NORMĂ nr. 9 din 10 aprilie 2015privind autorizarea şi funcţionarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare
EMITENT
 • AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 22 aprilie 2015  În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în conformitate cu art. 5 lit. b), art. 8 alin. (1), art. 35 şi 36 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare,potrivit deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din şedinţa din data de 1 aprilie 2015,Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea normă:  +  Capitolul I Domeniul de aplicare  +  Articolul 1Prezenta normă reglementează: a) condiţiile care trebuie îndeplinite şi documentele pe care trebuie să le prezinte persoanele juridice române pentru obţinerea autorizaţiei de funcţionare ca brokeri de asigurare şi/sau de reasigurare, precum şi condiţiile de menţinere a acesteia; b) fuziunea şi divizarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare; c) condiţiile care trebuie îndeplinite şi documentele pe care trebuie să le prezinte brokerii de asigurare şi/sau de reasigurare pentru desfăşurarea activităţii de intermediere pe teritoriul statelor membre.  +  Capitolul II Condiţii privind obţinerea autorizaţiei de funcţionare  +  Articolul 2 (1) În vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare şi/sau de reasigurare, solicitantul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: a) să fie persoană juridică română a cărei denumire să nu inducă în eroare publicul şi să cuprindă în mod obligatoriu sintagma "broker de asigurare", "broker de asigurare-reasigurare" sau "broker de reasigurare", după caz, în limba română ori într-o limbă de largă circulaţie internaţională; b) să aibă un capital social subscris şi vărsat în formă bănească, a cărui valoare nu poate fi mai mică de 150.000 lei; c) să aibă în vigoare un contract de asigurare de răspundere civilă profesională valabil pe teritoriul statelor membre cu o limită minimă de acoperire de 1.250.000 euro/eveniment şi o sumă agregată de 1.850.000 euro pe an, fără franşiză, şi să prevadă clauzele minime obligatorii, conform anexei nr. 5; d) să aibă ca obiect de activitate numai activitatea de broker de asigurare şi/sau de reasigurare, cu excepţia prevăzută la art. 35 alin. (19) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare; e) să aibă sediu social, destinat exclusiv desfăşurării activităţii pentru care a fost autorizat, unde se va transmite şi se va primi corespondenţa, sediu la care să fie prezent un angajat, în cadrul programului zilnic de lucru, şi care să îndeplinească următoarele condiţii:1. sediul social şi punctele de lucru să nu fie situate la subsolurile clădirilor, cu excepţia clădirilor de birouri tip centru de afaceri, să aibă o dotare tehnică adecvată, care să asigure buna desfăşurare a activităţii;2. sediul social şi punctele de lucru să dispună de tehnică de calcul care să permită gestionarea poliţelor de asigurare în condiţii optime şi care să cuprindă: calculatoare şi software, imprimante, conexiuni internet, telefon, fax etc.; f) din documentele prezentate să rezulte că brokerul de asigurare şi/sau de reasigurare nu este şi nu va fi acţionar ori asociat direct sau indirect ori administrator al unui asigurător, reasigurător, agent de asigurare sau de reasigurare ori al unui agent de asigurare subordonat şi că nu are şi nu va avea ca acţionar sau asociat direct sau indirect ori ca administrator un asigurător, reasigurător, un agent de asigurare sau de reasigurare, un agent de asigurare subordonat sau conducătorul unui agent de asigurare persoană juridică; g) asociaţii/acţionarii direcţi şi indirecţi, conducătorii executivi şi administratorii să nu aibă fapte înscrise în cazierul judiciar pentru infracţiuni contra patrimoniului şi cazier fiscal pentru infracţiuni prevăzute în legislaţia financiar-fiscală; h) conducătorii executivi să aibă studii superioare şi o experienţă de cel puţin 2 ani într-o funcţie de conducere în domeniul asigurărilor sau de cel puţin 4 ani într-o funcţie de conducere în domeniul financiar-bancar. Această prevedere se aplică şi administratorilor, atunci când aceştia au atribuţii similare conducerii executive; i) conducătorii executivi trebuie să dispună de bună reputaţie, onestitate şi probitate morală. În cazurile în care persoana propusă în funcţia de conducător executiv a fost sancţionată cu retragerea autorizaţiei de către o autoritate din România sau din străinătate însărcinată cu supravegherea în domeniul asigurărilor sau financiar-bancar, aceasta nu va mai putea fi aprobată într-o funcţie de conducere similară pentru o perioadă de 5 ani; j) conducătorii executivi să nu deţină aceeaşi funcţie la o altă persoană juridică română sau străină, după obţinerea autorizaţiei de funcţionare ori după aprobarea de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, precum şi în timpul exercitării funcţiei la brokerul de asigurare şi/sau de reasigurare, cu excepţia posibilităţii desfăşurării de activităţi didactice şi cercetare ştiinţifică, cu evitarea conflictului de interese; k) administratorii să nu fie angajaţi ai societăţilor de asigurare şi/sau de reasigurare, persoană juridică română sau străină, pe perioada mandatului la brokerul de asigurare şi/sau de reasigurare; l) persoana propusă pentru funcţia de conducător executiv trebuie să deţină certificat de absolvire a unui program de calificare profesională sau a unui program de pregătire profesională continuă, după caz, conform prevederilor normelor privind calificarea profesională şi pregătirea continuă a intermediarilor în asigurări; m) să achite taxa de autorizare prevăzută la pct. 1.38 din anexa nr. 3 "Venituri provenite din alte activităţi" din Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorităţii de Supraveghere Financiară. În cazul respingerii cererii de autorizare sau a retragerii documentaţiei de către solicitant, taxa de autorizare nu se restituie. (2) Autoritatea de Supraveghere Financiară poate verifica anterior acordării autorizaţiei de funcţionare şi oricând în perioada funcţionării dacă sediul social al brokerului de asigurare şi/sau de reasigurare este corespunzător pentru desfăşurarea activităţii de intermediere şi îndeplineşte cerinţele prevăzute la alin. (1) lit. e), precum şi oricând pe parcursul desfăşurării activităţii acestuia.  +  Articolul 3Persoanele juridice române care solicită obţinerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare şi/sau de reasigurare vor depune la Autoritatea de Supraveghere Financiară următoarele documente: a) cerere standard de obţinere a autorizaţiei de funcţionare, în forma prezentată în anexa nr. 1, care să fie însoţită de un opis al documentelor existente în dosarul de autorizare. Documentaţia se va depune într-un singur exemplar, îndosariată şi paginată; b) copii ale documentelor care atestă constituirea societăţii:1. actul constitutiv cu data certă dobândită prin depunerea la Oficiul Registrului Comerţului (ORC), în care obiectul de activitate este definit conform art. 2 alin. (1) lit. d);2. certificatul de înregistrare emis de ORC;3. certificatul constatator care să cuprindă toate datele de identificare a societăţii; c) copia documentului de plată şi cea a extrasului de cont care să ateste aportul integral în numerar la capitalul social al tuturor asociaţilor/acţionarilor, existenţa capitalului social vărsat integral în numerar, la data înregistrării acestuia la ORC; d) structura organizatorică, regulamentul de organizare şi funcţionare, cu precizarea distinctă a răspunderilor şi limitelor de competenţă pentru conducătorii executivi şi administratorii din cadrul brokerului de asigurare şi/sau de reasigurare; e) copia documentului care atestă plata taxei de autorizare în contul Autorităţii de Supraveghere Financiară; f) copie de pe contractul de asigurare de răspundere civilă profesională, cu respectarea prevederilor art. 2 alin. (1) lit. c), şi dovada privind plata primei de asigurare (integrală sau a ratelor); g) copia contractului de închiriere sau de comodat ori a actului de proprietate al sediului social înregistrat la administraţia financiară teritorială, după caz; h) documentele prevăzute la art. 4, 5 şi 6.  +  Articolul 4Documentele necesare pentru aprobarea conducătorilor executivi sunt următoarele: a) certificatele de cazier judiciar şi fiscal, în termenul legal de valabilitate, în original; b) copia legalizată a diplomei de studii superioare; c) documente oficiale (contract de muncă/de management, decizii/carte de muncă, adeverinţe, extras Revisal etc.) prin care să se facă dovada experienţei de cel puţin 2 ani într-o funcţie de conducere operativă în domeniul asigurărilor, respectiv 4 ani într-o funcţie de conducere operativă în domeniul financiar-bancar; d) curriculum vitae, Europass, cu semnătură olografă; e) copia actului de identitate a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de posesor prin semnătură olografă; f) copia certificatului de absolvire care atestă promovarea examenului de calificare profesională sau a examenului de pregătire profesională continuă, după caz; g) declaraţie atestată potrivit legii sau autentificată de un notar public, pe propria răspundere, din care să reiasă că respectă şi va respecta prevederile art. 2 alin. (1) lit. i) şi j), în original, conform anexei nr. 2.  +  Articolul 5Documentele necesare pentru numirea administratorilor sunt următoarele: a) certificatele de cazier judiciar şi fiscal, în termenul legal de valabilitate, în original; b) curriculum vitae, Europass, cu semnătură olografă; c) copia actului de identitate a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de posesor prin semnătură olografă; d) declaraţie atestată potrivit legii sau autentificată de un notar public, pe propria răspundere, din care să reiasă că respectă şi va respecta prevederile art. 2 alin. (1) lit. f) şi k), în original, conform anexei nr. 3.  +  Articolul 6Documentele necesare pentru aprobarea acţionarilor sau asociaţilor semnificativi direcţi şi indirecţi sunt următoarele: a) certificatele de cazier judiciar şi fiscal, în termenul legal de valabilitate, în original; b) curriculum vitae, Europass, cu semnătură olografă; c) copia actului de identitate a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de posesor prin semnătură olografă; d) documente oficiale din care să rezulte acţionarii sau asociaţii semnificativi direcţi şi indirecţi, inclusiv ultimul acţionar sau asociat semnificativ indirect persoană fizică; e) declaraţie atestată potrivit legii sau autentificată de un notar public, pe propria răspundere, din care să reiasă că respectă şi va respecta prevederile art. 2 alin. (1) lit. f) în original, conform anexei nr. 4.  +  Capitolul III Condiţii privind menţinerea autorizaţiei de funcţionare  +  Articolul 7 (1) După obţinerea autorizaţiei de funcţionare orice modificare a documentelor sau a condiţiilor pe baza cărora s-a acordat această autorizaţie se va face numai ulterior aprobării de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu excepţia prelungirii valabilităţii contractului de închiriere/comodat pentru sediul social, precum şi în cazul deschiderii sau închiderii sediilor secundare/punctelor de lucru. (2) Aprobarea nu se acordă în cazul în care brokerul de asigurare şi/sau de reasigurare nu şi-a îndeplinit toate obligaţiile prevăzute de dispoziţiile legale, de reglementările şi deciziile Autorităţii de Supraveghere Financiară. (3) Condiţiile şi documentele solicitate asociaţilor sau acţionarilor semnificativi, menţionate la art. 6, se aplică şi în cazul persoanelor fizice şi juridice care dobândesc ulterior această calitate la brokerul de asigurare şi/sau de reasigurare. (4) Condiţiile şi documentele solicitate conducătorilor executivi şi administratorilor, menţionate la art. 4 şi 5, se aplică şi în cazul persoanelor fizice care dobândesc ulterior această calitate la brokerul de asigurare şi/sau de reasigurare şi persoanelor care primesc un nou mandat, în cazul administratorilor. (5) În situaţia în care o persoană juridică este numită administrator, ea este obligată să îşi desemneze un reprezentant persoană fizică care va fi supus aceloraşi condiţii şi obligaţii ca administratorul persoană fizică, care acţionează în nume propriu. (6) Toate solicitările de aprobare privind modificarea documentelor sau a condiţiilor pe baza cărora s-a acordat autorizaţia de funcţionare ca broker de asigurare şi/sau de reasigurare vor fi însoţite de dovada plăţii taxei prevăzute la art. 13 alin. (9) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare. (7) După obţinerea autorizaţiei de funcţionare toate condiţiile pe baza cărora s-a acordat această autorizaţie vor fi îndeplinite pe toată perioada de funcţionare a brokerului de asigurare şi/sau de reasigurare. (8) Brokerul de asigurare şi/sau de reasigurare are obligaţia de a deţine pe tot parcursul desfăşurării activităţii de intermediere un contract de asigurare de răspundere civilă profesională, cu respectarea prevederilor art. 2 alin. (1) lit. c). Brokerul de asigurare şi/sau de reasigurare are obligaţia actualizării limitelor de acoperire prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. c) la reînnoirea contractului de asigurare de răspundere civilă profesională şi să trimită, la orice reînnoire, copia scanată a poliţei la următoarea adresă electronică: intermediari.asig@asfromania.ro (9) Orice modificare a condiţiilor pe baza cărora s-a obţinut autorizaţia de funcţionare a brokerului de asigurare şi/sau de reasigurare se va depune în mod obligatoriu la ORC numai însoţită de aprobarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, cu excepţia prelungirii valabilităţii contractului de închiriere/comodat pentru sediul social, precum şi în cazul deschiderii sau închiderii sediilor secundare/punctelor de lucru. Brokerul de asigurare şi/sau de reasigurare are obligaţia notificării acestor modificări Autorităţii de Supraveghere Financiară, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data efectuării modificării. (10) În cazul demisiei conducătorului executiv, acesta are obligaţia ca în termen de 10 zile calendaristice de la data demisiei să aducă la cunoştinţa Autorităţii de Supraveghere Financiară acest fapt şi să comunice data de la care se va realiza vacantarea postului. (11) În cazul în care intervin schimbări/modificări în actele de identitate ale conducătorilor executivi, acestea vor fi aduse la cunoştinţa Autorităţii de Supraveghere Financiară în termen de 30 de zile calendaristice de la schimbarea/modificarea acestora, însoţite de înscrisurile doveditoare. (12) În termen de 10 zile calendaristice de la data vacantării unei poziţii deţinute de o persoană din conducerea executivă sau de un administrator, brokerul de asigurare şi/sau de reasigurare va comunica în scris Autorităţii de Supraveghere Financiară numele şi funcţia persoanei respective, precum şi înscrisuri din care să rezulte data încetării contractului de muncă/management ori de administrare/mandat. (13) În cazul vacantării unei poziţii deţinute de una din persoanele prevăzute la alin. (12), perioada până la propunerea şi depunerea documentaţiei complete pentru o nouă persoană nu trebuie să depăşească 90 de zile calendaristice, de la data vacantării.  +  Articolul 8Persoanele fizice sau juridice prevăzute la art. 4, 5 şi 6 au obligaţia de a actualiza declaraţiile sau documentele comunicate Autorităţii de Supraveghere Financiară ori de câte ori informaţiile furnizate nu mai sunt conforme cu realitatea. Termenul de actualizare a declaraţiilor şi/sau documentelor este de 30 de zile calendaristice de la data la care a intervenit modificarea respectivă.  +  Articolul 9În activitatea de intermediere a brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare sunt practici interzise: a) oferirea, negocierea ori intermedierea de produse de asigurare prin metoda de vânzare piramidală sau orice alte procedee similare; b) condiţionarea participării unei persoane la cursuri de instruire/seminare de specialitate de încheierea de asigurări, în nume propriu ori pentru alţi membri ai familiei; c) faptul de a propune unei persoane să colecteze adeziuni sau să se înscrie pe o listă, făcând-o să spere câştiguri financiare rezultate din creşterea numărului de persoane recrutate sau înscrise; d) publicitatea mincinoasă, promisiuni false sau prezentarea eronată a unor materiale având drept scop recrutarea de noi colaboratori sau potenţiali clienţi în vederea realizării unor campanii ulterioare în domeniul asigurărilor.  +  Articolul 10Este permisă vânzarea produselor de asigurare prin reţele (multilevel marketing) ca o formă a vânzării directe prin care produsele de asigurare sunt oferite potenţialilor asiguraţi/asiguraţilor prin intermediul asistenţilor în brokeraj şi/sau al personalului propriu, care primesc un comision de la un broker de asigurare şi/sau de reasigurare pentru vânzările proprii ale acestuia.  +  Capitolul IV Dreptul de stabilire şi libertatea de a presta servicii  +  Articolul 11 (1) Brokerii de asigurare şi/sau de reasigurare autorizaţi de Autoritatea de Supraveghere Financiară pot desfăşura activitate de intermediere pe teritoriul statelor membre în condiţiile prevăzute de art. 361 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, numai după informarea prealabilă a Autorităţii de Supraveghere Financiară. (2) Pentru desfăşurarea activităţii de intermediere pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene şi al celorlalte state aparţinând Spaţiului Economic European în baza dreptului de stabilire sau în baza libertăţii de a presta servicii se va depune documentaţia prevăzută la anexa nr. 6. (3) În termen de 30 de zile calendaristice de la primirea informării prevăzute la alin. (1), Autoritatea de Supraveghere Financiară transmite informaţiile primite autorităţii competente din statul membru gazdă şi informează brokerul de asigurare şi/sau de reasigurare cu privire la această comunicare în conformitate cu prevederile art. 361 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare. (4) Brokerul de asigurare şi/sau de reasigurare îşi poate începe activitatea ulterior primirii din partea Autorităţii de Supraveghere Financiară a unei adrese care va conţine condiţiile naţionale de desfăşurare a activităţii de intermediere în asigurări pe teritoriul statului membru gazdă, dacă acestea i-au fost comunicate de către autoritatea competentă din statul membru gazdă.  +  Capitolul V Fuziunea şi divizarea  +  Articolul 12Fuziunea sau, după caz, divizarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare se realizează conform prevederilor Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi cu respectarea prevederilor prezentei norme.  +  Articolul 13Autoritatea de Supraveghere Financiară aprobă fuziunea sau, după caz, divizarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii: a) fuziunea are loc numai între 2 sau mai mulţi brokeri de asigurare şi/sau de reasigurare şi dacă pentru brokerul de asigurare şi/sau de reasigurare nou-înfiinţat prin fuziune sunt îndeplinite condiţiile de autorizare prevăzute de prezenta normă; b) în cazul divizării brokerul de asigurare şi/sau de reasigurare implicat comunică hotărârea adunării generale a asociaţilor/acţionarilor din care să rezulte obiectele de activitate ale societăţilor care vor rezulta în urma divizării şi, pentru brokerii de asigurare şi/sau de reasigurare nou-înfiinţaţi rezultaţi în urma divizării, dacă sunt îndeplinite condiţiile de autorizare prevăzute de prezenta normă; c) în urma fuziunii sau divizării este îndeplinită cerinţa privind capitalul social minim prevăzută la art. 2 alin. (1) lit. b).  +  Articolul 14În vederea aprobării fuziunii sau divizării, brokerii de asigurare şi/sau de reasigurare vor depune la Autoritatea de Supraveghere Financiară următoarea documentaţie: a) cererea de aprobare a fuziunii sau divizării, semnată de conducătorii executivi ai brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare implicaţi în operaţiune, prevăzută în anexa nr. 7; b) proiectul de fuziune, respectiv de divizare, potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, însoţit, dacă este cazul, de avizul eliberat de Consiliul Concurenţei în cazul fuziunii; c) hotărârile adunărilor generale ale brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare respectivi privind fuziunea sau divizarea; d) proiectul actului/actelor constitutiv/constitutive al/ale brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare rezultaţi din care să reiasă structura asociaţilor/acţionarilor şi părţile sociale/acţiunile deţinute din capitalul social; e) bilanţul contabil de fuziune sau, după caz, de divizare, la data încheierii proiectului de fuziune sau divizare; f) raportările brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare privind taxa de funcţionare datorată, la data încheierii proiectului de fuziune sau de divizare; g) raportul cenzorilor/auditorilor externi independenţi ai brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare participanţi, privitor la fuziune sau divizare din care să rezulte structura acţionarilor/asociaţilor şi părţile sociale deţinute din capitalul social; h) documentele prevăzute în prezenta normă privind autorizarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, pentru brokerii nou-înfiinţaţi; i) dovezile înştiinţării clienţilor privind intenţia de fuziune sau, după caz, de divizare; j) dovezile privind reconcilierea soldurilor conturilor de creanţe şi datorii înregistrate cu asigurătorii, conform bilanţului de fuziune sau divizare, confirmate de asigurătorii/reasigurătorii în cauză; k) copiile extraselor de cont privind operaţiunile efectuate în numele sau în contul asiguraţilor/reasiguraţilor, prevăzute la art. 33 alin. (41) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, însoţite de detalierea analitică a soldurilor conturilor, la data încheierii proiectului de fuziune sau divizare; l) cererea de retragere a autorizaţiei de funcţionare a societăţii absorbite/divizate care îşi încetează activitatea de broker de asigurare şi/sau de reasigurare, după caz; m) orice alte informaţii pe care Autoritatea de Supraveghere Financiară le consideră de natură să susţină viabilitatea proiectului prezentat.  +  Articolul 15 (1) În termen de 45 de zile calendaristice de la primirea cererii de aprobare a fuziunii sau divizării brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, însoţită de documentaţia completă prevăzută în prezenta normă, Autoritatea de Supraveghere Financiară se va pronunţa asupra acesteia, prin decizie motivată, în sensul aprobării fuziunii sau divizării ori al respingerii cererii de aprobare. (2) Apariţia unor modificări faţă de proiectul iniţial va determina o nouă evaluare din partea Autorităţii de Supraveghere Financiară. (3) În cazul unei decizii favorabile, Autoritatea de Supraveghere Financiară va confirma faptul că procesul de aprobare s-a încheiat şi va proceda, după caz, la eliberarea autorizaţiilor de funcţionare pentru brokerii nou-înfiinţaţi sau la retragerea corespunzătoare a autorizaţiilor brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, în situaţia fuziunii prin absorbţie ori a divizării realizate prin împărţirea întregului patrimoniu ori transmiterea unei părţi din patrimoniu la 2 sau mai mulţi brokeri de asigurare şi/sau de reasigurare. (4) Decizia Autorităţii de Supraveghere Financiară prin care se aprobă fuziunea sau divizarea devine opozabilă terţilor după publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I. (5) Concomitent cu aprobarea fuziunii sau a divizării, după caz, Autoritatea de Supraveghere Financiară va retrage autorizaţia brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare care îşi încetează activitatea. (6) Decizia privind retragerea autorizaţiei brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare care îşi încetează activitatea se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va produce efecte începând cu data fuziunii, respectiv a divizării, conform prevederilor art. 249 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Capitolul VI Alte dispoziţii  +  Articolul 16Autoritatea de Supraveghere Financiară aprobă suspendarea sau încetarea activităţii brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, la cererea acestora, după comunicarea hotărârii/deciziei asociaţilor/acţionarilor, în original, şi verificarea prealabilă de către direcţiile de specialitate ale acesteia a următoarelor documente: a) situaţia financiară a societăţii la data solicitării cererii de suspendare/încetare a activităţii; b) rezilierea contractelor încheiate cu asigurătorii, în cazul încetării activităţii, iar pentru suspendare, notificarea asigurătorilor cu privire la suspendarea solicitată; c) situaţia decontărilor cu asigurătorii (prime şi documente cu regim special); d) notificarea asiguraţilor cu privire la încetarea/suspendarea şi îndrumarea acestora direct către asigurători pentru contractele de asigurare în derulare; e) situaţia litigiilor; f) situaţia taxelor datorate Autorităţii de Supraveghere Financiară.  +  Articolul 17Autoritatea de Supraveghere Financiară va retrage autorizaţia de funcţionare şi va radia din "Registrul brokerilor de asigurare/reasigurare" brokerii de asigurare şi/sau de reasigurare în condiţiile prevăzute la art. 35 alin. (7) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 18În termen de 30 de zile de la data retragerii autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare şi/sau de reasigurare de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, societăţile au obligaţia de a elimina din denumire sintagma "broker de asigurare", "broker de asigurare-reasigurare" sau "broker de reasigurare" şi din obiectul de activitate codurile CAEN 6621, 6622 şi 6629, după caz.  +  Capitolul VII Dispoziţii finale  +  Articolul 19Constatarea obţinerii autorizaţiei de funcţionare, precum şi obţinerea aprobărilor ulterioare de modificare a documentelor ori condiţiilor pe baza cărora s-a acordat această autorizare în baza unor documente sau informaţii neconforme cu realitatea dau dreptul Autorităţii de Supraveghere Financiară să ia măsuri privind sancţionarea persoanelor responsabile, sancţiuni care pot ajunge până la retragerea autorizaţiei sau aprobării acordate, după caz.  +  Articolul 20 (1) Brokerii de asigurare şi/sau de reasigurare autorizaţi la data intrării în vigoare a prezentei norme vor solicita aprobarea majorării capitalului social la nivelul prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. b), până la data de 31 decembrie 2015. (2) Neîndeplinirea prevederilor alin. (1) are drept consecinţă retragerea autorizaţiei de funcţionare a brokerului de asigurare şi/sau reasigurare, în condiţiile stabilite de legislaţia în vigoare.  +  Articolul 21Toate documentele şi informaţiile prevăzute în prezenta normă trebuie transmise în limba română, iar pentru documentele emise într-o limbă de circulaţie internaţională se va depune o copie autentificată în ţara de origine, împreună cu traducerea legalizată.  +  Articolul 22Autoritatea de Supraveghere Financiară, în vederea fundamentării deciziei de autorizare, poate solicita prezentarea de documente, situaţii, informaţii de la asociaţi sau acţionari, conducători executivi, administratori sau de la oricare altă persoană fizică sau juridică care are legătură, directă ori indirectă, cu activitatea acestora, precum şi de la alte instituţii sau autorităţi din ţară ori din străinătate.  +  Articolul 23 (1) Autoritatea de Supraveghere Financiară decide asupra acordării autorizaţiei necesare desfăşurării activităţii în calitate de broker de asigurare şi/sau de reasigurare ori asupra respingerii cererii de autorizare, în termen de 60 de zile calendaristice de la data depunerii documentaţiei complete. (2) Dacă în termen de 45 de zile calendaristice de la data la care se solicită completarea documentaţiei depuse în vederea autorizării desfăşurării activităţii în calitate de broker de asigurare şi/sau de reasigurare sau dacă în cazul modificării condiţiilor pe baza cărora s-a obţinut autorizaţia de funcţionare nu se completează documentaţia, solicitarea se clasează.  +  Articolul 24Brokerii de asigurare şi/sau de reasigurare virează sumele reprezentând taxa de autorizare/aprobare în contul Autorităţii de Supraveghere Financiară afişat pe site-ul acesteia, www.asfromania.ro, iar pe documentul de plată se va menţiona Codul Fiscal al A.S.F.  +  Articolul 25Termenele prevăzute de prezenta normă, care expiră într-o zi de sărbătoare legală, se vor prelungi până la sfârşitul următoarei zile lucrătoare.  +  Articolul 26Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta normă.  +  Articolul 27Nerespectarea prevederilor prezentei norme se sancţionează în condiţiile şi potrivit prevederilor art. 39 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 28Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării acesteia.  +  Articolul 29La data intrării în vigoare a prezentei norme se abrogă: a) Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 15/2010 pentru punerea în aplicare a Normelor privind autorizarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, precum şi condiţiile de menţinere a acesteia, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 14 din 6 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare; b) Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 113.112/2006 pentru punerea în aplicare a Normelor privind aprobarea fuziunii/divizării brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 572 din 3 iulie 2006.PreşedinteleAutorităţii de Supraveghere Financiară,Mişu NegriţoiuBucureşti, 10 aprilie 2015.Nr. 9.  +  Anexa 1CERERE STANDARDprivind autorizarea ca broker de asigurare şi/sau reasigurare    Data ............    1. Denumirea completă pentru persoana juridică ........................    2. Numărul de înmatriculare la ORC ....................................    3. Codul unic de înregistrare .........................................    4. Adresa pentru sediul social ........................................    5. Numărul de telefon fix şi mobil ....................................    6. Numărul de fax .....................................................    7. Adresa generală de e-mail ..........................................    8. Numele şi funcţiile persoanelor semnificative: .....................    .......................................................................    9. Numele sau denumirea, după caz, al/a asociaţilor sau acţionarilor       semnificativi:    .......................................................................    .......................................................................    10. Persoana de contact (numele, prenumele, funcţia, telefon şi adresă       e-mail) ............................................................    11. Reprezentantul legal ..............................................    .......................................................................    12. Opisul documentelor depuse: .......................................    .......................................................................    Subsemnatul (conducătorul executiv), ........, în calitate de reprezentant    legal al .............................................................,    cunoscând prevederile Codului penal privind falsul în declaraţii, declar    pe propria răspundere că toate informaţiile şi documentele sunt complete    şi conforme cu realitatea şi că nu există alte fapte relevante care    trebuie aduse la cunoştinţa Autorităţii de Supraveghere Financiară.Numele şi prenumele (cu majuscule)..........................................Semnătura ................................  +  Anexa 2DECLARAŢIE*)Subsemnatul, ........(numele şi prenumele)....., propus pentru funcţia de (având funcţia de)......... la ........(denumirea brokerului de asigurare/reasigurare)........., declar că:1. nu voi deţine aceeaşi funcţie la o altă persoană juridică română sau străină după obţinerea autorizaţiei de funcţionare ori după aprobarea de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, precum şi în timpul exercitării funcţiei la brokerul de asigurare şi/sau de reasigurare, cu excepţia posibilităţii desfăşurării de activităţi didactice şi cercetare ştiinţifică, cu evitarea conflictului de interese;.........................................................................2. nu am fost sancţionat cu retragerea autorizaţiei de către o autoritate din România sau din străinătate însărcinată cu supravegherea în domeniul asigurărilor sau financiar-bancar în ultimii 5 ani.Subsemnatul, ..............., cunoscând prevederile Codului penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că toate informaţiile sunt complete şi conforme cu realitatea şi că nu există alte fapte relevante care trebuie aduse la cunoştinţa Autorităţii de Supraveghere Financiară.Data ....................................Semnătura ............................... Notă

  ──────────

  *) Se va completa de către persoanele prevăzute la art. 4 din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2015 privind autorizarea şi funcţionarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare.

  ──────────
   +  Anexa 3DECLARAŢIE*)Subsemnatul, .......(numele şi prenumele)....., propus pentru funcţia de (având funcţia de)........... la .......(denumirea brokerului de asigurare/reasigurare)............, declar că:1. nu sunt angajat al unei societăţi de asigurare/reasigurare, persoană juridică română sau străină, condiţie pe care o voi îndeplini şi după obţinerea autorizaţiei de funcţionare, şi voi avea domiciliul/reşedinţa în ..........................................;2. societatea .......(denumirea brokerului de asigurare/reasigurare)........... nu este şi nu va fi acţionar ori asociat direct sau indirect ori administrator al unui asigurător, reasigurător, agent de asigurare sau de reasigurare ori al unui agent de asigurare subordonat şi că nu are şi nu va avea ca acţionar sau asociat direct ori indirect sau ca administrator un asigurător, reasigurător, un agent de asigurare ori de reasigurare, un agent de asigurare subordonat sau conducătorul unui agent de asigurare persoană juridică................................................................Subsemnatul, .............., cunoscând prevederile Codului penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că toate informaţiile sunt complete şi conforme cu realitatea şi că nu există alte fapte relevante care trebuie aduse la cunoştinţa Autorităţii de Supraveghere Financiară.Data ....................................Semnătura ............................... Notă

  ──────────

  *) Se va completa de către persoanele prevăzute la art. 5 din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2015 privind autorizarea şi funcţionarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare.

  ──────────
   +  Anexa 4DECLARAŢIE*)Subsemnatul, .......(numele şi prenumele)........, propus pentru funcţia de (având funcţia de) .......... la ...........(denumirea brokerului de asigurare/reasigurare)......., declar că: societatea .........(denumirea brokerului de asigurare/reasigurare)......... nu este şi nu va fi acţionar ori asociat direct sau indirect ori administrator al unui asigurător, reasigurător, agent de asigurare sau de reasigurare ori al unui agent de asigurare subordonat şi că nu are şi nu va avea ca acţionar sau asociat direct ori indirect sau ca administrator un asigurător, reasigurător, un agent de asigurare ori de reasigurare, un agent de asigurare subordonat sau conducătorul unui agent de asigurare persoană juridică............................................................................Subsemnatul, ............, cunoscând prevederile Codului penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că toate informaţiile sunt complete şi conforme cu realitatea şi că nu există alte fapte relevante care trebuie aduse la cunoştinţa Autorităţii de Supraveghere Financiară.Data ....................................Semnătura ............................... Notă

  ──────────

  *) Se va completa de către persoanele prevăzute la art. 6 din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2015 privind autorizarea şi funcţionarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare.

  ──────────
   +  Anexa 5CLAUZELE CONTRACTUALEminime obligatorii pe care trebuie să le conţină contractul de asigurarede răspundere civilă profesională a brokerilor de asigurareşi/sau reasigurare1. Obiectul asigurăriiÎn limita răspunderii asumate prin contractul de asigurare, asigurătorul acceptă ca, în schimbul primelor de asigurare încasate de la asigurat, brokerul de asigurare şi/sau reasigurare, în cuantumul, la termenele şi în condiţiile convenite în contractul de asigurare, să acopere pierderile băneşti pe care asiguratul este obligat să le suporte în cazul în care, în exercitarea activităţii de intermediere în asigurări, a cauzat un prejudiciu unui client al său, persoană fizică sau juridică, pe care, în temeiul angajării răspunderii sale profesionale, este obligat să îl repare.2. Riscuri asigurate, despăgubiri2.1. Asigurătorul acoperă pretenţiile de despăgubiri, ca urmare a prejudiciilor produse de asigurat clienţilor săi, prin încălcarea din culpă a obligaţiilor sale profesionale pentru: a) sume pe care asiguratul este obligat să le plătească cu titlu de daune pentru prejudicii materiale provocate, din culpa sa, clienţilor săi, în exercitarea profesiei de broker de asigurare şi/sau reasigurare, aşa cum este definită de legislaţia în vigoare; b) cheltuieli de judecată făcute de asigurat în procesul civil, stabilite prin hotărâre judecătorească definitivă, dacă a fost obligat la desdăunare; c) cheltuieli de judecată făcute de clientul asiguratului în calitate de prejudiciat pentru îndeplinirea formalităţilor legale în vederea obligării asiguratului la plata despăgubirii, cu condiţia ca acesta să fi fost obligat prin hotărâre judecătorească definitivă la plata acestora.2.2. Prin contractul de răspundere civilă profesională sunt acoperite cererile de despăgubire introduse pentru prima dată în scris de către persoana prejudiciată, în perioada de valabilitate a contractului, cererea de despăgubire fiind urmarea unor erori profesionale săvârşite inclusiv în perioada retroactivă stabilită în contractul de asigurare.2.3. Termenul de plată a despăgubirilor este de maximum 30 de zile calendaristice de la depunerea la dosarul de daună a documentaţiei complete.3. Perioada de valabilitate a contractului de asigurare şi acoperirea teritorială3.1. Contractul de asigurare este valabil pentru o perioadă de 12 luni de la data intrării acestuia în vigoare.3.2. Retragerea autorizaţiei de funcţionare a asigurătorului şi/sau a asiguratului de către Autoritatea de Supraveghere Financiară are ca efect încetarea valabilităţii asigurării de la data intrării în vigoare a sancţiunii menţionate, dar fără a aduce restrângere perioadei menţionate la pct. 2.2 şi 2.3.3.3. În cazul în care s-a retras autorizaţia de funcţionare a asigurătorului şi/sau a asiguratului, iar asiguratul a plătit, fie şi parţial, prima de asigurare, acesta este îndreptăţit să o recupereze proporţional cu perioada neexpirată a contractului de asigurare.3.4. Diferenţa dintre prima plătită şi cea calculată conform pct. 3.3 se restituie asiguratului numai în cazurile în care nu sau plătit ori nu se datorează despăgubiri pentru evenimente produse în perioada de valabilitate a asigurării.3.5. Contractul de asigurare este valabil pentru activitatea desfăşurată de asigurat în România şi/sau pe întreg teritoriul Uniunii Europene şi al statelor aparţinând Spaţiului Economic European, cu respectarea legislaţiei în vigoare.4. Prime de asigurare şi sume asigurate4.1. Prima de asigurare se achită anticipat, fie integral, fie în rate trimestriale.4.2. Dacă s-a hotărât ca plata să se realizeze în rate, asigurătorului nu îi revine obligaţia, pe perioada derulării contractului, de a notifica asiguratul cu privire la scadenţa ratelor.4.3. Contractul de asigurare va include modalităţile de încetare, inclusiv condiţiile de reziliere în cazul neplăţii primei de asigurare/ratei de primă de asigurare şi eventuale termene de păsuire.5. Obligaţiile asiguratului5.1. Asiguratul, la producerea evenimentului asigurat, este obligat să depună diligenţele necesare şi să ia toate măsurile, potrivit cu împrejurările, pentru limitarea pagubei.5.2. Asiguratul este obligat să anunţe în scris asigurătorul despre producerea evenimentului asigurat prin contractul de asigurare, conform subpct. 2.2.5.3. La cererea asigurătorului, asiguratul are obligaţia să pună la dispoziţia acestuia actele şi informaţiile referitoare la producerea riscului asigurat, să colaboreze cu acesta în scopul stabilirii realităţii, circumstanţelor şi mărimii pagubei, precum şi a cauzelor producerii evenimentului asigurat.5.4. Asiguratul este obligat să notifice asigurătorul pentru orice modificare survenită în forma de exercitare a profesiei.6. ExcluderiNu se acordă despăgubiri pentru: a) acte de insultă sau calomnie; b) prejudicii cauzate cu intenţie sau prin săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală, dol sau culpă gravă a asiguratului sau a oricăror persoane pentru care răspunde conform legii; c) pierderi financiare ca urmare a greşelilor de facturare şi/sau decontare cu asigurătorul/asigurătorii; d) prejudicii rezultate din completarea cererilor-chestionar de către clienţi; e) prejudicii rezultate din acordarea de promisiuni, răspunderi asumate de asigurat prin contract sau orice alt tip de angajament sau garanţie expresă dată de acesta care depăşeşte răspunderea sa profesională angajată potrivit legii; f) prejudicii provocate de asigurat prin vătămare corporală sau deces; g) prejudicii provocate de asigurat prin deteriorarea/distrugerea proprietăţilor/bunurilor; h) prejudiciile rezultate în desfăşurarea activităţii profesionale a brokerilor de asigurare şi/sau reasigurare, fără a avea la bază un contract de mandat în brokeraj, încheiat între asigurat şi clienţii acestuia; i) prejudicii directe sau indirecte rezultate din evenimente ori consecinţe ale războiului, invaziei, terorismului, actelor duşmanilor externi, ostilităţilor, indiferent dacă a fost sau nu declarat război, războiului civil, rebeliunii, revoluţiei, insurecţiei, uzurpării de putere sau loviturii militare, confiscării, naţionalizării, rechiziţionării sau distrugerii ori daunelor cauzate proprietăţilor de un ordin al oricăror autorităţi publice locale sau guvernamentale; j) prejudiciile cauzate asigurătorilor ca urmare a nevirării primelor de asigurare de către brokerul de asigurare şi/sau reasigurare în contul asigurătorului.7. Alte dispoziţiiContractul de asigurare de răspundere civilă profesională va conţine şi clauzele obligatorii prevăzute în Normele privind informaţiile pe care asigurătorii şi intermediarii în asigurări trebuie să le furnizeze clienţilor, precum şi alte elemente pe care trebuie să le cuprindă contractul de asigurare, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 23/2009, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Anexa 6Dreptul de stabilire şi libertatea de a presta servicii1. Pentru desfăşurarea activităţii de intermediere pe teritoriul statelor membre şi al celorlalte state aparţinând Spaţiului Economic European (SEE) în baza dreptului de stabilire se vor transmite următoarele documente şi informaţii referitoare la: a) statul membru pe teritoriul căruia intenţionează să desfăşoare activitatea de intermediere; b) structura organizatorică detaliată; c) adresa sediului său din statul membru gazdă de la care pot fi obţinute şi la care pot fi transmise documente; d) categoriile/clasele de asigurare pentru care va fi practicată intermedierea; e) numele, calificarea şi experienţa persoanei care va conduce sucursala, care are capacitatea să îl reprezinte şi să îl angajeze în relaţiile cu terţii pe teritoriul statului membru respectiv, inclusiv dovada că acesta nu are cazier judiciar pentru infracţiuni contra patrimoniului şi nici cazier fiscal pentru infracţiuni prevăzute de legislaţia financiar-fiscală; f) prezentarea activităţii pe care o va desfăşura în statul membru UE şi în SEE pentru care s-a efectuat informarea, cu situaţia estimativă a primelor intermediate pe clase de asigurare pentru care se vor intermedia riscuri şi a veniturilor ce se vor realiza, precum şi prezentarea companiilor de asigurări şi a claselor de asigurări pentru care vor intermedia contracte pe teritoriul statului membru; prezentarea experienţei practice din România, care să susţină solicitarea extinderii intermedierii claselor de asigurări solicitate pe teritoriul statelor membre şi al celorlalte state aparţinând SEE; g) hotărârea/decizia asociaţilor/acţionarilor, în original, privind extinderea activităţii în statul/statele membru/membre pe teritoriul căruia/cărora se intenţionează să se desfăşoare activitatea de intermediere în baza dreptului de stabilire; h) dovada plăţii taxei prevăzute la art. 13 alin. (9) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare.2. Pentru desfăşurarea activităţii de intermediere pe teritoriul oricărui stat membru în baza libertăţii de a presta servicii se vor transmite următoarele documente şi informaţii referitoare la: a) statul/statele membru/membre pe teritoriul căruia/cărora intenţionează să desfăşoare activitatea de intermediere; b) numele societăţilor de asigurare şi/sau reasigurare pentru care vor intermedia produsele de asigurare şi/sau reasigurare; c) categoriile/clasele de asigurare pentru care va fi practicată intermedierea; d) prezentarea activităţii pe care o va desfăşura în statul membru UE şi în SEE pentru care s-a efectuat informarea, cu situaţia estimativă a primelor intermediate pe clase de asigurare pentru care se vor intermedia riscuri şi a veniturilor ce se vor realiza, precum şi prezentarea companiilor de asigurări şi a claselor de asigurări pentru care vor intermedia contracte pe teritoriul statului membru; prezentarea experienţei practice din România, care să susţină solicitarea extinderii intermedierii claselor de asigurări solicitate pe teritoriul statelor membre şi al celorlalte state aparţinând SEE; e) hotărârea/decizia asociaţilor/acţionarilor, în original, privind statul/statele membru/membre pe teritoriul căruia/cărora se intenţionează să se desfăşoare activitatea de intermediere în baza libertăţii de a presta servicii; f) dovada plăţii taxei prevăzute la art. 13 alin. (9) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Anexa 7CEREREde aprobare a fuziunii/divizăriiSubsemnatul, ........, în calitate de conducător executiv al brokerului de asigurare şi/sau reasigurare ......, solicit aprobarea fuziunii sau, după caz, divizarea, conform proiectului prezentat.În susţinerea cererii anexez următoarea documentaţie:1. proiectul de fuziune sau, după caz, divizare, potrivit Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;2. copia hotărârii/hotărârilor adunării generale privind fuziunea/divizarea;3. proiectul actului/actelor constitutiv/constitutive al brokerului de asigurare şi/sau reasigurare rezultat;4. cererea de retragere a autorizaţiei de funcţionare a societăţii absorbite/divizate;5. bilanţul contabil de fuziune/divizare;6. documentele prevăzute în Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2015 privind autorizarea şi funcţionarea brokerilor de asigurare şi/sau reasigurare, pentru brokerii nou-înfiinţaţi;7. raportările privind taxa de funcţionare datorată conform prevederilor art. 36 alin. (3) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale normelor emise în aplicarea acesteia;8. dovezile conform cărora clienţii au fost înştiinţaţi despre fuziunea/divizarea brokerilor de asigurare şi/sau reasigurare;9. raportul cenzorilor/auditorilor externi independenţi ai brokerilor de asigurare şi/sau reasigurare participanţi privitor la fuziune, respectiv la divizare.Adresa de contact ...................................................Subsemnatul, ................, în calitate de conducător executiv al brokerului de asigurare şi/sau reasigurare ............., cunoscând prevederile Codului penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că toate informaţiile şi documentele sunt complete şi conforme cu realitatea şi că nu există alte fapte relevante care trebuie aduse la cunoştinţa Autorităţii de Supraveghere Financiară................(data)............................(semnătura şi ştampila)----