HOTĂRÂRE nr. 983 din 29 decembrie 1998privind reevaluarea clădirilor, construcţiilor speciale şi a terenurilor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 530 din 31 decembrie 1998  În temeiul prevederilor art. 10 lit. a) din Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, cu modificările ulterioare,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Societăţile comerciale, indiferent de forma de proprietate, regiile autonome, institutele naţionale de cercetare şi celelalte categorii de agenţi economici vor proceda la reevaluarea clădirilor, construcţiilor speciale şi a terenurilor, precum şi a imobilizarilor corporale în curs de natura clădirilor şi construcţiilor speciale, existente în patrimoniul lor la 30 iunie 1998.  +  Articolul 2Reevaluarea clădirilor, construcţiilor speciale şi a terenurilor, precum şi a imobilizarilor corporale în curs de natura clădirilor şi construcţiilor speciale se va efectua conform Normelor privind reevaluarea clădirilor, construcţiilor speciale şi a terenurilor, prezentate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărârea.Coeficienţii de actualizare care stau la baza reevaluarii sunt stabiliţi de Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului.  +  Articolul 3La încheierea acţiunii de reevaluare agenţii economici prevăzuţi la art. 1 vor înregistra diferenţele din reevaluare în conturile corespunzătoare, după aprobarea acestora de către adunarea generală a acţionarilor, a asociaţilor sau de către consiliul de administraţie, în cazul regiilor autonome, în conformitate cu metodologia contabila prevăzută în Normele privind reevaluarea clădirilor, construcţiilor speciale şi a terenurilor.Pentru aceste categorii de imobilizari amortizarea aferentă gradului de neutilizare, evidenţiată de agenţii economici până la data de 31 decembrie 1996 în contul în afară bilanţului, se va regulariza şi înregistra în conformitate cu prevederile cuprinse în anexele nr. 1 şi 2 la norme.  +  Articolul 4Rezultatele reevaluarii categoriilor de imobilizari prevăzute la art. 1, diminuate, după caz, cu amortizarea aferentă gradului de neutilizare, înregistrată până la data de 31 decembrie 1996, vor fi cuprinse în bilanţul contabil încheiat la 31 decembrie 1998.  +  Articolul 5În anul 1999 diferenţele din reevaluarea imobilizarilor corporale şi a imobilizarilor corporale în curs, prevăzute la art. 1, pot fi utilizate, în conformitate cu prevederile legale, pentru majorarea capitalului social, respectiv a patrimoniului, după caz.  +  Articolul 6Începând cu data de 1 ianuarie 1999, amortizarea imobilizarilor corporale reevaluate se calculează în conformitate cu prevederile legale care reglementează regimul amortizării acestora.  +  Articolul 7Neefectuarea reevaluarii de către persoanele juridice prevăzute la art. 1 constituie contravenţie la disciplina financiară şi se sancţionează cu amendă de la 600.000 lei la 1.000.000 lei.Amenzile contravenţionale se aplică de personalul de specialitate al Ministerului Finanţelor şi se suporta de persoanele vinovate.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor,Decebal Traian Remesp. Ministrul lucrărilor publiceşi amenajării teritoriului,Laszlo Borbely,secretar de stat  +  AnexăNORMEprivind reevaluarea clădirilor, construcţiilor speciale şi a terenurilor  +  Articolul 1Dispoziţii generale (1) Prin operaţiunea de reevaluare a clădirilor, construcţiilor speciale şi a terenurilor, precum şi a imobilizarilor în curs de natura clădirilor şi construcţiilor speciale existente în patrimoniul persoanelor juridice, prevăzute la art. 1 din hotărâre, se realizează actualizarea elementelor patrimoniale din raportarile contabile întocmite la data de 30 iunie 1998. (2) Reevaluarea imobilizarilor corporale şi a imobilizarilor corporale în curs, prevăzute la art. 1 din hotărâre, are ca obiectiv aducerea acestora la costul curent sau la valoarea de intrare actualizată. (3) Pentru realizarea reevaluarii, persoanele juridice prevăzute la art. 1 din hotărâre vor proceda la efectuarea inventarierii imobilizarilor respective, în conformitate cu prevederile normelor aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 2.388/1995 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii patrimoniului, public în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 292 din 18 decembrie 1995. (4) Componenta comisiilor de inventariere va fi astfel stabilită încât să asigure un număr corespunzător de cadre cu pregătire tehnica în domeniu, care să poată aprecia gradul de uzura fizica şi morala a bunurilor inventariate. (5) La terminarea acţiunii de reevaluare a clădirilor, construcţiilor speciale şi a terenurilor, precum şi a imobilizarilor corporale în curs de natura clădirilor şi construcţiilor speciale, pe baza prevederilor prezentelor norme persoanele juridice vor determina şi vor înregistra în contabilitate diferenţele din reevaluare, conform monografiei prezentate în anexa nr. 2.  +  Articolul 2 (1) Se supun reevaluarii clădirile, construcţiile speciale şi terenurile, precum şi imobilizarile corporale în curs de natura clădirilor şi construcţiilor speciale aflate în capitalul social, respectiv în patrimoniul persoanelor juridice, şi evidenţiate în raportarile contabile întocmite la data de 30 iunie 1998, astfel: a) clădirile şi construcţiile speciale aflate în patrimoniu, evidenţiate în conturile 2121 "Clădiri" şi 2122 "Construcţii speciale"; b) terenurile aflate în patrimoniu, evidenţiate în contul 211 "Terenuri", exclusiv cele folosite în scop agricol; c) mijloacele fixe de natura clădirilor şi construcţiilor speciale concesionate, date în locaţie de gestiune sau închiriate, după caz, şi cele date în folosinţa asocierilor în participaţiune, conform contractelor economice încheiate, se reevalueaza de către persoanele juridice care le au evidenţiate în patrimoniu; d) investiţiile efectuate la imobilizarile de natura clădirilor şi construcţiilor speciale concesionate, luate cu chirie sau în locaţie de gestiune, se supun reevaluarii de către persoanele juridice care le-au efectuat şi le-au înregistrat în contabilitate; e) mijloacele fixe de natura clădirilor şi construcţiilor speciale trecute în conservare; f) capacităţile puse în funcţiune parţial, de natura clădirilor şi construcţiilor speciale, pentru care nu s-au întocmit formele de înregistrare ca mijloace fixe; g) imobilizarile corporale în curs privind clădirile şi construcţiile speciale, evidenţiate în contabilitate; h) mijloacele fixe de natura clădirilor şi construcţiilor speciale, la care în perioada 1 aprilie 1994-30 iunie 1998 s-au efectuat lucrări de modernizare care au majorat valoarea de înregistrare a acestor imobilizari corporale. Pentru aceste active reevaluarea se efectuează separat pentru valoarea existenta la 31 martie 1994 şi separat pentru valorile reprezentând modernizări, prin aplicarea coeficienţilor corespunzători perioadei în care s-a efectuat modernizarea; i) activele predate în sistem leasing imobiliar, în condiţiile Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998. Reevaluarea acestor active va avea în vedere valoarea negociata, prevăzută în contractul încheiat între cele doua părţi; j) imobilizarile corporale şi imobilizarile corporale în curs, de natura celor menţionate, aparţinând patrimoniului public, înscrise în activul agenţilor economici prevăzuţi la art. 1 din hotărâre; k) clădirile şi construcţiile speciale aflate la sucursalele, filialele şi agenţiile din străînătate se reevalueaza de către agenţii economici din ţara, în cazul în care figurează în patrimoniul acestora. (2) Nu sunt supuse reevaluarii: a) clădirile şi construcţiile speciale a căror valoare de intrare a fost recuperată integral pe calea amortizării la data de 30 iunie 1998 sau care urmează a fi amortizate integral în semestrul II al anului 1998; b) mijloacele fixe de natura clădirilor şi construcţiilor speciale în al căror cost de achiziţie au fost incluse diferenţele nefavorabile de curs valutar şi dobânzile bancare în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 104/1997 şi ale Hotărârii Guvernului nr. 22/1998 pentru perioadele ale căror diferenţe au fost regularizate; c) mijloacele fixe şi lucrările de investiţii în curs de natura clădirilor şi construcţiilor speciale la care s-au inclus în valoarea investiţiilor valoarea spezelor şi comisioanelor bancare, precum şi dobânzile şi diferenţele de curs valutar în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 3/1995 şi cu precizările privind închiderea exerciţiilor financiare (ordinele ministrului finanţelor nr. 33/1996 şi nr. 40/1997) pentru perioadele respective; d) clădirile, construcţiile speciale şi terenurile, inclusiv imobilizarile în curs aferente acestora, care au ieşit din patrimoniul agenţilor economici după data de 30 iunie 1998, precum şi cele intrate după această dată; e) clădirile, construcţiile speciale şi terenurile evidenţiate în afară bilanţului; f) clădirile de locuit sau locuinţele de serviciu construite din fondurile statului, aflate în patrimoniul agenţilor economici cu capital de stat, supuse vânzării către populaţie.  +  Articolul 3 (1) Pentru efectuarea reevaluarii imobilizarilor corporale se va stabili valoarea rămasă actualizată la data de 30 iunie 1998, avându-se în vedere: a) valoarea de intrare a clădirilor, construcţiilor speciale şi a terenurilor la data de 30 iunie 1998, înscrisă în raportarile contabile; b) amortizarea calculată până la data de 30 iunie 1998, evidenţiată în contabilitate în creditul contului 281 "Amortizarea imobilizarilor corporale" şi în debitul contului 8045 "Amortizarea aferentă gradului de neutilizare a mijloacelor fixe"; c) coeficienţii de actualizare la data de 30 iunie 1998, prevăzuţi în anexa nr. 3; d) amortizarea aferentă activelor corporale pentru care s-au obţinut scutiri totale sau pentru o perioadă limitată de timp la calculul amortizării, conform art. 16 din Legea nr. 15/1994, cu modificările ulterioare, şi art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 104/1997; e) valoarea rămasă actualizată, precum şi valoarea de intrare actualizată se stabilesc conform anexei nr. 1 la prezentele norme. (2) Persoanele juridice care nu au efectuat reevaluarile anterioare prevăzute de normele legale, conform hotărârilor Guvernului nr. 945/1990, nr. 26/1992 şi nr. 500/1994, vor proceda la efectuarea reevaluarii clădirilor, construcţiilor speciale şi a terenurilor de la data de 1 ianuarie 1990 sau de la data intrării acestora în capitalul social, respectiv în patrimoniu, pe baza indicilor şi metodologiei prevăzute de reglementările respective. (3) Comisiile de inventariere vor analiza diferenţele din reevaluare şi valorile actualizate ale imobilizarilor reevaluate în corelaţie cu utilitatea bunurilor respective şi cu valoarea de piaţa, iar în cazurile în care se vor constata supraevaluari sub subevaluari ale valorii acestora, ele vor fi eliminate.  +  Articolul 4Pentru evidenţierea distinctă în contabilitatea agenţilor economici a diferenţelor rezultate în urma reevaluarii, în Planul de conturi general se introduc următoarele conturi:105.01 "Diferenţe din reevaluarea terenurilor"105.03 "Diferenţe din reevaluarea clădirilor"105.04 "Diferenţe din reevaluarea construcţiilor speciale"105.05 "Diferenţe din reevaluarea imobilizarilor corporale în curs privind clădirile şi construcţiile speciale"2111.1 "Diferenţe din reevaluarea terenurilor"2121.1 "Diferenţe din reevaluarea clădirilor"2122.1 "Diferenţe din reevaluarea construcţiilor speciale"231.1 "Diferenţe din reevaluarea imobilizarilor corporale în curs de natura clădirilor şi construcţiilor speciale".  +  Articolul 5Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentele norme.  +  Anexa 1----------la norme---------Unitatea patrimonialăSITUAŢIAdeterminării valorii rămase actualizate a imobilizarilor corporale supuse reevaluarii*Font 6*----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | |Valoa-| Amortizarea calculată | | | | | | | | | |Ajustari| | || |Denumirea|rea +------+-----+-----------+ | | | | | | | | | ale | | ||Nr. |imobili- |de | | |Amortizarea| | | | | | | | | |valorii | | ||crt.|zarii |inre- | în | în | aferenta |Total |Valoarea|Coeficient |Valoarea|Grad |Amorti-|Diferenta | Valoarea |Diferente |propuse | Diferente |Ob- || |corporale|gis- |credit|debit| activelor |amor- | rămasă | de |actua- |de |zarea |amortizare| rămasă | din | de | de |ser-|| |sau |trare | cont |cont | scutite |tizare|neamor- |actualizare|lizata |uzura |actua- | |actualizata|reevaluare|comisia |inregistrat|va- || |corporale|din | 281 |8045 | conform | |tizata | | |scrip-|lizata | | |calculate | de | |tii || |în curs |conta-| | |reglementa-| | | | |tica | | | | | inven- | | || | |bili- | | | rilor | | | | |(%) | | | | |tariere | | || | |tate | | | legale | | | | | | | | | | | | |+----+---------+------+------+-----+-----------+------+--------+-----------+--------+------+-------+----------+-----------+----------+--------+-----------+----+| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |+----+---------+------+------+-----+-----------+------+--------+-----------+--------+------+-------+----------+-----------+----------+--------+-----------+----+| | | | | | |col. 3|col. 2 -| |col. 2 x|col. 6|col. 9 |col. 11 - | col. 9 - |col. 9 - | |col. 14 ± | || | | | | | |+ col.|col. 6 | |col. 8 |------|------x|col. 6 | col. 11 |col. 2 | |col. 15 | || | | | | | |4 + | | | |col. 2| 100 | | | | | | || | | | | | |col. 5| | | |x 100 |col. 10| | | | | | |+----+---------+------+------+-----+-----------+------+--------+-----------+--------+------+-------+----------+-----------+----------+--------+-----------+----++----+---------+------+------+-----+-----------+------+--------+-----------+--------+------+-------+----------+-----------+----------+--------+-----------+----++----+---------+------+------+-----+-----------+------+--------+-----------+--------+------+-------+----------+-----------+----------+--------+-----------+----++----+---------+------+------+-----+-----------+------+--------+-----------+--------+------+-------+----------+-----------+----------+--------+-----------+----++----+---------+------+------+-----+-----------+------+--------+-----------+--------+------+-------+----------+-----------+----------+--------+-----------+----+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  +  Anexa 2--------la norme--------ÎNREGISTRAREAîn contabilitate a diferenţelor rezultate în urma reevaluarii terenurilor, clădirilor şi a construcţiilor speciale    a) Înregistrarea diferenţelor din reevaluarea terenurilor       (col. 16 din anexa nr. 1):       2111.1 = 105.01    b) Înregistrarea diferenţelor din reevaluarea clădirilor şi construcţiilor       speciale       (col. 16 din anexa nr. 1):       2121.1 = 105.03       2122.1 = 105.04    c) Înregistrarea diferenţelor din reevaluarea imobilizarilor corporale în       curs de natura clădirilor şi construcţiilor speciale (col. 16 din anexa       nr. 1):       231.1 = 105.05    d) Înregistrarea diferenţei dintre amortizarea actualizată şi cea       înregistrată până la data reevaluarii (col. 12 din anexa nr. 1).       105/analitic distinct = 281/analitic distinct - din col. 12       (amortizarea actualizată - amortizarea înregistrată)    e) Înregistrarea amortizării aferente gradului de neutilizare (col. 4 din       anexa nr. 1):       105/analitic distinct = 281/analitic distinct - din col. 4 (amortizări       aferente gradului de neutilizare) şi concomitent,       Credit cont 8045 cu amortizarea înscrisă în col. 4 din anexa nr. 1.       În bilanţul contabil încheiat la data de 31 decembrie 1998 sumele       reprezentând diferenţe din reevaluarea imobilizarilor corporale se vor       reflecta astfel:     * În formularul cod 10 - activ - soldurile conturilor de diferenţe din       reevaluare vor fi înscrise împreună cu soldurile conturilor de       imobilizari respective.     * În formularul cod 10 - pasiv - soldurile conturilor de diferenţe din       reevaluari (analiticele contului 105) vor fi înscrise la capitaluri       proprii.    f) La începutul anului 1999 conturile 2111.1 "Diferenţe din reevaluarea       terenurilor", 2121.1 "Diferenţe din reevaluarea clădirilor", 2122.1       "Diferenţe din reevaluarea construcţiilor speciale" şi 231.1 "Diferenţe       din reevaluarea imobilizarilor corporale în curs de natura clădirilor şi       construcţiilor speciale" se vor închide prin debitul conturilor       corespunzătoare de imobilizari corporale, respectiv de imobilizari       corporale în curs, după caz, din Planul de conturi general în vigoare.  +  Anexa 3-------la norme--------
    COEFICIENŢII de actualizare a imobilizărilor corporale în clădiri şi construcţii speciale, precum şi a imobilizărilor corporale în curs, de natura clădirilor şi a construcţiilor speciale
                                     
    Existent la 30 iunie 1994Intrate în perioada
    19941995199619971998
    Trim. IIITrim. IVTrim. ITrim. IITrim. IIITrim. IVTrim. ITrim. IITrim. IIITrim. IVTrim. ITrim. IITrim. IIITrim. IVTrim. ITrim. II
    9,0078,0857,3775,8335,0314,6304,2733,9833,5913,0902,8971,7221,5471,4221,3351,0701,000
  Coeficientul de actualizare a preţului terenului în intervalul 30 iunie 1994 - 30 iunie 1998 este de 7,352 . -------