ORDIN nr. 448 din 8 aprilie 2015privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru profilaxia morţii subite cardiace de cauză aritmică prin implantarea de defibrilatoare cardiace interne
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 245 din 9 aprilie 2015  Văzând Referatul de aprobare nr. N.B. 3.552 din 8 aprilie 2015 al Serviciului medicină de urgenţă din cadrul Ministerului Sănătăţii,având în vedere art. 93 alin. (4) şi (4^1) şi art. 362 lit. e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) Acţiunile prioritare pentru profilaxia morţii subite cardiace de cauză aritmică prin implantarea de defibrilatoare cardiace interne, denumite în continuare AP-PMSC, ale căror costuri nu pot fi acoperite din fondurile obţinute pe baza contractelor cu casele de asigurări judeţene şi a municipiului Bucureşti, se finanţează şi se derulează în conformitate cu prevederile prezentului ordin. (2) AP-PMSC sunt elaborate, derulate şi finanţate de către Ministerul Sănătăţii şi se implementează prin spitale cu structuri de cardiologie.  +  Articolul 2 (1) În vederea coordonării din punct de vedere ştiinţific şi metodologic la nivel naţional al AP-PMSC, pentru anii 2015-2018, se constituie un colectiv de lucru format din specialişti în specialitatea cardiologie, denumit în continuare Colectivul de Lucru al AP-PMSC, în conformitate cu prevederile art. 15 din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Colectivul de Lucru al AP-PMSC, denumit în continuare CL-PMSC, are în componenţă: un preşedinte, un vicepreşedinte şi 3 membri. (3) Desemnarea componenţei CL-PMSC se realizează de către Societatea Română de Cardiologie. (4) Pentru perioada 2015-2018, componenţa CL-PMSC se stabileşte prin ordin al ministrului sănătăţii. (5) Secretarul de stat care are în coordonare AP-PMSC şi şeful Serviciului medicină de urgenţă al Ministerului Sănătăţii sunt invitaţi permanenţi ai CL-PMSC.  +  Articolul 3 (1) În exercitarea atribuţiilor sale, CL-PMSC formulează propuneri, fundamentări, analize, recomandări şi informări referitoare la AP-PMSC, pe care le transmite Serviciului medicină de urgenţă. (2) Secretariatul tehnic permanent al CL-PMSC se asigură de către Serviciul medicină de urgenţă. (3) CL-PMSC îşi desfăşoară activitatea în şedinţe organizate ori de câte ori este nevoie, la solicitarea preşedintelui sau a secretarului de stat care are în coordonare AP-PMSC. (4) Şedinţele sunt legal constituite în prezenţa majorităţii simple a CL-PMSC. (5) În situaţia în care preşedintele CL-PMSC este în imposibilitatea de a conduce şedinţele, acestea vor fi conduse de vicepreşedinte.  +  Articolul 4 (1) CL-PMSC este coordonatorul naţional al APPMSC din punct de vedere ştiinţific şi metodologic, iar Serviciul medicină de urgenţă reprezintă structura centrală a Ministerului Sănătăţii responsabilă cu coordonarea administrativă a acestei acţiuni. (2) La nivelul spitalului derularea şi monitorizarea AP-PMSC se realizează de către un coordonator local desemnat de către managerul spitalului; acesta poate fi şeful de secţie sau un alt medic din cadrul structurii care derulează AP-PMSC. (3) Numele şi datele de contact ale coordonatorului local - număr telefon fix, număr telefon mobil, fax, e-mail, adresa poştală a spitalului şi a secţiei, în cazul în care acestea diferă - vor fi comunicate Serviciului medicină de urgenţă din Ministerul Sănătăţii. (4) Atunci când derularea AP-PMSC într-un spital se realizează prin mai multe structuri de cardiologie, managerul desemnează un coordonator local la nivelul spitalului; repartiţia fondurilor alocate fiecărei structuri se stabileşte de către managerul spitalului, la propunerea coordonatorului local şi după o consultare cu şefii structurilor implicate în AP-PMSC.  +  Articolul 5Spitalele care derulează AP-PMSC au obligaţia gestionării eficiente a mijloacelor materiale şi băneşti şi a organizării evidenţei contabile a cheltuielilor, precum şi a organizării evidenţei nominale, pe bază de cod numeric personal a beneficiarilor AP-PMSC.  +  Articolul 6AP-PMSC se finanţează de la bugetul de stat şi din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii de la titlurile bugetare 20 "Bunuri şi servicii" şi 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", prevăzute în Clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice.  +  Articolul 7 (1) Pentru fondurile alocate la titlul 20 "Bunuri şi servicii", direcţiile de sănătate publică încheie contracte pentru derularea AP-PMSC, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, cu spitalele nominalizate din subordinea ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, precum şi a autorităţilor administraţiei publice locale. (2) De la titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice" se finanţează cheltuielile aferente activităţilor prevăzute în AP-PMSC desfăşurate de spitalele din subordinea Ministerului Sănătăţii. (3) Din fondurile alocate spitalele pot finanţa activităţi specifice AP-PMSC. (4) Din fondurile alocate AP-PMSC spitalele nu pot finanţa cheltuieli de natura utilităţilor şi cheltuieli de capital. (5) Finanţarea AP-PMSC din bugetul Ministerului Sănătăţii se face lunar, pe total titlu, pe baza cererilor fundamentate ale ordonatorilor de credite secundari şi terţiari, însoţite de documentele justificative ale acestora, semnate şi parafate lizibil de coordonatorul local, în raport cu: a) gradul de utilizare a fondurilor puse la dispoziţie anterior; b) disponibilul din cont rămas neutilizat; c) indicatorii fizici realizaţi în perioada anterioară; d) bugetul aprobat cu această destinaţie. (6) Cererile de finanţare fundamentate ale ordonatorilor de credite, detaliate pe tipuri de cheltuieli, se transmit spre avizare Serviciului medicină de urgenţă, pe suport hârtie şi în format electronic la adresa de e-mail msc@ms.ro, până cel târziu în data de 5 a lunii pentru care se face finanţarea, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2. (7) Cererea de finanţare fundamentată este însoţită de cererea detaliată pe tipuri de cheltuieli, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3, precum şi de Borderoul centralizator, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4. (8) Cererile de finanţare transmise de către ordonatorii de credite după termenul prevăzut la alin. (6) nu vor fi finanţate în luna pentru care se face solicitarea. Acestea se finanţează în luna următoare celei pentru care a fost transmisă solicitarea întârziată, în baza unei noi cereri transmise în termenul prevăzut la alin. (6), cu încadrarea în limitele alocărilor bugetare.  +  Articolul 8Sumele alocate pentru AP-PMSC sunt cuprinse în bugetele de venituri şi cheltuieli ale direcţiilor de sănătate publică, respectiv ale spitalelor, se aprobă odată cu acestea şi se utilizează numai potrivit destinaţiilor stabilite.  +  Articolul 9 (1) În baza contractelor încheiate conform prevederilor art. 7 alin. (1), direcţiile de sănătate publică decontează cheltuieli de natura bunurilor contractate pentru desfăşurarea activităţilor prevăzute în AP-PMSC. (2) Direcţiile de sănătate publică decontează contravaloarea bunurilor acordate pentru desfăşurarea activităţilor prevăzute în AP-PMSC, în limita sumelor disponibile cu această destinaţie, în ordine cronologică, în termen de până la 60 de zile calendaristice de la data depunerii documentelor justificative pentru bunurile achiziţionate conform contractelor încheiate.  +  Articolul 10În vederea realizării activităţilor AP-PMSC, Serviciul medicină de urgenţă din Ministerul Sănătăţii are următoarele atribuţii: a) evaluează şi fundamentează anual necesarul de resurse financiare în raport cu obiectivele şi activităţile propuse pentru AP-PMSC pe baza indicatorilor realizaţi în anul precedent şi propune spre aprobare ministrului sănătăţii alocarea fondurilor AP-PMSC, precum şi repartiţia fondurilor pe spitale, pe baza fundamentării CL-PMSC şi a propunerilor formulate de către direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică sau spitale, după caz; b) elaborează structura AP-PMSC, în colaborare cu direcţiile de specialitate din Ministerul Sănătăţii, pe baza analizelor şi propunerilor CL-PMSC şi a propunerilor coordonatorilor locali; c) evaluează trimestrial şi anual realizarea obiectivelor APPMSC şi face propuneri pentru îmbunătăţirea acestora în scopul îndeplinirii obiectivelor aprobate; d) comunică direcţiilor de sănătate publică şi spitalelor care derulează AP-PMSC sumele repartizate, precum şi activităţile pentru care acestea se utilizează; e) avizează solicitările de finanţare lunară ale direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi ale celorlalte instituţii care derulează AP-PMSC, realizează centralizarea acestora şi o înaintează către Direcţia generală buget şi contabilitate, pentru întocmirea cererilor de deschideri de credite; f) monitorizează şi analizează trimestrial, anual şi ori de câte ori este necesar realizarea indicatorilor specifici AP-PMSC, evaluează gradul de îndeplinire a obiectivelor şi dispune măsurile ce se impun în situaţia unor disfuncţionalităţi în utilizarea fondurilor aferente, după caz; g) verifică încadrarea în disponibilul de credite bugetare şi avizează referatul privind finanţarea lunară a AP-PMSC.  +  Articolul 11În vederea realizării activităţilor AP-PMSC, Direcţia generală buget şi contabilitate din Ministerul Sănătăţii are următoarele atribuţii: a) elaborează proiectul bugetului Ministerului Sănătăţii în care sunt cuprinse sumele aferente AP-PMSC, pe baza propunerilor şi fundamentărilor prezentate de Serviciul medicină de urgenţă din Ministerul Sănătăţii; b) comunică Serviciului medicină de urgenţă, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la aprobare, fondurile bugetare aprobate, pe surse de finanţare şi titluri bugetare, în vederea repartizării acestora; c) elaborează şi supune spre aprobare ordonatorului principal de credite filele de buget, pe surse de finanţare, titluri bugetare şi articole de cheltuieli, şi le comunică unităţilor care derulează AP-PMSC; d) primeşte lunar solicitările de finanţare ale unităţilor care derulează AP-PMSC, centralizate de Serviciul medicină de urgenţă; e) efectuează deschiderile de credite bugetare necesare pentru finanţarea AP-PMSC.  +  Articolul 12În vederea derulării şi monitorizării AP-PMSC, CLPMSC are următoarele atribuţii: a) formulează propuneri cu privire la strategia, organizarea şi desfăşurarea anuală a AP-PMSC, pe care le înaintează Serviciului medicină de urgenţă până cel târziu la data de 15 iulie a anului curent, pentru anul următor; b) formulează anual propuneri cu privire la structura APPMSC, pe care le înaintează Serviciului medicină de urgenţă până cel târziu la data de 15 iulie a anului curent, pentru anul următor; c) fundamentează necesarul de resurse pentru AP-PMSC şi îl înaintează Serviciului medicină de urgenţă până la data de 15 iulie a anului curent, pentru anul următor; d) formulează propuneri cu privire la repartiţia fondurilor aferente unităţilor sanitare, pe care le comunică Serviciului medicină de urgenţă; e) realizează analiza trimestrială şi anuală a indicatorilor prevăzuţi în cadrul AP-PMSC, centralizaţi la nivel naţional, şi o transmite Serviciului medicină de urgenţă; f) informează Serviciul medicină de urgenţă asupra problemelor şi disfuncţionalităţilor întâmpinate în derularea APPMSC şi formulează propuneri de îmbunătăţire a modului de derulare a acestora; g) propune misiuni de control şi desemnează persoane care pot participa la acestea.  +  Articolul 13Direcţiile de sănătate publică au următoarele obligaţii în vederea derulării şi monitorizării AP-PMSC: a) centralizează trimestrial (cumulat de la începutul anului) şi anual indicatorii specifici AP-PMSC raportaţi de spitale în condiţiile prezentului ordin; b) transmit Serviciului medicină de urgenţă pe suport hârtie şi în format electronic la adresa de e-mail msc@ms.ro, trimestrial şi anual, în primele 20 de zile calendaristice după încheierea perioadei pentru care se face raportarea, indicatorii prevăzuţi în cadrul AP-PMSC, centralizaţi în conformitate cu prevederile lit. a); c) monitorizează modul de derulare al AP-PMSC; d) verifică organizarea evidenţei nominale a beneficiarilor AP-PMSC, pe bază de cod numeric personal, de către unităţile de specialitate care derulează AP-PMSC, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date; e) întocmesc un raport de activitate centralizat trimestrial, respectiv anual, pe baza rapoartelor de activitate transmise de coordonatorii locali din spitalele care derulează AP-PMSC; f) transmit Serviciului medicină de urgenţă, pe suport hârtie şi în format electronic la adresa de e-mail msc@ms.ro, până la sfârşitul lunii următoare celei încheierii trimestrului pentru care se face raportarea, raportul de activitate prevăzut la lit. e); g) raportul de activitate centralizat prevăzut la lit. e) cuprinde: stadiul realizării activităţilor prevăzute în cadrul AP-PMSC, analiza comparativă a costurilor medii realizate raportat la costurile medii la nivel naţional prevăzute în prezentul ordin, problemele şi disfuncţionalităţile întâmpinate în realizarea activităţilor, propunerile de îmbunătăţire a modului de derulare a AP-PMSC; h) transmit Serviciului medicină de urgenţă, pe suport hârtie şi în format electronic la adresa de e-mail msc@ms.ro, până la data de 15 iulie a anului curent, fundamentarea necesarului de resurse pentru anul următor.  +  Articolul 14Spitalele care derulează AP-PMSC au următoarele atribuţii: a) organizează evidenţa nominală a beneficiarilor AP-PMSC, pe bază de cod numeric personal, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date; b) raportează direcţiilor de sănătate publică sau, după caz, Serviciul medicină de urgenţă, pe suport hârtie şi în format electronic la adresa de e-mail msc@ms.ro, în funcţie de subordonare, trimestrial (cumulat de la începutul anului) şi anual, în primele 20 de zile după încheierea perioadei pentru care se face raportarea, indicatorii specifici AP-PMSC, în condiţiile prezentului ordin; c) monitorizează modul de derulare a AP-PMSC; d) întocmesc un raport de activitate centralizat trimestrial, respectiv anual, pe baza rapoartelor de activitate transmise de coordonatorii AP-PMSC; e) transmit CL-PMSC şi, în funcţie de subordonare, Serviciului medicină de urgenţă, pe suport hârtie şi în format electronic la adresa de e-mail msc@ms.ro sau direcţiei de sănătate publică, după caz, date pentru întocmirea raportului de activitate prevăzut la art. 13 lit. e), până la data de 20 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea; f) raportul de activitate centralizat prevăzut la lit. e) cuprinde: stadiul realizării activităţilor prevăzute în cadrul AP-PMSC, analiza comparativă a costurilor medii realizate raportat la costurile medii la nivel naţional prevăzute în prezentul ordin, probleme şi disfuncţionalităţi întâmpinate în realizarea activităţilor, propuneri de îmbunătăţire a modului de derulare a AP-PMSC.  +  Articolul 15Coordonatorii locali ai AP-PMSC, desemnaţi în condiţiile prevăzute la art. 4 alin. (2), au următoarele obligaţii cu privire la monitorizarea activităţilor cuprinse în cadrul acestora: a) organizează evidenţa nominală a beneficiarilor AP-PMSC, pe bază de cod numeric personal, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date; b) raportează conducerii spitalului, trimestrial şi anual, în primele 5 zile după încheierea perioadei pentru care se face raportarea, indicatorii specifici AP-PMSC, în condiţiile prezentului ordin; c) monitorizează modul de derulare a AP-PMSC pe care le coordonează; d) monitorizează permanent consumul de materiale sanitare şi medicamente care se acordă în cadrul AP-PMSC; e) întocmesc un raport de activitate trimestrial, respectiv anual, pe care îl transmit conducerii instituţiei până la data de 10 a lunii următoare celei pentru care raportează; raportul de activitate cuprinde: stadiul realizării activităţilor prevăzute în cadrul AP-PMSC, analiza comparativă a costurilor medii realizate raportat la costurile medii la nivel naţional prevăzute în prezentul ordin, probleme şi disfuncţionalităţi întâmpinate în realizarea activităţilor, propuneri de îmbunătăţire a modului de derulare a AP-PMSC; f) informează permanent conducerea instituţiei cu privire la disfuncţionalităţile identificate în derularea AP-PMSC şi propune măsuri de soluţionare a acestora; g) avizează documentele justificative (facturile) care însoţesc cererile de finanţare lunară; h) organizează raportarea cazurilor în registrele naţionale de Registrul Naţional de Dispozitive Implantabile Intracardiac dezvoltate de Societatea Română de Cardiologie.  +  Articolul 16Ordonatorii de credite secundari şi terţiari au următoarele obligaţii în realizarea AP-PMSC: a) utilizează fondurile în limita bugetului aprobat şi potrivit destinaţiei specificate, cu respectarea dispoziţiilor legale; b) gestionează eficient mijloacele materiale şi băneşti; c) organizează evidenţa contabilă a cheltuielilor pe surse de finanţare şi pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare, atât în prevederi, cât şi în execuţie; d) raportează indicatorii specifici prevăzuţi în AP-PMSC, în condiţiile prezentului ordin; e) transmit Serviciului medicină de urgenţă sau direcţiilor de sănătate publică, după caz, cererile de finanţare fundamentate, însoţite de documentele justificative, în condiţiile prezentului ordin; f) desemnează prin act administrativ al conducătorului instituţiei publice câte un coordonator local pentru AP-PMSC; g) completează fişele de post ale coordonatorilor desemnaţi cu atribuţiile corespunzătoare activităţilor prevăzute în cadrul AP-PMSC; h) organizează, prin directorul financiar contabil al spitalului şi al instituţiei publice prin care se derulează AP-PMSC, evidenţele contabile, evidenţele tehnico-operative ale spitalului/instituţiei publice, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; i) transmit structurilor de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii orice alte date referitoare la AP-PMSC pe care le derulează şi răspund de exactitatea şi realitatea datelor raportate; j) transmit lunar Direcţiei generale buget şi contabilitate, în primele 20 de zile calendaristice ale lunii curente pentru luna precedentă, execuţia bugetară a bugetului aprobat pentru APPMSC derulate; k) achiziţionează materiale sanitare şi medicamente cu respectarea legislaţiei în vigoare din domeniul achiziţiilor publice.  +  Articolul 17Raportarea indicatorilor specifici AP-PMSC se realizează trimestrial (cumulat de la începutul anului) şi anual, atât în format electronic, cât şi pe suport hârtie, conform modelului de raportare prevăzute la anexa nr. 4 - Borderou centralizator.  +  Articolul 18Costul mediu se calculează ca raport între cheltuielile efective şi indicatorii fizici realizaţi. În cazul în care au fost finanţate şi alte acţiuni pentru care nu au fost stabiliţi indicatori fizici, acestea vor fi evidenţiate distinct, indicându-se cheltuiala pe fiecare acţiune.  +  Articolul 19Monitorizarea activităţilor cuprinse în AP-PMSC se referă la: a) modul de realizare şi de raportare a indicatorilor prevăzuţi în prezentul ordin; b) încadrarea în bugetul aprobat; c) respectarea destinaţiilor stabilite pentru fondurile alocate spitalelor care derulează AP-PMSC; d) urmărirea respectării de către persoanele implicate a responsabilităţilor stabilite prin prezentul ordin referitoare la derularea AP-PMSC; e) identificarea unor posibile disfuncţionalităţi în derularea AP-PMSC.  +  Articolul 20În cadrul AP-PMSC se pot desfăşura următoarele activităţi:1. implantarea de defibrilatoare cardioverter interne (ICD) cu sau fără stimulare cardiacă de resincronizare (ICD-CRT) în profilaxia morţii subite cardiace de cauză aritmică;2. evaluarea, stratificarea de risc şi stabilirea indicaţiei de implant de ICD sau CRT-P în profilaxia morţii subite cardiace de cauză aritmică;3. urmărirea şi reglajul adecvat al dispozitivelor implantate în profilaxia morţii subite cardiace de cauză aritmică;4. achiziţii pentru tratamentele menţionate la pct. 1-3: a) defibrilator automat implantabil unicameral cu sonda aferentă; b) defibrilator automat implantabil bicameral cu sondele aferente; c) sondă de defibrilare internă; d) sondă pentru stimulare cardiacă permanentă; e) defibrilator tricameral împreună cu sondele corespunzătoare şi cu necesarul pentru implantul sondei de ventricul stâng:(i) catetere ghid;(ii) ghiduri metalice de diferite tipuri pentru abord vascular percutan;(iii) ghiduri de angioplastie;(iv) torquer seringi de diferite tipuri, inclusiv tip luer lock;(v) baloane pentru venografia ocluzivă; f) accesorii specifice manevrei de implant:(i) ghiduri metalice pentru sonde;(ii) şurubelniţe sterile;(iii) cabluri pentru determinarea pragului la implant;(iv) adaptoare; g) materiale pentru sutură chirurgicală; h) introductoare peel away; i) electrozi pentru defibrilare externă aderenţi (patch-uri de unică folosinţă); j) hârtie pentru programatoare stimulatoare cardiace; k) sondă de stimulare temporară; l) teci introducătoare vasculare.  +  Articolul 21De activităţile prevăzute la art. 20 beneficiază pacienţii cu următoarele diagnostice:1. pentru dispozitive de tip ICD: a) supravieţuitori ai unui stop cardiac prin mecanism plauzibil sau dovedit aritmic sau după cel puţin un episod de tahicardie ventriculară susţinută cu deteriorare hemodinamică; b) sincopă a cărei cauză nu a putut fi precizată, considerată plauzibil a fi aritmică la pacienţi cu afectare cardiacă structurală (CMD ischemică sau nonischemică cu fracţie de ejecţie sub 35%; cardiomiopatie aritmogenă de ventricul drept; cardiomiopatie hipertrofică; cardiopatii congenitale corectate sau nu, având QRS > 180 ms şi disfuncţie sistolică de VD şi/sau VS) sau canalopatii determinate genetic (sindrom de QT lung, sindrom Brugada, sindrom de QT scurt); c) la peste 40 de zile postinfarct miocardic, dacă fracţia de ejecţie a ventriculului stâng este sub 35%, prezintă tahicardii ventriculare nesusţinute la monitorizare şi studiul electrofiziologic invaziv induce aritmii ventriculare susţinute; d) pentru toate situaţiile menţionate la lit. a), b) şi c) să fie îndeplinite următoarele criterii de excludere:(i) în afara unui accident coronarian acut;(ii) după revascularizaţie maxPMSCl posibilă a leziunilor coronariene;(iii) fără cauze aritmice secundare corectabile (inclusiv aritmii curabile prin alte tehnici - ablaţie etc.);(iv) în afara furtunii aritmice (definită ca cel puţin 3 episoade aritmice necesitând conversie în 24 de ore);(v) cu status clinic şi biologic susceptibil să confere o speranţă de viaţă de minimum un an;(vi) cu status cerebral care să îl facă capabil de gesturile de autoîntreţinere; e) înlocuirea unui dispozitiv deja implantat, având bateria în indicaţie de înlocuire electivă (ERI);2. pentru dispozitive de tip ICD-CRT: a) insuficienţă cardiacă clasa funcţională II-III sub tratament farmacologic maxPMSCl, cu fracţia de ejecţie a ventriculului stâng < 35% şi complex QRS larg > 150 ms cu morfologie de bloc de ramură stângă; b) înlocuirea unui dispozitiv deja implantat, având bateria în indicaţie de înlocuire electivă (ERI) dacă pe durata de viaţă a primului implant au fost înregistrate şi/sau tratate aritmii ventriculare sau răspunsul structural la resincronizare a fost redus/absent.  +  Articolul 22Indicatorii de evaluare ai AP-PMSC sunt următorii:1. indicatori fizici: a) numărul de pacienţi critici trataţi prin implantare de ICD/ICD-CRT-uri (anexa nr. 5); b) evidenţa nominală a pacienţilor critici trataţi prin implantare de ICD/ICD-CRT-uri beneficiarilor AP-PMSC, pe bază de cod numeric personal (anexele nr. 6 şi 7);2. indicatori de eficienţă: a) cost mediu/pacient critic tratat prin implantare de ICD/ICD-CRT-uri (anexa nr. 5); b) execuţia bugetului aprobat pentru AP-PMSC (anexa nr. 8);3. indicatori de rezultat: a) registre naţionale pentru patologiile specifice; b) ghiduri şi protocoale de diagnostic; c) ghiduri şi protocoale de tratament al pacienţilor critici.  +  Articolul 23Criteriile de eligibilitate pentru unităţile care derulează AP-PMSC sunt: a) existenţa în cadrul instituţiei a unei unităţi de primiri urgenţe; b) existenţa în cadrul instituţiei a unei secţii de cardiologie care are capacitatea de a prelua, monitoriza şi trata toate cazurile cu aritmii ameninţătoare de viaţă începând din momentul în care acestea nu mai necesită suport ventilator; c) existenţa în cadrul instituţiei a unei linii de gardă permanentă dedicate tratamentului urgenţelor coronariene prin intervenţii coronariene percutane; d) posibilitate de revascularizare coronariană electivă atât percutană, cât şi chirurgicală; e) existenţa în cadrul instituţiei a unui laborator de electrofiziologie intervenţională având capacitatea de studiu electrofiziologic şi tratament ablativ al aritmiilor; f) existenţa în cadrul instituţiei a unui centru ambulatoriu pentru controlul de dispozitive implantabile, cu program clar de funcţionare şi circuit de adresare bine precizat; g) experienţă de cel puţin 150 de proceduri de implant de dispozitive de electrofiziologie/an, inclusiv dispozitive complexe (ICD, CRT); h) existenţa la nivelul centrului a cel puţin 2 operatori independenţi cu expertiză în implantul şi controlul dispozitivelor antiaritmice implantabile, unul dintre aceştia fiind coordonatorul local de program.  +  Articolul 24Unităţile sanitare care derulează AP-PMSC sunt următoarele:1. Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. C. C. Iliescu" Bucureşti;2. Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu Mureş;3. Institutul de Boli Cardiovasculare Timişoara;4. Institutul Inimii de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare "Nicolae Stăncioiu" Cluj-Napoca;5. Institutul de Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. George I.M. Georgescu" Iaşi;6. Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti;7. Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti.  +  Articolul 25Direcţiile de specialitate din Ministerul Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi spitalele care derulează AP-PMSC, indiferent de subordonare, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 26Anexele nr. 1-8*) fac parte din prezentul ordin. Notă

  ──────────

  *) Anexele nr. 1-8 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 245 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

  ──────────
   +  Articolul 27Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 28La data publicării prezentului ordin, Ordinul ministrului sănătăţii nr. 427/2014 privind aprobarea Normelor tehnice de finanţare şi realizare a acţiunilor prioritare pentru profilaxia morţii subite cardiace de cauză aritmică (AP-PMSC) prin implantarea de defibrilatoare cardiace interne, publicat în Monitorul Oficial al României, nr. 323 din 5 mai 2014, se abrogă.p. Ministrul sănătăţii,Dorel Săndesc,secretar de statBucureşti, 8 aprilie 2015.Nr. 448.  +  Anexa 1-8ANEXA 08/04/2015