ORDIN nr. 271 din 17 martie 2015pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 720/2014
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 185 din 18 martie 2015    În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul INormele metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 720/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 396 din 29 mai 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 18^1, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(6) În situaţia în care la finele anului instituţia publică beneficiară nu a utilizat în întregime sumele primite ca redistribuiri de disponibilităţi, va proceda la restituirea acestora, pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), din contul de venituri bugetare în care au fost încasate în contul de venituri bugetare al instituţiei publice ierarhic superioare de la care au fost primite. Această operaţiune se va efectua cu respectarea programului calendaristic pentru efectuarea prin unităţile Trezoreriei Statului a principalelor operaţiuni de încheiere a exerciţiului bugetar, stabilit prin normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar, aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice."2. La articolul 20, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (1^1) şi (1^2), cu următorul cuprins:"(1^1) În situaţia în care veniturile bugetare aprobate pentru anul curent sunt mai mici decât cheltuielile bugetare aprobate pentru anul curent, ordonatorii de credite ai instituţiilor publice autonome şi instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii vor prezenta unităţii Trezoreriei Statului, ca anexă la bugetul aprobat în condiţiile legii, o notă avizată de ordonatorul de credite ierarhic superior, cu excepţia ordonatorilor principali de credite pentru care aprobarea este în sarcina acestora, prin care vor preciza suma din excedent din care se asigură sursa de finanţare pentru acoperirea cheltuielilor aprobate suplimentar faţă de veniturile aprobate.(1^2) Instituţiile publice autonome şi instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii, înrolate ca instituţii publice pilot în sistemul naţional de raportare prevăzut de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 25/2014, cu modificările ulterioare, vor depune la unităţile Trezoreriei Statului şi un buget echilibrat, în care sumele din excedentul anilor precedenţi necesare pentru efectuarea de cheltuieli în anul curent se cuprind în buget ca sursă de finanţare la partea de venituri bugetare, la o poziţie distinctă, 40.15.00 «Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli». Bugetul echilibrat cuprinde veniturile şi cheltuielile bugetare în structura bugetului aprobat, inclusiv sursa de finanţare aprobată la subdiviziunea 40.15.00 «Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli»."3. La articolul 20, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) În situaţiile prevăzute la alin. (1), (1^1) şi (1^2), în execuţie, sumele ce se utilizează din excedentul anilor precedenţi se transferă de către instituţiile publice, prin ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), din contul de excedent al bugetului în contul de venituri bugetare corespunzător subdiviziunii 40.15.00 «Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli», pe măsura necesităţilor de finanţare."4. La articolul 42^1, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(6) În situaţia în care la finele anului instituţia publică beneficiară nu a utilizat în întregime sumele primite ca redistribuiri de disponibilităţi, va proceda la restituirea acestora, pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), din contul de venituri bugetare în care au fost încasate în contul de venituri bugetare al instituţiei publice ierarhic superioare de la care au fost primite. Această operaţiune se va efectua cu respectarea programului calendaristic pentru efectuarea prin unităţile Trezoreriei Statului a principalelor operaţiuni de încheiere a exerciţiului bugetar, stabilit prin normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice."5. La articolul 44, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (1^1) şi (1^2), cu următorul cuprins:"(1^1) În situaţia în care veniturile bugetare aprobate pentru anul curent sunt mai mici decât cheltuielile bugetare aprobate pentru anul curent, ordonatorii de credite ai instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii vor prezenta unităţii Trezoreriei Statului, ca anexă la bugetul aprobat în condiţiile legii, o notă avizată de ordonatorul de credite ierarhic superior, cu excepţia ordonatorilor principali de credite pentru care aprobarea este în sarcina acestora, prin care vor preciza suma din excedent din care se asigură sursa de finanţare pentru acoperirea cheltuielilor aprobate suplimentar faţă de veniturile aprobate.(1^2) Instituţiile publice finanţate parţial din venituri proprii, înrolate ca instituţii publice pilot în sistemul naţional de raportare prevăzut de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/2013, aprobată cu modificări prin Legea nr. 25/2014, cu modificările ulterioare, vor depune la unităţile Trezoreriei Statului şi un buget echilibrat, în care sumele din excedentul anilor precedenţi necesare pentru efectuarea de cheltuieli în anul curent se cuprind în buget ca sursă de finanţare la partea de venituri bugetare, la o poziţie distinctă, 40.15.00 «Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli». Bugetul echilibrat cuprinde veniturile şi cheltuielile bugetare în structura bugetului aprobat, inclusiv sursa de finanţare aprobată la subdiviziunea 40.15.00 «Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli»."6. La articolul 44, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) În situaţiile prevăzute la alin. (1), (1^1) şi (1^2), în execuţie, sumele ce se utilizează din excedentul anilor precedenţi se transferă de către instituţiile publice, prin ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), din contul de excedent al bugetului în contul de venituri bugetare corespunzător subdiviziunii 40.15.00 «Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli», pe măsura necesităţilor de finanţare."7. După articolul 56 se introduc trei noi articole, articolele 56^1, 56^2 şi 56^3, cu următorul cuprins:"Art. 56^1. - (1) În cazul în care veniturile bugetare estimate a fi realizate la nivelul unor instituţii publice subordonate unei instituţii publice care are înfiinţate activităţi finanţate integral din venituri proprii sunt inferioare cheltuielilor bugetare aferente anului bugetar, instituţia publică ierarhic superioară poate redistribui sume pentru echilibrarea bugetului propriu al activităţilor finanţate integral din venituri proprii şi a bugetelor activităţilor finanţate integral din venituri proprii ale instituţiilor publice subordonate, din disponibilităţile realizate la nivelul acesteia sau din veniturile redistribuite de ordonatorii de credite ierarhic inferiori potrivit art. 56^2, cu respectarea legislaţiei specifice. (2) Redistribuirea veniturilor bugetare, ca sursă de finanţare, în condiţiile alin. (1), se efectuează astfel: a) prin cuprinderea în bugetul activităţilor finanţate integral din venituri proprii al instituţiei publice ierarhic superioare de la care vor fi efectuate transferurile de venituri bugetare, la subdiviziunea de venituri 41.07.00 «Venituri proprii redistribuite între instituţii publice finanţate integral/parţial din venituri proprii sau între activităţi finanţate integral din venituri proprii», a sumelor care fac obiectul transferului, cu valoare negativă; b) prin cuprinderea în bugetul activităţilor finanţate integral din venituri proprii ale instituţiilor publice subordonate care vor primi transferurile de venituri bugetare, la subdiviziunea de venituri 41.07.00 «Venituri proprii redistribuite între instituţii publice finanţate integral/parţial din venituri proprii sau între activităţi finanţate integral din venituri proprii», a sumelor care fac obiectul transferului, cu valoare pozitivă. (3) Sumele care fac obiectul transferului se cuprind în bugetele individuale ale instituţiilor publice menţionate la alin. (2). (4) Redistribuirea de venituri bugetare, în condiţiile alin. (2), poate fi efectuată în tot cursul anului bugetar, cu condiţia ca aceasta să nu afecteze plata angajamentelor legale şi bugetare şi să nu genereze deficit în bugetul activităţilor finanţate integral din venituri proprii ale instituţiilor publice de la care se efectuează redistribuirea. (5) În execuţie, sumele prevăzute la subdiviziunea de venituri 41.07.00 «Venituri proprii redistribuite între instituţii publice finanţate integral/parţial din venituri proprii sau între activităţi finanţate integral din venituri proprii» se virează pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) în conturile corespunzătoare de venituri bugetare ale instituţiilor publice beneficiare, pe măsura necesităţilor de finanţare a cheltuielilor aprobate în bugetele activităţilor finanţate integral din venituri proprii ale acestora şi cu condiţia încadrării în disponibilităţile anului curent ale bugetului activităţilor finanţate integral din venituri proprii ale instituţiilor publice de la care se efectuează redistribuirea. (6) În situaţia în care la finele anului instituţia publică beneficiară nu a utilizat în întregime sumele primite ca redistribuiri de disponibilităţi, va proceda la restituirea acestora, pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), din contul de venituri bugetare în care au fost încasate în contul de venituri bugetare al instituţiei publice ierarhic superioare de la care au fost primite. Această operaţiune se va efectua cu respectarea programului calendaristic pentru efectuarea prin unităţile Trezoreriei Statului a principalelor operaţiuni de încheiere a exerciţiului bugetar, stabilit prin normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar, aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice.Art. 56^2. - (1) În cazul în care veniturile bugetare estimate a fi realizate la nivelul unor instituţii publice subordonate unei instituţii publice care are înfiinţate activităţi finanţate integral din venituri proprii sunt mai mari decât cheltuielile bugetare aferente anului bugetar ale acestora, instituţia publică ierarhic superioară poate dispune redistribuirea de sume în vederea echilibrării bugetului propriu al activităţilor finanţate integral din venituri proprii al acesteia sau al bugetelor activităţilor finanţate integral din venituri proprii ale altor instituţii publice din subordine. (2) Redistribuirea veniturilor bugetare în condiţiile alin. (1) se efectuează astfel: a) prin cuprinderea în bugetul activităţilor finanţate integral din venituri proprii al instituţiilor publice din subordine a sumelor care fac obiectul transferului, cu valoare negativă, la subdiviziunea de venituri bugetare unde se estimează a fi încasate; b) prin majorarea, cu sumele care fac obiectul transferului, a subdiviziunii de venituri bugetare corespunzătoare în bugetul activităţilor finanţate integral din venituri proprii al instituţiei publice ierarhic superioare. (3) Redistribuirea de venituri bugetare în condiţiile alin. (2) poate fi efectuată în tot cursul anului bugetar, cu condiţia ca aceasta să nu afecteze plata angajamentelor legale şi bugetare şi să nu genereze deficit în bugetul activităţilor finanţate integral din venituri proprii al instituţiilor publice de la care se efectuează redistribuirea. (4) În execuţie, sumele prevăzute la alin. (2) se virează de către instituţiile publice din subordine, pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), din conturile de venituri bugetare în care au fost încasate în conturile corespunzătoare de venituri bugetare ale activităţilor finanţate integral din venituri proprii ale instituţiilor publice ierarhic superioare.Art. 56^3. - Prevederile art. 56^1 şi 56^2 se aplică în mod corespunzător şi veniturilor proprii ale Ministerului Sănătăţii constituite în baza art. 361 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare."8. La articolul 57, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (1^1) şi (1^2), cu următorul cuprins:"(1^1) În situaţia în care veniturile bugetare aprobate pentru anul curent sunt mai mici decât cheltuielile bugetare aprobate pentru anul curent, ordonatorii de credite vor prezenta unităţii Trezoreriei Statului, ca anexă la bugetul aprobat în condiţiile legii, o notă avizată de ordonatorul de credite al instituţiei publice pe lângă care a fost înfiinţată activitatea finanţată integral din venituri proprii, cu excepţia ordonatorilor principali de credite pentru care aprobarea este în sarcina acestora, prin care vor preciza suma din excedent din care se asigură sursa de finanţare pentru acoperirea cheltuielile aprobate suplimentar faţă de veniturile aprobate.(1^2) Instituţiile publice înrolate ca instituţii publice pilot în sistemul naţional de raportare prevăzut de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/2013, aprobată cu modificări prin Legea nr. 25/2014, cu modificările ulterioare, vor depune la unităţile Trezoreriei Statului şi un buget echilibrat al activităţii finanţate integral din venituri proprii, în care sumele din excedentul anilor precedenţi necesare pentru efectuarea de cheltuieli în anul curent se cuprind în buget ca sursă de finanţare la partea de venituri bugetare, la o poziţie distinctă, 40.15.00 «Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli». Bugetul echilibrat cuprinde veniturile şi cheltuielile bugetare în structura bugetului aprobat, inclusiv sursa de finanţare aprobată la subdiviziunea 40.15.00 «Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli»."9. La articolul 57, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) În situaţiile prevăzute la alin. (1), (1^1) şi (1^2), în execuţie, sumele ce se utilizează din excedentul anilor precedenţi se transferă de către instituţiile publice, prin ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), din contul de excedent al bugetului în contul de venituri bugetare corespunzător subdiviziunii 40.15.00 «Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli», pe măsura necesităţilor de finanţare."10. La articolul 69, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (1^1) şi (1^2), cu următorul cuprins:"(1^1) În cazul în care bugetul fondurilor externe nerambursabile este aprobat cu venituri bugetare, precum şi în cazul bugetului fondului de risc, iar veniturile bugetare aprobate pentru anul curent sunt mai mici decât cheltuielile bugetare aprobate pentru anul curent, ordonatorii de credite vor prezenta unităţii Trezoreriei Statului, ca anexă la bugetul aprobat în condiţiile legii, o notă avizată de ordonatorul de credite ierarhic superior, cu excepţia ordonatorilor principali de credite pentru care aprobarea este în sarcina acestora, prin care vor preciza suma din excedent din care se asigură sursa de finanţare pentru acoperirea cheltuielile aprobate suplimentar faţă de veniturile aprobate.(1^2) Instituţiile publice înrolate ca instituţii publice pilot în sistemul naţional de raportare prevăzut de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/2013, aprobată cu modificări prin Legea nr. 25/2014, cu modificările ulterioare, vor depune la unităţile Trezoreriei Statului şi un buget echilibrat, în care sumele din excedentul anilor precedenţi necesare pentru efectuarea de cheltuieli în anul curent se cuprind în buget ca sursă de finanţare la partea de venituri bugetare, la o poziţie distinctă, 40.15.00 «Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli». Bugetul echilibrat cuprinde veniturile şi cheltuielile bugetare în structura bugetului aprobat, inclusiv sursa de finanţare aprobată la subdiviziunea 40.15.00 «Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli»."11. La articolul 69, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) În situaţiile prevăzute la alin. (1), (1^1) şi (1^2), în execuţie, sumele ce se utilizează din excedentul anilor precedenţi se transferă de către instituţiile publice, prin ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), din contul de excedent al bugetului în contul de venituri bugetare corespunzător subdiviziunii 40.15.00 «Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli», pe măsura necesităţilor de finanţare."12. În tot cuprinsul normelor metodologice sintagma "41.07.00 «Venituri proprii redistribuite între instituţii publice finanţate integral/parţial din venituri proprii»" se înlocuieşte cu sintagma "41.07.00 «Venituri proprii redistribuite între instituţii publice finanţate integral/parţial din venituri proprii sau între activităţi finanţate integral din venituri proprii»."  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul finanţelor publice,Darius-Bogdan VâlcovBucureşti, 17 martie 2015.Nr. 271.-------