ORDIN nr. 3.676 din 8 aprilie 2015pentru modificarea Ordinului ministrului educației naționale nr. 4.432/2014 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal și profesional de stat pentru anul școlar 2015-2016
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 15 aprilie 2015  În baza prevederilor art. 94 alin. (2) lit. e) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, a prevederilor Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul național de învățământ, cu modificările ulterioare,în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării Științifice,ministrul educației și cercetării științifice emite prezentul ordin.  +  Articolul IOrdinul ministrului educației naționale nr. 4.432/2014 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal și profesional de stat pentru anul școlar 2015-2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 651 și 651 bis din 4 septembrie 2014, se modifică după cum urmează:1. La anexa nr. 1 "Calendarul admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2015-2016", prevederile corespunzătoare secțiunilor "Probele de aptitudini" și "Probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă" se modifică și se înlocuiesc cu prevederile din anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.2. Anexa nr. 4 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIDirecția generală învățământ preuniversitar, Direcția pentru învățământ în limbile minorităților, Direcția generală management și rețea școlară, Direcția generală buget-finanțe, salarizare și resurse umane, Direcția generală logistică, Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic, inspectoratele școlare județene/al municipiului București și unitățile de învățământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul educației și cercetării științifice,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  București, 8 aprilie 2015.Nr. 3.676.  +  Anexa nr. 1MODIFICĂRI LA CALENDARULadmiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2015-2016
  Data-limită/Perioada Evenimentul
  Probele de aptitudini
  21-22 mai 2015   Eliberarea anexelor fișelor de înscriere pentru elevii sauabsolvenții care doresc să participe la probe de aptitudini
  25-26 mai 2015 Înscrierea pentru probele de aptitudini
  27-30 mai 2015  Desfășurarea probelor de aptitudini Afișarea rezultatelor la probele de aptitudini
  2 iunie 2015        Depunerea contestațiilor la probele de aptitudini, acolo unde metodologia permite acest lucru Afișarea rezultatelor finale, în urma contestațiilor la probele de aptitudini Transmiterea, în format electronic și în scris, către comisia de admitere județeană/a municipiului București, a listei candidaților declarați admiși la probele de aptitudini
  19 iunie 2015          Transmiterea de către comisiile de admitere județene/a municipiului București către unitățile de învățământ liceal care au organizat probe de aptitudini a listei elevilor corigenți, repetenți, cu situația neîncheiată sauexmatriculați Actualizarea de către comisiile din unitățile de învățământ liceal vocațional a listelor candidaților declarați admiși la probele de aptitudini, prin eliminareacandidaților corigenți, repetenți, amânați sau exmatriculați
  2 iulie 2015    Transmiterea de către comisiile de admitere județene/a municipiului București către unitățile de învățământ liceal care au organizat probe de aptitudini a bazei de date județene cuprinzând mediile de admitere
  3 iulie 2015     Validarea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București a listei candidaților admiși la liceele/clasele la care s-au susținut probe de aptitudini și afișarea listei în unitatea de învățământ liceal respectivă
  6 iulie 2015       Ridicarea de la liceele vocaționale a fișelor de înscrierede către candidații care nu au fost admiși la clasele pentru care au susținut probe de aptitudini Transmiterea, în format electronic, către Centrul Naționalde Admitere, a listei candidaților declarați admiși, în fiecare județ, la clasele la care s-au susținut probe de aptitudini
  Probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă
  21-22 mai 2015   Eliberarea anexelor fișelor de înscriere pentru elevii sauabsolvenții care doresc să participe la probe de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă
  25-26 mai 2015  Înscrierea candidaților pentru probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă
  27-30 mai 2015    Desfășurarea probelor de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă Afișarea rezultatelor la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă
  2 iunie 2015         Depunerea contestațiilor la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă, acolo unde metodologia permite acest lucru Afișarea rezultatelor finale, după contestații, la probelede verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternăTransmiterea către comisia de admitere județeană/a municipiului București a listelor cu rezultatele finale laprobele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă saumaternă
  3-4 iunie 2015   Ridicarea anexelor fișelor de înscriere de la unitățile lacare candidații au susținut probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă
  9 iunie 2015    Depunerea de către candidații care au participat la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă saumaternă a anexelor fișelor de înscriere la unitățile de învățământ gimnazial absolvite
  10 iunie 2015     Transmiterea de către comisiile de admitere județene/a municipiului București, în format electronic, către Centrul Național de Admitere, a listei candidaților care au promovat probele de verificare a cunoștințelor de limbămodernă sau maternă și a rezultatelor acestora la probe
   +  Anexa nr. 2(Anexa nr. 4 la Ordinul nr. 4.432/2014)CALENDARULadmiterii în învățământul profesional de statcu durata de 3 ani pentru anul școlar 2015-2016
  Data-limită/Perioada Evenimentul
  Pregătirea admiterii
  6 februarie 2015    Unitățile de învățământ care organizează învățământ profesional de stat cu durata de 3 ani stabilesc, împreunăcu operatorii economici/instituțiile publice partenere, dacă vor organiza probă de preselecție a candidaților.
  20 februarie 2015        Elaborarea de către unitățile de învățământ care au ofertăpentru învățământ profesional de stat cu durata de 3 ani, împreună cu operatorii economici/instituțiile publice partenere, a Procedurii de preselecție și a Procedurii de admitere Unitățile de învățământ transmit spre avizare Procedura depreselecție și Procedura de admitere la inspectoratul școlar județean/al municipiului București.
  27 februarie 2015                  Inspectoratul școlar județean/al municipiului București transmite unităților de învățământ care au ofertă pentru învățământ profesional de stat cu durata de 3 ani avizul pentru Procedura de preselecție și Procedura de admitere. Afișarea la sediul unităților de învățământ care organizează învățământ profesional de stat cu durata de 3 ani a Procedurii de preselecție (după caz) și a Proceduriide admitere, a listei cu domeniile, calificările, numărul de locuri disponibile pentru învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani și perioadele de înscriere pentru anul școlar 2015-2016. Se va menționa în mod expres faptulcă se va organiza o probă suplimentară de admitere în situația în care numărul candidaților înscriși la unitateade învățământ este mai mare decât numărul de locuri disponibile, cu precizarea datelor planificate pentru eventuala probă suplimentară de admitere organizată în prima și a II-a etapă de admitere conform prezentului calendar.
  1 martie 2015   Transmiterea de către Comisia Națională de Admitere în Învățământul Profesional a modelului fișei de înscriere înînvățământul profesional de stat cu durata de 3 ani
  6 martie 2015        Transmiterea de către unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani, spre aprobare, la inspectoratul școlar județean/al municipiului București, a propunerii privind componența Comisiei de admitere din unitatea de învățământ care organizează învățământ profesional de statcu durata de 3 ani, avizată de consiliul de administrație al unității de învățământ
  13 martie 2015      Transmiterea de către inspectoratul școlar județean/al municipiului București către unitățile de învățământ care școlarizează în învățământul profesional de stat cu duratade 3 ani, a aprobării Comisiei de admitere din unitatea deînvățământ care organizează învățământ profesional de statcu durata de 3 ani
  30 aprilie 2015             Afișarea ofertei de școlarizare aprobată, concretizată în domenii și calificări profesionale, pentru învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani, la sediul unităților de învățământ gimnazial și la sediul unitățilorde învățământ cu ofertă educațională pentru învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani Crearea bazei de date la nivelul fiecărei unități de învățământ gimnazial și la nivel județean, cuprinzând datele personale ale elevilor de clasa a VIII-a Tipărirea informațiilor despre admiterea în învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani, în broșura admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2015-2016, într-o secțiune distinctă
  7 mai 2015         Transmiterea în unitățile de învățământ gimnazial a broșurilor cuprinzând informațiile legate de admiterea în învățământul liceal și în învățământul profesional de statcu durata de 3 ani, pentru anul școlar 2015-2016 Afișarea în unitățile de învățământ gimnazial a graficuluiședințelor de completare a opțiunilor din Fișa de înscriere în învățământul profesional de stat cu durata de3 ani de către absolvenții clasei a VIII-a și părinții acestora
  15 mai 2015    Transmiterea la Ministerul Educației și Cercetării Științifice a broșurilor de admitere ale fiecărui județ/ municipiului București, în versiune electronică și tipărită
  Informarea și consilierea elevilor cu privire la oportunitatea de continuare a studiilor în învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani
  23 februarie - 6 martie 2015               Informarea de către inspectoratul școlar județean/al municipiului București a unităților de învățământ gimnazial despre posibilitatea continuării studiilor de către absolvenții claselor a VIII-a în învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani Se va realiza prezentarea următoarelor documente: - Metodologia de organizare și funcționare a învățământului profesional de stat cu durata de 3 ani; - Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani; - Calendarul admiterii în învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani. Se va face cunoscută și posibilitatea continuării studiilor după învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani.
  6-10 aprilie 2015              La nivelul fiecărei unități de învățământ care își propunesă școlarizeze învățământ profesional în anul școlar 2015-2016 se desfășoară acțiunea "Săptămâna meseriilor" încadrul căreia se vor organiza următoarele acțiuni: 1. promovarea învățământului profesional și tehnic în general și a modului de organizare și funcționare a învățământului profesional cu durata de 3 ani în special, informare privind condițiile în care elevii pot avea accesla învățământul profesional cu durata de 3 ani și beneficiile acestei forme de pregătire profesională; 2. consilierea tuturor elevilor din clasa a VIII-a învățământ gimnazial cu privire la oportunitatea continuării studiilor în învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani.
  11-29 mai 2015      Ședințe de instruire organizate de toate unitățile de învățământ gimnazial, cu elevii de clasa a VIII-a și părinții acestora, pentru prezentarea procedurilor de preselecție și/sau de admitere și a planului de școlarizare la învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani
  9 martie - 20 mai 2015               Fiecare unitate de învățământ care, în anul școlar 2014-2015, școlarizează elevi în clasa a VIII-a învățământgimnazial, organizează și desfășoară activități de orientare și consiliere cu elevii de clasa a VIII-a, cu accent pe conștientizarea cerințelor pieței muncii și a oportunităților pentru carieră și de continuare a pregătirii prin învățământul profesional de stat cu duratade 3 ani. Activitățile de orientare și consiliere se derulează cu sprijinul consilierilor școlari ai centrului județean de resurse și de asistență educațională (CJRAE)/Centrului Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională (CMBRAE) și urmăresc pregătirea înscrierii elevilor în învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani.
  4-17 mai 2015       Inspectoratul școlar județean/al municipiului București organizează târgul ofertelor educaționale, cu implicarea unităților de învățământ care școlarizează elevi în învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani începând cu anul școlar 2015-2016 și a operatorilor economici. Târgul ofertelor educaționale va avea o secțiune dedicată ofertei la nivel regional.
  Proba de verificare a cunoștințelor de limbă maternă - numai pentru candidații interesați de înscrierea la unitățile de învățământ/clasele cu predare în limbile minorităților naționale, care nu au studiat în gimnaziu în limba maternă respectivă - (calendar și organizare comune pentru înscrierea în învățământul liceal și profesional)
  21-22 mai 2015           Eliberarea de către unitățile de învățământ gimnazial a anexelor fișelor de înscriere pentru candidații care doresc să participe la probe de verificare a cunoștințelorde limbă maternă NOTĂ: Se va utiliza același model de anexă la fișa de înscriere ca cel aprobat ca anexă la fișa de înscriere pentru admiterea în învățământul liceal ("Anexa la fișa de înscriere pentru participarea la probele de aptitudini sau la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă").
  25-26 mai 2015       Înscrierea candidaților pentru probele de verificare a cunoștințelor de limbă maternă NOTĂ: Înscrierea se va realiza la unitățile școlare stabilite decătre comisia de admitere județeană/a municipiului București ca centre pentru probele de verificare a cunoștințelor de limbă maternă.
  27-30 mai 2015        Desfășurarea probelor de verificare a cunoștințelor de limbă maternă Afișarea rezultatelor la probele de verificare a cunoștințelor de limbă maternă NOTĂ: Probele de verificare a cunoștințelor de limbă maternă se organizează la centrele stabilite de comisia de admitere județeană a municipiului București.
  2 iunie 2015               Depunerea contestațiilor la probele de verificare a cunoștințelor de limbă maternă, acolo unde metodologia permite acest lucru Afișarea rezultatelor finale, după contestații, la probelede verificare a cunoștințelor de limbă maternă Transmiterea de către unitățile școlare la care s-a organizat proba de verificare a cunoștințelor de limbă maternă la comisia de admitere județeană/a municipiului București a listelor cu rezultatele finale la probele de verificare a cunoștințelor de limbă maternă NOTĂ: Afișarea rezultatelor și depunerea contestațiilor se realizează la unitatea școlară la care candidații respectivi au susținut proba de verificare a cunoștințelorde limbă maternă.
  3-4 iunie 2015   Ridicarea anexelor fișelor de înscriere de la unitățile lacare candidații au susținut probele de verificare a cunoștințelor de limbă maternă
  9 iunie 2015    Depunerea de către candidații care au participat la probele de verificare a cunoștințelor de limbă maternă a anexelor fișelor de înscriere la unitățile de învățământ gimnazial absolvite
  10 iunie 2015     Transmiterea de către comisiile de admitere județene/a municipiului București, în format electronic, către Centrul Național de Admitere, a listei candidaților care au promovat probele de verificare a cunoștințelor de limbămaternă și a rezultatelor acestora la probe
  Admiterea candidaților pe locurile speciale pentru romi și a candidaților pentru învățământul special (calendar și organizare comune pentru înscrierea în învățământul liceal și profesional)
  15 mai 2015         Afișarea locurilor speciale pentru candidații romi NOTĂ: Locurile speciale pentru candidații romi se stabilesc de comisiile de admitere județene/a municipiului București, ca locuri alocate peste numărul de locuri acordat prin planul de școlarizare, în limita a 1-2 locuri suplimentarela clasă. Nu se alocă locuri speciale pentru candidații romi la clasele/unitățile de învățământ profesional la care se organizează preselecție.
  19 iunie 2015      Data-limită pentru primirea cererilor de înscriere a candidaților pe locurile speciale pentru romi NOTĂ: Cererile de ocupare a locurilor alocate pentru candidații romi se depun la inspectoratul școlar - comisia de admitere județeană/a municipiului București.
  6-8 iulie 2015       Repartizarea candidaților pe locurile speciale pentru romiNOTĂ: Repartizarea pe locurile speciale pentru romi se realizează de comisie de admitere județeană/a municipiuluiBucurești, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere și în baza opțiunilor exprimate de candidați. Repartizarea se face în ședință publică.
  9-11 iulie 2015             Înscrierea și repartizarea candidaților pentru învățământul special NOTĂ: Înscrierea și repartizarea candidaților pentru învățământul profesional special sunt similare cu reglementările pentru învățământul liceal special, incluse în metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2011-2012, aprobată prin Ordinul ministrului educației și cercetării tineretului și sportului nr. 4.802/2010 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2011-2012.
  Înscrierea și admiterea elevilor la învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani
  Etapa I de admitere în învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani
  A. Înscrierea candidaților în vederea admiterii
  8-12 iunie 2015                                       Secretariatele unităților de învățământ gimnazial completează, la cererea elevilor și a părinților/ reprezentanților legali pentru minori, fișa de înscriere în învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani cu numele și codul unității de învățământ gimnazial și datelepersonale ale absolvenților claselor a VIII-a. Eliberarea de către unitățile de învățământ gimnazial a fișei de înscriere în învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani, pentru candidații care solicită aceasta La solicitarea candidaților care au susținut și promovat probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă saumaternă, unitățile de învățământ gimnazial eliberează, împreună cu fișa de înscriere, și anexa fișei de înscrierecompletată cu rezultatul la proba/probele de verificare a cunoștințelor de limbă maternă. NOTĂ: Se va elibera o singură fișă de înscriere. Elevilor care solicită eliberarea fișei de înscriere în învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani li se va încheia situația școlară înaintea eliberării acestei fișe. Nu se eliberează fișe de înscriere elevilor din clasa a VIII-a cu situația școlară neîncheiată, aflați în stare de corigență sau repetenție. În cazul în elevilor cărora li s-a încheiat situația școlară în ultima zi de școală fiind declarați promovați, precum și în alte cazuri justificate, se poate elibera fișa de înscriere până cel târziu la 15 iunie 2015 pentru cei ce se înscriu până la data respectivă la unități de învățământ și calificări la care se organizează probă de preselecție. În mod similar, se poate elibera fișa de înscriere până cel târziu la data de 25 iunie 2015 pentru cei care se înscriu până la data respectivă la unități de învățământ și calificări la care nu se organizează probă de preselecție. Aceleași prevederi se aplică și în cazul absolvenților dinseriile anterioare care solicită eliberarea fișelor de înscriere în învățământul profesional de stat cu durata de3 ani, și care în acest scop se adresează unităților de învățământ gimnazial la care au absolvit clasa a VIII-a.
  8-12 iunie și 15 iunie 2015 (în 15 iunie până la ora 15:00)             Înscrierea candidaților la unitățile de învățământ care școlarizează în învățământul profesional de stat cu duratade 3 ani, pe baza fișei de înscriere în învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani NOTĂ: Nu pot fi înscriși candidații cu situația școlară neîncheiată, aflați în stare de corigență sau repetenție. Perioada de înscriere la unitățile de învățământ și calificările unde nu se organizează probă de preselecție se poate prelungi până la data de 25 iunie 2015, pentru a permite și înscrierea candidaților care au obținut fișa deînscrierea după încheierea anului școlar. În mod similar se procedează și pentru înscrierea în învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani a absolvenților de 8 clase din seriile anterioare.
  15 iunie 2015            Afișarea listei candidaților înscriși la învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani și a graficului de desfășurare a sesiunii de preselecție și/sau a probei suplimentare de admitere, după caz La unitățile de învățământ care organizează preselecție sevor afișa precizări detaliate privind organizarea probei de preselecție (data, locul de desfășurare, ora, acte necesare de identitate a candidaților, alte detalii organizatorice). Transmiterea către comisia județeană de admitere a situației cu numărul de candidați înscriși la învățământulprofesional, pe fiecare calificare
  B. Preselecția candidaților
  16-18 iunie 2015    Derularea probei de preselecție în unitățile de învățământîn care s-a decis derularea acesteia, conform graficului stabilit și afișat de fiecare unitate de învățământ care organizează preselecție
  18 iunie 2015         Afișarea rezultatelor sesiunii de preselecție la sediul unității de învățământ care a organizat sesiunea de preselecție. Acolo unde numărul celor admiși în urma preselecției este mai mare decât numărul locurilor disponibile, afișarea rezultatelor sesiunii de preselecție va fi însoțită de precizarea că urmează o probă suplimentară de admitere, înurma căreia se va definitiva lista candidaților admiși în învățământul profesional.
  18-19 și 22-25 iunie 2015             Ridicarea de către candidații respinși la preselecție a fișelor de înscriere la învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani de la unitatea de învățământ care a organizat sesiunea de preselecție În cazul retragerii fișelor de înscriere de către candidați admiși la proba de preselecție, pe locurile eliberate de aceștia pot fi admiși alți candidați care au susținut proba respectivă de preselecție, în ordinea rezultatelor obținute la această probă, dacă au îndeplinitcondițiile de trecere însă au fost respinși din cauza poziției lor în ierarhia rezultatelor. Această prevedere nu se aplică în cazul în care contravine procedurii de preselecție adoptate de unitatea de învățământ respectivă.
  18-19 și 22-25 iunie 2015    Înscrierea candidaților respinși la proba de preselecție, pentru alte calificări sau la o altă unitate de învățământcare școlarizează învățământ profesional cu durata de 3 ani la care nu s-a organizat probă de preselecție
  26 iunie 2015             Actualizarea și afișarea la sediul unităților de învățământ care au ofertă pentru învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani a listei candidaților înscriși la învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani, după înscrierea la alte calificări sau unități de învățământ la care nu s-a organizat preselecție a candidaților respinși la proba de preselecție Afișarea informațiilor (data, locul de desfășurare, ora, acte necesare de identitate a candidaților, alte detalii organizatorice) privind organizarea probei suplimentare de admitere, la unitățile de învățământ profesional unde numărul de candidați înscriși este mai mare decât numărul locurilor oferite
  C. Proba suplimentară de admitere (în cazul în care numărul de candidați este mai mare decât numărul locurilor oferite de unitatea de învățământ)
  30 iunie 2015 Desfășurarea probei suplimentare de admitere
  1 iulie 2015   Afișarea rezultatelor probei suplimentare de admitere la sediul unităților de învățământ care au organizat proba Depunerea contestațiilor la proba suplimentară de admitere
  2 iulie 2015   Afișarea rezultatelor la contestațiile depuse la proba suplimentară de admitere, la școlile care au organizat proba
  D. Admiterea candidaților și afișarea rezultatelor
  2 iulie 2015        Transmiterea de către comisiile de admitere județene/a municipiului București pentru învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani către unitățile de învățământ careau organizat înscrierea în învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani a bazei de date județene cuprinzând media de absolvire a claselor V-VIII, precum șinotele și media generală obținute la probele de la evaluarea națională de la sfârșitul clasei a VIII-a
  2-3 iulie 2015                   Calcularea de către comisiile de admitere din unitățile deînvățământ a mediilor de admitere, conform precizărilor decalcul din metodologia de admitere în învățământul profesional Transmiterea la comisia de admitere județeană/a municipiului București a listei candidaților declarați admiși și a celor respinși la admiterea în învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani de către toate unitățile de învățământ, indiferent dacă au desfășurat saunu proba de preselecție/admitere Listele transmise vor fi realizate pe baza unei machete stabilite de comisia județeană de admitere în învățământulprofesional de stat cu durata de 3 ani și va cuprinde informații referitoare la: numele, inițiala tatălui și prenumele candidatului, unitatea de învățământ și județul de proveniență, rezultatul la proba de preselecție (după caz), media de absolvire a claselor V-VIII, media la evaluarea națională, nota la proba suplimentară de admitere (după caz), media de admitere.
  3 iulie 2015                  Validarea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București pentru învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani a listei candidaților declarați admiși în învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani Afișarea la sediul unităților de învățământ profesional a listelor cu candidații admiși la învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani, în ordinea descrescătoare a mediei de admitere la învățământul profesional Afișarea în fiecare unitate de învățământ gimnazial a listei candidaților declarați admiși, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere în învățământul profesional, și a celor respinși la admiterea în învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani Afișarea rezultatelor va fi însoțită de precizări privind depunerea dosarelor de înscriere de către candidații admiși, respectiv ridicarea fișelor de înscriere de către candidații respinși
  6-7 iulie 2015                            Ridicarea fișelor de înscriere în învățământul profesionalde către candidații declarați respinși și de către candidații declarați admiși care doresc să renunțe la înscrierea la învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani și au în intenție să se înscrie la admiterea în învățământul liceal de stat Candidații respinși la etapa I de admitere în învățământulprofesional se pot înscrie în etapa a II-a de admitere în învățământul profesional pe baza fișei de înscriere utilizate în etapa I. Candidații respinși la etapa I de admitere în învățământul profesional pot să se înscrie la etapa I de admitere în liceu. Candidații declarați admiși care doresc să renunțe la înscrierea la învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani și au în intenție să se înscrie la admiterea în învățământul liceal de stat pot să se înscrie la etapa I de admitere în liceu. Absolvenților respinși în etapa I de admitere la învățământul profesional și absolvenților declarați admișicare doresc să renunțe la înscrierea la învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani și au în intenție să se înscrie la admiterea în învățământul liceal de stat li se poate elibera, la cerere, de către unitățile de învățământ gimnazial la care aceștia au absolvit clasa a VIII-a fișa de înscriere la etapa I de admitere în liceunumai pe baza predării fișei de înscriere la învățământul profesional.
  8 iulie 2015      Rezolvarea cazurilor speciale de către comisia de admiterejudețeană/a municipiului București Pentru rezolvarea cazurilor speciale, comisia de admitere județeană/a municipiului București nu va repartiza candidați la calificări pentru care s-a organizat probă depreselecție decât cu acordul unităților școlare respective
  6-10 iulie 2015  Depunerea dosarelor de înscriere la unitățile școlare la care candidații au fost declarați admiși
  13 iulie 2015           Afișarea la sediul unităților de învățământ profesional a listei candidaților înmatriculați și a listei cu locurile rămase libere în învățământul profesional după depunerea dosarelor de înscriere în etapa I de admitere Transmiterea de către comisia de admitere în învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani din unitatea de învățământ, în format electronic și în scris, către comisia de admitere județeană/a municipiului București a listelor finale cu candidații înmatriculați și a situațieilocurilor neocupate la învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani
  14 iulie 2015    Transmiterea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București la toate unitățile de învățământ gimnazial a situației locurilor neocupate la învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani
  15 iulie 2015    Afișarea în toate unitățile de învățământ gimnazial a listei cu locurile neocupate după etapa I de admitere în învățământul profesional de stat din județ/municipiul București
  Etapa a II-a de admitere în învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani
  A. Înscrierea candidaților în vederea admiterii
  20-21 august 2015              Eliberarea de către unitățile de învățământ gimnazial a fișelor de înscriere pentru învățământul profesional cu durata de 3 ani pentru candidații care nu au participat laetapa I de admitere și care solicită să participe la admiterea în învățământul profesional de stat cu durata de3 ani în etapa a II-a La solicitarea candidaților care au susținut și promovat probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă saumaternă, unitățile de învățământ gimnazial eliberează, împreună cu fișa de înscriere, și anexa fișei de înscrierecompletată cu rezultatul la proba/probele de verificare a cunoștințelor de limbă maternă. NOTĂ: Se va elibera o singură fișă de înscriere.
  20-21 august 2015   Înscrierea elevilor la unitățile de învățământ profesionalpe baza fișelor de înscriere în învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani
  21 august 2015            Afișarea listei candidaților înscriși la învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani și a graficului de desfășurare a probei de preselecție și/sau a probei suplimentare de admitere, după caz La unitățile de învățământ care organizează preselecție sevor afișa precizări detaliate privind organizarea probei de preselecție (data, locul de desfășurare, ora, acte necesare de identitate a candidaților, alte detalii organizatorice). Transmiterea către comisia județeană de admitere a situației cu numărul de candidați înscriși la învățământulprofesional, pe fiecare calificare
  B. Preselecția candidaților
  24 august 2015  Derularea probei de preselecție în unitățile de învățământîn care s-a decis derularea acesteia
  25 august 2015         Afișarea rezultatelor sesiunii de preselecție la sediul unității de învățământ care a organizat sesiunea de preselecție Acolo unde numărul celor admiși în urma preselecției este mai mare decât numărul locurilor disponibile, afișarea rezultatelor sesiunii de preselecție va fi însoțită de precizarea că urmează o probă suplimentară de admitere, înurma căreia se va definitiva lista candidaților admiși în învățământul profesional
  25-26 august 2015        Ridicarea de către candidații respinși la preselecție a fișelor de înscriere la învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani de la unitatea de învățământ care a organizat sesiunea de preselecție Înscrierea elevilor respinși la sesiunea de preselecție, pentru alte calificări sau la o altă unitate de învățământcare școlarizează învățământ profesional cu durata de 3 ani la care nu s-a organizat probă de preselecție
  27 august 2015             Actualizarea și afișarea la sediul unităților de învățământ care au ofertă pentru învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani a listelor candidaților înscriși la învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani, după înscrierea la alte calificări sau unități de învățământ la care nu s-a organizat preselecție a candidaților respinși la proba de preselecție Afișarea informațiilor (data, locul de desfășurare, ora, acte necesare de identitate a candidaților, alte detalii organizatorice) privind organizarea probei suplimentare deadmitere, la unitățile de învățământ profesional unde numărul de candidați înscriși este mai mare decât numărul locurilor oferite de unitatea de învățământ
  C. Proba suplimentară de admitere (în cazul în care numărul de candidați este mai mare decât numărul locurilor oferite de unitatea de învățământ)
  28 august 2015 Desfășurarea probei suplimentare de admitere
  31 august 2015   Afișarea rezultatelor probei suplimentare de admitere la sediul unităților de învățământ care au organizat proba Depunerea contestațiilor la proba suplimentară de admitere
  1 septembrie 2015   Afișarea rezultatelor la contestațiile depuse la proba suplimentară de admitere, la școlile care au organizat proba
  D. Admiterea candidaților și afișarea rezultatelor
  1 septembrie 2015                       Calcularea de către comisiile de admitere din unitățile deînvățământ a mediilor de admitere, conform precizărilor decalcul din metodologia de admitere în învățământul profesional Transmiterea la comisia de admitere județeană/a municipiului București pentru învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani a listei candidaților declarați admiși și a celor respinși la admiterea în învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani, de către toate unitățile de învățământ, indiferent dacă au desfășurat saunu proba de preselecție/admitere, precum și situația locurilor libere pentru repartizarea în etapa a III-a de admitere. Listele transmise vor fi realizate pe baza unei machete stabilite de comisia județeană de admitere în învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani, care va cuprinde informații referitoare la: numele, inițiala tatălui și prenumele candidatului, codul numeric personal al acestuia, școala și județul de proveniență, rezultatul la proba de preselecție (după caz), elementele de calcul al mediei de admitere (media de absolvire a claselor V-VIII, media la evaluarea națională și, după caz, nota laproba suplimentară de admitere) a candidaților declarați admiși.
  2 septembrie 2015                Validarea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București pentru învățământ profesional cu durata de 3 ani a listei candidaților declarați admiși în învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani Afișarea la sediul unităților de învățământ profesional a listei candidaților declarați admiși în învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, și a celor respinși la admiterea în învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani Afișarea rezultatelor va fi însoțită de precizări privind depunerea dosarelor de înscriere de către candidații admiși și de informații privind repartizarea candidaților respinși, în a treia etapă. Candidații declarați admiși depun la unitățile școlare la care au fost declarați admiși dosarele de înscriere.
  Etapa a III-a de admitere în învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani
  3-4 septembrie 2015             Repartizarea absolvenților clasei a VIII-a care nu au participat la nicio repartizare sau nu au fost repartizațiîn etapele anterioare, care nu s-au înscris în perioada prevăzută de metodologie sau care și-au încheiat situația școlară ulterior etapelor anterioare NOTĂ: Unitățile școlare care au organizat preselecție și mai au locuri libere în urma preselecției, de comun acord cu partenerii de practică, pot decide și comunică în scris comisiei de admitere județene/a municipiului București, până la data de 2 septembrie 2015, dacă și în ce condiții sunt de acord cu repartizarea de către comisia județeană aunor candidați pe locurile libere.
  7 septembrie 2015  Transmiterea către Centrul Național de Admitere a rezultatelor repartizării
  7-8 septembrie 2015  Depunerea de către absolvenți a dosarelor de înscriere la unitățile școlare la care au fost repartizați
  8 septembrie 2015        Afișarea la sediul unităților de învățământ profesional a listei candidaților înmatriculați în învățământul profesional, după depunerea dosarelor de înscriere în etapa a II-a de admitere și repartizarea din etapa a III-aTransmiterea de către comisia de admitere din unitatea de învățământ, în format electronic și în scris, către comisia de admitere județeană/a municipiului București a listelor finale cu candidații înmatriculați
  -------