NORMA SANITARĂ VETERINARĂ din 29 aprilie 2010 pentru implementarea procesului de identificare și înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor și bovinelor
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 286 bis din 30 aprilie 2010  Notă
  Aprobată prin ORDINUL nr. 40 din 29 aprilie 2010, publicat în Monitorul Oficial nr. 286 din 30 aprilie 2010.
   +  Capitolul I Prevederi generale  +  Articolul 1DefinițiiÎn sensul prezentelor norme sanitar veterinare, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:1. animal - un animal domestic din speciile: bovine, inclusiv bubaline - bubalus bubalus, și bizoni - bison bison, suine, ovine și caprine;2. Baza națională de date informatice - sistemul național integrat de informații și aplicații, ale cărui gestiune și administrare sunt încredințate, conform legii, unui operator;3. crotalie auriculară simpă - mijloc de identificare a animalelor, confecționat din material plastic, care poartă înregistrat prin imprimare numărul unic de identificare a animalului;4. crotalie auriculară electronică - mijloc de identificare a animalelor, confecționat din material plastic, care poartă înregistrat prin imprimare numărul unic de identificare a animalului și care are încorporat prin procesul de fabricație un transponder;5. carte/card de exploatație - documentul de identificare a exploatației;6. deținător de animale - persoana ce are în posesie permanentă animale, în calitate de proprietar de animale și/sau proprietar de exploatație, sau are în posesie temporară animale în calitate de îngrijitor al acestora sau de persoană căreia i s-a încredințat îngrijirea lor; această categorie include, fără a se limita la conducătorii grupurilor de animale, conducătorii mijloacelor de transport în care se găsesc animale, precum și administratorii exploatațiilor comerciale, de tip târguri sau expoziții de animale, tabere de vară, ferme de animale, centre de colectare a animalelor și abatoare;7. exploatație - orice incintă împrejmuită cu unul sau mai multe adăposturi, orice construcție sau, în cazul unei ferme în aer liber, orice loc în care sunt ținute, deținute, îngrijite, tăiate sau manipulate animale;8. identificarea animalelor - aplicarea mijloacelor oficiale de identificare care ajută la identificarea permanentă a animalelor, fără a prejudicia bunăstarea lor, precum și stabilirea speciei, rasei, sexului și vârstei respectivului animal;9. mamă - o femelă părinte al unui animal, chiar dacă respectivul animal a fost sau nu produsul unui ovul ori embrion inseminat, dar care exclude o femelă de la care a fost luat ovulul sau embrionul;10. mișcarea animalelor - creșterea sau descreșterea numărului de animale aflate într-o exploatație, din oricare motiv, inclusiv nașterea sau moartea unui animal;11. operator SNIIA - persoana juridică căreia i s-au încredințat, în condițiile legii, activitățile legate de proiectarea, construirea, implementarea, operarea și întreținerea sistemului privind identificarea și înregistrarea animalelor;12. pașaport - documentul oficial care înregistrează identitatea fiecărui animal din specia bovină, inclusiv bubaline și bizoni, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 7;13. proprietar de animale - persoanele fizice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale, asociațiile înregistrate legal sau persoanele juridice care au în proprietate animale;14. proprietar de exploatație - persoanele fizice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale, asociațiile înregistrate legal sau persoanele juridice care au în proprietate o exploatație;15. Registrul național al exploatațiilor, denumit în continuare RNE - colecția de date în format electronic care cuprinde informațiile de identificare a fiecărei exploatații din România;16. Registrul exploatației - colecția de date în format de hârtie și/sau electronic care cuprinde informații despre animalele identificate din exploatația respectivă și despre mișcarea acestora, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1; la exploatațiile nonprofesionale, registrul exploatației este reprezentat de colecția exemplarelor documentelor care se remit proprietarului exploatației la consemnarea mișcării animalelor, inclusiv la identificarea inițială, prin arhivarea respectivelor exemplare, în ordine cronologică, îndosariate în mod corespunzător și păstrate prin grija proprietarului, pentru o perioadă de minimum 3 ani de la data închiderii exploatației;17. sacrificare pentru consum propriu - sacrificarea animalelor în exploatații, carnea, produsele și subprodusele provenite de la acestea fiind destinate exclusiv consumului propriu;18. Sistemul național de identificare și înregistrare a animalelor, denumit în continuare SNIIA - totalitatea aplicațiilor, dispozitivelor, documentelor și procedurilor utilizate pentru identificarea și înregistrarea animalelor;19. unitate - componenta unei persoane juridice, persoană fizică autorizată, întreprindere individuală, întreprindere familială care desfășoară activități înregistrate/autorizate sanitar-veterinar de creștere, comercializare, colectare ori tăiere a animalelor vii: exploatații comerciale de bovine, ovine, caprine, baze de achiziții pentru animale vii, târguri de animale vii și expoziții de animale vii, abatoare, centre de colectare pentru animale vii, exploatații de carantină; (la 06-07-2011, Pct. 19 al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 28 din 27 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 6 iulie 2011. ) 20. unitate de neutralizare a deșeurilor de origine animală - unitatea aparținând persoanelor fizice, persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale, asociațiilor înregistrate legal sau persoanelor juridice, inclusiv instituțiilor publice, care desfășoară activități de neutralizare a deșeurilor de origine animală, în baza autorizării și/ sau aprobării, după caz, potrivit prevederilor legale în vigoare;21. vehicule - toate mijloacele de transport rutier, feroviar, naval și aerian, autorizate sanitar-veterinar pentru transportul de animale;22. notificare - înștiințarea medicului veterinar de liberă practică împuternicit, prin înscrierea de către deținătorul de animale în registrul al cărui model este prevăzut în anexa nr. 9 a datelor cu privire la evenimentele care au avut loc în cadrul exploatației sau cu privire la aceasta;23. mijlocitori de afaceri cu animale vii - persoane fizice autorizate, întreprindere individuală, întreprindere familială sau persoane juridice care desfășoară activități de cumpărare și vânzare de animale vii în intervalul a 24 de ore, cu mijloace de transport înregistrate/ autorizate sanitar - veterinar, cu respectarea legislației sanitar - veterinare privind mișcarea animalelor și care nu dispun obligatoriu de facilități/ spații de adăpostire;24. utilizatori SNIIA - persoane fizice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, persoane juridice sau asociații înregistrate legal, altele decât medicii veterinari de liberă practică împuterniciți, care dețin dreptul de a utiliza SNIIA în baza căruia au acces și drept de editare utilizând aplicațiile electronice disponibile în SNIIA a datelor privind înregistrarea animalelor pe care le dețin sau pentru care au obținut drepturile de operare de date de la deținătorii animalelor.25. asociație înregistrată legal - persoana juridică de drept privat fără scop patrimonial, organizata conform Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 39 din 31 ianuarie 2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, și care are ca scop organizarea activității în sectorul de creștere al animalelor din speciile bovine, ovine, caprine, suine.26. crotalie duplicat - mijloc oficial de identificare a animalului care este imprimat cu același număr unic de identificare a acestuia imprimat pe mijlocul oficial de identificare care s-a pierdut. (la 27-07-2012, Pct. 26 al art. 1 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 48 din 10 iulie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 523 din 27 iulie 2012. )  +  Articolul 2Obiective generale(1) Prezenta normă sanitară veterinară stabilește activitățile, atribuțiile, responsabilitățile, regulile și documentele referitoare la implementarea și operarea SNIIA pe întreg teritoriul României, astfel cum prevede legislația în vigoare, prin înregistrarea utilizatorilor, furnizorilor primari, furnizorilor secundari, mijlocitorilor de afaceri cu animale vii, exploatațiilor, identificarea individuală a fiecărui animal și înregistrarea fiecărei mișcări a acestuia, în vederea stabilirii trasabilității. (la 06-07-2011, Alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 28 din 27 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 6 iulie 2011. ) (2) Ovinele, caprinele, suinele și bovinele circulă pe teritoriul României numai dacă sunt identificate și înregistrate potrivit prevederilor prezentei norme sanitare veterinare și însoțite de formulare/documente de mișcare și de pașaport, în cazul bovinelor, precum și de alte documente prevăzute de legislația sanitară veterinară în vigoare. (la 06-07-2011, Alin. (2) al art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 28 din 27 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 6 iulie 2011. ) (3) Ovinele, caprinele și bovinele care sunt destinate tăierii în abator trebuie însoțite și de certificatul de sănătate animală pentru animalele vii transportate de la exploatație la abator, prevăzut în cap. X al secțiunii IV din anexa nr. I la Regulamentul (CE) nr. 854/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a normelor specifice de organizare a controalelor oficiale privind produsele de origine animală destinate consumului uman. (la 06-07-2011, Alin. (3) al art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 28 din 27 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 6 iulie 2011. ) (4) Persoanele fizice, persoanele fizice autorizate, înteprinderile individuale, întreprinderile familiale, asociațiile înregistrate legal sau persoanele juridice implicate în activitățile SNIIA garantează confidențialitatea tuturor datelor colectate, inclusiv a datelor cu caracter personal, în conformitate cu legislația în vigoare.(5) Utilizatorii SNIIA se supun procedurilor de înregistrare la direcția sanitar - veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București, denumită în continuare DSVSA, în vederea obținerii drepturilor de acces și editare în SNIIA.(6) Toate animalele din România sunt identificate în exploatația în care s-au născut utilizându-se:a) o crotalie auriculară simplă cu cod unic de identificare pentru animalele din specia suine crescute în exploatațiile nonprofesionale, precum și în exploatațiile comerciale de tip A; (la 06-07-2011, Lit. a) a alin. (6) al art. 2 a fost modificată de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 28 din 27 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 6 iulie 2011. ) b) cu două crotalii auriculare, imprimate cu același cod unic de identificare, pentru animalele din specia bovine, ovine și caprine.(7) Toate ovinele și caprinele născute după 31 decembrie 2009 vor fi identificate cu o crotalie auriculară simplă și o crotalie auriculară electronică, ambele conținând același cod unic de identificare al animalului.  +  Articolul 3Excepții(1) Prin excepție de la prevederile art. 2 alin. (6) și (7), ovinele și caprinele care până la vârsta de 12 luni vor fi tăiate pe teritoriul României pot fi identificate cu o crotalie auriculară simplă imprimată cu cod unic de identificare, la solicitarea scrisă a deținătorului animalelor și cu condiția ca acestea să fie transportate din exploatația de origine direct la un abator situat pe teritoriul țării.(2) În cazul în care animalele identificate în conformitate cu prevederile alin. (1) sunt deținute și după ce au ajuns la vârsta de 12 luni sau sunt destinate comerțului intracomunitar ori exportului, acestora li se va aplica și crotalia electronică, pereche a crotaliei simple deja aplicate, imprimată cu același cod unic de identificare, astfel încât animalele să fie identificate în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (7). (la 06-07-2011, Art. 3 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 28 din 27 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 6 iulie 2011. )  +  Articolul 4Termene de identificare(1) Animalele sunt identificate cu respectarea următoarelor termene:a) animalele din speciile bovine, în termen de până la 20 de zile de la naștere;b) animalele din specia ovine și caprine, în termen de până la 9 luni de la naștere;c) animalele din specia suine, în termen de până la 60 de zile de la naștere.(2) Animalele sunt identificate, în orice caz, înaintea mutării acestora în afara exploatației în care s-au născut, dacă aceasta are loc înaintea termenelor prevăzute la alin. (1).(3) Animalului care și-a pierdut una dintre crotalii, pentru speciile bovine, ovine, caprine, sau crotalia, în cazul animalelor din specia suine, i se aplică o crotalie duplicat, în cel mult 30 de zile de la înregistrarea evenimentului în Baza Națională de Date. (la 27-07-2012, Alin. (3) al art. 4 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 48 din 10 iulie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 523 din 27 iulie 2012. ) (4) Animalului din specia bovine, ovine și caprine care și-a pierdut ambele crotalii și pentru care, în urma unei anchete efectuate de medicul veterinar oficial, se face dovada identității i se aplică o crotalie duplicat în cel mult 30 de zile de la înregistrarea evenimentului în Baza Națională de Date. (la 27-07-2012, Alin. (4) al art. 4 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 48 din 10 iulie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 523 din 27 iulie 2012. )  +  Articolul 5Condiții(1) În vederea realizării obiectivelor prevăzute la art. 2 - 4, DSVSA se asigură că sunt îndeplinite următoarele condiții:a) fiecare exploatație este înregistrată în RNE;b) fiecare utilizator SNIIA este înregistrat;c) fiecărui proprietar de exploatație i se eliberează o carte de exploatație;d) animalele sunt identificate și înregistrate în SNIIA;e) animalelor din specia bovine li se eliberează un pașaport;f) fiecare mișcare a animalelor se desfășoară numai cu formularele/documentele de mișcare și este înregistrată în SNIIA.g) fiecare furnizor secundar este înregistrat în SNIIA; (la 06-07-2011, Lit. g) a alin. (1) al art. 5 a fost introdusă de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 28 din 27 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 6 iulie 2011. ) h) fiecare mijlocitor de afaceri cu animale vii este înregistrat în SNIIA. (la 06-07-2011, Lit. h) a alin. (1) al art. 5 a fost introdusă de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 28 din 27 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 6 iulie 2011. ) (2) Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, denumită în continuare ANSVSA, supraveghează și controlează SNIIA.  +  Articolul 6Înregistrare ca utilizator SNIIA(1) În vederea înregistrării ca utilizator SNIIA, proprietarul unității, care optează să își opereze în nume propriu datele referitoare la animalele deținute, trebuie să depună la DSVSA competentă teritorial următoarele documente: (la 06-07-2011, Partea introductivă a alin. (1) al art. 6 a fost modificată de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 28 din 27 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 6 iulie 2011. ) a) cerere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 10;b) copie a documentului de identitate pentru persoana desemnată cu atribuții de acces și editare date în SNIIA, care devine operatorul de date pentru înregistrarea animalelor în cadrul exploatației;c) copie a cardului de exploatație sau documentul eliberat de DSVSA la înregistrarea exploatației în RNE care conține codul exploatației și datele proprietarului exploatației.(2) În vederea înregistrării ca utilizator SNIIA, reprezentantul asociației înregistrate legal trebuie să depună la DSVSA următoarele documente:a) cerere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 11;b) copia documentului de înscriere a asociației în Registrul asociațiilor și fundațiilor;c) copia actului constitutiv;d) copia statutului asociației;e) documentul legalizat prin care se atestă împuternicirea din partea proprietarului exploatației nonprofesionale de a efectua activitatea de înregistrare a animalelor către respectiva asociație;f) copie a cardului de exploatație sau formularul de identificare, prevăzut în anexa nr. 3, care conține codul exploatației și datele proprietarului exploatației nonprofesionale pentru care se solicită accesul în SNIIA;g) copie a documentelor de identitate pentru persoanele desemnate cu atribuții de acces și editare date în SNIIA, care devin operatori de date pentru înregistrarea animalelor în cadrul asociației; pentru fiecare operator de date se menționează codurile exploatațiilor nonprofesionale pentru care are atribuții de acces și editare date în SNIIA.(3) În vederea înregistrării ca utilizator SNIIA pentru operarea datelor referitoare la identificarea și înregistrarea animalelor, în baza împuternicirilor deținătorilor de animale, persoanele prevăzute la art. 1 pct. 24, altele decât cele prevăzute la alin. (1) și (2), trebuie să depună la DSVSA următoarele documente:a) cerere de acordare a dreptului de utilizator SNIIA, conform modelului prevăzut în anexa nr. 14;b) copie de pe datele de identificare ale solicitantului (BI/CI, actul constitutiv în cazul persoanelor fizice autorizate sau al persoanelor juridice);c) documentul legalizat prin care se atestă împuternicirea din partea proprietarului exploatației de a opera datele referitoare la identificarea și înregistrarea animalelor către respectivul utilizator SNIIA;d) copie de pe cardul de exploatație sau formularul de identificare, prevăzut în anexa nr. 3, care conține codul exploatației și datele proprietarului exploatației pentru care se solicită accesul în SNIIA;e) copie de pe documentele de identitate pentru persoanele desemnate cu atribuții de acces și editare de date în SNIIA, care devin operatori de date; pentru fiecare operator de date se menționează codurile exploatațiilor pentru care are atribuții de acces și editare de date în SNIIA. (la 06-07-2011, Alin. (3) al art. 6 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 28 din 27 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 6 iulie 2011. ) (4) Abrogat. (la 06-07-2011, Alin. (4) al art. 6 a fost abrogat de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 28 din 27 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 6 iulie 2011. ) (5) Dreptul de utilizare a SNIIA încetează odată cu înregistrarea și aprobarea de către DSVSA a unei cereri din partea solicitanților prevăzuți la alin. (1), (2) și (3). Orice schimbare a operatorului de date va fi notificată DSVSA județene, comunicându-se totodată datele noului operator. (la 06-07-2011, Alin. (5) al art. 6 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 28 din 27 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 6 iulie 2011. ) (5^1) Dreptul de utilizare a SNIIA pentru o anumită exploatație încetează odată cu înregistrarea și aprobarea de către DSVSA a unei cereri din partea proprietarului exploatației. (la 06-07-2011, Alin. (5^1) al art. 6 a fost introdus de pct. 9 al art. I din ORDINUL nr. 28 din 27 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 6 iulie 2011. ) (6) Excepție de la prevederile alin. (1), (2) și (3) fac medicii veterinari de liberă practică împuterniciți care acționează, în condițiile legii, pentru supravegherea, prevenirea și controlul bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, identificarea și înregistrarea bovinelor, suinelor, ovinelor și caprinelor, în baza contractelor atribuite în condițiile legii. (la 06-07-2011, Alin. (6) al art. 6 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 28 din 27 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 6 iulie 2011. ) (7) Rezultatul evaluării cererilor prevăzute la alin. (1), (2) și (3) va fi comunicat solicitantului în termen de cel mult 30 de zile de la înregistrare. (la 06-07-2011, Alin. (7) al art. 6 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 28 din 27 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 6 iulie 2011. ) (8) La soluționarea favorabilă a cererii solicitantului, DSVSA înmânează acestuia CD-ROM-ul de înregistrare care conține datele de identificare securizate ale utilizatorului SNIIA și ale operatorului de date, manualul cu procedurile de înregistrare în Baza națională de date informatice, precum și adresa de internet la care se accesează modulul demonstrativ, disponibil pentru explicațiile referitoare la procedurile de înregistrare a animalelor. (la 06-07-2011, Alin. (8) al art. 6 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 28 din 27 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 6 iulie 2011. ) (9) La înmânarea CD - ROM -ului de înregistrare prevăzut la alin. (8), DSVSA efectuează instruirea solicitantului cu privire la procedurile de înregistrare a animalelor.  +  Articolul 7Înregistrarea sanitar veterinară a mijlocitorilor de afaceri cu animale vii(1) În vederea înregistrării, mijlocitorii de afaceri cu animale vii trebuie să depună la DSVSA următoarele documente:a) cerere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 12;b) copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului și a documentului prin care se evidențiază că desfășoară activități conform codului 342 din Clasificarea Ocupațiilor din România, denumit în continuare C.O.R.;c) documentul care atestă că deține în proprietate sau prin contract de închiriere un mijloc de transport înregistrat/ autorizat de DSVSA pentru transportul animalelor vii, potrivit legii;d) copie a certificatului de înregistrare/ autorizare sanitară veterinară emis de către DSVSA pentru mijlocul de transport;e) contractul încheiat cu unitatea de neutralizare a subproduselor de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman, autorizată sanitar - veterinar, sau copia autorizației sanitar - veterinare a unității proprii de neutralizare care aparține operatorului economic respectiv, după caz.(2) Cererile de înregistrare ca mijlocitor de afaceri cu animale vii se depun la DSVSA competentă pentru teritoriul unde își are declarat sediul respectivul solicitant.(3) Rezultatul evaluării cererii va fi comunicat solicitantului în termen de cel mult 30 de zile de la înregistrare.(4) Documentul de înregistrare, prevăzut în anexa nr. 13, emis de DSVSA la soluționarea favorabilă a cererii solicitantului, conține codul de înregistrare repartizat de SNIIA, pe care mijlocitorul de afaceri cu animale vii îl va folosi pentru înregistrarea în documentele de mișcare a animalelor achiziționate și comercializate.  +  Articolul 8Înregistrarea exploatațiilor(1) Fiecare exploatație din România trebuie înregistrată în RNE, prin atribuirea unui cod alfanumeric unic și permanent generat de SNIIA prin grija operatorului acestuia, de către:a) medicul veterinar de liberă practică împuternicit, numai pentru exploatațiile nonprofesionale, exploatațiile comerciale de tip A, tabere de vară și stâne; (la 06-07-2011, Lit. a) a alin. (1) al art. 8 a fost modificată de pct. 11 al art. I din ORDINUL nr. 28 din 27 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 6 iulie 2011. ) b) DSVSA, numai pentru unități, după autorizarea sanitară veterinară a acestora.(2) Toate exploatațiile din România trebuie să aibă câte o carte de exploatație, care să conțină cel puțin informațiile prevăzute în anexa nr. 2, emisă de către operatorul SNIIA și distribuită proprietarului exploatației prin grija medicului veterinar de liberă practică împuternicit, sub coordonarea DSVSA, în cazul exploatațiilor nonprofesionale, respectiv ridicată de la sediul DSVSA, în cazul exploatațiilor comerciale și al exploatațiilor comerciale de tip A. (la 06-07-2011, Alin. (2) al art. 8 a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDINUL nr. 28 din 27 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 6 iulie 2011. )  +  Articolul 9Închiderea sau redeschiderea exploatațiilor(1) Exploatațiile, cu excepția celor care fac obiectul unei interdicții sau restricții de orice fel, se consideră închise din momentul în care nu mai sunt înregistrate animale la codul de exploatație respectiv.(2) Redeschiderea unei exploatații se realizează de către SNIIA ca urmare a mișcării animalelor având ca destinație exploatația respectivă.(3) În cazul închiderii temporare sau permanente a unei exploatații comerciale se procedează după cum urmează:a) în cazul în care o exploatație comercială este închisă temporar sau definitiv, înregistrarea în RNE se face prin schimbarea stării unității din "activă" în "suspendată" în ziua emiterii respectivului ordin, prin grija DSVSA și pe baza ordonanței de închidere;b) după închiderea temporară sau definitivă a unei exploatații comerciale, SNIIA nu permite tranzacții de animale având această destinație decât după parcurgerea procedurii prevăzute la lit. c);c) redeschiderea unei exploatații comerciale închise temporar în urma nerespectării legislației în vigoare sau la cererea proprietarului se realizează de către DSVSA, prin modificarea în RNE a stării unității din "suspendată" în "activă", ca urmare a remedierii cauzelor care au condus la aceasta sau pe baza solicitării proprietarului exploatației, după caz.(4) SNIIA stochează informațiile oricărei exploatații pe o durată de 3 ani consecutivi din momentul în care nu mai există niciun animal în exploatație.  +  Capitolul II Obligațiile proprietarilor exploatațiior nonprofesionale, ale proprietarilor și deținătorilor de animale în cazul în care identificarea și înregistrarea animalelor este efectuată de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit  +  Articolul 10Obligații privind regimul exploatațiilor nonprofesionale(1) În cazul constituirii unei noi exploatații sau al intrării unui animal într-o exploatație care nu a avut animale în ultimii 3 ani, proprietarul acesteia este obligat să notifice medicului veterinar de liberă practică împuternicit cu 7 zile înainte de producerea evenimentului, intenția respectivă, în vederea înregistrării exploatației în RNE, furnizând acestuia datele de identificare menționate în formularul de identificare, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3.(2) Fiecare proprietar de exploatație este obligat să colaboreze cu medicul veterinar de liberă practică împuternicit sau cu medicul veterinar oficial, după caz, în vederea înregistrării exploatației și desfășurării altor activități prevăzute în prezenta normă sanitară veterinară, după cum urmează:a) în cazul unei exploatații existente, proprietarul exploatației are următoarele obligații:1. să permită medicului veterinar oficial să desfășoare controale și inspecții sanitar-veterinare la toate exploatațiile și pentru toate animalele;2. să ofere medicilor veterinari de liberă practică împuterniciți sau medicilor veterinari oficiali, după caz, răspunsuri corecte referitoare la informațiile solicitate, respectiv numele, prenumele, codul numeric personal și adresa proprietarului exploatației, adresa exploatației, precum și datele despre deținătorul animalelor;3. să declare medicilor veterinari de liberă practică împuterniciți sau medicilor veterinari oficiali, după caz, în perioada prevăzută de lege, orice modificare apărută în datele deja colectate cu privire la animale și exploatație;4. să păstreze în mod corespunzător registrul exploatației, să îl actualizeze și să îl arhiveze pentru control sanitar-veterinar pentru o perioadă de minimum 3 ani de la data închiderii exploatației;b) în cazul deschiderii sau redeschiderii unei exploatații, proprietarul acesteia informează medicul veterinar de liberă practică împuternicit cu 7 zile înainte, despre respectiva intenție de deschidere a activității.(3) În completarea obligațiilor prevăzute la alin. (1), proprietarul exploatațiilor declară medicului de liberă practică împuternicit închiderea temporară ori definitivă a activității exploatației, cu 7 zile înainte de producerea evenimentului.(4) Proprietarul exploatației păstrează pentru activități de control sanitar-veterinar toate documentele privind identificarea și înregistrarea exploatației și a animalelor care îi sunt remise.(5) Proprietarul exploatației păstrează în bune condiții cartea exploatației, prezentând-o la fiecare înregistrare a unei mișcări în/ din exploatația sa;(6) Proprietarul exploatației comunică în termen de maximum 7 zile pierderea sau furtul acesteia medicului veterinar de liberă practică împuternicit, prin intermediul căruia completează formularul de declarare eveniment, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 5;(7) Pe baza formularului de declarare eveniment, proprietarului exploatației i se eliberează de către operatorul SNIIA un duplicat, contra cost.  +  Articolul 11Obligații privind identificarea și mișcarea animalelor din exploatațiile nonprofesionale(1) Fiecare deținător de animale are obligația de a colabora cu medicul veterinar de liberă practică împuternicit, în vederea identificării și înregistrării animalelor din exploatația sa. (la 06-07-2011, Alin. (1) al art. 11 a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDINUL nr. 28 din 27 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 6 iulie 2011. ) (1^1) Fiecare deținător de animale achiziționează, direct de la un furnizor primar sau de la un furnizor secundar, mijloacele de identificare necesare identificării animalelor deținute. (la 06-07-2011, Alin. (1^1) al art. 11 a fost introdus de pct. 14 al art. I din ORDINUL nr. 28 din 27 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 6 iulie 2011. ) (2) Proprietarul exploatației trebuie să permită accesul în exploatație doar animalelor identificate conform legislației în vigoare și doar celor care sunt însoțite de formularele/ documentele de mișcare, iar în cazul bovinelor, și de pașaport.(3) În termen de 7 zile de la achiziționarea oricăror animale din speciile care fac obiectul prezentei norme sanitare veterinare, deținătorul de animale notifică prezența respectivelor animale în exploatație medicului veterinar de liberă practică împuternicit. (la 06-07-2011, Alin. (3) al art. 11 a fost modificat de pct. 15 al art. I din ORDINUL nr. 28 din 27 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 6 iulie 2011. ) (4) Fiecare deținător de animale are obligația de a notifica medicului veterinar de liberă practică împuternicit orice intenție de mișcare a animalelor; în acest scop, solicită medicului veterinar de liberă practică împuternicit eliberarea formularului de mișcare, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4. (la 06-07-2011, Alin. (4) al art. 11 a fost modificat de pct. 15 al art. I din ORDINUL nr. 28 din 27 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 6 iulie 2011. ) (5) În cazul vânzării animalelor, cu excepția suinelor, direct din exploatația nonprofesională către o exploatație comercială, exploatație comercială de tip A sau unui mijlocitor de afaceri pentru animale vii, deținătorul animalelor predă medicului veterinar împuternicit, în termen de cel mult 7 zile, exemplarul negru al documentului de mișcare completat și semnat de deținător, la predarea animalelor către noii deținători. (la 06-07-2011, Alin. (5) al art. 11 a fost modificat de pct. 15 al art. I din ORDINUL nr. 28 din 27 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 6 iulie 2011. ) (6) În cazul cumpărării animalelor de la o exploatație comercială sau mijlocitor de afaceri cu animale vii, noul deținător păstrează și arhivează în registrul exploatației exemplarul albastru al documentului de mișcare și predă medicului veterinar de liberă practică împuternicit exemplarul negru al acestui document în cel mult 7 zile de la intrarea animalelor în exploatație.(7) Pentru animalele din specia bovine, suplimentar față de cerințele prevăzute la alin. (1) - (6), noul deținător de animale are obligația de a solicita înregistrarea mișcării și în pașaportul bovinei, în cazul în care această mișcare are ca rezultat schimbarea deținătorului sau a exploatației.(8) Numai animalele înscrise în formularul/ documentul de mișcare pot fi mutate dintr-o exploatație în alta, inclusiv cele având drept destinație un abator, în vederea tăierii.(9) Deținătorul de animale are obligația de a avea asupra sa pe timpul mișcării animalelor următoarele documente:a) pașaportul, în cazul animalelor din specia bovine;b) la ieșirea animalelor către altă exploatație, formularul de mișcare albastru - matcă și cupon;c) la intrarea în exploatație a animalelor provenite din unități documentul de mișcare exemplarele albastru și negru.d) alte documente prevăzute de legislația sanitar-veterinară în vigoare. (la 06-07-2011, Lit. d) a alin. (9) al art. 11 a fost introdusă de pct. 16 al art. I din ORDINUL nr. 28 din 27 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 6 iulie 2011. ) (10) La achiziționarea animalelor, noul deținător este obligat să aibă asupra sa un document care să conțină codul exploatației de destinație - carte de exploatație, copie după formularul de identificare sau împuternicire din partea proprietarului exploatației de destinație.(11) În cazul în care animalul care a ieșit către exploatații de tip târguri de animale vii, baze de achiziții pentru animale vii sau expoziții de animale, s-a întors în exploatația de origine, deținătorul acestuia are obligația de a notifica medicul veterinar de liberă practică împuternicit, prin predarea către acesta a exemplarului negru al documentului de mișcare.(12) Proprietarul exploatației are obligația de a reține, de a păstra și de a arhiva în registrul exploatației exemplarele verzi - matcă și/sau albastru - cupon ale tuturor formularelor de mișcare eliberate pentru animalele care au fost și/ sau sunt în exploatație, precum și exemplarele verzi și albastre ale documentelor de mișcare pentru animalele care au fost și/ sau sunt în exploatație, după caz.(13) În vederea monitorizării mișcării animalelor, deținătorul acestora are obligația de a prezenta organelor de control și inspecție sanitar-veterinară documentele de însoțire a animalelor pe parcursul mișcării acestora.(14) La sosirea animalelor în exploatații de tip târguri de animale vii, baze de achiziții pentru animale vii sau expoziții de animale, deținătorul acestora are obligația de a prezenta medicului veterinar de liberă practică împuternicit cu activitatea din unitatea respectivă formularele de mișcare și predă reprezentantului unității exemplarul albastru al acestor formulare.(15) La constituirea unei exploatații de tip stână și tabără de vară, prin încredințarea animalelor către un deținător sau către proprietarul acelei exploatații, acesta preia numai animale care sunt însoțite de formularul/ documentul de mișcare.(16) În perioada în care animalele se află într-o exploatație de tip stână și tabără de vară, proprietarul acesteia sau deținătorul animalelor are obligația de a avea în permanență asupra sa formularele/ documentele de mișcare ale tuturor animalelor din respectiva exploatație.(17) În cazul evenimentelor de tip sacrificare a animalelor pentru consum propriu, moarte sau dispariție a animalelor, pierdere a crotaliilor aplicate animalelor, pierdere a cărții de exploatație sau a pașaportului în cazul bovinelor, precum și regăsire a animalului, deținătorul animalelor notifică medicul veterinar de liberă practică împuternicit despre acestea, în termen de maximum 7 zile de la producerea evenimentului.(18) În cazul evenimentului de tip sacrificare a animalelor pentru consum propriu deținătorul animalelor are obligația de a preda medicului veterinar de liberă practică împuternicit crotaliile auriculare ale animalelor sacrificate.(19) În cazul evenimentului de tip moarte a animalelor, crotaliile auriculare nu se îndepărtează.(20) În cazul bovinelor, pașaportul este predat medicului veterinar de liberă practică împuternicit, în termen de maximum 7 zile de la producerea evenimentului care are drept consecință lipsa bovinei din exploatație, cu excepția evenimentului de mișcare către o altă exploatație.(21) DSVSA eliberează contra cost pașapoartele duplicat, în termen de maximum 3 zile de la data solicitării, pe baza formularului de declarare eveniment în care este consemnată pierderea pașaportului și a înregistrării acestuia în Baza națională de date informatice; costul pașapoartelor duplicat se stabilește de fiecare DSVSA, în funcție de cheltuielile generate de emiterea acestora.(22) În cazul transmiterii dreptului de proprietate asupra animalelor din specia bovine prin vânzare sau donație, vechiul proprietar are obligația de a preda noului deținător pașaportul bovinei. (la 06-07-2011, Alin. (22) al art. 11 a fost introdus de pct. 17 al art. I din ORDINUL nr. 28 din 27 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 6 iulie 2011. ) (23) În cazul moștenirii animalelor din specia bovine, noul deținător, în cazul în care nu intră în posesia pașaportului, are obligația de a solicita eliberarea unui duplicat, conform prevederilor prezentei norme. (la 06-07-2011, Alin. (23) al art. 11 a fost introdus de pct. 17 al art. I din ORDINUL nr. 28 din 27 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 6 iulie 2011. )  +  Articolul 12Obligații privind transportul animalelor viiOrice persoană care transportă animale pe teritoriul României are următoarele obligații:a) să accepte doar animalele identificate, care sunt însoțite de formularul/ documentul de mișcare sau de documentele obligatorii necesare în cazul comerțului intracomunitar sau al exportului către țări terțe, precum și de pașaport, în cazul bovinelor;b) să verifice la îmbarcare, pentru fiecare animal, corespondența dintre pașaport, formularul/ documentul de mișcare și crotalii auriculare, pentru animalele din specia bovine, precum și corespondența dintre crotaliile auriculare și formularul/ documentul de mișcare, pentru celelalte specii de animale;c) să prezinte persoanelor responsabile de controlul sanitar - veterinar animalele și toate documentele prevăzute la lit. a);d) să asigure bunăstarea animalului pe parcursul întregii călătorii, în conformitate cu legislația în vigoare;e) să transporte animalele în vehicule înregistrate/ autorizate sanitar - veterinar în acest scop.  +  Capitolul IIIObligațiile proprietarilor de exploatații comerciale și exploatații comerciale de tip A/deținătorilor de animale din exploatații nonprofesionale care efectuează activitatea de identificare și înregistrare prin asociațiile înregistrate legal (la 06-07-2011, Titlul capitolului III a fost modificat de pct. 18 al art. I din ORDINUL nr. 28 din 27 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 6 iulie 2011. )  +  Articolul 13Obligații privind regimul exploatațiilor(1) În cazul constituirii unei noi exploatații sau al intrării unui animal într-o exploatație care nu a avut animale în ultimii 3 ani, proprietarul acesteia este obligat să notifice DSVSA, cu 7 zile înainte de producerea evenimentului, intenția respectivă, în vederea înregistrării exploatației în RNE, furnizând acestuia datele de identificare.(2) În cazul unei exploatații existente, fiecare proprietar de exploatație sau deținător de animale are următoarele obligații: (la 06-07-2011, Partea introductivă a alin. (2) al art. 13 a fost modificată de pct. 19 al art. I din ORDINUL nr. 28 din 27 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 6 iulie 2011. ) a) să permită medicului veterinar oficial să desfășoare controale și inspecții sanitar-veterinare la toate exploatațiile și pentru toate animalele;b) să ofere medicilor veterinari de liberă practică împuterniciți sau medicilor veterinari oficiali, după caz, răspunsuri corecte referitoare la informațiile solicitate, respectiv numele, prenumele/ denumirea, codul numeric personal/ CUI, și adresa proprietarului exploatației, adresa exploatației, precum și datele despre deținătorul animalelor;c) să declare medicilor veterinari de liberă practică împuterniciți sau medicilor veterinari oficiali, după caz, în perioada prevăzută de lege, orice modificare apărută în datele deja colectate cu privire la exploatație;d) să păstreze în mod corespunzător registrul exploatației, să îl actualizeze și să îl arhiveze pentru control sanitar-veterinar pentru o perioadă de minimum 3 ani de la data închiderii exploatației.e) să ridice de la sediul DSVSA documentele de mișcare necesare desfășurării activității și să achite contravaloarea acestora. (la 06-07-2011, Lit. e) a alin. (2) al art. 13 a fost introdusă de pct. 20 al art. I din ORDINUL nr. 28 din 27 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 6 iulie 2011. ) (3) În cazul deschiderii sau redeschiderii unei exploatații, proprietarul acesteia informează medicul veterinar oficial, cu 7 zile înainte, despre respectiva intenție de deschidere a activității.(4) În completarea obligațiilor prevăzute la alin. (2), proprietarul exploatațiilor declară medicului veterinar oficial, închiderea temporară ori definitivă a activității exploatației, cu 7 zile înainte de producerea evenimentului.(5) Proprietarul exploatației păstrează pentru activități de control sanitar-veterinar toate documentele care îi sunt remise privind identificarea și înregistrarea exploatației și a animalelor.(6) Proprietarul exploatației păstrează în bune condiții cartea exploatației; în cazul pierderii sau furtului acesteia, proprietarului exploatației i se eliberează de către operatorul SNIIA un duplicat, contra cost.  +  Articolul 14Obligații privind identificarea și mișcarea animalelor(1) Fiecare deținător are obligația de a identifica și înregistra animalele deținute în condițiile prevăzute la art. 2 - 5.(2) Fiecare deținător de animale achiziționează, direct de la un furnizor primar sau de la un furnizor secundar, mijloacele de identificare necesare identificării animalelor deținute. (la 06-07-2011, Alin. (2) al art. 14 a fost modificat de pct. 21 al art. I din ORDINUL nr. 28 din 27 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 6 iulie 2011. ) (3) Deținătorul animalului va înregistra în registrul exploatației nașterea animalului în aceeași zi cu identificarea lui, în cazul bovinelor înregistrând totodată și codul crotaliei auriculare a mamei; de asemenea, deținătorul animalului este responsabil de înregistrarea nașterii animalului și în SNIIA, în termen de 7 zile de la identificarea lui, în cazul bovinelor înregistrându-se totodată și codul crotaliei auriculare a mamei; pașaportul bovinei va fi ridicat de la DSVSA în termen de 14 zile de la înregistrarea animalului în SNIIA.(4) Proprietarul sau administratorul exploatației trebuie să permită accesul în exploatație doar animalelor identificate conform legislației în vigoare și doar celor care sunt însoțite de formularele/ documentele de mișcare, iar în cazul bovinelor, și de pașaport.(5) La achiziționarea sau încredințarea oricăror animale din speciile care fac obiectul prezentei norme sanitare veterinare, deținătorul de animale înregistrează în aceeași zi în registrul exploatației intrarea/ ieșirea respectivelor animale în/din exploatație și este responsabil de înregistrarea mișcării în SNIIA, în termen de cel mult 3 zile de la intrarea/ieșirea animalului.(6) În cazul în care încredințarea animalelor se face către un mijlocitor de afaceri cu animale vii, în documentul de mișcare va fi completat codul de înregistrare al acestuia, iar la înregistrarea mișcării în SNIIA va fi, de asemenea, înregistrat acest cod ca și destinație intermediară a animalelor.(7) În cazul în care, achiziționarea animalelor se face de la un mijlocitor de afaceri cu animale vii la înregistrarea mișcării în SNIIA va fi completat, de asemenea, codul de înregistrare al acestuia.(8) Deținătorul animalelor are obligația ca la orice mișcare a acestora să completeze documentul de mișcare al animalelor, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 8.(9) Pentru animalele din specia bovine, suplimentar față de cerințele prevăzute la alin. (1)-(4), noul deținător de animale are obligația de a înregistra mișcarea și în pașaportul bovinei, în cazul în care această mișcare are ca rezultat schimbarea deținătorului sau a exploatației.(10) Numai animalele înscrise în documentul de mișcare pot fi mutate dintr-o exploatație în alta, inclusiv cele având drept destinație un abator, în vederea tăierii.(11) Deținătorul de animale are obligația de a avea asupra sa pe timpul mișcării animalelor următoarele documente:a) pașaportul, în cazul animalelor din specia bovine;b) documentul de mișcare - exemplarele albastru, roșu și negru.c) alte documente prevăzute de legislația sanitară veterinară în vigoare. (la 06-07-2011, Lit. c) a alin. (11) al art. 14 a fost introdusă de pct. 22 al art. I din ORDINUL nr. 28 din 27 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 6 iulie 2011. ) (12) La achiziționarea animalelor, noul deținător este obligat să aibă asupra sa un document care să conțină codul exploatației de destinație - carte de exploatație, copie după documentul de identificare sau împuternicire din partea proprietarului exploatației de destinație.(13) Proprietarul exploatației are obligația de a reține, de a păstra și de a arhiva exemplarele verde și/ sau albastru ale tuturor documentelor de mișcare eliberate pentru animalele care au fost și/ sau sunt în exploatație.(14) În vederea monitorizării mișcării animalelor, deținătorul acestora are obligația de a prezenta organelor de control și inspecție sanitar-veterinară documentele de însoțire a animalelor pe parcursul mișcării acestora.(15) La sosirea animalelor în exploatații de tip târguri de animale vii, baze de achiziții pentru animale vii sau expoziții de animale, deținătorul acestora are obligația de a prezenta medicului veterinar de liberă practică împuternicit cu activitatea din unitatea respectivă documentele de mișcare și predă reprezentantului unității exemplarul albastru al acestor documente.(16) La constituirea unei exploatații de tranzit de tip stână sau tabără de vară, prin încredințarea animalelor către un deținător sau către proprietarul acelei exploatații de tranzit, acesta preia numai animale care sunt însoțite de formularul/documentul de mișcare.(17) În perioada în care animalele se află într-o exploatație de tranzit de tip stână sau tabără de vară, proprietarul acesteia sau deținătorul animalelor are obligația de a avea la dispoziția organelor de control formularele/documentele de mișcare ale tuturor animalelor din respectiva exploatație.(18) În cazul evenimentelor de tip sacrificare a animalelor pentru consum propriu, moarte sau dispariție a animalelor, pierdere a crotaliilor aplicate animalelor, pierdere a cărții de exploatație sau a pașaportului în cazul bovinelor, precum și regăsire a animalului, deținătorul animalelor înregistrează în aceeași zi evenimentul în registrul exploatației și are responsabilitatea pentru înregistrarea evenimentului în SNIIA, în termen de cel mult 7 zile de la producerea lui.(19) În cazul evenimentului de tip sacrificare a animalelor pentru consum propriu deținătorul animalelor are obligația de a preda medicului veterinar oficial al circumscripției sanitar - veterinare zonale crotaliile auriculare ale animalelor sacrificate.(20) În cazul evenimentului de tip moarte a animalelor, crotaliile auriculare nu se îndepărtează.(21) În cazul bovinelor, pașaportul este predat medicului veterinar oficial al circumscripției sanitar - veterinare zonale, în termen de cel mult 7 zile de la producerea evenimentului care are drept consecință lipsa bovinei din exploatație, cu excepția evenimentului de mișcare către o altă exploatație.(22) DSVSA eliberează contra cost pașapoartele duplicat, în termen de maximum 3 zile de la data solicitării, pe baza cererii în care este consemnată pierderea pașaportului și a înregistrării acestui eveniment în Baza națională de date informatice; costul pașapoartelor duplicat se stabilește de fiecare DSVSA, în funcție de cheltuielile generate de emiterea acestora.  +  Articolul 15Obligații privind activitatea din abatoare(1) Fiecare abator deține și actualizează un registru al abatorului, care este inscripționat cu codul abatorului atribuit de SNIIA.(2) Administratorul abatorului, în calitate de deținător de animale, este responsabil pentru menținerea și actualizarea registrului abatorului și are următoarele obligații:a) să permită accesul în abator numai animalelor identificate, care sunt însoțite de un formular/document de mișcare, precum și de pașaport, în cazul bovinelor;b) să verifice, pentru fiecare animal, dacă există concordanță între codul unic de identificare și documentele prevăzute la lit. a);c) sub supravegherea medicului veterinar oficial responsabil cu activitatea din abator să înlăture crotaliile auriculare ale tuturor animalelor tăiate și să efectueze, pentru fiecare pereche de crotalii recuperate de la animalele sacrificate, o secțiune transversală, perpendicular pe pinul de penetrare pentru partea "tată", respectiv canal de joncțiune, pentru partea "mamă"; secțiunea este efectuată astfel încât să includă codul de bare înscris pe fiecare componentă a crotaliei; prin grija administratorului abatorului, toate crotaliile auriculare înlăturate se distrug prin incinerare fie în crematoriile proprii, caz în care se întocmește un proces-verbal de incinerare semnat și de medicul veterinar oficial responsabil cu activitatea din abator, fie în unități specializate, caz în care se face dovada predării lor către unitatea de neutralizare a deșeurilor de origine animală cu care abatorul are încheiat un contract;d) să înregistreze în registrul abatorului cel puțin următoarele date referitoare la animalele tăiate: data tăierii, codul unic de identificare animalului, codul exploatației de origine, codul de înregistrare al mijlocitorului de afaceri cu animale vii de la care s-au achiziționat animalele, dacă este cazul, numărul animalelor tăiate, numărul lotului de animale, greutatea carcasei, codul de identificare al carcasei, destinația cărnii, numărul autorizației de transport și numărul de înmatriculare al vehiculului cu care au fost transportate animalele la abator, numărul autorizației de transport și numărul de înmatriculare al vehiculului care efectuează transportul carcasei;e) să actualizeze zilnic registrul abatorului și să îl păstreze pentru control o perioadă de cel puțin 3 ani după închiderea activității;f) să preia de la deținătorul animalelor din specia bovine, destinate tăierii în abator, pașapoartele acestora, să le semneze, să aplice ștampila unității în rubrica prevăzută în pașaport pentru administratorul abatorului și să le înmâneze medicului veterinar oficial din cadrul circumscripției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor la fiecare sfârșit de lună pentru bovinele tăiate în luna respectivă;g) să arhiveze în ordine cronologică formularele/documentele de mișcare destinate noului deținător de animale și să le păstreze pentru controlul sanitar-veterinar pentru o perioadă de cel puțin 3 ani;h) să înregistreze în SNIIA intrarea animalelor în abator, precum și tăierea sau, dacă este cazul, moartea acestora, în termen de cel mult 3 zile de la producerea evenimentului, înregistrând codul exploatației-sursă și codul de înregistrare al mijlocitorului de afaceri cu animale vii de la care a achiziționat animalele, dacă este cazul, precum și codul formularului sau al documentului de mișcare. (la 06-07-2011, Lit. h) a alin. (2) al art. 15 a fost modificată de pct. 23 al art. I din ORDINUL nr. 28 din 27 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 6 iulie 2011. ) (3) Registrul abatorului poate fi păstrat pe suport hârtie sau pe suport electronic.  +  Articolul 16Obligații în cazul achiziționării de animale prin comerț intracomunitar sau prin importÎn cazul achiziționării de animale prin comerț intracomunitar sau prin import din țări terțe, deținătorul are următoarele obligații:a) identifică, în termen de cel mult 7 zile de la data importului, animalele provenite din țările terțe, în conformitate cu prevederile prezentei norme sanitar - veterinare;b) este responsabil de înregistrarea în SNIIA a animalelor importate, în cel mult 7 zile de la identificarea acestora, menționând corespondența dintre codul de identificare din țara terță și noul cod de identificare obținut prin crotaliere.c) în cazul animalelor provenite din state membre ale Uniunii Europene, este responsabil de înregistrarea animalului în SNIIA în cel mult 7 zile de la intrarea acestora în exploatație, păstrând crotaliile auriculare din statul membru de origine și specificând codul unic de identificare al mamei;d) ridică noul pașaport al bovinei de la DSVSA în termen de 14 zile de la înregistrarea animalului în SNIIA;e) predă la DSVSA pașapoartele bovinelor provenite din state membre ale Uniunii Europene la ridicarea pașapoartelor noi emise de DSVSA.  +  Articolul 17Obligații privind activitatea în târgul de animale vii, baza de achiziții pentru animale vii și expoziția de animaleProprietarul târgului de animale vii, bazei de achiziții pentru animale vii și expoziției de animale are următoarele obligații:a) să arhiveze în dosare separate pentru fiecare zi în care funcționează exemplarul albastru al formularului de mișcare sau exemplarul albastru al documentului de mișcare, după caz, destinate unității, care au însoțit animalele la intrarea în aceasta;b) să elibereze documente de mișcare pentru animalele ce părăsesc unitatea, completând datele referitoare la exploatația de destinație;c) să înregistreze în SNIIA, în aceeași zi, trecerea animalelor prin unitate, înregistrând, în același timp, dacă animalul și-a schimbat sau nu proprietarul; în cazul în care animalul și-a schimbat proprietarul, are obligația să înregistreze și codul exploatației noului proprietar sau codul mijlocitorului de afaceri, după caz. (la 06-07-2011, Lit. c) a art. 17 a fost modificată de pct. 24 al art. I din ORDINUL nr. 28 din 27 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 6 iulie 2011. )  +  Articolul 18Obligații în cazul vânzării de animale prin comerț intracomunitar sau exportÎn cazul vânzării de animale prin comerț intracomunitar sau export deținătorul animalului, este responsabil de înregistrarea în SNIIA a evenimentului de ieșire la comerț intracomunitar sau export, în termen de maximum 2 zile de la producerea evenimentului, menționând totodată și țara de destinație.  +  Capitolul IV Obligațiile mijlocitorilor de afaceri cu animale vii  +  Articolul 19Obligațiile mijlocitorilor de afaceri cu animale viiLa cumpărarea și la vânzarea de animale, mijlocitorii de afaceri cu animale vii au urmăroarele obligații:a) să preia de la deținători doar animale identificate conform prevederilor prezentei norme sanitare veterinare;b) la preluarea animalelor, să completeze documentul de mișcare prevăzut în anexa nr. 8, obligatoriu cu toate datele prevăzute în secțiunea A și B a respectivului document și în anexa acestuia, dacă este cazul, precum și datele din secțiunea C, dacă acestea sunt cunoscute și reprezintă destinația pentru toate animalele;c) în cazul în care exploatația de destinație nu este cunoscută, la preluarea animalelor din exploatația de proveniență, completează datele din secțiunea C a documentului de mișcare la predarea animalelor către noul deținător din exploatația de destinație, numai dacă toate animalele înscrise în respectivul document de mișcare au aceeași destinație;d) în cazul în care animalele înscrise într-un document de mișcare preluate dintr-o exploatație de proveniență au destinații diferite, la predarea animalelor către noii deținători de la destinație, eliberează noi documente de mișcare, completând secțiunile A, B și C:1. cu datele corespunzătoare atât ale exploatației de proveniență, cât și ale celei de destinație;2. cu datele corespunzătoare ale animalelor preluate de exploatația de destinație;e) predă atât deținătorilor animalelor din exploatațiile de proveniență, cât și deținătorilor animalelor din exploatațiile de destinație exemplarele documentelor de mișcare ce le revin acestora, precum și exemplarul ce revine medicului veterinar de liberă practică împuternicit pentru exploatația nonprofesională de proveniența sau destinație, după caz;f) deține pe timpul transportului animalelor de la exploatația de proveniență, până la exploatația de destinație, cel puțin exemplarele albastru și roșu ale documentului de mișcare;g) păstrează pentru cel puțin 3 ani de la încetarea activității, exemplarele roșii ale documentelor de mișcare, arhivate în ordine cronologică și le prezintă organelor de control la solicitarea acestora;h) întocmește și păstrează la sediul social declarat Registrul animalelor transportate și comercializate, în care se completează toate datele referitoare la:1. codul unic de identificare al animalelor preluate;2. exploatația de proveniență a animalelor;3. data preluării;4. numărul de înmatriculare al mijlocului de transport al animalelor;5. codul exploatației de destinație a animalelor;6. data predării către exploatația de destinație;7. data morții animalului, dacă este cazul.i) întocmește și păstrează la sediul social declarat Registrul dezinfecțiilor efectuate mijloacelor de transport animale vii utilizate la transportul animalelor comercializate având file prevăzute pentru fiecare mijloc de transport deținut sau utilizat, în care se completează datele referitoare la:1. data transportului;2. specia de animale a fost transportată;3. data și locul unde a avut loc dezinfecția, după efectuarea transportului;4. denumirea comercială a dezinfectantului folosit;5. concentrația în care a fost folosit dezinfectantul.j) păstrează și prezintă organelor de control pentru cel puțin 3 ani de la încetarea activității Registrul animalelor transportate și comercializate și Registrul dezinfecțiilor efectuate mijloacelor de transport animale vii utilizate la transportul animalelor comercializate;k) notifică direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București competentă teritorial pentru exploatația de destinație despre vânzarea tuturor suinelor și despre destinația lor; notificarea se face prin transmiterea prin fax a documentelor de mișcare a animalelor vii, completate cu toate datele prevăzute de secțiunile A, B și C. (la 02-12-2010, Litera k) a art. 19 a fost introdusă de pct. 1 al art. 24 din ORDINUL nr. 136 din 23 noiembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 2 decembrie 2010. )  +  Capitolul V Obligațiile medicului veterinar de liberă practică împuternicit  +  Articolul 20Obligații privind identificarea și înregistrarea exploatațiilor(1) Medicul veterinar de liberă practică împuternicit verifică și actualizează permanent datele cu privire la exploatațiile și animalele pentru care este împuternicit, inclusiv pe cele referitoare la exploatațiile comerciale de tip A, potrivit legii, ca urmare a notificării deținătorilor de animale sau ca urmare a efectuării acțiunilor sanitare veterinare. (la 06-07-2011, Alin. (1) al art. 20 a fost modificat de pct. 25 al art. I din ORDINUL nr. 28 din 27 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 6 iulie 2011. ) (2) În vederea îndeplinirii obligațiilor prevăzute la alin. (1), medicul veterinar de liberă practică împuternicit efectuează următoarele activități:a) răspunde solicitării de înregistrare doar a exploatațiilor nonprofesionale, taberelor de vară și stânelor, în maximum 7 zile de la primirea acesteia, și completează toate rubricile destinate identificării acestora, conform formularului de identificare;b) actualizează datele aparținând exploatațiilor din RNE cu privire la: schimbarea proprietarului, modificarea domiciliului proprietarului, schimbarea numelui proprietarului, divizarea exploatațiilor nonprofesionale în urma partajului efectuat în condițiile legii, pe baza cererii proprietarului și a documentelor justificative; copiile documentelor în baza cărora s-a făcut schimbarea datelor în SNIIA sunt păstrate la medicul veterinar de liberă practică împuternicit și de DSVSA cel puțin 3 ani; modificarea datelor în SNIIA este efectuată în maximum 3 zile de la prezentarea de către proprietar a cererii și a documentelor justificative;c) răspunde solicitării de actualizare a datelor de identificare ale exploatațiilor nonprofesionale, care au fost reorganizate ca exploatații comerciale de tip A, înregistrate sanitar-veterinar, potrivit legii, de către DSVSA. (la 06-07-2011, Lit. c) a alin. (2) al art. 20 a fost introdusă de pct. 26 al art. I din ORDINUL nr. 28 din 27 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 6 iulie 2011. ) (3) Medicul veterinar de liberă practică împuternicit distribuie cărțile de exploatație, în termen de maximum 7 zile calendaristice de la primirea lor, prin înmânare către proprietarul exploatației, respectiv deținătorul animalelor, efectuând totodată un scurt instructaj privind funcțiile cărții, precum și obligațiile ce revin deținătorului acestora. (la 06-07-2011, Alin. (3) al art. 20 a fost modificat de pct. 27 al art. I din ORDINUL nr. 28 din 27 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 6 iulie 2011. ) (4) În cazul închiderii definitive a unei exploatații, medicul veterinar de liberă practică împuternicit preia cartea exploatației respective și o transmite în termen de maximum 30 de zile către DSVSA.(5) În cazul înființării unei exploatații noi, medicul veterinar de liberă practică împuternicit completează formularul de identificare, iar la primirea cărții de exploatație de la DSVSA o înmânează, pe bază de semnătură, proprietarului exploatației.(6) În cazul pierderii, furtului sau dispariției cărții de exploatație, medicul veterinar de liberă practică împuternicit anunță operatorul SNIIA prin înregistrarea evenimentului în SNIIA.(7) La primirea duplicatului cărții de exploatație eliberat de către operatorul SNIIA, medicul veterinar de liberă practică împuternicit îl înmânează proprietarului exploatației.  +  Articolul 21Obligațiile privind identificarea și înregistrarea animalelor(1) Medicii veterinari de liberă practică împuterniciți sunt responsabili cu efectuarea identificării animalelor și cu înregistrarea acestora în SNIIA, în cazul exploatațiilor pentru care a fost împuternicit, potrivit legii.(2) Medicul veterinar de liberă practică împuternicit are următoarele obligații:a) în termen de maximum 7 zile de la notificarea proprietarului, să identifice animalele, înregistrând totodată proprietarul acestora, precum și deținătorul lor, dacă acesta este diferit de proprietar;b) să completeze rubricile destinate identificării animalelor, prin înscrierea codului crotaliei, precum și a informațiilor solicitate în formularul de identificare;c) să introducă în SNIIA, în maximum 3 zile de la aplicarea mijlocului de identificare, datele cu privire la exploatațiile și animalele identificate, pe echipamentele de calcul și de comunicații puse la dispoziție de către operatorul SNIIA;d) să păstreze exemplarul roșu al formularului de identificare, să înmâneze exemplarul verde al acestuia proprietarului exploatației și să expedieze în original exemplarul albastru al formularului de identificare către DSVSA, în prima decadă a lunii următoare;e) abrogată; (la 06-07-2011, Lit. e) a alin. (2) al art. 21 a fost abrogată de pct. 28 al art. I din ORDINUL nr. 28 din 27 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 6 iulie 2011. ) f) în cazul constatării într-o exploatație a existenței unui animal neidentificat, care nu este produsul vreunei femele din exploatația în cauză, să anunțe medicul veterinar oficial zonal; (la 06-07-2011, Lit. f) a alin. (2) al art. 21 a fost introdusă de pct. 29 al art. I din ORDINUL nr. 28 din 27 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 6 iulie 2011. ) g) în cazul în care deținătorul unui animal nu poate face dovada identificării și trasabilității animalului în cauză, să considere acest animal cu risc major în difuzarea de boli, să îl pună sub restricție și să îl distrugă conform prevederilor legale, pe cheltuiala deținătorului și respectând normele de bunăstare a animalelor. (la 06-07-2011, Lit. g) a alin. (2) al art. 21 a fost introdusă de pct. 29 al art. I din ORDINUL nr. 28 din 27 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 6 iulie 2011. )  +  Articolul 22Obligațiile privind mișcarea animalelor(1) În cazul mișcării animalelor având ca efect descreșterea numărului de animale în exploatația de referință, ca urmare a vânzărilor, donațiilor sau încredințărilor de animale - turmă în transhumanță care pleacă cu cioban, medicul veterinar de liberă practică împuternicit întocmește și eliberează un formular de mișcare, pentru fiecare animal sau grup de animale, astfel:a) răspunde solicitării proprietarului exploatației sau a deținătorului de animale în maximum 3 zile de la primirea acesteia;b) completează formularul de mișcare și eliberează exemplarele albastru și verde - matca și cuponul acestora - pentru fiecare animal sau grup de animale, după caz, care urmează să fie mutat în afara exploatației și care are o destinație comună; formularul de mișcare este valabil până la data sosirii animalelor în exploatația de destinație, dar nu mai mult de 3 zile de la eliberare; în situația grupurilor de animale aflate în mișcare de tip transhumanță, formularul de mișcare este valabil până la data sosirii animalelor în exploatația de destinație;c) înregistrează în SNIIA mișcarea animalelor, în aceeași zi cu eliberarea formularelor de mișcare;d) păstrează exemplarul roșu al formularului de mișcare emis și îl arhivează în ordine cronologică.(2) În cazul mișcării animalelor având ca efect creșterea numărului de animale în exploatația de referință, respectiv nașteri, cumpărări, încredințări, medicul veterinar de liberă practică împuternicit procedează după cum urmează:a) în cazul nașterilor:1. aplică animalelor născute în exploatație mijloacele oficiale de identificare în termen de 7 zile de la solicitare;2. completează rubricile destinate identificării animalelor, prin înscrierea codului crotaliei auriculare în formularul de identificare menționând totodată și datele proprietarului; în cazul bovinelor înregistrează și datele corecte referitor la codul crotaliei auriculare a mamei;3. semnează formularul de identificare, prezintă formularul respectiv deținătorului pentru a fi semnat și de către acesta, păstrează exemplarul roșu al formularului de identificare și îl arhivează în ordine cronologică, înmânează exemplarul verde deținătorului și predă exemplarul albastru al formularului de identificare către DSVSA, în prima decadă a lunii următoare;4. înregistrează evenimentul în SNIIA, în maximum 3 zile de la identificarea animalelor; în cazul bovinelor va înregistra în SNIIA și datele corecte referitor la codul crotaliei auriculare a mamei;5. abrogat. (la 06-07-2011, Pct. 5, lit. a) al alin. (2) al art. 22 a fost abrogat de pct. 30 al art. I din ORDINUL nr. 28 din 27 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 6 iulie 2011. ) b) în cazul cumpărărilor, al încredințărilor sau al transferului:1. răspunde solicitării deținătorului de animale în maximum 3 zile de la primirea acesteia;2. preia de la deținătorul animalelor exemplarul albastru matca al formularului de mișcare și înregistrează datele în SNIIA în aceeași zi;3. în cazul bovinelor, suplimentar față de prevederile pct. 1 și 2, completează în pașaportul bovinei datele cu privire la eveniment, semnează și parafează în rubricile destinate medicului veterinar de liberă practică împuternicit.(3) În cazul preluării exemplarului negru al documentului de mișcare de la deținătorul animalelor, înregistrează în SNIIA evenimentul de intrare/ ieșire a animalelor în/ din exploatație, în termen de cel mult 3 zile de la preluarea documentului.  +  Articolul 23Obligațiile privind înregistrarea unor evenimenteÎn vederea înregistrării unor evenimente de tip sacrificare a animalelor pentru consum propriu, moarte sau dispariție a animalelor, pierdere a crotaliilor aplicate animalelor, pierdere a cărții de exploatație sau a pașaportului în cazul bovinelor, precum și regăsire a animalului, medicul veterinar de liberă practică împuternicit are următoarele obligații:a) să răspundă solicitării proprietarului exploatației sau deținătorului de animale în maximum 3 zile de la primirea acesteia, prin completarea formularului de declarare eveniment, și să înmâneze solicitantului exemplarul verde al acestuia; înregistrarea evenimentului de tip dispariție a animalelor este efectuată numai dacă deținătorul animalelor predă medicului veterinar de liberă practică împuternicit o copie după declarația cu privire la evenimentul respectiv, înregistrată la secția de poliție în a cărei rază teritorială se află exploatația din care a dispărut animalul;b) să colecteze crotaliile auriculare ale animalelor sacrificate pentru consum propriu și să le predea, împreună cu exemplarul albastru al formularului de declarare eveniment, la DSVSA, până în prima decadă a lunii următoare;c) să înregistreze evenimentul în SNIIA, în aceeași zi cu eliberarea documentelor;d) suplimentar față de cele prevăzute la lit. a)-c), pentru animalele din specia bovine, să completeze în pașaport datele cu privire la eveniment și să-l predea la DSVSA, în prima decadă a lunii următoare;e) să păstreze și să arhiveze în ordine cronologică exemplarul roșu al formularului de declarare eveniment și copia după declarația prevăzută la lit. a);f) în cazul semnalării de către deținătorul de animale ori de către DSVSA a pierderii crotaliei unui animal, să completeze formularul de declarare eveniment, care reprezintă solicitarea eliberării contra cost a unui duplicat al acesteia și să înregistreze evenimentul în SNIIA în aceeași zi;g) în cazul apariției unui animal declarat dispărut care are crotalia auriculară/ crotaliile auriculare aplicate, să completeze formularul de declarare eveniment și să înregistreze în SNIIA, în aceeași zi, evenimentul de regăsire a animalului;h) în cazul apariției unui animal declarat dispărut nu mai are crotalia auriculară/ crotaliile auriculare, după finalizarea anchetei oficiale efectuate de către organele abilitate și în cazul în care în urma acesteia a putut fi stabilită cu certitudine originea animalului, să completeze formularul de declarare a evenimentului de tip regăsire animal și pierdere crotalie și să înregistreze evenimentele în SNIIA, în aceeași zi; să aplice crotalia auriculară/ crotaliile auriculare duplicat sub supravegherea medicului veterinar oficial.  +  Articolul 24Obligații în cazul achiziționării de animale prin comerț intracomunitar sau prin import(1) În cazul achiziționării de animale prin comerț intracomunitar sau prin import, medicul veterinar de liberă practică împuternicit are următoarele obligații:a) verifică corespondența dintre codurile unice de identificare și documentele însoțitoare ale animalelor;b) identifică, crotaliază și înregistrează în conformitate cu prevederile prezentei norme sanitare veterinare, în termen de 7 zile de la data importului, animalele provenite din țările terțe;c) în cazul animalelor provenite din state membre ale Uniunii Europene, înregistrează animalul specificând și codul unic de identificare al mamei, păstrând crotaliile auriculare din statul membru de origine; de la aceste prevederi sunt exceptate suinele care au făcut obiectul comerțului intracomunitar, cărora li se aplică crotalia auriculară națională cu cod unic de identificare;d) colectează toate pașapoartele bovinelor de la deținătorul animalelor și le predă la DSVSA, în maximum 3 zile de la colectare.(2) Prin completarea formularului de identificare a animalelor și înregistrarea acestora în SNIIA, se solicită eliberarea de către DSVSA a noilor pașapoarte pentru bovinele provenite atât din statele membre ale Uniunii Europene, cât și din țările terțe.(3) Medicul veterinar de liberă practică împuternicit:a) păstrează o copie a fiecărui pașaport predat la DSVSA ;b) predă deținătorului animalelor exemplarul verde al formularului de identificare;c) transmite la DSVSA exemplarul albastru al formularului de identificare;d) arhivează exemplarul roșu al formularului de identificare.  +  Articolul 25Obligațiile privind activitatea în târgurile de animale vii, baze de achiziții pentru animale vii și expoziții de animaleMedicul veterinar de liberă practică împuternicit cu activitatea din târgurile de animale vii, bazele de achiziții pentru animale vii și expozițiile de animale are obligația să verifice corespondența dintre codurile unice de identificare ale animalelor și datele înscrise în formularele/ documentele de mișcare pentru animalele care intră/ ies din unitate.  +  Articolul 26Abrogat. (la 06-07-2011, Art. 26 a fost abrogat de pct. 31 al art. I din ORDINUL nr. 28 din 27 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 6 iulie 2011. )  +  Capitolul VI Obligațiile medicului veterinar oficial  +  Articolul 27Obligațiile medicului veterinar oficial al circumscripției sanitar-veterinare zonale cu privire la identificarea și înregistrarea animalelorMedicul veterinar oficial al circumscripției sanitar-veterinare zonale are următoarele obligații:a) desfășoară activități de monitorizare a activității de identificare și înregistrare a animalelor, desfășurată de către medicii veterinari de liberă practică împuterniciți de la circumscripțiile sanitare veterinare de asistență și activități de inspecție în exploatații; toate deficiențele găsite sunt raportate DSVSA, urmărindu-se remedierea acestora; (la 06-07-2011, Lit. a) a art. 27 a fost modificată de pct. 32 al art. I din ORDINUL nr. 28 din 27 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 6 iulie 2011. ) b) execută un program operațional de monitorizare stabilit de ANSVSA, prin verificarea electronică, scriptică, și faptică a activităților de identificare și înregistrare a animalelor;c) colectează crotaliile provenite de la animalele sacrificate pentru consum propriu în exploatațiile comerciale și le predă la DSVSA în vederea distrugerii.  +  Articolul 28Obligațiile privind comerțul intracomunitar cu animale din România către alte state membre ale Uniunii Europene și exportul de animaleMedicul veterinar oficial al circumscripției sanitar-veterinare zonale are următoarele obligații:a) verifică dacă animalele destinate comerțului intracomunitar sau exportului sunt identificate conform prezentei norme sanitare veterinare și au pașapoarte, în cazul bovinelor;b) verifică concordanța dintre codul unic de identificare al animalelor înscris pe crotaliile auriculare și cel înscris pe documentele însoțitoare;c) păstrează și arhivează o copie a certificatului de sănătate pentru export sau comerț intracomunitar;d) predă lunar la DSVSA pașapoartele bovinelor exportate.  +  Articolul 29Obligațiile medicului veterinar oficial al circumscripției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor privind activitatea din abatoarele de bovineMedicul veterinar oficial al circumscripției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor are următoarele obligații: (la 06-07-2011, Partea introductivă a art. 29 a fost modificată de pct. 33 al art. I din ORDINUL nr. 28 din 27 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 6 iulie 2011. ) a) arhivează cronologic pașapoartele transmise de administratorul legal al abatorului; (la 06-07-2011, Lit. a) a art. 29 a fost modificată de pct. 34 al art. I din ORDINUL nr. 28 din 27 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 6 iulie 2011. ) b) verifică înregistrarea în SNIIA a tăierii animalelor, în termenele prevăzute de prezenta normă sanitară veterinară. (la 06-07-2011, Lit. b) a art. 29 a fost modificată de pct. 34 al art. I din ORDINUL nr. 28 din 27 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 6 iulie 2011. ) c) transmite la DSVSA, pe bază de proces-verbal de predare-primire, pașapoartele bovinelor astfel:1. o dată pe săptămână, în cazul abatoarelor care taie mai mult de 20 de capete/ săptămână;2. o dată pe lună, în cazul abatoarelor care taie mai puțin de 20 de capete/ săptămână.  +  Articolul 30Obligațiile privind activitatea din abatoare pentru medicul veterinar oficial responsabil cu activitatea din abator(1) Medicul veterinar oficial responsabil cu activitatea din abator are următoarele obligații:a) să completeze pe pașaportul bovinei data tăierii și codul abatorului, să semneze și să parafeze pașaportul;b) abrogată; (la 06-07-2011, Lit. b) a alin. (1) al art. 30 a fost abrogată de pct. 35 al art. I din ORDINUL nr. 28 din 27 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 6 iulie 2011. ) c) să supravegheze distrugerea prin incinerare, prin grija proprietarului abatorului, a crotaliilor auriculare ale animalelor tăiate, și să semneze pe procesul - verbal de incinerare.(2) Dacă medicul veterinar oficial responsabil cu activitatea din abator constată că un animal destinat tăierii:a) mai are o singură crotalie - permite tăierea animalului pentru consum, în urma unei anchete oficiale din care reiese identitatea animalului;b) nu are nicio crotalie - se aplică prevederile art. 39 alin. (2). (la 06-07-2011, Lit. b) a alin. (2) al art. 30 a fost modificată de pct. 36 al art. I din ORDINUL nr. 28 din 27 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 6 iulie 2011. ) (3) Procedura menționată la alin. (2) poate fi urmată numai dacă animalul a fost însoțit de un formular de mișcare, iar în cazul bovinelor, și de pașaport, pe baza cărora se poate stabili originea animalului, în caz contrar aplicându-se prevederile art. 39 alin. (2).  +  Articolul 31Obligațiile privind activitatea din unitățile de neutralizare a deșeurilor de origine animalăMedicul veterinar oficial înregistrează în SNIIA codurile de identificare ale animalelor înscrise în documentele de mișcare care însoțesc cadavrele care au intrat în unitatea de ecarisare.  +  Capitolul VII Obligațiile DSVSA  +  Articolul 32Obligațiile privind identificarea și înregistrarea exploatațiilor(1) DSVSA este răspunzătoare pentru activitatea de înregistrare și actualizare a datelor referitoare la unități.(2) La emiterea autorizației sanitar-veterinare de către DSVSA, unitatea este înregistrată în RNE cu starea "activă" prin proceduri generate de SNIIA.(3) În cazul redeschiderii unei unități a cărei activitate a fost închisă temporar, procedura de reautorizare se efectuează cu menținerea codului de exploatație avut inițial.(4) La înregistarea în RNE a unităților, DSVSA completează datele de identificare ale exploatațiilor cu coordonatele geografice ale acestora, prin utilizarea aparatelor privind Sistemul de Poziționare Globală.(5) Pentru unitățile deja înregistrate în RNE, DSVSA completează datele de identificare ale acestora cu coordonatele geografice corespunzătoare în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei norme sanitare veterinare.  +  Articolul 33Obligațiile privind gestiunea și controlul exploatațiilor(1) DSVSA păstrează formularele și documentele primite de la medicul veterinar de liberă practică împuternicit sau de la medicul veterinar oficial pentru cel puțin 3 ani, verifică introducerea datelor în RNE și SNIIA, monitorizează și controlează SNIIA.(2) În cadrul activității de gestiune și control al exploatațiilor, DSVSA are următoarele obligații:a) să verifice toate formularele primite de la medicul veterinar de liberă practică împuternicit; în cazul formularelor incomplete sau completate incorect, îl informează pe medicul veterinar oficial, cerând corectarea greșelilor;b) să înregistreze în RNE cu stare "activă", prin proceduri generate de SNIIA, toate unitățile;c) să actualizeze pentru toate unitățile datele referitoare la starea acestora, respectiv suspendarea activității, închiderea sau redeschiderea acestora;d) să distribuie cărțile de exploatație, în termen de maximum 7 zile de la primirea lor, prin predare pe bază de semnătură către medicul veterinar de liberă practică împuternicit sau proprietarului unității, după caz.  +  Articolul 34Obligațiile privind monitorizarea identificării și înregistrării animalelor DSVSA are următoarele obligații:a) să permită înregistrarea în SNIIA, la sediul DSVSA, de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit sau de către medicul veterinar oficial, prin descărcarea datelor sau introducerea lor, a formularelor prevăzute în anexele nr. 3, 4 și 5, în cazul în care aceștia, pe considerente exclusiv de ordin tehnic, de natura imposibilității realizării unei conexiuni de comunicare punct la punct cu Baza națională de date informatice, nu pot efectua înregistrarea datelor; constatarea imposibilității stabilirii conexiunii se face de DSVSA și de operatorul SNIIA;b) să verifice din punct de vedere formal toate formularele primite; în cazul formularelor incomplete sau completate incorect, informează medicii veterinari oficiali, solicitând corectarea greșelilor; corectarea trebuie efectuată de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit care a emis documentul, în termen de 7 zile de la solicitarea medicului veterinar oficial;c) să arhiveze toate formularele și documentele trimise de medicii veterinari de liberă practică împuterniciți sau de medicii veterinari oficiali și să le păstreze cel puțin 3 ani;d) abrogată; (la 24-03-2015, Lit. d) a art. 34 a fost abrogată de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 25 din 17 martie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 24 martie 2015. ) e) să aloce electronic formularele care au fost distribuite medicilor veterinari de liberă practică împuterniciți, precum și să elibereze, contra cost, documentele de mișcare către proprietarii unităților și mijlocitorilor de afaceri cu animale vii înregistrați; (la 06-07-2011, Lit. e) a art. 34 a fost modificată de pct. 37 al art. I din ORDINUL nr. 28 din 27 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 6 iulie 2011. ) f) abrogată; (la 06-07-2011, Lit. f) a art. 34 a fost abrogată de pct. 38 al art. I din ORDINUL nr. 28 din 27 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 6 iulie 2011. ) g) să înmâneze medicului veterinar de liberă practică împuternicit, pe bază de proces-verbal, componentele SNIIA prevăzute la lit. d);h) să valideze tipărirea, pe baza situației computerizate generate de SNIIA, a pașapoartelor emise, în condițiile legii, pentru bovinele identificate și înregistrate, să le tipărească și să le predea deținătorilor de animale din specia bovine, încasând contravaloarea acestora; (la 06-07-2011, Lit. h) a art. 34 a fost modificată de pct. 39 al art. I din ORDINUL nr. 28 din 27 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 6 iulie 2011. ) i) să îi coordoneze și să îi instruiască pe cei implicați în activitatea de identificare și înregistrare a exploatațiilor și animalelor;j) să preia crotaliile auriculare ale animalelor sacrificate, predate de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit sau de către medicul veterinar oficial, după caz, și să se asigure de distrugerea lor în condițiile legii;k) să verifice înregistrarea în SNIIA a evenimentelor suferite de animale;l) în urma verificărilor efectuate, să confirme și să certifice în scris realitatea, regularitatea și legalitatea acțiunilor de identificare, crotaliere și înregistrare în Baza națională de date informatice, în vederea efectuării plăților de către ANSVSA;m) să desfășoare activități de inspecție obligatorie în exploatații și la furnizorii mijloacelor oficiale de identificare utilizate pe teritoriul României;n) să aplice sancțiuni și să inițieze investigații care vizează deținătorii sau personalul implicat în activitatea de identificare și înregistrare a animalelor, în cazul încălcării prevederilor prezentei norme sanitare veterinare;o) să inițieze investigații și să aplice sancțiuni care vizează furnizorii mijloacelor oficiale de identificare utilizate pe teritoriul României, în cazul încălcării de către aceștia a prevederilor legislației în vigoare;p) să inițieze măsuri de corectare a neconformităților constatate în urma investigațiilor prevăzute la lit. n);q) abrogată; (la 06-07-2011, Lit. q) a art. 34 a fost abrogată de pct. 40 al art. I din ORDINUL nr. 28 din 27 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 6 iulie 2011. ) r) să achiziționeze, potrivit legii, documentele de mișcare și să le distribuie unităților și mijlocitorilor de afaceri cu animale vii, contra cost, în funcție de necesitățile acestora; (la 06-07-2011, Lit. r) a art. 34 a fost introdusă de pct. 41 al art. I din ORDINUL nr. 28 din 27 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 6 iulie 2011. ) s) să achiziționeze, conform legii, formularele de identificare, formularele de mișcare și formularele de declarare a evenimentelor și să le distribuie medicilor veterinari de liberă practică împuterniciți; (la 24-03-2015, Lit. s) a art. 34 a fost modificată de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 25 din 17 martie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 24 martie 2015. ) t) să asigure continuitatea activității de identificare și înregistrare a animalelor în exploatațiile nonprofesionale, prin contractarea de servicii sau prin personal propriu, conform legii. (la 06-07-2011, Lit. t) a art. 34 a fost introdusă de pct. 41 al art. I din ORDINUL nr. 28 din 27 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 6 iulie 2011. )  +  Articolul 35Obligațiile privind monitorizarea activității de tăiere a animalelor(1) DSVSA are obligația de a verifica, în cadrul programului de monitorizare, crotaliile auriculare și pașapoartele, în cazul bovinelor, precum și documentele eliberate pentru animalele tăiate în abatoare sau în cazul sacrificărilor pentru consum propriu.(2) DSVSA are obligația să întocmească o procedură de verificare a distrugerii tuturor crotaliilor auriculare provenite de la animalele moarte, sacrificate pentru consum propriu sau tăiate în abator. (la 06-07-2011, Art. 35 a fost modificat de pct. 42 al art. I din ORDINUL nr. 28 din 27 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 6 iulie 2011. )  +  Articolul 36Obligațiile privind intrările de animale prin comerț intracomunitar sau prin import din țări terțeDSVSA are următoarele obligații:a) să verifice înregistrările animalelor și datele exploatației de destinație în SNIIA;b) să păstreze, în cazul în care există, pașapoartele animalelor provenite din țările terțe, primite de la medicul veterinar de liberă practică împuternicit, pentru cel puțin 3 ani;c) să transmită la ANSVSA pașapoartele animalelor provenite din statele membre ale Uniunii Europene, în vederea trimiterii ulterioare a acestora către țara de origine;d) să predea deținătorului animalelor un pașaport nou pentru bovine, în termen de 14 zile calendaristice de la înregistrarea animalului în SNIIA. (la 06-07-2011, Lit. d) a art. 36 a fost modificată de pct. 43 al art. I din ORDINUL nr. 28 din 27 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 6 iulie 2011. )  +  Articolul 37Obligațiile privind înregistrarea utilizatorilor SNIIADSVSA are următoarele obligații:a) înregistează cererile solicitanților prevăzuți la art. 6;b) analizează documentele depuse de solicitanți conform prevederilor art. 6;c) în cazul soluționării pozitive a cererilor prevăzute la lit. a), emite CD - ROM -ul de înregistrare și îl predă solicitantului, efectuând instruirea acestuia.  +  Articolul 38Obligații privind înregistrarea mijlocitorilor de afaceri cu animale viiDSVSA are următoarele obligații:a) înregistrează cererile solicitanților prevăzuți la art. 7;b) analizează documentele depuse de solicitanți conform prevederilor art. 7;c) în cazul soluționării pozitive a cererii va emite Documentul de înregistrare a mijlocitorului de afaceri cu animale vii, prevăzut în anexa nr. 13, înregistrând în acesta și codul de înregistrare al mijlocitorului de afaceri cu animale vii, generat de SNIIA pe care îl va preda solicitantului în termen de cel mult 30 de zile de la depunerea cererii.  +  Articolul 39Inspecție și control(1) DSVSA efectuează inspecții și controale sanitar-veterinare în exploatații, unități, circumscripții sanitar-veterinare de asistență, circumscripții sanitar-veterinare zonale, circumscripții sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, pe tematica identificării și înregistrării animalelor.(2) Orice animal găsit neidentificat a cărui identificare nu poate fi dovedită de către deținător este considerat animal cu risc major în difuzarea de boli, va fi pus sub restricție și distrus conform prevederilor legale pe cheltuiala deținătorului și respectând normele de bunăstare a animalelor.  +  Capitolul VIII Obligațiile ANSVSA  +  Articolul 40Monitorizarea identificării și înregistrării animalelor și a exploatațiilor(1) ANSVSA elaborează un plan anual de monitorizare a implementării activităților privind identificarea și înregistrarea animalelor și a exploatațiilor.(2) În vederea verificării tuturor aspectelor prevăzute în prezenta normă sanitară veterinară, ANSVSA, prin DSVSA, implementează anual planul de control pentru:a) minimum 3% din exploatațiile de bovine; (la 06-07-2011, Lit. a) a alin. (2) al art. 40 a fost modificată de pct. 44 al art. I din ORDINUL nr. 28 din 27 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 6 iulie 2011. ) b) minimum 3% din exploatațiile de ovine și caprine care trebuie să cuprindă minimum 5% din efectivul de ovine și caprine existent în România;c) minimum 3% din exploatațiile de suine.(3) ANSVSA centralizează raportările efectuate de către DSVSA referitoare la rezultatele activităților privind identificarea și înregistrarea animalelor și a exploatațiilor.(4) ANSVSA alocă fiecărei DSVSA plaja de serii de numere care să fie la dispoziția acesteia, pentru îndeplinirea obligațiilor prevăzute la art. 34 lit. r) și s). (la 06-07-2011, Alin. (4) al art. 40 a fost modificat de pct. 45 al art. I din ORDINUL nr. 28 din 27 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 6 iulie 2011. )  +  Articolul 41Aprobarea mijloacelor de identificare utilizate pentru identificarea oficiala a animalelor în România(1) ANSVSA, în baza criteriilor tehnice aprobate prin ordin al președintelui acesteia, aprobă mijloacele de identificare ce vor putea fi utilizate pentru identificarea oficiala a animalelor în România.(2) ANSVSA va face publică lista actualizată a societăților comerciale care furnizează mijloace de identificare oficiale.  +  Articolul 42Obligațiile medicului veterinar oficial din postul de inspecție la frontieră în cazul importurilor de animalePentru fiecare transport de animale provenite din țările terțe, medicul veterinar oficial din postul de inspecție la frontieră are următoarele obligații:a) să verifice corespondența dintre documentele însoțitoare și identificarea animalelor, efectuând controalele prevăzute de legislația națională în vigoare;b) să nu permită intrarea în țară decât animalelor identificate și cu documente corespunzătoare.  +  Articolul 43Obligațiile medicului veterinar oficial din postul de inspecție la frontieră în cazul exporturilor de animale(1) În cazul exporturilor de animale, medicii veterinari oficiali din postul de inspecție la frontieră au următoarele obligații:a) să verifice identitatea animalelor și îndeplinirea de către acestea a cerințele prevăzute în prezenta normă sanitară veterinară;b) să păstreze o copie a certificatului de sănătate pentru export.(2) Medicul veterinar oficial din postul de inspecție la frontieră nu permite exportul pentru animalele care nu îndeplinesc cerințele prevăzute de prezentele norme metodologice.  +  Capitolul IX Prevederi finale  +  Articolul 44(1) În cazul în care trebuie să se înregistreze un număr mai mare de animale decât numărul de rânduri disponibile pe formularele din anexele nr. 3, 4 și 5, se utilizează formularul de continuare, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 6.(2) În cazul în care trebuie să se înregistreze două sau mai multe animale pentru formularul de mișcare se utilizează formularul de continuare, cu condiția ca acestea să fie eliberate doar pentru animalele care provin din aceeași exploatație și să aibă ca destinație comună aceeași exploatație, inclusiv abator, tabară de vară, stână sau centru de colectare.(3) În cazul utilizării formularului de continuare ca anexă la formularul de mișcare, noul proprietar al animalelor are obligația de a înmâna medicului veterinar de liberă practică împuternicit, în vederea înregistrării în SNIIA, o fotocopie a exemplarului albastru al tuturor formularelor de continuare preluate de la vechiul proprietar.(4) Formularele necesare activității de identificare și înregistrare a animalelor, tipărite anterior intrării în vigoare a prezentei norme sanitare veterinare, pot fi utilizate până la epuizarea stocului.(5) Anexele nr. 1-16 fac parte integrantă din prezenta normă sanitară veterinară. (la 06-07-2011, Alin. (5) al art. 44 a fost modificat de pct. 46 al art. I din ORDINUL nr. 28 din 27 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 6 iulie 2011. ) (6) Prezenta normă sanitară veterinară, cu excepția prevederilor art. 19, nu se aplică în cazul identificării și înregistrării suinelor din exploatațiile comerciale. (la 02-12-2010, Alin. (6) al art. 44 a fost modificat de pct. 2 al art. 24 din ORDINUL nr. 136 din 23 noiembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 2 decembrie 2010. )  +  Articolul 45Obligațiile deținătorilor de bovine referitor la pașaportul bovinei(1) În termen de 14 zile calendaristice de la data identificării și înregistrării în Baza națională de date a bovinei, deținătorul bovinei sau un împuternicit al acestuia, conform anexei nr. 16, solicită DSVSA, prin cererea prevăzută în anexa nr. 15, eliberarea pașaportului.(2) Abrogat. (la 18-08-2014, Alin. (2) al art. 45 a fost abrogat de lit. i) a art. 2 din ORDINUL nr. 96 din 22 iulie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 611 din 18 august 2014. ) (3) Abrogat. (la 18-08-2014, Alin. (3) al art. 45 a fost abrogat de lit. i) a art. 2 din ORDINUL nr. 96 din 22 iulie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 611 din 18 august 2014. ) (la 06-07-2011, Art. 45 a fost introdus de pct. 47 al art. I din ORDINUL nr. 28 din 27 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 6 iulie 2011. )  +  Anexa nr. 1la norma sanitară veterinarăINFORMAȚII MINIMEconținute de registrul exploatațieiRegistrul exploatației trebuie să cuprindă următoarele informații, actualizate la zi:a) date referitoare la exploatație:1. codul exploatației;2. adresa exploatației;3. numele și adresa deținătorului;4. tipul de producție;b) date referitoare la animalele din exploatație:1. codul unic de identificare al animalului;2. data nașterii;3. data identificării;4. sexul;5. rasa și genotipul, dacă se cunosc;6. ziua, luna și anul în care animalul a decedat în exploatație;7. informații despre orice înlocuire a crotaliilor auriculare;c) date referitoare la animalele nou-intrate în exploatație:1. codul unic de identificare al animalului;2. codul exploatației de la care animalele au fost transferate;3. data intrării;4. seria și numărul formularului/ documentului de mișcare;5. cod de înregistrare al mijlocitorului de afaceri cu animale vii;d) date referitoare la animalele care părăsesc exploatația:1. codul exploatației sau al abatorului de destinație;2. data plecării;3. seria și numărul formularului/ documentului de mișcare;4. numărul de înmatriculare al mijlocului de transport, inclusiv remorca;5. cod de înregistrare al mijlocitorului de afaceri cu animale vii;e) date referitoare la controlul autorității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor competente:1. în cazul exploatațiilor nonprofesionale, reprezentantul DSVSA parafează, ștampilează și semnează pe verso fiecare formular existent în registrul exploatației la data efectuării controlului, consemnând de asemenea și data efectuării acestuia;2. în cazul exploatațiilor comerciale și al exploatațiilor comerciale de tip A, registrul exploatației trebuie să prevadă și o rubrică unde reprezentantul DSVSA consemnează data efectuării controlului, unde semnează și aplică parafa/ștampila. (la 06-07-2011, Pct. 2 al lit. e) din anexa 1 a fost modificat de pct. 48 al art. I din ORDINUL nr. 28 din 27 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 6 iulie 2011. )  +  Anexa nr. 2la norma sanitară veterinarăINFORMAȚIIconținute de cartea/ cardul de exploatațieCartea/ cardul de exploatație conține cel puțin următoarele informații:a) codul exploatației;b) adresa exploatației;c) numele, prenumele/ denumirea și CNP/ CUI ale proprietarului exploatației;d) adresa proprietarului exploatației.  +  Anexa nr. 3la norma sanitară veterinarăFormularul de identificare - formularul 1 - este emis în 3 exemplare pe hârtie autocopiativă, în carnete de câte 50 de formulare, fiecare carnet având 150 de file, astfel:a) exemplarul 1 - albastru - este destinat DSVSA;b) exemplarul 2 - roșu - este destinat medicului veterinar de liberă practică împuternicit;c) exemplarul 3 - verde - este destinat proprietarului exploatației și reprezintă o componentă a registrului exploatației.  +  Anexa nr. 4la norma sanitară veterinarăFormularul de mișcare - formularul 2 - este emis în 3 exemplare pe hârtie autocopiativă, cu melanj fluorescent, în carnete de câte 50 de formulare, fiecare carnet având 150 de file, astfel:a) exemplarul 1 - albastru:1. matca este destinată medicului de liberă practică împuternicit în a cărui rază teritorială își desfășoară activitatea noul deținător al animalului;2. cuponul detașabil este destinat noului deținător al animalului;b) exemplarul 2 - roșu:1. matca este destinată medicului de liberă practică împuternicit emitent;2. cuponul detașabil este destinat medicului de liberă practică împuternicit emitent;c) exemplarul 3 - verde, matca și cuponul detașabil sunt destinate deținătorului animalului;  +  Anexa nr. 5la norma sanitară veterinarăFormularul de declarare eveniment - formularul 3 - este emis în 3 exemplare pe hârtie autocopiativă, cu melanj fluorescent, în carnete de câte 50 de formulare, fiecare carnet având 150 de file, astfel:a) exemplarul 1 - albastru - este destinat DSVSA;b) exemplarul 2 - roșu - este destinat medicului veterinar de liberă practică împuternicit;c) exemplarul 3 - verde - este destinat deținătorului animalului.  +  Anexa nr. 6la norma sanitară veterinarăFormularul de continuare - formularul 4 - este emis în 3 exemplare pe hârtie autocopiativă, cu melanj fluorescent, în carnete de câte 50 de formulare, fiecare carnet având 150 de file, astfel:a) exemplarul 1 - albastru - este destinat DSVSA sau noului deținător al animalului, în cazul în care reprezintă anexă la formularul de identificare, formularul de mișcare sau la formularul de declarare eveniment;b) exemplarul 2 - roșu - este destinat medicului veterinar de liberă practică împuternicit;c) exemplarul 3 - verde - este destinat deținătorului animalelor și reprezintă o componentă a registrului exploatației.  +  Anexa nr. 7la norma sanitară veterinarăNOTE:1. Pașaportul pentru animalele din specia bovine - formularul 5 - este emis într-un exemplar și este destinat deținătorului de animale.2. Pașaportul pentru animalele din specia bovine se tipărește de către DSVSA pe hârtie laser-copier - 160g/mp.3. Pașaportul pentru animalele din specia bovine se marchează în colțul din dreapta sus, înainte de serie, cu timbru sec cu diametrul exterior de 30 mm, în care se înscriu: ANSVSA, iar central DSVSA și abrevierea județului.4. În secțiunea D la punctele 1-5 rubrica destinată medicului veterinar nu va fi semnată și parafată de acesta în cazul animalelor din exploatațiile comerciale sau al celor ai căror deținători au ales să își efectueze singuri activitatea de identificare sau prin intermediul asociațiilor înregistrate legal. Pe aceste pașapoarte vor completa doar deținătorii animalelor.-----------Anexa 7 a fost înlocuită cu anexa 1 din ORDINUL nr. 28 din 27 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 6 iulie 2011, conform pct. 49 al art. I din același act normativ.  +  Anexa nr. 8la norma sanitară veterinarăSeria X Nr. 0.000.001 Nr. anexe []La mișcarea animalelor între două exploatații deținătorii animalelor au următoarele obligații:1. În termen de 7 zile de la achiziționarea sau încredințarea oricăror animale din speciile bovine, ovine, caprine și suine, proprietarul exploatației sau deținătorul animalelor notifică prezența animalelor în exploatație medicului veterinar de liberă practică împuternicit.2. În cazul vânzării animalelor, cu excepția suinelor, direct din exploatația nonprofesională către o exploatație comercială, exploatație comercială de tip A sau un mijlocitor de afaceri pentru animale vii, deținătorul animalelor predă medicului veterinar împuternicit exemplarul negru al documentului de mișcare, completat și semnat de deținător, la predarea animalelor către noii deținători.3. În cazul cumpărării animalelor de la o exploatație comercială, exploatație comercială de tip A sau un mijlocitor de afaceri cu animale vii, noul deținător păstrează și arhivează în registrul exploatației exemplarul albastru al documentului de mișcare și predă medicului veterinar de liberă practică împuternicit exemplarul negru al acestui document, în cel mult 7 zile de la intrarea animalelor în exploatație.4. Pentru animalele din specia bovine, noul deținător de animale are obligația de a solicita înregistrarea mișcării și în pașaportul bovinei, în cazul în care această mișcare are ca rezultat schimbarea deținătorului sau a exploatației.5. În cazul în care animalul care a ieșit către exploatații de tip târguri de animale vii, baze de achiziții pentru animale vii sau expoziții de animale vii s-a întors în exploatația de origine, deținătorul acestuia are obligația de a notifica medicul veterinar de liberă practică împuternicit, prin predarea către acesta a exemplarului negru al documentului de mișcare.6. Proprietarul exploatației are obligația de a reține, de a păstra și de a arhiva în registrul exploatației exemplarele verzi și albastre ale documentelor de mișcare, pentru animalele care au fost și/sau sunt în exploatație, după caz.7. În vederea monitorizării mișcării animalelor, deținătorul acestora are obligația de a prezenta organelor de control și inspecție sanitar-veterinară documentele de însoțire ale animalelor, pe parcursul mișcării acestora.8. În cazul în care încredințarea animalelor se face către un mijlocitor de afaceri cu animale vii, în documentul de mișcare se va completa codul de înregistrare al acestuia.9. Proprietarii exploatațiilor de suine de tip A sau proprietarii exploatațiilor nonprofesionale de suine, când achiziționează suine, provenite din exploatațiile comerciale industriale, identificate cu codul de marcare alocat exploatației respective, au obligația să notifice acest lucru medicului veterinar de liberă practică împuternicit, solicitând totodată identificarea animalelor cu crotalii imprimate cu coduri unice individuale și înregistrarea lor în baza națională de date.Anexa nr. .......la Documentul de mișcare cu seria .......... și nr. ...........
  Nr. crt. Cod de identificare Nr. crt. Cod de identificare Nr. crt. Cod de identificare Nr. crt. Cod de identificare
  Semnătura deținătorului ..................
  -----------Anexa 8 a fost înlocuită cu anexa 2 din ORDINUL nr. 28 din 27 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 6 iulie 2011, conform pct. 50 al art. I din același act normativ.
   +  Anexa nr. 9la norma sanitară veterinarăREGISTRU PENTRU NOTIFICĂRILE PROPRIETARILOR
  Nr. crt. Nume proprietar Cod exploatațieTip eveniment Specia Nr. de animale Data notificării Semnătura proprietarData estimativă de răspuns la notificare
  Registrul pentru notificările proprietarilor este întocmit de fiecare medic veterinar de liberă practică împuternicit, respectând modelul prezentat; fiecare foaie este numerotată și are aplicată ștampila circumscripției sanitar-veterinare zonale; pe coperta registrului de notificări este înscris numărul de înregistrare din evidența existentă la circumscripția sanitar-veterinară zonală în a cărei rază teritorială se găsește circumscripția sanitar-veterinară de asistență.Registrul pentru notificările proprietarilor trebuie pus la dispoziția proprietarilor de exploatații și deținătorilor de animale, zilnic, la sediul circumscripției sanitar-veterinare de asistență sau în alt loc cu privire la care deținătorii au fost înștiințați de medicul veterinar de liberă practică împuternicit.
   +  Anexa nr. 10la norma sanitară veterinarăCEREREde acordare a dreptului de utilizator SNIIA pentru unitățiSubsemnatul ____________, CNP [][][][][][][][][][][][][], posesor al BI/CI seria ____, nr. ______, eliberat de __________ la data de ______, cu domiciliul în (adresa completă) ________________, în calitate de proprietar/ reprezentat legal al exploatației RO [][][][][][][][][][] cu sediul în (adresa completă) ______________, solicit acordarea dreptului de utilizator SNIIA, în vederea operării datelor referitoare la identificarea și înregistrarea animalelor.Declar pe proprie răspundere că am luat cunoștință de prevederile Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 40/2010 privind aprobarea Normei sanitare veterinare pentru implementarea procesului de identificare și înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor și bovinelor.Anexez la prezenta următoarele documente:
  Nr. crt. Documente necesare acordării dreptului de utilizator SNIIA Depus (da/nu)
  1.Copie a certificatului de înregistrare de la Oficiul RegistruluiComerțului
  2.Copie după BI/ CI a solicitantului
  3.Copie după CI/ BI persoanei desemnate să opereze date în SNIIA pentru animalele din exploatație
  4.Copie a cardului de exploatație sau documentul eliberat de DSVSA la înregistrarea exploatației în RNE care conține codul exploatației și datele proprietarului exploatației.
  Data: SOLICITANT;_________________ ______________________Numele și prenumele în clar(Semnătura, ștampila)
   +  Anexa nr. 11la norma sanitară veterinarăCEREREde acordare a dreptului de utilizatorSNIIA pentru asociațiile înregistrate legalSubsemnatul _______________, CNP [][][][][][][][][][][][][], posesor al BI/ CI seria ____, nr. _____, eliberat de ____________ la data de ______, cu domiciliul în (adresa completă) ___________, în calitate de reprezentat legal al ASOCIAȚIEI _________ cu sediul în (adresa completă) _________, solicit acordarea dreptului de utilizator SNIIA, în vederea operării datelor referitoare la identificarea și înregistrarea animalelor.Declar pe proprie răspundere că am luat cunoștință de prevederile Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 40/2010 privind aprobarea Normei sanitare veterinare pentru implementarea procesului de identificare și înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor și bovinelor.Menționez faptul că, persoanele desemnate ca operator de date în SNIIA sunt:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Anexez la prezenta următoarele documente:
  Nr. crt. Documente necesare acordării dreptului de utilizator SNIIA Depus (da/nu)
  1.Copia documentului de înscriere a asociației în Registrul asociațiilor și fundațiilor
  2.Copia actului constitutiv
  3.Copia statutului asociației
  4.Copie după BI/ CI a solicitantului
  5.Copie după BI/ CI ale persoanei/ persoanelor desemnate să opereze date în SNIIA
  6.Documentul legalizat prin care se atestă împuternicirea din partea proprietarului exploatației nonprofesionale de a efectua activitatea de înregistrare a animalelor către respectiva asociație
  7.Copie a cardului de exploatație sau formularul de identificare, care conține codul exploatației și datele proprietarului exploatației nonprofesionale pentru care se solicită accesul în SNIIA
  8.Documentul din care reiese distribuirea, pentru fiecare operatorde date în SNIIA menționat în cerere, a codurilor exploatațiilornonprofesionale pentru care va avea drept de înregistrare a animalelor
  Data: SOLICITANT;_________________ ______________________Numele și prenumele în clar(Semnătura, ștampila)
   +  Anexa nr. 12la norma sanitară veterinarăCEREREDE ÎNREGISTRARE CA MIJLOCITOR DE AFACERI CU ANIMALE VIISubscrisa ______________, CUI _______, cu sediul în (adresa completă) ___________ înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. __________, cod fiscal _________telefon / fax ________, solicit prin intermediul reprezentantului legal, domnul/ doamna ____________, CNP [][][][][][][][][][][][][], posesor al BI/ CI seria ___, nr._____, eliberat de ________, la data de ______, înregistrarea ca mijlocitor de afaceri cu animale vii.Declar pe proprie răspundere că am luat cunoștință de prevederile Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 40/2010 privind aprobarea Normei sanitare veterinare pentru implementarea procesului de identificare și înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor și bovinelor.Anexez la prezenta cerere următoarele documente:
  Nr. crt. Documente necesare înregistrării ca mijlocitor de afaceri cu animale vii Depus (da/nu)
  1.Copie a certificatului de înregistrare de la Oficiul RegistruluiComerțului
  2.Copie a documentului prin care se evidențiază că desfășurăm activități prevăzute de codul 342 din C.O.R.
  3.Copie după BI/ CI al reprezentantului legal
  4.Copia documentului doveditor că dețin în proprietate sau prin contract de închiriere un mijloc de transport autorizat/ înregistrat de DSVSA pentru transportul animalelor vii
  5.Copie a certificatului de înregistrare/autorizare sanitară veterinară emis de DSVSA pentru mijlocul de transport
  6.Copie a contractului încheiat cu unitatea neutralizare a subproduselor de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman, autorizată sanitar - veterinar
  7.Copie a autorizației sanitar-veterinare a unității proprii de neutralizare.
  Data: REPREZENTANT LEGAL:_________________ ______________________Numele și prenumele în clar(Semnătura, ștampila)
   +  Anexa nr. 13la norma sanitară veterinară[SIGLA ANSVSA]AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELORDIRECȚIA SANITAR-VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR___________________________________________DOCUMENTDE ÎNREGISTRARE A MIJLOCITORILOR DE AFACERI CU ANIMALE VIINr. ______ din ______Având în vedere cererea și documentația înregistrate cu nr. ________ din ________ la Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor ______________ de către ____________ CUI ___________, cu sediul în (adresa completă) __________________, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. ___________, cod fiscal ________, telefon /fax _________, prin intermediul reprezentantului legal, domnul/ doamna ____________, CNP [][][][][][][][][][][][][], BI/ CI seria ___ nr. ______,ținând cont de prevederile art. 7 din Norma sanitară veterinară, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 40/2010 privind aprobarea Normei sanitare veterinare pentru implementarea procesului de identificare și înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor și bovinelor.Directorul Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor ___________________________DECIDE:Înregistrarea sanitar-veterinară ca mijlocitor de afaceri cu animale vii a _________________________, cu codul RO [][][][][][][][][][].DIRECTOR,Numele și prenumele în clar(Semnătura, ștampila)  +  Anexa nr. 14la norma sanitară veterinarăCEREREde acordare a dreptului de utilizator al Sistemului național de identificare și înregistrare a animalelor (SNIIA)Subsemnatul, .................., CNP .................., posesor al BI/CI seria ........ nr. ..........., eliberat(ă) de ................. la data de ............., cu domiciliul în ....../(adresa completă)......, solicit acordarea dreptului de utilizator al SNIIA, în vederea operării datelor referitoare la identificarea și înregistrarea animalelor în exploatația/exploatațiile: ..............................., pentru care am fost împuternicit de către proprietarii acesteia/acestora.Declar pe propria răspundere că am luat cunoștință de prevederile Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 40/2010 privind aprobarea Normei sanitare veterinare pentru implementarea procesului de identificare și înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor și bovinelor, cu modificările și completările ulterioare.Anexez la prezenta următoarele documente:
  Nr. crt. Documente necesare acordării dreptului de utilizator al SNIIA Depus (da/nu)
  1. Copie de pe BI/CI personal(ă)
  2. Copia actului constitutiv ── în cazul persoanelor fizice autori-zate și al persoanelor juridice
  3. Documentul legalizat prin care se atestă împuternicirea din partea proprietarului exploatației în vederea operării datelor referitoare la identificarea și înregistrarea animalelor exploa-tațiilor de către respectivul utilizator al SNIIA
  4. Copie de pe cardul de exploatație sau formularul de identifica- re, prevăzut în anexa nr. 3, care conține codul exploatației și datele proprietarului exploatației pentru care se solicită accesul în SNIIA
  5. Copie de pe documentele de identitate ale persoanei desemnate cuatribuții de acces și editare de date în SNIIA, care devine operator de date pentru înregistrarea animalelor în exploatați- ile pentru care are atribuții de acces și editare de date în SNIIA
  Data Solicitant, ............ .......(numele și prenumele în clar) (semnătura și ștampila)....... (la 06-07-2011, Anexa 14 a fost introdusă de pct. 51 al art. I din ORDINUL nr. 28 din 27 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 6 iulie 2011, având conținutul prevăzut în anexa 3 din același act normativ. )
   +  Anexa nr. 15la norma sanitară veterinarăCEREREde eliberare a pașaportului individual pentru animalele din specia bovineSubsemnatul, .............., CNP ................., posesor al BI/CI seria ........ nr. ..........., eliberat(ă) de ................. la data de ........., cu domiciliul în ......../(adresa completă)......., solicit eliberarea pașaportului individual (pașaport nou─emis sau pașaport duplicat) pentru bovina/bovinele:
     
     
     
     
     
     
  deținute de ..................., cu domiciliul în ....../(adresa completă) ............., în exploatația RO ..........................Declar pe propria răspundere că depun la prezenta cerere următoarele:1. copie de pe BI/CI al/a solicitantului;2. dovada că sunt:a) deținătorul bovinelor (copie de pe cardul exploatației în care sunt deținute animalele, copie de pe F1, formular/document de mișcare, formular de declarare eveniment - pe baza căruia DSVSA să poată verifica în Baza națională de date înregistrarea animalului și locația acestuia);b) împuternicit de deținătorul bovinelor să ridic pașapoartele;3. copie de pe BI/CI al/a celui ce m-a împuternicit să ridic pașapoartele și documentul prin care atest faptul că bovinele pentru care solicit eliberarea pașapoartelor sunt deținute de către cel care m-a împuternicit să ridic pașapoartele (copie de pe cardul exploatației în care sunt deținute animalele, copie de pe F1, formular/document de mișcare, formular de declarare eveniment - pe baza căruia DSVSA să poată verifica în Baza națională de date înregistrarea animalului și locația acestuia).NOTE:1. Împuternicirea menționată la pct. 2 lit. b), al cărei model este prevăzut în anexa nr. 16 la norma sanitară veterinară, se va depune doar în condițiile în care cel ce solicită eliberarea pașapoartelor nu este deținătorul bovinelor, ci o rudă sau un vecin a/al acestuia, în cazul exploatațiilor nonprofesionale, sau delegat al acestuia, în cazul persoanelor juridice.2. Documentul prevăzut la pct. 3 se va depune doar în condițiile în care cel ce solicită eliberarea pașapoartelor este o rudă sau un vecin a/al acestuia, în cazul exploatațiilor nonprofesionale, sau delegat al acestuia, în cazul persoanelor juridice.Data Semnătura solicitantului............ ............................. (la 06-07-2011, Anexa 15 a fost introdusă de pct. 51 al art. I din ORDINUL nr. 28 din 27 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 6 iulie 2011, având conținutul prevăzut în anexa 4 din același act normativ. )
   +  Anexa nr. 16la norma sanitară veterinarăÎMPUTERNICIREpentru ridicarea pașaportului bovineiSubsemnatul, .........., CNP ............, posesor al BI/CI seria .......... nr. ..........., eliberat(ă) de ................. la data de .........., cu domiciliul în ................................................, în calitate de deținător al bovinei/bovinelor:
     
     
     
     
     
     
  îl împuternicesc pe .............., CNP .................., posesor al BI/CI seria ........... nr. ........., eliberat(ă) de ........ la data de ........, domiciliat în .............., în calitate de ....................., să ridice de la sediul DSVSA ........................................ pașapoartele bovinei/bovinelor înscrise în prezenta.Menționez că depun la prezenta cerere copie de pe BI/CI personal(ă), precum și copie de pe BI/CI al/a împuternicitului.Data Semnătura............. .................. (la 06-07-2011, Anexa 16 a fost introdusă de pct. 51 al art. I din ORDINUL nr. 28 din 27 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 6 iulie 2011, având conținutul prevăzut în anexa 5 din același act normativ. )