NORME METODOLOGICE din 11 martie 2015de aplicare a prevederilor Legii nr. 101/2014 privind măsuri de reglementare a depozitării semințelor de consum și a regimului certificatelor de depozit pentru acestea
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 26 martie 2015  Notă
  Aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 169 din 11 martie 2015, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 202 din 26 martie 2015.
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Prezentele norme metodologice, denumite în continuare norme, reglementează punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 101/2014 privind măsuri de reglementare a depozitării semințelor de consum și a regimului certificatelor de depozit pentru acestea, denumită în continuare lege.  +  Articolul 2Domeniile de reglementare ale prezentelor norme se referă la:a) regimul licențelor de depozit;b) depozitarea semințelor de consum;c) regimul certificatelor de depozit în forma materială;d) schema de garantare a finanțărilor pe baza certificatelor de depozit în forma materială;e) stabilirea contravențiilor la lege și a sancțiunilor care se aplică.  +  Capitolul II Licența de depozit  +  Articolul 3Licența de depozit se acordă de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, denumit în continuare ministerul de resort, la solicitarea operatorilor economici care au în proprietate unul sau mai multe depozite autorizate potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței pe filiera cerealelor și a produselor procesate din cereale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 225/2006, cu modificările și completările ulterioare, și desfășoară activități de depozitare a semințelor de consum.  +  Articolul 4Licența de depozit se acordă după verificarea modului de îndeplinire a condițiilor de performanță tehnică prevăzute în anexa nr. 2 și a condițiilor financiare prevăzute în anexa nr. 3.  +  Articolul 5(1) Operatorii economici prevăzuți la art. 4 alin. (2) din lege solicită acordarea licenței, distinct pentru fiecare depozit, printr-o cerere scrisă, după modelul prevăzut în anexa nr. 1, care se depune prin delegat sau prin poștă la Biroul unic din cadrul ministerului de resort.(2) Cererile de licență se înregistrează separat într-un registru de către secretariatul Comisiei pentru acordarea licențelor de depozit, denumită în continuare Comisia.(3) În termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererilor, secretariatul Comisiei transmite operatorilor economici care solicită acordarea licenței o notificare prin care sunt informați că pot contacta una dintre entitățile mandatate prevăzute de art. 3 lit. n) din lege, denumite în continuare entități mandatate, pentru inițierea acțiunii de verificare și certificare a condițiilor financiare și tehnice pentru depozitele care au depus cereri de acordare a licenței.(4) Administratorul depozitului are obligația să facă dovada că persoana juridică îndeplinește condițiile de funcționare prevăzute de legislația specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecției mediului și protecției muncii, în conformitate cu prevederile Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice, cu modificările și completările ulterioare. De asemenea, la data verificării de către entitățile mandatate a modului de îndeplinire a condițiilor financiare și tehnice, administratorul este obligat să prezinte contractul de asigurare a semințelor de consum depozitate, după caz, și dovada plății primelor de asigurare la zi.(5) Certificatul de atestare fiscală al depozitarului eliberat în condițiile prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, din care să rezulte că nu înregistrează obligații fiscale administrate de Agenția Națională de Administrare Fiscală, precum și certificatul de cazier fiscal eliberat în condițiile prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea și funcționarea cazierului fiscal, republicată, cu modificările și completările ulterioare, din care să rezulte că nu au fost săvârșite fapte sancționate de legile fiscale, financiare, vamale, precum și de cele care privesc disciplina financiară, inactivitatea fiscală și atragerea răspunderii solidare, prevăzute în anexa nr. 3, se solicită organului fiscal competent din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală de către secretariatul Comisiei, în condițiile art. 61 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Procedura privind solicitarea acestor documente și transmiterea acestora se stabilește pe bază de protocol care se aprobă prin ordin comun al ministrului finanțelor publice și al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.(6) Entitatea mandatată aleasă de solicitant verifică caracteristicile tehnice ale depozitului, operațiunile din fluxul tehnologic, modul în care sunt verificați și controlați parametrii de calitate, utilajele și instalațiile tehnologice din dotare, precum și modul de îndeplinire a condițiilor financiare, întocmind, în termen de 5 zile lucrătoare de la finalizarea controlului, un raport de audit care va fi pus la dispoziția Comisiei.(7) În desfășurarea activității, entitatea desemnată verifică și consemnează în raportul de audit modul de îndeplinire a condițiilor de performanță tehnică cuprinse în lista prevăzută în anexa nr. 2, precum și modul de îndeplinire a condițiilor financiare cuprinse în lista prevăzută în anexa nr. 3.(8) În termen de 5 zile de la încheierea raportului de audit, entitatea desemnată în acest scop depune raportul de audit la ministerul de resort, respectiv la secretariatul Comisiei.  +  Articolul 6(1) Secretariatul Comisiei înregistrează documentația remisă de entitatea desemnată, analizează dosarul cuprinzând cererea de eliberare a licenței și documentația aferentă depusă, precum și raportul de audit și întocmește un referat de prezentare a dosarului în termen de 3 zile lucrătoare de la data înregistrării. După caz, aceasta poate solicita completarea documentației prevăzute la art. 5 alin. (4).(2) În termen de 5 zile lucrătoare de la data întocmirii referatului de prezentare a dosarului, secretariatul Comisiei convoacă întrunirea Comisiei pentru analizarea și pronunțarea cu privire la acordarea licenței sau respingerea cererii.(3) După luarea deciziei de către Comisie, în termen de 3 zile lucrătoare, secretariatul Comisiei înștiințează în scris depozitarul asupra celor decise sau cu privire la măsurile de remediere necesare pentru îndeplinirea condițiilor de licențiere.(4) În cazul aprobării solicitării, în termen de 3 zile lucrătoare, Comisia propune ministerului de resort acordarea licenței de depozit și eliberarea acesteia, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4.(5) În cazul respingerii cererii de eliberare a licenței de depozit, depozitarul poate contesta decizia, în termen de 10 zile de la primirea comunicării potrivit alin. (3), printr-o contestație motivată, care se va depune la Biroul unic de la ministerul de resort.(6) Contestația se analizează de către Comisia de contestații care se constituie prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.(7) Comisia de contestații comunică decizia finală petentului în termen de 10 zile de la data înregistrării contestației la Biroul unic de la ministerul de resort.(8) Decizia finală poate fi contestată în condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.(9) În cazul în care unui depozitar i-a fost respinsă definitiv cererea de eliberare a licenței, acesta se poate adresa cu o nouă cerere după ce a luat măsurile de remediere a deficiențelor tehnice constatate și face dovada îndeplinirii condițiilor tehnice și financiare.  +  Articolul 7(1) Depozitarul poate solicita retragerea propriei licențe de depozit printr-o cerere scrisă, înaintată Comisiei pentru acordarea licențelor de depozit, care se depune la Biroul unic de la ministerul de resort, cu înștiințarea prealabilă, cu cel puțin 15 zile înaintea solicitării de retragere a licenței, a finanțatorilor, dacă este cazul unui depozitar deponent finanțat prin credite acordate de instituții financiare.(2) Depozitarul poate solicita Comisiei modificarea licenței în cazul în care dorește o extindere sau restrângere a capacității de depozitare pentru care a fost licențiat, cu înștiințarea prealabilă cu cel puțin 15 zile înaintea solicitării de modificare a licenței, a finanțatorilor, dacă este cazul unui depozitar deponent finanțat prin credite acordate de instituții financiare.(3) Orice modificare a capacității de depozitare pentru care există licență de depozit sau modificare privind titularul licenței de depozit atrage anularea licenței vechi și emiterea uneia noi, în condițiile legii.(4) Structura cu atribuții privind depozitarea din cadrul direcției tehnice de specialitate din ministerul de resort, care asigură și secretariatul Comisiei, are obligația de a deschide un registru de evidență pentru licențele eliberate, suspendate, anulate sau expirate, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 5.(5) Depozitarul este obligat să afișeze licența într-un loc vizibil la sediul depozitului licențiat, în spațiile destinate relației cu publicul.(6) În caz de pierdere, distrugere sau furt al licenței, depozitarul poate solicita Comisiei eliberarea unui duplicat al acesteia.(7) Duplicatul licenței se eliberează pe baza unei cereri și a declarației pe propria răspundere referitoare la împrejurarea în care s-a produs pierderea, distrugerea sau furtul acesteia, în termen de 30 de zile de la data la care s-a făcut publică, în două ziare de circulație națională, pierderea, distrugerea sau furtul acesteia.  +  Articolul 8(1) Entitățile mandatate verifică periodic spațiile de depozitare care dețin licențe de depozit cu privire la modul de respectare a condițiilor/obligațiilor care au condus la acordarea licențelor.(2) În termen de 5 zile lucrătoare de la finalizarea verificărilor, entitățile mandatate consemnează rezultatul verificărilor în rapoarte care se înaintează în termen de 3 zile lucrătoare ministerului de resort, Comisiei, administratorului, fondurilor de garantare și instituțiilor de credit sau instituțiilor financiare nebancare care au acordat credite, precum și burselor care dețin în portofoliu contracte pe bază de certificate de depozit.(3) Pe baza concluziilor și propunerilor cuprinse în rapoartele întocmite ca urmare a verificărilor, precum și a punctului de vedere exprimat în scris Comisiei de către depozitarul în cauză, Comisia analizează aplicarea măsurilor de remediere a deficiențelor constatate, de suspendare sau anulare a licenței de depozit, după caz, și propune ministerului de resort menținerea/suspendarea/anularea licenței de depozit.(4) Suspendarea licenței de depozit se poate dispune dacă se constată, pe baza concluziilor și propunerilor cuprinse în rapoartele întocmite ca urmare a verificărilor, următoarele:a) neîndeplinirea condițiilor tehnice existente la data acordării licenței;b) neîndeplinirea condițiilor financiare care au stat la baza acordării licenței;c) neexistența contractelor de asigurare împotriva factorilor naturali și de risc, pentru spațiile de depozitare și pentru semințele de consum depozitate, în conformitate cu prevederile art. 15 din lege;d) nepăstrarea în condițiile de calitate și cantitate a semințelor de consum pentru care s-au eliberat certificate de depozit în depozitele pentru care s-a acordat licența;e) nefurnizarea informațiilor și/sau a documentelor referitoare la licențiere, specificate în prezentele norme, solicitate de structurile/entitățile mandatate și nefacilitarea accesului acestora în toate încăperile/celulele depozitului licențiat;f) neafișarea licenței de depozit și a tarifului de depozitare practicat, într-un loc vizibil, în spațiile destinate relației cu publicul;(5) Suspendarea durează până la remedierea deficiențelor care au determinat-o, dar nu mai mult de 6 luni.(6) Anularea licenței de depozit se poate dispune dacă se constată, pe baza concluziilor și propunerilor cuprinse în rapoartele întocmite ca urmare a verificărilor, următoarele:a) transmiterea de date și informații voit eronate privind respectarea condițiilor tehnice și/sau financiare;b) eliberarea unei noi licențe pentru o capacitate de depozitare extinsă sau restrânsă ori atunci când se modifică datele de identificare ale deținătorului legal;c) intrarea depozitarului în procedura falimentului;d) depozitarul emite fără acoperire un certificat de depozit;e) depozitarul nu a remediat deficiențele în termen de 6 luni de la suspendarea licenței;f) eliberarea certificatelor de depozit pentru o cantitate de semințe de consum ce depășește capacitatea de depozitare înscrisă în licență;(7) Decizia finală privitoare la suspendarea/anularea unei licențe de depozit se comunică de către Comisie, în termen de 3 zile lucrătoare de la emiterea acesteia, atât depozitarului în cauză, cât și tuturor părților implicate, respectiv administratorului, fondurilor de garantare și instituțiilor de credit sau instituțiilor financiare nebancare.(8) Depozitarul poate contesta decizia, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea comunicării, printr-o contestație motivată, care se va depune la Biroul unic de la ministerul de resort.(9) Contestația se analizează de către Comisia de contestații care, în termen de 10 zile lucrătoare de la înregistrarea contestației la Biroul unic de la ministerul de resort, comunică decizia finală petentului.(10) Decizia finală poate fi contestată în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 9Depozitarul are obligația ca, în termen de 5 zile de la rămânerea definitivă a deciziei de suspendare sau de anulare a licenței, să predea licența Comisiei, să afișeze decizia într-un loc vizibil în spațiile destinate relației cu publicul, la sediul depozitului în cauză, și să anunțe, în termen de 7 zile de la data suspendării sau anulării licenței, după caz, toți deținătorii de certificate de depozit eliberate de acesta.  +  Capitolul III Depozitarea semințelor de consum  +  Articolul 10Despăgubirile încasate de depozitari pe seama contractelor de asigurare a semințelor de consum se utilizează în integralitate pentru plata contravalorii semințelor depuse de către deponenți, proporțional cu cantitățile de semințe depuse, iar aceștia pot transmite, în condițiile legii, drepturile rezultate din despăgubiri către finanțatori. Aceleași dispoziții se aplică și în cazul în care depozitarii au și calitate de deponenți.  +  Articolul 11(1) Depozitarul va păstra semințele de consum corespunzător gradului înregistrat pentru fiecare certificat de depozit emis.(2) Pe perioada depozitării semințelor de consum, scăzămintele și perisabilitatea pentru acestea se stabilesc în conformitate cu normele tehnice prevăzute în anexa nr. 6.(3) Depozitarul are obligația să asigure toate măsurile necesare pentru ca stocurile de semințe de consum depuse de un deponent în baza contractului de depozit să fie restituite în cantitatea și calitatea corespunzătoare gradului atribuit la recepția acestora.(4) Este interzisă comercializarea de către depozitarul licențiat a semințelor de consum pentru care au fost emise certificate de depozit, fără acordul scris al deținătorului legal al acestor certificate.  +  Articolul 12Activitatea de gradare se efectuează la toate punctele de recepție a semințelor de consum, în condițiile legii, de către gradatori autorizați prin acordarea unei licențe de gradator, în conformitate cu prevederile Sistemului național de gradare a semințelor de consum.  +  Capitolul IV Regimul certificatelor de depozit în forma materială  +  Articolul 13(1) Depozitarii care dețin stocuri de semințe de consum în baza unui contract de depozit sau în nume propriu, aflate în spații de depozitare pentru care s-a emis licență de depozit, pot solicita administratorului eliberarea de certificate de depozit în conformitate cu prevederile legii și ale prezentelor norme.(2) Formularul-tip al certificatului de depozit se realizează cu respectarea prevederilor art. 25 alin. (2) din lege și este prevăzut în anexa nr. 7a) pentru certificatul de depozit la purtător, anexa nr. 7b) pentru certificatul de depozit la ordin și în anexa nr. 7c) pentru certificatul de depozit care rămâne la emitent.(3) Certificatul de depozit prevăzut în anexele nr. 7a) și 7b) se eliberează de către depozitar deponentului pentru stocul de semințe de consum predate, iar certificatul de depozit prevăzut în anexa nr. 7c) se păstrează de către depozitar.  +  Articolul 14(1) Regimul de evidență și utilizare a certificatelor de depozit se organizează și se gestionează de un administrator desemnat, în condițiile legii, de ministerul de resort, pe bază de criterii obiective, transparente și nediscriminatorii, care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (2) din lege.(2) Contribuțiile prevăzute la art. 22 alin. (5) din lege se stabilesc prin acordul părților și sunt prevăzute în contractul încheiat între administrator și depozitarul care solicită certificate de depozit.(3) Administratorul va preda certificatele de depozit depozitarilor licențiați, la cererea acestora, pe baza licenței de depozit și a procesului-verbal de predare-primire încheiat cu aceștia.  +  Articolul 15Depozitarii eliberează certificate de depozit, în limita a maximum 90% din cantitatea de semințe de consum predată spre depozitare de către deponenți sau a stocului de semințe de consum proprii.  +  Articolul 16(1) Depozitarul organizează și gestionează, pe suport hârtie și în format electronic, Registrul de evidență a certificatelor de depozit, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 8.(2) Depozitarul este obligat să înscrie în Registrul de evidență a certificatelor de depozit aflat la dispoziția sa înregistrări complete referitoare la certificatele de depozit eliberate, anulate sau necompletate, inclusiv cantitățile de semințe de consum depozitate, și apoi să le comunice administratorului în termen de 3 zile lucrătoare de la data emiterii/anulării acestora, pentru a fi înregistrate în Registrul special de evidență a certificatelor de depozit, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 9.(3) Deponentul este obligat să transmită în 3 zile depozitarului și acesta, la rândul său, administratorului, pentru înscrierea, atât în Registrul de evidență a certificatelor de depozit, cât și în Registrul special al certificatelor de depozit, a oricărei modificări privind deținerea certificatelor de depozit aflate în proprietate.  +  Capitolul V Schema de garantare a finanțărilor pe baza certificatelor de depozit în forma materială  +  Articolul 17(1) Sumele necesare pentru acordarea de garanții, potrivit prevederilor art. 33 din lege, se alocă de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale în limitele bugetului aprobat, cu respectarea angajamentelor bugetare anuale, la solicitarea fondurilor de garantare, cu avizul prealabil al Direcției de specialitate din cadrul ministerului de resort.(2) Sumele alocate sunt virate în contul fondurilor de garantare la solicitarea acestora, pe măsură ce există solicitări de garantare din partea beneficiarilor.(3) Prin convențiile încheiate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale cu fondurile de garantare se stabilesc, de asemenea, obligațiile părților semnatare și normele de lucru.(4) Sumele puse la dispoziția fondurilor de garantare de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, aferente plafonului de garantare, se plasează în condițiile legii la instituții financiare în cele mai bune condiții de dobândă și siguranță de pe piață de către o comisie constituită la nivelul fondurilor de garantare împreună cu reprezentantul Direcției de specialitate din cadrul ministerului de resort.(5) Lista comisioanelor de garantare practicate de fondurile de garantare este prevăzută în anexa nr. 10.(6) Pentru întreprinderile nou-înființate și/sau cele care nu beneficiază de evaluări ale performanței financiare realizate de cele 3 agenții internaționale de rating specificate în anexa nr. 10, stabilirea nivelului comisioanelor de garantare se face prin utilizarea modelelor interne de rating ale instituțiilor de credit și/sau instituțiilor financiare nebancare sau ale altor instituții implicate în schema de garantare și trebuie să reflecte în mod adecvat capacitatea de plată a debitorului, precum și riscul asociat acestuia.(7) În sensul prevederilor alin. (6), o întreprindere este considerată nou-înființată dacă este înființată în anul depunerii cererii de finanțare sau dacă nu a înregistrat activitate până în anul depunerii cererii de finanțare.(8) În situația garanțiilor existente în sold și în cazul beneficiarilor încadrați de către instituțiile de credit și/sau instituțiile financiare nebancare într-o categorie de rating pentru care nu se pot acorda garanții, comisionul de garantare practicat pentru acest beneficiar în anul următor are valoarea maximă prevăzută în lista din anexa nr. 10.  +  Articolul 18(1) Plafonul de garantare constituit potrivit art. 34 alin. (7) din lege se utilizează de către fondurile de garantare pentru acordarea de garanții potrivit prevederilor art. 33 din lege, următorilor beneficiari:a) IMM-urilor definite conform prevederilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare;b) altor beneficiari care nu pot prezenta instituțiilor de credit suficiente garanții conform cerințelor din normele proprii de creditare ale acestora.(2) Asumarea riscului de către fondurile de garantare se face proporțional pe măsura acordării și rambursării creditului, potrivit graficului de eșalonare a creditului și de efectuare a plăților.(3) Valoarea garanției se reduce cu suma ratelor rambursate de către beneficiarul de credit, proporțional cu procentul de garantare prevăzut în contractele de garantare încheiate între instituțiile de credit și/sau instituțiile financiare nebancare și fondurile de garantare, astfel încât, în orice moment, garanția să nu acopere mai mult de 80% din valoarea finanțării.(4) Soldul garanției în orice moment reprezintă soldul creditului la care se aplică procentul de garantare prevăzut în contractul de garantare.(5) Riscul garantat asumat de fondurile de garantare constă în neplata de către împrumutat a datoriilor către finanțator în conformitate cu prevederile contractului de finanțare garantat. Fondurile de garantare vor plăti finanțatorului valoarea garanției/soldul garanției prevăzut la alin. (4), pe baza declanșării de către instituțiile de credit și/sau instituțiile financiare nebancare a procedurilor judiciare de executare a debitorilor și, după caz, a executării poliței de asigurare și încasării contravalorii acesteia.(6) Instituțiile de credit și/sau instituțiile financiare nebancare vor transmite fondurilor de garantare informații centralizate privind soldul creditelor garantate, în scopul monitorizării expunerii prevăzute de art. 34 alin. (7) din lege.(7) Garanțiile se vor acorda la solicitarea instituțiilor de credit și/sau instituțiilor financiare nebancare, pe baza creditelor aprobate de acestea în favoarea deponenților deținători legali de certificate de depozit prevăzuți la alin. (1), în condițiile prevăzute la art. 33 alin. (1) din lege, conform normelor proprii de creditare a acestora și a convențiilor încheiate de fondurile de garantare cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.  +  Articolul 19(1) Pentru reîntregirea sumelor alocate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, afectate prin plata garanțiilor executate, fondurile de garantare vor solicita Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în termen de maximum 15 zile de la data efectuării plății, sumele necesare, urmând ca în termen de maximum 30 de zile de la solicitare acesta să efectueze virarea sumelor respective.(2) Sumele disponibilizate ca urmare a rambursării creditelor garantate de fondurile de garantare se reutilizează de către acestea în scopul acordării de garanții în continuare.(3) Formularul utilizat de fondurile de garantare pentru întocmirea înscrisurilor prevăzute la art. 35 din lege și modul de calcul al obligațiilor de plată accesorii se aprobă prin ordin comun al ministrului finanțelor publice și al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.(4) În termen de 15 zile de la data efectuării plăților de către fondurile de garantare, titlurile de creanță se transmit debitorului, care are obligația de a efectua plata sumelor datorate în termen de 60 de zile de la data comunicării titlului de creanță.  +  Articolul 20Pentru raportările prevăzute la art. 36 din lege se va utiliza formularul prevăzut în anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 898/2012 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind garantarea în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale.  +  Capitolul VI Stabilirea contravențiilor la lege și a sancțiunilor care se aplică  +  Articolul 21Constituie contravenții următoarele fapte, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii, să fie considerate infracțiuni:a) neîndeplinirea de către depozitarul licențiat a condițiilor tehnice existente la data acordării licenței, prevăzute în anexa nr. 2;b) nerespectarea de către depozitarul licențiat a prevederilor art. 15 din lege referitoare la contractele de asigurare împotriva factorilor naturali și de risc pentru depozitul licențiat și pentru semințele de consum depozitate, aferente certificatelor de depozit eliberate;c) nerespectarea de către depozitarul licențiat a condițiilor financiare care au stat la baza acordării licenței, prevăzute în anexa nr. 3;d) nerespectarea de către depozitar a prevederilor art. 11 alin. (4), referitoare la interzicerea comercializării semințelor de consum depozitate, pentru care au fost emise certificate de depozit, fără acordul scris al deținătorului legal al acestor certificate;e) nerespectarea art. 31 din lege prin neremiterea de către depozitarul licențiat deținătorului legal al certificatelor de depozit a semințelor de consum în aceeași cantitate și calitate cu cele specificate în certificatul de depozit;f) nerespectarea de către depozitar a prevederilor art. 14 alin. (3) din lege, referitoare la neafișarea de către depozitarul licențiat a tarifului de depozitare practicat, la loc vizibil, în spațiile destinate relațiilor cu publicul;g) nerespectarea prevederilor art. 17 din lege, cu privire la refuzul nejustificat al depozitarului licențiat de a accepta semințele de consum până la capacitatea prevăzută în licență;h) nerespectarea prevederilor art. 15, prin emiterea de către depozitarul licențiat de certificate de depozit fără acoperire.  +  Articolul 22Contravențiile prevăzute la art. 21 se sancționează după cum urmează:a) cu amendă de la 5.000 lei la 15.000 lei, faptele prevăzute la lit. a) și c);b) cu amendă de la 15.000 lei la 20.000 lei, faptele prevăzute la lit. b), f) și g);c) cu amendă de la 20.000 lei la 25.000 lei, faptele prevăzute la lit. e);d) cu amendă de la 25.000 lei la 35.000 lei, faptele prevăzute la lit. d);e) cu amendă de la 35.000 lei la 50.000 lei, faptele prevăzute la lit. h).  +  Articolul 23(1) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 22 se realizează de persoane împuternicite în acest sens prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.(2) Contravențiilor prevăzute la art. 21 le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 24Anexele nr. 1-6, 7a), 7b), 7c) și 8-10 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.  +  Articolul 25Prezentele norme metodologice intră în vigoare la 10 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Anexa nr. 1la normele metodologice
  (model)
  Denumirea operatorului economic și forma de organizare ..................Adresa ..................................................................telefon ............................., fax ..............................Cod unic de înregistrare ................................................Cont nr. ......................, deschis la .............................Capital social ............................Nr. ............... din ...................
  CERERE
  pentru acordarea/extinderea/anularea licenței de depozit
  pentru semințe de consum
  Subscrisa, ........, cu sediul în ..........., prin ..........., în calitate de ........, legitimat cu ................., vă rog să acordați:Licența de depozit [       ]extinderea Licenței de depozit nr. .........[      ]anularea Licenței de depozit nr. ........................ [      ]pentru depozitul aflat în proprietatea societății, situat în: .........../(localitatea, județul) ......
  Spațiul de depozitare (siloz,bază orizontală) Număr celuleCapacitatecelulă (tone) Nr. magaziiCapacitatemagazine (tone) Capacitatetotală (tone)
  Siloz ..................   - -  
  Magazie ................ - -    
  Total capacitate spațiu de depozitare (x)
  Prin prezenta cerere pentru acordarea licenței de depozit mă oblig să respect prevederile Legii nr. 101/2014 privind măsuri de reglementare a depozitării semințelor de consum și a regimului certificatelor de depozit pentru acestea, cu privire la acordarea licenței de depozit.
  Data .....................    Numele și prenumele ..................... Semnătura/Ștampila .....................
  MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALEBiroul unicNr. înregistrare cerere ................ data ............
   +  Anexa nr. 2la normele metodologice
  LISTA
  condițiilor de performanță tehnică pentru
  acordarea licențelor de depozit
  Depozitul pentru care se solicită acordarea licenței de depozit trebuie să îndeplinească următoarele condiții de performanță tehnică:1. Incinta depozitului pentru care se solicită acordarea licenței trebuie să fie împrejmuită cu gard de protecție.2. Depozitul trebuie să fie racordat la rețeaua de alimentare cu energie electrică și alimentare cu apă.3. Intrarea/Ieșirea în/din incinta depozitului se face pe o singură cale de acces specifică mijlocului de transport, iar de-a lungul căii de acces trebuie să existe următoarele:a) rampă de prelevare a probelor pentru determinarea calității produselor aduse cu mijloace de transport;b) dispozitiv de pază și pentru incendiu;c) încăpere pentru persoanele care predau sau cărora li se restituie semințele de consum;d) echipamente pentru determinarea cantitativă a semințelor de consum intrate sau ieșite în/din depozit, cu excepția celor intrate/ieșite pe calea ferată sau pe apă.4. Depozitul trebuie să aibă următoarele:a) încăpere pentru determinări cantitative și laborator pentru gradarea semințelor de consum;b) spații tehnologice pentru următoarele operațiuni;– descărcarea mijloacelor de transport;– încărcarea mijloacelor de transport;– manipulări interioare;– depozitarea subproduselor rezultate din condiționare, până la valorificarea lor;– depozitare pe termen lung;c) utilaje pentru condiționarea semințelor de consum aduse la depozit;d) linii tehnologice de transport al produselor în/din depozit.5. Laboratorul pentru gradarea semințelor de consum trebuie să fie dotat cu:a) instrumente de prelevare a probelor;b) recipiente pentru colectarea probelor;c) instrumente pentru divizarea și omogenizarea probelor de laborator;d) instrumente și aparatură necesară pentru determinarea factorilor de gradare;e) panou special pentru afișarea planurilor de gradare;f) încăpere destinată păstrării probelor-martor.6. Spațiile tehnologice pentru condiționarea semințelor, aferente depozitului, trebuie să fie dotate cu:a) echipamente pentru separarea corpurilor străine;b) echipamente de protecție împotriva poluării cu praf;c) instalații de uscare.
   +  Anexa nr. 3la normele metodologice
  LISTA
  condițiilor financiare pentru acordarea
  licențelor de depozit
  Depozitarul care solicită acordarea licenței de depozit trebuie să îndeplinească următoarele condiții financiare:1. să prezinte certificat de atestare fiscală eliberat de organele fiscale competente ale autorității administrației publice locale din care să rezulte că nu înregistrează obligații fiscale restante la bugetul local;2. din certificatul de atestare fiscală al depozitarului, comunicat de organul fiscal competent din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală secretariatului Comisiei pentru acordarea licențelor de depozit, denumită în continuare Comisia, la cererea acestuia, trebuie să rezulte că nu înregistrează obligații fiscale restante;3. din certificatul de cazier fiscal al depozitarului, comunicat de organul fiscal competent din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală secretariatului Comisiei la cererea acestuia, trebuie să rezulte că nu au fost săvârșite fapte sancționate de legile fiscale, financiare, vamale, precum și de cele care privesc disciplina financiară, inactivitatea fiscală și atragerea răspunderii solidare;4. condițiile se consideră îndeplinite și dacă:a) depozitarul are depuse la organul fiscal deconturi cu sumă negativă de TVA cu opțiune de rambursare și/sau cereri de restituire, iar suma obligațiilor de plată este mai mică sau egală cu suma de rambursat/restituit;b) în certificatul de atestare fiscală emis de organul fiscal din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală depozitarul nu are înscrise obligații de plată, dar are înscrise mențiuni cum ar fi eșalonare/plan de reorganizare, aprobat, în curs de derulare;c) în certificatul de atestare fiscală emis de organul fiscal din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală depozitarul are înscrise obligații de plată, iar conform certificatului acestea sunt mai mici sau egale cu sumele certe, lichide și exigibile pe care depozitarul le are de încasat de la autoritățile contractante;5. să prezinte ultimul bilanț contabil înregistrat la organul fiscal competent în administrarea depozitarului, cu excepția unităților nou-înființate;6. să prezinte certificat constatator eliberat de registrul comerțului din care să rezulte că nu sunt depuse cereri privind declararea procedurii insolvenței și că nu se află în dizolvare;7. să respecte condițiile financiare și după acordarea licenței de depozit.
   +  Anexa nr. 4la normele metodologice
  (model)
  MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE LICENȚĂ DE DEPOZIT Seria ........ nr. ...... din .......... În temeiul art. 3, 6 și 7 din Legea nr. 101/2014 privind măsuri de reglementare a depozitării semințelor de consum și a regimului certificatelorde depozit pentru acestea, având în vedere Cererea nr. .......... din ............, depusă de operatoruleconomic ......................, în calitate de depozitar, și înregistrată laMinisterul Agriculturii și Dezvoltării Rurale sub nr. ....... din ...........Ca urmare a verificării modului de îndeplinire a condițiilor/obligațiilor financiare și de performanță tehnică pentru siguranța alimentelor, gradare șidepozitare, la propunerea Comisiei pentru acordarea licențelor de depozit, se emite LICENȚA DE DEPOZIT pentru depozitul situat în ......................................., cu o (localitatea, județul) capacitate de depozitare de .................. tone:
   Spațiul de depozitare (siloz, bază orizontală) Număr celuleCapacitatecelulă (tone) Nr. magaziiCapacitatemagazine (tone) Capacitatetotală (tone)  
  Siloz ..................   - -  
  Magazie ................ - -    
  Total capacitate spațiu de depozitare (x)
  Deținătorul prezentei licențe de depozit exercită toate drepturile și obligațiile unui depozitar, prevăzute de Legea nr. 101/2014 privind măsuride reglementare a depozitării semințelor de consum și a regimului certificatelor de depozit pentru acestea. Secretar de stat Numele și prenumele ............................ Semnătura L.S.
   +  Anexa nr. 5la normele metodologice
  (model)
  Registrul de evidență pentru licențele de depozit
  Nr. crt.Date de identificare a depozitaruluiDate de identificare a licenței de depozit
  Denumireași sediulCodul unic deînregistrare Adresa depozitului Seria/ numărul/data licențeiCapacitatea pentru care s-a eliberatlicența (tone) Numele și prenumele delegatuluidepozitar BI/CI delegatSemnătura delegatuluiMențiuni suplimentare(suspendare,anulare, extindere licență)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  1          
  2          
  3          
  4          
  5          
  ...          
  ...          
   +  Anexa nr. 6la normele metodologice
  NORME TEHNICE
  privind determinarea și aplicarea scăzămintelor și perisabilităților
  pentru semințele de consum depozitate
   +  Dispoziții generale1.1. Prezentele norme tehnice reglementează o metodologie unitară de determinare a scăderilor în greutate, ca fenomene inerente ce au loc în timpul păstrării semințelor de consum.1.2. În sensul prezentelor norme tehnice, termenii și expresiile menționate mai jos sunt definite astfel:a) scăzăminte - scăderi în greutate ale semințelor de consum, ca urmare a reducerii umidității și/sau a conținutului de impurități și/sau corpuri străine;b) perisabilități - scăderi în greutate ale semințelor de consum, rezultate în urma depozitării, manipulării, transportului, precum și a proceselor de respirație a acestora;c) condiționare - totalitatea operațiunilor tehnologice ce se execută în vederea aducerii semințelor de consum la calitatea corespunzătoare scopului destinat;d) partidă - cantitatea de semințe de consum, din același produs, cu proprietăți calitative asemănătoare, depozitată în același spațiu de depozitare - magazie, siloz și altele asemenea;e) gestiune - totalitatea partizilor lăsate în răspundere materială unei persoane sau mai multor persoane, când gestiunea este colectivă;f) perioadă de gestiune - perioada cuprinsă între data intrării în gestiune a primei partide și data ieșirii ultimei partide rămase în gestiune sau data inventarierii prin cântărire ori între două inventarieri, efectuate prin cântărire.1.3. Perioada de gestiune se încheie exclusiv prin cântărire efectivă și emiterea unui act de justificare a gestiunii prin care se acordă scăderile în greutate, conform prezentelor norme tehnice, ajustându-se corespunzător stocul scriptic.1.4. În activitatea specifică depozitării semințelor de consum se produc scăderi în greutate inerente, din următoarele cauze:a) reducerea conținutului de impurități și/sau corpuri străine;b) reducerea umidității;c) depozitare;d) manipulare;e) transport;f) respirație.1.4.1. Cauzele care produc scăderile în greutate la semințele de consum se împart, după modul de determinare, în scăzăminte și perisabilități.1.4.1.1. Scăzămintele se referă la cantitățile de semințe de consum care au înregistrat îmbunătățiri de calitate, prin reducerea umidității și/sau a conținutului de impurități și/sau corpuri străine în perioada de gestiune și se determină prin calcul, aplicându-se formula de calcul specifică.Scăzămintele se calculează în baza documentelor care atestă oficial atât umiditatea și conținutul de impurități și/sau corpuri străine la intrarea și la ieșirea semințelor de consum în/din gestiune, cât și cantitatea și componența gozurilor rezultate în urma condiționărilor efectuate în perioada de gestiune.1.4.1.2. Perisabilitățile reprezintă scăderile în greutate ce se produc în perioada de gestiune a semințelor de consum, prin depozitarea, manipularea, transportul și respirația acestora, și se determină conform prezentelor norme tehnice.Normele de perisabilitate cuprinse în tabelele nr. 1 și 2 sunt maxime și se aplică pentru scăderile în greutate efective, constatate în condițiile respectării tehnologiilor și a altor reglementări cu privire la recepția, condiționarea, depozitarea, păstrarea și valorificarea semințelor de consum, precum și a standardelor în vigoare.Normele de perisabilitate nu se aplică în condițiile când sunt semnalate degradări calitative sau sustrageri din gestiune.1.5. Scăzămintele și perisabilitățile determinate se aplică la diferența rezultată între cantitatea intrată și cantitatea ieșită în/din perioada de gestiune, la încheierea acesteia prin lichidare, sau în cazul inventarierii prin cântărire, la diferența rezultată dintre cantitatea intrată și suma cantităților ieșite și stocul existent.1.5.1. Scăzămintele și perisabilitățile se aplică până la nivelul cantității de justificat, începând cu reducerea procentului de impurități și/sau corpuri străine, a procentului de umiditate și continuând, dacă este cazul, cu perisabilitățile, fără a se depăși normele maxime stabilite de prezentele norme tehnice, în următoarea ordine: depozitare, manipulare, transport și respirație.  +  Determinarea scăderilor în greutate ce se produc în timpul păstrării semințelor de consum2.1. Determinarea scăzămintelor2.1.1. Reducerea conținutului de impurități și/sau corpuri străineScăderile în greutate la semințele de consum, din care s-a diminuat prin curățare conținutul de impurități și/sau corpuri străine, se calculează aplicându-se formula:SG = [G (a-b)]/(100-b),în care:SG = scăderea în greutate, exprimată în kg;G = greutatea produsului la intrarea în gestiune;a = conținutul de impurități și/sau corpuri străine al produsului la intrarea în gestiune, exprimat în %;b = conținutul de impurități și/sau corpuri străine al produsului la un moment dat (lichidare, inventariere) exprimat în %;Dacă într-o gestiune au avut loc intrări și/sau ieșiri succesive cu diferite valori de impurități și/sau corpuri străine, se va calcula media ponderată a acestora la cantitățile intrate și separat la cele ieșite, valoarea exprimându-se cu două zecimale.2.1.2. Reducerea umiditățiiScăderea în greutate prin reducerea umidității semințelor de consum gestionate se calculează prin aceeași formulă:SG = [G (a-b)]/(100-b),în care:SG = scăderea în greutate, exprimată în kg;G = greutatea produsului la intrarea în gestiune;a = umiditatea produsului la intrarea în gestiune, exprimată în %;b = umiditatea produsului la un moment dat (lichidare, inventariere) exprimată în %.În cazul în care într-o gestiune au avut loc intrări și/sau ieșiri succesive cu diferite valori de umiditate, se va calcula media ponderată a umidității la intrări și separat la ieșiri. Valoarea mediei ponderate se va exprima cu două zecimale.2.2. Determinarea perisabilităților2.2.1. DepozitareScăderile în greutate ce au loc prin perisabilități în timpul depozitării se determină prin raportarea normei procentuale maxime admise, conform prevederilor din tabelul nr. 1, la cantitatea ce reprezintă stocul mediu și la durata depozitării.Durata depozitării este egală cu numărul de zile socotite de la intrarea în gestiune și până la încheierea perioadei de gestiune, prin lichidare sau inventariere prin cântărire, sau dintre două inventarieri efectuate prin cântărire, din care la prima s-au operat ajustări de stoc aplicându-se scăderile de greutate legale.Stocul mediu se determină prin însumarea soldurilor zilnice și raportarea acestora la numărul de zile din durata depozitării.Exemplul 1. - Din cantitatea de 100.000 kg grâu, depozitată în siloz, se livrează 60.000 kg în a 30-a zi după depozitare. După 20 de zile se livrează și restul de 40.000 kg.Durata de depozitare fiind de 50 de zile, stocul mediu se determină astfel:
  100.000 kg x 30 = 40.000 kg x 20 = Total = SM = 3.800.000/50 = 76.000 kg, 3.000.000 kg 800.000 kg 3.800.000 kg  
  în care SM = stoc mediu.
  Exemplul 2. - Prima cantitate intrată în gestiune este de 40.000 kg, iar peste 20 de zile mai intră 80.000 kg.Peste 40 de zile de la prima intrare se livrează 50.000 kg, iar peste încă 10 zile se livrează și cantitatea de 70.000 kg rămasă în depozit, lichidându-se gestiunea.Durata perioadei de gestiune fiind de 50 de zile, rezultă următorul stoc mediu de depozitare:
  40.000 kg x 20 = 120.000 kg x 20 = 70.000 kg x 10 = Total = SM = 3.900.000/50 = 78.000 kg 800.000 kg 2.400.000 kg 700.000 kg 3.900.000 kg  
  Scăderea în greutate a semințelor de consum, pe durata depozitării, se determină aplicându-se formula:SG = SM x [(d x n)/100],în care:SG = scăderea procentuală în greutate;SM = stocul mediu;d = durata de depozitare exprimată în luni;n = norma de perisabilitate - tabelul nr. 1.Numărul de luni se determină prin împărțirea numărului de zile din durata de depozitare la 30. Rezultatul se exprimă în cifre întregi prin rotunjirea fracțiunilor mai mici sau mai mari de 0,5.În cazul în care norma de perisabilitate este dată pe timp nelimitat, aceasta se aplică nefracționat, pe toată durata depozitării.
  2.2.2. Scăderea în greutate prin manipularea semințelor de consum - tabelul nr. 1 - se determină raportându-se norma de perisabilitate aprobată la cantitatea efectiv manipulată în perioada de gestiune, mecanic și/sau manual, dovedită prin documente pentru fiecare operațiune de încărcare/descărcare pentru transport, condiționare, răcire, combatere chimică a dăunătorilor și altele.2.2.3. Scăderea în greutate prin transportul produselor - tabelul nr. 1 - se determină raportându-se norma de perisabilitate la cantitatea efectiv transportată în cadrul aceleiași gestiuni, în incinta sau în afara depozitului, cu mijloace de transport auto sau pe calea ferată, dacă există dovada efectuării acestei operațiuni.2.2.4. Respirație - tabelul nr. 2Scăderile în greutate ca urmare a procesului de respirație se exprimă în grame la 1.000 kg semințe de consum și se aplică numai dacă umiditatea și temperatura produselor depozitate corespund valorilor din tabel. Aceste pierderi se determină pentru fiecare lună de păstrare, luându-se în considerare valorile medii de umiditate și temperatură înscrise în registrul de urmărire a calității produselor.Dacă durata depozitării este mai mică de 30 de zile, norma de perisabilitate se determină prin formula:N = (n/30) z,în care:N = norma de perisabilitate maximă ce se aplică pe durata depozitării;n = norma de perisabilitate maximă aprobată - tabelul nr. 2;z = durata depozitării, exprimată în zile.În situația în care temperatura medie a produsului se situează între valorile înscrise în tabel, norma de perisabilitate se determină prin interpolare.Scăderea în greutate ca urmare a procesului de respirație a semințelor se determină prin formula:SGR = (G x N)/1.000,în care:SGR = scăderea în greutate prin respirație, exprimată în kg;G = greutatea stocului de semințe, exprimată în tone;N = suma normelor maxime de perisabilitate determinate lunar pe toată perioada de depozitare, exprimată în grame.Tabelul nr. 1 - Perisabilități la manipulare, depozitare și transport
  Nr. crt.Denumirea produsului Condiții de aplicare a perisabilităților UM Norma de perisabilitate maximă (%)
  1. Grâu, secară, triticale Depozitare până la 6 luni:   
  - în silozuri kg 0,050
  - în magazii kg 0,070
  Pentru fiecare lună de depozitare peste 6 luni:   
  - în silozuri kg 0,010
  - în magazii kg 0,011
  2. Orz, orzoaică, ovăz, orez nedecorticat Depozitare până la 6 luni:   
  - în silozuri kg 0,050
  - în magazii kg 0,080
  Pentru fiecare lună de depozitare peste 6 luni:   
  - în silozuri kg 0,007
  - în magazii kg 0,013
  3. Porumb boabe Depozitare până la 6 luni:   
  - în silozuri kg 0,080
  - în magazii kg 0,100
  Pentru fiecare lună de depozitare peste 6 luni:   
  - în silozuri kg 0,012
  - în magazii kg 0,015
  4.Porumb știuleți Depozitare până la 6 luni kg 0,600
    Pentru fiecare lună de depozitare peste 6 luni kg 0,060
  5.Floarea-soarelui Depozitare până la 6 luni:   
  - în silozuri kg 0,080
  - în magazii kg 0,100
  Pentru fiecare lună de depozitare peste 6 luni:   
  - în silozuri kg 0,010
  - în magazii kg 0,011
  6.Mazăre, fasole, soia Depozitare până la 6 luni: kg 0,120
  Peste 6 luni (lunar): kg 0,010
  7.Alte semințe de cereale, leguminoase, oleaginoase Depozitare până la 6 luni: kg 0,120
  Peste 6 luni (lunar): kg 0,012
  8.Semințe de cereale, leguminoase, oleaginoase și subprodusele lor Pentru fiecare operațiune de manipulare, efectuată manual sau mecanizat (încărcare, descărcare, condiționare etc.): kg 0,010
  9.Semințe de cereale, leguminoase și subprodusele lor Pentru fiecare cantitate transportată cu mijloace auto sau C. F. în cadrul aceleiașigestiuni: kg 0,015
  10.Semințe de oleaginoase și subprodusele lor Pentru fiecare cantitate transportată cu mijloace auto sau C. F. în cadrul aceleiașigestiuni: kg 0,025
  Tabelul nr. 2 - Perisabilități datorate proceselor de respirație la semințele de consum, păstrate cu umiditate și temperatura ridicată (exprimate în grame la 1.000 kg produs pentru fiecare 30 de zile de păstrare)
  Nr. crt.Denumirea produsului Condiții de aplicare a perisabilităților Norma de perisabilitate maximă (g/1.000 kg)
  1.Grâu, secară, triticale Pentru cantitățile cu umiditate 15%:  
  - la temperatura de 15°C 135
  - la temperatura de 25°C 298
  - la temperatura de 35°C 501
  Pentru cantitățile cu umiditate 17%:  
  - la temperatura de 15°C 201
  - la temperatura de 25°C 409
  - la temperatura de 35°C 775
  Pentru cantitățile cu umiditate 19%:  
  - la temperatura de 15°C 351
  - la temperatura de 25°C 534
  - la temperatura de 35°C 1.271
  2.Orz, orzoaică Pentru cantitățile cu umiditate 15%:  
  - la temperatura de 15°C 166
  - la temperatura de 25°C 398
  - la temperatura de 35°C 790
  Pentru cantitățile cu umiditate 17%:  
  - la temperatura de 15°C 295
  - la temperatura de 25°C 596
  - la temperatura de 35°C 1.148
  Pentru cantitățile cu umiditate 19%:  
  - la temperatura de 15°C 532
  - la temperatura de 25°C 839
  - la temperatura de 35°C 1.586
  3.Orez nedecorticat Pentru cantitățile cu umiditate 15%:  
  - la temperatura de 15°C 744
  - la temperatura de 25°C 1.141
  - la temperatura de 35°C 1.832
  Pentru cantitățile cu umiditate 17%: -
  - la temperatura de 15°C 964
  - la temperatura de 25°C 1.720
  - la temperatura de 35°C 2.651
  Pentru cantitățile cu umiditate 20%:  
  - la temperatura de 15°C 1.746
  - la temperatura de 25°C 2.720
  - la temperatura de 35°C 4.143
  4.Porumb boabe Pentru cantitățile cu umiditate 16%:  
  - la temperatura de 15°C 1.399
  - la temperatura de 25°C 2.489
  - la temperatura de 35°C 3.535
  Pentru cantitățile cu umiditate 20%:  
  - la temperatura de 15°C 2.915
  - la temperatura de 25°C 4.812
  - la temperatura de 35°C 6.803
  Pentru cantitățile cu umiditate 24%:  
  - la temperatura de 15°C 5.464
  - la temperatura de 25°C 8.218
  - la temperatura de 35°C 10.682
  5.Porumb știuleți Pentru cantitățile cu umiditate 18%:  
  - la temperatura de 15°C 4.173
  - la temperatura de 25°C 6.545
  - la temperatura de 35°C 9.450
  Pentru cantitățile cu umiditate 23%:  
  - la temperatura de 15°C 5.276
  - la temperatura de 25°C 8.255
  - la temperatura de 35°C 11.528
  Pentru cantitățile cu umiditate 28%:  
  - la temperatura de 15°C 7.086
  - la temperatura de 25°C 10.369
  - la temperatura de 35°C 14.479
  6.Fasole Pentru cantitățile cu umiditate 15%:  
  - la temperatura de 15°C 164
  - la temperatura de 25°C 271
  - la temperatura de 35°C 437
  - la temperatura de 15°C 207
  - la temperatura de 25°C 326
  - la temperatura de 35°C 686
  Pentru cantitățile cu umiditate 20%:  
  - la temperatura de 15°C 379
  - la temperatura de 25°C 799
  - la temperatura de 35°C 1.608
  7.Mazăre Pentru cantitățile cu umiditate 15%:  
  - la temperatura de 15°C 70
  - la temperatura de 25°C 192
  - la temperatura de 35°C 442
  Pentru cantitățile cu umiditate 17%:  
  - la temperatura de 15°C 164
  - la temperatura de 25°C 422
  - la temperatura de 35°C 983
  Pentru cantitățile cu umiditate 20%:  
  - la temperatura de 15°C 3-70
  - la temperatura de 25°C 983
  - la temperatura de 35°C 1.627
  8.Soia Pentru cantitățile cu umiditate 10%:  
  - la temperatura de 15°C 45
  - la temperatura de 25°C 137
  - la temperatura de 35°C 279
  Pentru cantitățile cu umiditate 13%:  
  - la temperatura de 15°C 74
  - la temperatura de 25°C 261
  - la temperatura de 35°C 490
  Pentru cantitățile cu umiditate 16%:  
  - la temperatura de 15°C 222
  - la temperatura de 25°C 534
  - la temperatura de 35°C 1.084
  9.Floarea-soarelui Pentru cantitățile cu umiditate 8%:  
  - la temperatura de 15°C 104
  - la temperatura de 25°C 220
  - la temperatura de 35°C 413
  Pentru cantitățile cu umiditate 10%:  
  - la temperatura de 15°C 261
  - la temperatura de 25°C 518
  - la temperatura de 35°C 1.378
  Pentru cantitățile cu umiditate 13%:  
  - la temperatura de 15°C 964
  - la temperatura de 25°C 2.260
  - la temperatura de 35°C 3.355
  NOTĂ:În normele de perisabilitate nu sunt incluse scăzămintele ca urmare a reducerii corpurilor străine și umidității, care se stabilesc pe baza analizelor de laborator.
   +  Anexa nr. 7a)la normele metodologice
  (model)
  CERTIFICAT DE DEPOZIT
  (față)
  LICENȚA DE DEPOZIT Seria .........../Nr. .........../Data ..........SERIE ȘI NUMĂR CERTIFICAT DE DEPOZIT ...................../......................
  CERTIFICAT DE DEPOZIT PENTRU SEMINȚE DE CONSUM Eliberat la data de .........../.........../........... Valabil până la .............../.........../........... De către: ............................................. (numele depozitarului) Adresa depozitului .................................... Codul unic de înregistrare al depozitarului ........... Adresa depozitarului .................................. Depozitul deține licența în conformitate cu prevederile Legii nr. 101/2014 privind măsuri de reglementare a depozitării semințelor de consum și a regimului certificatelor de depozit pentru acestea. Cantitatea și calitatea (greutatea și gradul) sunt cele determinate de către agenții gradatori autorizați conform legislației în vigoare. Semințele de consum depozitate sunt asigurate în totalitate de către depozitarul semnatar, conform legislației. Semințele de consum sunt acceptate cu condiția ca deținătorul acestui certificat să solicite predarea în cel mult un an de zile de la data înscrisă în prezentul certificat. La cererea deținătorului certificatului de depozit și în schimbul acestuia, depozitarul este obligat să predea semințele consum, conform cantității și calității înscrise în de certificatul de depozit, în termen de maximum 14 zile de la data dispoziției de predare. Completarea frauduloasă, modificarea sau îndepărtarea ilegală a părților reprezentate de certificatul de depozit se pedepsește conform legii. Contract de depozitare nr. ......./....... încheiat la data de ......../......./..... DEPONENT ............................. Semințe de consum recepționate la data de: ......./......../.......... Denumirea punctului de recepție:
  Polița de asigurare pentru semințele de consum nr. .....din ......., emisă de ........, valabilă până la data de ...................... Contravaloarea depozitării ..., din care: Plata depozitării până la
  Semințede consum Cantitate certificată(kg) Grad alocatUmiditate(%) Masa hecto- litrică(kg/hl)Impurități și/sau corpuri străine (%) Plătit în avans - lei - Rest de plătit- lei - Zi Lună An
  ................ ................................
  ELIBERAT DE DEPOZITUL ................................ (numele depozitului) REPREZENTAT DE ....................................... (numele și prenumele depozitarului sau ale reprezentantului acestuia) Loc ștampilă Semnătura autorizată ........... Tarifele includ operațiunile de recepție, uscare, condiționare, asigurare, depozitare, păstrare și remiterea. Defalcarea acestora sepoate face la cererea deponentului.
  Informații suplimentare în funcție de produs, după caz
  Spărturi (%)........... Conținut de proteină .......... Indice de cădere ............Conținut ulei (%) .............. Alte caracteristici fizico-chimice ...........................

  CERTIFICAT DE DEPOZIT
  (verso)
  SPAȚIU DESTINAT DEȚINĂTORULUI DE CERTIFICAT DE DEPOZITSubsemnatul, deținător legal al prezentului certificat de depozit, cedez acest certificat de depozit pentru semințe de consum în favoarea beneficiarului și confirm faptul că la data înscrisă am calitatea de proprietar pentru cele înscrise și menționez că nu există gajuri asupra semințelor de consum respective.
  Datele de identificareale proprietarului Numele  Prenumele  
  Cod numeric personal  Cod unic de înregistrare Adresa  
   
  Beneficiar Adresa  Data transfer proprietate    
  Semnătura și stampila  
   +  Anexa nr. 7b)la normele metodologice
  (model)
  CERTIFICAT DE DEPOZIT - TALON GAJ
  (față)
  LICENȚA DE DEPOZIT Seria .........../Nr. .........../Data ..........SERIE ȘI NUMĂR CERTIFICAT DE DEPOZIT ...................../......................
  CERTIFICAT DE DEPOZIT PENTRU SEMINȚE DE CONSUM Eliberat la data de .........../.........../........... Valabil până la .............../.........../........... De către: ............................................. (numele depozitarului) Adresa depozitului .................................... Codul unic de înregistrare al depozitarului ........... Adresa depozitarului .................................. Depozitul deține licența în conformitate cu prevederile Legii nr. 101/2014 privind măsuri de reglementare a depozitării semințelor de consum și a regimului certificatelor de depozit pentru acestea. Cantitatea și calitatea (greutatea și gradul) sunt cele determinate de către agenții gradatori autorizați conform legislației în vigoare. Semințele de consum depozitate sunt asigurate în totalitate de către depozitarul semnatar, conform legislației. Semințele de consum sunt acceptate cu condiția ca deținătorul acestui certificat să solicite predarea în cel mult un an de zile de la data înscrisă în prezentul certificat. La cererea deținătorului certificatului de depozit și în schimbul acestuia, depozitarul este obligat să predea semințele de consum, conform cantității și calității înscrise în certificatul de depozit, în termen de maximum 14 zile de la data dispoziției de predare. Completarea frauduloasă, modificarea sau îndepărtarea ilegală a părților reprezentate de certificatul de depozit se pedepsește conform legii. Contract de depozitare nr. ......./....... încheiat la data de ......../......./..... DEPONENT ............................. Semințe de consum recepționate la data de: ......./......../.......... Denumirea punctului de recepție:
  Polița de asigurare pentru semințele de consum nr. .....din ......., emisă de ........, valabilă până la data de ...................... Contravaloarea depozitării ..., din care: Plata depozitării până la
  Semințede consum Cantitate certificată(kg) Grad alocatUmiditate(%) Masa hecto- litrică(kg/hl)Impurități și/sau corpuri străine (%) Plătit în avans - lei - Rest de plătit- lei - Zi Lună An
  ................ ................................
  ELIBERAT DE DEPOZITUL ................................ (numele depozitului) REPREZENTAT DE ....................................... (numele și prenumele depozitarului sau ale reprezentantului acestuia) Loc ștampilă Semnătura autorizată ........... Tarifele includ operațiunile de recepție, uscare, condiționare, asigurare, depozitare, păstrare și remiterea. Defalcarea acestora sepoate face la cererea deponentului.
  Informații suplimentare în funcție de produs, după caz
  Spărturi (%)........... Conținut de proteină .......... Indice de cădere ............Conținut ulei (%) .............. Alte caracteristici fizico-chimice ...........................

  CERTIFICAT DE DEPOZIT - TALON GAJ
  (verso)
  1. Creditat ............................Creditor ...............................Credit în sumă de ......................Dobânda .......... alte cheltuieli .....Scadența ...............................Observații .............................Data acordării creditului .............. Semnătura creditatului ........... L.S.2. Creditat ............................Creditor ...............................Credit în sumă de ......................Dobânda ........ alte cheltuieli........Scadența ............................... Observații ..................... Data acordării creditului ...... Semnătura creditatului .... L.S. Atestarea plăților 1. Am primit a) Suma de ..................... reprezentând ................... b) Documentul .................. reprezentând ................... Emis la ordinul ................ Conform ........................ Creditor ....................... Data ...........................  Semnătura creditatului .... L.S.
   +  Anexa nr. 7c)la normele metodologice(model)CERTIFICAT DE DEPOZIT
  LICENȚA DE DEPOZIT Seria .........../Nr. .........../Data ..........SERIE ȘI NUMĂR CERTIFICAT DE DEPOZIT ...................../......................
  CERTIFICAT DE DEPOZIT PENTRU SEMINȚE DE CONSUM Eliberat la data de .........../.........../........... Valabil până la .............../.........../........... De către: ............................................. (numele depozitarului) Adresa depozitului .................................... Codul unic de înregistrare al depozitarului ........... Adresa depozitarului .................................. Depozitul deține licența în conformitate cu prevederile Legii nr. 101/2014 privind măsuri de reglementare a depozitării semințelor de consum și a regimului certificatelor de depozit pentru acestea. Cantitatea și calitatea (greutatea și gradul) sunt cele determinate de către agenții gradatori autorizați conform legislației în vigoare. Semințele de consum depozitate sunt asigurate în totalitate de către depozitarul semnatar, conform legislației. Semințele de consum sunt acceptate cu condiția ca deținătorul acestuicertificat să solicite predarea în cel mult un an de zile de la data înscrisă în prezentul certificat. La cererea deținătorului certificatului de depozit și în schimbul acestuia, depozitarul este obligat să predeasemințele de consum, conform cantității și calității înscrise în certificatul de depozit, în termen de maximum 14 zile de la data dispoziției de predare. Completarea frauduloasă, modificarea sau îndepărtarea ilegală a părților reprezentate de certificatul de depozit se pedepsește conform legii. Contract de depozitare nr. ......./....... încheiat la data de ......../......./..... DEPONENT ............................. Semințe de consum recepționate la data de: ......./......../.......... Denumirea punctului de recepție:
  Polița de asigurare pentru semințele de consum nr. .....din ......., emisă de ........, valabilă până la data de ...................... Contravaloarea depozitării ..., din care: Plata depozitării până la
  Semințede consum Cantitate certificată(kg) Grad alocatUmiditate(%) Masa hecto- litrică(kg/hl)Impurități și/sau corpuri străine (%) Plătit în avans - lei - Rest de plătit- lei - Zi Lună An
  ................ ................................
  ELIBERAT DE DEPOZITUL ................................ (numele depozitului) REPREZENTAT DE ....................................... (numele și prenumele depozitarului sau ale reprezentantului acestuia) Loc ștampilă Semnătura autorizată ........... Tarifele includ operațiunile de recepție, uscare, condiționare, asigurare, depozitare, păstrare și remiterea. Defalcarea acestora sepoate face la cererea deponentului.
  Informații suplimentare în funcție de produs, după caz
  Spărturi (%)........... Conținut de proteină .......... Indice de cădere ............Conținut ulei (%) .............. Alte caracteristici fizico-chimice ...........................
   +  Anexa nr. 8la normele metodologice
  (model)
  Registru de evidență a certificatelor de depozit
  Depozitarul .........................Sediul ..............................CUI .................................Registrul Comerțului ................Nr. licenței de depozit .............
  Certificate de depozit primiteCertificate de depozit eliberate Certificate de depozit anulate Certificate de depozit necompletate Certificate de de depozit restituite
   Seria și nr.Cantitatetone Seria și nr.Cantitatetone Seria și nr.Cantitatetone Seria și nr.Cantitatetone
  De la seria .... nr. ........ la seria ....... nr. ........ ........... ...................................... .................. ........
  De la seria .... nr. ........ la seria ....... nr. ........ ........... ...................................... .................. ........
  De la seria .... nr. ........ la seria ....... nr. ........ ........... ...................................... .................. ........
  ............................. ........... ...................................... .................. ........
   +  Anexa nr. 9la normele metodologice
  (model)
  Registru special de evidență a certificatelor de depozit
  Nr.crtDenumireași sediuldepozi- tarului Codul unic deînregistrare al depozitaruluiAdresa depozitaruluilicențiat Licență de depozit(seria/ nr./data) Capacitatea pentru care s-a eliberatlicența - tone - Nr. și data suspendării/anulării licenței de depozit Seria și numărul certificatelorde depozit în stoc Seria și numărul certificatelorde depozit eliberate Seria și numărulcertificatelor de depozit returnate
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  1          
  2          
  3          
  ...         
  ...         
  ...         
   +  Anexa nr. 10la normele metodologice
  LISTA
  comisioanelor de garantare practicate de fondurile de
  garantare, în cazul persoanelor juridice beneficiare ale garanțiilor
  Calitatea creditului Standard Poor's Fitch Moody's Prima anualăsafe-harbour
  Calitate maximă AAA AAA Aaa 0,4%
  Capacitate foarte mare de plată AA+ AA+ Aa 1 0,4%
  AA AA Aa 2
  AA- AA- Aa 3
  Capacitate mare de plată A+ A+ A 1 0,55%
  A A A 2
     
  A- A- A 3
  Capacitate corespunzătoare de plată BBB+ BBB+ Baa 1 0,8%
  BBB BBB Baa 2
  BBB- BBB- Baa 3
  Capacitate de plată vulnerabilă la condiții adverse BB+ BB+ Ba 1 2,0%
  BB- BB- Ba 2
  BB- BB- Ba 3
  Capacitatea de plată poate fi grav afectată de condiții adverse. B+ B+ B 1 3,8%
  B B B 2
  B- B- B 3 6,3%
  Capacitatea de plată depinde de existențaunor condiții favorabile durabile. CCC+ CCC+ Caa 1 Nu se poate acorda primăanuală safe-harbour.
  CCC CCC Caa 2
  CCC- CCC- Caa 3
  CC CC  
   C  
  Incapacitate de plată sau în pragul incapacității de plată SD DDD Ca Nu se poate acorda primăanuală safe-harbour.
  D DD C
   D  
  ------