HOTĂRÂRE nr. 977 din 23 decembrie 1998privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Române de Dezvoltare
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 528 din 31 decembrie 1998    În temeiul prevederilor art. 8 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 56/1998 privind unele măsuri pentru restructurarea Guvernului,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1 (1) Agenţia Română de Dezvoltare se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, fiind responsabilă cu aplicarea politicii de atragere a investiţiilor străine şi cu promovarea strategiilor de privatizare. (2) Agenţia Română de Dezvoltare are sediul în municipiul Bucureşti, bd. Magheru nr. 7, sectorul 1, desfasurandu-şi activitatea şi în imobilul din Str. Ministerului nr. 2-4, sectorul 1, municipiul Bucureşti.  +  Articolul 2 (1) În realizarea obiectului sau de activitate Agenţia Română de Dezvoltare are următoarele atribuţii principale: a) elaborează şi supune Guvernului spre aprobare strategii de promovare a investiţiilor străine directe, în conformitate cu priorităţile şi cu programul de dezvoltare economică a tarii; b) elaborează şi supune Guvernului spre aprobare proiecte de acte normative privind simplificarea procedurilor de promovare a investiţiilor străine; c) elaborează propuneri de imbunatatire a sistemelor de finanţare şi de creditare a investiţiilor; d) colaborează cu ministerele de resort şi cu autorităţile administraţiei publice locale la elaborarea politicilor sectoriale privind pregătirea privatizării companiilor/societăţilor naţionale, precum şi a societăţilor comerciale rezultate din reorganizarea regiilor autonome; e) propune Guvernului spre aprobare strategii de privatizare, având la baza propunerile ministerelor, ale autorităţilor administraţiei publice locale, ale altor instituţii şi organisme implicate în procesul de privatizare; f) elaborează şi supune Guvernului spre aprobare proiecte de acte normative în domeniul promovării investiţiilor străine şi al privatizării; g) acorda asistenţa, consultanţa şi prestează servicii în domeniul investiţiilor străine şi al privatizării; h) coordonează şi urmăreşte realizarea programelor de asistenţa tehnica din străinătate în domeniul investiţiilor străine şi al privatizării; i) identifica proiecte noi, alte proiecte de investiţii în sectorul privat şi de stat şi asigura prezentarea acestora investitorilor străini; j) informează periodic Guvernul cu privire la volumul, originea, structura domeniului de activitate şi la tendinta investiţiilor străine. În acest scop, lunar, Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, Fondul Proprietăţii de Stat, Banca Naţionala a României, Direcţia Generală a Vamilor, Comisia Naţionala a Valorilor Mobiliare şi celelalte instituţii publice sau private, care înregistrează, conform legislaţiei, investiţiile străine în România, vor comunică Agenţiei Române de Dezvoltare datele pe care le deţin privind elementele menţionate; k) coordonează şi îndrumă procesul de privatizare a societăţilor comerciale din turism, împreună cu Autoritatea Naţionala pentru Turism; l) gestionează Registrul unic al acţionarilor pentru societăţile comerciale la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale a fost sau este acţionar; m) elaborează materiale promotionale, studii şi analize privind investiţiile străine şi procesul de privatizare; n) asigura cunoaşterea corecta şi promovarea activa a politicii şi a realitatilor economice, a mediului investitional din România în mediile de afaceri internaţionale; o) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege sau prin alte acte normative pentru domeniul sau de activitate. (2) Atribuţiile şi competentele prevăzute prin acte normative în sarcina Ministerului Privatizării se preiau de către Agenţia Română de Dezvoltare. Persoanele numite în comisii, comitete şi grupuri guvernamentale, interministeriale sau de privatizare, din partea Ministerului Privatizării îşi vor continua activitatea, reprezentând Agenţia Română de Dezvoltare. (3) În exercitarea atribuţiilor sale Agenţia Română de Dezvoltare colaborează cu ministere şi cu alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu autorităţile administraţiei publice locale, precum şi cu persoane fizice sau juridice de drept privat. (4) În scopul îndeplinirii atribuţiilor sale, Agenţia Română de Dezvoltare are dreptul să solicite informaţii de la celelalte organe ale administraţiei publice centrale, de la autorităţile administraţiei publice locale, de la alte instituţii şi autorităţi publice, precum şi de la societăţile comerciale la care statul este acţionar sau asociat.  +  Articolul 3 (1) Agenţia Română de Dezvoltare este condusă de un preşedinte, ajutat de un vicepreşedinte, numiţi prin decizie a primului-ministru. (2) Preşedintele şi vicepreşedintele sunt salarizaţi potrivit anexei nr. III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupa funcţii de demnitate publică. (3) Preşedintele conduce întreaga activitate a Agenţiei Române de Dezvoltare şi o reprezintă în raporturile cu ministerele, cu alte autorităţi ale administraţiei publice, cu organizaţii, precum şi în raporturile cu persoane fizice şi juridice, române sau străine. (4) În exercitarea atribuţiilor sale preşedintele emite ordine şi instrucţiuni. (5) Preşedintele îndeplineşte, conform legii, funcţia de ordonator principal de credite. (6) Atribuţiile şi competentele vicepreşedintelui se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Române de Dezvoltare.  +  Articolul 4 (1) Secretarul general al Agenţiei Române de Dezvoltare îndeplineşte atribuţiile stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare, aprobat prin ordin al preşedintelui. (2) Secretarul general este salarizat potrivit anexei nr. V la Legea nr. 154/1998, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 5 (1) În structura organizatorică a Agenţiei Române de Dezvoltare pot funcţiona direcţii generale, direcţii, servicii şi birouri. (2) Structura organizatorică a Agenţiei Române de Dezvoltare este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. În cadrul acesteia, prin ordin al preşedintelui, se pot organiza direcţii, servicii, birouri, precum şi colective temporare de lucru, prevăzute la art. 9 din Legea nr. 40/1991, republicată. (3) Coordonarea şi atribuţiile compartimentelor din aparatul propriu al Agenţiei Române de Dezvoltare se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare care se aproba prin ordin al preşedintelui. (4) Numărul maxim de posturi din structura Agenţiei Române de Dezvoltare este de 189, exclusiv preşedintele şi vicepreşedintele. În cadrul numărului maxim de posturi aprobat Agenţia Română de Dezvoltare poate să includă în statul de funcţii şi personal de specialitate pentru coordonare în profil, la nivel teritorial, care îşi desfăşoară activitatea cu sprijinul prefecturilor. Prefecturile vor asigura spaţiul necesar desfăşurării activităţii în teritoriu a salariaţilor Agenţiei Române de Dezvoltare şi vor asigura din bugetul propriu cheltuielile materiale de întreţinere şi pentru comunicaţii.  +  Articolul 6 (1) Personalul existent în cadrul Ministerului Privatizării va fi preluat şi încadrat conform structurii organizatorice a Agenţiei Române de Dezvoltare şi se considera transferat. (2) Personalul de conducere şi de execuţie al Agenţiei Române de Dezvoltare este salarizat potrivit legii. (3) Pentru activitatea de prestări de servicii, de asistenţa tehnica şi consultanţa în domeniul atragerii investiţiilor străine şi al privatizării, Agenţia Română de Dezvoltare are în subordine Oficiul de prestări servicii şi editare, cu personalitate juridică, condus de un director, ale cărui cheltuieli de funcţionare şi de investiţii se acoperă, în condiţiile legii, din veniturile extrabugetare realizate de acesta. (4) Numărul maxim de posturi, structura organizatorică şi nivelul de salarizare pentru personalul Oficiului de prestări servicii şi editare se aproba prin ordin al preşedintelui.  +  Articolul 7 (1) Mijloacele fixe şi obiectele de inventar din dotarea Ministerului Privatizării, aflate în cele doua sedii situate în municipiul Bucureşti, sectorul 1, şi anume în Str. Ministerului nr. 2-4 şi, respectiv, în bd. Magheru nr. 7, se transmit Agenţiei Române de Dezvoltare pe bază de protocol de predare-preluare, conform prevederilor legale în domeniu, încheiat în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (2) De la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri Agenţia Română de Dezvoltare preia toate drepturile şi obligaţiile Ministerului Privatizării, asa cum sunt recunoscute sau stabilite prin acte normative, acorduri şi prin contracte încheiate de Ministerul Privatizării cu terţe persoane fizice sau juridice, române ori străine. (3) Agenţia Română de Dezvoltare are în dotare un număr de autoturisme stabilit potrivit prevederilor legale.  +  Articolul 8 (1) Bugetul Agenţiei Române de Dezvoltare se stabileşte anual prin legea bugetului de stat. (2) Deschiderea de credite şi de plati, efectuate în contul Ministerului Privatizării în anul 1998, până la aprobarea legii bugetului de stat trec în contul Agenţiei Române de Dezvoltare.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------Ministrul muncii şi protecţiei sociale,Alexandru AthanasiuMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remes  +  Anexa 1 Numărul maxim de posturi: 189 (exclusiv preşedintele, vicepreşedintele şi personalul O.P.S.E.)                      STRUCTURA ORGANIZATORICĂ                  a Agenţiei Române de Dezvoltare                             --------------                             | PREŞEDINTE |                             --------------                                   |                                   |                                   |                            ----------------                            |VICEPREŞEDINTE|                            ----------------                                   |                                   |   ------------------- | ------------------   |OFICIUL JURIDIC*)|--------------------------|SECRETAR GENERAL|   ------------------- | ------------------                                   |                                   |          ---------------------------------------------------------           | | : | |   ---------------- ------------ : ------------- ------------   | DIRECŢIA | | DIRECŢIA | : | DIRECŢIA | | DIRECŢIA |    | GENERALĂ | | GENERALĂ | : | GENERALĂ | | GENERALĂ |   | STRATEGIE, | | ASISTENŢA| : | DE | |ECONOMICĂ,|   | RELAŢII | |INVESTIŢII| : |PRIVATIZARE| | RESURSE |   |INTERNAŢIONALE| | STRĂINE | : ------------- | UMANE, |   ---------------- ------------ : | RELAŢII |                                   : | PUBLICE |                                   : ------------                                   :                             -------------                             | OFICIUL |                             | PRESTĂRI |                             | SERVICII |                             | ŞI |                             | EDITARE |                             | (O.P.S.E.)|                             ---------------------------- Notă *) Se organizează la nivel de direcţie.-----------