NORME METODOLOGICE din 15 aprilie 2015privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2015
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 263 din 20 aprilie 2015     +  Capitolul I Situaţii financiare trimestriale şi raportări financiare lunare1. Situaţiile financiare care se întocmesc de instituţiile publice la finele trimestrelor I, II şi III în anul 2015 se compun din: bilanţ, contul de rezultat patrimonial, situaţia fluxurilor de trezorerie, conturi de execuţie bugetară şi anexe la situaţiile financiare, care includ politici contabile şi note explicative.Situaţiile financiare trimestriale se întocmesc conform modelelor aprobate prin:- Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2009, cu modificările şi completările ulterioare (anexele 1, 2, 3, 4-7, 14a, 14b, 15, 17, 18, 30, 30b, 30b.1 şi 40a-40c la situaţiile financiare);- Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 980/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2010, cu completările ulterioare (anexele 27 şi 28 la situaţiile financiare);- Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.865/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2011 (anexele 7b, 9, 11-13, 29 şi 31b);- Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 24/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2011 (anexele 20a şi 20b la situaţiile financiare);- Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 71/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2012 (anexa 19 la situaţiile financiare);- Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 505/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2013, (anexa 16 la situaţiile financiare);- prezentul ordin.2.(1). În ceea ce priveşte întocmirea conturilor de execuţie pentru venituri şi cheltuieli în anul 2015:- informaţiile referitoare la prevederi bugetare se completează potrivit structurii indicatorilor aprobaţi prin Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014, prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015 nr. 187/2014, prin Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi celorlalte acte normative în vigoare;- informaţiile referitoare la: drepturi constatate, încasări realizate, plăţi efectuate, cheltuieli efective se completează în funcţie de noile surse de finanţare evidenţiate în structura analitică a conturilor contabile (de exemplu: pentru sursa 10 - bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, informaţiile se preiau de la sursele: E, F şi G).2.(2). Situaţiile financiare trimestriale se întocmesc pe modelele prevăzute la pct. 1 din prezentele norme metodologice, utilizând conturile contabile la nivel de cont sintetic de gradul III, potrivit anexei nr. 1 "Planul de conturi general pentru instituţiile publice", aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 2.021/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, Ordinului ministrului delegat pentru buget nr. 845/2014 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, precum şi potrivit anexei nr. 5 la prezentul ordin.2. (3).1. La completarea formularului "Situaţia fluxurilor de trezorerie" (anexa 3 la situaţiile financiare) în anul 2015 se vor avea în vedere următoarele:Coloanele de la 1 la 9 se completează în mod similar cu anul 2014, astfel:Veniturile bugetului de stat (sursa A), bugetelor locale (sursa A), bugetului asigurărilor sociale de stat (sursa A), bugetului asigurărilor pentru şomaj (sursa A), bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate (sursa A), bugetului Fondului pentru mediu (sursa I), bugetului Trezoreriei Statului (sursa J) se completează în "Situaţia fluxurilor de trezorerie" (anexa 3 la situaţiile financiare) cu încasările diminuate cu restituirile din venituri, evidenţiate în conturile: 5200100, 5210100, 5240100, 52501, 5710100, 57401, 5750100.Plăţile bugetului de stat (sursa A), bugetelor locale (sursa A), bugetului asigurărilor sociale de stat (sursa A), bugetului asigurărilor pentru şomaj (sursa A), bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate (sursa A), bugetului Fondului pentru mediu (sursa I), bugetului Trezoreriei Statului (sursa J) se completează în "Situaţia fluxurilor de trezorerie" (anexa 3 la situaţiile financiare) cu soldurile conturilor de finanţare bugetară 7700000 "Finanţare de la buget" aferente fiecărei surse de finanţare.Soldul pentru conturile de finanţare bugetară se stabileşte ca diferenţă între plăţi efectuate şi încasări (sume recuperate din finanţarea anului curent reprezentând reconstituirea creditelor bugetare şi sume recuperate din finanţarea anilor precedenţi) şi reflectă totalul plăţilor nete de casă.După coloana 10 se introduc coloanele de la 11 la 15, care se completează astfel:Coloana 10 - la încasări se completează cu veniturile încasate diminuate cu restituirile din venituri, pentru bugetul instituţiilor finanţate integral din venituri proprii (sursa F), evidenţiate în contul: 5600101 "Disponibil în lei al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie".Coloana 10 - la plăţi se completează cu soldul contului 7700000 "Finanţarea de la buget", reprezentând plăţile nete de casă, efectuate din bugetul de venituri proprii (sursa F).Coloana 11 - la încasări se completează cu veniturile încasate diminuate cu restituirile din venituri pentru bugetul instituţiilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii (sursa G), evidenţiate în contul: 5610100 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii".Coloana 11 - la plăţi se completează cu soldul contului 7700000 "Finanţarea de la buget", reprezentând plăţile nete de casă, efectuate din bugetul de venituri proprii şi subvenţii (sursa G).Coloana 12 - la încasări se completează cu veniturile încasate diminuate cu restituirile din venituri pentru bugetul activităţilor finanţate integral din venituri proprii (sursa E), bugetul activităţii de privatizare (sursa H), evidenţiate în contul: 5620101 "Disponibil în lei al activităţilor finanţate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie".Coloana 12 - la plăţi se completează cu soldul contului 7700000 "Finanţarea de la buget" reprezentând plăţile nete de casă, efectuate din bugetele activităţilor finanţate integral din venituri proprii (sursa E) şi bugetul activităţii de privatizare (sursa H).Coloana 13 - la încasări se completează cu veniturile încasate diminuate cu restituirile din venituri pentru bugetele creditelor externe (sursa B) şi bugetele creditelor interne (sursa C), evidenţiate în conturile: 5130101 "Disponibil în lei din împrumuturi interne şi externe contractate de stat la trezorerie", 5140101 "Disponibil în lei din împrumuturi interne şi externe garantate de stat la trezorerie", 5160101 "Disponibil în lei din împrumuturi interne şi externe contractate de autorităţile administraţiei publice locale la trezorerie", 5170101 "Disponibil în lei din împrumuturi interne şi externe garantate de autorităţile administraţiei publice locale la trezorerie", la codurile bugetare de venituri 41.02.00 "Sume aferente creditelor interne" şi 41.03.00 "Sume aferente creditelor externe".La raportările trimestriale, pentru conturile: 5130301 "Disponibil în lei al bugetului creditelor interne din sume neutilizate în anul curent şi reportate în anul următor - din împrumuturi contractate de stat", 5130302 "Disponibil în lei al bugetului creditelor externe din sume neutilizate în anul curent şi reportate în anul următor - din împrumuturi contractate de stat", 5140301 "Disponibil în lei al bugetului creditelor interne din sume neutilizate în anul curent şi reportate în anul următor - din împrumuturi garantate de stat", 5140302 "Disponibil în lei al bugetului creditelor externe din sume neutilizate în anul curent şi reportate în anul următor - din împrumuturi garantate de stat", 5160301 "Disponibil în lei al bugetului creditelor interne din sume neutilizate în anul curent şi reportate în anul următor - din împrumuturi contractate de autorităţile administraţiei publice locale", 5160302 "Disponibil în lei al bugetului creditelor externe din sume neutilizate în anul curent şi reportate în anul următor - din împrumuturi contractate de autorităţile administraţiei publice locale", 5170301 "Disponibil în lei al bugetului creditelor interne din sume neutilizate în anul curent şi reportate în anul următor - din împrumuturi garantate de autorităţile administraţiei publice locale", 5170302 "Disponibil în lei al bugetului creditelor externe din sume neutilizate în anul curent şi reportate în anul următor - din împrumuturi garantate de autorităţile administraţiei publice locale", se completează soldul iniţial pe rd. 14, iar sumele care au fost transferate la începutul anului din conturile de disponibil în conturile bugetelor respective se completează pe rd. 14.3.Coloana 13 - la plăţi se completează cu soldul contului 7700000 "Finanţarea de la buget", reprezentând plăţile nete de casă, efectuate din bugetul creditelor externe (sursa B) şi bugetul creditelor interne (sursa C).Coloana 14 - la încasări se completează cu veniturile încasate diminuate cu restituirile din venituri pentru bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) evidenţiate în contul: 5150103 "Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile la trezorerie - venituri ale bugetului fondurilor externe nerambursabile (sursa D)".La raportările trimestriale, pentru contul 5150600 "Disponibil al bugetului fondurilor externe nerambursabile din sume neutilizate în anul curent şi reportate în anul următor" se completează soldul iniţial pe rd. 14, iar sumele care au fost transferate la începutul anului din contul de disponibil în contul bugetului respectiv se completează pe rd. 14.3.Coloana 14 - la plăţi se completează cu soldul contului 7700000 "Finanţarea de la buget", reprezentând plăţile nete de casă, efectuate din bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D).Coloana 15 - la încasări se completează cu încasările în conturile de disponibil rămase deschise pe numele instituţiilor publice după efectuarea operaţiunilor de regularizare prevăzute de Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 720/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora, cu modificările şi completările ulterioare. Coloana 15 - la plăţi se completează cu plăţile din conturile de disponibil rămase deschise pe numele instituţiilor publice după efectuarea operaţiunilor de regularizare prevăzute de Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 720/2014, cu modificările şi completările ulterioare.Casele sectoriale de pensii nu completează ca şi solduri iniţiale în coloana 15 deficitele la finele anului 2014 aferente bugetului asigurărilor sociale de stat, transmise la 31 decembrie 2014, care au fost înscrise în coloana 10.Rezultatele din anii precedenţi ale bugetului local, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor pentru şomaj, bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, bugetului Fondului pentru mediu, bugetului Trezoreriei Statului, bugetului instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii, bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii, bugetului activităţilor finanţate integral din venituri proprii, bugetului aferent activităţii de privatizare, bugetului fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D), în situaţia în care este aprobat cu buget de venituri şi cheltuieli, soldul iniţial al contului 5150600 "Disponibil al bugetului fondurilor externe nerambursabile din sume neutilizate în anul curent şi reportate în anul următor", în situaţia în care bugetul FEN (sursa D) nu este aprobat cu buget de venituri şi soldurile iniţiale ale conturilor de disponibil din împrumuturi din sume neutilizate în anul curent şi reportate în anul următor, se raportează la rândul 14 "Numerar şi echivalent de numerar la începutul anului" pe coloanele bugetelor respective în formularul "Situaţia fluxurilor de trezorerie".Sumele utilizate din excedentul anului precedent sub formă de împrumut, evidenţiate la rd. 14.2, se raportează în cursul exerciţiului la încasări la "Numerar din activitatea de finanţare". Plăţile efectuate în cursul exerciţiului din aceste sume se raportează la "Numerar din activitatea operaţională" sau "Numerar din activitatea de investiţii", în funcţie de natura cheltuielilor, după caz.La rândul 14.1 "Sume recuperate din excedentul anului precedent" se completează sumele restituite la excedent din împrumuturi.La sfârşitul exerciţiului financiar, sumele raportate la rd. 14.1 şi 14.2 trebuie să fie egale.Rândurile 14.1 "Sume recuperate din excedentul anului precedent" şi 14.2 "Sume utilizate din excedentul anului precedent" se completează pentru bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, bugetul instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii, bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii, bugetul activităţii finanţate integral din venituri proprii, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, în situaţia în care este aprobat cu buget de venituri şi cheltuieli, bugetul aferent activităţii de privatizare.Rândul 14.3 "Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent" se completează pentru Bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D), în situaţia existenţei doar a unui buget de cheltuieli, precum şi pentru bugetul creditelor interne şi bugetul creditelor externe cu sumele transferate la începutul anului din conturile de disponibil în conturile bugetelor respective.În formularul "Situaţia fluxurilor de trezorerie" (anexa 3 la situaţiile financiare) corelaţiile dintre fluxurile de trezorerie din activitatea operaţională, activitatea de investiţii şi activitatea de finanţare şi clasificaţia bugetară, prevăzute în Normele metodologice privind întocmirea, semnarea, depunerea, componenţa şi modul de completare a situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice în anul 2006, precum şi modelele acestora, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 616/2006, nu se respectă în situaţia plăţilor efectuate de la titlul 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", titlul 58 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020" şi de la titlul 65 "Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă".Plăţile efectuate de la aceste titluri se vor repartiza pe cele 3 grupe de fluxuri de trezorerie: din activitatea operaţională, din activitatea de investiţii şi din activitatea de finanţare, în funcţie de natura acestora.Sumele încasate la codul bugetar 40.16.00 "Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată" se raportează în "Situaţia fluxurilor de trezorerie" (anexa 3 la situaţiile financiare) la activitatea operaţională.Instituţiile publice finanţate integral din bugetul de stat şi instituţiile publice de subordonare locală finanţate integral din bugetul local înregistrează sumele rambursate în contul plăţilor efectuate de la sursa de finanţare (A), în conturile de venituri ale bugetului de stat sau local (pentru care Trezoreria Statului eliberează extrase de cont beneficiarilor/partenerilor pe ale căror coduri de identificare fiscală sunt deschise conturile respective), în creditul contului 8077000 "Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget". Aceste sume nu se raportează în anexa 3 "Situaţia fluxurilor de trezorerie".Instituţiile publice au obligaţia să prezinte la unităţile Trezoreriei Statului la care au deschise conturile "Situaţia fluxurilor de trezorerie" (anexa 3 la situaţiile financiare) pentru obţinerea vizei privind exactitatea plăţilor nete de casă şi a soldurilor conturilor de disponibilităţi, după caz, pentru asigurarea concordanţei datelor din contabilitatea instituţiilor publice cu cele din contabilitatea unităţilor Trezoreriei Statului. Datele înscrise în "Situaţia fluxurilor de trezorerie" (anexa 3 la situaţiile financiare) trebuie să corespundă cu datele din evidenţa Trezoreriei Statului, altfel aceasta va restitui situaţia instituţiei publice respective pentru a introduce corecţiile corespunzătoare. Viza Trezoreriei Statului se acordă pentru datele înscrise pe rândurile 14 şi 15 coloana 3 şi următoarele.2.(3).2. În formularul "Situaţia fluxurilor de trezorerie" (anexa 4 la situaţiile financiare), la rândurile 15 şi 16 se înscriu numai diferenţele de curs valutar favorabile/nefavorabile rezultate din reevaluarea soldurilor conturilor de numerar şi echivalent de numerar la sfârşitul perioadei de raportare.La depunerea la ordonatorul de credite superior sau la administraţiile judeţene ale finanţelor publice şi Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti, după caz, formularul "Situaţia fluxurilor de trezorerie" (anexa 4 la situaţiile financiare) va fi însoţit de copii ale extraselor de cont pentru a confirma exactitatea soldurilor conturilor de disponibilităţi deschise la instituţiile de credit.2.(4).1. Formularele "Contul de execuţie a bugetului instituţiei publice - Venituri" (anexele 5, 9, 12 şi 17 la situaţiile financiare) se întocmesc numai pentru veniturile încasate în anul curent (fără cuprinderea excedentului rezultat din anii precedenţi), în structura bugetului aprobat.În formularele "Contul de execuţie a bugetului instituţiei publice - Venituri" (anexele 5, 9 şi 17 la situaţiile financiare) vor fi evidenţiate atât veniturile încasate prin trezorerie, cât şi veniturile în valută încasate prin instituţiile de credit, care nu au tranzitat conturile de venituri din trezorerie.Nu se întocmesc formularele "Contul de execuţie a bugetului instituţiei publice - Venituri" pentru bugetele creditelor interne şi bugetele creditelor externe.În cazul bugetelor fondurilor externe nerambursabile - sursa D, formularul "Contul de execuţie a bugetului instituţiei publice - Venituri" se întocmeşte numai în cazul în care bugetul a fost aprobat cu venituri. Nu se cuprind în formularul "Contul de execuţie a bugetului instituţiei publice - Venituri" sumele încasate la codul bugetar 41.04 "Sume aferente FEN".2.(4).2. Compartimentele de contabilitate a creanţelor bugetare din cadrul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice vor centraliza şi vor transmite formularul "Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Venituri" (anexa 5 la situaţiile financiare) având ca anexe formularele ce poartă viza Trezoreriei Statului pentru administraţiile judeţene ale finanţelor publice pe care le coordonează.2.(5). În formularele "Contul de execuţie a bugetului instituţiei publice - Cheltuieli" (anexele 6, 11, 15, 16 şi 18 la situaţiile financiare) şi "Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli" (anexele 7 şi 7b la situaţiile financiare) vor fi evidenţiate atât cheltuielile plătite prin trezorerie, cât şi cheltuielile bugetare plătite în valută prin instituţiile de credit, dar care nu s-au efectuat din sume în lei transferate din conturile de cheltuieli din trezorerie.2.(6). Formularul "Situaţia plăţilor efectuate şi a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanţate din FEN postaderare" (anexa 19 la situaţiile financiare) se întocmeşte potrivit prevederilor pct. 4.20 din Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2012, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 71/2013 şi ale cap. I pct. 5 din Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2013, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 505/2013.În aplicarea instrucţiunilor prevăzute în normele metodologice menţionate mai sus se vor avea în vedere şi următoarele:- la completarea informaţiilor referitoare la plăţi, pe lângă plăţile efectuate de la titlul 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" se vor cuprinde şi plăţile efectuate de la titlul 58 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020";- la completarea informaţiilor referitoare la rambursări, pe lângă sumele încasate la capitolul 45 "Sume primite de la Uniunea Europeană/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări" se vor cuprinde şi sumele încasate la capitolul 48 "Sume primite de la Uniunea Europeană/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări aferente cadrului financiar 2014-2020";- coloana 8 nu se completează cu informaţii privind sumele justificate şi acceptate de către autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene aferente Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014 şi Mecanismului financiar norvegian.2.(7). Formularul "Situaţia plăţilor efectuate la titlul 56 «Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare»" (anexa 27 la situaţiile financiare) îşi modifică denumirea în: "Situaţia plăţilor efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 şi titlul 58)".În anexa 27 "Situaţia plăţilor efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 şi titlul 58)", totalul plăţilor raportate de instituţiile publice la titlul 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" şi la titlul 58 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020" se detaliază pe fiecare sursă de finanţare, pe naturi de cheltuieli, şi trebuie să corespundă cu totalul plăţilor raportate în anexa 7 sau 7b la situaţiile financiare, la cele două titluri (coloana 6).2.(8). Unităţile de învăţământ preuniversitar ai căror conducători au calitatea de ordonatori terţiari de credite depun la unitatea administrativ-teritorială formularul "Bilanţ" cuprinzând toate activele, datoriile şi capitalurile proprii, indiferent de sectorul sau sursa de finanţare a acestora.Formularul "Contul de rezultat patrimonial" (anexa 2 la situaţiile financiare) ce se depune la unitatea administrativ-teritorială va cuprinde veniturile şi cheltuielile instituţiei efectuate din bugetul local."Situaţia fluxurilor de trezorerie" (anexa 3 la situaţiile financiare) ce se depune la unitatea administrativ-teritorială va cuprinde şi coloana 3 pentru finanţarea de la bugetul de stat în scop informativ, fără a fi adunată la coloana 1 - Total.Pentru fondurile primite de la bugetul de stat prin unităţile teritoriale ale Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, unităţile de învăţământ preuniversitar întocmesc formularele: "Contul de execuţie a bugetului de stat" (anexele nr. 6 şi 7 la situaţiile financiare), "Contul de rezultat patrimonial" (anexa 2 la situaţiile financiare) şi "Situaţia fluxurilor de trezorerie" (anexele 3 şi 4 la situaţiile financiare), pe care le prezintă inspectoratelor şcolare în vederea centralizării. Aceste formulare vor cuprinde veniturile şi cheltuielile instituţiei efectuate din bugetul de stat.În mod experimental, unităţile de învăţământ preuniversitar de stat vor întocmi formularul "Bilanţ" şi detaliat pe cele două sectoare, buget de stat şi, respectiv, buget local. O copie a formularului "Bilanţ" întocmit experimental pentru sectorul buget de stat va fi depusă în scop informativ şi pentru verificare la inspectoratele şcolare, fără a fi centralizat de acestea în bilanţul propriu. Acesta va conţine numai operaţiunile din fonduri de la bugetul de stat derulate cu data de 1 ianuarie 2015, având ca solduri iniţiale soldurile finale raportate la 31 decembrie 2014.2.(9).1. Casele de pensii sectoriale ale Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne şi Serviciului Român de Informaţii depun la Casa Naţională de Pensii Publice formularul "Contul de execuţie a bugetului instituţiei publice - Cheltuieli" (anexa 6 la situaţiile financiare), formularul "Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli" (anexa 7 la situaţiile financiare), formularul "Contul de execuţie a bugetului instituţiei publice - Venituri" (anexa 5 la situaţiile financiare) şi formularul "Situaţia fluxurilor de trezorerie" (anexa 3 la situaţiile financiare).Casa Naţională de Pensii Publice va prezenta la Ministerul Finanţelor Publice: "Contul de execuţie a bugetului instituţiei publice - Venituri" (anexa 5 la situaţiile financiare), "Contul de execuţie a bugetului instituţiei publice - Cheltuieli" (anexa 6 la situaţiile financiare), "Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli" (anexa 7 la situaţiile financiare) şi "Situaţia fluxurilor de trezorerie" (anexa 3 la situaţiile financiare), întocmite distinct pentru activitatea proprie şi centralizat împreună cu casele de pensii sectoriale ale Ministerului Apărării Naţionale, ale Ministerului Afacerilor Interne şi ale Serviciului Român de Informaţii.2.(9).2. Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne şi Serviciul Român de Informaţii vor prezenta la Ministerul Finanţelor Publice situaţiile financiare trimestriale centralizate pentru total activitate, precum şi situaţiile financiare anuale întocmite distinct pe subsectorul S1311 "Administraţia centrală" şi S1314 "Asigurări sociale" care trebuie să cuprindă conturile de execuţie elaborate în structura bugetelor de venituri şi cheltuieli aprobate prin legea bugetului de stat, respectiv în structura bugetului aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.2.(10). Sectoarele instituţionale potrivit manualului Sistemul European de Conturi (SEC 2010) sunt următoarele:- societăţi nefinanciare (S.11);- societăţi financiare (S.12):- banca centrală (S.121);- societăţi care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122);- fonduri de piaţă monetară (S.123);- fonduri de investiţii, altele decât fondurile de piaţă monetară (S.124);- alţi intermediari financiari, exclusiv societăţile de asigurare şi fondurile de pensii (S.125);- auxiliari financiari (S.126);- instituţii financiare captive şi alte entităţi creditoare (S.127);- societăţi de asigurare (SA) (S.128);- fondurile de pensii (FP) (S.129).- administraţii publice (S.13):- administraţia centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311);- administraţii locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313);- fonduri de securitate socială (S.1314).- gospodăriile populaţiei (S.14);- instituţii fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei (S.15);- restul lumii (S.2).2.(10).1. Formularul "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ....." (anexa 40a la situaţiile financiare) se completează de ministere şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, alte autorităţi publice autonome şi instituţii publice de subordonare centrală, indiferent de sursa de finanţare a cheltuielilor.În subsectorul administraţie publică centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (cod S.1311) - reprezentând organisme centrale a căror competenţă se întinde pe tot teritoriul ţării, cu excepţia administraţiilor sistemelor de asigurări sociale - se cuprind instituţiile publice definite în Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, incluzând Parlamentul, Administraţia Prezidenţială, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice, alte autorităţi publice, instituţiile publice autonome, precum şi instituţiile publice din subordinea acestora, indiferent de modul de finanţare a acestora.2.(10).2. Formularul "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de ....." (anexa 40b la situaţiile financiare) se completează de unităţile administrativ-teritoriale şi instituţiile publice de subordonare locală, indiferent de sursa de finanţare a cheltuielilor.În subsectorul administraţie publică locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (cod S.1313) - reprezentând administraţiile publice a căror competenţă se întinde numai pe o unitate administrativă locală se cuprind instituţiile publice locale definite în Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, incluzând comunele, oraşele, municipiile, sectoarele municipiului Bucureşti, judeţele, municipiul Bucureşti, instituţiile şi serviciile publice din subordinea acestora, cu personalitate juridică, indiferent de modul de finanţare a acestora.2.(10).3. Formularul "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de ........" (anexa 40c la situaţiile financiare) se completează de instituţii şi autorităţi publice finanţate din bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj, bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.În subsectorul Fonduri de securitate socială (cod S.1314) se cuprind autorităţile care administrează sistemele de asigurări sociale (sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, sistemul asigurărilor pentru şomaj, sistemul asigurărilor sociale de sănătate, sistemul asigurărilor pentru accidente de muncă şi boli profesionale şi altele asemenea), precum şi instituţiile teritoriale din subordinea acestora, indiferent de modul de finanţare, după cum urmează:- Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi instituţiile subordonate;- Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti;- Casa Naţională de Pensii Publice şi instituţiile subordonate;- Casele de pensii sectoriale ale Ministerului Apărării Naţionale, ale Ministerului Afacerilor Interne şi ale Serviciului Român de Informaţii;- Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi instituţiile subordonate.2.(10).4. În sfera de cuprindere a sectoarelor instituţionale potrivit manualului Sistemului European de Conturi (SEC 2010) se mai cuprind: a) societăţi nefinanciare (cod S.11) - sectorul societăţi nefinanciare (S.11) cuprinde unităţile instituţionale dotate cu personalitate juridică, care sunt producători de piaţă şi a căror activitate principală constă în producerea de bunuri şi servicii nefinanciare, cum sunt: regii autonome, companii naţionale, societăţi naţionale, societăţi comerciale cu capital public sau privat, societăţi cooperatiste, societăţi agricole, instituţii fără scop lucrativ aflate în serviciul societăţilor nefinanciare (asociaţii patronale, ale meşteşugarilor) şi alte asemenea; b) societăţi financiare (cod S.12), unde se includ:- banca centrală (cod S.121) - Banca Naţională a României;- societăţi care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) - cuprinde toate societăţile şi cvasisocietăţile financiare, cu excepţia celor clasate în subsectoarele banca centrală şi fonduri de piaţă monetară, care sunt implicate în principal în intermediere financiară şi a căror activitate constă în primirea de depozite şi/sau substitute apropiate pentru depozite de la alte unităţi instituţionale, prin urmare nu numai de la instituţii financiare monetare şi, pe cont propriu, acordarea de împrumuturi şi/sau efectuarea de investiţii în titluri de valori, cum sunt instituţiile de credit şi alte asemenea;- fonduri de piaţă monetară (S.123) - este format din toate societăţile financiare şi cvasisocietăţile, cu excepţia celor clasificate în subsectoarele banca centrală şi instituţii de credit, care sunt implicate în principal în intermedierea financiară. Activitatea acestora constă în a emite acţiuni sau unităţi ale fondurilor de investiţii drept substitut pentru depozite şi a investi în principal în acţiuni/unităţi ale fondurilor de investiţii monetare, titluri pe termen scurt de natura datoriei şi/sau depozite.Următorii intermediari financiari sunt incluşi în subsectorul S.123: fondurile de investiţii, inclusiv fondurile comune de plasament, organisme de plasament colectiv şi alte fonduri de investiţii ale căror acţiuni sau unităţi sunt substitut pentru depozite;- fonduri de investiţii, altele decât fondurile de piaţă monetară (S.124) - cuprinde toate sistemele de investiţii colective, cu excepţia celor clasificate în subsectorul fondurilor de piaţă monetară, care sunt implicate în principal în intermediere financiară. Activitatea acestora constă în emiterea de acţiuni sau unităţi ale fondurilor de investiţii care nu sunt substitut pentru depozite şi efectuarea, pe cont propriu, de investiţii, în principal în active financiare, altele decât active financiare pe termen scurt, şi în active nefinanciare (de obicei bunuri imobiliare);- alţi intermediari financiari, exclusiv societăţile de asigurare şi fondurile de pensii (S.125) - cuprinde toate societăţile şi cvasisocietăţile financiare a căror activitate principală constă în furnizarea de servicii de intermediere financiară prin subscrierea de angajamente provenind de la unităţi instituţionale sub alte forme decât bani, depozite sau titluri de participare la fondurile de investiţii ori angajamente legate de domeniul asigurărilor, pensii şi sisteme standardizate de garantare, cum sunt: fonduri de investiţii (fonduri deschise de investiţii, societăţi de investiţii şi alte asemenea), instituţii financiare nebancare (societăţi de leasing financiar, societăţi de credit de consum, societăţi de credit ipotecar, unităţi cu personalitate juridică emitente de carduri de debit, societăţi de factoring, case de ajutor reciproc, societăţi de microfinanţare, fonduri de garantare a creditelor şi alte asemenea), instituţii de plată, societăţi de servicii de investiţii financiare, case de compensare cu funcţie de contraparte centrală;- auxiliari financiari (S.126) - cuprinde toate societăţile şi cvasisocietăţile financiare a căror funcţie principală constă în exercitarea de activităţi strâns legate de intermedierea financiară, fără a fi ele însele intermediari financiari, cum sunt: registrele acţionarilor, case de schimb valutar, burse de valori, case de compensare fără funcţie de contraparte centrală, societăţi de administrare a fondurilor mutuale, alţi auxiliari financiari a căror activitate este asociată cu intermedierea financiară.Tot la codul S.126 se include: Autoritatea de Supraveghere Financiară;- instituţii financiare captive şi alte entităţi creditoare (S.127) - cuprinde toate societăţile şi cvasisocietăţile financiare care nu sunt implicate nici în activităţi de intermediere financiară, nici în furnizarea de servicii auxiliare şi ale căror active sau pasive nu sunt, în marea lor majoritate, tranzacţionate pe pieţele libere;- societăţi de asigurare (S.128) - cuprinde toate societăţile şi cvasisocietăţile financiare a căror funcţie principală constă în furnizarea de servicii de intermediere financiară rezultate din mutualizarea riscurilor, în principal sub formă de asigurări directe sau reasigurări, cum sunt: societăţi de asigurări, grupuri financiare de asigurări;- fonduri de pensii (S.129) - cuprinde toate societăţile şi cvasisocietăţile financiare a căror funcţie principală constă în furnizarea de servicii de intermediere financiară rezultate din mutualizarea riscurilor sociale şi necesităţilor persoanelor asigurate (asigurări sociale), cum sunt: fonduri de pensii private sau administrate privat.Fondurile de pensii în calitate de sisteme de asigurări sociale asigură venituri după pensionare şi, adesea, indemnizaţii în caz de deces sau handicap; c) gospodăriile populaţiei (S.14) - cuprinde persoane sau grupuri de persoane atât în calitate de consumatori, cât şi de întreprinzători, producători de bunuri de piaţă sau de servicii financiare şi nefinanciare de piaţă (producători de piaţă), cu condiţia ca producţia de bunuri şi servicii să nu fie realizată de unităţi distincte tratate drept cvasisocietăţi. Acest sector include, de asemenea, persoanele fizice sau grupurile de persoane fizice în calitate de producători de bunuri şi servicii nefinanciare exclusiv pentru consum final propriu.Acest sector instituţional cuprinde, de asemenea: asociaţiile familiale şi persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent, asociaţiile de persoane fără personalitate juridică (altele decât cvasisocietăţile), care sunt producători de bunuri şi servicii pentru piaţă, instituţiile fără scop lucrativ şi fără personalitate juridică aflate în serviciul gospodăriilor populaţiei, persoanele instituţionalizate (în mânăstiri, unităţi de asistenţă socială şi alte asemenea); d) instituţii fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei (S.15) - cuprinde instituţiile fără scop lucrativ dotate cu personalitate juridică ce deservesc gospodăriile populaţiei şi care sunt producători nonpiaţă privaţi. Resursele lor principale sunt cotizaţii voluntare, în bani sau în natură, efectuate de gospodăriile populaţiei în calitate de consumatori, din vărsămintele provenite de la administraţiile publice şi din veniturile din proprietate, cum sunt: sindicate, grupuri profesionale, societăţi ştiinţifice, asociaţii de consumatori, biserici şi comunităţi religioase, cluburi sociale, recreative, culturale şi sportive, organizaţii de caritate, asociaţii şi fundaţii de binefacere finanţate prin transferuri voluntare (în numerar sau în natură), provenite de la alte entităţi şi alte asemenea; e) restul lumii (S.2.) - este o grupare de unităţi care nu se caracterizează prin funcţii şi resurse; aceasta cuprinde unităţile nerezidente în măsura în care acestea efectuează operaţiuni cu unităţi instituţionale rezidente sau au alte relaţii economice cu unităţile rezidente. Conturile acestui sector furnizează o vedere de ansamblu a relaţiilor economice care leagă economia ţării cu restul lumii. Sunt incluse instituţiile Uniunii Europene şi organizaţiile internaţionale.2.(10).5. În vederea întocmirii corecte a formularului "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ........" (anexa 40a la situaţiile financiare), a formularului "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de ........" (anexa 40b la situaţiile financiare) şi a formularului "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de ........" (anexa 40c la situaţiile financiare), instituţiile publice trebuie să dezvolte conturile contabile în analitice distincte, astfel încât acestea să poată furniza informaţii detaliate pe sectoare, precum şi pe subsectoarele administraţiei publice: subsectorul administraţie publică centrală, subsectorul administraţie publică locală, subsectorul asigurări sociale.2.(11). Precizările privind dezvoltarea conturilor sintetice în conturi analitice în scop de raportare a balanţei de verificare la Ministerul Finanţelor Publice, prevăzute în cap. III la pct. 10, lit. b.5) şi b.6) din Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2014, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 556/2014, cu completările ulterioare, rămân valabile şi în anul 2015.2.(12). Societatea Română de Radiodifuziune şi Societatea Română de Televiziune depun trimestrial la Ministerul Finanţelor Publice formularul "Contul de execuţie a bugetului instituţiei publice - Cheltuieli" (anexa 6 la situaţiile financiare) şi formularul "Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli" (anexa 7 la situaţiile financiare).2.(13). Modelele formularelor valabile pentru raportările trimestriale şi lunare în anul 2015 sunt publicate pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice: www.mfinante.ro/domenii de activitate/reglementari contabile/institutii publice/legislatie.  +  Capitolul II Depunerea situaţiilor financiare trimestriale şi a raportărilor financiare lunare1. Situaţiile financiare trimestriale întocmite de ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi bugetelor fondurilor speciale, precum şi de administraţiile judeţene ale finanţelor publice şi Direcţia generală regională a finanţelor publice Bucureşti pentru bugetele locale se depun la Ministerul Finanţelor Publice la termenul prevăzut la art. 36 alin. (7) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv pentru trimestrul I - 11 mai, pentru trimestrul II - 10 august, iar pentru trimestrul III - 9 noiembrie 2015.2. Situaţiile financiare întocmite de instituţiile publice de subordonare centrală ai căror conducători au calitatea de ordonatori secundari şi terţiari de credite se depun la instituţiile ierarhic superioare, potrivit prevederilor art. 36 alin. (8) şi (9) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.3. Situaţiile financiare întocmite de instituţiile de subordonare locală ai căror conducători au calitatea de ordonatori principali de credite se depun la administraţiile judeţene ale finanţelor publice şi Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti, potrivit prevederilor art. 36 alin. (10) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.4. Autorităţile publice, ministerele şi celelalte organe ale administraţiei publice centrale, instituţiile publice autonome, precum şi unităţile administrativ-teritoriale şi instituţiile subordonate acestora, indiferent de sursa de finanţare, întocmesc raportările financiare lunare prevăzute la cap. II "Raportări financiare lunare" din Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2013, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 505/2013.4.(1). Execuţia cheltuielilor efectuate de la titlul 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" şi execuţia cheltuielilor efectuate de la titlul 58 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020" se raportează distinct în formularul "Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli" (anexa 7 la situaţiile financiare) şi formularul "Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli" (anexa 7b la situaţiile financiare).Formularele se completează cu informaţiile referitoare la credite de angajament anuale aprobate la finele perioadei de raportare, credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare, credite bugetare trimestriale cumulate şi plăţi efectuate pentru raportările lunilor ianuarie-noiembrie, iar pentru raportările lunii decembrie se completează cu informaţiile referitoare la credite de angajament anuale aprobate la finele perioadei de raportare, credite bugetare iniţiale, credite bugetare definitive şi plăţi efectuate.Detalierea pe clasificaţia economică se efectuează pe capitole, titluri, articole şi alineate de cheltuieli, atât în programare, cât şi în execuţie.4.(2). Termenele de depunere la Ministerul Finanţelor Publice a raportărilor financiare lunare în anul 2015 sunt cele prevăzute la cap. III "Depunerea situaţiilor financiare trimestriale şi a raportărilor financiare lunare" din Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2013, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 505/2013.5. Autorităţile publice, ministerele şi celelalte organe ale administraţiei publice centrale, instituţiile publice autonome, precum şi unităţile administrativ-teritoriale şi instituţiile subordonate acestora, indiferent de sursa de finanţare, transmit raportările financiare lunare şi în format electronic, însoţite de o adresă de înaintare scanată şi semnată de conducătorul instituţiei publice şi de conducătorul compartimentului financiar-contabil sau de altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie.6. Autorităţile publice, ministerele şi celelalte organe ale administraţiei publice centrale, instituţiile publice autonome, precum şi unităţile administrativ-teritoriale şi instituţiile subordonate acestora, care raportează lunar conturile de execuţie bugetară solicitate prin prezentele norme metodologice şi indicatori din bilanţ, vor urmări concordanţa datelor lunare transmise cu cele raportate prin situaţiile financiare trimestriale. În cazul unor diferenţe majore, se vor comunica cauzele acestor diferenţe, precum şi corecţia datelor raportate.7. Sancţiunile pentru nerespectarea reglementărilor emise de Ministerul Finanţelor Publice cu privire la întocmirea, semnarea şi depunerea la Ministerul Finanţelor Publice şi la unităţile teritoriale ale acestuia, precum şi la instituţiile publice ierarhic superioare a situaţiilor financiare trimestriale şi anuale ale instituţiilor publice sunt prevăzute la art. 42 alin. (1) şi (8) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.-------