HOTĂRÎRE Nr. 183 din 20 martie 1991privind organizarea Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 75 din 11 aprilie 1991    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se înfiinţează Şcoala Naţionala de Studii Politice şi Administrative, instituţie de învăţămînt postuniversitar, de înalte studii, cu personalitate juridică.Şcoala Naţionala de Studii Politice şi Administrative are sediul în Bucureşti.  +  Articolul 2Şcoala Naţional de Studii Politice şi Administrative are ca obiective: a) completarea pregătirii profesionale, teoretice şi practice, a personalului cu studii superioare pentru a ocupa funcţii în administraţia de stat - centrala şi locală -, în diplomatie, în magistratura, precum şi în alte sectoare ale activităţii publice; b) perfecţionarea profesională a personalului cu studii superioare care ocupa funcţii în domeniile de activitate prevăzute la lit. a); c) asigurarea informării documentare cu privire la legislaţia şi doctrina de specialitate, din ţara şi din străinătate, în domeniul administraţiei publice, stiintelor politice, relaţiilor internaţionale, al dreptului, managementului şi ştiinţei comunicării în masa.  +  Articolul 3Şcoala Naţionala de Studii Politice şi Administrative are următoarele secţii: a) ştiinţe politice; b) ştiinţe administrative; c) pregătirea şi perfecţionarea magistraţilor; d) relaţii internaţionale; e) management; f) ştiinţe ale comunicării în masa.  +  Articolul 4Numirea directorilor secţiilor Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative, precum şi stabilirea programelor anuale de studii, se vor face în condiţiile legii şi cu consultarea: birourilor permanente ale Senatului şi Adunării Deputaţilor, pentru Secţia de ştiinţe politice; primului-ministru al Guvernului României, pentru Secţia de ştiinţe administrative; ministrul justiţiei, pentru Secţia de pregătire şi perfecţionare a magistraţilor; ministrului afacerilor externe, pentru Secţia de relaţii internaţionale; ministrului finanţelor, pentru Secţia de management; ministrului culturii, pentru Secţia de ştiinţe ale comunicării în masa.  +  Articolul 5Şcoala Naţionala de Studii Politice şi Administrative dispune de personal de învăţămînt, de personal administrativ şi de serviciu.Personalul de învăţămînt al şcolii este asimilat cu personalul instituţiilor de învăţămînt superior. La normarea activităţii didactice sau la stabilirea nivelului de salarizare se va ţine seama de caracterul de înalte studii al şcolii.Pentru buna desfăşurare a activităţii de formare şi perfecţionare profesională, şcoala poate folosi, în condiţiile legii, şi personal din alte instituţii de învăţămînt superior, institute de cercetări, persoane care ocupa funcţii în organele centrale ale administraţiei de stat, în magistratura, în aparatul tehnic al Parlamentului sau în diplomatie, în cadrul unor agenţi economici şi al mass-mediei, care sînt recunoscute prin competenţa şi autoritate profesională, precum şi profesori şi experţi străini.  +  Articolul 6Organele de conducere ale Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative sînt: rectorul şi Senatul.  +  Articolul 7Rectorul este membru de drept al Conferintei Naţionale a Rectorilor. El este ales de adunarea generală a personalului de învăţămînt pentru o perioadă de 4 ani. Mandatul Rectoratului poate fi reînnoit numai o dată pentru o noua perioada de 4 ani. În timpul perioadei pentru care a fost ales, rectorul nu poate fi demis din funcţie decît prin hotărîre adoptată cu votul a cel puţin două treimi din membrii adunării generale a personalului de învăţămîn al şcolii.  +  Articolul 8Senatul este alcătuit din 25 membri, desemnaţi după cum urmează:- rectorul şcolii;- cei 6 directori ai secţiilor şcolii, numiţi în aceste funcţii de către rectorul şcolii;- 6 reprezentanţi ai personalului de învăţămînt, aleşi pe timp de 4 ani prin vot secret de către adunarea generală a acestei categorii de personal;- 6 reprezentanţi ai cursanţilor şcolii, cîte unul din fiecare secţie, aleşi prin vot secret, pe timp de 1 an, de către adunarea generală a acestora.Fac parte de drept din Senat cîte un reprezentant al secretarului general al Guvernului, al ministrului învăţămîntului şi ştiinţei, al ministrului afacerilor externe, al ministrului justiţiei, al ministrului finanţelor, precum şi al ministrului culturii, desemnat, de către aceştia, din rindul persoanelor care deţin cel puţin funcţia de director.  +  Articolul 9Şedinţele Senatului sînt prezidate de rectorul Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative, iar în lipsa acestuia, de unul dintre directori, desemnat de rector.  +  Articolul 10Senatul deliberează în mod valabil în prezenta majorităţii membrilor ce-l compun şi ia hotărîri cu majoritatea absolută a membrilor.Rectorul convoacă Senatul şi stabileşte ordinea de zi a şedinţei.Senatul se întruneşte trimestrial şi ori de cîte ori este necesar.  +  Articolul 11Senatul stabileşte, potrivit legii şi celorlalte reglementări în vigoare, orientarea generală a activităţii şcolii, condiţiile de admitere, organizarea şi programele de studii, pe profilul fiecărei secţii, condiţiile de recrutare a personalului de învăţămînt, precum şi orice reglementări cu caracter intern, necesare pentru buna funcţionare a şcolii.Senatul avizează proiectul de buget al şcolii, pe care îl înaintează Ministerului Învăţămîntului şi Ştiinţei.  +  Articolul 12Admiterea cursanţilor la Şcoala Naţionala de Studii Politice şi Administrative se face pe bază de concurs.Pentru admiterea la Secţia de pregătire şi perfecţionare a magistraţilor, la concurs vor putea fi înscrişi numai absolvenţi ai facultăţilor de drept.  +  Articolul 13Durata cursurilor de pregătire a specialiştilor este de 1-2 ani, iar a cursurilor de perfecţionare este de pînă la 3 luni.Pe durata cursurilor de pregătire a specialiştilor, participanţii care au obţinut rezultatele cele mai bune la concursul de admitere beneficiază de burse plătite de şcoala. Numărul burselor se stabileşte de ministerele interesate, în colaborare cu Ministerul Învăţămîntului şi Ştiinţei, în limita fondurilor alocate cu aceasta destinaţie. Vor putea acorda burse şi persoanele fizice, organizaţiile neguvernamentale, fundaţiile şi orice alte persoane juridice.Participanţilor la cursurile de perfecţionare li se asigura, de către instituţia la care sînt angajaţi, plata salariului avut în ultima luna anterioară admiterii la concurs, cu condiţia de a încheia cu ministerul sau organul administraţiei de stat ierarhic superior al instituţiei respective un contract prin care se obliga ca, după absolvirea cursului, sa lucreze cel puţin cinci ani în sistemul acelui minister sau organ al administraţiei de stat.  +  Articolul 14În măsura în care activitatea de cercetare a cadrelor didactice ale Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative impune structuri organizatorice complementare, prin hotărîrea Senatului se poate înfiinţa un institut de analiza politica şi administraţie.Institutul poate avea ca obiective studierea şi analizarea relaţiilor internaţionale, a sistemelor politice contemporane, a fenomenelor şi tendinţelor politice interne, a direcţiilor de dezvoltare şi perfecţionare a unor ramuri ale dreptului, precum şi a structurilor şi activităţii administraţiei publice, în scopul eliberării de proiecte şi studii care să fundamenteze activitatea şcolii şi să fie prezentate Parlamentului, Guvernului, ministerelor sau altor instituţii interesate.Structura organizatorică a institutului se va stabili prin hotărîrea Senatului Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative.  +  Articolul 15Dispoziţiile prezentei hotărîri se completează , în ce priveşte activitatea Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative, cu prevederile legale referitoare la instituţiile de învăţămînt superior.  +  Articolul 16Structura organizatorică, numărul şi structura de personal şi statul de funcţii pentru Şcoala Naţionala de Studii Politice şi Administrative se aproba de către Senatul şcolii.  +  Articolul 17Baza materială a Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative se asigura, în condiţiile legii, prin subvenţii anuale de la bugetul statului, din donaţii ale unor persoane juridice sau persoane fizice din ţara ori străinătate, prin transferul unor bunuri aparţinînd altor instituţii de stat şi din venituri proprii rezultate din executarea de contracte de cercetare, avizare sau a unor lucrări, consultaţii şi alte activităţi.  +  Articolul 18Prezenta hotărîre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României.Pe aceeaşi dată, Facultatea de înalte studii politice, cu durata de 2 ani, avînd profil postuniversitar, din cadrul Universitatii Bucureşti, trece în cadrul Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative care urmează sa funcţioneze cu secţiile de ştiinţe politice, ştiinţe administrative şi relaţii internaţionale.Ministerul Învăţămîntului şi Ştiinţei, în colaborare cu ministerele interesate, va organiza secţiile de pregătire şi perfecţionare a magistraţilor, de management şi de ştiinţe ale comunicării în masa.  +  Articolul 19Baza materială a unităţii prevăzute în art. 18 alin. 2 trece, pe bază de protocol, la Şcoala Naţionala de Studii Politice şi Administrative.  +  Articolul 20Personalul care trece de la unitatea prevăzută în art. 18 alin. 2 la Şcoala Naţionala de Studii Politice şi Administrative se considera transferat în interesul serviciului.  +  Articolul 21Studenţii Facultăţii de înalte studii politice trec la Şcoala Naţionala de Studii Politice şi Administrative - Secţia de ştiinţe politice, Secţia ştiinţe administrative sau Secţia relaţii internaţionale, după caz.  +  Articolul 22Pînă la constituirea, potrivit prevederilor prezentei hotărîri, a organelor de conducere ale Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative, Ministerul Învăţămîntului su Ştiinţei va numi, în mod provizoriu, rectorul şcolii, care va lua măsurile de organizare necesare.  +  Articolul 23Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărîri se abroga prevederile art. 3 alin. ultim din Hotărîrea nr. 55 din 19 ianuarie 1990 a Guvernului României, precum şi orice alte dispoziţii contrare.PRIM-MINISTRUPETRE ROMAN----------------------