ORDIN nr. 128 din 25 noiembrie 2005 (*actualizat*)pentru aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileşte condiţiile de sănătate a animalelor care reglementează comerţul şi importul de animale, material seminal, ovule şi embrioni care nu se supun cerinţelor de sănătate a animalelor stabilite de legislaţia în domeniu, la care se referă anexa nr. 1 la Norma sanitară veterinară referitoare la controalele veterinare şi zootehnice aplicabile comerţului României cu statele membre cu unele animale vii şi produse de origine animala, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 580/2002(actualizat la data de 16 aprilie 2015*)
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
  • ----------Văzând Referatul de aprobare nr. 35.903 din 18 noiembrie 2005, întocmit de Direcţia generală sanitară veterinară din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (3) şi al art. 4 alin (3) din Hotărârea Guvernului nr. 738/2005 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia,preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aproba Norma sanitară veterinară ce stabileşte condiţiile de sănătate a animalelor care reglementează comerţul şi importul de animale, material seminal, ovule şi embrioni care nu se supun cerinţelor de sănătate a animalelor stabilite de legislaţia în domeniu, la care se referă anexa nr. 1 la Norma sanitară veterinară referitoare la controalele veterinare şi zootehnice aplicabile comerţului României cu statele membre cu unele animale vii şi produse de origine animala, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 580/2002, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.___________*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.100 bis în afară abonamentului, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, sos. Panduri nr. 1.  +  Articolul 2Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, institutele veterinare centrale şi direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice alte dispoziţii contrare.  +  Articolul 4Prezentul ordin transpune Directiva 92/65/CEE a Consiliului din 13 iulie 1992 de definire a cerinţele de sănătate animală care reglementează schimburile şi importurile în Comunitate de animale, material seminal, ovule şi embrioni care nu se supun, în ceea ce priveşte cerinţele de sănătate animală, reglementărilor comunitare speciale prevăzute în anexa A punctul I la Directiva 90/425/CEE, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) seria L nr. 268 din 14 septembrie 1992, astfel cum a fost modificată de Directiva 2013/31/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 12 iunie 2013 de modificare a Directivei 92/65/CEE a Consiliului în ceea ce priveşte cerinţele de sănătate animală care reglementează schimburile comerciale în cadrul Uniunii şi importurile în Uniune de câini, pisici şi dihori domestici, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) seria L nr. 178 din 26 iunie 2013.----------Art. 4 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 36 din 6 aprilie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 256 din 16 aprilie 2015.  +  Articolul 5Prezentul ordin va fi în publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. PreşedinteleAutorităţii Naţionale Sanitare Veterinareşi pentru Siguranţa Alimentelor,Constantin LupescuBucureşti, 25 noiembrie 2005.Nr. 128.  +  AnexăNORMA 25/11/2005