ORDIN nr. 1.412/C din 23 aprilie 2015privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Ministerului Justiţiei, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 120/C/2011
EMITENT
  • MINISTERUL JUSTIŢIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 318 din 11 mai 2015    Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 252/2013 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 1.079/2013 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 252/2013 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune, cu modificările ulterioare, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr. 137/2014 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei,în temeiul dispoziţiilor art. 13 şi art. 23 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul justiţiei emite următorul ordin:  +  Articolul IRegulamentul de organizare şi funcţionare a Ministerului Justiţiei, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 120/C/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 116 din 16 februarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 54, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 54. - (1) În cazul absenţei din instituţie, directorii şi ceilalţi conducători ai compartimentelor din structura organizatorică a ministerului deleagă, cu avizul şefului ierarhic superior, atribuţiile care le revin unei persoane cu funcţie de conducere din subordine sau, în lipsa acesteia ori în caz de imposibilitate obiectivă şi justificată a preluării atribuţiilor respective de către aceasta, unei persoane cu funcţie de execuţie din cadrul compartimentelor pe care le coordonează, cu acordul acesteia din urmă, prin decizie scrisă, întocmită în acest sens."2. La articolul 57, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 57. - (1) În cazul absenţei din instituţie, şefii de serviciu deleagă, cu avizul şefului ierarhic superior, atribuţiile care le revin unei persoane cu funcţie de conducere din direcţie sau, în lipsa acesteia ori în caz de imposibilitate obiectivă şi justificată a preluării atribuţiilor respective de către aceasta, unei persoane cu funcţie de execuţie din cadrul serviciilor pe care le coordonează, cu acordul acesteia din urmă, prin decizie scrisă, întocmită în acest sens."3. La articolul 60, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 60. - (1) În cazul absenţei din instituţie, şefii de birou deleagă, cu avizul şefului ierarhic superior, atribuţiile care le revin unei persoane cu funcţie de conducere din direcţie sau, în lipsa acesteia ori în caz de imposibilitate obiectivă şi justificată a preluării atribuţiilor respective de către aceasta, unei persoane cu funcţie de execuţie din cadrul birourilor pe care le coordonează, cu acordul acesteia din urmă, prin decizie scrisă, întocmită în acest sens."4. La articolul 63, litera e) se abrogă.5. Articolul 68 se abrogă.6. La articolul 73, litera j) se abrogă.7. La articolul 89 punctul 1, literele b) şi c) se abrogă.8. La articolul 89 punctul 1, litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:"f) participă la comisiile mixte şi verifică, împreună cu reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii, modul de efectuare a lucrărilor medico-legale;".9. La articolul 98, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) reprezintă ministerul şi apără drepturile şi interesele acestuia în faţa instanţelor judecătoreşti şi a altor organe jurisdicţionale, precum şi în procedurile de mediere, pe baza delegaţiei date de conducerea ministerului, precum şi în raporturile cu alte organe, cu persoane fizice sau juridice şi/sau formulează propuneri de delegare a dreptului de reprezentare;".10. La articolul 98, literele j) şi k) se abrogă.11. La articolul 98, după litera n) se introduce o nouă literă, litera n^1), cu următorul cuprins:"n^1) colaborează cu Direcţia financiar-contabilă, la sesizarea acesteia, pentru recuperarea creanţelor exigibile, în situaţia neexecutării benevole şi amiabile;".12. La articolul 98^1, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:"b) verifică şi avizează, sub aspectul legalităţii, clauzele contractelor şi actelor adiţionale încheiate de minister, atribuite în urma aplicării unor proceduri de achiziţie publică, precum şi ale tuturor convenţiilor/protocoalelor/înţelegerilor în care Ministerul Justiţiei este parte şi elaborează, alături de Direcţia investiţii, modele de contract de achiziţie publică;".13. La articolul 98^1, după litera f) se introduce o nouă literă, litera f^1), cu următorul cuprins:"f^1) verifică şi avizează, sub aspectul legalităţii, deciziile de reţinere sau de imputare privind recuperarea pagubelor cauzate de salariaţii aparatului propriu al ministerului;".14. La articolul 98^1, după litera l) se introduc două noi litere, literele l^1) şi l^2), cu următorul cuprins:"l^1) întocmeşte puncte de vedere consultative referitoare la modalitatea de interpretare şi aplicare a actelor normative, la solicitarea instituţiilor/autorităţilor publice sau a persoanelor fizice sau juridice, din dispoziţia conducerii ministerului, în condiţiile în care problema de drept intră în aria de competenţă a direcţiei;l^2) colaborează cu Direcţia investiţii - Serviciul gestiunea investiţiilor, la solicitarea expresă a acestui compartiment, în ceea ce priveşte operaţiunile juridice cu privire la imobilele aflate în proprietatea sau în administrarea ministerului şi a instanţelor judecătoreşti, dacă operaţiunea implică aspecte din sfera de atribuţii a Direcţiei contencios;".15. La articolul 108 punctul 1, literele a), b), c), e), h), i) şi k) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"a) stabileşte şi urmăreşte îndeplinirea obiectivelor României care derivă din calitatea de stat membru al UE şi care vizează aspecte de fond din aria proprie de competenţă a ministerului; b) participă, după consultarea şi cu sprijinul celorlalte compartimente din minister, la elaborarea documentelor programatice ale UE în domeniul justiţiei; c) coordonează, monitorizează şi sprijină îndeplinirea obligaţiilor în domeniul justiţiei care decurg din prevederile Tratatului de aderare a României la UE, ale celorlalte angajamente rezultate din procesul de aderare la UE, precum şi din strategiile şi programele naţionale adoptate în contextul politicilor UE;....................................................................... e) asigură notificarea către structurile de specialitate din cadrul Ministerului Afacerilor Externe a măsurilor normative luate de minister pentru transpunerea actelor normative ale UE, pe baza informaţiilor furnizate de compartimentele de specialitate;....................................................................... h) reprezintă, alături de direcţiile de specialitate, ministerul la comitetele şi grupurile de lucru ale Comisiei Europene şi Consiliului Uniunii Europene şi pregăteşte mandatele necesare pentru participare; i) pregăteşte, alături de direcţiile de specialitate, mandatele necesare pentru participarea conducerii ministerului la Consiliul Uniunii Europene - Justiţie şi Afaceri Interne sau la alte reuniuni la nivel înalt, în domeniile de competenţă ale direcţiei;....................................................................... k) formulează propunerile în vederea armonizării cadrului normativ ce intră în competenţa ministerului şi a instituţiilor din subordinea acestuia cu normele dreptului UE, în măsura în care se impune;".16. La articolul 108 punctul 1, litera j) se abrogă.17. La articolul 108 punctul 3, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:"d) analizează şi formulează puncte de vedere, în domeniul justiţiei, cu privire la compatibilitatea legislaţiei naţionale şi a instrumentelor internaţionale la care România este sau urmează să devină parte cu dispoziţiile internaţionale în materia drepturilor omului;".18. La articolul 108 punctul 4, literele c) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"c) participă la dezvoltarea dimensiunii civile a contribuţiei României în gestionarea crizelor din cadrul Politicii de securitate şi apărare comune (PSAC), prin gestionarea, împreună cu Direcţia resurse umane, a detaşării personalului din aparatul propriu al ministerului şi instituţiilor din subordinea acestuia la diverse operaţii civile de management al crizelor; d) emite puncte de vedere, la solicitarea compartimentelor de specialitate din minister, cu privire la proiectele de acte normative în domeniul apărării, securităţii naţionale, gestionării situaţiilor de criză care asigură implementarea acquis-ului UE în domenii de fond din aria proprie de competenţă a ministerului;".19. La articolul 115, literele m) şi v) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"m) întocmeşte proiectele de ordin de stabilire a drepturilor salariale pentru judecători şi asistenţi judiciari şi colaborează, după caz, cu direcţiile de specialitate din cadrul aparatului tehnico-administrativ al Consiliului Superior al Magistraturii şi cu instanţele judecătoreşti;....................................................................... v) ţine evidenţa asistenţilor judiciari şi gestionează dosarele profesionale ale acestora;".20. La articolul 115, după litera q) se introduce o nouă literă, litera q^1), cu următorul cuprins:"q^1) elaborează sau, după caz, analizează proiectele de ordin de numire şi de eliberare din funcţie a directorului general şi a directorilor generali adjuncţi ai Direcţiei Naţionale de Probaţiune;".21. La articolul 115, litera s) se abrogă.22. La articolul 117, litera c) se abrogă.23. La articolul 117, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:"d) dosarele profesionale ale personalului din minister şi ale asistenţilor judiciari;".24. La articolul 119, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:"(4) Serviciul resurse umane efectuează menţiunile referitoare la personalul de probaţiune în registrul şi opisul alfabetic prevăzute la alin. (1) până la data operaţionalizării departamentului cu atribuţii de resurse umane din cadrul Direcţiei Naţionale de Probaţiune."25. Articolele 130 - 132 se abrogă.26. La articolul 149, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:"d) întocmeşte proiectele deciziilor de reţinere sau de imputare privind recuperarea pagubelor cauzate de salariaţii aparatului propriu al ministerului, pe care le transmite spre avizare, sub aspectul legalităţii, Direcţiei contencios şi, ulterior aprobării acestora, le pune în executare;".27. După articolul 172 se introduce un nou titlu, titlul VII^1 "Direcţia Naţională de Probaţiune", cuprinzând articolele 172^1 şi 172^2, cu următorul cuprins:"TITLUL VII^1Direcţia Naţională de ProbaţiuneArt. 172^1. - (1) În cadrul ministerului funcţionează Direcţia Naţională de Probaţiune, structură cu personalitate juridică, constituită în temeiul Legii nr. 252/2013 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Activitatea Direcţiei Naţionale de Probaţiune este coordonată direct de către ministrul justiţiei. (3) Regulamentul de organizare şi funcţionare a sistemului de probaţiune se aprobă prin ordin al ministrului justiţiei.Art. 172^2. - (1) Până la data operaţionalizării departamentului cu atribuţii de resurse umane din cadrul Direcţiei Naţionale de Probaţiune, dar nu mai târziu de data de 1 octombrie 2015, Serviciul resurse umane din cadrul Direcţiei resurse umane din minister:- îndeplineşte atribuţiile prevăzute de lege referitoare la numirea, modificarea raporturilor de serviciu şi eliberarea din funcţie a personalului de probaţiune şi întocmeşte actele administrative de stabilire a drepturilor salariale ale acestuia;- îndeplineşte atribuţiile prevăzute la art. 19 alin. (2) şi (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.079/2013 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 252/2013 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune, cu modificările ulterioare;- ţine evidenţa personalului de probaţiune şi gestionează dosarele profesionale ale acestuia. (2) Până la data prevăzută la alin. (1), la nivelul Serviciului resurse umane din cadrul Direcţiei resurse umane din minister sunt organizate şi următoarele evidenţe: a) registrul privind personalul din serviciile de probaţiune, cu următoarele rubrici: număr curent, numele şi prenumele, studii, numărul dosarului profesional, alte date de interes; b) dosarele profesionale ale personalului de probaţiune. (3) Până la data operaţionalizării departamentului cu atribuţii economice şi administrative din cadrul Direcţiei Naţionale de Probaţiune, dar nu mai târziu de data de 1 octombrie 2015, Direcţia financiar-contabilă şi Direcţia investiţii din minister îndeplinesc atribuţiile prevăzute la art. 20 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.079/2013, cu modificările ulterioare. (4) Până la operaţionalizarea departamentelor din cadrul Direcţiei Naţionale de Probaţiune, altele decât cele prevăzute la alin. (1)-(3), compartimentele din cadrul ministerului îndeplinesc atribuţiile prevăzute la art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 1.079/2013, cu modificările ulterioare, potrivit specificului acestora. (5) Până la data angajării personalului specializat în Direcţia Naţională de Probaţiune şi în structurile teritoriale, Direcţia tehnologia informaţiei din minister, împreună cu tribunalele, asigură şi gestionează sistemele şi echipamentele de tehnologia informaţiei ale Direcţiei Naţionale de Probaţiune, respectiv ale structurilor teritoriale."28. La articolul 173, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:"(5) Compartimentele din minister sprijină Direcţia afaceri europene şi drepturile omului în vederea îndeplinirii atribuţiilor sale specifice reglementate la art. 108, luând în considerare, în special, termenele restrictive pe care este ţinută să le respecte România în relaţia cu instituţiile UE."  +  Articolul IICompartimentele din cadrul Ministerului Justiţiei vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul justiţiei,Robert Marius CazanciucBucureşti, 23 aprilie 2015.Nr. 1.412/C.-------