contractelor şi actelor adiţionale încheiate de minister, atribuite în urma aplicării unor proceduri de achiziţie publică, precum şi ale tuturor convenţiilor/protocoalelor/înţelegerilor în care Ministerul Justiţiei este parte şi elaborează, alături de Direcţia investiţii, modele de contract de achiziţie publică;----------Lit. b) a art. 98^1 a fost modificată de pct. 12 al art. I din ORDINUL nr. 1.412/C din 23 aprilie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 318 din 11 mai 2015. c) verifică şi avizează notele justificative elaborate în materia achiziţiilor publice, în situaţiile în care legea prevede expres avizul compartimentului juridic; d) verifică şi avizează, sub aspectul legalităţii, ordinele emise de ministrul justiţiei, de înlocuitorul de drept al acestuia sau de persoana căreia i s-a delegat dreptul de semnătură privind personalul încadrat în minister; e) verifică şi avizează, sub aspectul legalităţii, ordinele emise de ministrul justiţiei privind personalul încadrat în unităţile aflate în subordonarea şi coordonarea ministerului; f) verifică şi avizează, sub aspectul legalităţii, toate celelalte ordine ale ministrului justiţiei, altele decât cele prevăzute la literele anterioare, transmise Direcţiei contencios pentru aviz de legalitate;f^1) verifică şi avizează, sub aspectul legalităţii, deciziile de reţinere sau de imputare privind recuperarea pagubelor cauzate de salariaţii aparatului propriu al ministerului;----------Lit. f^1) a art. 98^1 a fost introdusă de pct. 13 al art. I din ORDINUL nr. 1.412/C din 23 aprilie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 318 din 11 mai 2015. g) colaborează cu Serviciul achiziţii publice în vederea aplicării procedurilor de achiziţie publică ori de câte ori procedura de achiziţie necesită asistenţă juridică de specialitate şi formulează observaţii sau propuneri cu privire la aspectele juridice ale documentaţiei de atribuire întocmite de Serviciul achiziţii publice odată cu elaborarea proiectelor de contract de achiziţie publică; h) participă în comisiile constituite în temeiul legislaţiei privind achiziţiile publice ori de câte ori procedura de achiziţie necesită asistenţă juridică de specialitate; i) participă la comisiile de soluţionare a contestaţiilor formulate împotriva actelor administrative de stabilire a drepturilor salariale; j) avizează, sub aspectul legalităţii, măsurile dispuse de minister, în calitate de autoritate contractantă, în situaţia în care sunt formulate contestaţii în materia achiziţiilor publice; k) avizează, sub aspectul legalităţii, punctul de vedere transmis de minister, în calitate de autoritate contractantă, Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, în situaţia în care sunt formulate contestaţii, în conformitate cu reglementările din materia achiziţiilor publice; l) acordă asistenţă juridică de specialitate, întocmind puncte de vedere referitoare la modalitatea de interpretare şi aplicare a actelor normative, la solicitarea compartimentelor ministerului; solicitarea, cu excepţia celor formulate de conducerea ministerului, va cuprinde obligatoriu opinia compartimentului solicitant asupra problemei de drept ce face obiectul acesteia;l^1) întocmeşte puncte de vedere consultative referitoare la modalitatea de interpretare şi aplicare a actelor normative, la solicitarea instituţiilor/autorităţilor publice sau a persoanelor fizice sau juridice, din dispoziţia conducerii ministerului, în condiţiile în care problema de drept intră în aria de competenţă a direcţiei;----------Lit. l^1) a art. 98^1 a fost modificată de pct. 14 al art. I din ORDINUL nr. 1.412/C din 23 aprilie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 318 din 11 mai 2015.l^2) colaborează cu Direcţia investiţii - Serviciul gestiunea investiţiilor, la solicitarea expresă a acestui compartiment, în ceea ce priveşte operaţiunile juridice cu privire la imobilele aflate în proprietatea sau în administrarea ministerului şi a instanţelor judecătoreşti, dacă operaţiunea implică aspecte din sfera de atribuţii a Direcţiei contencios;----------Lit. l^2) a art. 98^1 a fost modificată de pct. 14 al art. I din ORDINUL nr. 1.412/C din 23 aprilie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 318 din 11 mai 2015. m) îndeplineşte orice alte atribuţii încredinţate de conducerea ministerului şi a direcţiei în domeniul de competenţă al direcţiei.--------Art. 98^1 a fost introdus de pct. 34 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013.  +  Articolul 99La nivelul Direcţiei contencios sunt constituite următoarele evidenţe: a) registrul general de evidenţă a lucrărilor ministerului (Registry); b) evidenţa informatizată a cauzelor aflate pe rolul instanţelor, începând cu anul 2006; c) condica de expediere pentru circuitul intern; d) condica de expediere a corespondenţei prin Registratura ministerului şi Serviciul informaţii clasificate; e) condica de prezenţă.  +  Capitolul VI Pilonul II - Afaceri internaţionale  +  Secţiunea 1 Direcţia drept internaţional şi cooperare judiciară  +  Articolul 100Direcţia drept internaţional şi cooperare judiciară: a) exercită, potrivit legii şi altor reglementări în vigoare, atribuţiile ministerului de autoritate centrală în domeniul cooperării judiciare internaţionale, inclusiv cooperarea judiciară cu statele membre ale UE; b) asigură relaţiile juridice externe ale ministerului în raporturile cu organizaţiile internaţionale şi regionale, precum şi în relaţiile cu misiunile diplomatice şi consulare ale altor state în România, în domenii care sunt de competenţa ministerului; c) elaborează proiecte de acte normative în sfera sa de competenţă, care transpun prevederi ale actelor normative comunitare şi ale tratatelor bilaterale sau multilaterale la care România este parte, precum şi proiecte de acte normative de ratificare, aderare, acceptare, aprobare şi participă la susţinerea acestora în Parlament, împreună cu reprezentanţii celorlalte compartimente din minister, atunci când este cazul; d) elaborează memorandumurile de aprobare a iniţierii şi semnării tratatelor ale căror domenii principale de reglementare sunt de competenţa ministerului; e) întocmeşte puncte de vedere referitoare la sesizările şi excepţiile privind neconstituţionalitatea unor legi sau ordonanţe iniţiate de minister; f) întocmeşte mandatele României privind participarea la grupurile de lucru ale instituţiilor UE pentru domeniile care sunt de competenţa direcţiei şi asigură reprezentarea ministerului la acestea; g) întocmeşte elemente de poziţie ale României în cadrul reuniunilor Consiliului Europei, Organizaţiei Naţiunilor Unite şi ale altor organisme, pentru domeniile de strictă specialitate ale ministerului, pentru domeniile care sunt de competenţa direcţiei, şi asigură susţinerea acestora în cadrul acestor reuniuni; h) întocmeşte puncte de vedere referitoare la iniţiativele legislative ale senatorilor şi deputaţilor, în domeniul de competenţă al direcţiei, în vederea formulării şi prezentării punctului de vedere al Guvernului referitor la aceste iniţiative; i) participă la comitetele şi grupurile de lucru interministeriale care au ca obiect probleme în legătură cu domeniul de competenţă al direcţiei; j) examinează şi, după caz, formulează observaţii şi propuneri cu privire la proiectele de acte normative şi alte materiale înscrise pe agenda de lucru a şedinţelor Guvernului.  +  Articolul 101Structura Direcţiei drept internaţional şi cooperare judiciară este următoarea: a) Serviciul cooperare judiciară internaţională în materie penală; b) Serviciul cooperare judiciară internaţională în materie civilă şi comercială; c) Unitatea tratate, relaţii internaţionale şi magistraţi de legătură.1. Serviciul cooperare judiciară internaţională în materie penală  +  Articolul 102Serviciul cooperare judiciară internaţională în materie penală îndeplineşte următoarele atribuţii: a) asigură ducerea la îndeplinire a atribuţiilor conferite ministerului prin Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prin alte acte normative conţinând dispoziţii în această materie, în baza instrumentelor juridice internaţionale la care România este parte sau în virtutea curtoaziei internaţionale, sub garanţia reciprocităţii, în calitate de autoritate centrală română în domeniul cooperării judiciare internaţionale în materie penală; b) asigură ducerea la îndeplinire a atribuţiilor conferite ministerului prin Legea nr. 302/2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prin alte acte normative conţinând dispoziţii în această materie, în baza instrumentelor juridice relevante ale UE, în calitate de autoritate centrală română în domeniul cooperării judiciare în materie penală cu statele membre ale UE; c) îndeplineşte atribuţiile care revin ministerului potrivit Legii nr. 111/2002 pentru ratificarea Statutului Curţii Penale Internaţionale, adoptat la Roma la 17 iulie 1998, precum şi pe cele care revin ministerului, potrivit legii, în cooperarea României cu alte tribunale penale internaţionale; d) asigură, potrivit legii, ducerea la îndeplinire a atribuţiilor conferite ministerului în baza legii de ratificare a Acordului dintre România şi Statele Unite ale Americii privind statutul forţelor Statelor Unite ale Americii în România (semnat la Washington la 30 octombrie 2001, intrat în vigoare la 10 iunie 2002, ratificat prin Legea nr. 260 din 29 aprilie 2002) şi a celor conferite prin Aranjamentul dintre autorităţile desemnate române şi americane privind procedurile penale pentru implementarea Acordului dintre România şi Statele Unite ale Americii privind activităţile forţelor Statelor Unite staţionate pe teritoriul României (semnat la Bucureşti la 6 decembrie 2005, intrat în vigoare la 21 iulie 2006, ratificat prin Legea nr. 268 din 29 iunie 2006), încheiat la Bucureşti la 4 noiembrie 2008; e) îndeplineşte atribuţiile care revin ministerului potrivit Legii nr. 291/2007 privind intrarea, staţionarea, desfăşurarea de operaţiuni sau tranzitul forţelor armate străine pe teritoriul României; f) elaborează sau participă la elaborarea, împreună cu alte compartimente din minister, a unor acte normative în domeniul cooperării judiciare în materie penală şi în alte domenii de interes în ceea ce priveşte justiţia penală; în acest scop efectuează studii, analize şi documentări privind necesitatea iniţierii, completării sau modificării unor acte normative în domeniul cooperării judiciare în materie penală; g) efectuează lucrările pregătitoare pentru negocierea tratatelor bilaterale şi multilaterale în domeniile de competenţă atribuite şi participă la acestea, în colaborare cu reprezentanţi ai altor instituţii competente şi ai Unităţii tratate, relaţii internaţionale şi magistraţi de legătură; h) pregăteşte sau, după caz, contribuie la elaborarea documentelor necesare pentru comitetele şi grupurile de lucru ale Comisiei Europene şi Consiliului Uniunii Europene în domeniul cooperării judiciare în materie penală sau în alte domenii conexe cooperării judiciare în materie penală, reprezentând ministerul la comitetele şi grupurile de lucru respective; i) acordă informaţii juridice de principiu, la cererea misiunilor diplomatice străine acreditate în România, a ministerelor de justiţie străine sau a altor autorităţi din străinătate, în legătură cu legislaţia şi practica judiciară română în domeniul cooperării judiciare în materie penală; j) ţine evidenţa reciprocităţii de fapt în domeniul cooperării judiciare în materie penală; k) asigură comunicările necesare cu misiunile diplomatice sau oficiile consulare străine acreditate în România în legătură cu inculpaţii străini, potrivit convenţiilor consulare şi altor înţelegeri internaţionale sau în baza reciprocităţii; l) colaborează cu Biroul Naţional la Eurojust, cu magistraţii români de legătură, precum şi cu magistraţii de legătură ai altor state în realizarea anumitor activităţi de cooperare judiciară europeană şi internaţională în materie penală; m) verifică legalitatea cererilor consulare şi îndeplinirea de către penitenciarele din România a îndatoririlor derivate din realizarea funcţiilor consulare ale misiunilor străine în România; n) colaborează cu Institutul Naţional al Magistraturii şi Şcoala Naţională de Grefieri, în limita atribuţiilor ministerului de autoritate centrală română în domeniul cooperării judiciare europene şi internaţionale în materie penală, la activitatea de formare profesională a judecătorilor şi procurorilor şi a asimilaţilor acestora, a personalului auxiliar şi a celuilalt personal de specialitate de la instanţele judecătoreşti; o) asigură reprezentarea ministerului la reuniunile interne şi internaţionale în domeniul cooperării judiciare în materie penală, inclusiv în cadrul Reţelei judiciare europene şi în cadrul grupurilor de lucru şi comitetelor şi comisiilor de specialitate ale Organizaţiei Naţiunilor Unite, ale instituţiilor UE, Consiliului Europei şi altor organizaţii internaţionale; p) asigură secretariatul Reţelei judiciare române în materie penală; q) colaborează cu structura de specialitate din cadrul ministerului la întocmirea datelor statistice în domeniul cooperării judiciare europene şi internaţionale în materie penală; r) administrează Ghidul electronic de cooperare judiciară internaţională în materie penală şi colaborează cu compartimentul de specialitate din minister la organizarea şi actualizarea acestuia; s) iniţiază şi dezvoltă programe cu organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale în domeniul dreptului internaţional penal şi al cooperării judiciare în materie penală; t) îndeplineşte orice alte atribuţii în domeniul cooperării judiciare internaţionale în materie penală, potrivit legii.2. Serviciul cooperare judiciară internaţională în materie civilă şi comercială  +  Articolul 103Serviciul cooperare judiciară internaţională în materie civilă şi comercială îndeplineşte următoarele atribuţii: a) asigură ducerea la îndeplinire a atribuţiilor conferite ministerului prin Legea nr. 189/2003 privind asistenţa judiciară internaţională în materie civilă şi comercială, republicată, precum şi prin alte acte normative conţinând dispoziţii în această materie, în baza instrumentelor de drept internaţional privat la care România este parte sau în virtutea curtoaziei internaţionale, sub garanţia reciprocităţii, în calitate de autoritate centrală română în domeniul cooperării judiciare internaţionale în materie civilă şi comercială; b) asigură ducerea la îndeplinire a atribuţiilor conferite ministerului prin Legea nr. 189/2003, republicată, precum şi prin alte acte normative conţinând dispoziţii în această materie, în baza instrumentelor juridice de drept internaţional privat ale UE relevante, în calitate de autoritate centrală română în domeniul cooperării judiciare în materie civilă şi comercială între statele membre ale UE; c) pregăteşte sau, după caz, contribuie la elaborarea documentelor necesare pentru comitetele şi grupurile de lucru ale Comisiei Europene şi Consiliului Uniunii Europene în domeniul dreptului cooperării judiciare în materie civilă şi comercială sau în alte domenii conexe cooperării judiciare în materie civilă şi comercială, reprezentând ministerul la comitetele şi grupurile de lucru respective; d) asigură punerea în aplicare a dispoziţiilor privind acordarea compensaţiei financiare victimelor infracţiunilor intenţionate comise cu violenţă în situaţii transfrontaliere cuprinse în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecţiei victimelor infracţiunilor, aprobată prin Legea nr. 45/2008; e) asigură punerea în aplicare a dispoziţiilor privind accesul internaţional la justiţie cuprinse în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 193/2008; f) asigură schimbul de informaţii cu instituţiile europene privind hotărârile pronunţate în aplicarea instrumentelor juridice de drept internaţional privat ale UE relevante; g) asigură schimbul de informaţii cu Curtea Europeană de Justiţie de la Luxemburg privind hotărârile pronunţate în aplicarea Convenţiei de la Roma din 1980 privind legea aplicabilă obligaţiilor contractuale de către instanţele române menţionate la art. 2 lit. a) din Primul Protocol al Convenţiei şi celor mai importante hotărâri pronunţate de instanţele române menţionate la art. 2 lit. b) din acelaşi protocol; h) asigură schimbul de informaţii cu Curtea Europeană de Justiţie de la Luxemburg privind hotărârile pronunţate de instanţele române în aplicarea Convenţiei de la Lugano din 2007 privind competenţa judiciară, recunoaşterea şi executarea hotărârilor în materie civilă şi comercială şi a instrumentelor menţionate la art. 64 alin. (1) din Convenţia de la Lugano din 2007, aşa cum se precizează în art. 3 din Protocolul nr. 2 al Convenţiei de la Lugano; i) efectuează lucrările pregătitoare pentru negocierea tratatelor bilaterale şi multilaterale în domeniile de competenţă atribuite şi participă la acestea, în colaborare cu reprezentanţi ai altor instituţii competente şi ai Unităţii tratate, relaţii internaţionale şi magistraţi de legătură; j) elaborează sau participă la elaborarea, împreună cu Direcţia elaborare acte normative, a unor acte normative în domeniul cooperării judiciare internaţionale în materie civilă şi comercială; k) asigură soluţionarea, după caz, a cererilor prin care diverse autorităţi străine, misiuni diplomatice sau persoane fizice din străinătate solicită de la autorităţile judiciare române acte, date şi informaţii care urmează să fie utilizate în alte ţări; l) ţine evidenţa reciprocităţii de fapt în domeniul cooperării judiciare internaţionale în materie civilă şi comercială; m) ţine evidenţa cererilor de asistenţă judiciară internaţională formulate sau soluţionate de instanţele române, având ca obiect notificarea actelor judiciare şi extrajudiciare, precum şi obţinerea de probe prin comisie rogatorie, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 189/2003, republicată, şi colaborează cu structura de specialitate din cadrul ministerului la întocmirea datelor statistice în domeniul cooperării judiciare europene şi internaţionale în materie civilă;--------Lit. m) al art. 103 a fost modificată de pct. 35 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013. n) efectuează lucrările privind supralegalizarea actelor judiciare destinate a fi folosite în străinătate;--------Lit. n) al art. 103 a fost modificată de pct. 35 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013. o) colaborează cu Institutul Naţional al Magistraturii şi Şcoala Naţională de Grefieri, în limita atribuţiilor ministerului de autoritate centrală română în domeniul cooperării judiciare europene şi internaţionale în materie civilă şi comercială, la activitatea de formare profesională a judecătorilor şi procurorilor şi a asimilaţilor acestora, a personalului auxiliar şi a celuilalt personal de specialitate de la instanţele judecătoreşti; p) asigură reprezentarea ministerului la reuniunile interne şi internaţionale în domeniul cooperării judiciare în materie civilă şi comercială, inclusiv în cadrul Reţelei judiciare europene în materie civilă şi comercială şi în cadrul grupurilor de lucru şi comitetelor şi comisiilor de specialitate ale Organizaţiei Naţiunilor Unite, instituţiilor UE, Consiliului Europei, Conferinţei de la Haga de drept internaţional privat şi altor organizaţii internaţionale; q) asigură secretariatul Reţelei judiciare române în materie civilă şi comercială; r) administrează Ghidul electronic de cooperare judiciară internaţională în materie civilă şi comercială şi colaborează cu compartimentul de specialitate din minister la organizarea şi actualizarea acestuia; s) iniţiază şi dezvoltă programe cu organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale în domeniul dreptului cooperării judiciare în materie civilă şi comercială; t) îndeplineşte orice alte atribuţii în domeniul cooperării judiciare internaţionale în materie civilă şi comercială, potrivit legii.3. Unitatea tratate, relaţii internaţionale şi magistraţi de legătură  +  Articolul 104Unitatea tratate, relaţii internaţionale şi magistraţi de legătură îndeplineşte următoarele atribuţii: a) examinează şi face propuneri referitoare la adaptarea legislaţiei interne pentru asigurarea compatibilităţii cu obligaţiile asumate prin tratatele internaţionale la care România este parte, inclusiv cele care decurg din statutul de membru al UE, şi elaborează sau participă la elaborarea unor acte normative privind dreptul internaţional ori dreptul comunitar; b) îndeplineşte formalităţile prevăzute de legislaţia în vigoare în vederea aprobării negocierii şi semnării tratatelor internaţionale şi a altor acte internaţionale în domeniul cooperării judiciare şi în alte materii de interes în ceea ce priveşte domeniul justiţiei; c) elaborează proiectele de acte normative prevăzute de legislaţia în vigoare pentru ratificarea, aprobarea, acceptarea sau, după caz, aderarea la tratatele internaţionale în domeniul cooperării judiciare şi în alte materii interesând domeniul justiţiei, precum şi pentru aprobarea altor acte internaţionale; d) avizează memorandumurile elaborate în temeiul legislaţiei în vigoare de alte ministere şi instituţii, în vederea negocierii şi semnării unor tratate internaţionale sau altor acte cu elemente de extraneitate; e) avizează proiectele de acte normative iniţiate de alte ministere şi instituţii pentru ratificarea, aprobarea, acceptarea sau, după caz, aderarea la tratatele internaţionale, precum şi pentru aprobarea altor acte internaţionale; f) negociază sau participă, în condiţiile legii, la negocieri în scopul încheierii de tratate bilaterale în domeniul cooperării judiciare internaţionale şi în alte materii interesând domeniul justiţiei, la negocierile din cadrul organismelor instituţiilor UE cu privire la instrumente juridice comunitare în domeniul cooperării judiciare, precum şi la negocieri sub egida unor organizaţii internaţionale; g) asigură participarea la reuniuni interne şi internaţionale privind probleme specifice activităţii sale şi participarea României la structurile internaţionale; h) urmăreşte respectarea obligaţiilor asumate prin tratatele internaţionale interesând justiţia la care România este parte; i) efectuează lucrări privind cooperarea juridică cu alte state şi organizaţiile internaţionale şi elaborează, în colaborare cu celelalte compartimente din minister, după caz, materiale de sinteză şi punctaje de discuţie pentru întâlnirile internaţionale şi întâlnirile bilaterale la nivelul conducerii ministerului; j) îndeplineşte orice alte atribuţii în domeniile dreptului internaţional şi relaţiilor juridice internaţionale, potrivit legii; k) asigură, prin magistraţii de legătură, îndeplinirea activităţilor menite să favorizeze şi să accelereze, în special prin stabilirea de contacte directe cu serviciile competente şi cu autorităţile judiciare ale statului-gazdă, toate formele de cooperare judiciară în materie penală şi civilă, după caz.4. Alte dispoziţii  +  Articolul 105Pe lângă Direcţia drept internaţional şi cooperare judiciară îşi desfăşoară activitatea şi magistraţii de legătură trimişi în România de alte state, în aplicarea Acţiunii comune din 22 aprilie 1996 adoptate de Consiliu în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană, privind crearea unui cadru pentru schimbul de magistraţi de legătură, în scopul îmbunătăţirii cooperării judiciare între statele membre ale Uniunii Europene, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 105 din 27 aprilie 1996, sau în aplicarea unor acorduri bilaterale încheiate de România cu alte state.  +  Articolul 106La nivelul Direcţiei drept internaţional şi cooperare judiciară sunt constituite următoarele evidenţe: a) registrul general de evidenţă a lucrărilor ministerului (Registry); b) condica de corespondenţă către compartimentele din minister şi către cabinetele ministrului şi ale secretarilor de stat; c) condica de corespondenţă prin Serviciul informaţii clasificate şi Registratura ministerului; d) condica de corespondenţă cu alte instituţii; e) registrul cuprinzând copiile ordinelor întocmite de compartiment; f) registrul proceselor-verbale de predare-primire a documentelor la arhivă; g) registrul electronic privind cetăţenii români deţinuţi în străinătate care solicită transferarea în penitenciarele din România şi al cetăţenilor străini deţinuţi în penitenciarele din România care solicită transferarea în statele de cetăţenie; h) registrul electronic privind mandatele europene de arestare emise de instanţele române; i) registrul special evidenţă răpiri; j) condica de prezenţă.  +  Secţiunea a 2-a Direcţia afaceri europene şi drepturile omului---------Denumirea secţiunii a 2-a a fost modificată de alin. (2) al art. II din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013, prin înlocuirea unei denumiri.  +  Articolul 107 (1) Direcţia afaceri europene şi drepturile omului fundamentează, coordonează şi asigură, în domeniile de competenţă ale ministerului, stabilirea şi realizarea obiectivelor României ca stat membru al UE, participarea la procedurile decizionale ale UE şi îndeplinirea obligaţiilor care decurg din calitatea de stat membru al acesteia. (2) Direcţia afaceri europene şi drepturile omului asigură, potrivit competenţelor ministerului, relaţia cu organizaţiile şi structurile naţionale şi internaţionale care activează în domeniul drepturilor omului, precum şi realizarea competenţelor instituţiei ce decurg din relaţia cu Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) şi cu alte organizaţii internaţionale.---------Art. 107 a fost modificat de alin. (2) al art. II din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013, prin înlocuirea unei denumiri.  +  Articolul 108Direcţia afaceri europene şi drepturile omului îndeplineşte următoarele atribuţii:---------Partea introductivă a art. 108 a fost modificată de alin. (2) al art. II din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013, prin înlocuirea unei denumiri.1. în domeniul afacerilor europene: a) stabileşte şi urmăreşte îndeplinirea obiectivelor României care derivă din calitatea de stat membru al UE şi care vizează aspecte de fond din aria proprie de competenţă a ministerului;----------Lit. a) a pct. 1 al art. 108 a fost modificată de pct. 15 al art. I din ORDINUL nr. 1.412/C din 23 aprilie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 318 din 11 mai 2015. b) participă, după consultarea şi cu sprijinul celorlalte compartimente din minister, la elaborarea documentelor programatice ale UE în domeniul justiţiei;----------Lit. b) a pct. 1 al art. 108 a fost modificată de pct. 15 al art. I din ORDINUL nr. 1.412/C din 23 aprilie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 318 din 11 mai 2015. c) coordonează, monitorizează şi sprijină îndeplinirea obligaţiilor în domeniul justiţiei care decurg din prevederile Tratatului de aderare a României la UE, ale celorlalte angajamente rezultate din procesul de aderare la UE, precum şi din strategiile şi programele naţionale adoptate în contextul politicilor UE;----------Lit. c) a pct. 1 al art. 108 a fost modificată de pct. 15 al art. I din ORDINUL nr. 1.412/C din 23 aprilie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 318 din 11 mai 2015. d) coordonează, exclusiv la nivel tehnic, cu sprijinul celorlalte compartimente din minister, derularea activităţilor necesare pentru îndeplinirea funcţiei prevăzute la art. 5 lit. i) din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare;--------Lit. d) a pct. 1 al art. 108 a fost modificată de pct. 36 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013. e) asigură notificarea către structurile de specialitate din cadrul Ministerului Afacerilor Externe a măsurilor normative luate de minister pentru transpunerea actelor normative ale UE, pe baza informaţiilor furnizate de compartimentele de specialitate;----------Lit. e) a pct. 1 al art. 108 a fost modificată de pct. 15 al art. I din ORDINUL nr. 1.412/C din 23 aprilie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 318 din 11 mai 2015. f) asigură coordonarea în domeniul afacerilor europene atât în interiorul ministerului, cât şi în relaţia cu alte instituţii naţionale, pe sectorul justiţie, prin:- colaborarea, împreună cu structurile de specialitate din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, cu Parlamentul României şi alte instituţii cu atribuţii în domeniu;- colaborarea cu Reprezentanţa permanentă a României pe lângă Uniunea Europeană de la Bruxelles, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe;- notificarea participării la grupurile de lucru ale Consiliului şi Comisiei Uniunii Europene şi transmiterea mandatelor şi rapoartelor reuniunilor către structurile de specialitate din cadrul Ministerului Afacerilor Externe;- reprezentarea ministerului la reuniunea de coordonare săptămânală în domeniul afacerilor europene, organizată de Ministerul Afacerilor Externe;--------Lit. f) a pct. 1 al art. 108 a fost modificată de pct. 36 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013. g) participă la reuniunile grupurilor de experţi constituite la nivel naţional în sfera justiţiei; h) reprezintă, alături de direcţiile de specialitate, ministerul la comitetele şi grupurile de lucru ale Comisiei Europene şi Consiliului Uniunii Europene şi pregăteşte mandatele necesare pentru participare;----------Lit. h) a pct. 1 al art. 108 a fost modificată de pct. 15 al art. I din ORDINUL nr. 1.412/C din 23 aprilie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 318 din 11 mai 2015. i) pregăteşte, alături de direcţiile de specialitate, mandatele necesare pentru participarea conducerii ministerului la Consiliul Uniunii Europene - Justiţie şi Afaceri Interne sau la alte reuniuni la nivel înalt, în domeniile de competenţă ale direcţiei;----------Lit. i) a pct. 1 al art. 108 a fost modificată de pct. 15 al art. I din ORDINUL nr. 1.412/C din 23 aprilie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 318 din 11 mai 2015. j) abrogată;--------Lit. j) a pct. 1 al art. 108 a fost abrogată de pct. 16 al art. I din ORDINUL nr. 1.412/C din 23 aprilie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 318 din 11 mai 2015. k) formulează propunerile în vederea armonizării cadrului normativ ce intră în competenţa ministerului şi a instituţiilor din subordinea acestuia cu normele dreptului UE, în măsura în care se impune;----------Lit. k) a pct. 1 al art. 108 a fost modificată de pct. 15 al art. I din ORDINUL nr. 1.412/C din 23 aprilie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 318 din 11 mai 2015. l) emite puncte de vedere, în scopul avizării de către minister a proiectelor de acte normative, al căror obiect de reglementare îl constituie transpunerea actelor normative ale UE în legislaţia naţională, exclusiv în cazul în care acestea vizează aspecte din domeniul justiţiei;--------Lit. l) a pct. 1 al art. 108 a fost modificată de pct. 36 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013. m) sprijină structura de specialitate din cadrul Ministerului Afacerilor Externe în pregătirea reprezentării statului român în faţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene şi contribuie la formularea poziţiilor României în faţa instituţiilor europene în procedurile precontencioase şi contencioase în domeniul justiţiei;--------Lit. m) a pct. 1 al art. 108 a fost modificată de pct. 36 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013.2. în domeniul relaţiilor cu alte organizaţii internaţionale: a) îndeplineşte atribuţii legate de lupta împotriva terorismului atât în relaţia cu instituţiile naţionale cu competenţe în materie, cât şi cu organizaţiile internaţionale (NATO, ONU - CTC, UE, OSCE, Consiliul Europei - CODEXTER), în cooperare cu celelalte direcţii competente; b) asigură relaţia cu structura juridică a NATO şi reprezentarea ministerului în Comisia Naţională România - NATO, în colaborare cu celelalte instituţii competente, şi emite puncte de vedere cu privire la compatibilitatea legislaţiei naţionale cu standardele NATO; c) asigură participarea la exerciţiile comune de gestionare a situaţiilor de criză - componenta civilă atât în relaţia cu NATO, cât şi cu UE;3. în domeniul drepturilor omului: a) îndeplineşte funcţia de agent naţional de legătură, în temeiul rolului ministerului de autoritate competentă pentru a primi notificările adresate Guvernului României de Comitetul European pentru prevenirea torturii şi a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante, conform Convenţiei europene pentru prevenirea torturii şi a pedepselor sau tratamentelor inumane ori degradante, adoptată la Strasbourg la 26 noiembrie 1987, precum şi a protocoalelor nr. 1 şi 2 la Convenţie, ratificată prin Legea nr. 80/1994; b) asigură, potrivit competenţelor ministerului, relaţia cu organizaţiile şi structurile internaţionale care activează în domeniul drepturilor omului (Consiliul Europei, ONU, OSCE, precum şi alte entităţi internaţionale); c) sprijină, în colaborare cu alte direcţii din minister, la solicitarea Agentului Guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului, pregătirea reprezentării statului român în faţa acestei instanţe; d) analizează şi formulează puncte de vedere, în domeniul justiţiei, cu privire la compatibilitatea legislaţiei naţionale şi a instrumentelor internaţionale la care România este sau urmează să devină parte cu dispoziţiile internaţionale în materia drepturilor omului;--------Lit. d) a pct. 3 al art. 108 a fost modificată de pct. 17 al art. I din ORDINUL nr. 1.412/C din 23 aprilie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 318 din 11 mai 2015. e) este punct naţional de contact al României cu OSCE pe problematica infracţiunilor motivate de ură;--------Lit. e) a pct. 3 al art. 108 a fost introdusă de pct. 37 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013.4. în alte domenii: a) monitorizează îndeplinirea angajamentelor specifice asumate de minister şi colaborează cu Ministerul Afacerilor Interne în vederea atingerii obiectivelor ce trebuie îndeplinite în vederea aderării la spaţiul Schengen;--------Lit. a) a pct. 4 al art. 108 a fost modificată de pct. 38 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013. b) reprezintă ministerul, la nivel de expert, în Comisia Naţională de Autoevaluare Schengen;--------Lit. b) a pct. 4 al art. 108 a fost modificată de pct. 38 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013. c) participă la dezvoltarea dimensiunii civile a contribuţiei României în gestionarea crizelor din cadrul Politicii de securitate şi apărare comune (PSAC), prin gestionarea, împreună cu Direcţia resurse umane, a detaşării personalului din aparatul propriu al ministerului şi instituţiilor din subordinea acestuia la diverse operaţii civile de management al crizelor;--------Lit. c) a pct. 4 al art. 108 a fost modificată de pct. 18 al art. I din ORDINUL nr. 1.412/C din 23 aprilie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 318 din 11 mai 2015. d) emite puncte de vedere, la solicitarea compartimentelor de specialitate din minister, cu privire la proiectele de acte normative în domeniul apărării, securităţii naţionale, gestionării situaţiilor de criză care asigură implementarea acquis-ului UE în domenii de fond din aria proprie de competenţă a ministerului;--------Lit. d) a pct. 4 al art. 108 a fost modificată de pct. 18 al art. I din ORDINUL nr. 1.412/C din 23 aprilie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 318 din 11 mai 2015. e) asigură participarea la seminare, simpozioane, conferinţe, vizite de studiu, vizite pentru schimb de experienţă, cursuri de perfecţionare, în ţară şi în străinătate, în domenii de interes pentru activitatea direcţiei; f) îndeplineşte orice alte atribuţii din domeniul său de activitate.  +  Articolul 109La nivelul Direcţiei afaceri europene şi drepturile omului sunt constituite următoarele evidenţe:---------Partea introductivă a art. 109 a fost modificată de alin. (2) al art. II din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013, prin înlocuirea unei denumiri. a) registrul general de evidenţă a lucrărilor ministerului (Registry); b) condica de corespondenţă către compartimentele din minister şi către cabinetele ministrului şi secretarilor de stat; c) condica de corespondenţă prin Serviciul informaţii clasificate şi Registratura ministerului; d) condica de corespondenţă cu alte instituţii; e) registrul proceselor-verbale de predare-primire a documentelor la arhivă; f) registrul cuprinzând copiile ordinelor întocmite de compartiment; g) condica de prezenţă.  +  Secţiunea a 3-a Oficiul Naţional de Prevenire a Criminalităţii şi Cooperare pentru Recuperarea Creanţelor provenite din Infracţiuni----------Denumirea secţiunii a 3-a a fost modificată de alin. (2) al art. II din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013, prin înlocuirea unei denumiri.  +  Articolul 110 (1) Oficiul Naţional de Prevenire a Criminalităţii şi Cooperare pentru Recuperarea Creanţelor provenite din Infracţiuni, denumit în continuare Oficiul, este compartimentul prin care se cooperează cu oficiile de recuperare a creanţelor sau cu autorităţile din celelalte state membre ale UE, prin schimbul de informaţii şi de bune practici, în scopul de a facilita urmărirea şi identificarea bunurilor rezultate din săvârşirea de infracţiuni şi a altor bunuri având legătură cu infracţiunile care ar putea face obiectul unei dispoziţii de confiscare sau de indisponibilizare. (2) Oficiul este compartimentul prin care se planifică strategic implementarea politicilor publice de prevenire şi combatere a corupţiei şi a criminalităţii organizate şi se asigură autoritatea prevăzută la art. 132 alin. (1) din Constituţia României, republicată, potrivit legilor de organizare a sistemului judiciar şi a înfăptuirii justiţiei ca serviciu public.----------Art. 110 a fost modificat de alin. (2) al art. II din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013, prin înlocuirea unei denumiri.  +  Articolul 111Oficiul îndeplineşte următoarele atribuţii:----------Partea introductivă a art. 111 a fost modificată de alin. (2) al art. II din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013, prin înlocuirea unei denumiri. a) cooperează cu oficiile de recuperare a creanţelor sau cu autorităţile cu atribuţii similare din alte state membre ale UE, prin asigurarea schimbului de informaţii, în scopul prevăzut la art. 110 alin. (1);a^1) poate consulta direct Sistemul informaţional Europol, în condiţiile Legii nr. 55/2012 privind cooperarea României cu Oficiul European de Poliţie (Europol);--------Lit. a^1) a art. 111 a fost introdusă de pct. 39 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013. b) realizează transferul celor mai bune practici referitoare la modalităţile de sporire a eficienţei eforturilor statelor membre ale UE, în îndeplinirea scopului prevăzut la art. 110 alin. (1); c) cooperează cu autorităţile şi instituţiile publice române competente, în vederea urmăririi şi identificării bunurilor provenite din săvârşirea de infracţiuni sau a altor bunuri având legătură cu infracţiunile; d) solicită instituţiilor române competente efectuarea unor analize de specialitate pentru facilitarea urmăririi şi identificării fondurilor provenite din săvârşirea de infracţiuni şi a altor fonduri având legătură cu infracţiunile; e) analizează, trimestrial, modul şi gradul de valorificare a bunurilor care fac obiectul confiscării speciale, în cazul infracţiunilor prevăzute la art. 85 alin. (1) din Legea nr. 302/2004, cu modificările şi completările ulterioare; în exercitarea acestei atribuţii Oficiul solicită informaţii şi date statistice de la autorităţile şi instituţiile publice române competente;----------Lit. e) a art. 111 a fost modificată de alin. (2) al art. II din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013, prin înlocuirea unei denumiri. f) efectuează analize şi studii, prin sintetizarea, sistematizarea şi interpretarea datelor statistice privitoare la activitatea pe care o desfăşoară; g) asigură reprezentarea României la Reţeaua Inter-agenţiei Camden de Recuperare a Creanţelor (CARIN);g^1) îndeplineşte atribuţiile ce decurg din calitatea de membru al Sistemului naţional de coordonare Eurojust, conform dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 123/2007 privind unele măsuri pentru consolidarea cooperării judiciare cu statele membre ale Uniunii Europene, aprobată cu modificări prin Legea nr. 85/2008, cu modificările şi completările ulterioare;--------Lit. g^1) a art. 111 a fost introdusă de pct. 40 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013. h) din dispoziţia ministrului justiţiei, îndeplineşte lucrările specifice pentru exercitarea autorităţii prevăzute la art. 132 alin. (1) din Constituţia României, republicată; i) din dispoziţia ministrului justiţiei, îndeplineşte lucrările specifice pentru exercitarea atribuţiilor prevăzute de Legea nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială, republicată, cu modificările ulterioare; j) examinează şi propune soluţii la sesizările şi cererile adresate ministrului justiţiei de către membrii Guvernului şi ai Parlamentului în legătură cu activitatea Ministerului Public; k) participă, în condiţiile legii, la elaborarea unor proiecte de acte normative din programul altor ministere sau alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale sau locale în domeniul său de competenţă; l) elaborează, la solicitarea unor ministere sau organe de specialitate ale administraţiei publice, precum şi la solicitarea altor compartimente din aparatul propriu al ministerului, puncte de vedere referitoare la proiecte de acte normative sau de politici publice în domeniul său de competenţă; m) elaborează, coordonează şi monitorizează implementarea strategiilor, programelor şi planurilor de prevenire a corupţiei;m^1) îndeplineşte atribuţiile Secretariatului tehnic interinstituţional al Strategiei naţionale anticorupţie 2012-2015, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 215/2012 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2012-2015, a Inventarului măsurilor preventive anticorupţie şi a indicatorilor de evaluare, precum şi a Planului naţional de acţiune pentru implementarea Strategiei naţionale anticorupţie 2012-2015;--------Lit. m^1) a art. 111 a fost introdusă de pct. 41 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013. n) participă la elaborarea, modificarea şi completarea strategiilor, programelor şi planurilor de prevenire a criminalităţii organizate; o) propune iniţierea unor proiecte de acte normative sau, după caz, colaborează cu Direcţia elaborare acte normative la elaborarea unor proiecte de acte normative în materia prevenirii corupţiei şi a criminalităţii organizate şi dispunerii măsurilor asigurătorii, respectiv confiscării speciale; p) iniţiază şi dezvoltă programe cu organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale, cu atribuţii în domeniul studierii şi prevenirii corupţiei şi criminalităţii organizate; q) participă la negocierea, implementarea şi monitorizarea programelor internaţionale de asistenţă tehnică şi financiară pentru prevenirea corupţiei, a criminalităţii organizate, precum şi în materia măsurilor asigurătorii şi a confiscării speciale; r) asigură reprezentarea ministerului la reuniunile periodice ale Comitetului de experţi privind prevenirea şi combaterea spălării banilor (Moneyval), ale Grupului de state împotriva corupţiei (GRECO), comitete specializate ale Consiliului Europei, precum şi la cele ale Iniţiativei regionale anticorupţie (Regional Anticorruption Iniţiative - RAI) şi coordonează sau, după caz, contribuie la elaborarea documentelor necesare pentru aceste reuniuni; s) asigură participarea la alte reuniuni internaţionale în domeniul său de competenţă, inclusiv în cadrul grupurilor de lucru, comitetelor şi comisiilor de specialitate ale Organizaţiei Naţiunilor Unite, ale instituţiilor Uniunii Europene, Consiliului Europei, Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică şi altor organizaţii internaţionale şi regionale şi pregăteşte sau, după caz, contribuie la elaborarea documentelor necesare pentru acestea, în domeniul său de competenţă; t) asigură participarea la comitetele şi grupurile de lucru interinstituţionale, constituite în ţară, în domeniul său de competenţă; u) rezolvă cererile, sesizările şi memoriile care îi sunt repartizate spre competentă soluţionare; v) elaborează anual un raport de activitate care prezintă constatările, evoluţiile şi recomandările în domeniul său de competenţă.  +  Articolul 112La nivelul Oficiului sunt constituite următoarele evidenţe:----------Partea introductivă a art. 112 a fost modificată de alin. (2) al art. II din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013, prin înlocuirea unei denumiri. a) registrul general de evidenţă a lucrărilor ministerului (Registry); b) condica de corespondenţă cu cabinetele ministrului şi secretarilor de stat; c) condica de expediere a corespondenţei către compartimentele ministerului; d) condica de corespondenţă prin Serviciul informaţii clasificate şi Registratura ministerului; e) registrul cuprinzând copiile ordinelor întocmite de compartiment; f) condica de prezenţă; g) arhiva compartimentului.  +  Capitolul VII Pilonul III - Sistem judiciar  +  Secţiunea 1 Direcţia resurse umane  +  Articolul 113Direcţia resurse umane este compartimentul care asigură cadrul organizatoric necesar desfăşurării activităţii ministerului, instanţelor judecătoreşti şi unităţilor aflate în subordinea ministerului, analizează, în condiţiile legii, modul de organizare şi funcţionare a instanţelor judecătoreşti şi propune măsurile corespunzătoare pentru asigurarea funcţionării normale a acestora.  +  Articolul 114Structura Direcţiei resurse umane este următoarea: a) Serviciul resurse umane;----------Lit. a) a art. 114 a fost modificată de alin. (2) al art. II din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013, prin înlocuirea unei denumiri. b) Biroul Consiliul Superior al Magistraturii, organizare instanţe şi Ministerul Public.1. Serviciul resurse umane----------Denumirea pct. 1 a fost modificată de alin. (2) al art. II din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013, prin înlocuirea unei denumiri.  +  Articolul 115Serviciul resurse umane îndeplineşte următoarele atribuţii:---------Partea introductivă a art. 115 a fost modificată de alin. (2) al art. II din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013, prin înlocuirea unei denumiri. a) întocmeşte lucrările necesare organizării concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din aparatul propriu al ministerului; b) întocmeşte lucrările necesare organizării examenului sau concursului de promovare pentru personalul din aparatul propriu al ministerului; c) întocmeşte lucrările necesare numirii, delegării, detaşării, transferului şi eliberării din funcţie a personalului din aparatul propriu al ministerului; d) organizează procesul de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale personalului din aparatul propriu al ministerului; e) organizează, în condiţiile legii, activitatea de formare şi perfecţionare profesională a personalului din aparatul propriu al ministerului; f) primeşte şi rezolvă corespondenţa privind drepturile ce decurg din executarea unui raport de muncă/de serviciu; g) efectuează lucrările privind acordarea unor drepturi de personal; h) colaborează cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici din punctul de vedere al gestionării funcţiilor publice şi al carierei funcţionarilor publici; i) întocmeşte Planul anual de ocupare a funcţiilor publice, potrivit legii; j) abrogată;--------Lit. j) a art. 115 a fost abrogată de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 1.927 din 22 septembrie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 6 octombrie 2011. k) face recomandări cu privire la modul de întocmire a fişelor de post, verifică, din punct de vedere formal, corectitudinea întocmirii şi ţine evidenţa acestora;--------Lit. k) a art. 115 a fost modificată de pct. 42 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013. l) efectuează lucrările necesare referitoare la stabilirea, recalcularea sau, după caz, actualizarea pensiilor pentru personalul din aparatul propriu al ministerului şi înaintează documentaţia la Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale; m) întocmeşte proiectele de ordin de stabilire a drepturilor salariale pentru judecători şi asistenţi judiciari şi colaborează, după caz, cu direcţiile de specialitate din cadrul aparatului tehnico-administrativ al Consiliului Superior al Magistraturii şi cu instanţele judecătoreşti;----------Lit. m) a art. 115 a fost modificată de pct. 19 al art. I din ORDINUL nr. 1.412/C din 23 aprilie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 318 din 11 mai 2015. n) elaborează sau, după caz, analizează proiectele de ordin de numire, de eliberare din funcţie, precum şi de modificare a raporturilor de serviciu pentru directorul general şi directorii generali adjuncţi ai Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor; o) elaborează sau, după caz, analizează proiectele de ordin de numire şi de eliberare din funcţie a directorului general şi a directorului general adjunct ai Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, precum şi cele de numire şi de eliberare din funcţie a directorilor oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale; p) elaborează sau, după caz, analizează proiectele de ordin de numire şi de eliberare din funcţie a directorului şi directorului adjunct ai Institutului Naţional de Expertize Criminalistice; q) elaborează sau, după caz, analizează proiectele de ordin de numire şi de eliberare din funcţie a directorului Spitalului "Prof. Dr. Constantin Angelescu" şi a directorului-medic şef al Centrului Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu;q^1) elaborează sau, după caz, analizează proiectele de ordin de numire şi de eliberare din funcţie a directorului general şi a directorilor generali adjuncţi ai Direcţiei Naţionale de Probaţiune;----------Lit. q^1) a art. 115 a fost introdusă de pct. 20 al art. I din ORDINUL nr. 1.412/C din 23 aprilie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 318 din 11 mai 2015. r) efectuează lucrările necesare privind numirea, transferul şi eliberarea din funcţie a asistenţilor judiciari; s) abrogată;----------Lit. s) a art. 115 a fost abrogată de pct. 21 al art. I din ORDINUL nr. 1.412/C din 23 aprilie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 318 din 11 mai 2015. t) întreprinde demersuri în vederea efectuării testării psihologice, la încadrarea în funcţie, potrivit legii; u) asigură ţinerea la zi a evidenţei personalului din cadrul ministerului, cu modificările ce intervin în statutul acestuia; v) ţine evidenţa asistenţilor judiciari şi gestionează dosarele profesionale ale acestora;----------Lit. v) a art. 115 a fost modificată de pct. 19 al art. I din ORDINUL nr. 1.412/C din 23 aprilie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 318 din 11 mai 2015. w) alcătuieşte şi gestionează dosarele profesionale ale personalului numit prin ordin al ministrului justiţiei, cu excepţia celui din unităţile subordonate ministerului, asigurând confidenţialitatea datelor cuprinse în acestea; x) întocmeşte, păstrează şi arhivează, potrivit Nomenclatorului arhivistic al Ministerului Justiţiei, aprobat prin ordin al ministrului justiţiei, registrele, opisele, documentele proprii, precum şi dosarele profesionale pe care le gestionează până la data predării la arhiva ministerului. y) colaborează cu compartimentul de statistică din cadrul ministerului în activităţile de colectare, centralizare şi analiză a datelor statistice referitoare la activităţile specifice serului.---------Lit. y) a art. 115 a fost modificată de alin. (2) al art. II din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013, prin înlocuirea unei denumiri.  +  Articolul 116Serviciul resurse umane îndeplineşte următoarele atribuţii referitoare la elaborarea sau avizarea de acte normative:---------Partea introductivă a art. 116 a fost modificată de alin. (2) al art. II din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013, prin înlocuirea unei denumiri. a) elaborează proiecte de regulament în domeniul său de activitate şi îndeplineşte atribuţiile specifice în aplicarea acestora; b) formulează, la solicitarea Direcţiei elaborare acte normative, puncte de vedere privind proiectele de acte normative întocmite de aceasta, în domeniul de competenţă; c) formulează, la solicitarea altor compartimente din minister şi a unităţilor subordonate acestuia, observaţii şi propuneri la proiectele de regulamente întocmite de acestea, în domeniul de competenţă; d) întocmeşte, la solicitarea altor compartimente din minister, a unităţilor aflate în subordinea acestuia sau a instanţelor judecătoreşti, puncte de vedere privind problemele de drept ce se ivesc în activitatea de aplicare a unor acte normative, în domeniul de competenţă.  +  Articolul 117Pentru îndeplinirea atribuţiilor referitoare la resursele umane, la nivelul Serviciului resurse umane sunt organizate următoarele evidenţe:---------Partea introductivă a art. 117 a fost modificată de alin. (2) al art. II din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013, prin înlocuirea unei denumiri. a) registrul privind evidenţa dosarelor profesionale ale personalului numit pe perioadă nedeterminată în aparatul propriu al ministerului, cu următoarele rubrici: numărul dosarului, numele şi prenumele, funcţia, data numirii în minister, data eliberării din funcţie, observaţii; b) registrul privind asistenţii judiciari, pe tribunale, cu următoarele rubrici: număr curent, numele şi prenumele, studii, numărul dosarului profesional, alte date de interes; c) abrogată;----------Lit. c) a art. 117 a fost abrogată de pct. 22 al art. I din ORDINUL nr. 1.412/C din 23 aprilie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 318 din 11 mai 2015. d) dosarele profesionale ale personalului din minister şi ale asistenţilor judiciari;----------Lit. d) a art. 117 a fost modificată de pct. 23 al art. I din ORDINUL nr. 1.412/C din 23 aprilie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 318 din 11 mai 2015. e) registrul de evidenţă a fişelor de post şi fişele de post; în registru se menţionează: numărul curent, denumirea postului, direcţia/compartimentul, numele şi prenumele titularului postului, numărul fiecărei fişe de post, observaţii.  +  Articolul 118Dosarele profesionale cuprind: a) fişa de evidenţă; b) cererea de înscriere la concurs/examen sau de numire în funcţie, după caz; c) actele de stare civilă, în copie; d) actele de studii, în copie; e) curriculum vitae; f) carnetul de muncă, după caz, în copie; g) cazierul judiciar; h) adeverinţele medicale, potrivit legii, precum şi rezultatele testelor psihologice, după caz; i) declaraţiile cu privire la respectarea interdicţiilor prevăzute de Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, după caz; j) rezultatele obţinute la concursul de admitere, examenul de capacitate, lucrările scrise susţinute la concursuri sau examene, rezultatele privind cursurile de perfecţionare, alte diplome şi certificate, precum diplome de absolvire a cursurilor postuniversitare, de absolvire a unor cursuri în străinătate, diplome de master şi alte cursuri, diplome de doctorat, în copie; k) ordinele şi celelalte documente, precum şi comunicările privind numirea, delegarea, detaşarea, transferul, promovarea şi eliberarea din funcţie, în copie; l) rezultatele evaluărilor performanţelor profesionale individuale; m) fişa postului, în original;--------Lit. m) a art. 118 a fost modificată de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 1.927 din 22 septembrie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 6 octombrie 2011. n) hotărârea definitivă privind aplicarea unei sancţiuni disciplinare; o) actele încheiate ca urmare a verificărilor efectuate în urma eventualelor sesizări privind activitatea profesională.  +  Articolul 119 (1) La nivelul Serviciului resurse umane se organizează şi registrul privind asistenţii judiciari, personalul de probaţiune şi personalul din aparatul propriu, care au ieşit din evidenţa ministerului, cu următoarele rubrici: numărul curent, numele şi prenumele persoanei, data încetării activităţii, rubrică de observaţii privind motivul eliberării din funcţie şi opis alfabetic privind asistenţii judiciari, personalul de probaţiune şi personalul din aparatul propriu, care au ieşit din evidenţa ministerului, cu următoarele rubrici: numărul curent de registru, numărul dosarului (scos din evidenţă), numele şi prenumele persoanei.---------Alin. (1) al art. 119 a fost modificat de alin. (2) al art. II din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013, prin înlocuirea unei denumiri. (2) Registrul, precum şi opisele alfabetice prevăzute la alin. (1) se întocmesc pe ani calendaristici. (3) Dosarele profesionale ale personalului scos din evidenţa ministerului, ale asistenţilor judiciari şi personalului de probaţiune eliberaţi din funcţie poartă numărul din registrul respectiv. (4) Serviciul resurse umane efectuează menţiunile referitoare la personalul de probaţiune în registrul şi opisul alfabetic prevăzute la alin. (1) până la data operaţionalizării departamentului cu atribuţii de resurse umane din cadrul Direcţiei Naţionale de Probaţiune.----------Alin. (4) al art. 119 a fost introdus de pct. 24 al art. I din ORDINUL nr. 1.412/C din 23 aprilie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 318 din 11 mai 2015.2. Biroul Consiliul Superior al Magistraturii, organizare instanţe şi Ministerul Public  +  Articolul 120 (1) Biroul Consiliul Superior al Magistraturii, organizare instanţe şi Ministerul Public îndeplineşte următoarele atribuţii: a) examinează solicitările privind înfiinţarea de noi instanţe judecătoreşti şi formulează propuneri corespunzătoare; b) fundamentează propunerile referitoare la circumscripţiile teritoriale ale instanţelor judecătoreşti, în funcţie de volumul de activitate, particularităţile cazuistice şi gradul de procesivitate estimat; c) formulează propuneri privind înfiinţarea de sedii secundare cu activitate permanentă la tribunale, pe care le înaintează spre aprobare Consiliului Superior al Magistraturii; d) elaborează proiecte de regulamente sau instrucţiuni care interesează organizarea şi funcţionarea ministerului şi a instanţelor judecătoreşti; e) verifică, în colaborare cu Direcţia financiar-contabilă, statele de funcţii ale instanţelor judecătoreşti şi ale unităţilor subordonate ministerului, pe care le supune spre aprobare ministrului justiţiei, după obţinerea avizului conform al Consiliului Superior al Magistraturii, după caz;e^1) aprobă, cu avizul conform al Consiliului Superior al Magistraturii, prin ordin al ministrului justiţiei, statele de funcţii şi de personal ale parchetelor, precum şi orice modificare a acestora (transformări/transferuri de posturi);--------Lit. e^1) a alin. (1) al art. 120 a fost introdusă de pct. 43 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013. f) urmăreşte permanent echilibrarea statului de funcţii cu volumul de activitate al instanţelor judecătoreşti şi, după caz, face propuneri pentru redistribuirea unor posturi între instanţe, întocmind lucrările necesare, cu avizul conform al Consiliului Superior al Magistraturii; g) efectuează lucrările necesare privind propunerile de transformare a posturilor din cadrul unităţilor subordonate ministerului şi al instanţelor judecătoreşti, pe care le supune, spre aprobare, ministrului justiţiei, cu avizul conform al Consiliului Superior al Magistraturii, după caz; h) efectuează ori participă la efectuarea unor sinteze privind activitatea instanţelor judecătoreşti, pe care le înaintează conducerii ministerului, propunând măsurile ce se impun; i) formulează, la solicitarea Direcţiei elaborare acte normative, puncte de vedere privind proiectele de acte normative întocmite de aceasta, în domeniul său de activitate; j) întocmeşte, la solicitarea altor compartimente din minister şi a instanţelor judecătoreşti, puncte de vedere privind problemele de drept ce se ivesc în activitatea de aplicare a unor acte normative; k) formulează, la solicitarea altor compartimente din minister şi a unităţilor subordonate acestuia, observaţii şi propuneri la proiectele de regulamente întocmite de acestea; l) asigură ţinerea la zi a evidenţei posturilor de la instanţele judecătoreşti; m) rezolvă cererile, sesizările şi memoriile care îi sunt repartizate pentru soluţionare. n) colaborează cu compartimentul de statistică din cadrul ministerului în activităţile de colectare, centralizare şi analiză a datelor statistice referitoare la activităţile specifice biroului.--------Lit. n) a alin. (1) al art. 120 a fost introdusă de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 1.927 din 22 septembrie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 6 octombrie 2011. (2) Biroul Consiliul Superior al Magistraturii, organizare instanţe şi Ministerul Public propune, în colaborare cu celelalte compartimente din minister, măsurile ce urmează a fi cuprinse în Programul de guvernare şi în programul legislativ al Guvernului în domeniul justiţiei şi colaborează cu Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Public, celelalte compartimente din minister, precum şi cu orice alte autorităţi dintre cele prevăzute la art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009, cu modificările şi completările ulterioare, pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare a sistemului judiciar, coordonează şi monitorizează implementarea acestora. (3) În vederea îndeplinirii atribuţiilor, Biroul Consiliul Superior al Magistraturii, organizare instanţe şi Ministerul Public colaborează cu Consiliul Superior al Magistraturii şi Ministerul Public. (4) Biroul Consiliul Superior al Magistraturii, organizare instanţe şi Ministerul Public coordonează, în condiţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 75/2000 privind autorizarea experţilor criminalişti care pot fi recomandaţi de părţi să participe la efectuarea expertizelor criminalistice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 488/2002, cu modificările şi completările ulterioare, activitatea de autorizare şi evidenţă a experţilor criminalişti autorizaţi. (5) În vederea aducerii la îndeplinire a dispoziţiilor prevăzute la alin. (4), Biroul Consiliul Superior al Magistraturii, organizare instanţe şi Ministerul Public îndeplineşte următoarele atribuţii: a) elaborează proiectul de regulament privind modalităţile de dobândire a calităţii de expert criminalist autorizat, precum şi procedura de retragere a acestei calităţi şi proiectul de ordin al ministrului justiţiei pentru aprobarea acestui regulament; b) organizează, în condiţiile legii, examenul pentru dobândirea calităţii de expert criminalist autorizat; c) ţine evidenţa experţilor criminalişti autorizaţi; d) întocmeşte şi revizuieşte periodic tabelul nominal cuprinzând experţii criminalişti autorizaţi; e) eliberează şi vizează legitimaţiile de expert criminalist; f) eliberează adeverinţa de exercitare, cu caracter temporar sau ocazional, pe teritoriul României, în condiţiile prevăzute de lege, a profesiei de expert criminalist; g) constată pierderea calităţii de expert criminalist autorizat; h) întocmeşte lucrările necesare îndeplinirii procedurii de retragere a calităţii de expert criminalist; i) realizează verificările documentelor depuse în vederea autorizării prin Sistemul de informare în cadrul pieţei interne, în condiţiile legii; j) îndeplineşte atribuţiile specifice asumate de minister prin Protocolul de colaborare încheiat cu Centrul Naţional «România Digitală» pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 68/2010, prin utilizarea platformei PCU electronic; k) îndeplineşte atribuţiile specifice direcţiei referitoare la recunoaşterea profesiei de expert criminalist în cadrul Reţelei autorităţilor competente cu atribuţii în recunoaşterea calificărilor profesionale - prin intermediul platformei electronice online IMI PQ NET România.-----------Alin. (5) al art. 120 a fost introdus de pct. 44 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013.  +  Articolul 121La nivelul Direcţiei resurse umane sunt constituite următoarele evidenţe: a) registrul general de evidenţă a lucrărilor ministerului (Registry); b) condica de expediere a corespondenţei către compartimentele din minister; c) condica de expediere a corespondenţei prin Registratura ministerului, Serviciul Informaţii Clasificate şi Administraţia Naţională a Penitenciarelor; d) condica de predare a proiectelor de ordine ale ministrului justiţiei pentru viză; e) condica de prezenţă.  +  Secţiunea a 2-a Serviciul profesii juridice conexe  +  Articolul 122Serviciul profesii juridice conexe duce la îndeplinire atribuţiile ministerului privind: a) operatorii Arhivei Electronice de Garanţii Reale Mobiliare, denumită în continuare AEGRM, şi birourile teritoriale ale operatorilor, în calitatea pe care acesta o are de autoritate de supraveghere a arhivei, astfel cum acestea sunt stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 298/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prin alte acte normative incidente în materie;-----------Lit. a) a art. 122 a fost modificată de pct. 45 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013. b) executorii judecătoreşti, astfel cum sunt stabilite prin Legea nr. 188/2000, republicată, precum şi prin alte acte normative incidente în materie;-----------Lit. b) a art. 122 a fost modificată de pct. 45 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013. c) experţii tehnici judiciari, astfel cum sunt stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară, aprobată prin Legea nr. 156/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prin alte acte normative incidente în materie; d) notarii publici, astfel cum sunt stabilite prin Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi prin alte acte normative incidente în materie;-----------Lit. d) a art. 122 a fost modificată de pct. 45 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013. e) interpreţii şi traducătorii, astfel cum sunt stabilite prin Legea nr. 178/1997 pentru autorizarea şi plata interpreţilor şi traducătorilor folosiţi de Consiliul Superior al Magistraturii, de Ministerul Justiţiei, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţia Naţională Anticorupţie, de organele de urmărire penală, de instanţele judecătoreşti, de birourile notarilor publici, de avocaţi şi de executori judecătoreşti, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prin alte acte normative incidente în materie;-----------Lit. e) a art. 122 a fost modificată de pct. 45 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013. f) recunoaşterea calificării profesionale de consilier juridic, astfel cum sunt stabilite prin Legea nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, cu completările ulterioare, prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 1.813/C/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind recunoaşterea calificării profesionale de consilier juridic a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, în vederea admiterii şi practicării acesteia în România, precum şi prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 606/C/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind atestarea titlului oficial de calificare în profesia de consilier juridic, obţinut în România, şi a experienţei în profesie dobândite în România de către cetăţenii români sau cetăţenii unui alt stat membru al Uniunii Europene ori aparţinând Spaţiului Economic European, în vederea admiterii şi practicării acesteia în celelalte state membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European;-----------Lit. f) a art. 122 a fost modificată de pct. 45 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013. g) atestarea titlului oficial de calificare român de consilier juridic şi a experienţei în profesie dobândită în România de către cetăţenii români sau cetăţenii unui alt stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, în vederea admiterii şi practicării acesteia în celelalte state membre ale UE sau aparţinând Spaţiului Economic European.  +  Articolul 123Serviciul profesii juridice conexe îndeplineşte următoarele atribuţii privind operatorii AEGRM şi birourile teritoriale ale operatorilor: a) face propuneri, la solicitarea persoanelor interesate care îndeplinesc criteriile de autorizare, pentru autorizarea operatorilor AEGRM şi a birourilor teritoriale ale acestora, propuneri pe care le înaintează ministrului justiţiei; b) face propuneri pentru suspendarea sau revocarea autorizaţiei de operator al AEGRM, în cazul în care constată că operatorul a încălcat în mod repetat dispoziţiile legale şi deciziile Autorităţii de supraveghere a arhivei, propuneri pe care le înaintează ministrului justiţiei; c) emite acordul privind începerea activităţii de înscriere în AEGRM de către birourile teritoriale ale operatorilor;-----------Lit. c) a art. 123 a fost modificată de pct. 46 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013. d) suspendă sau revocă dreptul unui birou teritorial de a efectua înscrieri în AEGRM în cazul în care constată că acesta a încălcat în mod repetat dispoziţiile legale şi deciziile Autorităţii de supraveghere a arhivei; e) efectuează, la sediul operatorilor AEGRM sau al birourilor teritoriale ale operatorilor, controlul activităţii operatorilor sau birourilor teritoriale şi face propuneri, corespunzător celor constatate, ministrului justiţiei;e^1) constată săvârşirea abaterilor disciplinare de către operatorii AEGRM sau birourile teritoriale ale acestora şi aplică sancţiunile corespunzătoare;-----------Lit. e^1) a art. 123 a fost introdusă de pct. 47 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013. f) supraveghează desfăşurarea activităţii curente a AEGRM, după cum urmează:1. administrează şi întreţine sistemul informatic al AEGRM;2. efectuează zilnic copii de siguranţă (back-up) ale bazei de date a AEGRM;3. verifică garanţiile de răspundere profesională constituite de operatorii autorizaţi (asigurări, scrisori de garanţie bancară), în concordanţă cu numărul de înscrieri asigurate înregistrate;4. verifică, trimestrial, rapoartele plăţii taxelor de înscriere şi cooperează cu direcţiile cu atribuţii în acest sens din cadrul ministerului, respectiv din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, pentru constatarea respectării modului de încasare şi plată a taxelor de înscriere în AEGRM de către operatorii autorizaţi, precum şi a taxelor de autorizare/reautorizare;-----------Pct. 4 al lit. f) a art. 123 a fost modificat de pct. 48 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013.5. controlează de la distanţă, prin sistemul informatic (vizualizare înscrieri pe server), activitatea operatorilor şi/sau a birourilor teritoriale ale acestora, de înscriere în AEGRM;6. cooperează cu operatorii şi cu Corpul operatorilor AEGRM în scopul îmbunătăţirii activităţii, a calităţii şi performanţelor tehnice, a administrării şi funcţionării AEGRM, precum şi a relaţiei dintre AEGRM şi terminalele care o deservesc;7. veghează ca desfăşurarea activităţii operatorilor şi a birourilor teritoriale ale acestora să se facă în conformitate cu regulile de concurenţă loială;8. ia măsurile care se impun în cazul în care modalităţile tehnice de a accesa arhiva, folosite de public, de operatori sau de birourile teritoriale ale acestora, ar conduce la perturbarea funcţionării arhivei şi la îngreunarea substanţială a realizării scopului pentru care aceasta a fost creată;-----------Pct. 8 al lit. f) a art. 123 a fost introdus de pct. 49 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013. g) efectuează, în cazurile prevăzute de lege, înscrieri în AEGRM; h) efectuează, la solicitarea operatorului şi în condiţiile prevăzute de lege, ştergerea oricărei înscrieri care este nevalidă din cauze tehnice; i) face propuneri motivate, în colaborare cu Direcţia elaborare acte normative, de modificare a legislaţiei incidente în acest domeniu; j) ţine evidenţa informatizată a operatorilor autorizaţi şi a birourilor teritoriale ale acestora; k) examinează orice petiţie primită referitoare la nerespectarea de către operatori, directori de arhivă sau de către birourile teritoriale ale operatorilor a dispoziţiilor legale şi dispune măsurile corespunzătoare pentru îndreptarea situaţiei.  +  Articolul 124Serviciul profesii juridice conexe îndeplineşte următoarele atribuţii privind executorii judecătoreşti:-----------Partea introductivă a art. 124 a fost modificată de pct. 50 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013. a) efectuează, în condiţiile legii, lucrările necesare în vederea numirii în funcţia de executor judecătoresc şi încetării calităţii de executor judecătoresc; b) efectuează lucrările necesare în vederea suspendării din funcţie şi încetării suspendării din funcţia de executor judecătoresc; c) efectuează lucrările necesare în vederea asocierii şi încetării asocierii executorilor judecătoreşti sau a schimbării sediului profesional al biroului executorului judecătoresc; d) efectuează lucrările necesare în vederea prelungirii termenului de înregistrare a biroului executorului judecătoresc; e) efectuează lucrările necesare în vederea modificării ordinelor de numire în funcţia de executor judecătoresc, ca urmare a schimbării numelui acestuia; f) efectuează lucrările necesare în vederea rectificării erorilor materiale din ordinele ministrului justiţiei privind executorii judecătoreşti; g) efectuează, cu consultarea Consiliului Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti, lucrările necesare privind actualizarea numărului executorilor judecătoreşti, cu repartizarea posturilor pe circumscripţii ale judecătoriilor, pe care le prezintă spre aprobare ministrului justiţiei; h) efectuează, cu consultarea Consiliului Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti, lucrările necesare privind stabilirea şi actualizarea onorariilor minimale şi maximale pentru serviciile prestate de executorii judecătoreşti, pe care le prezintă spre aprobare ministrului justiţiei; i) participă la organizarea şi desfăşurarea concursurilor sau examenelor pentru dobândirea calităţii de executor judecătoresc, a concursului pentru schimbări de sediu şi constată îndeplinirea condiţiilor legale pentru admiterea în profesie fără examen; j) întocmeşte şi păstrează în evidenţă mapele profesionale ale executorilor judecătoreşti; k) întocmeşte şi actualizează permanent evidenţa informatizată a executorilor judecătoreşti cu privire la numirea în funcţie şi încetarea calităţii de executor judecătoresc, suspendarea şi încetarea suspendării din funcţie, asocierea şi încetarea asocierii, precum şi schimbarea sediului profesional; l) abrogată;-----------Lit. l) a art. 124 a fost abrogată de pct. 51 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013. m) face propuneri motivate, în colaborare cu Direcţia elaborare acte normative, de modificare a legislaţiei incidente în acest domeniu; n) colaborează cu Direcţia tehnologia informaţiei în vederea creării unor programe informatice care să permită exploatarea în cele mai bune condiţii a bazei de date privind evidenţa executorilor judecătoreşti; o) ia, în condiţiile legii, orice alte măsuri necesare desfăşurării în bune condiţii a activităţii executorilor judecătoreşti; p) analizează petiţiile, memoriile şi sesizările privind activitatea executorilor judecătoreşti;-----------Lit. p) a art. 124 a fost modificată de pct. 52 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013. q) abrogată;-----------Lit. q) a art. 124 a fost abrogată de pct. 53 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013. r) abrogată;-----------Lit. r) a art. 124 a fost abrogată de pct. 53 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013. s) abrogată.-----------Lit. s) a art. 124 a fost abrogată de pct. 53 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013.  +  Articolul 125În cadrul Serviciului profesii juridice conexe funcţionează compartimentul Biroul central pentru expertize tehnice judiciare, care îndeplineşte următoarele atribuţii privind experţii tehnici judiciari:-----------Partea introductivă a art. 125 a fost modificată de pct. 54 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013. a) coordonează, îndrumă şi controlează, din punct de vedere administrativ, activitatea de expertiză tehnică judiciară; b) întocmeşte anual şi face demersurile necesare pentru publicarea pe pagina de internet a ministerului a tabelului nominal cuprinzând experţii tehnici judiciari, respectiv a listei nominale cuprinzând specialiştii, cu datele de identificare, pe specializări şi pe judeţe, respectiv pe municipiul Bucureşti, în funcţie de domiciliul acestora; c) actualizează tabelul nominal/lista nominală cuprinzând experţii tehnici judiciari, respectiv specialiştii, efectuând operativ, în evidenţa informatizată, modificările intervenite ca urmare a dobândirii calităţii de expert tehnic judiciar/specialist sau a radierii unor experţi tehnici judiciari/specialişti; d) actualizează tabelul nominal/lista nominală cuprinzând experţii tehnici judiciari, respectiv specialiştii, efectuând operativ, în evidenţa informatizată, modificările intervenite ca urmare a suspendării calităţii de expert tehnic judiciar/specialist sau a încetării suspendării; e) actualizează tabelul nominal/lista nominală cuprinzând experţii tehnici judiciari, respectiv specialiştii, efectuând operativ, în evidenţa informatizată, modificările intervenite ca urmare a schimbării datelor de identificare şi de contact sau a altor date privind experţii tehnici judiciari/specialiştii; f) comunică operativ birourilor locale pentru expertize judiciare tehnice şi contabile modificările privind evidenţa experţilor tehnici judiciari şi a specialiştilor care pot efectua expertize tehnice judiciare şi contabile; g) aplică sancţiuni disciplinare experţilor tehnici judiciari care au săvârşit abateri disciplinare în exercitarea profesiei; h) organizează examenul pentru dobândirea calităţii de expert tehnic judiciar; i) organizează interviul pentru dobândirea calităţii de expert tehnic judiciar; j) organizează testarea pentru dobândirea calităţii de specialist; k) întocmeşte şi eliberează autorizaţia de expert tehnic judiciar, care cuprinde cel puţin numele şi prenumele expertului şi specializarea acestuia. l) face propuneri motivate, în colaborare cu Direcţia elaborare acte normative, de modificare a legislaţiei incidente în domeniu;-----------Lit. l) a art. 125 a fost introdusă de pct. 55 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013. m) colaborează cu Direcţia tehnologia informaţiei în vederea creării unor programe informatice care să permită exploatarea în cele mai bune condiţii a bazei de date privind evidenţa experţilor tehnici judiciari/specialiştilor;-----------Lit. m) a art. 125 a fost introdusă de pct. 55 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013. n) analizează petiţiile, memoriile şi sesizările privind activitatea experţilor tehnici judiciari şi a specialiştilor.-----------Lit. n) a art. 125 a fost introdusă de pct. 55 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013.  +  Articolul 126Serviciul profesii juridice conexe îndeplineşte următoarele atribuţii privind notarii publici: a) efectuează, în condiţiile legii, lucrările necesare în vederea numirii în funcţia de notar public şi încetarea calităţii de notar public;-----------Lit. a) a art. 126 a fost modificată de pct. 56 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013. b) efectuează, în condiţiile legii, lucrările necesare în vederea suspendării şi încetării suspendării din funcţia de notar public; c) efectuează, în condiţiile legii, lucrările necesare în vederea asocierii şi încetării asocierii notarilor publici sau a schimbării sediului profesional al notarului public;-----------Lit. c) a art. 126 a fost modificată de pct. 56 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013. d) efectuează, în condiţiile legii, lucrările necesare în vederea modificării ordinelor de numire în funcţia de notar public ca urmare a schimbării numelui notarului public; e) efectuează, în condiţiile legii, lucrările necesare în vederea rectificării erorilor materiale din ordinele ministrului justiţiei; f) efectuează, în condiţiile legii, lucrările necesare în vederea prelungirii termenului de înregistrare a biroului notarial;-----------Lit. f) a art. 126 a fost modificată de pct. 56 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013. g) analizează propunerile înaintate de Uniunea Naţională a Notarilor Publici privind actualizarea numărului de notari publici pe localităţi şi întocmeşte lucrările necesare, pe care le prezintă ministrului justiţiei pentru a fi aprobate prin ordin; h) analizează propunerile de actualizare a onorariilor notarilor publici, înaintate de Consiliul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici, şi le prezintă ministrului justiţiei pentru aprobare prin ordin;-----------Lit. h) a art. 126 a fost modificată de pct. 56 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013. i) întocmeşte şi păstrează în evidenţă mapele profesionale ale notarilor publici; j) întocmeşte şi actualizează permanent evidenţa informatizată a notarilor publici referitoare la numirea în funcţie, încetarea calităţii de notar public, suspendarea şi încetarea suspendării din funcţie, la asociere şi încetarea asocierii, precum şi la schimbarea sediului profesional; k) face propuneri motivate în colaborare cu Direcţia elaborare acte normative de modificare a legislaţiei incidente în acest domeniu; l) colaborează cu Direcţia tehnologia informaţiei în vederea creării şi actualizării unor programe informatice care să permită exploatarea în cele mai bune condiţii a bazei de date privind evidenţa notarilor publici; m) participă la organizarea şi desfăşurarea examenului de notar public pentru notarii stagiari, precum şi a concursului pentru ocuparea posturilor vacante de notar public, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; n) ia, în condiţiile legii, orice alte măsuri necesare desfăşurării în bune condiţii a activităţii notarilor publici;-----------Lit. n) a art. 126 a fost modificată de pct. 56 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013. o) analizează petiţiile, memoriile şi sesizările privind activitatea notarilor publici.-----------Lit. o) a art. 126 a fost introdusă de pct. 57 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013.  +  Articolul 127Serviciul profesii juridice conexe îndeplineşte următoarele atribuţii privind interpreţii şi traducătorii autorizaţi: a) verifică cererile de autorizare ca traducător şi interpret şi actele doveditoare depuse de solicitanţi, ia măsuri pentru completarea acestora şi întocmeşte listele de interpreţi şi traducători autorizaţi, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; b) întocmeşte proiectele de ordin privind autorizarea traducătorilor şi interpreţilor şi referatele corespunzătoare, pe care le supune ministrului justiţiei spre aprobare prin ordin; c) ia act de cererile de încetare a autorizării şi verifică sesizările privind încetarea autorizării ca traducător şi interpret. Întocmeşte proiecte de ordin privind încetarea autorizării ca traducător şi interpret şi referatele corespunzătoare, pe care le supune ministrului justiţiei spre aprobare; d) eliberează autorizaţiile de traducător şi interpret solicitanţilor care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru autorizare şi comunică răspunsuri motivate celor care nu îndeplinesc condiţiile pentru autorizare; e) întocmeşte şi actualizează permanent evidenţa informatizată a traducătorilor şi interpreţilor autorizaţi; f) colaborează cu Direcţia tehnologia informaţiei în vederea creării unor programe informatice care să permită exploatarea în cele mai bune condiţii a bazei de date privind evidenţa traducătorilor şi interpreţilor autorizaţi; g) analizează petiţiile, memoriile şi sesizările privind activitatea traducătorilor şi interpreţilor autorizaţi; h) comunică instituţiilor prevăzute de lege listele cu persoanele autorizate ca traducător şi interpret; i) informează persoanele interesate cu privire la actele care sunt necesare autorizării sau, după caz, cu privire la completarea acestora, în vederea obţinerii autorizaţiei de traducător şi interpret; j) face propuneri motivate în colaborare cu Direcţia elaborare acte normative de modificare a legislaţiei incidente în acest domeniu; k) recunoaşte certificatele sau alte documente similare care atestă calitatea de interpret şi traducător autorizat în specialitatea ştiinţe juridice emise/eliberate de autorităţile competente din statul membru al UE sau aparţinând Spaţiului Economic European ori Confederaţiei Elveţiene de origine sau de provenienţă; l) atestă titlul oficial de calificare român de traducător şi interpret autorizat al cetăţenilor români sau cetăţenilor unui alt stat membru UE sau aparţinând Spaţiului Economic European ori Confederaţiei Elveţiene, în vederea practicării acestor profesii în celelalte state membre ale UE sau aparţinând Spaţiului Economic European ori Confederaţiei Elveţiene; m) ţine evidenţa traducătorilor şi interpreţilor autorizaţi în ştiinţe juridice de autorităţile competente din statele membre ale UE sau aparţinând Spaţiului Economic European ori Confederaţiei Elveţiene stabiliţi în România sau care exercită temporar această profesie pe teritoriul României.  +  Articolul 128Serviciul profesii juridice conexe îndeplineşte următoarele atribuţii privind recunoaşterea şi atestarea calificării profesionale de consilier juridic: a) efectuează lucrările necesare pentru organizarea şi desfăşurarea examenului de verificare a cunoştinţelor profesionale ale cetăţenilor statelor membre ale UE sau aparţinând Spaţiului Economic European, în vederea recunoaşterii calificării profesionale de consilier juridic pentru admiterea şi practicarea acestei profesii în România; b) participă în comisiile constituite în vederea recunoaşterii calificării profesionale de consilier juridic pentru admiterea şi practicarea acestei profesii în România de către cetăţenii statelor membre ale UE sau aparţinând Spaţiului Economic European; c) efectuează, în condiţiile legii, lucrările necesare, respectiv proiectele de ordin cu referatele corespunzătoare, în vederea recunoaşterii calificării profesionale de consilier juridic a cetăţenilor statelor membre ale UE sau aparţinând Spaţiului Economic European care au susţinut examenul de verificare a cunoştinţelor profesionale sau care efectuează stagiul în domeniul dreptului românesc în scopul admiterii şi practicării profesiei în România; d) atestă titlul oficial de calificare român de consilier juridic şi experienţa în profesie dobândită în România de către cetăţenii români sau cetăţenii unui alt stat membru al UE ori aparţinând Spaţiului Economic European, în vederea admiterii şi practicării acesteia în celelalte state membre ale UE sau aparţinând Spaţiului Economic European.  +  Articolul 129La nivelul Serviciului profesii juridice conexe sunt constituite următoarele evidenţe: a) dosarele de autorizare ale operatorilor AEGRM şi ale birourilor teritoriale ale operatorilor;-----------Lit. a) a art. 129 a fost modificată de pct. 58 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013. b) evidenţa informatizată a operatorilor AEGRM şi a birourilor teritoriale ale operatorilor; c) mapele profesionale ale executorilor judecătoreşti; d) evidenţa informatizată a executorilor judecătoreşti; e) dosarele de înregistrare şi radiere în/din evidenţa specială a ministerului a executorilor instituţiilor de credit; f) evidenţa informatizată a executorilor instituţiilor de credit; g) dosarele de înregistrare şi radiere în/din evidenţa specială a ministerului a executorilor instituţiilor financiare nebancare; h) evidenţa informatizată a executorilor instituţiilor financiare nebancare; i) evidenţa informatizată a experţilor tehnici judiciari, a specialiştilor şi contabililor autorizaţi care efectuează expertize judiciare; j) dosarul cuprinzând deciziile de suspendare, încetare a suspendării, radiere, privind experţii tehnici judiciari şi specialiştii; k) evidenţa notarilor publici pe suport informatic; l) evidenţa informatizată a cetăţenilor statelor membre ale UE sau aparţinând Spaţiului Economic European cărora le-a fost recunoscută calificarea profesională de consilier juridic pentru admiterea şi practicarea acestei profesii în România; m) evidenţa informatizată a cetăţenilor cărora le-a fost atestat titlul oficial de calificare român de consilier juridic şi experienţa în profesie dobândită în România, în vederea admiterii şi practicării acesteia în celelalte state membre ale UE sau aparţinând Spaţiului Economic European; n) evidenţa pe suport informatic a traducătorilor şi interpreţilor; o) registrul de evidenţă a traducătorilor şi interpreţilor, până în anul 2005 inclusiv; p) opisul alfabetic al traducătorilor, până în anul 2005 inclusiv; q) dosarele de autorizare ale traducătorilor şi interpreţilor; r) mapele profesionale ale notarilor publici; s) registrul general de evidenţă a lucrărilor ministerului (Registry); t) condica de expediere a corespondenţei prin Registratura ministerului; u) condica de corespondenţă cu cabinetele ministrului justiţiei şi secretarilor de stat; v) condica de expediere a corespondenţei către compartimentele ministerului; w) dosarele, pe domenii de activitate, cuprinzând ordinele întocmite de compartiment; x) condica de prezenţă.  +  Secţiunea a 3-a Direcţia de probaţiune  +  Articolul 130Abrogat.----------Art. 130 a fost abrogat de pct. 25 al art. I din ORDINUL nr. 1.412/C din 23 aprilie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 318 din 11 mai 2015.  +  Articolul 131Abrogat.----------Art. 131 a fost abrogat de pct. 25 al art. I din ORDINUL nr. 1.412/C din 23 aprilie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 318 din 11 mai 2015.  +  Articolul 132Abrogat.----------Art. 132 a fost abrogat de pct. 25 al art. I din ORDINUL nr. 1.412/C din 23 aprilie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 318 din 11 mai 2015.  +  Secţiunea a 4-a Biroul de statistică judiciară-----------Secţiunea a 4-a, cap. VII, titlul VII a fost introdusă de pct. 59 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013.  +  Articolul 132^1Biroul de statistică judiciară este compartimentul de specialitate care coordonează şi îndrumă activitatea de statistică judiciară a instanţelor judecătoreşti şi a parchetelor şi furnizează date statistice în scopul fundamentării politicilor publice şi/sau deciziilor specifice domeniului de activitate al ministerului.-----------Art. 132^1 a fost introdus de pct. 59 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013.  +  Articolul 132^2Biroul de statistică judiciară îndeplineşte următoarele atribuţii: a) coordonează activitatea de statistică judiciară a instanţelor judecătoreşti şi a parchetelor; b) în colaborare cu instituţiile din sistemul judiciar şi cu celelalte compartimente din minister, analizează, defineşte şi actualizează indicatorii statistici referitori la fenomenul judiciar, datele necesare pentru calcularea acestor indicatori şi stabileşte modul de colectare a acestor date; c) elaborează instrumentele primare de culegere a datelor, precum şi centralizatoarele statistice ale tuturor instanţelor judecătoreşti şi colaborează cu Ministerul Public la elaborarea instrumentelor primare de culegere a datelor, precum şi a centralizatoarelor statistice ale tuturor parchetelor; d) propune spre aprobare conducerii ministerului formularele cuprinzând indicatorii statistici referitori la activitatea desfăşurată de instanţele judecătoreşti şi de parchete, precum şi ghidul de completare a formularelor sau interfeţelor statistice; e) centralizează, sintetizează, sistematizează şi interpretează datele statistice încărcate de toate instanţele judecătoreşti în baza de date a ministerului şi datele primite de la compartimentele de statistică ale Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor; f) cooperează cu Institutul Naţional de Statistică în vederea asigurării conformităţii cadrului metodologic pentru statistică judiciară la standardele de statistică existente la nivel naţional şi internaţional; g) cooperează cu toate instanţele din România pentru colectarea datelor statistice de la nivelul acestora; h) cooperează cu Ministerul Public pentru colectarea datelor statistice relevante pentru fazele premergătoare declanşării acţiunii în instanţă; i) cooperează cu Consiliul de Mediere pentru colectarea datelor statistice incidente în procedura de mediere judiciară sau extrajudiciară; j) cooperează cu ceilalţi producători de statistici oficiale pentru efectuarea cercetărilor statistice prevăzute în programul statistic naţional anual şi/sau multianual; k) propune Direcţiei tehnologia informaţiei actualizarea aplicaţiilor informatice aferente procesului de statistică judiciară; l) colaborează cu Direcţia tehnologia informaţiei în vederea actualizării şi verificării datelor statistice introduse la nivelul instanţelor judecătoreşti; m) colaborează cu toate instanţele, parchetele de pe lângă acestea şi Consiliul Superior al Magistraturii în vederea bunei administrări şi a îmbunătăţirii permanente a modulului de statistică judiciară cuprins în aplicaţia ECRIS; n) participă la realizarea unor studii privind funcţionalitatea sistemului judiciar şi evoluţia fenomenelor judiciare; o) participă la efectuarea unor sinteze privind activitatea instanţelor judecătoreşti şi a parchetelor; p) furnizează date statistice existente în bazele de date gestionate compartimentelor din minister, precum şi altor instituţii şi/sau organisme naţionale şi/ori internaţionale, la solicitarea acestora; q) contribuie la promovarea şi dezvoltarea sistemului informatic statistic, inclusiv prin transmiterea fişierelor de date statistice, în cadrul Sistemului statistic naţional; r) realizează activitatea de statistică ce revine ministerului, cu privire la sistemul de ajutor public judiciar, şi colaborează cu Direcţia tehnologia informaţiei în vederea creării unor programe informatice care să permită exploatarea în condiţii optime a bazei de date privind ajutorul public judiciar; s) asigură participarea la comisiile/grupurile de lucru de la nivel naţional şi/sau internaţional din aria de competenţă; t) răspunde solicitărilor adresate în domeniu de către terţi.-----------Art. 132^2 a fost introdus de pct. 59 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013.  +  Articolul 132^3La nivelul Biroului de statistică judiciară sunt constituite următoarele evidenţe: a) registrul general de evidenţă a lucrărilor ministerului (Registry); b) condica de corespondenţă către compartimentele din minister şi către cabinetele ministrului şi secretarilor de stat, Serviciul informaţii clasificate şi Registratura ministerului; c) condica de prezenţă.-----------Art. 132^3 a fost introdus de pct. 59 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013.  +  Capitolul VIII Pilonul IV - Suport logistic  +  Secţiunea 1 Direcţia investiţii  +  Articolul 133 (1) Direcţia investiţii este compartimentul prin care se realizează sarcinile curente şi de perspectivă ale ministerului, unităţilor subordonate acestuia şi ale instanţelor judecătoreşti în domeniul tehnic-investiţii, asigurării bazei logistice, administrării patrimoniului şi apărării civile. (2) Direcţia investiţii, în colaborare cu Direcţia financiar-contabilă, asigură, în limita resurselor de care dispune ministerul, condiţiile materiale şi fondurile necesare bunei desfăşurări a activităţii ministerului, a unităţilor din subordinea acestuia, precum şi a instanţelor judecătoreşti. (3) Pentru îndeplinirea sarcinilor care îi revin, Direcţia investiţii colaborează cu compartimentele din minister, precum şi cu conducerile unităţilor subordonate acestuia. (4) La nivelul Direcţiei investiţii se derulează, în cooperare cu Direcţia financiar contabilă şi Direcţia programe europene, operaţiuni necesare funcţionării Operatorului de program pentru Mecanismul financiar norvegian 2009-2014, conform cadrului normativ aferent acestei finanţări nerambursabile.-----------Alin. (4) al art. 133 a fost introdus de pct. 60 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013.  +  Articolul 134Structura Direcţiei investiţii este următoarea: a) Serviciul de gestiune a investiţiilor; b) Serviciul achiziţii publice; c) Serviciul patrimoniu-administrativ.1. Serviciul de gestiune a investiţiilor  +  Articolul 135Serviciul de gestiune a investiţiilor coordonează şi îndrumă activitatea de investiţii a instanţelor judecătoreşti, a aparatului propriu al ministerului, precum şi a unităţilor subordonate acestuia.  +  Articolul 136 (1) Serviciul de gestiune a investiţiilor îndeplineşte următoarele atribuţii: a) analizează şi centralizează propunerile de buget anual, de virări de credite privind cheltuielile de investiţii, fundamentate din punct de vedere al necesităţii şi oportunităţii de către instanţele judecătoreşti şi toate unităţile aflate în coordonarea sau subordinea ministerului, solicită acestora modificări şi completări, după caz, conform prevederilor legislaţiei în domeniu; b) întocmeşte şi prezintă spre aprobare ordonatorului principal de credite, după aplicarea criteriilor de evaluare şi selecţie, lista cu obiective de investiţii - sedii noi şi/sau extinderi de sedii şi lucrări de intervenţie, dacă în prealabil documentaţiile tehnico-economice au fost aprobate conform legii; c) întocmeşte şi prezintă spre aprobare ordonatorului principal de credite, după aplicarea criteriilor de prioritizare, lista cu obiective de investiţii noi (sedii noi şi/sau extinderi de sediu) şi lucrări de intervenţie; d) face propuneri de criterii de prioritizare, altele decât cele prevăzute în Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 980/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind criteriile de evaluare şi selecţie a obiectivelor de investiţii publice, a obiectivelor de investiţii şi a lucrărilor de intervenţie, pe care le prezintă spre aprobare ordonatorului principal de credite; e) analizează, centralizează şi stabileşte necesarul de cheltuieli de investiţii, transmise de instanţele judecătoreşti şi toate unităţile aflate în coordonarea sau subordinea ministerului; elaborează nota de fundamentare şi proiectul de Program anual de investiţii publice pe surse şi grupe de finanţare, anexă la Proiectul de buget al ministerului; întocmeşte şi prezintă spre aprobare ordonatorului principal de credite listele de cheltuieli de investiţii, în formă iniţială, precum şi în formă modificată, propuse de ordonatorii secundari şi terţiari de credite şi de către aparatul propriu al ministerului, în baza notelor de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea, întocmite de către aceştia; f) analizează periodic, pentru instanţele judecătoreşti şi toate unităţile aflate în coordonarea sau subordinea ministerului, gradul de execuţie bugetară a fondurilor destinate cheltuielilor de natura investiţiilor prevăzute la titlul "Active nefinanciare" şi propune, după caz, ordonatorului principal de credite redistribuirea acestor fonduri către acele obiective de investiţii, lucrări de intervenţie şi alte active de natura investiţiilor care pot asigura un grad ridicat de utilizare a fondurilor cu această destinaţie; g) solicită informaţii şi situaţii privind cheltuielile cuprinse în Programul anual de investiţii publice pe surse şi grupe de finanţare, de la instanţele judecătoreşti şi toate unităţile aflate în coordonarea sau subordinea ministerului, ori de câte ori este necesar; h) analizează, centralizează şi fundamentează propunerile pentru rectificarea bugetară privind cheltuielile de natura investiţiilor, fundamentate din punct de vedere al necesităţii şi oportunităţii de către instanţele judecătoreşti şi toate unităţile aflate în coordonarea sau subordinea ministerului, solicită modificări şi completări, după caz, conform prevederilor legislaţiei în domeniu şi le prezintă spre aprobare ordonatorului principal de credite; i) monitorizează procesul investiţional - aprobarea obiectivelor de investiţie sau a lucrărilor de intervenţie, derularea activităţii de proiectare privind toate fazele de proiectare prevăzute de lege, autorizarea execuţiei, monitorizarea execuţiei propriu-zise, activitatea de recepţie, conform prevederilor legale în materie - în scopul întocmirii raportului periodic destinat informării ordonatorului principal de credite; j) întocmeşte, în baza informaţiilor transmise de către instanţele judecătoreşti şi toate unităţile aflate în coordonarea sau subordinea ministerului, raportările periodice de monitorizare a cheltuielilor totale prevăzute în Programul anual de investiţii publice pe surse şi grupe de finanţare al ministerului, astfel cum sunt solicitate de lege, pentru transmiterea acestora Ministerului Finanţelor Publice; k) întocmeşte şi prezintă conducerii ministerului situaţii centralizatoare privind situaţia patrimonială, tehnică a imobilelor aflate în proprietatea sau administrarea ministerului şi a ordonatorilor secundari sau terţiari de credite; l) întocmeşte şi prezintă puncte de vedere, în colaborare cu celelalte compartimente din cadrul ministerului, cu privire la bugetarea şi finanţarea investiţiilor publice şi a derulării procesului investiţional; m) îndeplineşte atribuţia "compartimentului de specialitate", în accepţiunea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare, în ceea ce priveşte angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor pentru investiţii şi lucrări de intervenţie şi contractele de servicii de proiectare, în care ministerul este autoritate contractantă; n) participă, prin specialişti desemnaţi, la şedinţele de avizare ale Consiliului tehnico-economic al ministerului, precum şi ale Consiliului tehnico-economic al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor; o) colaborează, după caz, cu celelalte direcţii sau compartimente din cadrul ministerului, al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi cu compartimentele de specialitate din cadrul altor ministere, pentru îndeplinirea atribuţiilor sale; p) analizează şi supune avizării Consiliului tehnico-economic notele de fundamentare pentru lucrările de intervenţie sau pentru construirea de obiective noi de investiţii, expertizele tehnice pentru intervenţiile la imobile sau studiile de prefezabilitate pentru obiectivele noi de investiţii, studiile de fezabilitate pentru lucrările de intervenţie sau pentru obiectivele noi de investiţii; q) analizează documentaţiile aferente obiectivelor de investiţii şi lucrărilor de intervenţie asupra construcţiilor, însuşite de ordonatorii secundari şi terţiari de credite, elaborate, avizate şi aprobate potrivit dispoziţiilor legale, documentaţii însoţite de toate avizele, acordurile şi autorizările prevăzute de lege; r) analizează şi verifică documentaţia de actualizare a valorii fiecărui obiectiv de investiţii (nou sau în continuare), a fiecărei lucrări de intervenţie asupra construcţiilor, în funcţie de evoluţia indicilor de preţuri, cu respectarea legislaţiei în domeniu, şi întocmeşte referatul sau nota cu propuneri pe care îl/o înaintează spre avizare Consiliului tehnico-economic; s) întocmeşte nota sau referatul privind avizarea de către Consiliul tehnico-economic a indicatorilor tehnico-economici, după caz, a modificării/actualizării acestora, pentru obiectivele de investiţii noi sau în continuare, precum şi pentru lucrările de intervenţie, pe care îl/o înaintează consiliului; t) participă prin persoanele desemnate prin ordin al ministrului justiţiei în comisiile de evaluare constituite pentru achiziţia de servicii sau lucrări din domeniul de activitate a direcţiei, pentru aparatul propriu al ministerului; u) colaborează cu Ministerul Public, după caz, la fundamentarea bugetului anual, aferent intervenţiilor asupra construcţiilor şi la proiectarea unor noi obiective, în care îşi au sediul comun instanţele judecătoreşti şi parchetele de pe lângă acestea, în baza protocolului încheiat între părţi; v) reprezintă ministerul, pe bază de delegaţie, în relaţiile cu alte ministere sau organisme de control şi avizare în domeniul tehnic şi al investiţiilor; w) poate propune ordonatorului principal de credite proiecte de norme şi instrucţiuni pentru aplicarea unitară a reglementărilor legale în domeniul investiţiilor şi lucrărilor de intervenţie care, odată aprobate, devin obligatorii, după caz, pentru instanţele judecătoreşti şi toate unităţile aflate în coordonarea sau subordinea ministerului; x) elaborează temele de proiectare pentru studiile de prefezabilitate şi fezabilitate ce vor fi comandate de către minister, ca autoritate contractantă; y) urmăreşte, inclusiv prin deplasări în teritoriu, stadiile fizice şi valorice ale investiţiilor sau lucrărilor de intervenţie proprii ale ministerului şi a celor ai căror beneficiari sunt ordonatorii secundari şi terţiari de credite, respectarea prevederilor din documentaţiile tehnico-economice şi tehnice, precum şi din contractele de proiectare sau de execuţie, propunând măsuri, acolo unde este cazul, şi participă, prin persoane desemnate, la activitate de recepţie la terminarea lucrărilor şi de recepţie finală a obiectivelor de investiţii şi a lucrărilor de intervenţie, potrivit legislaţiei în domeniu. (2) Serviciul de gestiune a investiţiilor îndeplineşte şi următoarele atribuţii: a) urmăreşte şi controlează modul în care se ţine evidenţa imobilelor şi modul în care este întocmită şi actualizată situaţia juridică, tehnică şi economică a imobilelor aflate în proprietatea sau administrarea ministerului şi a ordonatorilor secundari sau terţiari de credite; b) iniţiază activitatea referitoare la toate operaţiunile juridice cu privire la imobilele aflate în proprietatea sau în administrarea ministerului şi a instanţelor judecătoreşti, către ordonatorii secundari şi terţiari de credite, către unităţile aflate în subordinea ministerului şi către alte autorităţi şi instituţii ale administraţiei publice centrale şi/sau locale, în colaborare cu Direcţia elaborare acte normative, Direcţia avizare acte normative, Direcţia financiar-contabilă şi Direcţia contencios;-----------Lit. b) a alin. (2) al art. 136 a fost modificată de pct. 61 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013. c) întocmeşte Planul multianual de investiţii al ministerului, ca urmare a selecţiei obiectivelor de investiţii şi a lucrărilor de intervenţii, şi îl înaintează comisiei de prioritizare - constituită din membrii care nu fac parte exclusiv din cadrul Serviciului de gestiune a investiţiilor - pentru aplicarea criteriilor de prioritizare, în vederea stabilirii priorităţii la finanţare, potrivit legii; d) înaintează spre avizare, potrivit legii, Inspectoratului de Stat în Construcţii documentaţiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii noi/lucrărilor de intervenţie la care ministerul este autoritate contractantă; e) păstrează corespondenţa şi documentele serviciului potrivit Nomenclatorului arhivistic al Ministerului Justiţiei.2. Serviciul achiziţii publice  +  Articolul 137Serviciul achiziţii publice îndeplineşte următoarele atribuţii: a) solicită necesarul de achiziţii pentru anul următor de la fiecare compartiment din minister, centralizează acest necesar şi face propuneri privind necesarul de credite pentru achiziţii de bunuri, servicii şi lucrări, cu ocazia întocmirii proiectului de buget anual previzionat; b) întocmeşte programul anual al achiziţiilor publice al aparatului propriu al ministerului, în funcţie de bugetul aprobat, pe coduri C.P.V., în raport cu propunerile compartimentelor de specialitate, precum şi listele de dotări independente pentru aparatul propriu al ministerului, pe baza propunerilor formulate de compartimente, în conformitate cu prevederile bugetare şi le supune aprobării ordonatorului principal de credite; c) în baza solicitărilor compartimentelor din cadrul ministerului, pe parcursul anului, face propuneri către Serviciul financiar-contabilitate şi Serviciul buget privind efectuarea de rectificări bugetare şi întocmirea unei noi file de buget; d) efectuează modificări în programul anual al achiziţiilor publice, respectiv introducerea de noi poziţii sau modificarea celor existente, şi monitorizează permanent achiziţiile efectuate conform planului de achiziţii aprobat; e) organizează şi efectuează toate operaţiunile necesare desfăşurării procedurilor de achiziţii publice, altele decât cele care fac obiectul cumpărării directe, inclusiv a celor electronice, de la întocmirea documentaţiei de elaborare şi prezentare a ofertelor şi până la încheierea contractelor, a actelor adiţionale ale acestora, finanţate din creditele bugetare proprii ale ministerului, conform actelor normative în vigoare, pe baza specificaţiilor tehnice, termenelor şi condiţiilor specifice în baza cărora se va atribui contractul de achiziţie publică, precum şi a caietului de sarcini, întocmite de compartimentele ce solicită achiziţia; f) organizează şi efectuează toate operaţiunile necesare pentru demararea şi derularea procedurilor de achiziţii centralizate la nivelul ministerului pentru diferite produse sau servicii ai căror beneficiari finali sunt unităţile aflate în subordinea ministerului; g) efectuează activităţile necesare desfăşurării operaţiunilor de cumpărare directă, în condiţiile legii, pentru aprovizionarea cu bunuri şi servicii necesare desfăşurării activităţii aparatului propriu al ministerului, în baza referatelor de necesitate aprobate, întocmite de compartimentele de specialitate; h) întocmeşte rapoarte trimestriale către conducătorul ierarhic privind situaţia achiziţiilor existente în programul anual al achiziţiilor publice, efectuate în baza solicitărilor primite de la compartimentele de specialitate şi, în acest sens, urmăreşte monitorizarea acestuia în baza situaţiilor primite de la Serviciul financiar-contabilitate şi de la Serviciul patrimoniu-administrativ; i) întocmeşte şi înaintează periodic, conform legii, situaţia privind achiziţiile publice din bugetul propriu al ministerului către Autoritatea Naţională de Reglementare şi Monitorizare a Achiziţiilor Publice şi alte autorităţi competente, în funcţie de obiectul achiziţiei; j) furnizează date de specialitate în baza Legii nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a cererilor formulate de petenţi;