NORMĂ nr. 9 din 10 aprilie 2015privind autorizarea și funcționarea brokerilor de asigurare și/sau de reasigurare
EMITENT
 • AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 22 aprilie 2015  În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. b) și art. 6 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,în conformitate cu art. 5 lit. b), art. 8 alin. (1), art. 35 și 36 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare,potrivit deliberărilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din ședința din data de 1 aprilie 2015,Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea normă:  +  Capitolul I Domeniul de aplicare  +  Articolul 1Prezenta normă reglementează:a) condițiile care trebuie îndeplinite și documentele pe care trebuie să le prezinte persoanele juridice române pentru obținerea autorizației de funcționare ca brokeri de asigurare și/sau de reasigurare, precum și condițiile de menținere a acesteia;b) fuziunea și divizarea brokerilor de asigurare și/sau de reasigurare;c) condițiile care trebuie îndeplinite și documentele pe care trebuie să le prezinte brokerii de asigurare și/sau de reasigurare pentru desfășurarea activității de intermediere pe teritoriul statelor membre.  +  Capitolul II Condiții privind obținerea autorizației de funcționare  +  Articolul 2(1) În vederea obținerii autorizației de funcționare ca broker de asigurare și/sau de reasigurare, solicitantul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:a) să fie persoană juridică română a cărei denumire să nu inducă în eroare publicul și să cuprindă în mod obligatoriu sintagma "broker de asigurare", "broker de asigurare-reasigurare" sau "broker de reasigurare", după caz, în limba română ori într-o limbă de largă circulație internațională;b) să aibă un capital social subscris și vărsat în formă bănească, a cărui valoare nu poate fi mai mică de 150.000 lei;c) să aibă în vigoare un contract de asigurare de răspundere civilă profesională valabil pe teritoriul statelor membre cu o limită minimă de acoperire de 1.250.000 euro/eveniment și o sumă agregată de 1.850.000 euro pe an, fără franșiză, și să prevadă clauzele minime obligatorii, conform anexei nr. 5;d) să aibă ca obiect de activitate numai activitatea de broker de asigurare și/sau de reasigurare, cu excepția prevăzută la art. 35 alin. (19) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare;e) să aibă sediu social, destinat exclusiv desfășurării activității pentru care a fost autorizat, unde se va transmite și se va primi corespondența, sediu la care să fie prezent un angajat, în cadrul programului zilnic de lucru, și care să îndeplinească următoarele condiții:1. sediul social și punctele de lucru să nu fie situate la subsolurile clădirilor, cu excepția clădirilor de birouri tip centru de afaceri, să aibă o dotare tehnică adecvată, care să asigure buna desfășurare a activității;2. sediul social și punctele de lucru să dispună de tehnică de calcul care să permită gestionarea polițelor de asigurare în condiții optime și care să cuprindă: calculatoare și software, imprimante, conexiuni internet, telefon, fax etc.;f) din documentele prezentate să rezulte că brokerul de asigurare și/sau de reasigurare nu este și nu va fi acționar ori asociat direct sau indirect ori administrator al unui asigurător, reasigurător, agent de asigurare sau de reasigurare ori al unui agent de asigurare subordonat și că nu are și nu va avea ca acționar sau asociat direct sau indirect ori ca administrator un asigurător, reasigurător, un agent de asigurare sau de reasigurare, un agent de asigurare subordonat sau conducătorul unui agent de asigurare persoană juridică;g) asociații/acționarii direcți și indirecți, conducătorii executivi și administratorii să nu aibă fapte înscrise în cazierul judiciar pentru infracțiuni contra patrimoniului și cazier fiscal pentru infracțiuni prevăzute în legislația financiar-fiscală;h) conducătorii executivi să aibă studii superioare și o experiență de cel puțin 2 ani într-o funcție de conducere în domeniul asigurărilor sau de cel puțin 4 ani într-o funcție de conducere în domeniul financiar-bancar. Această prevedere se aplică și administratorilor, atunci când aceștia au atribuții similare conducerii executive;i) conducătorii executivi trebuie să dispună de bună reputație, onestitate și probitate morală. În cazurile în care persoana propusă în funcția de conducător executiv a fost sancționată cu retragerea autorizației de către o autoritate din România sau din străinătate însărcinată cu supravegherea în domeniul asigurărilor sau financiar-bancar, aceasta nu va mai putea fi aprobată într-o funcție de conducere similară pentru o perioadă de 5 ani;j) conducătorii executivi să nu dețină aceeași funcție la o altă persoană juridică română sau străină, după obținerea autorizației de funcționare ori după aprobarea de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, precum și în timpul exercitării funcției la brokerul de asigurare și/sau de reasigurare, cu excepția posibilității desfășurării de activități didactice și cercetare științifică, cu evitarea conflictului de interese;k) administratorii să nu fie angajați ai societăților de asigurare și/sau de reasigurare, persoană juridică română sau străină, pe perioada mandatului la brokerul de asigurare și/sau de reasigurare;l) persoana propusă pentru funcția de conducător executiv trebuie să dețină certificat de absolvire a unui program de calificare profesională sau a unui program de pregătire profesională continuă, după caz, conform prevederilor normelor privind calificarea profesională și pregătirea continuă a intermediarilor în asigurări;m) să achite taxa de autorizare prevăzută la pct. 1.38 din anexa nr. 3 "Venituri provenite din alte activități" din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară. În cazul respingerii cererii de autorizare sau a retragerii documentației de către solicitant, taxa de autorizare nu se restituie.(2) Autoritatea de Supraveghere Financiară poate verifica anterior acordării autorizației de funcționare și oricând în perioada funcționării dacă sediul social al brokerului de asigurare și/sau de reasigurare este corespunzător pentru desfășurarea activității de intermediere și îndeplinește cerințele prevăzute la alin. (1) lit. e), precum și oricând pe parcursul desfășurării activității acestuia.  +  Articolul 3Persoanele juridice române care solicită obținerea autorizației de funcționare ca broker de asigurare și/sau de reasigurare vor depune la Autoritatea de Supraveghere Financiară următoarele documente:a) cerere standard de obținere a autorizației de funcționare, în forma prezentată în anexa nr. 1, care să fie însoțită de un opis al documentelor existente în dosarul de autorizare. Documentația se va depune într-un singur exemplar, îndosariată și paginată;b) copii ale documentelor care atestă constituirea societății:1. actul constitutiv cu data certă dobândită prin depunerea la Oficiul Registrului Comerțului (ORC), în care obiectul de activitate este definit conform art. 2 alin. (1) lit. d);2. certificatul de înregistrare emis de ORC;3. certificatul constatator care să cuprindă toate datele de identificare a societății;c) copia documentului de plată și cea a extrasului de cont care să ateste aportul integral în numerar la capitalul social al tuturor asociaților/acționarilor, existența capitalului social vărsat integral în numerar, la data înregistrării acestuia la ORC;d) structura organizatorică, regulamentul de organizare și funcționare, cu precizarea distinctă a răspunderilor și limitelor de competență pentru conducătorii executivi și administratorii din cadrul brokerului de asigurare și/sau de reasigurare;e) copia documentului care atestă plata taxei de autorizare în contul Autorității de Supraveghere Financiară;f) copie de pe contractul de asigurare de răspundere civilă profesională, cu respectarea prevederilor art. 2 alin. (1) lit. c), și dovada privind plata primei de asigurare (integrală sau a ratelor);g) copia contractului de închiriere sau de comodat ori a actului de proprietate al sediului social înregistrat la administrația financiară teritorială, după caz;h) documentele prevăzute la art. 4, 5 și 6.  +  Articolul 4Documentele necesare pentru aprobarea conducătorilor executivi sunt următoarele:a) certificatele de cazier judiciar și fiscal, în termenul legal de valabilitate, în original;b) copia legalizată a diplomei de studii superioare;c) documente oficiale (contract de muncă/de management, decizii/carte de muncă, adeverințe, extras Revisal etc.) prin care să se facă dovada experienței de cel puțin 2 ani într-o funcție de conducere operativă în domeniul asigurărilor, respectiv 4 ani într-o funcție de conducere operativă în domeniul financiar-bancar;d) curriculum vitae, Europass, cu semnătură olografă;e) copia actului de identitate a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de posesor prin semnătură olografă;f) copia certificatului de absolvire care atestă promovarea examenului de calificare profesională sau a examenului de pregătire profesională continuă, după caz;g) declarație atestată potrivit legii sau autentificată de un notar public, pe propria răspundere, din care să reiasă că respectă și va respecta prevederile art. 2 alin. (1) lit. i) și j), în original, conform anexei nr. 2.  +  Articolul 5Documentele necesare pentru numirea administratorilor sunt următoarele:a) certificatele de cazier judiciar și fiscal, în termenul legal de valabilitate, în original;b) curriculum vitae, Europass, cu semnătură olografă;c) copia actului de identitate a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de posesor prin semnătură olografă;d) declarație atestată potrivit legii sau autentificată de un notar public, pe propria răspundere, din care să reiasă că respectă și va respecta prevederile art. 2 alin. (1) lit. f) și k), în original, conform anexei nr. 3.  +  Articolul 6Documentele necesare pentru aprobarea acționarilor sau asociaților semnificativi direcți și indirecți sunt următoarele:a) certificatele de cazier judiciar și fiscal, în termenul legal de valabilitate, în original;b) curriculum vitae, Europass, cu semnătură olografă;c) copia actului de identitate a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de posesor prin semnătură olografă;d) documente oficiale din care să rezulte acționarii sau asociații semnificativi direcți și indirecți, inclusiv ultimul acționar sau asociat semnificativ indirect persoană fizică;e) declarație atestată potrivit legii sau autentificată de un notar public, pe propria răspundere, din care să reiasă că respectă și va respecta prevederile art. 2 alin. (1) lit. f) în original, conform anexei nr. 4.  +  Capitolul III Condiții privind menținerea autorizației de funcționare  +  Articolul 7(1) După obținerea autorizației de funcționare orice modificare a documentelor sau a condițiilor pe baza cărora s-a acordat această autorizație se va face numai ulterior aprobării de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu excepția prelungirii valabilității contractului de închiriere/comodat pentru sediul social, precum și în cazul deschiderii sau închiderii sediilor secundare/punctelor de lucru.(2) Aprobarea nu se acordă în cazul în care brokerul de asigurare și/sau de reasigurare nu și-a îndeplinit toate obligațiile prevăzute de dispozițiile legale, de reglementările și deciziile Autorității de Supraveghere Financiară.(3) Condițiile și documentele solicitate asociaților sau acționarilor semnificativi, menționate la art. 6, se aplică și în cazul persoanelor fizice și juridice care dobândesc ulterior această calitate la brokerul de asigurare și/sau de reasigurare.(4) Condițiile și documentele solicitate conducătorilor executivi și administratorilor, menționate la art. 4 și 5, se aplică și în cazul persoanelor fizice care dobândesc ulterior această calitate la brokerul de asigurare și/sau de reasigurare și persoanelor care primesc un nou mandat, în cazul administratorilor.(5) În situația în care o persoană juridică este numită administrator, ea este obligată să își desemneze un reprezentant persoană fizică care va fi supus acelorași condiții și obligații ca administratorul persoană fizică, care acționează în nume propriu.(6) Toate solicitările de aprobare privind modificarea documentelor sau a condițiilor pe baza cărora s-a acordat autorizația de funcționare ca broker de asigurare și/sau de reasigurare vor fi însoțite de dovada plății taxei prevăzute la art. 13 alin. (9) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.(7) După obținerea autorizației de funcționare toate condițiile pe baza cărora s-a acordat această autorizație vor fi îndeplinite pe toată perioada de funcționare a brokerului de asigurare și/sau de reasigurare.(8) Brokerul de asigurare și/sau de reasigurare are obligația de a deține pe tot parcursul desfășurării activității de intermediere un contract de asigurare de răspundere civilă profesională, cu respectarea prevederilor art. 2 alin. (1) lit. c). Brokerul de asigurare și/sau de reasigurare are obligația actualizării limitelor de acoperire prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. c) la reînnoirea contractului de asigurare de răspundere civilă profesională și să trimită, la orice reînnoire, copia scanată a poliței la următoarea adresă electronică: intermediari.asig@asfromania.ro(9) Orice modificare a condițiilor pe baza cărora s-a obținut autorizația de funcționare a brokerului de asigurare și/sau de reasigurare se va depune în mod obligatoriu la ORC numai însoțită de aprobarea Autorității de Supraveghere Financiară, cu excepția prelungirii valabilității contractului de închiriere/comodat pentru sediul social, precum și în cazul deschiderii sau închiderii sediilor secundare/punctelor de lucru. Brokerul de asigurare și/sau de reasigurare are obligația notificării acestor modificări Autorității de Supraveghere Financiară, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data efectuării modificării.(10) În cazul demisiei conducătorului executiv, acesta are obligația ca în termen de 10 zile calendaristice de la data demisiei să aducă la cunoștința Autorității de Supraveghere Financiară acest fapt și să comunice data de la care se va realiza vacantarea postului.(11) În cazul în care intervin schimbări/modificări în actele de identitate ale conducătorilor executivi, acestea vor fi aduse la cunoștința Autorității de Supraveghere Financiară în termen de 30 de zile calendaristice de la schimbarea/modificarea acestora, însoțite de înscrisurile doveditoare.(12) În termen de 10 zile calendaristice de la data vacantării unei poziții deținute de o persoană din conducerea executivă sau de un administrator, brokerul de asigurare și/sau de reasigurare va comunica în scris Autorității de Supraveghere Financiară numele și funcția persoanei respective, precum și înscrisuri din care să rezulte data încetării contractului de muncă/management ori de administrare/mandat.(13) În cazul vacantării unei poziții deținute de una din persoanele prevăzute la alin. (12), perioada până la propunerea și depunerea documentației complete pentru o nouă persoană nu trebuie să depășească 90 de zile calendaristice, de la data vacantării.  +  Articolul 8Persoanele fizice sau juridice prevăzute la art. 4, 5 și 6 au obligația de a actualiza declarațiile sau documentele comunicate Autorității de Supraveghere Financiară ori de câte ori informațiile furnizate nu mai sunt conforme cu realitatea. Termenul de actualizare a declarațiilor și/sau documentelor este de 30 de zile calendaristice de la data la care a intervenit modificarea respectivă.  +  Articolul 9În activitatea de intermediere a brokerilor de asigurare și/sau de reasigurare sunt practici interzise:a) oferirea, negocierea ori intermedierea de produse de asigurare prin metoda de vânzare piramidală sau orice alte procedee similare;b) condiționarea participării unei persoane la cursuri de instruire/seminare de specialitate de încheierea de asigurări, în nume propriu ori pentru alți membri ai familiei;c) faptul de a propune unei persoane să colecteze adeziuni sau să se înscrie pe o listă, făcând-o să spere câștiguri financiare rezultate din creșterea numărului de persoane recrutate sau înscrise;d) publicitatea mincinoasă, promisiuni false sau prezentarea eronată a unor materiale având drept scop recrutarea de noi colaboratori sau potențiali clienți în vederea realizării unor campanii ulterioare în domeniul asigurărilor.  +  Articolul 10Este permisă vânzarea produselor de asigurare prin rețele (multilevel marketing) ca o formă a vânzării directe prin care produsele de asigurare sunt oferite potențialilor asigurați/asiguraților prin intermediul asistenților în brokeraj și/sau al personalului propriu, care primesc un comision de la un broker de asigurare și/sau de reasigurare pentru vânzările proprii ale acestuia.  +  Capitolul IV Dreptul de stabilire și libertatea de a presta servicii  +  Articolul 11(1) Brokerii de asigurare și/sau de reasigurare autorizați de Autoritatea de Supraveghere Financiară pot desfășura activitate de intermediere pe teritoriul statelor membre în condițiile prevăzute de art. 361 din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare, numai după informarea prealabilă a Autorității de Supraveghere Financiară.(2) Pentru desfășurarea activității de intermediere pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene și al celorlalte state aparținând Spațiului Economic European în baza dreptului de stabilire sau în baza libertății de a presta servicii se va depune documentația prevăzută la anexa nr. 6.(3) În termen de 30 de zile calendaristice de la primirea informării prevăzute la alin. (1), Autoritatea de Supraveghere Financiară transmite informațiile primite autorității competente din statul membru gazdă și informează brokerul de asigurare și/sau de reasigurare cu privire la această comunicare în conformitate cu prevederile art. 361 din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.(4) Brokerul de asigurare și/sau de reasigurare își poate începe activitatea ulterior primirii din partea Autorității de Supraveghere Financiară a unei adrese care va conține condițiile naționale de desfășurare a activității de intermediere în asigurări pe teritoriul statului membru gazdă, dacă acestea i-au fost comunicate de către autoritatea competentă din statul membru gazdă.  +  Capitolul V Fuziunea și divizarea  +  Articolul 12Fuziunea sau, după caz, divizarea brokerilor de asigurare și/sau de reasigurare se realizează conform prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, și cu respectarea prevederilor prezentei norme.  +  Articolul 13Autoritatea de Supraveghere Financiară aprobă fuziunea sau, după caz, divizarea brokerilor de asigurare și/sau de reasigurare dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:a) fuziunea are loc numai între 2 sau mai mulți brokeri de asigurare și/sau de reasigurare și dacă pentru brokerul de asigurare și/sau de reasigurare nou-înființat prin fuziune sunt îndeplinite condițiile de autorizare prevăzute de prezenta normă;b) în cazul divizării brokerul de asigurare și/sau de reasigurare implicat comunică hotărârea adunării generale a asociaților/acționarilor din care să rezulte obiectele de activitate ale societăților care vor rezulta în urma divizării și, pentru brokerii de asigurare și/sau de reasigurare nou-înființați rezultați în urma divizării, dacă sunt îndeplinite condițiile de autorizare prevăzute de prezenta normă;c) în urma fuziunii sau divizării este îndeplinită cerința privind capitalul social minim prevăzută la art. 2 alin. (1) lit. b).  +  Articolul 14În vederea aprobării fuziunii sau divizării, brokerii de asigurare și/sau de reasigurare vor depune la Autoritatea de Supraveghere Financiară următoarea documentație:a) cererea de aprobare a fuziunii sau divizării, semnată de conducătorii executivi ai brokerilor de asigurare și/sau de reasigurare implicați în operațiune, prevăzută în anexa nr. 7;b) proiectul de fuziune, respectiv de divizare, potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, însoțit, dacă este cazul, de avizul eliberat de Consiliul Concurenței în cazul fuziunii;c) hotărârile adunărilor generale ale brokerilor de asigurare și/sau de reasigurare respectivi privind fuziunea sau divizarea;d) proiectul actului/actelor constitutiv/constitutive al/ale brokerilor de asigurare și/sau de reasigurare rezultați din care să reiasă structura asociaților/acționarilor și părțile sociale/acțiunile deținute din capitalul social;e) bilanțul contabil de fuziune sau, după caz, de divizare, la data încheierii proiectului de fuziune sau divizare;f) raportările brokerilor de asigurare și/sau de reasigurare privind taxa de funcționare datorată, la data încheierii proiectului de fuziune sau de divizare;g) raportul cenzorilor/auditorilor externi independenți ai brokerilor de asigurare și/sau de reasigurare participanți, privitor la fuziune sau divizare din care să rezulte structura acționarilor/asociaților și părțile sociale deținute din capitalul social;h) documentele prevăzute în prezenta normă privind autorizarea brokerilor de asigurare și/sau de reasigurare, pentru brokerii nou-înființați;i) dovezile înștiințării clienților privind intenția de fuziune sau, după caz, de divizare;j) dovezile privind reconcilierea soldurilor conturilor de creanțe și datorii înregistrate cu asigurătorii, conform bilanțului de fuziune sau divizare, confirmate de asigurătorii/reasigurătorii în cauză;k) copiile extraselor de cont privind operațiunile efectuate în numele sau în contul asiguraților/reasiguraților, prevăzute la art. 33 alin. (41) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare, însoțite de detalierea analitică a soldurilor conturilor, la data încheierii proiectului de fuziune sau divizare;l) cererea de retragere a autorizației de funcționare a societății absorbite/divizate care își încetează activitatea de broker de asigurare și/sau de reasigurare, după caz;m) orice alte informații pe care Autoritatea de Supraveghere Financiară le consideră de natură să susțină viabilitatea proiectului prezentat.  +  Articolul 15(1) În termen de 45 de zile calendaristice de la primirea cererii de aprobare a fuziunii sau divizării brokerilor de asigurare și/sau de reasigurare, însoțită de documentația completă prevăzută în prezenta normă, Autoritatea de Supraveghere Financiară se va pronunța asupra acesteia, prin decizie motivată, în sensul aprobării fuziunii sau divizării ori al respingerii cererii de aprobare.(2) Apariția unor modificări față de proiectul inițial va determina o nouă evaluare din partea Autorității de Supraveghere Financiară.(3) În cazul unei decizii favorabile, Autoritatea de Supraveghere Financiară va confirma faptul că procesul de aprobare s-a încheiat și va proceda, după caz, la eliberarea autorizațiilor de funcționare pentru brokerii nou-înființați sau la retragerea corespunzătoare a autorizațiilor brokerilor de asigurare și/sau de reasigurare, în situația fuziunii prin absorbție ori a divizării realizate prin împărțirea întregului patrimoniu ori transmiterea unei părți din patrimoniu la 2 sau mai mulți brokeri de asigurare și/sau de reasigurare.(4) Decizia Autorității de Supraveghere Financiară prin care se aprobă fuziunea sau divizarea devine opozabilă terților după publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.(5) Concomitent cu aprobarea fuziunii sau a divizării, după caz, Autoritatea de Supraveghere Financiară va retrage autorizația brokerilor de asigurare și/sau de reasigurare care își încetează activitatea.(6) Decizia privind retragerea autorizației brokerilor de asigurare și/sau de reasigurare care își încetează activitatea se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și va produce efecte începând cu data fuziunii, respectiv a divizării, conform prevederilor art. 249 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Capitolul VI Alte dispoziții  +  Articolul 16Autoritatea de Supraveghere Financiară aprobă suspendarea sau încetarea activității brokerilor de asigurare și/sau de reasigurare, la cererea acestora, după comunicarea hotărârii/deciziei asociaților/acționarilor, în original, și verificarea prealabilă de către direcțiile de specialitate ale acesteia a următoarelor documente:a) situația financiară a societății la data solicitării cererii de suspendare/încetare a activității;b) rezilierea contractelor încheiate cu asigurătorii, în cazul încetării activității, iar pentru suspendare, notificarea asigurătorilor cu privire la suspendarea solicitată;c) situația decontărilor cu asigurătorii (prime și documente cu regim special);d) notificarea asiguraților cu privire la încetarea/suspendarea și îndrumarea acestora direct către asigurători pentru contractele de asigurare în derulare;e) situația litigiilor;f) situația taxelor datorate Autorității de Supraveghere Financiară.  +  Articolul 17Autoritatea de Supraveghere Financiară va retrage autorizația de funcționare și va radia din "Registrul brokerilor de asigurare/reasigurare" brokerii de asigurare și/sau de reasigurare în condițiile prevăzute la art. 35 alin. (7) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 18În termen de 30 de zile de la data retragerii autorizației de funcționare ca broker de asigurare și/sau de reasigurare de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile au obligația de a elimina din denumire sintagma "broker de asigurare", "broker de asigurare-reasigurare" sau "broker de reasigurare" și din obiectul de activitate codurile CAEN 6621, 6622 și 6629, după caz.  +  Capitolul VII Dispoziții finale  +  Articolul 19Constatarea obținerii autorizației de funcționare, precum și obținerea aprobărilor ulterioare de modificare a documentelor ori condițiilor pe baza cărora s-a acordat această autorizare în baza unor documente sau informații neconforme cu realitatea dau dreptul Autorității de Supraveghere Financiară să ia măsuri privind sancționarea persoanelor responsabile, sancțiuni care pot ajunge până la retragerea autorizației sau aprobării acordate, după caz.  +  Articolul 20(1) Brokerii de asigurare și/sau de reasigurare autorizați la data intrării în vigoare a prezentei norme vor solicita aprobarea majorării capitalului social la nivelul prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. b), până la data de 31 decembrie 2015.(2) Neîndeplinirea prevederilor alin. (1) are drept consecință retragerea autorizației de funcționare a brokerului de asigurare și/sau reasigurare, în condițiile stabilite de legislația în vigoare.  +  Articolul 21Toate documentele și informațiile prevăzute în prezenta normă trebuie transmise în limba română, iar pentru documentele emise într-o limbă de circulație internațională se va depune o copie autentificată în țara de origine, împreună cu traducerea legalizată.  +  Articolul 22Autoritatea de Supraveghere Financiară, în vederea fundamentării deciziei de autorizare, poate solicita prezentarea de documente, situații, informații de la asociați sau acționari, conducători executivi, administratori sau de la oricare altă persoană fizică sau juridică care are legătură, directă ori indirectă, cu activitatea acestora, precum și de la alte instituții sau autorități din țară ori din străinătate.  +  Articolul 23(1) Autoritatea de Supraveghere Financiară decide asupra acordării autorizației necesare desfășurării activității în calitate de broker de asigurare și/sau de reasigurare ori asupra respingerii cererii de autorizare, în termen de 60 de zile calendaristice de la data depunerii documentației complete.(2) Dacă în termen de 45 de zile calendaristice de la data la care se solicită completarea documentației depuse în vederea autorizării desfășurării activității în calitate de broker de asigurare și/sau de reasigurare sau dacă în cazul modificării condițiilor pe baza cărora s-a obținut autorizația de funcționare nu se completează documentația, solicitarea se clasează.  +  Articolul 24Brokerii de asigurare și/sau de reasigurare virează sumele reprezentând taxa de autorizare/aprobare în contul Autorității de Supraveghere Financiară afișat pe site-ul acesteia, www.asfromania.ro, iar pe documentul de plată se va menționa Codul Fiscal al A.S.F.  +  Articolul 25Termenele prevăzute de prezenta normă, care expiră într-o zi de sărbătoare legală, se vor prelungi până la sfârșitul următoarei zile lucrătoare.  +  Articolul 26Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta normă.  +  Articolul 27Nerespectarea prevederilor prezentei norme se sancționează în condițiile și potrivit prevederilor art. 39 din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 28Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării acesteia.  +  Articolul 29La data intrării în vigoare a prezentei norme se abrogă:a) Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 15/2010 pentru punerea în aplicare a Normelor privind autorizarea brokerilor de asigurare și/sau de reasigurare, precum și condițiile de menținere a acesteia, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 14 din 6 ianuarie 2011, cu modificările și completările ulterioare;b) Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 113.112/2006 pentru punerea în aplicare a Normelor privind aprobarea fuziunii/divizării brokerilor de asigurare și/sau de reasigurare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 572 din 3 iulie 2006.
  Președintele
  Autorității de Supraveghere Financiară,
  Mișu Negrițoiu
  București, 10 aprilie 2015.Nr. 9.  +  Anexa nr. 1CERERE STANDARDprivind autorizarea ca broker de asigurare și/sau reasigurare    Data ............    1. Denumirea completă pentru persoana juridică ........................    2. Numărul de înmatriculare la ORC ....................................    3. Codul unic de înregistrare .........................................    4. Adresa pentru sediul social ........................................    5. Numărul de telefon fix și mobil ....................................    6. Numărul de fax .....................................................    7. Adresa generală de e-mail ..........................................    8. Numele și funcțiile persoanelor semnificative: .....................    .......................................................................    9. Numele sau denumirea, după caz, al/a asociaților sau acționarilor       semnificativi:    .......................................................................    .......................................................................    10. Persoana de contact (numele, prenumele, funcția, telefon și adresă       e-mail) ............................................................    11. Reprezentantul legal ..............................................    .......................................................................    12. Opisul documentelor depuse: .......................................    .......................................................................    Subsemnatul (conducătorul executiv), ........, în calitate de reprezentant    legal al .............................................................,    cunoscând prevederile Codului penal privind falsul în declarații, declar    pe propria răspundere că toate informațiile și documentele sunt complete    și conforme cu realitatea și că nu există alte fapte relevante care    trebuie aduse la cunoștința Autorității de Supraveghere Financiară.Numele și prenumele (cu majuscule)..........................................Semnătura ................................  +  Anexa nr. 2DECLARAȚIE*)Subsemnatul, ........(numele și prenumele)....., propus pentru funcția de (având funcția de)......... la ........(denumirea brokerului de asigurare/reasigurare)........., declar că:1. nu voi deține aceeași funcție la o altă persoană juridică română sau străină după obținerea autorizației de funcționare ori după aprobarea de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, precum și în timpul exercitării funcției la brokerul de asigurare și/sau de reasigurare, cu excepția posibilității desfășurării de activități didactice și cercetare științifică, cu evitarea conflictului de interese;.........................................................................2. nu am fost sancționat cu retragerea autorizației de către o autoritate din România sau din străinătate însărcinată cu supravegherea în domeniul asigurărilor sau financiar-bancar în ultimii 5 ani.Subsemnatul, ..............., cunoscând prevederile Codului penal privind falsul în declarații, declar pe propria răspundere că toate informațiile sunt complete și conforme cu realitatea și că nu există alte fapte relevante care trebuie aduse la cunoștința Autorității de Supraveghere Financiară.Data ....................................Semnătura ............................... Notă
  ──────────
  *) Se va completa de către persoanele prevăzute la art. 4 din Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 9/2015 privind autorizarea și funcționarea brokerilor de asigurare și/sau de reasigurare.
  ──────────
   +  Anexa nr. 3DECLARAȚIE*)Subsemnatul, .......(numele și prenumele)....., propus pentru funcția de (având funcția de)........... la .......(denumirea brokerului de asigurare/reasigurare)............, declar că:1. nu sunt angajat al unei societăți de asigurare/reasigurare, persoană juridică română sau străină, condiție pe care o voi îndeplini și după obținerea autorizației de funcționare, și voi avea domiciliul/reședința în ..........................................;2. societatea .......(denumirea brokerului de asigurare/reasigurare)........... nu este și nu va fi acționar ori asociat direct sau indirect ori administrator al unui asigurător, reasigurător, agent de asigurare sau de reasigurare ori al unui agent de asigurare subordonat și că nu are și nu va avea ca acționar sau asociat direct ori indirect sau ca administrator un asigurător, reasigurător, un agent de asigurare ori de reasigurare, un agent de asigurare subordonat sau conducătorul unui agent de asigurare persoană juridică................................................................Subsemnatul, .............., cunoscând prevederile Codului penal privind falsul în declarații, declar pe propria răspundere că toate informațiile sunt complete și conforme cu realitatea și că nu există alte fapte relevante care trebuie aduse la cunoștința Autorității de Supraveghere Financiară.Data ....................................Semnătura ............................... Notă
  *) Se va completa de către persoanele prevăzute la art. 5 din Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 9/2015 privind autorizarea și funcționarea brokerilor de asigurare și/sau de reasigurare.
   +  Anexa nr. 4DECLARAȚIE*)Subsemnatul, .......(numele și prenumele)........, propus pentru funcția de (având funcția de) .......... la ...........(denumirea brokerului de asigurare/reasigurare)......., declar că: societatea .........(denumirea brokerului de asigurare/reasigurare)......... nu este și nu va fi acționar ori asociat direct sau indirect ori administrator al unui asigurător, reasigurător, agent de asigurare sau de reasigurare ori al unui agent de asigurare subordonat și că nu are și nu va avea ca acționar sau asociat direct ori indirect sau ca administrator un asigurător, reasigurător, un agent de asigurare ori de reasigurare, un agent de asigurare subordonat sau conducătorul unui agent de asigurare persoană juridică............................................................................Subsemnatul, ............, cunoscând prevederile Codului penal privind falsul în declarații, declar pe propria răspundere că toate informațiile sunt complete și conforme cu realitatea și că nu există alte fapte relevante care trebuie aduse la cunoștința Autorității de Supraveghere Financiară.Data ....................................Semnătura ............................... Notă
  *) Se va completa de către persoanele prevăzute la art. 6 din Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 9/2015 privind autorizarea și funcționarea brokerilor de asigurare și/sau de reasigurare.
   +  Anexa nr. 5CLAUZELE CONTRACTUALEminime obligatorii pe care trebuie să le conțină contractul de asigurarede răspundere civilă profesională a brokerilor de asigurareși/sau reasigurare1. Obiectul asigurăriiÎn limita răspunderii asumate prin contractul de asigurare, asigurătorul acceptă ca, în schimbul primelor de asigurare încasate de la asigurat, brokerul de asigurare și/sau reasigurare, în cuantumul, la termenele și în condițiile convenite în contractul de asigurare, să acopere pierderile bănești pe care asiguratul este obligat să le suporte în cazul în care, în exercitarea activității de intermediere în asigurări, a cauzat un prejudiciu unui client al său, persoană fizică sau juridică, pe care, în temeiul angajării răspunderii sale profesionale, este obligat să îl repare.2. Riscuri asigurate, despăgubiri2.1. Asigurătorul acoperă pretențiile de despăgubiri, ca urmare a prejudiciilor produse de asigurat clienților săi, prin încălcarea din culpă a obligațiilor sale profesionale pentru:a) sume pe care asiguratul este obligat să le plătească cu titlu de daune pentru prejudicii materiale provocate, din culpa sa, clienților săi, în exercitarea profesiei de broker de asigurare și/sau reasigurare, așa cum este definită de legislația în vigoare;b) cheltuieli de judecată făcute de asigurat în procesul civil, stabilite prin hotărâre judecătorească definitivă, dacă a fost obligat la desdăunare;c) cheltuieli de judecată făcute de clientul asiguratului în calitate de prejudiciat pentru îndeplinirea formalităților legale în vederea obligării asiguratului la plata despăgubirii, cu condiția ca acesta să fi fost obligat prin hotărâre judecătorească definitivă la plata acestora.2.2. Prin contractul de răspundere civilă profesională sunt acoperite cererile de despăgubire introduse pentru prima dată în scris de către persoana prejudiciată, în perioada de valabilitate a contractului, cererea de despăgubire fiind urmarea unor erori profesionale săvârșite inclusiv în perioada retroactivă stabilită în contractul de asigurare.2.3. Termenul de plată a despăgubirilor este de maximum 30 de zile calendaristice de la depunerea la dosarul de daună a documentației complete.3. Perioada de valabilitate a contractului de asigurare și acoperirea teritorială3.1. Contractul de asigurare este valabil pentru o perioadă de 12 luni de la data intrării acestuia în vigoare.3.2. Retragerea autorizației de funcționare a asigurătorului și/sau a asiguratului de către Autoritatea de Supraveghere Financiară are ca efect încetarea valabilității asigurării de la data intrării în vigoare a sancțiunii menționate, dar fără a aduce restrângere perioadei menționate la pct. 2.2 și 2.3.3.3. În cazul în care s-a retras autorizația de funcționare a asigurătorului și/sau a asiguratului, iar asiguratul a plătit, fie și parțial, prima de asigurare, acesta este îndreptățit să o recupereze proporțional cu perioada neexpirată a contractului de asigurare.3.4. Diferența dintre prima plătită și cea calculată conform pct. 3.3 se restituie asiguratului numai în cazurile în care nu sau plătit ori nu se datorează despăgubiri pentru evenimente produse în perioada de valabilitate a asigurării.3.5. Contractul de asigurare este valabil pentru activitatea desfășurată de asigurat în România și/sau pe întreg teritoriul Uniunii Europene și al statelor aparținând Spațiului Economic European, cu respectarea legislației în vigoare.4. Prime de asigurare și sume asigurate4.1. Prima de asigurare se achită anticipat, fie integral, fie în rate trimestriale.4.2. Dacă s-a hotărât ca plata să se realizeze în rate, asigurătorului nu îi revine obligația, pe perioada derulării contractului, de a notifica asiguratul cu privire la scadența ratelor.4.3. Contractul de asigurare va include modalitățile de încetare, inclusiv condițiile de reziliere în cazul neplății primei de asigurare/ratei de primă de asigurare și eventuale termene de păsuire.5. Obligațiile asiguratului5.1. Asiguratul, la producerea evenimentului asigurat, este obligat să depună diligențele necesare și să ia toate măsurile, potrivit cu împrejurările, pentru limitarea pagubei.5.2. Asiguratul este obligat să anunțe în scris asigurătorul despre producerea evenimentului asigurat prin contractul de asigurare, conform subpct. 2.2.5.3. La cererea asigurătorului, asiguratul are obligația să pună la dispoziția acestuia actele și informațiile referitoare la producerea riscului asigurat, să colaboreze cu acesta în scopul stabilirii realității, circumstanțelor și mărimii pagubei, precum și a cauzelor producerii evenimentului asigurat.5.4. Asiguratul este obligat să notifice asigurătorul pentru orice modificare survenită în forma de exercitare a profesiei.6. ExcluderiNu se acordă despăgubiri pentru:a) acte de insultă sau calomnie;b) prejudicii cauzate cu intenție sau prin săvârșirea unei fapte prevăzute de legea penală, dol sau culpă gravă a asiguratului sau a oricăror persoane pentru care răspunde conform legii;c) pierderi financiare ca urmare a greșelilor de facturare și/sau decontare cu asigurătorul/asigurătorii;d) prejudicii rezultate din completarea cererilor-chestionar de către clienți;e) prejudicii rezultate din acordarea de promisiuni, răspunderi asumate de asigurat prin contract sau orice alt tip de angajament sau garanție expresă dată de acesta care depășește răspunderea sa profesională angajată potrivit legii;f) prejudicii provocate de asigurat prin vătămare corporală sau deces;g) prejudicii provocate de asigurat prin deteriorarea/distrugerea proprietăților/bunurilor;h) prejudiciile rezultate în desfășurarea activității profesionale a brokerilor de asigurare și/sau reasigurare, fără a avea la bază un contract de mandat în brokeraj, încheiat între asigurat și clienții acestuia;i) prejudicii directe sau indirecte rezultate din evenimente ori consecințe ale războiului, invaziei, terorismului, actelor dușmanilor externi, ostilităților, indiferent dacă a fost sau nu declarat război, războiului civil, rebeliunii, revoluției, insurecției, uzurpării de putere sau loviturii militare, confiscării, naționalizării, rechiziționării sau distrugerii ori daunelor cauzate proprietăților de un ordin al oricăror autorități publice locale sau guvernamentale;j) prejudiciile cauzate asigurătorilor ca urmare a nevirării primelor de asigurare de către brokerul de asigurare și/sau reasigurare în contul asigurătorului.7. Alte dispozițiiContractul de asigurare de răspundere civilă profesională va conține și clauzele obligatorii prevăzute în Normele privind informațiile pe care asigurătorii și intermediarii în asigurări trebuie să le furnizeze clienților, precum și alte elemente pe care trebuie să le cuprindă contractul de asigurare, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 23/2009, cu modificările și completările ulterioare.  +  Anexa nr. 6Dreptul de stabilire și libertatea de a presta servicii1. Pentru desfășurarea activității de intermediere pe teritoriul statelor membre și al celorlalte state aparținând Spațiului Economic European (SEE) în baza dreptului de stabilire se vor transmite următoarele documente și informații referitoare la:a) statul membru pe teritoriul căruia intenționează să desfășoare activitatea de intermediere;b) structura organizatorică detaliată;c) adresa sediului său din statul membru gazdă de la care pot fi obținute și la care pot fi transmise documente;d) categoriile/clasele de asigurare pentru care va fi practicată intermedierea;e) numele, calificarea și experiența persoanei care va conduce sucursala, care are capacitatea să îl reprezinte și să îl angajeze în relațiile cu terții pe teritoriul statului membru respectiv, inclusiv dovada că acesta nu are cazier judiciar pentru infracțiuni contra patrimoniului și nici cazier fiscal pentru infracțiuni prevăzute de legislația financiar-fiscală;f) prezentarea activității pe care o va desfășura în statul membru UE și în SEE pentru care s-a efectuat informarea, cu situația estimativă a primelor intermediate pe clase de asigurare pentru care se vor intermedia riscuri și a veniturilor ce se vor realiza, precum și prezentarea companiilor de asigurări și a claselor de asigurări pentru care vor intermedia contracte pe teritoriul statului membru; prezentarea experienței practice din România, care să susțină solicitarea extinderii intermedierii claselor de asigurări solicitate pe teritoriul statelor membre și al celorlalte state aparținând SEE;g) hotărârea/decizia asociaților/acționarilor, în original, privind extinderea activității în statul/statele membru/membre pe teritoriul căruia/cărora se intenționează să se desfășoare activitatea de intermediere în baza dreptului de stabilire;h) dovada plății taxei prevăzute la art. 13 alin. (9) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare.2. Pentru desfășurarea activității de intermediere pe teritoriul oricărui stat membru în baza libertății de a presta servicii se vor transmite următoarele documente și informații referitoare la:a) statul/statele membru/membre pe teritoriul căruia/cărora intenționează să desfășoare activitatea de intermediere;b) numele societăților de asigurare și/sau reasigurare pentru care vor intermedia produsele de asigurare și/sau reasigurare;c) categoriile/clasele de asigurare pentru care va fi practicată intermedierea;d) prezentarea activității pe care o va desfășura în statul membru UE și în SEE pentru care s-a efectuat informarea, cu situația estimativă a primelor intermediate pe clase de asigurare pentru care se vor intermedia riscuri și a veniturilor ce se vor realiza, precum și prezentarea companiilor de asigurări și a claselor de asigurări pentru care vor intermedia contracte pe teritoriul statului membru; prezentarea experienței practice din România, care să susțină solicitarea extinderii intermedierii claselor de asigurări solicitate pe teritoriul statelor membre și al celorlalte state aparținând SEE;e) hotărârea/decizia asociaților/acționarilor, în original, privind statul/statele membru/membre pe teritoriul căruia/cărora se intenționează să se desfășoare activitatea de intermediere în baza libertății de a presta servicii;f) dovada plății taxei prevăzute la art. 13 alin. (9) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.  +  Anexa nr. 7CEREREde aprobare a fuziunii/divizăriiSubsemnatul, ........, în calitate de conducător executiv al brokerului de asigurare și/sau reasigurare ......, solicit aprobarea fuziunii sau, după caz, divizarea, conform proiectului prezentat.În susținerea cererii anexez următoarea documentație:1. proiectul de fuziune sau, după caz, divizare, potrivit Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;2. copia hotărârii/hotărârilor adunării generale privind fuziunea/divizarea;3. proiectul actului/actelor constitutiv/constitutive al brokerului de asigurare și/sau reasigurare rezultat;4. cererea de retragere a autorizației de funcționare a societății absorbite/divizate;5. bilanțul contabil de fuziune/divizare;6. documentele prevăzute în Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 9/2015 privind autorizarea și funcționarea brokerilor de asigurare și/sau reasigurare, pentru brokerii nou-înființați;7. raportările privind taxa de funcționare datorată conform prevederilor art. 36 alin. (3) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare, și ale normelor emise în aplicarea acesteia;8. dovezile conform cărora clienții au fost înștiințați despre fuziunea/divizarea brokerilor de asigurare și/sau reasigurare;9. raportul cenzorilor/auditorilor externi independenți ai brokerilor de asigurare și/sau reasigurare participanți privitor la fuziune, respectiv la divizare.Adresa de contact ...................................................Subsemnatul, ................, în calitate de conducător executiv al brokerului de asigurare și/sau reasigurare ............., cunoscând prevederile Codului penal privind falsul în declarații, declar pe propria răspundere că toate informațiile și documentele sunt complete și conforme cu realitatea și că nu există alte fapte relevante care trebuie aduse la cunoștința Autorității de Supraveghere Financiară................(data)............................(semnătura și ștampila)----