HOTĂRÂRE nr. 24 din 25 aprilie 2015privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 5/2007
EMITENT
  • CONSILIUL DE MEDIERE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 293 din 29 aprilie 2015    În temeiul art. 17 alin. (2) şi al art. 71 alin. (1) din Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, cu modificările şi completările ulterioare,Consiliul de mediere adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICRegulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 5/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 505 din 27 iulie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 3, alineatul (1^1) va avea următorul cuprins:"(1^1) Mediatorul autorizat este înscris în Tabloul mediatorilor în condiţiile prevăzute la art. 12 din Lege."2. La articolul 3, alineatul (3) se abrogă.3. La articolul 8, alineatul (6) va avea următorul cuprins:"(6) Comisia consultativă a corpului profesional este constituită din preşedinţii corpului profesional al mediatorilor autorizaţi din fiecare judeţ, a cărei consultare este necesară pentru adoptarea oricăror decizii privitoare la organizarea şi reglementarea profesiei de mediator."4. La articolul 18, litera k) va avea următorul cuprins:"k) întocmeşte şi actualizează cel puţin semestrial Registrul organizaţiilor din domeniul medierii, în condiţiile prevăzute de prezentul regulament, şi îl publică pe portalul său web."5. La articolul 18, literele l) şi u) se abrogă.6. La articolul 39 alineatul (2), litera d) se abrogă.7. La articolul 40 alineatul (9), litera b) se abrogă.8. La articolul 40, alineatul (9^1) se abrogă.9. La articolul 45, alineatul (4) va avea următorul cuprins:"(4) Mediatorii care îndeplinesc condiţiile art. 23 din Lege şi pentru care intervine o cauză de suspendare conform Legii rămân înscrişi în Tabloul mediatorilor, care se publică anual în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu menţiunea «suspendat» şi înscrierea datei de la care devine aplicabilă cauza de suspendare."10. Articolul 52^16 se abrogă.11. Articolul 83^1 va avea următorul cuprins:"Art. 83^1. - În vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin şi în scopul informării publice, Consiliul înfiinţează un singur registru al organizaţiilor din domeniul medierii RODM, care cuprinde o singură secţiune publicată pe site-ul Consiliului de mediere."12. Articolele 83^2, 83^3, 83^4, 83^5, 83^6, 83^7, 83^8, 83^9 şi 83^10 se abrogă.13. La anexa nr. 2B, litera b) se abrogă.PreşedinteleConsiliului de mediere,Mugur Bogdan MitroiBucureşti, 25 aprilie 2015.Nr. 24.----