HOTĂRÂRE nr. 34 din 21 ianuarie 1999privind înființarea Institutului Limbii Române
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 27 ianuarie 1999  În temeiul art. 10 alin. (1) și al art. 141 lit. b) și j) din Legea învățământului nr. 84/1995, republicată,Guvernul României hotărăște:  +  Articolul 1Se înființează Institutul Limbii Române, instituție publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Educației Naționale, având sediul în municipiul București, str. General Berthelot nr. 28-30.  +  Articolul 2(1) Institutul Limbii Române are drept obiect de activitate promovarea cunoașterii limbii române, sprijinirea persoanelor care învață această limbă și atestarea cunoștințelor de limba română.(2) Institutul Limbii Române eliberează absolvenților programului de pregătire un certificat care atesta competența în domeniul cunoașterii limbii române.  +  Articolul 3Institutul Limbii Române are următoarele atribuții:a) sprijină persoanele care doresc sa invete limba română, încurajând caracterul sistematic, profesionalizat, de însușire și răspândire a limbii române;b) susține universitățile din țara în elaborarea cursurilor și a materialelor didactice, destinate persoanelor care doresc sa studieze limba română ca pe o limbă străină;c) organizează, pe baze contractuale, cursuri în domeniu și eliberează certificate autorizate care atesta cunoașterea limbii române;d) susține logistic lectoratele românești din străinătate și colaborează cu institutele sau catedrele de studii românești din afară tarii;e) furnizează materiale pentru cursurile de reciclare a cadrelor didactice din afară tarii, care predau în limba română, cat și materialele necesare pentru invatarea limbii române;f) propune și coordonează programe de colaborare interegionala, transfrontaliera, în domeniul învățământului în limba română.  +  Articolul 4Activitatea Institutului Limbii Române este coordonata de un consiliu de coordonare format din 7 membri. Membrii consiliului de coordonare sunt propuși de instituțiile subordonate Ministerului Educației Naționale, Ministerului Culturii, Academiei Române, Uniunii Scriitorilor și de alte instituții cu preocupări în domeniul promovării limbii române. Componenta consiliului de coordonare este stabilită prin ordin al ministrului educației naționale. Președintele consiliului de coordonare va fi propus de acesta și va fi numit prin ordin al ministrului educației naționale. Membrii consiliului de coordonare vor fi retribuiți pe baza unor convenții civile pentru prestări servicii, încheiate cu Institutul Limbii Române.  +  Articolul 5Activitatea Institutului Limbii Române se va desfășura pe baza Regulamentului de organizare și funcționare, elaborat de consiliul de coordonare prevăzut la art. 4, în termen de 30 de zile de la numirea sa, și aprobat prin ordin al ministrului educației naționale.  +  Articolul 6(1) Numărul maxim de posturi al Institutului Limbii Române este de 8, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat Ministerului Educației Naționale pentru instituțiile de învățământ. În numărul maxim de posturi nu sunt cuprinși membrii consiliului de coordonare prevăzut la art. 4.(2) Structura organizatorică și statul de funcții se aproba prin ordin al ministrului educației naționale.(3) Încadrarea și salarizarea personalului se fac potrivit anexelor nr. VII/1, VIII/1 și VIII/2 la Legea nr. 154/1998, referitoare la stabilirea unor coeficienți de ierarhizare a salariilor de baza pentru personalul din sectorul bugetar.  +  Articolul 7(1) Începând cu anul 1999, finanțarea cheltuielilor de funcționare și de capital se asigura din venituri extrabugetare și din alocații de la bugetul de stat, prin Ministerul Educației Naționale, de la cap. "Învățământ".(2) Veniturile extrabugetare provin din taxe, sponsorizări, donații și din venituri proprii, realizate în condițiile legii. Cuantumul taxelor se stabilește prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 8La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 690/1997 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 309 din 13 noiembrie 1997, cu modificările și completările ulterioare, se completează la lit. a) Unitățile de învățământ cu punctul IX^7 cu următorul cuprins: IX7. Institutul Limbii Române - Venituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat
  PRIM-MINISTRU
  RADU VASILE
  Contrasemnează:
  Ministrul educației naționale,
  Andrei Marga
  Ministrul finanțelor,
  Decebal Traian Remes
  Ministrul afacerilor externe,
  Andrei Plesu
  Ministrul muncii și protecției sociale,
  Alexandru Athanasiu