NORME nr. 1 din 7 ianuarie 1999privind registrul bancar
EMITENT
  • BANCA NAŢIONALA A ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 19 ianuarie 1999    În temeiul prevederilor art. 50 alin. (1) din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naţionale a României şi ale art. 22 şi 87 din Legea bancară nr. 58/1998, Banca Naţionala a României emite prezentele norme.  +  Articolul 1Băncile, persoane juridice române, şi sucursalele băncilor străine, denumite în continuare bănci, care au fost autorizate sa funcţioneze pe teritoriul României, vor fi înmatriculate într-un registru, denumit în continuare registrul bancar, ţinut de Banca Naţionala a României în sistem computerizat. Introducerea şi actualizarea datelor din registrul bancar se vor efectua de către Direcţia generală autorizare, reglementare şi supraveghere prudentiala a societăţilor bancare.Registrul bancar va fi accesibil permanent publicului, la sediul central al Băncii Naţionale a României - prin Direcţia comunicare din cadrul Secretariatului general - şi la sucursalele acesteia.  +  Articolul 2Registrul bancar va cuprinde următoarele rubrici: a) numărul şi data înmatriculării în registrul bancar; b) denumirea băncii (însoţită de forma juridică sau, după caz, de menţiunea "sucursala"); c) adresa sediului social; d) numărul şi data înmatriculării în registrul comerţului; e) data autorizării funcţionarii băncii de către Banca Naţionala a României*); f) seria, numărul şi data autorizaţiei emise de Banca Naţionala a României; g) data radierii înregistrării; h) observaţii.  +  Articolul 3Înmatricularea băncilor în registrul bancar se va face în ordinea cronologică a autorizării acestora de către Banca Naţionala a României, iar numărul de înmatriculare va avea următoarea structura: a) pentru bănci, persoane juridice române: RB - PJR, codul statistic al judeţului, numărul de ordine în registrul bancar; b) pentru sucursalele băncilor străine: RB - PJS, codul statistic al judeţului, numărul de ordine în registrul bancar.Înmatricularea unei bănci în registrul bancar va fi efectuată la data autorizării funcţionarii băncii de către Banca Naţionala a României.În cazul băncilor autorizate până la data intrării în vigoare a prezentelor norme, înmatricularea în registrul bancar se va efectua cu data intrării în vigoare a acestora.Despre situaţiile de retragere a autorizaţiei, reorganizare, lichidare, faliment, fuziune, schimbarea denumirii şi alte situaţii similare se va face menţiune în registrul bancar, la rubrica observaţii.  +  Articolul 4În aplicarea art. 22 din Legea nr. 58/1998, în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme, Direcţia generală autorizare, reglementare şi supraveghere prudentiala a societăţilor bancare va comunică fiecărei bănci autorizate numărul şi data înmatriculării acesteia în registrul bancar.Până la data intrării în vigoare a prezentelor norme, Banca Naţionala a României - Direcţia generală informatica, procesare statistica şi contabilitate va finaliza aplicatia informatica şi procedurile de administrare şi utilizare a acesteia.  +  Articolul 5Prezentele norme intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării lor în Monitorul Oficial al României.Începând cu aceeaşi dată se abroga Normele Băncii Naţionale a României nr. 4/1992 privind registrul societăţilor bancare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 60 din 7 aprilie 1992.-------------- Notă *) În cazul Băncii Comerciale Române - S.A., Băncii Române de Comerţ Exterior - S.A., Băncii Agricole - S.A. şi al Băncii Române pentru Dezvoltare - S.A., se va înscrie data de înfiinţare prevăzută în hotărârea Guvernului pe baza căreia s-a constituit.PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIEAL BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI MUGUR ISARESCU,guvernator------------