NORMĂ SANITARĂ VETERINARĂ din 25 noiembrie 2005 (**actualizată**)ce stabileşte condiţiile de sănătate a animalelor care reglementează comerţul şi importul de animale, material seminal, ovule şi embrioni care nu se supun cerinţelor de sănătate a animalelor stabilite de legislaţia în domeniu, la care se referă anexa nr. 1 la Norma sanitară veterinară referitoare la controalele veterinare şi zootehnice aplicabile comerţului României cu statele membre cu unele animale vii şi produse de origine animală*)(actualizată la data de 16 aprilie 2015*)
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
  • ----------  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Prezenta normă sanitară veterinară stabileşte cerinţele de sănătate a animalelor care reglementează comerţul şi activităţile de import în România de animale, material seminal, ovule şi embrioni care nu se supun cerinţelor de sănătate a animalelor stabilite de legislaţia în domeniu la care se referă anexa nr. 6 la prezenta normă sanitară veterinară. (2) Prezenta normă sanitară veterinară se aplica fără să aducă atingere prevederilor adoptate prin Regulamentul nr. 3626/82/CEE. (3) Prezenta normă sanitară veterinară nu afectează regulile naţionale aplicabile animalelor de companie, deşi reţinerea lor nu ar putea afecta abolirea controalelor veterinare la frontieră.  +  Articolul 2 (1) În conformitate cu prevederile prezentei norme sanitare veterinare trebuie să se aplice următoarele definiţii: a) "comerţ": înseamnă comerţul definit de art. 2, pct. 3 al Normei sanitare veterinare privind controalele veterinare şi zootehnice aplicabile comerţului României cu statele membre ale Uniunii Europene cu unele animale vii şi produse de origine animala aprobată prin Ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 580/2002, ce transpune în legislaţia naţională Directiva 90/425/CEE; b) "animale": înseamnă specimene aparţinând speciilor de animale, altele decât cele la care se referă Norma sanitară veterinară privind problemele de sănătate a animalelor, ce afectează comerţul României cu statele membre ale Uniunii Europene cu animale din speciile bovine şi porcine aprobată prin Ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 236/2002, ce transpune în legislaţia naţională Directiva 64/432/CEE, Norma sanitară veterinară privind condiţiile de sănătate animala ce guvernează mişcarea ecvideelor între statele membre ale Uniunii Europene şi România şi importul lor din ţări terţe aprobată prin Ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 65/2002 ce transpune în legislaţia naţională Directiva 90/426/CEE, Norma sanitară veterinară privind condiţiile de sănătate a animalelor, care reglementează comerţul României cu statele membre ale Uniunii Europene şi importul din ţări terţe de păsări şi oua de incubaţie aprobată prin Ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 474/2001 ce transpune în legislaţia naţională Directiva 90/539/CEE, Norma sanitară veterinară privind condiţiile de sănătate a animalelor, care reglementează punerea pe piaţa a animalelor şi a produselor de acvacultura aprobată prin Ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 494/2001, ce transpune în legislaţia naţională Directiva 91/67/CEE, Norma sanitară veterinară privind condiţiile de sănătate şi certificarea veterinară pentru comerţul României cu statele membre ale Comunităţii Europene cu ovine şi caprine aprobată prin Ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 66/2002 ce transpune în legislaţia naţională Directiva 91/68/CEE, Norma sanitară veterinară privind condiţiile sanitare veterinare pentru producerea şi comercializarea moluştelor bivalve vii aprobată prin Ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 243/2002 ce transpune în legislaţia naţională Directiva 91/492/CEE, Norma sanitară veterinară privind condiţiile sanitare veterinare pentru producerea şi comercializarea produselor din pescuit aprobată prin Ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 329/2002, ce transpune în legislaţia naţională Directiva 91/493/CEE; c) "organism autorizat", "institut" sau "centru" înseamnă orice unitate permanenta, limitată din punct de vedere geografic, aprobată în conformitate cu art. 13 al prezentei norme sanitare veterinare, în care sunt de obicei ţinute sau crescute una sau mai multe specii de animale destinate comerţului sau nu, şi exclusiv în unul sau mai multe dintre următoarele scopuri:(i) expunerea acestor animale şi educarea publicului;(ii) conservarea speciilor;(iii) cercetarea ştiinţifică fundamentală sau aplicată sau creşterea de animale pentru acest tip de cercetare. d) "boli cu notificare obligatorie": sunt bolile menţionate la anexa nr. 1 a prezentei norme sanitare veterinare. e) «autoritate competentă» - Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor sau direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.---------Lit. e) a alin. (1) al art. 2 a fost introdusă de pct. 2 al art. X din ORDINUL nr. 7 din 12 februarie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 119 din 23 februarie 2010. (2) În plus, trebuie să se aplice mutatis mutandis definiţiile, altele decât cele ale centrelor şi organismelor autorizate, conţinute de art. 2 din Norma sanitară veterinară privind problemele de sănătate a animalelor, ce afectează comerţul României cu statele membre ale Uniunii Europene cu animale din speciile bovine şi porcine aprobată prin Ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 236/2002, ce transpune în legislaţia naţională Directiva 64/432/CEE, Norma sanitară veterinară privind condiţiile de sănătate a animalelor, care reglementează punerea pe piaţa a animalelor şi a produselor de acvacultura aprobată prin Ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 494/2001, ce transpune în legislaţia naţională Directiva 91/67/CEE, Norma sanitară veterinară privind condiţiile de sănătate a animalelor, care reglementează comerţul României cu statele membre ale Uniunii Europene şi importul din ţări terţe de păsări şi oua de incubaţie aprobată prin Ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 474/2001, ce transpune în legislaţia naţională Directiva 90/539/CEE.  +  Capitolul II Prevederi aplicabile comerţului  +  Articolul 3Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor trebuie să se asigure ca schimbul comercial la care se referă art. 1, alin. (1) al prezentei norme sanitare veterinare nu este interzis sau restricţionat din motive de sănătate a animalelor, altele decât cele care rezulta din aplicarea prezentei norme sanitare veterinare sau a legislaţiei în domeniu şi în special a oricăror măsuri de protecţie adoptate.  +  Articolul 4Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor ia măsurile necesare pentru a se asigura ca, în sensul aplicării art. 4 alin. (1) lit. a) al Normei sanitare veterinare referitoare la controalele veterinare şi zootehnice aplicabile comerţului României cu statele membre ale Uniunii Europene cu unele animale vii şi produse de origine animala aprobată prin Ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 580/2002, ce transpune în legislaţia naţională Directiva 90/425/CEE, animalele menţionate în art. 5-10 din prezenta norma sanitară veterinară nu pot, fără să aducă atingere art. 13 al prezentei norme sanitare veterinare şi prevederilor speciale ce vor fi adoptate în conformitate cu art. 24 al aceleiaşi norme, să facă obiectul comerţului decât dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute în art. 5-10 şi dacă provin din fermele sau din societăţile comerciale menţionate la art. 12 alin. (1) şi (3) din prezenta norma sanitară veterinară care sunt înregistrate de către autoritatea competentă şi care se angajează: a) să supună în mod regulat animalele deţinute unei examinări, în conformitate cu art. 3 alin. (3) din Norma sanitară veterinară privind controalele veterinare şi zootehnice aplicabile comerţului României cu statele membre ale Uniunii Europene cu unele animale vii şi produse de origine animala aprobată prin Ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 580/2002, ce transpune în legislaţia naţională Directiva 90/425/CEE; b) să declare autorităţii competente, pe lângă apariţia bolilor cu notificare obligatorie, apariţia bolilor menţionate la anexa nr. 2 a prezentei norme sanitare veterinare pentru care exista un program de combatere sau de supraveghere; c) să fie în conformitate cu măsurile naţionale specifice pentru controlul bolilor cu importanta deosebita şi care fac obiectul unui program instituit în conformitate cu art. 14 al prezentei norme sanitare veterinare sau printr-o decizie adoptată în conformitate cu art. 15 alin. (2) al prezentei norme sanitare veterinare; d) să nu comercializeze decât animalele care nu prezintă nici un semn de boala şi care provin din ferme sau din zone nesupuse nici unei interdicţii pe motive de sănătate animala şi, în ceea ce priveşte animalele care nu sunt însoţite de un certificat de sănătate animala sau de un document comercial conform art. 5-11, să nu comercializeze decât animale însoţite de o autocertificare efectuată de către ferma de origine, care să ateste ca animalele în cauza nu prezentau nici un semn de boala în momentul expedierii şi ca ferma nu este supusă nici unei măsuri restrictive privind sănătatea animalelor; e) să se conformeze cerinţelor privind asigurarea bunăstării animalelor deţinute.  +  Articolul 5 (1) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor trebuie să se asigure ca activitatea de comerţ cu maimuţe (simiae şi prosimiae) este restrictionata numai pentru animalele care provin de la şi sunt destinate unor organisme, institute sau centre aprobate oficial de către autorităţile competente ale României, în conformitate cu art. 13 al prezentei norme sanitare veterinare, şi ca astfel de animale sunt însoţite de un certificat veterinar ce corespunde specimenului din anexa nr. 5 la prezenta norma sanitară veterinară, cu atestarea completată de către medicul veterinar oficial al organismului, institutului sau centrului de origine ce garantează starea de sănătate a animalului. (2) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor poate, prin derogare de la alin. (1) al prezentului art., să autorizeze achiziţionarea de maimuţe aparţinând unei persoane particulare de către un organism, institut sau centru desemnat.  +  Articolul 6Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor trebuie să asigura ca, fără a se aduce atingere prevederilor art. 14 şi 15 ale prezentei norme sanitare veterinare, ongulatele din alte specii decât cele la care se referă Norma sanitară veterinară privind problemele de sănătate a animalelor, ce afectează comerţul României cu statele membre ale Uniunii Europene cu animale din speciile bovine şi porcine aprobată prin Ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 236/2002, ce transpune în legislaţia naţională Directiva 64/432/CEE, Norma sanitară veterinară privind condiţiile de sănătate animala ce guvernează mişcarea ecvideelor între statele membre ale Uniunii Europene şi România şi importul lor din ţări terţe aprobată prin Ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 65/2002/CEE ce transpune în legislaţia naţională Directiva 90/426/CEE şi Norma sanitară veterinară privind condiţiile de sănătate şi certificarea veterinară pentru comerţul României cu statele membre ale Comunităţii Europene cu ovine şi caprine aprobată prin Ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 66/2002, ce transpune în legislaţia naţională Directiva 91/68/CEE pot fi supuse comercializării doar dacă îndeplinesc următoarele cerinţe: (1) În general, acestea trebuie: a) să fie identificate conform art. 3, alin. (1), lit. c) al Normei sanitare veterinare privind controalele veterinare şi zootehnice aplicabile comerţului României cu statele membre ale uniunii Europene cu unele animale vii şi produse de origine animala aprobată prin Ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 580/2002, ce transpune în legislaţia naţională Directiva 90/425/CEE; b) să nu fie destinate tăierii în baza unui program de eradicare a unei boli contagioase; c) să nu fi fost vaccinate împotriva febrei aftoase şi să îndeplinească cerinţele relevante din Norma sanitară veterinară privind măsurile pentru controlul febrei aftoase aprobată prin Ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 44/2003, ce transpune în legislaţia naţională Directiva 85/511/CEE şi din art. 4 al Normei sanitare veterinare privind problemele de sănătate a animalelor, ce afectează comerţul României cu statele membre ale Uniunii Europene cu animale din speciile bovine şi porcine aprobată prin Ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 236/2002, ce transpune în legislaţia naţională Directiva 64/432/CEE; d) să provină dintr-o exploataţie la care se referă art. 3 alin. (2) lit. b) şi c) din Norma sanitară veterinară privind problemele de sănătate a animalelor, ce afectează comerţul României cu statele membre ale Uniunii Europene cu animale din speciile bovine şi porcine, aprobată prin Ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 236/2002 care nu este supusă măsurilor de sănătate animala, în special celor adoptate în conformitate cu Norma sanitară veterinară privind măsurile pentru controlul febrei aftoase, aprobată prin Ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 44/2003, ce transpune în legislaţia naţională Directiva 85/511/CEE, Directiva 80/217/CEE şi Norma sanitară veterinară privind condiţiile de sănătate şi certificarea veterinară pentru comerţul României cu statele membre ale Comunităţii Europene cu ovine şi caprine, aprobată prin Ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 66/2002, ce transpune în legislaţia naţională Directiva 91/68/CEE în care să se fi aflat în permanenta de la naştere sau pe parcursul ultimelor treizeci de zile înainte de expediere; e) să fie însoţite de un certificat ce corespunde specimenului din partea I a anexei nr. 5 la prezenta norma sanitară veterinară ce conţine următoarea atestare:DeclaraţieEu, subsemnatul (medic veterinar oficial), certific faptul ca rumegatoarele/suinele*1),(i) ..................... aparţin speciilor ...................;(ii) la momentul examinării nu prezintă nici un semn clinic al vreunei boli de care este susceptibil;(iii) provin dintr-o turma (lot) libera oficial de tuberculoza/libera oficial de bruceloza sau dintr-o exploataţie nesupusa restricţiilor de pesta porcină, ori dintr-o exploataţie care a fost supusă, cu rezultate negative, testelor stabilite de art. 6, alin. (2), lit. b) al prezentei norme sanitare veterinare.Se şterge când este cazul.___________*1) altele decât cele menţionate de Norma sanitară veterinară privind problemele de sănătate a animalelor, ce afectează comerţul României cu statele membre ale Uniunii Europene cu animale din speciile bovine şi porcine aprobată prin Ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 236/2002, ce transpune în legislaţia naţională Directiva 64/432/CEE (2) În cazul rumegatoarelor: a) trebuie să provină dintr-o cireada (efectiv) libera oficial de tuberculoza şi libera oficial de bruceloza, în conformitate cu Norma sanitară veterinară privind problemele de sănătate a animalelor, ce afectează comerţul României cu statele membre ale Uniunii Europene cu animale din speciile bovine şi porcine aprobată prin Ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 236/2002, ce transpune în legislaţia naţională Directiva 64/432/CEE sau cu Norma sanitară veterinară privind condiţiile de sănătate şi certificarea veterinară pentru comerţul României cu statele membre ale Comunităţii Europene cu ovine şi caprine aprobată prin Ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 66/2002, ce transpune în legislaţia naţională Directiva 91/68/CEE şi să îndeplinească, în ceea ce priveşte normele de sănătate animala, cerinţele relevante pentru bovine prevăzute în art. 3 alin. (2) lit. c), d), f), g) şi h) din Norma sanitară veterinară privind problemele de sănătate a animalelor, ce afectează comerţul României cu statele membre ale Uniunii Europene cu animale din speciile bovine şi porcine aprobată prin Ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 236/2002, ce transpune în legislaţia naţională Directiva 64/432/CEE sau în art. 3 al Normei sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate şi certificarea veterinară pentru comerţul României cu statele membre ale Comunităţii Europene cu ovine şi caprine aprobată prin Ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 66/2002, ce transpune în legislaţia naţională Directiva 91/68/CEE; b) atunci când nu provin dintr-o cireada care îndeplineşte condiţiile de la lit. a) a prezentului art., trebuie să provină dintr-o exploataţie în care nu s-a înregistrat nici un caz de bruceloza şi de tuberculoza pe parcursul ultimelor 42 de zile anterioare încărcării animalelor şi în care rumegatoarele au fost supuse, în cursul ultimelor 30 de zile anterioare expedierii unui test pentru depistarea brucelozei şi tuberculozei, cu rezultat negativ: c) trebuie să fie adoptate prevederi referitoare la leucoza. (3) În cazul suinelor: a) nu trebuie să provină dintr-o zona care este supusă măsurilor de interdicţie asociate cu prezenta pestei porcine africane, în conformitate cu art. 9 lit. a) din Norma sanitară veterinară privind problemele de sănătate a animalelor, ce afectează comerţul României cu statele membre ale Uniunii Europene cu animale din speciile bovine şi porcine aprobată prin Ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 236/2002, ce transpune în legislaţia naţională Directiva 64/432/CEE; b) să provină dintr-o exploataţie care nu este supusă nici uneia dintre restricţiile stabilite de Directiva 80/217/CEE ca rezultat al pestei porcine clasice; c) trebuie să provină dintr-o exploataţie libera de bruceloza, în conformitate cu Norma sanitară veterinară privind problemele de sănătate a animalelor ce afectează comerţul României cu statele membre ale Uniunii Europene cu animale din speciile bovine şi porcine aprobată prin Ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 236/2002, ce transpune în legislaţia naţională Directiva 64/432/CEE şi să îndeplinească cerinţele relevante de sănătate animala stabilite pentru specia porcină de aceeaşi norma; d) atunci când nu provin dintr-o turma (efectiv) care respecta condiţiile stabilite la lit. c) acestea trebuie, în cele 30 de zile anterioare expedierii lor, să fie supuse unui test de laborator cu rezultat negativ care să demonstreze absenta anticorpilor pentru bruceloza.  +  Articolul 7 (1) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor trebuie să se asigure ca pasarile, altele decât cele la care face referire Norma sanitară veterinară privind condiţiile de sănătate a animalelor, care reglementează comerţul României cu statele membre ale Uniunii Europene şi importul din ţări terţe de păsări şi oua de incubaţie aprobată prin Ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 474/2001, ce transpune în legislaţia naţională Directiva 90/539/CEE pot face obiectul comerţului numai dacă îndeplinesc următoarele cerinţe: (2) În general, acestea trebuie: a) să provină dintr-o exploataţie în care nu a fost diagnosticata influenta aviara în cele 30 de zile anterioare expedierii; b) să provină dintr-o exploataţie sau dintr-o zona nesupusa la restricţii în baza condiţiilor măsurilor ce urmează să fie aplicate pentru combaterea bolii de Newcastle; Pana la implementarea măsurilor prevăzute în art. 19 din Norma sanitară veterinară privind condiţiile de sănătate a animalelor, care reglementează comerţul României cu statele membre ale Uniunii Europene şi importul din ţări terţe de păsări şi oua de incubaţie aprobată prin Ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 474/2001 ce transpune în legislaţia naţională Directiva 90/539/CEE rămân în vigoare cerinţele în materie de combatere a bolii Newcastle, cu respectarea dispoziţiilor generale din Tratat; c) să fi fost carantinate, în conformitate cu art. 10 alin. (1) al treilea paragraf din Norma sanitară veterinară privind stabilirea principiilor care reglementează organizarea controalelor veterinare pentru animalele care intra în România din ţări terţe aprobată prin Ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 83/2003 ce transpune în legislaţia naţională Directiva 91/496/CEE, dacă au fost importate dintr-o ţara terta, în exploataţia în care au fost ţinute după ce au intrat pe teritoriul României. (3) În plus, psitacidele trebuie: a) să nu provină dintr-o exploataţie şi nici să nu fi fost în contact cu păsări dintr-o exploataţie în care a fost diagnosticata psitacoza (Chlamydia psittaci). Perioada de interdicţie de la ultimul caz înregistrat şi perioada de tratament sub supraveghere veterinară, trebuie să fie de cel puţin doua luni; b) să fie identificate în conformitate cu art. 3, alin. (1), lit. c) al Normei sanitare veterinare privind controalele veterinare şi zootehnice aplicabile comerţului României cu statele membre ale Uniunii Europene cu unele animale vii şi produse de origine animala aprobată prin Ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 580/2002 ce transpune în legislaţia naţională Directiva 90/425/CEE;Trebuie să fie stabilite metode pentru identificarea psitacidelor, în special a psitacidelor bolnave. c) să fie însoţite de un document comercial semnat de către un medic veterinar oficial sau de veterinarul fermei sau al firmei de origine şi căruia autoritatea competentă să-i fi delegat aceasta competenta.  +  Articolul 8Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor trebuie să se asigure ca albinele (Apis melifera) pot face obiectul comerţului doar dacă îndeplinesc următoarele cerinţe: a) provin dintr-o zona care nu a fost supusă vreunei interdicţii în legătura cu apariţia şi evoluţia locii americane;Perioada de interdicţie trebuie să continue pentru cel puţin treizeci de zile de la ultimul caz de boala înregistrat şi de la data la care toţi stupii situaţi pe o raza de trei kilometri au fost controlaţi de către autoritatea competentă şi la care toţi stupii infectaţi au fost arşi sau trataţi şi controlaţi în mod corespunzător de către autoritatea competentă.Cerinţele la care sunt supuse albinele (Apis melifera) sau cerinţe echivalente se pot aplica şi bondarilor. b) să fie însoţite de un certificat de sănătate animala conform modelului din anexa nr. 5, cu atestarea completată de autoritatea competentă pentru a certifica respectarea cerinţelor prevăzute la lit. a).  +  Articolul 9 (1) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor trebuie să se asigure ca lagomorfele pot face obiectul comerţului doar dacă îndeplinesc următoarele cerinţe: a) trebuie să nu provină şi să nu fi fost în contact cu animale dintr-o exploataţie în care este prezenta turbarea sau este suspectata de a fi fost prezenta în ultima luna; b) să provină dintr-o ferma în care nici un animal nu prezintă semne clinice de mixomatoza. (2) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor poate solicita prezentarea unui certificat de sănătate a animalelor pentru circulaţia lagomorfelor pe teritoriul lor şi poate cere ca animalele trimise către România să fie însoţite de un certificat de sănătate a animalelor, conform specimenului din anexa nr. 5, completat de următoarea declaraţie:"Subsemnatul, ..., certific ca lotul menţionat anterior respecta cerinţele art. 9 din Directiva 92/65/CEE şi ca animalele nu au prezentat nici un semn clinic de boala pe parcursul examinării".Acest certificat trebuie să fie eliberat de medicul veterinar oficial sau de către medicul veterinar responsabil pentru exploataţia de origine şi împuternicit în acest scop de către autoritatea competentă şi în cazul crescatoriiilor industriale, de către medicul veterinar oficial.Dacă Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor doreşte să folosească aceasta opţiune, va informa Comisia Europeană care trebuie să se asigure ca a fost respectata cerinţa stabilită la alin. (1) al prezentului articol.  +  Articolul 10 (1) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor se va asigura ca exista o interdicţie cu privire la comerţul cu nurci şi vulpi, care provin din sau au fost în contact cu animale dintr-o exploataţie în care este prezenta turbarea sau este suspectata de a fi fost prezenta în ultimele 6 luni, în măsura în care nu este aplicat nici un program sistematic de vaccinare. (2) Pentru a face obiectul introducerii în Uniunea Europeană, câinii, pisicile şi dihorii domestici trebuie să îndeplinească condiţiile stabilite la art. 6 şi, dacă este cazul, la art. 7 din Regulamentul (UE) nr. 576/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 iunie 2013 privind circulaţia necomercială a animalelor de companie şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 998/2003 şi să se supună unui examen clinic efectuat cu cel mult 48 de ore înainte de expedierea animalelor de către un medic veterinar autorizat de autoritatea competentă.----------Alin. (2) al art. 10 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 36 din 6 aprilie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 256 din 16 aprilie 2015.(2^1) Certificatul de sănătate ce însoţeşte animalele în timpul transportului acestora spre locul de destinaţie trebuie să corespundă specimenului prevăzut în partea I a anexei nr. 5 la prezenta normă sanitară veterinară şi să fie semnat de către un medic veterinar oficial care atestă că medicul veterinar autorizat de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor a consemnat în secţiunea relevantă din documentul de identificare, al cărui format este prevăzut la art. 21 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 576/2013, examenul clinic efectuat în conformitate cu prevederile alin. (2), care arată că, la momentul examenului clinic, animalele erau apte pentru a fi transportate pe traseul prevăzut în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1/2005 al Consiliului din 22 decembrie 2004 privind protecţia animalelor în timpul transportului şi al operaţiunilor conexe şi de modificare a Directivelor 64/432/CEE şi 93/119/CE şi a Regulamentului (CE) nr. 1.255/97.----------Alin. (2^1) al art. 10 a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 36 din 6 aprilie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 256 din 16 aprilie 2015. (3) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor trebuie să desemneze un institut de referinţa care să stabilească criteriile necesare pentru standardizarea testelor serologice şi trebuie să decidă asupra responsabilităţilor acestuia. (4) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor trebuie să se asigure ca toate cheltuielile implicate de aplicarea testului serologic sunt suportate de importatori.  +  Articolul 11 (1) Fără a se aduce atingere deciziilor care trebuie adoptate în aplicarea art. 19 şi 21, pot face obiectul comerţului numai materialul seminal, ovulele şi embrionii care îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (2)-(8). (2) Fără a se aduce atingere oricăror criterii care trebuie respectate la înscrierea ecvideelor în registrele genealogice pentru anumite rase, materialul seminal provenit de la speciile ovine, caprine şi cabaline trebuie: a) să fie colectat, procesat şi depozitat în vederea inseminării artificiale într-o unitate sau într-un centru autorizat din punctul de vedere al sănătăţii, conform prevederilor cap. I din anexa nr. 4 la prezenta normă sanitară veterinară, sau, în cazul speciilor ovine şi caprine, prin derogare de la dispoziţiile precedente, într-o exploataţie care îndeplineşte cerinţele Normei sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate a animalelor ce reglementează comerţul intracomunitar cu ovine şi caprine, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 290/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 56 şi 56 bis din 24 ianuarie 2007, ce transpune în legislaţia naţională Directiva Consiliului 91/68/CEE; b) să fie colectat de la animale care îndeplinesc condiţiile prevăzute la cap. II din anexa nr. 4 la prezenta normă sanitară veterinară; c) să fie colectat, procesat, conservat, depozitat şi transportat conform dispoziţiilor prevăzute în cap. III din anexa nr. 4 la prezenta normă sanitară veterinară; d) să fie însoţit pe durata transportului spre alt stat membru al Uniunii Europene de un certificat de sănătate ce corespunde unui model stabilit în conformitate cu procedura comunitară. (3) Ovulele şi embrionii proveniţi de la animale din speciile ovine, caprine, porcine şi ecvine trebuie: a) să fie prelevaţi de la femele donatoare care îndeplinesc condiţiile prevăzute la cap. IV din anexa nr. 4 la prezenta normă sanitară veterinară de către o echipă de colectare sau să fie produşi de o echipă de producţie care a fost autorizată de autoritatea competentă şi care îndeplineşte condiţiile care urmează să fie stabilite la cap. I din anexa nr. 4 la prezenta normă sanitară veterinară, în conformitate cu procedura comunitară; b) să fie colectaţi, procesaţi şi conservaţi într-un laborator corespunzător şi să fie depozitaţi şi transportaţi în conformitate cu dispoziţiile prevăzute la cap. III din anexa nr. 4 la prezenta normă sanitară veterinară, c) să fie însoţiţi pe durata transportului către alt stat membru al Uniunii Europene de un certificat de sănătate, corespunzător modelului care trebuie să fie stabilit în conformitate cu procedura comunitară. (4) Materialul seminal utilizat pentru inseminarea femelelor donatoare trebuie să respecte prevederile alin. (2), în cazul ovinelor, caprinelor şi al ecvinelor, precum şi prevederile Normei sanitare veterinare care stabileşte cerinţele de sănătate a animalelor, aplicabile comerţului intracomunitar şi importului de material seminal provenit de la animale domestice din specia porcine, aprobată prin Directiva Consiliului 90/429/CEE,în cazul porcinelor. (5) Centrele autorizate menţionate la alin. (2) lit. a) şi echipele autorizate menţionate la alin. (3) lit. a) se înregistrează de autoritatea competentă, atribuindu-i-se fiecărui centru şi fiecărei echipe un număr de înregistrare veterinară. (6) Autoritatea competentă întocmeşte şi actualizează o listă a respectivelor centre şi echipe autorizate, precum şi a numerelor de înregistrare veterinară ale acestora şi pune această listă la dispoziţia celorlalte state membre ale Uniunii Europene şi a publicului. (7) Cerinţele de sănătate animală şi modelele de certificate de sănătate aplicabile materialului seminal, ovulelor şi embrionilor de la speciile care nu sunt menţionate la alin. (2) şi (3) se stabilesc de Comisia Europeană în cadrul Comitetului Permanent pentru Lanţul Alimentar şi Sănătate Animală. (8) Până la stabilirea cerinţelor de sănătate animală şi a modelelor de certificate de sănătate pentru comerţul cu material seminal, ovule şi embrioni, continuă să se aplice regulile naţionale.----------Art. 11 a fost modificat de pct. 3 al art. X din ORDINUL nr. 7 din 12 februarie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 119 din 23 februarie 2010.  +  Articolul 12 (1) Regulile cu privire la controalele stabilite de Norma sanitară veterinară privind controalele veterinare şi zootehnice aplicabile comerţului României cu statele membre ale Uniunii Europene cu unele animale vii şi produse de origine animala aprobată prin Ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 580/2002, ce transpune în legislaţia naţională Directiva 90/425/CEE trebuie să se aplice în special în ceea ce priveşte organizarea şi urmărirea controalelor ce urmează să fie efectuate asupra animalelor, materialului seminal, ovulelor şi embrionilor cuprinşi în prezenta norma sanitară veterinară şi care sunt însoţiţi de un certificat de sănătate. Alte animale trebuie să provină din exploataţii supuse prevederilor prezentei norme sanitare veterinare cu privire la controalele efectuate la locul de origine şi de destinaţie. (2) Art. 10 din Norma sanitară veterinară privind controalele veterinare şi zootehnice aplicabile comerţului României cu statele membre ale Uniunii Europene cu unele animale vii şi produse de origine animala aprobată prin Ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 580/2002, ce transpune în legislaţia naţională Directiva 90/425/CEE se aplica animalelor, materialului seminal, ovulelor şi embrionilor cuprinşi în prezenta norma sanitară veterinară. (3) În ceea ce priveşte comerţul, prevederile art. 12 din Norma sanitară veterinară privind controalele veterinare şi zootehnice aplicabile comerţului României cu statele membre ale Uniunii Europene cu unele animale vii şi produse de origine animala aprobată prin Ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 580/2002, ce transpune în legislaţia naţională Directiva 90/425/CEE trebuie să se extindă la distribuitorii care deţin în permanenta sau ocazional animale cum sunt cele menţionate în art. 7, 9 şi 10 ale prezentei norme sanitare veterinare. (4) Comunicarea locului de destinaţie, asa cum este prevăzut de art. 4 alin. (2) al Normei sanitare veterinare privind controalele veterinare şi zootehnice aplicabile comerţului României cu statele membre ale Uniunii Europene cu unele animale vii şi produse de origine animala aprobată prin Ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 580/2002, ce transpune în legislaţia naţională Directiva 90/425/CEE cu privire la animale, material seminal, ovule sau embrioni însoţiţi de un certificat de sănătate în concordanta cu prevederile prezentei norme sanitare veterinare, va avea loc folosind sistemul Animo. (5) Fără a aduce atingere prevederilor specifice ale prezentei norme sanitare veterinare, autoritatea competentă a României trebuie, atunci când se suspectează faptul ca prevederile prezentei norme sanitare veterinare nu au fost respectate sau exista dubii cu privire la sănătatea animalelor ori la calitatea materialului seminal, ovulelor şi embrionilor la care se referă art. 1 al prezentei norme sanitare veterinare, să efectueze orice controale pe care le considera corespunzătoare. (6) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor va lua măsurile administrative sau penale adecvate pentru a pedepsi orice violare a prevederilor prezentei norme sanitare veterinare, în special când se descoperă ca certificatele sau documentele redactate nu corespund stării de sănătate reale a animalelor menţionate la art. 1, ca identificarea animalelor sau marcarea materialului seminal, ovulelor şi embrionilor în cauza nu respecta prezenta norma sanitară veterinară sau ca animalele ori produsele în cauza nu au fost supuse controalelor prevăzute de prezenta norma sanitară veterinară.  +  Articolul 13Comerţul cu animale din specii susceptibile la bolile menţionate în anexa nr. 1 sau în anexa nr. 2 la prezenta norma sanitară veterinară, când ţara de destinaţie aplica garanţia prevăzută la art. 14 şi 15 ale aceleiaşi norme şi comerţul cu material seminal, ovule sau embrioni ai unor asemenea animale expediate la şi de la organisme, institute ori centre autorizate în concordanta cu anexa nr. 3 la prezenta norma sanitară veterinară, trebuie să se realizeze cu prezentarea unui document de transport care să corespundă specimenului din anexa nr. 5 la prezenta norma sanitară veterinară. Acest document, care trebuie să fie completat de medicul veterinar responsabil pentru organism, institut sau centrul de origine, trebuie să specifice faptul ca animalele, materialul seminal, ovulele sau embrionii provin dintr-un organism, institut ori centru autorizat în conformitate cu anexa nr. 3 la prezenta norma sanitară veterinară şi trebuie să le însoţească în timpul transportului. a) Pentru a fi autorizate, organismele, institutele sau centrele vor prezenta autorităţii competente toate documentele relevante cu privire la bolile declarabile, pentru a putea fi respectate cerinţele menţionate la anexa nr. 3 a prezentei norme sanitare veterinare. b) După primirea dosarului cu privire la cererea pentru aprobare sau pentru reînnoirea aprobării, autoritatea competentă trebuie să îl examineze pe baza informaţiilor pe care le conţine şi, când este cazul, a rezultatelor testărilor efectuate ad-hoc. c) autoritatea competentă trebuie să retragă aprobarea în conformitate cu pct. 3 din anexa nr. 3 la prezenta norma sanitară veterinară. d) Autoritatea competentă înregistrează toate organismele, institutele şi centrele autorizate şi le atribuie un număr de autorizare. Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor întocmeşte şi actualizează o listă a organismelor, institutelor şi a centrelor autorizate, precum şi a numerelor de autorizare ale acestora şi pune această listă la dispoziţia celorlalte state membre ale Uniunii Europene şi a publicului.----------Lit. d) a art. 13 a fost introdusă de pct. 4 al art. X din ORDINUL nr. 7 din 12 februarie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 119 din 23 februarie 2010.  +  Capitolul III Prevederi aplicabile importurilor în România  +  Articolul 14 (1) Condiţiile aplicabile importurilor de animale, material seminal, ovule şi embrioni, la care se referă prevederile prezentei norme sanitare veterinare, trebuie să fie cel puţin echivalente celor stabilite la Capitolul II. (2) Condiţiile de import referitoare la pisici, câini şi dihori trebuie să fie cel puţin echivalente cu cele prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. (a)-(d) şi la art. 12 alin. (1) lit. (a) din Regulamentul (UE) nr. 576/2013.----------Alin. (2) al art. 14 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 36 din 6 aprilie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 256 din 16 aprilie 2015. (3) Certificatul de sănătate care însoţeşte animalele în timpul transportului spre locul de destinaţie este completat şi semnat de un medic veterinar oficial care atestă efectuarea unui examen clinic, cu cel mult 48 de ore înainte de momentul expedierii animalelor, de către un medic veterinar autorizat de către Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, care a verificat că, la momentul examenului clinic, animalele erau apte pentru a fi transportate pe traseul prevăzut.----------Alin. (3) al art. 14 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 36 din 6 aprilie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 256 din 16 aprilie 2015.  +  Articolul 15 (1) În scopul aplicării uniforme a art. 14, pot face obiectul importurilor numai animalele, materialul seminal, ovulele şi embrionii menţionaţi la art. 11, care respectă următoarele cerinţe: a) provin dintr-o ţară terţă care figurează pe lista întocmită în conformitate cu procedura comunitară; b) sunt însoţiţi de un certificat de sănătate corespunzător modelului care urmează să fie stabilit de Comisia Europeană în cadrul Comitetului Permanent pentru Lanţul Alimentar şi Sănătate Animală, semnat de autoritatea competentă a ţării exportatoare şi care atestă că:(i) animalele îndeplinesc condiţiile suplimentare sau oferă garanţiile echivalente prevăzute la cap. II şi provin din centre, organisme, institute ori centre de colectare autorizate, care oferă garanţii cel puţin echivalente cu cele din anexa nr. 3 la prezenta normă sanitară veterinară;(ii) materialul seminal, ovulele şi embrionii provin din centre de colectare şi depozitare sau de la echipe de colectare şi producţie autorizate, care oferă garanţii cel puţin echivalente cu cele stabilite la cap. I din anexa nr. 4 la prezenta normă sanitară veterinară, în conformitate cu procedura comunitară. (2) Până la întocmirea listelor ţărilor terţe, a unităţilor autorizate menţionate la alin. (1) lit. b), a cerinţelor de sănătate animală şi a modelelor de certificate de sănătate, astfel cum sunt menţionate la alin. (1) lit. a) şi b), continuă să se aplice normele naţionale, cu condiţia de a nu fi mai favorabile decât cele prevăzute la cap. II.----------Art. 15 a fost modificat de pct. 5 al art. X din ORDINUL nr. 7 din 12 februarie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 119 din 23 februarie 2010.  +  Articolul 16 (1) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor se va asigura ca animalele, materialul seminal, ovulele şi embrionii la care face referire prezenta norma sanitară veterinară sunt importate în România numai dacă: a) sunt însoţite de un certificat ce trebuie emis de medicul veterinar oficial; tipul de certificat va fi redactat în funcţie de specie; b) au îndeplinit condiţiile impuse de Norma sanitară veterinară ce stabileşte principiile care reglementează organizarea controalelor veterinare privind produsele care intra în România din ţări terţe aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 71/2003, ce transpune în legislaţia naţională Directiva Consiliului 97/78/CEE şi de Norma sanitară veterinară privind stabilirea principiilor care reglementează organizarea controalelor veterinare pentru animalele care intra în România din ţări terţe aprobată prin Ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 83/2003 ce transpune în legislaţia naţională Directiva 91/496/CEE; c) înaintea încărcării spre teritoriul României au fost supuse unui control de către medicul veterinar oficial pentru a se asigura ca au fost respectate condiţiile de transport specificate în Directiva 91/628/CEE privind protecţia animalelor în timpul transportului, în special cu privire la adapare şi furajare; d) animalele menţionate la art. 5-10 ale prezentei norme sanitare veterinare au fost ţinute în carantina înainte de a fi comercializate. (2) Pana la stabilirea condiţiilor specifice pentru acest articol regulile naţionale aplicabile importurilor din ţări terţe, pentru care nu au fost adoptate asemenea cerinţe, vor continua să se aplice cu condiţia ca ele să nu fie mai favorabile decât cele stabilite la Capitolul II.  +  Articolul 17Abrogat.----------Art. 17 a fost abrogat de pct. 6 al art. X din ORDINUL nr. 7 din 12 februarie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 119 din 23 februarie 2010.  +  Articolul 18Normele prevăzute de Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 206/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte principiile ce reglementează organizarea controalelor veterinare privind produsele ce intră în Comunitatea Europeană din ţări terţe, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 752 din 4 septembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, ce transpune Directiva Consiliului 97/78/CE, se aplică în special pentru organizarea şi urmărirea controalelor pe care trebuie să le efectueze autoritatea competentă şi a măsurilor de salvgardare care trebuie puse în aplicare în conformitate cu procedura comunitară.---------Art. 18 a fost modificat de pct. 7 al art. X din ORDINUL nr. 7 din 12 februarie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 119 din 23 februarie 2010.  +  Capitolul IV Dispoziţii finale  +  Articolul 19Atunci când este necesar acest lucru, trebuie să fie stabilite modele de certificate aplicabile comerţului şi condiţiilor de sănătate animala ce urmează să fie respectate pentru a face posibila comercializarea de animale, material seminal, ovule şi embrioni, altele decât cele la care se face referire în art. 5-11 ale prezentei norme sanitare veterinare.  +  Articolul 20Anexele prezentei norme sanitare veterinare vor fi amendate atunci când este necesar. Anexa nr. 2 la prezenta norma sanitară veterinară va fi revizuită în special pentru a amenda lista bolilor, pentru a le include pe cele la care sunt susceptibile rumegatoarele şi suinele şi pe cele care sunt transmise prin material seminal, ovule sau embrioni de la ovine.  +  Articolul 21Cerinţe speciale pot fi stabilite, dacă este cazul, prin derogare de la prevederile Capitolului II, pentru mişcarea animalelor de circ şi de parcuri de distracţii şi pentru comerţul cu animale, material seminal, ovule şi embrioni destinate grădinilor zoologice.  +  Articolul 22Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor este autorizată să admită intrarea pe teritoriul României a animalelor, (inclusiv păsări de colivie), a materialului seminal, a ovulelor şi a embrionilor la care se referă prezenta norma sanitară veterinară, care au trecut prin teritoriul unei ţări terţe, însoţite de un certificat de sănătate care respecta cerinţele acestei norme sanitare veterinare.  +  Articolul 23Dacă Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor implementează un sistem alternativ de control care furnizează garanţii echivalente celor stabilite în prezenta norma sanitară veterinară cu privire la mişcările în cadrul teritoriului sau ale animalelor, materialului seminal, ovulelor şi embrionilor la care se referă prezenta norma sanitară veterinară, poate acorda derogări de la prevederile art. 6 alin. (2) lit. f), ale art. 8 lit. b) şi ale art. 11 alin. (2) lit. d) ale prezentei norme sanitare veterinare.  +  Articolul 24 (1) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor pune în aplicare acte normative, reglementări şi prevederi administrative, necesare pentru conformarea cu prezenta norma sanitară veterinară pe care le va transmite Comisiei Europene, prin intermediul Ministerului Integrării Europene şi al Misiunii României pe lângă Uniunea Europeană, împreună cu tabelele de concordanta, în vederea evaluării conformităţii transpunerii legislative şi va stabili măsurile necesare pentru implementarea corecta şi la timp a prevederilor prezentei norme sanitare veterinare. (2) Abrogat.----------Alin. (2) al art. 24 a fost abrogat de pct. 8 al art. X din ORDINUL nr. 7 din 12 februarie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 119 din 23 februarie 2010. (3) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor va lua toate măsurile necesare şi va sanctiona, potrivit legii, orice încălcare a prevederilor prezentei norme sanitare veterinare, iar în caz de infracţiuni, sesiseaza organele de cercetare penală. (4) Prezenta norma sanitară veterinară constituie transpunerea oficială a Directivei Consiliului 92/65/CEE.  +  Articolul 25Anexele nr. 1, 2, 3, 4, 5 şi 6 fac parte integrantă din prezenta norma sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor.  +  Anexa 1la norma sanitară veterinarăBoli declarabile în contextul prevederilorprezentei norme sanitare veterinare+---------------------------------------+---------------------------------------+| Boala |Ordin/familie/specie primara de interes|+---------------------------------------+---------------------------------------+|Pesta africană a calului |Ecvidae |+---------------------------------------+---------------------------------------+|Pesta porcină africană |Suidae şi Tayasuidae |+---------------------------------------+---------------------------------------+|Influenta aviara |Păsări |+---------------------------------------+---------------------------------------+|Loca americana |Albine |+---------------------------------------+---------------------------------------+|Antrax |Bovidae, Camelidae, Cervidae, || |Elefantidae, Ecvidae şi Hipopotamide |+---------------------------------------+---------------------------------------+|Boala limbii albastre |Antilocapridae, Bovidae, Cervidae, || |Giraffidae, Rinocerotidae |+---------------------------------------+---------------------------------------+|Bruceloza (B. Abortus) |Antilocapridae, Bovidae, Camelidae, || |Cervidae, Girafidae, Hipopotamidae, || |Tragulidae |+---------------------------------------+---------------------------------------+|Bruceloza (B. Melitensis) |Antilocapridae, Bovidae, camelidae, || |Cervidae, Girafidae, Hipopotamidae şi || |Tragulidae |+---------------------------------------+---------------------------------------+|Bruceloza (B. Ovis) |Camelidae, Tragulidae, Cervidae, || |Giraffidae, Bovidae şi Antilocapridae |+---------------------------------------+---------------------------------------+|Bruceloza (B. Suis) |Cervidae, Leporidae, Ovibos || |moschatus, Suidae and Tayassuidae |+---------------------------------------+---------------------------------------+|Pesta porcină clasica |Suidae şi Tayassuidae |+---------------------------------------+---------------------------------------+|Pleuropneumonia contagioasă bovina |Bovine (including zebu, buffalo, bison || |and yak) |+---------------------------------------+---------------------------------------+|Ebola |Non-human primates |+---------------------------------------+---------------------------------------+|Febra aftoasa |Artiodactyla şi Asian elephants |+---------------------------------------+---------------------------------------+|Necroza hematopoetica infecţioasă |Salmonidae |+---------------------------------------+---------------------------------------+|Dermatoza nodulara virotică |Bovidae şi Giraffidae |+---------------------------------------+---------------------------------------+|Variola maimutelor |Rodentia şi non-human primates |+---------------------------------------+---------------------------------------+|Mycobacterium bovis |Mammalia, în special Antilocapridae, || |Bovidae, Camelidae, Cervidae, || |Giraffidae şi Tragulidae |+---------------------------------------+---------------------------------------+|Boala de Newcastle |Aves |+---------------------------------------+---------------------------------------+|Pesta micilor rumegătoare |Bovidae and Suidae |+---------------------------------------+---------------------------------------+|Encefalomielita enterovirala porcină |Suidae |+---------------------------------------+---------------------------------------+|Psitacoza |Psittaciformes |+---------------------------------------+---------------------------------------+|Rabia |Carnivora şi Chiroptera |+---------------------------------------+---------------------------------------+|Febra văii de Rift |Bovidae, Camelus species şi || |Rhinocerotidae |+---------------------------------------+---------------------------------------+|Pesta bovina |Artiodactyla |+---------------------------------------+---------------------------------------+|Gandacul mic de stup (Aethina tumida) |Apis şi Bombus |+---------------------------------------+---------------------------------------+|Variola oilor şi caprelor |Bovidae |+---------------------------------------+---------------------------------------+|Boala veziculoasa a porcului |Suidae şi Tayassuidae |+---------------------------------------+---------------------------------------+|Capusa Tropilaelaps (Tropilaelaps spp.)|Apis |+---------------------------------------+---------------------------------------+|Stomatita Veziculoasa |Artiodactyla şi Equidae |+---------------------------------------+---------------------------------------+|TSE |Bovidae, Cervidae, Felidae şi || |Mustelidae |+---------------------------------------+---------------------------------------+  +  Anexa 2la norma sanitară veterinarăLista cuprinzând bolile pentru care pot fi recunoscute programenaţionale în condiţiile prezentei norme sanitare veterinare    Nurca Enterita virala                                              Boala aleutina    Albine Loca europeană                                              Varooza şi acarioza    Maimuţe şi felide Tuberculoza    Rumegătoare Tuberculoza    Lagomorfe Mixomatoza                                              Boala hemoragica virala                                              Tularemie  +  Anexa 3la norma sanitară veterinarăCondiţii care reglementează aprobarea organismelor,institutelor şi centrelorI. Pentru a i se acorda aprobare oficială în condiţiile art. 13 alin. (2) din norma sanitară veterinară, un organism, institut sau centru, astfel cum este definit la art. 2 alin. (1) lit. c), trebuie: a) să fie clar demarcat şi separat de împrejurimile sale sau animalele închise să poată fi localizate astfel încât să nu expuna la un risc sanitar exploataţiile agricole al căror status de sănătate poate fi pus în pericol; b) să aibă mijloace adecvate de prindere, îngrădire sau izolare a animalelor şi să aibă amenajări adecvate de carantina şi metode autorizate pentru animalele ce provin din surse neautorizate; c) să fie liber de bolile menţionate în anexele nr. 1 şi 2 ale prezentei norme sanitare veterinare, precum şi de bolile existente în ţara în care s-a elaborat un program conform art. 14 din prezenta norma sanitară veterinară. Pentru ca un organism, institut sau centru să fie declarat liber de aceste boli, autoritatea competentă trebuie să actualizeze înregistrările privind statusul de sănătate a animalelor ţinut cu cel puţin trei ani înainte şi rezultatele testelor clinice şi de laborator efectuate pe animale în organism, institut sau centru. Totuşi, prin derogare de la aceasta cerinţa trebuie să fie autorizate noi unităţi dacă animalele care formează efectivul provin din unităţi autorizate; d) să ţină la zi înregistrările care indica: i) numărul şi identitatea (vârsta, sex, specie şi identitatea individuală acolo unde este cazul) animalelor fiecărei specii prezente în exploataţie; ii) numărul şi identitatea (vârsta, sex, specie şi identitatea individuală) a animalelor care sosesc în exploataţie sau care o părăsesc, împreună cu informaţii privind originea sau destinaţia acestora, transportul din şi către unitate şi statusul lor de sănătate;iii) rezultatele testărilor sanguine sau ale oricăror alte proceduri de diagnostic; iv) cazuri de boala şi, când este cazul, tratamentul administrat; v) rezultatele examinărilor post mortem privind animalele care au murit în exploataţie, incluzând avortonii; vi) observaţii făcute în timpul perioadei de carantina; e) să aibă, fie un aranjament cu un laborator competent pentru a efectua necropsii, sau să aibă una sau mai multe spaţii adecvate atunci când aceste examinări pot fi efectuate de către o persoana competenta sun responsabilitatea unui medic veterinar autorizat; f) să dispună, fie de amenajări sau spaţii pentru distrugerea adecvată a cadavrelor animalelor care mor de o boala sau sunt eutanasiate; g) să asigure, prin contract sau printr-un instrument legal, serviciile unui medic veterinar autorizat de către autoritatea competentă şi care să fie sub controlul acesteia, care:(i) să respecte mutatis mutandis cerinţele la care se referă art. 14 alin. (3) partea B a Normei sanitare veterinare privind problemele de sănătate a animalelor, ce afectează comerţul României cu statele membre ale Uniunii Europene cu animale din speciile bovine şi porcine aprobată prin Ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 236/2002, ce transpune în legislaţia naţională Directiva 64/432/CEE,(ii) să se asigure ca supravegherea corespunzătoare a bolii şi măsuri de control în legătura cu situaţia bolii din ţara respectiva sunt autorizate de către autoritatea competentă şi aplicate în organism, institut sau centru. Astfel de măsuri trebuie să includă: 1) un plan de supraveghere anual care să includă controlul corespunzător al zoonozelor animalelor, 2) o testare clinica, de laborator şi post mortem a animalelor suspectate de a fi afectate de boli transmisibile, 3) vaccinarea animalelor susceptibile împotriva bolilor infecţioase, numai în conformitate cu legislaţia comunitară;(iii) să se asigure ca sunt declarate fără întârziere autorităţii competente toate decesele suspecte sau prezenta oricăror simptome ce sugerează faptul ca animalele au contactat una sau mai multe din bolile la care se referă anexele nr. 1 şi nr. 2 ale prezentei norme sanitare veterinare, dacă aceasta boala trebuie să fie declarata în statul membru respectiv;(iv) să se asigure ca toate animalele care sosesc sunt izolate dacă este necesar, în conformitate cu cerinţele prezentei norme sanitare veterinare şi instrucţiunile, dacă acestea exista, sunt oferite de către autoritatea competentă;(v) va fi responsabil cu verificarea zilnica a sănătăţii animalelor în conformitate cu prezenta norma sanitară veterinară şi cu legislaţia comunitară privind bunăstarea animalelor în timpul transportului şi cu îndepărtarea deşeurilor de origine animala; h) dacă deţine animale destinate laboratoarelor experimentale, trebuie să se conformeze prevederilor art. 5 al Normei sanitare veterinare pentru aprobarea Instrucţiunilor privind adăpostirea şi îngrijirea animalelor folosite în scopuri ştiinţifice sau în alte scopuri experimentale aprobată prin Ordin al Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor şi al Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului nr. 400/2002 ce transpune în legislaţia naţională Directiva 86/609/CEE.2. Autorizarea trebuie menţinută atunci când sunt îndeplinite următoarele cerinţe: a) spaţiile se afla sub controlul unui medic veterinar din autoritatea competentă, care:(i) trebuie să viziteze spaţiile organismului, institutului sau centrului cel puţin o data pe an;(ii) să evalueze activitatea medicului veterinar autorizat şi implementarea planului anual de supraveghere al bolilor;(iii) trebuie să se asigure ca sunt îndeplinite prevederile prezentei norme sanitare veterinare. b) numai animalele care provin din alt organism, institut sau centru autorizat sunt introduse în unitate în conformitate cu prevederile prezentei norme sanitare veterinare; c) medicul veterinar oficial trebuie să verifice dacă prevederile prezentei norme sanitare veterinare sunt îndeplinite şi ca rezultatele testelor clinice, de laborator şi post mortem nu releva apariţia vreunei boli la care se referă anexele 1 şi 2 ale prezentei norme sanitare veterinare; d) organismul, institutul sau centrul deţine înregistrările la care se referă pct. 1 lit. d) după autorizare pentru o perioada de cel puţin 10 ani.3. Prin derogare de la art. 5 pct. 1 al prezentei norme sanitare veterinare şi de la pct. 2 lit. b) al acestei anexe, animalele, inclusiv maimutele (simiae şi prosimiae) având alta origine decât un organism, centru sau institut autorizat pot fi introduse într-un organism, centru sau institut autorizat, cu condiţia ca aceste animale să fie supuse unor măsuri de carantina în baza unui control oficial în concordanta cu instrucţiunile acordate de autoritatea competentă înainte ca acestea să fie adăugate la colecţie.Pentru maimuţe (simiae şi prosimiae), trebuie să fie respectate cerinţele de carantina stabilite de Codul Internaţional de Sănătate OIE (Capitolul 2.10.1 şi Appendix 3.5.1).Pentru alte animale supuse măsurilor de carantina în concordanta cu 2 lit. b) al acestei anexe, perioada de carantina trebuie să fie de cel puţin 30 de zile în legătura cu bolile enumerate la anexa nr. 1 la prezenta norma sanitară veterinară.4. Animalele deţinute într-un organism, centru sau institut autorizat pot părăsi aceasta unitate numai dacă sunt destinate aceluiaşi organism, centru sau institut în România sau în alt stat membru; totuşi, dacă nu este destinat unui organism, centru sau institut autorizat, acestea pot pleca doar dacă respecta cerinţele autorităţii competente pentru a se asigura ca nu exista nici un risc de răspândire a bolii.5. Atunci când un stat membru beneficiază de garanţii adiţionale potrivit legislaţiei comunitare, acesta poate solicita ca certificări şi cerinţe suplimentare corespunzătoare pentru specii susceptibile să fie impuse organismului, institutului sau centrului autorizat.6. Procedurile pentru suspendarea parţială sau totală, retragerea sau restabilirea sunt următoarele: a) aprobarea trebuie să fie retrasă atunci când autoritatea competentă constata ca nu au fost îndeplinite cerinţele de la pct. 2 sau când are loc schimbarea unei uzanţe ce nu mai este acoperită de art. 2 al prezentei norme; b) atunci când se da o notificare de suspiciune a uneia din bolile enumerate la anexele nr. 1 şi nr. 2 ale prezentei norme sanitare veterinare, autoritatea competentă trebuie să suspende autorizarea organismului sau centrului pana când suspiciunea a fost eliminata oficial. În funcţie de boala respectiva şi de riscul de transmitere a bolii, suspendarea poate atinge unitatea în totalitate sau numai anumite categorii de animale susceptibile de boala în cauza. autoritatea competentă trebuie să se asigure ca sunt luate măsurile necesare pentru a confirma sau a infirma suspiciunea şi pentru a evita orice răspândire a bolii în conformitate cu legislaţia comunitară care reglementează măsurile ce trebuie luate împotriva bolii în cauza şi referitor la comerţul cu animale; c) atunci când se confirma suspiciunea de boala, organismul, institutul sau centrul vor fi autorizate din nou numai după eradicarea bolii şi a sursei de infecţie din clădire, inclusiv curăţire şi dezinfecţie adecvată, iar condiţiile stabilite la pct. 1 al prezentei anexe, cu excepţia pct. 1 lit. c) sunt din nou îndeplinite; d) autoritatea competentă trebuie să informeze Comisia asupra suspendării, retragerii sau restabilirea autorizării organismului, institutului sau centrului.  +  Anexa 4la norma sanitară veterinară  +  Capitolul I Condiţii ce reglementează aprobarea centrelor de colectare a materialului seminalA. Centrele de colectare a materialului seminal trebuie:1. să fie plasate sub supravegherea unui medic veterinar al centrului;2. să aibă cel puţin: a) spaţiu pentru cazarea animalelor, cu posibilitatea de a fi incuiat şi, dacă se cere pentru ecvidee, o zona de antrenament care să fie separată fizic de amenajările centrului, camere de prelucrare şi depozitare; b) amenajări pentru izolare care nu au comunicare directa cu spaţiul de cazare normal al animalelor; c) amenajări pentru colectarea materialului seminal, incluzând o camera separată pentru curăţarea şi dezinfectarea sau sterilizarea echipamentului; d) o camera de prelucrare a materialului seminal, separată de amenajările de colectare, care nu trebuie în mod necesar să fie în acelaşi loc; e) o camera de depozitare a materialului seminal, care nu trebuie în mod necesar să fie în acelaşi loc;3. să fie astfel construite sau izolate încât să se prevină contactul cu efectivul din exterior;4. să fie astfel construite încât întregul centru, cu excepţia camerelor oficiale şi, în cazul ecvideelor, a zonei de antrenament, să poată fi uşor curăţat şi dezinfectat.B. Condiţii pentru supravegherea centrelor de colectare a materialului seminalCentrele de colectare a materialului seminal trebuie:1. să fie supravegheate pentru a avea doar animale din speciile al căror material seminal urmează să fie colectat;Totuşi, pot fi admise şi alte animale domestice cu condiţia să nu prezinte nici un risc de infectare a speciilor al căror material seminal urmează să fie colectat şi acestea să îndeplinească condiţiile stabilite de medicul veterinar al centrului. Dacă în cazul ecvideelor centrul de colectare împarte un loc cu un centru de însămânţare artificială sau de monta, atunci iepele, armasarii incercatori şi armasarii pentru monta naturala sunt admişi cu condiţia să satisfacă cerinţele lit. A, pct. 1-4 ale Capitolului II din prezenta norma sanitară veterinară;2. să fie supravegheate pentru a se asigura ca sunt ţinute registre care cuprind: a) speciile, rasa, data naşterii şi identificarea fiecărui animal prezent în centru; b) orice mişcare a animalelor care intra sau care părăsesc centrul; c) istoria sănătăţii, toate testele de diagnostic şi rezultatele acestora; tratamentele şi vaccinările efectuate asupra animalelor deţinute; d) data colectării şi prelucrării materialului seminal; e) destinaţia materialului seminal; f) depozitarea materialului seminal;3. să fie inspectate de un medic veterinar oficial în timpul sezonului de reproducţie, cel puţin o data pe an în cazul animalelor cu reproducere sezoniera şi de doua ori pe an în cazul reproducerii extrasezoniere, pentru a avea în vedere şi a verifica toate problemele în legătura cu condiţiile de autorizare şi supraveghere;4. să fie astfel supravegheate încât să prevină intrarea persoanelor neautorizate. În plus, vizitatorilor autorizaţi trebuie să li se ceara să respecte condiţiile stabilite de medicul veterinar al centrului;5. să angajeze personal competent care a primit instruire adecvată cu privire la dezinfecţie şi tehnici adecvate pentru prevenirea răspândirii bolii;6. să fie supravegheate pentru a se asigura ca: a) nici unul dintre animalele deţinute în centru nu este folosit pentru reproducerea naturala cu cel puţin 30 de zile înainte de prima colectare a materialului seminal şi în timpul perioadei de colectare; b) colectarea, prelucrarea şi depozitarea materialului seminal sunt efectuate doar în spaţii rezervate pentru aceste scopuri; c) toate ustensilele care vin în contact cu materialul seminal sau cu animalul donator în timpul colectării ori prelucrării sunt fie dezinfectate corespunzător, fie sterilizate înainte de a le folosi, fie distruse şi îndepărtate după utilizare; d) dacă, în cazul ecvideelor, centrul de colectare împarte un loc cu un centru de însămânţare artificială sau cu un centru de monta, trebuie să se facă o separare stricta între instrumentele şi echipamentul pentru însămânţare artificială sau monta naturala şi instrumentele şi echipamentul care vin în contact cu animalele donatoare sau cu alte animale ţinute în centrul de colectare şi cu materialul seminal; e) produsele de origine animala, precum diluanţi, aditivi sau conservanţi, utilizaţi în prelucrarea materialului seminal, nu prezintă nici un risc pentru sănătatea animalelor sau au fost supuse anterior unui tratament care să excludă un asemenea risc; f) în cazul materialului seminal congelat sau refrigerat sunt utilizaţi agenţi criogeni care nu au fost folosiţi anterior pentru alte produse de origine animala; g) orice recipient pentru depozitarea sau transportul materialului seminal este fie dezinfectat, sau sterilizat, când este cazul, înainte de folosire, fie este nou, distrus şi îndepărtat după utilizare;7. fiecare doza individuală de material seminal este identificata permanent într-un asemenea mod încât să poată fi stabilite ţara de origine, data colectării, speciile, rasa, identitatea animalului donator şi numele şi/sau numărul centrului autorizat care a colectat materialul seminal.  +  Capitolul II A. ArmăsariPoate fi folosit pentru colectarea materialului seminal numai un armasar care îndeplineşte următoarele cerinţe:1. nu trebuie să prezinte vreun semn al unei boli infecţioase sau contagioase în momentul admiterii şi în ziua colectării materialului seminal;2. trebuie să provină din teritoriul sau, în cazul regionalizarii, dintr-o parte a teritoriului unui stat membru al Uniunii Europene sau al unei ţări terţe şi dintr-o exploataţie sub supraveghere veterinară, care îndeplineşte cerinţele Normei sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate animala ce guvernează mişcarea ecvideelor între statele membre ale Uniunii Europene şi România şi importul lor din ţări terţe aprobată prin Ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 65/2002/CEE, ce transpune în legislaţia naţională Directiva 90/426/CEE;3. trebuie să fi fost ţinut 30 de zile, înaintea colectării materialului seminal, în exploataţii în care nici un animal nu a prezentat vreun semn clinic de arterita virala ecvina în timpul acestei perioade;4. trebuie să fi fost ţinut 60 de zile, înaintea colectării materialului seminal, în exploataţii în care nici un ecvideu nu a prezentat vreun semn clinic de metrita contagioasă ecvina în timpul acestei perioade;5. nu trebuie să fie folosit pentru împerechere naturala în timpul celor 30 de zile anterioare primei colectări a materialului seminal şi în timpul perioadei de colectare;6. trebuie să fie supus următoarelor teste, efectuate şi certificate într-un laborator recunoscut de autoritatea competentă, în concordanta cu programul stabilit la pct. 7: a) test de imunodifuzie în gel de agar (test Coggins) pentru anemia infecţioasă ecvina cu rezultat negativ; b) test de seroneutralizare pentru arterita virala ecvina. Doar dacă este realizat un rezultat negativ la o diluţie a serului de 1 la 4, va fi efectuat un test de izolare a virusului pentru arterita virala ecvina, cu rezultat negativ, pentru o microfiola din întregul material seminal al armasarului donator; c) test pentru metrita contagioasă ecvina, efectuat de doua ori la un interval de 7 zile, pentru depistarea agentului etiologic Taylorella equigenitalis din fluidul preejaculator sau o proba de material seminal ori din tampoanele genitale prelevate din preput, uretra şi fosa uretrala, cu rezultat negativ în fiecare caz;7. trebuie să fi fost supus unuia dintre următoarele programe de testare: a) când materialul seminal este colectat pentru comerţul cu material seminal proaspăt sau refrigerat:(i) dacă armasarul donator este rezident continuu la centrul de colectare pentru cel puţin 30 de zile înaintea primei colectări a materialului seminal şi în timpul perioadei de colectare şi nici un ecvideu în centrul de colectare nu vine în contact direct cu ecvidee cu o stare de sănătate inferioară fata de cea a armasarului donator, testele prevăzute la pct. 6 lit. a)-c) vor fi efectuate cel puţin la 14 zile după începerea perioadei de domiciliere menţionate şi cel puţin o data pe an, la începerea sezonului de reproducere;(ii) dacă armasarul donator nu este rezident continuu la centrul de colectare şi/sau alte ecvidee la centrul de colectare vin în contact direct cu ecvidee cu o stare de sănătate inferioară, testele prevăzute la pct. 6 lit. a)-c) al prezentului capitol vor fi efectuate în cadrul perioadei de 14 zile înainte de prima colectare a materialului seminal şi cel puţin o data pe an la începutul sezonului de reproducere. În plus, testul prevăzut la pct. 6 lit. a) al prezentului capitol va fi repetat cel puţin în fiecare zi din cele 120 de zile, în timpul perioadei de colectare a materialului seminal. Testul prevăzut la pct. 6 lit. b) al prezentului capitol nu va fi efectuat cu mai mult de 30 de zile înaintea fiecărei colectări a materialului seminal, în afară de cazul în care statutul de necontaminant al unui armasar donator pentru arterita virala ecvina este confirmat de testul de izolare a virusului, care trebuie să fie efectuat anual; b) când materialul seminal este colectat pentru comerţul cu material seminal congelat, se vor aplica programele de testare, asa cum sunt descrise la pct. 7 lit. a) al prezentului capitol, sau, alternativ, testele prevăzute la pct. 6 lit. a)-c) al prezentului capitol vor fi efectuate în timpul celor 30 de zile ale perioadei de depozitare obligatorii a materialului seminal şi nu mai puţin de 14 zile după colectarea materialului seminal, independent de starea de domiciliere a armasarului.B. Ovine şi caprine1. Pot fi folosiţi pentru colectarea materialului seminal doar berbeci şi tapi din centre sau ferme, care îndeplinesc următoarele cerinţe: a) sunt sănătoşi în ziua când este colectat materialul seminal; b) respecta cerinţele stabilite de art. 4, 5 şi 6 ale Normei sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate şi certificarea veterinară pentru comerţul României cu statele membre ale Comunităţii Europene cu ovine şi caprine aprobată prin Ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 66/2002, ce transpune în legislaţia naţională Directiva 91/68/CEE;În plus, animalele donatoare trebuie supuse, în timpul celor 30 de zile dinaintea colectării, cu rezultate negative:(i) unui test pentru depistarea brucelozei (B. melitensis), în conformitate cu anexa C a Normei sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate şi certificarea veterinară pentru comerţul României cu statele membre ale Comunităţii Europene cu ovine şi caprine aprobată prin Ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 66/2002, ce transpune în legislaţia naţională Directiva 91/68/CEE;(ii) unui test pentru epididimita contagioasă (B. ovis), în conformitate cu anexa D a Normei sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate şi certificarea veterinară pentru comerţul României cu statele membre ale Comunităţii Europene cu ovine şi caprine aprobată prin Ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 66/2002, ce transpune în legislaţia naţională Directiva 91/68/CEE;(iii) unui test pentru virusul bolii de graniţa; c) au fost supuse testelor relevante sau controalelor destinate să garanteze respectarea cerinţelor lit. a) şi b) de mai sus.2. Testele menţionate la pct. 1 trebuie să fie efectuate de un laborator autorizat.3. Dacă oricare dintre testele menţionate la secţiunile A sau B este pozitiv, acel animal trebuie să fie izolat şi materialul seminal colectat de la acesta la ultimul test negativ nu va fi comercializat. Acelaşi lucru se aplica materialului seminal colectat de la alte animale susceptibile la boala vizata în exploataţie sau în centrul de colectare de la data la care rezultatele unui test au fost pozitive. Comerţul nu va reîncepe pana când statusul de sănătate a centrului nu va fi restabilit.  +  Capitolul III Cerinţe aplicabile materialului seminal, ovulelor şi embrionilorMaterialul seminal, ovulele şi embrionii trebuie să fi fost colectati, prelucraţi şi conservaţi în conformitate cu următoarele principii: a) Spălarea ovulelor şi embrionilor chiar şi în cazul ecvideelor trebuie să fie efectuată în conformitate cu procedura stabilită în prezenta norma sanitară veterinară.Pana la adoptarea condiţiilor prevăzute la prezenta norma sanitară veterinară sunt aplicabile standardele internaţionale.Zona pelucida a ovulului şi embrionii trebuie să rămână intacti înainte şi după spălare.Doar ovulele şi embrionii de la acelaşi donator pot fi spalati în acelaşi timp. După spălare zona pelucida a fiecărui ovul sau embrion trebuie să fie examinata pe întreaga să suprafaţa sub un grosisment de cel puţin 50 x şi să fie certificată ca fiind intactă şi libera de orice material aderent. b) Mediul şi soluţiile utilizate pentru colectarea, prelucrarea (examinare, spălare şi tratare), conservarea sau congelarea ovulelor şi embrionilor trebuie să fie sterilizate în concordanta cu metode autorizate şi manipulate într-un asemenea mod încât să rămână sterile.Trebuie adăugate antibiotice la colectarea, spălarea şi conservarea mediilor pentru ovule şi embrioni şi diluanţi pentru materialul seminal. c) Toate materialele folosite pentru colectarea, prelucrarea, conservarea sau congelarea materialului seminal, ovulelor şi embrionilor trebuie să fie dezinfectate sau sterilizate, când este cazul, înainte de utilizare sau să fie noi, distruse şi îndepărtate după folosire. d) Pot să fie stabilite teste suplimentare, în special cu privire la colectarea lichidelor de spălare, astfel încât să se demonstreze ca nu sunt prezenţi agenţi patogeni. e) Ovulele şi embrionii, care au trecut cu succes examinarea prevăzută la lit. a) a prezentului capitol, precum şi materialul seminal vor fi puşi în containere sterile, identificate corespunzător, conţinând doar produse de la un mascul sau o femela donatoare şi sigilate imediat.Identificarea ce urmează să fie stabilită va asigura ca pot fi stabilite cel puţin ţara de origine, data colectării, speciile, rasa, identitatea animalului donator şi numele şi/sau numărul centrului/echipei de colectare. f) Materialul seminal congelat, ovulele şi embrionii trebuie să fie puşi în containere sterile cu azot lichid care nu prezintă nici un risc de contaminare a produsului. g) Materialul seminal congelat, ovulele şi embrionii trebuie să fie depozitaţi în condiţii autorizate pentru o perioada minima de 30 de zile înainte de expediere. h) Materialul seminal, ovulele şi embrionii trebuie să fie transportaţi în containere care au fost fie curăţate, dezinfectate sau sterilizate, când este cazul, înainte de utilizare, fie au fost noi, distruse şi înlăturate după folosire.  +  Capitolul IV Femele donatoareFemelele pot fi folosite pentru colectarea embrionilor sau ovulelor doar dacă acestea şi efectivele din care provin respecta, prin atestarea de către medicul veterinar oficial, cerinţele normelor sanitare veterinare relevante cu privire la comerţul intracomunitar cu animale vii pentru reproducere şi producţie pentru speciile vizate.Prevederile Normei sanitare veterinare privind problemele de sănătate a animalelor, ce afectează comerţul României cu statele membre ale Uniunii Europene cu animale din speciile bovine şi porcine aprobată prin Ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 236/2002, ce transpune în legislaţia naţională Directiva 64/432/CEE se aplica pentru suine, iar prevederile Normei sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate şi certificarea veterinară pentru comerţul României cu statele membre ale Comunităţii Europene cu ovine şi caprine aprobată prin Ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 66/2002 ce transpune în legislaţia naţională Directiva 91/68/CEE se aplica pentru ovine şi caprine.În plus, fata de cerinţele stabilite de Norma sanitară veterinară privind condiţiile de sănătate animala ce guvernează mişcarea ecvideelor între statele membre ale Uniunii Europene şi România şi importul lor din ţări terţe aprobată prin Ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 65/2002/CEE, ce transpune în legislaţia naţională Directiva 90/426/CEE, ecvideele trebuie să fi fost ţinute, înainte de colectarea ovulelor sau embrionilor, în ferme libere de semnele clinice ale metritei contagioase ecvine, pentru 60 de zile. Nu trebuie să fie folosite pentru reproducere naturala în timpul perioadei de 30 de zile înaintea colectării ovulelor sau embrionilor.  +  Anexa 5    la norma sanitară veterinară    Partea I - Certificat de sănătate pentru comerţul cu animale provenite din exploataţii*Font 7*    COMUNITATEA EUROPEANĂ Certificat intracomunitar┌───────────┬────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┬──────────────────────────┐│ │I.1. Expeditor │I.2. Număr de referinţă al │I.2.a. Număr local de ││ │ Nume │ certificatului │ referinţă ││ │ ├────────────────────────────────┴──────────────────────────┤│ │ Adresă │I.3. Autoritatea competentă centrală ││ │ Cod poştal ├───────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │I.4. Autoritatea competentă locală ││ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤│ │I.5. Destinatar │I.6. Nr. certificatelor Nr. documentelor ││ │ Nume │ originale asociate însoţitoare ││ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────┤│ Partea I: │ Adresă │I.7. / ││Detalii ale│ Cod poştal │ ││prezentului├────────────────────────────────────┬───────────────────┼────────────────────────────────────────┬──────────────────┤│ transport │I.8. Ţara de origine Cod ISO │I.9. / │I.10. Ţara de destinaţie Cod ISO │I.11. / ││ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────┴───────────────────┼────────────────────────────────────────┴──────────────────┤│ │I.12. Loc de origine/Loc de prelevare │I.13. Loc de destinaţie ││ │ │ Exploataţie [ ] Unitatea [ ] Organism autorizat [ ]││ │ Exploataţie [ ] │ Centru de spermă [ ] Echipa pentru embrioni [ ]││ │ │ Altele [ ] ││ │ Nume Număr de aprobare │ Nume Număr de aprobare ││ │ Adresă │ Adresă ││ │ Cod poştal │ Cod poştal ││ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤│ │I.14. Loc de încărcare │I.15. Data şi locul de plecare ││ │ Cod poştal │ │└───────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤            │I.16. Mijloace de transport │I.17. Transportor │            │ Avion [ ] Vas [ ] Vagon de tren [ ] │ Nume Număr de aprobare │            │ Vehicul rutier [ ] Altele [ ] │ Adresă │            │ Identificare: │ Cod poştal Stat membru │            ├────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┬──────────────────────────────────────────┤            │I.18. Specii de animale/Produse │I.19. Cod produs (cod SĂ) │            │ └─────────┬────────────────────────────────┤            │ │I.20. Număr/Cantitate │            ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤            │I.21. / │I.22. Număr pachete            ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤            │I.23. Identificare container/Număr sigiliu │I.24. / │            ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────┤            │I.25. Animale certificate ca/produse certificate pentru │            │ Reproducţie [ ] Îngrăşare [ ] Reproducţie artificială [ ] Abatorizare [ ] Organism autorizat [ ] │            ├────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┤            │I.26. Tranzit prin ţări terţe [ ] │I.27. Tranzit prin state membre [ ] │            │ Ţara terţă Cod ISO │ Stat membru Cod ISO │            │ Punct de ieşire Cod │ Stat membru Cod ISO │            │ Punct de intrare Nr. PIF: │ Stat membru Cod ISO │            ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤            │I.28. Export [ ] │I.29. Perioada de timp estimată a călătoriei │            │ Ţara terţă Cod ISO │ │            │ Punct de ieşire Cod │ │            ├────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┤            │I.30. Plan de rută │            │ Da [ ] Nu [ ] │            ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤            │I.31. Identificare animale │            │ Specii (Nume ştiinţific) Sistem de identificare Număr de identificare Sex Vârstă Cantitate │            │ │            └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    COMUNITATEA EUROPEANĂ 92/65 E I Animale din exploataţii                                                                  (ungulate, păsări, lagomorfe, câini, pisici şi dihori domestici)┌───────────┬────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┬──────────────────────────┐│ │II. Informaţii de sănătate animală │II.a. Număr de referinţă al │II.b. Număr de ││ │ │ certificatului │ referinţă local ││ │ └────────────────────────────────┴──────────────────────────┤│ │Subsemnatul, medic veterinar oficial(1)/veterinar responsabil pentru unitatea de origine şi autorizat de către ││ │autoritatea competentă certific faptul că: ││ │ ││ │II.1. la momentul inspecţiei, animalele menţionate anterior au fost apte pentru a fi transportate ││ │ în conformitate cu prevederile Regulamentului Consiliului nr. 1/2005/CE. ││Partea II: │II.2. sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 4 din Directiva Consiliului 92/65/CEE. ││Certificare│ ││ │II.3.1. rumegătoarele/suinele(1), altele decât cele menţionate de Directiva 64/432/CEE(1): ││ │ a) aparţin speciei; ││ │ b) nu au prezentat, la examinare, nici un semn clinic al vreunei boli la care sunt susceptibile; ││ │ c) provin dintr-un efectiv care este oficial indemn de tuberculoză/oficial indemn sau indemn de ││ │ bruceloză/dintr-o exploataţie care nu este supusă restricţiilor cu privire la pesta porcină(1) sau ││ │ dintr-o exploataţie în care au fost efectuate teste, cu rezultate negative, conform art. 6 alin. (2) ││ │ lit. b) din Directiva 92/65/CEE. ││ │II.3.2. păsările, altele decât cele menţionate în Directiva 90/539/CEE(1) ││ │ îndeplinesc cerinţele prevăzute la art. 7 din Directiva 92/65/CEE şi că animalele nu au prezentat niciun ││ │ semn clinic de boală în urma examinării. │└───────────┤II.3.3. lagomorfele(1) │            │ îndeplinesc cerinţele prevăzute la art. 9 din Directiva 92/65/CEE şi că animalele nu au prezentat niciun │            │ semn clinic de boală în urma examinării. │            │II.3.4. pisicile, câinii şi dihorii domestici(1) │            │ fie [(a) îndeplinesc cerinţa prevăzută la art. 5 şi 16 din Regulamentul Parlamentului European şi al │            │ Consiliului nr. 998/2003/CE din 26 mai 2003 privind cerinţele de sănătate animală aplicabile circulaţiei │            │ necomerciale a animalelor de companie şi de modificare a Directivei 92/65/CEE, şi] │            │ fie [(a) îndeplinesc cerinţa prevăzută la art. 6 şi 16 din Regulamentul nr. 998/2003/CE când destinaţia │            │ comercială este Irlanda, Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord sau Regatul Suediei, şi] │            │ (b) au fost supuse unei examinări clinice, în decursul a 24 de ore de la momentul expedierii, de către un │            │ medic veterinar autorizat de autoritatea competentă, iar această examinare a indicat faptul că │            │ animalele prezentau o stare bună de sănătate şi erau apte pentru a putea fi transportate. │            │II.4. garanţiile suplimentare privind bolile enumerate în anexa B(2) la Directiva 92/65/CEE sunt următoarele(1): │            │ Boală Decizie │            │ Boală Decizie │            │ Boală Decizie │            ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤            │Note: │            │Partea I: │            │Căsuţa I.6: Nr. de documente însoţitoare: CITES, după caz. │            │Căsuţa I.19: A se utiliza codurile SA corespunzătoare 01.06.19, 01.06.31, 01.06.32, 01.06.39. │            │Căsuţa I.31: Identificare: identificarea individuală trebuie utilizată acolo unde este posibil, însă în cazul │            │ animalelor mici poate fi utilizată identificarea în funcţie de lot. │            │Vârstă şi sex: a se completa doar în cazul animalelor vii, după caz. │            │Partea II: │            │(1) A se şterge după caz. │            │(2) Astfel cum a fost solicitat de către un stat membru care beneficiază de garanţii suplimentare conform │            │ legislaţiei comunitare. │            │- Culoarea ştampilei şi a semnăturii trebuie să fie diferită de culoarea celorlalte menţiuni din certificat. │            ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤            │Medic veterinar oficial/autorizat │            │ │            │ Nume (cu majuscule): Calificare şi titlu │            │ │            │ Unitatea veterinară locală: Nr. unităţii corespunzătoare: │            │ │            │ Data: Semnătura: │            │ │            │ Ştampila │            └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Partea a II-a - Certificat de sănătate pentru comerţul cu coloniile de albine/mătci vii şi bondari*Font 7*    COMUNITATEA EUROPEANĂ Certificat intracomunitar┌───────────┬────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┬──────────────────────────┐│ │I.1. Expeditor │I.2. Număr de referinţă al │I.2.a. Număr local de ││ │ Nume │ certificatului │ referinţă ││ │ ├────────────────────────────────┴──────────────────────────┤│ │ Adresă │I.3. Autoritatea competentă centrală ││ │ Cod poştal ├───────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │I.4. Autoritatea competentă locală ││ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤│ │I.5. Destinatar │I.6. / ││ │ Nume │ ││ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────┤│ Partea I: │ Adresă │I.7. / ││Detalii ale│ Cod poştal │ ││prezentului├────────────────────────────────────┬───────────────────┼────────────────────────────────────────┬──────────────────┤│ transport │I.8. Ţara de origine Cod ISO │I.9. / │I.10. Ţara de destinaţie Cod ISO │I.11. / ││ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────┴───────────────────┼────────────────────────────────────────┴──────────────────┤│ │I.12. Loc de origine/Loc de prelevare │I.13. Loc de destinaţie ││ │ Exploataţie [ ] Altele [ ] │ Exploataţie [ ] Altele [ ] ││ │ Nume Număr de aprobare │ Nume Număr de aprobare ││ │ Adresă │ Adresă ││ │ Cod poştal │ Cod poştal ││ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤│ │I.14. Loc de încărcare │I.15. Data şi locul de plecare ││ │ Cod poştal │ │└───────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤            │I.16. Mijloace de transport │I.17. / │            │ Avion [ ] Vas [ ] Vagon de tren [ ] │ │            │ Vehicul rutier [ ] Altele [ ] │ │            │Identificare: │ │            ├────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┬──────────────────────────────────────────┤            │I.18. Specii de animale/Produse │I.19. Cod produs (cod SA) │            │ │ 01.06.90 │            │ └─────────┬────────────────────────────────┤            │ │I.20. Număr/Cantitate │            ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤            │I.21. / │I.22. Număr pachete │            ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤            │I.23. Identificare container/Număr sigiliu │I.24. / │            ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────┤            │I.25. Animale certificate ca/produse certificate pentru │            │ Reproducţie [ ] Transhumanţă [ ] │            ├────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┤            │I.26. Tranzit prin ţări terţe [ ] │I.27. Tranzit prin state membre [ ] │            │ Ţara terţă Cod ISO │ Stat membru Cod ISO │            │ Punct de ieşire Cod │ Stat membru Cod ISO │            │ Punct de intrare Nr. PIF: │ Stat membru Cod ISO │            ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤            │I.28. Export [ ] │I.29. / │            │ Ţara terţă Cod ISO │ │            │ Punct de ieşire Cod │ │            ├────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┤            │I.30. / │            │ │            ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤            │I.31. Identificare animale │            │ Specii (Nume ştiinţific) Cantitate Număr de lot │            │ │            └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    COMUNITATEA EUROPEANĂ 92/65 E II albine/mătci vii (Apis mellifera) şi bondari (Bombus spp.)┌───────────┬────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┬──────────────────────────┐│ │II. Informaţii privind sănătatea │II.a. Număr de referinţă al │II.b. Număr de ││ │ │certificatului │ referinţă local ││ │ └────────────────────────────────┴──────────────────────────┤│ │ Subsemnatul, certific faptul că: ││ │II.1. albinele/bondarii: ││ │ a) provin dintr-o zonă care nu este supusă nici unei interdicţii asociate prezenţei locii americane. ││ │ (Durata interdicţiei a fost prelungită pentru cel puţin treizeci de zile de la data constatării ultimului ││ │ caz şi de la data la care toţi stupii situaţi pe o rază de trei kilometri au fost controlaţi de ││Partea II: │ autoritatea competentă, iar cei infectaţi au fost arşi sau trataţi şi controlaţi în mod corespunzător de ││Certificare│ autoritatea competentă); ││ │ b) provin dintr-o zonă întinsă pe o rază de cel puţin 100 km care nu este supusă nici unei interdicţii ││ │ asociate cu potenţiale suspiciuni sau constatări confirmate ale prezenţei gândacului mic de stup ││ │ (Aethina tumida) sau ale acarianului Tropilaelaps (Tropilaelaps spp.), şi unde nu au fost detectate ││ │ infestări de acest tip; ││ │ c) pe lângă examinarea ambalajului, au fost supuse unui examen vizual în vederea determinării prezenţei ││ │ gândacului mic de stup (Aethina tumida) sau a ouălor şi larvelor acestora sau alte infestări care atacă ││ │ albinele, în special Tropilaelaps spp. ││ │II.2. garanţiile suplimentare privind bolile enumerate în anexa B(1) la Directiva 92/65/CEE sunt următoarele(2): ││ │ Boală Decizie ││ │ Boală Decizie ││ │ Boală Decizie │└───────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤            │Note: │            │Partea I: │            │- Căsuţa I.31: │            │ Specii: a se introduce Apis mellifera sau Bombus spp. │            │ Cantitate: a se furniza numărul de colonii. │            │ Numărul lotului: a se furniza numărul de sigilii, după caz. │            │ │            │Partea II: │            │(1) Astfel cum a fost solicitat de către un stat membru care beneficiază de garanţii suplimentare conform │            │ legislaţiei comunitare. │            │(2) A se şterge, după caz. │            │- Culoarea ştampilei şi a semnăturii trebuie să fie diferită de culoarea celorlalte menţiuni din certificat. │            ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤            │Medic veterinar autorizat sau oficial autorizat │            │ Nume (cu majuscule): Calificare şi titlu │            │ Unitatea veterinară locală: Nr. unităţii corespunzătoare: │            │ Data: Semnătura: │            │ Ştampila │            └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Partea a III - Certificat de sănătate pentru comerţul cu animale, material seminal, embrioni şi ovule de la organismele, institutele şi centrele autorizate*Font 7*    COMUNITATEA EUROPEANĂ Certificat intracomunitar┌───────────┬────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┬──────────────────────────┐│ │I.1. Expeditor │I.2. Număr de referinţă al │I.2.a. Număr local de ││ │ Nume │ certificatului │ referinţă ││ │ ├────────────────────────────────┴──────────────────────────┤│ │ Adresă │I.3. Autoritatea competentă centrală ││ │ Cod poştal ├───────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │I.4. Autoritatea competentă locală ││ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤│ │I.5. Destinatar │I.6. Nr. certificatelor Nr. documentelor ││ │ Nume │ originale asociate însoţitoare ││ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────┤│ Partea I: │ Adresă │I.7. / ││Detalii ale│ Cod poştal │ ││prezentului├────────────────────────────────────┬───────────────────┼────────────────────────────────────────┬──────────────────┤│ transport │I.8. Ţara de origine Cod ISO │I.9. / │I.10. Ţara de destinaţie Cod ISO │I.11. ││ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────┴───────────────────┼────────────────────────────────────────┴──────────────────┤│ │I.12. Loc de origine/Loc de prelevare │I.13. Loc de destinaţie ││ │ Centru de spermă [ ] Echipa pentru embrioni [ ]│ Exploataţie [ ] Unitatea [ ] Organism autorizat [ ]││ │ Organism autorizat [ ] │ Centru de spermă [ ] Echipa pentru embrioni [ ]││ │ │ Altele [ ] ││ │ Nume Număr de aprobare │ Nume Număr de aprobare ││ │ Adresă │ Adresă ││ │ Cod poştal │ Cod poştal ││ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤│ │I.14. Loc de încărcare │I.15. Data şi locul de plecare ││ │ Cod poştal │ │└───────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤            │I.16. Mijloace de transport │I.17. Transportor │            │ Avion [ ] Vas [ ] Vagon de tren [ ] │ Nume Număr de aprobare │            │ Vehicul rutier [ ] Altele [ ] │ Adresă │            │Identificare: │ Cod poştal Stat membru │            ├────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┬──────────────────────────────────────────┤            │I.18. Specii de animale/Produse │I.19. Cod produs (cod SA) │            │ └─────────┬────────────────────────────────┤            │ │I.20. Număr/Cantitate │            ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤            │I.21. / │I.22. Număr pachete │            ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤            │I.23. Identificare container/Număr sigiliu │I.24. / │            ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────┤            │I.25. Animale certificate ca/produse certificate pentru │            │ Reproducţie [ ] Îngrăşare [ ] Reproducţie artificială [ ] Abatorizare [ ] Organism autorizat [ ] │            ├────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┤            │I.26. Tranzit prin ţări terţe [ ] │I.27. Tranzit prin statele membre [ ] │            │ Ţara terţă Cod ISO │ Stat membru Cod ISO │            │ Punct de ieşire Cod │ Stat membru Cod ISO │            │ Punct de intrare Nr. PIF: │ Stat membru Cod ISO │            ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤            │I.28. Export [ ] │I.29. Perioada de timp estimată a călătoriei │            │ Ţara terţă Cod ISO │ │            │ Punct de ieşire Cod │ │            ├────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┤            │I.30. Plan de rută │            │ Da [ ] Nu [ ] │            ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤            │I.31. Identificarea animalelor │            │ Specii (Nume ştiinţific) Sistem de identificare Număr de identificare Sex Vârstă Cantitate │            │ │            └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    COMUNITATEA EUROPEANĂ 92/65 E III Animale, material seminal, embrioni şi ovule                                                                           de la organismele, institutele şi centrele autorizate┌───────────┬────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┬──────────────────────────┐│ │II. Informaţii de sănătate animală │II.a. Număr de referinţă al │II.b. Număr de referinţă ││ │ │ certificatului │ local ││ │ │ │ ││ │ │ │ ││ │ │ │ ││ │ └────────────────────────────────┴──────────────────────────┤│ │Subsemnatul, medic veterinar responsabil pentru unitatea de origine şi autorizat de autoritatea competentă, certific││ │faptul că: ││ │II.1. organismul, institutul sau centrul de origine este autorizat în conformitate cu anexa C la Directiva 92/65/CEE #9474;│ │în scopul comercializării animalelor, a materialului seminal, a embrionilor sau a ovulelor specificate anterior. ││Partea II: │II.2. animalele/animalele donatoare descrise în prezentul certificat au fost examinate astăzi şi s-a constatat că ││Certificare│sunt sănătoase şi că nu prezintă nici un semn clinic de boală, inclusiv cele descrise în anexa A la Directiva ││ │92/65/CEE care nu sunt supuse nici unor restricţii oficiale şi care au rămas în acest organism, institut sau centru ││ │fie de la naştere, fie în perioada ulterioară naşterii .................... (luni sau ani). ││ │II.3. în momentul controlului, animalele menţionate anterior au fost apte pentru a fi transportate în conformitate ││ │cu prevederile Regulamentului Consiliului nr. 1/2005/CE şi cu cerinţele IATA şi/sau cu normele de transport CITES, ││ │după caz. ││ │II.4. garanţiile suplimentare privind bolile enumerate în anexa B(1) la Directiva 92/65/CEE sunt următoarele (2): ││ │ Boală Decizie ││ │ Boală Decizie ││ │ Boală Decizie ││ │II.5 păsările, în conformitate cu Decizia 2006/474/CEE, au fost vaccinate împotriva gripei aviare la ││ │................. (data), vaccinul ................ (nume). │└───────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤            │Note │            │Partea I: │            │- Căsuţa I.6: Nr. de documente însoţitoare: CITES, după caz. │            │- Căsuţa I.19: A se utiliza codurile SA corespunzătoare 01.06.31, 01.06.32, 01.06.39, 01.06.11, 01.06.19, │            │ 05.11.99.90 │            │- Căsuţa I.31: Identificare: identificarea individuală trebuie folosită de câte ori este posibil, însă în cazul │            │ animalelor mici poate fi utilizată identificarea în funcţie de lot. │            │ Vârstă şi sex: a se completa doar în cazul animalelor vii, după caz. │            │ │            │Partea II: │            │(1) Astfel cum a fost solicitat de către un stat membru care beneficiază de garanţii suplimentare conform │            │ legislaţiei comunitare. │            │(2) A se şterge, după caz. │            │ │            │- Culoarea ştampilei şi a semnăturii trebuie să fie diferită de culoarea celorlalte menţiuni din certificat. │            ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤            │Medic veterinar autorizat │            │ │            │ Nume (cu majuscule): Calificare şi titlu │            │ │            │ Unitatea veterinară locală: Nr. unităţii corespunzătoare: │            │ │            │ Data: Semnătura: │            │ │            │ Ştampila: │            └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘---------Anexa 5 a fost modificată de pct. 9 al art. X din ORDINUL nr. 7 din 12 februarie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 119 din 23 februarie 2010.  +  Anexa 6la norma sanitară veterinarăNorma sanitară veterinară privind problemele de sănătate a animalelor, ce afectează comerţul României cu statele membre ale Uniunii Europene cu animale din speciile bovine şi porcine aprobată prin Ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 236/2002, ce transpune în legislaţia naţională Directiva 64/432/CEE,Norma sanitară veterinară privind condiţiile sanitare veterinare pentru recoltarea, importul-exportul şi comercializarea materialului seminal de bovine aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 353/2001, ce transpune în legislaţia naţională Directiva Consiliului 88/407/CEE,Norma sanitară veterinară privind condiţiile de sănătate a animalelor, care reglementează comerţul României cu statele membre ale Uniunii Europene şi importul din ţări terţe de embrioni proaspeţi şi congelaţi proveniţi de la animale domestice din specia bovine aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 74/2002, ce transpune în legislaţia naţională Directiva Consiliului 89/556/CEE,Norma sanitară veterinară privind condiţiile de sănătate animala ce guvernează mişcarea ecvideelor între statele membre ale Uniunii Europene şi România şi importul lor din ţări terţe aprobată prin Ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 65/2002 ce transpune în legislaţia naţională Directiva 90/426/CEE,Norma sanitară veterinară privind condiţiile de sănătate a animalelor şi certificarea veterinară pentru comerţul României cu statele membre ale Uniunii Europene şi importul din ţările terţe de material seminal de la porcine domestice aprobată prin Ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 477/2001 ce transpune în legislaţia naţională Directiva 90/429/CEE,Norma sanitară veterinară privind condiţiile de sănătate a animalelor, care reglementează comerţul României cu statele membre ale Uniunii Europene şi importul din ţări terţe de păsări şi oua de incubaţie aprobată prin Ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 474/2001 ce transpune în legislaţia naţională Directiva 90/539/CEE,Norma sanitară veterinară privind condiţiile de sănătate a animalelor, care reglementează punerea pe piaţa a animalelor şi a produselor de acvacultura aprobată prin Ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 494/2001, ce transpune în legislaţia naţională Directiva 91/67/CEE, Norma sanitară veterinară privind condiţiile de sănătate şi certificarea veterinară pentru comerţul României cu statele membre ale Comunităţii Europene cu ovine şi caprine aprobată prin Ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 66/2002 ce transpune în legislaţia naţională Directiva 91/68/CEE,Directiva Consiliului 2004/68/CE of 26 April 2004 ce stabileşte reguli de sănătate a animalelor pentru importul şi tranzitul în Comunitate a unor animale ongulate vii, ce amendează Directivele 90/426/CEE and 92/65/CEE şi abroga Directiva 72/462/CEE.-------