NORME METODOLOGICE din 2 septembrie 2004 de aplicare a Legii recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989 și pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 nr. 341/2004
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 10 septembrie 2004  Notă
  Aprobate prin HOTĂRÂREA nr. 1.412 din 2 septembrie 2004, publicată în Monitorul Oficial nr. 836 din 10 septembrie 2004.
  (la 24-02-2015, Titlul actului normativ a fost modificat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 99 din 10 februarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015 )  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Prezentele norme metodologice cuprind dispoziții în vederea detalierii modului de aplicare și a aplicării unitare a prevederilor Legii recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989 și pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare. (la 24-02-2015, Art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 99 din 10 februarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015. )  +  Articolul 1^1În aplicarea prezentelor norme metodologice, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) certificatul preschimbat reprezintă noul tip de certificat, astfel cum a fost definit la art. 3^1 lit. f) din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, prin care se reconfirmă calitățile și titlurile atestate, potrivit Legii nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri și acordarea unor drepturi urmașilor acestora, răniților, precum și luptătorilor pentru victoria Revoluției din decembrie 1989, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit titlurilor instituite la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 1, 2 și 4, art. 3 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, fiind singurul document valabil pentru a beneficia de prevederile acestei legi;b) certificatul nou sau noul certificat reprezintă certificatul eliberat în condițiile Legii nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, prin care se dobândesc calitățile prevăzute la art. 18 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și calitatea dobândită în baza titlului de Luptător pentru Victoria Revoluției din Decembrie 1989 - Luptător cu Rol Determinant prevăzută la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 3 din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, fiind singurul document valabil pentru a beneficia de prevederile acestei legi;c) titlul reprezintă atestarea calității înscrise în certificatul preschimbat și în noul certificat și poate fi:– Erou-Martir al Revoluției Române din Decembrie 1989;– Luptător pentru Victoria Revoluției din Decembrie 1989 - Luptător Rănit;– Luptător pentru Victoria Revoluției din Decembrie 1989 - Luptător Reținut;– Luptător pentru Victoria Revoluției din Decembrie 1989 - Luptător cu Rol Determinant;– Luptător pentru Victoria Revoluției din Decembrie 1989 - Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite;– Participant la Victoria Revoluției Române din Decembrie 1989;d) calitatea reprezintă însușirea dovedită și dobândită de către o persoană în urma preschimbării certificatului sau în urma obținerii noului certificat și este înscrisă pe certificat, după cum urmează:– Urmaș de Erou-Martir;– Luptător pentru Victoria Revoluției din Decembrie 1989 - Luptător Rănit;– Luptător pentru Victoria Revoluției din Decembrie 1989 - Luptător Reținut;– Luptător pentru Victoria Revoluției din Decembrie 1989 - Luptător cu Rol Determinant;– Luptător pentru Victoria Revoluției din Decembrie 1989 - Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite;– Participant la Victoria Revoluției din Decembrie 1989. (la 24-02-2015, Art. 1^1 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 99 din 10 februarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015. )  +  Articolul 1^2(1) În aplicarea art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 3 din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, sunt considerate obiective de importanță deosebită clădirile specificate la art. 3^1 lit. c) din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, astfel: Opera din Timișoara, Comitetul Central, comitetele județene sau municipale ale partidului, Televiziunea Română, Radiodifuziunea Română și altele asemenea.(2) În aplicarea art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 3 din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, se determină momentul în care a avut loc fuga dictatorului: ziua de 22 decembrie 1989, ora 12,10.(3) În aplicarea art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 3 din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, sunt determinate localitățile în care au rezultat persoane ucise, rănite sau reținute, până la fuga dictatorului, după cum urmează: Timișoara, Caransebeș, Sibiu, Cugir, Lugoj, Târgu Mureș, Cluj-Napoca și București.(4) Alte localități, în care au rezultat persoane ucise, rănite sau reținute, până la fuga dictatorului, decât cele prevăzute la alin. (3), vor fi determinate din acte normative emise în acest sens sau prin documente oficiale eliberate de Parchetul General. (la 24-02-2015, Art. 1^2 a fost modificat de pct. 4 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 99 din 10 februarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015. )  +  Articolul 1^3(1) În aplicarea prevederilor art. 3^2 coroborat cu art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 3 din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, eliberarea noului certificat se face doar la cererea expresă a titularului de certificat preschimbat, cerere al cărei model este prevăzut în anexa nr. 5.(2) Cererile prevăzute la alin. (1) se depun la Secretariatul de Stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989, denumit în continuare Secretariatul de Stat, și se înregistrează într-un Registru special pentru noile certificate. Înscrierile din Registrul special se vor înregistra și în format electronic.(3) Înregistrarea cererilor în Registrul special se face pe baza certificatului preschimbat, împreună cu legitimația aferentă, în original, care atestă obținerea calității de Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite, potrivit titlului instituit la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 4 din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare.(4) Comisia prevăzută la art. 9^2 din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, va analiza doar cererile depuse conform alin. (1). (la 24-02-2015, Art. 1^3 a fost introdus de pct. 5 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 99 din 10 februarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015. )  +  Articolul 1^4(1) Persoanele care au obținut calitatea de Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite și nu au certificatul preschimbat potrivit Legii nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, datorită pierderii acestuia, în vederea obținerii noului certificat pentru calitatea de Luptător cu Rol Determinant vor prezenta o declarație pe propria răspundere, care să conțină:a) datele de identificare ale persoanei care face declarația;b) seria și numărul certificatului preschimbat, care a fost pierdut;c) modul de dobândire a certificatului preschimbat, respectiv: avizul Comisiei Parlamentare acordat în baza propunerilor Comisiei prevăzută la art. 13 și în urma parcurgerii procedurii de preschimbare, hotărâre judecătorească definitivă sau avizul Comisiei Parlamentare, în urma admiterii contestației;d) circumstanțele pierderii.(2) Declarația prevăzută la alin. (1) va fi dată în formă autentificată la notariat, conform legii.(3) Odată cu declarația prevăzută la alin. (1) se va depune dovada declarării pierderii certificatului preschimbat în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a. (la 24-02-2015, Art. 1^4 a fost introdus de pct. 5 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 99 din 10 februarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015. )  +  Articolul 2(1) Titlul de Erou-Martir al Revoluției Române din Decembrie 1989 se atribuie celor care s-au jertfit în luptă pentru victoria Revoluției române din decembrie 1989 sau au decedat în legătură cu aceasta. Certificatul care atestă titlul se acordă soțului supraviețuitor, părinților celui decedat și fiecărui copil al Eroului-Martir, ca persoane îndreptățite să beneficieze de prevederile Legii nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare.(2) Titlul de Erou-Martir al Revoluției Române din Decembrie 1989 se atribuie și persoanelor care au decedat ulterior Revoluției române din decembrie 1989 și al căror deces se află în raport de cauzalitate directă cu rănile suferite până la data de 10 ianuarie 1990 în lupta pentru victoria Revoluției din decembrie 1989 sau în legătură cu aceasta. Raportul de cauzalitate trebuie dovedit prin certificat medico-legal eliberat de Institutul Național de Medicină Legală «Mina Minovici» din București sau, după caz, de serviciul județean de medicină legală în a cărui rază teritorială își avea domiciliul persoana respectivă. (la 05-01-2007, Art. 2 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.707 din 29 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 5 ianuarie 2007. )  +  Articolul 3Titlul de Luptător pentru Victoria Revoluției din Decembrie 1989 - Luptător Rănit, prevăzut la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 1 din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, se acordă persoanelor care au fost rănite în perioada 14 decembrie 1989 - 10 ianuarie 1990, în urma participării directe și nemijlocite la lupta pentru victoria Revoluției române din decembrie 1989 sau în urma participării la evenimente care au avut legătură cu lupta pentru victoria revoluției. (la 05-01-2007, Art. 3 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.707 din 29 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 5 ianuarie 2007. )  +  Articolul 4Titlul de Luptător pentru Victoria Revoluției din Decembrie 1989 - Luptător Reținut, prevăzut la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 2 din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, se acordă persoanelor care au fost puse în detenție preventivă până în data de 22 decembrie 1989 de forțele de represiune, ca urmare a participării directe și nemijlocite la acțiunile și evenimentele care au avut legătură de necontestat cu lupta pentru Victoria Revoluției din 1989. (la 24-02-2015, Art. 4 a fost modificat de pct. 6 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 99 din 10 februarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015. )  +  Articolul 4^1Titlul de Luptător pentru Victoria Revoluției din Decembrie 1989 - Luptător cu Rol Determinant, prevăzut la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 3 din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, se acordă, în scopul de a face diferența, între categoria persoanelor care s-au remarcat prin fapte deosebite, desprinzându-se din rândul acestora, având un rol determinant prin contribuția la declanșarea și victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, remarcându-se prin fapte determinante, în localitățile precizate la art. 12 alin. (3), prin care și-au pus viața în pericol apărând și ocupând obiectivele care au avut o importanță deosebită, decisivă pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989. (la 24-02-2015, Art. 4^1 a fost introdus de pct. 7 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 99 din 10 februarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015. )  +  Articolul 5Titlul de Luptător pentru Victoria Revoluției din Decembrie 1989 - Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite, prevăzut la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 4 din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, a fost instituit și se atribuie, în scopul de a face diferența între categoria persoanelor care s-au desprins din rândul participanților și au avut un rol deosebit, prin contribuția la victoria Revoluției până la preluarea puterii și instituirea noilor structuri ale statului, remarcându-se prin fapte deosebite, față de marea masă a persoanelor care au participat la Revoluția din Decembrie 1989 fără a avea o contribuție individuală deosebită la victoria Revoluției. (la 24-02-2015, Art. 5 a fost modificat de pct. 8 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 99 din 10 februarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015. )  +  Articolul 6Titlul de Participant la Victoria Revoluției Române din Decembrie 1989 conferă titularului o calitate onorifică și se atribuie celor care pot dovedi că au făcut parte din marea masă a persoanelor care au participat la Revoluția română din decembrie 1989.  +  Articolul 7(1) În aplicarea prevederilor art. 3 alin. (2) din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, prin acordarea titlurilor se înțelege atestarea calităților obținute prin preschimbarea certificatelor doveditoare emise în perioada 1990-1997, iar nu acordarea de noi titluri sau calități de revoluționar. (la 24-02-2015, Alin. (1) al art. 7 a fost modificat de pct. 9 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 99 din 10 februarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015. ) (2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), conform art. 3^3 alin. (2) din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, se acordă un nou titlu, de Luptător pentru Victoria Revoluției din Decembrie 1989 - Luptător cu Rol Determinant, persoanelor care obțin calitatea prevăzută la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 3 din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare. (la 24-02-2015, Alin. (2) al art. 7 a fost modificat de pct. 9 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 99 din 10 februarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015. ) (3) În vederea atribuirii titlurilor prevăzute la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, Secretariatul de Stat înaintează periodic Administrației Prezidențiale atât propunerile privind persoanele cărora le-a fost aprobată cererea privind obținerea calității de Luptător cu Rol Determinant, în vederea eliberării noului certificat, cât și propunerile privind persoanele cărora le-au fost preschimbate certificatele și pentru care a fost emis avizul pentru preschimbare de către Comisia Parlamentară a Revoluționarilor din Decembrie 1989, denumită în continuare Comisia Parlamentară. (la 24-02-2015, Alin. (3) al art. 7 a fost modificat de pct. 9 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 99 din 10 februarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015. )  +  Articolul 8În aplicarea prevederilor art. 3 alin. (4) din Legea nr. 341/2004, consiliile locale vor prevedea în buget sumele necesare aducerii la îndeplinire a propunerilor formulate de organizațiile revoluționarilor sau de Secretariatul de stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 și avizate de Ministerul Culturii și Cultelor, în vederea construirii de monumente dedicate eternizării memoriei eroilor căzuți în lupta pentru victoria Revoluției române din decembrie 1989. (la 24-02-2015, Art. 8 a fost modificat de pct. 43 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 99 din 10 februarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015, prin înlocuirea unei sintagme. )  +  Articolul 9Abrogat. (la 24-02-2015, Art. 9 a fost abrogat de pct. 10 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 99 din 10 februarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015. )  +  Capitolul II Procedura de preschimbare a certificatelor de atestare a acordării titlurilor prevăzute de lege  +  Articolul 10(1) Titlurile care se atribuie pentru cinstirea memoriei celor care și-au jertfit viața și în semn de gratitudine față de cei care au luptat pentru victoria Revoluției române din decembrie 1989 sunt prevăzute la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 341/2004.(2) Certificatele doveditoare care, în perioada 1990-1997, au fost eliberate de Comisia pentru aplicarea Legii nr. 42/1990 și de Comisia pentru cinstirea și sprijinirea eroilor Revoluției din Decembrie 1989, denumite în continuare certificate doveditoare, se preschimbă, la cererea titularului, de către Secretariatul de stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989. (la 24-02-2015, Alin. (2) al art. 10 a fost modificat de pct. 43 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 99 din 10 februarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015, prin înlocuirea unei sintagme. ) (3) Înregistrarea cererilor în registrele de preschimbare a certificatelor doveditoare se face pe baza următoarelor documente:a) certificatul doveditor al titlului acordat potrivit Legii nr. 42/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;b) brevetul de atestare a titlului acordat potrivit Legii nr. 42/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;c) duplicat al certificatului prevăzut la lit. a);d) adeverința de confirmare a titlului acordat potrivit Legii nr. 42/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, eliberată de Comisia pentru aplicarea Legii nr. 42/1990 sau de Secretariatul de stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989.----------Lit. d) a alin. (3) al art. 10 a fost modificată de pct. 43 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 99 din 10 februarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015, prin înlocuirea unei sintagme. (la 05-01-2007, Alin. (3) al art. 10 a fost modificat de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.707 din 29 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 5 ianuarie 2007. ) (3^1) Persoanele care nu au certificatul doveditor al titlului acordat potrivit Legii nr. 42/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau brevetul de atestare a titlului acordat, datorită pierderii acestora, dar ale căror nume se regăsesc în listele cuprinzând propunerile făcute de Secretariatul de stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 Administrației Prezidențiale pentru eliberarea titlurilor prevăzute la art. 1-3 din Legea nr. 42/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau în decretele Președintelui României de atribuire a acestor titluri, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, vor prezenta o declarație pe propria răspundere, autentificată conform legii, și dovada declarării pierderii acestora într-un ziar de largă circulație sau în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a. (la 24-02-2015, Alin. (3^1) al art. 10 a fost modificat de pct. 43 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 99 din 10 februarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015, prin înlocuirea unei sintagme. ) (3^2) Persoanele care nu au certificatul doveditor al titlului acordat potrivit Legii nr. 42/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau brevetul de atestare a titlului acordat, întrucât acestea nu au fost niciodată ridicate și nici nu mai există posibilitatea eliberării lor, dar ale căror nume se regăsesc în listele cuprinzând propunerile făcute de Secretariatul de stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 Administrației Prezidențiale pentru eliberarea titlurilor prevăzute la art. 1-3 din Legea nr. 42/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau în decretele Președintelui României de atribuire a acestor titluri, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, vor prezenta, în acest sens, o declarație pe propria răspundere, autentificată conform legii. (la 24-02-2015, Alin. (3^2) al art. 10 a fost modificat de pct. 43 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 99 din 10 februarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015, prin înlocuirea unei sintagme. ) (4) Pot solicita eliberarea noului tip de certificat și persoanele care au depus, în vederea acordării uneia dintre calitățile prevăzute de Legea nr. 42/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, documentele necesare la fosta Comisie pentru cinstirea și sprijinirea eroilor Revoluției din Decembrie 1989, dar cărora nu li s-a eliberat certificatul doveditor datorită epuizării, la acea dată, a formularelor tipizate și ale căror nume se regăsesc în listele cuprinzând propunerile făcute de Secretariatul de stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 Administrației Prezidențiale pentru eliberarea titlurilor prevăzute la art. 1-3 din Legea nr. 42/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau în decretele Președintelui României de atribuire a acestor titluri, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I. În vederea eliberării noului tip de certificat, solicitanții vor depune la Secretariatul de stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989, în original sau în copie legalizată, documentul din care rezultă depunerea dosarului la această comisie și adeverința prevăzută la alin. (3) lit. d). (la 24-02-2015, Alin. (4) al art. 10 a fost modificat de pct. 43 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 99 din 10 februarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015, prin înlocuirea unei sintagme. )  +  Articolul 11(1) În vederea preschimbării certificatelor, titularii acestora vor depune la Secretariatul de stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 următoarele documente: (la 24-02-2015, Partea introd. a alin. (1) al art. 11 a fost modificată de pct. 43 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 99 din 10 februarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015, prin înlocuirea unei sintagme. ) a) cerere de preschimbare, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1;b) copie certificată pentru conformitate de pe documentele prevăzute la art. 10 alin. (3), (3^1) și (3^2) sau, după caz, documentul prevăzut la art. 10 alin. (4) teza a doua; (la 05-01-2007, Litera b) a alin. (1) al art. 11 a fost modificată de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.707 din 29 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 5 ianuarie 2007. ) c) avizul reactualizat al unei organizații de revoluționari legal constituite până la data de 31 decembrie 1992, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2. Avizul reactualizat este necesar numai pentru preschimbarea certificatelor doveditoare în cazul titlurilor de "Luptător pentru Victoria Revoluției Române din Decembrie 1989 Reținut", "Luptător pentru Victoria Revoluției Române din Decembrie 1989 - Remarcat prin Fapte Deosebite" și "Participant la Victoria Revoluției Române din Decembrie 1989". Organizațiile revoluționarilor au obligația de a acorda avizul reactualizat, fără a solicita persoanei îndeplinirea unor obligații materiale sau de altă natură. Neacordarea avizului reactualizat se motivează în scris și se comunică solicitantului în termen de 10 zile de la depunerea cererii;d) două fotografii tip pașaport, care urmează a fi aplicate pe noul tip de certificat.(2) Documentele prevăzute la alin. (1) se depun la Secretariatul de stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 fie personal, fie prin mandatar împuternicit prin procură legalizată de un notar public, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice, dar nu mai târziu de 6 luni de la intrarea în vigoare a legii. Secretariatul de stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 ține evidența cererilor de preschimbare, prin înscrierea acestora într-un registru special. (la 24-02-2015, Alin. (2) al art. 11 a fost modificat de pct. 43 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 99 din 10 februarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015, prin înlocuirea unei sintagme. )  +  Articolul 12(1) Preschimbarea certificatelor doveditoare se face pe baza documentelor prevăzute la art. 11 alin. (1) și a dosarelor, aflate la Secretariatul de stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989, care au stat la baza eliberării certificatelor, în perioada 1990-1997, de către Comisia pentru aplicarea Legii nr. 42/1990 și de către Comisia pentru cinstirea și sprijinirea eroilor Revoluției din Decembrie 1989.(2) În situațiile în care se constată că dosarul de preschimbare nu conține documentele prevăzute la art. 12^1 -12^5 și la art. 18 alin. (2), Secretariatul de stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 informează persoanele în cauză în legătură cu documentele necesare pentru completarea dosarului.(3) Informarea prevăzută la alin. (2) se face cu cel puțin 15 zile înainte de expirarea termenului final prevăzut de lege pentru depunerea documentelor solicitate pentru completarea dosarelor de preschimbare a certificatelor de revoluționar, în vederea îndeplinirii condițiilor stabilite de lege, prin una dintre următoarele modalități:a) adresă scrisă a Secretariatului de stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989;b) prin intermediul președintelui asociației de revoluționari care a dat avizul reactualizat;c) publicare pe site-ul Secretariatul de stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989. (la 24-02-2015, Art. 12 a fost modificat de pct. 43 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 99 din 10 februarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015, prin înlocuirea unei sintagme. )  +  Articolul 12^1(1) Dosarele de Erou-Martir al Revoluției Române din Decembrie 1989 trebuie să cuprindă următoarele documente:a) copie legalizată sau certificată de pe brevetul și certificatul de atestare a titlului de Erou-Martir acordat potrivit Legii nr. 42/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Pentru persoanele decedate în legătură cu evenimentele revoluționare din decembrie 1989 nu este necesară copia legalizată sau certificată de pe brevet;b) copie legalizată de pe certificatul de deces;c) certificatul de la Parchetul General - Secția parchetelor militare, cu menționarea numărului certificatului emis de institutul medico-legal sau copie legalizată de pe acesta. Dacă certificatul de la Parchetul General - Secția parchetelor militare nu conține numărul certificatului emis de institutul medico-legal, la dosar se va depune o copie a certificatului emis de institutul medico-legal;d) declarații ale martorilor sau, eventual, alte documente din care să rezulte data și locul în care a avut loc decesul și cauzele acestuia, activitatea desfășurată până în acel moment, precum și cauzele ce au condus ulterior la deces datorat rănirii.(2) Dosarele prevăzute la alin. (1) trebuie să conțină cel puțin documentele prevăzute la lit. a)-c).(3) În cazul eroilor-martiri care nu au urmași care să solicite eliberarea noilor tipuri de certificate, acestea se vor preschimba în baza dosarelor aflate în arhiva Secretariatului de stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989. În situația în care documentele prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) nu există la dosar, Comisia Secretariatului de stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 va întreprinde demersurile necesare în vederea obținerii acestora. În situația în care obținerea documentelor nu a fost posibilă, Comisia Secretariatului de stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 va lua decizia pe baza documentelor existente la dosar. (la 24-02-2015, Alin. (3) al art. 12^1 a fost modificat de pct. 43 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 99 din 10 februarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015, prin înlocuirea unei sintagme. ) (la 05-01-2007, Art. 12^1 a fost introdus de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.707 din 29 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 5 ianuarie 2007. )  +  Articolul 12^2(1) Dosarele pentru preschimbarea certificatelor doveditoare pentru titlul de Luptător pentru Victoria Revoluției din Decembrie 1989 - Luptător Rănit trebuie să conțină următoarele documente:a) cerere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1;b) copie legalizată sau certificată pentru conformitate de pe certificatul doveditor al titlului acordat potrivit Legii nr. 42/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau duplicatul certificatului emis de Secretariatul de stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 ori adeverința de confirmare a titlului acordat potrivit Legii nr. 42/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, eliberată de Comisia pentru aplicarea Legii nr. 42/1990 sau de Secretariatul de stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989, în original sau în copie legalizată, însoțită de documentul din care rezultă depunerea dosarului la Comisia pentru cinstirea și sprijinirea eroilor Revoluției din Decembrie 1989, în original sau în copie legalizată, în cazul persoanelor prevăzute la art. 10 alin. (4); (la 24-02-2015, Lit. b) a art. 12^2 a fost modificată de pct. 43 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 99 din 10 februarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015, prin înlocuirea unei sintagme. ) c) copie legalizată sau certificată pentru conformitate de pe brevetul de atestare a titlului acordat potrivit Legii nr. 42/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Pentru persoanele rănite în legătură cu Revoluția din decembrie 1989, acest document nu este necesar;d) actul de identitate, în copie;e) două fotografii tip pașaport;f) certificatul medical de rănit din perioada 16 decembrie 1989-10 ianuarie 1990 sau extras din registrul medical care atestă această dată ori copie legalizată de pe acestea;g) certificatul de la Parchetul General - Secția parchetelor militare, cu menționarea numărului certificatului emis de institutul medico-legal sau copie legalizată de pe acestea;h) declarație personală;i) alte documente din care să rezulte data și locul rănirii, precum și activitatea desfășurată în momentul rănirii;j) alte probe, inclusiv documente utile în susținerea cererii.(2) Dosarele depuse în vederea preschimbării certificatului de rănit trebuie să conțină în mod obligatoriu elementele prevăzute la alin. (1) lit. a)-h). Prin alte documente, prevăzute la alin. (1) lit. i), se înțelege o altă probă decât cele prevăzute la lit. f)-h), din care să rezulte data și locul rănirii, precum și activitatea desfășurată în momentul rănirii.(3) Foaia de observație clinică, fișa medicală, adeverința medicală sau biletul de internare/externare ori copiile legalizate de pe acestea, care atestă leziunile suferite în perioada 16 decembrie 1989 - 10 ianuarie 1990, pot înlocui documentele prevăzute la alin. (1) lit. f) sau, după caz, pot fi considerate alte documente sau alte probe, prevăzute la alin. (1) lit. i) sau j). (la 05-01-2007, Art. 12^2 a fost introdus de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.707 din 29 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 5 ianuarie 2007. )  +  Articolul 12^3(1) Dosarele pentru preschimbarea certificatelor doveditoare pentru titlul de Luptător pentru Victoria Revoluției Române din Decembrie 1989 - Luptător Reținut trebuie să conțină următoarele documente:a) cerere conform modelului prevăzut în anexa nr. 1;b) copie legalizată sau certificată pentru conformitate de pe certificatul doveditor al titlului acordat potrivit Legii nr. 42/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau de pe duplicatul certificatului emis de Secretariatul de stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 ori adeverința de confirmare a titlului acordat potrivit Legii nr. 42/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, eliberată de Comisia pentru aplicarea Legii nr. 42/1990 sau de Secretariatul de stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989, în original sau în copie legalizată, însoțită de documentul din care rezultă depunerea dosarului la Comisia pentru cinstirea și sprijinirea eroilor Revoluției din Decembrie 1989, în original sau în copie legalizată, în cazul persoanelor prevăzute la art. 10 alin. (4); (la 24-02-2015, Lit. b) a art. 12^3 a fost modificată de pct. 43 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 99 din 10 februarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015, prin înlocuirea unei sintagme. ) c) copie legalizată sau certificată pentru conformitate de pe brevetul de atestare a titlului acordat potrivit Legii nr. 42/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;d) avizul reactualizat al unei organizații de revoluționari legal constituite până la data de 31 decembrie 1992, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2; nu se condiționează acordarea avizului de către aceeași asociație; organizațiile revoluționarilor acordă avizul reactualizat, fără a solicita persoanei îndeplinirea vreunei obligații de orice natură; neacordarea avizului reactualizat se motivează în scris și se comunică solicitantului în termen de 10 zile de la depunerea cererii;e) două fotografii tip pașaport;f) actul de identitate, în copie;g) fișa de cameră, de celulă, adeverința eliberată de Ministerul de Interne, Procuratură sau Direcția Generală a Penitenciarelor ori copie legalizată de pe acestea, din care să rezulte perioada, locul și motivul reținerii sau arestării;h) declarație personală, în original;i) declarații din partea a 3 martori care au calitatea de reținut;j) alte probe, inclusiv documente utile în susținerea cererii.(2) Declarațiile prevăzute la alin. (1) lit. i) trebuie să fie în original sau copii certificate pentru conformitate; în situațiile în care în localitatea respectivă nu există 3 martori care dețin calitatea de Luptător Reținut, declarațiile pot fi susținute și de alte persoane, prezente la locul și în momentul arestării, care dețin titlul de Luptător pentru Victoria Revoluției din Decembrie 1989.(3) Dosarele depuse în vederea preschimbării certificatului de Luptător pentru Victoria Revoluției din Decembrie 1989 - Luptător Reținut trebuie să conțină în mod obligatoriu elementele prevăzute la alin. (1) lit. a)-j). Prin alte probe, prevăzute la alin. (1) lit. j), se înțelege o altă probă decât cele prevăzute la alin. (1) lit. g)-i), din care să rezulte gradul de implicare la victoria revoluției, precum și activitatea desfășurată în momentul arestării. În situația în care la dosar există două documente dintre cele prevăzute la alin. (1) lit. g), unul din documente va fi considerat probă, în sensul alin. (1) lit. j). (la 05-01-2007, Art. 12^3 a fost introdus de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.707 din 29 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 5 ianuarie 2007. )  +  Articolul 12^4(1) Dosarele pentru preschimbarea certificatelor doveditoare pentru titlul de Luptător pentru Victoria Revoluției Române din Decembrie 1989 - Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite trebuie să conțină următoarele documente:a) cerere conform modelului prevăzut în anexa nr. 1;b) copie legalizată sau certificată pentru conformitate de pe certificatul doveditor al titlului acordat potrivit Legii nr. 42/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau de pe duplicatul certificatului emis de Secretariatul de stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 ori adeverința de confirmare a titlului acordat potrivit Legii nr. 42/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, eliberată de Comisia pentru aplicarea Legii nr. 42/1990 sau de Secretariatul de stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989, în original sau în copie legalizată, însoțită de documentul din care rezultă depunerea dosarului la Comisia pentru cinstirea și sprijinirea eroilor Revoluției din Decembrie 1989, în original sau în copie legalizată, în cazul persoanelor prevăzute la art. 10 alin. (4); (la 24-02-2015, Lit. b) a art. 12^4 a fost modificată de pct. 43 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 99 din 10 februarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015, prin înlocuirea unei sintagme. ) c) copie legalizată sau certificată pentru conformitate de pe brevetul de atestare a titlului acordat potrivit Legii nr. 42/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;d) avizul reactualizat al unei organizații de revoluționari legal constituite până la data de 31 decembrie 1992, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2; nu se condiționează acordarea avizului de către aceeași asociație; organizațiile revoluționarilor acordă avizul reactualizat, fără a solicita persoanei îndeplinirea vreunei obligații de orice natură; neacordarea avizului reactualizat se motivează în scris și se comunică solicitantului în termen de 10 zile de la depunerea cererii;e) două fotografii tip pașaport;f) actul de identitate, în copie;g) declarație personală, cu specificarea faptelor deosebite în care a fost implicat direct;h) declarații din partea a 3 martori, recunoscuți ca revoluționari, din care să rezulte gradul de implicare și contribuția deosebită la victoria revoluției și faptele deosebite ale celui pentru care sunt date;i) alte documente probatorii din care să rezulte gradul de implicare și contribuția deosebită la victoria revoluției;j) alte probe, inclusiv documente utile în susținerea cererii.(2) Declarațiile prevăzute la alin. (1) lit. h), în original sau în copii certificate pentru conformitate, trebuie să fie însoțite de copii ale certificatelor de revoluționar.(3) Dosarele depuse în vederea preschimbării certificatului de Luptător pentru Victoria Revoluției Române din Decembrie 1989 - Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite trebuie să conțină în mod obligatoriu elementele prevăzute la alin. (1) lit. a)-i). Prin alte documente probatorii, prevăzute la alin. (1) lit. i), se înțelege două probe din care să rezulte gradul de implicare și contribuția deosebită la victoria revoluției.(4) Pot fi considerate documente probatorii, în sensul prevăzut la alin. (1) lit. i): imaginile video, fotografiile, articolele din ziare și reviste în care sunt specificate numele și prenumele, aparițiile relevante în cărți sau publicații, adeverințele sau procesele-verbale de preluare-predare a armelor și munițiilor, tabelele privind constituirea unor organisme de conducere, legitimațiile emise în perioada 14-25 decembrie 1989, adresele emise de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, de alte instituții ale statului sau întreprinderi, din care să rezulte prezența sau gradul de implicare în evenimentele din decembrie 1989, și altele asemenea.(5) Documentele prevăzute la alin. (4) sunt admise ca documente probatorii dacă sunt cel puțin două și sunt prezentate în original sau în copii legalizate ori certificate pentru conformitate. (la 05-01-2007, Art. 12^4 a fost introdus de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.707 din 29 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 5 ianuarie 2007. )  +  Articolul 12^5(1) Dosarele pentru preschimbarea certificatelor doveditoare pentru titlul de Participant la Victoria Revoluției Române din Decembrie 1989 - calitate onorifică trebuie să conțină următoarele documente:a) cerere conform modelului prevăzut în anexa nr. 1;b) copie legalizată sau certificată pentru conformitate de pe certificatul doveditor al titlului acordat potrivit Legii nr. 42/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau de pe duplicatul certificatului emis de Secretariatul de stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 ori adeverința de confirmare a titlului acordat potrivit Legii nr. 42/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, eliberată de Comisia pentru aplicarea Legii nr. 42/1990 sau de Secretariatul de stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989, în original sau în copie legalizată, însoțită de documentul din care rezultă depunerea dosarului la Comisia pentru cinstirea și sprijinirea eroilor Revoluției din Decembrie 1989, în original sau în copie legalizată, în cazul persoanelor prevăzute la art. 10 alin. (4); (la 24-02-2015, Lit. b) a art. 12^5 a fost modificată de pct. 43 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 99 din 10 februarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015, prin înlocuirea unei sintagme. ) c) copie legalizată sau certificată pentru conformitate de pe brevetul de atestare a titlului acordat potrivit Legii nr. 42/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;d) avizul reactualizat al unei organizații de revoluționari legal constituite până la data de 31 decembrie 1992, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2; nu se condiționează acordarea avizului de către aceeași asociație; organizațiile revoluționarilor acordă avizul reactualizat, fără a solicita persoanei îndeplinirea vreunei obligații de orice natură; neacordarea avizului reactualizat se motivează în scris și se comunică solicitantului în termen de 10 zile de la depunerea cererii;e) două fotografii tip pașaport;f) actul de identitate, în copie;g) declarație personală;h) declarații din partea a 3 martori, în original sau în copii legalizate ori certificate pentru conformitate;i) alte documente probatorii din care să rezulte gradul de implicare la victoria revoluției;j) alte probe, inclusiv documente utile în susținerea cererii.(2) Dosarele depuse în vederea preschimbării certificatului de participant trebuie să conțină în mod obligatoriu elementele prevăzute la alin. (1) lit. a)-h). (la 05-01-2007, Art. 12^5 a fost introdus de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.707 din 29 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 5 ianuarie 2007. )  +  Articolul 12^6Persoanelor care au participat la revoluție, dar care nu au îndeplinit condițiile pentru preschimbarea certificatelor prevăzute în prezentele norme metodologice, li se atribuie calitatea onorifică de participant la Revoluția română din decembrie 1989. (la 05-01-2007, Art. 12^6 a fost introdus de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.707 din 29 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 5 ianuarie 2007. )  +  Articolul 12^7Persoanele care, potrivit certificatelor doveditoare eliberate în temeiul Legii nr. 42/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, au atât calitatea de Urmaș de Erou-Martir, cât și o altă calitate dintre cele prevăzute la art. 1^1 lit. c), precum și cele care au atât calitatea de Luptător pentru Victoria Revoluției din Decembrie 1989 - Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite, cât și calitatea de Luptător pentru Victoria Revoluției din Decembrie 1989 - Luptător Rănit sau Luptător pentru Victoria Revoluției din Decembrie 1989 - Luptător Reținut vor transmite Secretariatului de stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989, în scris, până la data de 30 decembrie 2006, calitatea pentru care optează să fie înscrisă pe noul tip de certificat. (la 24-02-2015, Art. 12^7 a fost modificat de pct. 43 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 99 din 10 februarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015, prin înlocuirea unei sintagme. )  +  Articolul 13(1) Documentele depuse în vederea preschimbării certificatelor și conținutul dosarelor prevăzute la art. 12 alin. (2) sunt verificate de către o comisie constituită la nivelul Secretariatului de stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989, denumită în continuare Comisia.(2) Comisia este formată din:a) președinte - secretarul de stat al Secretariatului de stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989;b) 3 persoane încadrate la Secretariatul de stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989, din care una în mod obligatoriu este secretarul general al Secretariatului de stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989, care, în lipsa președintelui la lucrările Comisiei, îndeplinește atribuțiile acestuia, în calitate de vicepreședinte al Comisiei;c) un funcționar public din cadrul Ministerului Sănătății, delegat, în condițiile reglementărilor în vigoare, pe perioada în care desfășoară activitate în cadrul Comisiei;d) un reprezentant al Ministerului Administrației și Internelor, detașat, în condițiile reglementărilor în vigoare aplicabile funcționarilor, personalului contractual sau celorlalte categorii de personal din minister, la Secretariatul de stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 pe perioada în care desfășoară activitate în cadrul Comisiei;e) un reprezentant al Ministerului Apărării Naționale, delegat, în condițiile reglementărilor în vigoare aplicabile funcționarilor, personalului contractual sau celorlalte categorii de personal din minister, la Secretariatul de stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 pe perioada în care desfășoară activitate în cadrul Comisiei;f) un procuror de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, detașat, în condițiile legii, la Secretariatul de stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 pe perioada în care desfășoară activitatea în cadrul Comisiei.(3) Componența nominală a Comisiei se aprobă prin ordin al secretarului de stat al Secretariatului de stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice, pe baza propunerilor transmise de instituțiile prevăzute la alin. (2) lit. c)-f).(4) La lucrările Comisiei pot participa, cu statut de observator, reprezentanți ai revoluționarilor sau ai structurilor asociative ale acestora, precum și orice alte persoane, la invitația președintelui Comisiei.(5) La ședințele Comisiei vor fi invitați, în mod obligatoriu, președinții organizațiilor de revoluționari care au acordat avizul reactualizat în cazul cererilor analizate în cadrul ședințelor respective.(6) Regulamentul de desfășurare a ședințelor Comisiei se aprobă prin ordin al secretarului de stat al Secretariatului de stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice. (la 24-02-2015, Art. 13 a fost modificat de pct. 43 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 99 din 10 februarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015, prin înlocuirea unei sintagme. )  +  Articolul 13^1Președintele Comisiei are următoarele atribuții:a) conduce lucrările și ședințele Comisiei, coordonează și răspunde de buna funcționare a acesteia;b) supune la vot deciziile propuse spre a fi adoptate;c) semnează procese-verbale de ședință ce conțin deciziile luate, planificarea participării reprezentanților asociațiilor de revoluționari la ședință, deciziile pentru propunerea acordării avizului favorabil sau nefavorabil de preschimbare a certificatelor;d) aprobă prin ordin propunerile Comisiei de revocare a oricărui membru al Comisiei;e) supune votului Comisiei participarea la lucrările acesteia, când apreciază că este necesar, a unor specialiști pe probleme specifice din cadrul instituțiilor sau organelor de specialitate ale administrației publice centrale. (la 05-01-2007, Art. 13^1 a fost introdus de pct. 14 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.707 din 29 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 5 ianuarie 2007. )  +  Articolul 14În urma verificărilor efectuate, Comisia propune preschimbarea certificatului doveditor în cazul persoanelor care îndeplinesc toate condițiile prevăzute de Legea nr. 341/2004 și de prezentele norme metodologice.  +  Articolul 15(1) Secretariatul de stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 înaintează Comisiei Parlamentare, în vederea emiterii avizului prevăzut la art. 5 alin. (3) din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, listele cu propuneri de preschimbare a certificatelor.(2) Comisia Parlamentară comunică Secretariatului de stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989, în termen de 7 zile de la data înregistrării listelor prevăzute la alin. (1), avizul favorabil sau nefavorabil, după caz.(3) În situația în care în lista cu propuneri înaintată de Secretariatul de stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 există persoane ale căror cereri de preschimbare a certificatelor doveditoare sunt contestate, Comisia Parlamentară va aviza lista cu propuneri, cu excepția acestor persoane, și va anunța de îndată persoana a cărei cerere de preschimbare a certificatelor doveditoare este contestată despre acest lucru.(4) În situația în care lista cu propuneri transmisă de Secretariatul de stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 necesită o cercetare mai amănunțită, Comisia Parlamentară poate prelungi cu cel mult 7 zile termenul prevăzut la alin. (2), înștiințând Secretariatul de stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 cu privire la această prelungire. (la 24-02-2015, Art. 15 a fost modificat de pct. 43 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 99 din 10 februarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015, prin înlocuirea unei sintagme. )  +  Articolul 16(1) Noul tip de certificat se semnează în termen de 3 zile din momentul primirii de la Compania Națională «Imprimeria Națională» - S.A., de către secretarul de stat al Secretariatului de stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 și în termen de 3 zile de la data primirii certificatelor la Comisia Parlamentară, de către președintele acesteia.(2) Modelul noului tip de certificat, inclusiv matca și legitimația, care are dimensiunile de 21 cm x 37 cm și conține elemente de securizare, este prevăzut în anexa nr. 3; calitatea acordată fiecărei categorii de beneficiari se înscrie, prin tipărire, pe modelul noului tip de certificat.(3) Noul tip de certificat va fi tipărit după cum urmează:a) pe hârtie de culoare roșie, pentru calitatea de Urmaș de Erou-Martir al Revoluției Române din Decembrie 1989;b) pe hârtie de culoare galbenă, pentru titlul de Luptător pentru Victoria Revoluției din Decembrie 1989 - Luptător Rănit și Luptător pentru Victoria Revoluției din Decembrie 1989 - Luptător Reținut;c) pe hârtie de culoare albastră, pentru titlul de Luptător pentru Victoria Revoluției din Decembrie 1989 - Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite;d) pe hârtie de culoare albă, pentru titlul de Participant la Victoria Revoluției Române din Decembrie 1989.(4) După completarea și semnarea noului tip de certificat, pe acesta se aplică timbrul sec aflat la dispoziția Secretariatului de stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989.(5) Achiziția noilor tipuri de certificate se face de către Secretariatul de stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989, în regim de urgență, de la Compania Națională «Imprimeria Națională» - S.A., în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 199/2000 privind înființarea Companiei Naționale «Imprimeria Națională» - S.A., aprobată cu modificări prin Legea nr. 402/2001, cu modificările și completările ulterioare.(6) Sumele necesare tipăririi și imprimării noilor tipuri de certificate, precum și cele aferente activității de preschimbare se asigură din sumele prevăzute cu această destinație în bugetul Secretariatului de stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989.(7) Persoanelor cărora li se preschimbă certificatul de Luptător pentru Victoria Revoluției Române din Decembrie 1989 - Luptător Rănit și Reținut li se eliberează un singur certificat, tipărit pe hârtie de culoare galbenă, în cuprinsul căruia se menționează ambele calități atribuite în baza Legii nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare. (la 24-02-2015, Art. 16 a fost modificat de pct. 43 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 99 din 10 februarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015, prin înlocuirea unei sintagme. )  +  Articolul 17(1) Cu ocazia preschimbării certificatelor, Secretariatul de stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 va elibera titularului noul tip de certificat și legitimația din partea din stânga jos a modelului prevăzut în anexa nr. 3. (la 24-02-2015, Alin. (1) al art. 17 a fost modificat de pct. 43 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 99 din 10 februarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015, prin înlocuirea unei sintagme. ) (2) Persoanele cărora li s-au atribuit titlurile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) și calitatea prevăzută la art. 31 lit. b) din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, fac dovada atribuirii acestora prin prezentarea legitimației și a documentului de identitate. (la 24-02-2015, Alin. (2) al art. 17 a fost modificat de pct. 11 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 99 din 10 februarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015. ) (la 05-01-2007, Art. 17 a fost modificat de pct. 17 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.707 din 29 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 5 ianuarie 2007. )  +  Articolul 17^1Persoanele cărora le-a fost preschimbat certificatul vor depune cu ocazia eliberării noului tip de certificat o declarație pe propria răspundere din care să reiasă că nu au fost implicate în activitățile fostei securități ca poliție politică și că nu au organizat, acționat, instigat sau luptat, sub orice formă, împotriva revoluției. (la 05-01-2007, Art. 17^1 a fost introdus de pct. 18 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.707 din 29 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 5 ianuarie 2007. )  +  Articolul 18(1) Certificatele preschimbate, doveditoare pentru titlul de Erou-Martir al Revoluției Române din Decembrie 1989 se eliberează, în cazul persoanelor cărora le-a fost conferit acest titlu potrivit prevederilor Legii nr. 42/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și se atribuie, la propunerea Secretariatului de Stat, fiecăreia dintre persoanele prevăzute la art. 3^1 lit. b) din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare.(2) În vederea eliberării noului tip de certificat pentru titlul prevăzut la alin. (1), persoanele beneficiare înaintează Secretariatului de Stat:a) cerere conform modelului prevăzut în anexa nr. 4;b) actul de identitate, în copie;c) documentul, în original, eliberat de serviciul de evidență informatizată a persoanei în a cărui rază teritorială își are domiciliul persoana în cauză, din care rezultă că solicitantul aparține uneia dintre categoriile prevăzute la art. 3^1 lit. b) din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare;d) două fotografii tip pașaport.(3) În privința avizării și eliberării certificatelor preschimbate, doveditoare pentru titlul prevăzut la alin. (1), se aplică, în mod corespunzător, prevederile prezentelor norme metodologice referitoare la celelalte titluri instituite prin Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare.(4) Numerotarea certificatelor doveditoare se face potrivit titlurilor atribuite, urmând ca în cazul fiecărui titlu să fie subnumerotate certificatele eliberate fiecăreia dintre categoriile de persoane prevăzute la art. 3^1 lit. b) din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare. (la 24-02-2015, Art. 18 a fost modificat de pct. 12 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 99 din 10 februarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015. )  +  Articolul 19(1) Lista finală cuprinzând persoanele cărora li s-au eliberat noile tipuri de certificate se certifică prin ordin al secretarului de stat al Secretariatului de stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) Ulterior finalizării activității de preschimbare a certificatelor doveditoare, Comisia constituită la nivelul Secretariatului de stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 va întocmi un raport cuprinzând cel puțin următoarele:a) lista persoanelor care au depus cereri de preschimbare a certificatelor, pe categorii;b) lista cu eroii-martiri;c) lista persoanelor cărora le-a fost preschimbat certificatul, pe categorii;d) lista persoanelor care nu se încadrează în criteriile prezentelor norme metodologice și cărora li s-a atribuit titlul de Participant la Victoria Revoluției Române din Decembrie 1989;e) lista persoanelor cărora Secretariatul de stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 le-a respins cererea de preschimbare.(3) Raportul prevăzut la alin. (2) se înaintează Comisiei Parlamentare și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a II-a, și pe site-ul Secretariatului de stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989. (la 24-02-2015, Art. 19 a fost modificat de pct. 43 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 99 din 10 februarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015, prin înlocuirea unei sintagme. )  +  Articolul 20(1) Persoanele nemulțumite de nepreschimbarea certificatului doveditor sau care consideră, pe bază de probe, că în cazul altor persoane cărora le-a fost preschimbat certificatul doveditor nu au fost respectate prevederile Legii nr. 341/2004 sau ale prezentelor norme metodologice pot face contestație la Comisia Parlamentară, în termen de maximum 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a listei finale prevăzute la art. 19 alin. (1).(2) În cuprinsul contestației vor fi prezentate expres și lipsit de orice echivoc datele de identificare a contestatarului, actele sau faptele contestate și, totodată, vor fi anexate documente doveditoare în susținerea contestației.(3) În vederea soluționării contestațiilor, Comisia Parlamentară poate solicita instituțiilor publice punerea la dispoziție a documentelor necesare, acestea având obligația de a le transmite, în copie, în cel mult 10 zile lucrătoare de la data solicitării, precum și punctul de vedere al Secretariatului de stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 cu privire la contestația formulată. (la 24-02-2015, Alin. (3) al art. 20 a fost modificat de pct. 43 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 99 din 10 februarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015, prin înlocuirea unei sintagme. ) (3^1) Orice contestație care nu conține datele de identificare sau semnătura contestatarului, precum și motivele contestației este nulă. (la 05-01-2007, Alin. (3^1) al art. 20 a fost introdus de pct. 21 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.707 din 29 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 5 ianuarie 2007. ) (4) În termen de 30 de zile de la data depunerii contestației, Comisia Parlamentară comunică contestatarului și la Secretariatul de stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 modul de soluționare a contestației. (la 24-02-2015, Alin. (4) al art. 20 a fost modificat de pct. 43 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 99 din 10 februarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015, prin înlocuirea unei sintagme. ) (5) Pe baza propunerilor formulate de Comisia Parlamentară Secretariatului de stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 reanalizează documentația pe baza căreia a fost luată decizia ce formează obiectul contestației și, în raport de decizia adoptată, procedează conform reglementărilor în vigoare. (la 24-02-2015, Alin. (5) al art. 20 a fost modificat de pct. 43 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 99 din 10 februarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015, prin înlocuirea unei sintagme. )  +  Capitolul III
  Procedura de obținere a certificatelor pentru acordarea titlului de Luptător pentru Victoria Revoluției din Decembrie 1989 - Luptător cu Rol Determinant, prevăzut la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 3 din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, și procedura pentru obținerea certificatelor care instituie calitățile prevăzute la art. 18 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare
  (la 24-02-2015, Titlul Capitolului III a fost modificat de Punctul 13, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 99 din 10 februarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015 )  +  Articolul 21(1) În vederea obținerii noului certificat care atestă titlul de Luptător pentru Victoria Revoluției din Decembrie 1989 - Luptător cu Rol Determinant, persoanele care au calitatea de Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite și îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 3 din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, vor depune la Secretariatul de Stat următoarele documente:a) cerere, conform art. 13 și modelului prevăzut în anexa nr. 5, semnată de solicitant pe fiecare pagină;b) actul de identitate, în copie certificată prin prezentarea originalului;c) certificatul preschimbat împreună cu legitimația aferentă, în original, prin care atestă obținerea calității, potrivit titlului de Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite, instituit conform art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 4 din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare;d) două fotografii tip pașaport, care urmează a fi aplicate pe noul certificat.(2) Documentele prevăzute la alin. (1) se depun la Secretariatul de Stat fie personal, fie prin mandatar, împuternicit prin procură specială autentificată.(3) În cazul admiterii cererii, certificatul preschimbat prevăzut la alin. (1) lit. c) se înlocuiește cu noul certificat, se va evidenția într-un Registru special și se va arhiva la Secretariatul de Stat cu mențiunea "schimbat cu calitatea atestată prin titlul conform art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 3 din Legea nr. 341/2004".(4) În cazul respingerii cererii, certificatul preschimbat prevăzut la alin. (1) lit. c) se restituie solicitantului sau se transmite comisiei prevăzute la art. 49, în cazul în care comisia prevăzută la art. 92 din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, în momentul analizării documentelor, sesizează existența unor elemente de noutate sau neconcordanțe între datele cuprinse în cerere și actele aflate la dosarul de preschimbare. (la 24-02-2015, Art. 21 a fost modificat de pct. 14 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 99 din 10 februarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015. )  +  Articolul 21^1(1) Cererile depuse în vederea obținerii noului certificat pentru dobândirea calității atestată prin titlul prevăzut la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 3 din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, sunt verificate de către comisia constituită conform art. 9^2 din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare.(2) Comisia constituită conform art. 9^2 din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, verifică îndeplinirea condițiilor pentru obținerea calității de Luptător cu Rol Determinant, în baza documentelor depuse conform art. 21 și a documentelor care au fost depuse pentru preschimbarea certificatelor doveditoare în vederea obținerii calității de Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite, conform art. 12^4 și a Hotărârii Guvernului nr. 566/1996 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei pentru cinstirea și sprijinirea eroilor Revoluției din decembrie 1989, cu modificările ulterioare.(3) Secretariatul de Stat înaintează Comisiei Parlamentare, în vederea emiterii avizului și atribuirii titlurilor conform art. 9^2 alin. (5) din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, periodic, listele cu propuneri, conținând persoane ale căror cereri au fost admise. Comisia Parlamentară comunică Secretariatului de Stat, în termen de 15 zile de la data înregistrării listelor, avizul favorabil sau avizul nefavorabil, motivat.(4) Modelul adeverințelor prevăzute la art. 4^1 și art. 9^3 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, ce urmează a fi transmise către casele teritoriale de pensii, respectiv către casele de pensii sectoriale și procedura de eliberare și transmitere a acestora vor fi stabilite prin ordin al secretarului de stat. (la 24-02-2015, Art. 21^1 a fost introdus de pct. 15 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 99 din 10 februarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015. )  +  Articolul 21^2(1) Noul certificat se semnează de către secretarul de stat al Secretariatului de Stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 și de președintele Comisiei Parlamentare.(2) Modelul noului certificat, inclusiv matca și legitimația, care are dimensiunile de 21 cm x 37 cm și conține elemente de securizare, este prevăzut în anexa nr. 7; calitatea Luptător pentru Victoria Revoluției din Decembrie 1989 - Luptător cu Rol Determinant se înscrie, prin tipărire, pe modelul noului certificat.(3) Noul certificat, pentru titlul de Luptător pentru Victoria Revoluției din Decembrie 1989 - Luptător cu Rol Determinant va fi tipărit pe hârtie specială și conține culorile Steagului României.(4) Achiziția noilor certificate se face de către Secretariatul de Stat de la Compania Națională "Imprimeria Națională" - S.A., în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 199/2000 privind înființarea Companiei Naționale "Imprimeria Națională" - S.A., aprobată cu modificări prin Legea nr. 402/2001, cu modificările și completările ulterioare.(5) După completarea și semnarea noului certificat, pe acesta se aplică timbrul sec aflat la dispoziția Secretariatului de Stat.(6) Sumele necesare tipăririi și imprimării noilor certificate se asigură din sumele prevăzute cu această destinație în bugetul Secretariatului de Stat.(7) Secretariatul de Stat va elibera titularului noul certificat și legitimația din partea din stânga jos a modelului prevăzut în anexa nr. 7, după atribuirea titlului conform art. 9^2 alin. (5) din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare.(8) În aplicarea art. 8 din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, persoanele care au obținut calitatea de Luptător cu Rol Determinant vor depune cu ocazia eliberării noului certificat o declarație pe propria răspundere din care să reiasă faptul că nu au fost implicate în activitățile fostei securități ca poliție politică, că nu au dezinformat sau au folosit mijloace de informare în masă în scop de diversiune, ori au acționat, sub orice formă, împotriva Revoluției Române din Decembrie 1989, nu au emis ordine și dispoziții în favoarea menținerii structurilor fostului partid comunist și pentru apărarea dictatorului. (la 24-02-2015, Art. 21^2 a fost introdus de pct. 15 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 99 din 10 februarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015. )  +  Articolul 21^3(1) Persoanele nemulțumite, care nu au obținut noul certificat pentru atestarea titlului de Luptător cu Rol Determinant sau care consideră, pe bază de probe, că în cazul altor persoane cărora le-a fost eliberat noul certificat nu au fost respectate prevederile Legii nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, sau ale prezentelor norme metodologice, pot face contestație la Comisia Parlamentară, în termen de maximum 30 de zile de la data comunicării soluției, conform art. 9^2 alin. (6) din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare.(2) În cuprinsul contestației vor fi prezentate expres și lipsit de orice echivoc datele de identificare ale contestatarului, actele sau faptele contestate și, totodată, vor fi anexate documente doveditoare în susținerea contestației.(3) În vederea soluționării contestațiilor, Comisia Parlamentară poate solicita punctul de vedere al Secretariatului de Stat cu privire la contestația formulată.(4) În termen de 30 de zile de la data depunerii contestației, Comisia Parlamentară comunică contestatarului și Secretariatului de Stat modul de soluționare a acesteia. În cazul admiterii contestației va transmite Secretariatului de Stat documente doveditoare, depuse conform alin. (2).(5) Pe baza soluțiilor comunicate de Comisia Parlamentară, Secretariatul de Stat reanalizează documentația conform căreia a fost luată decizia ce formează obiectul contestației.(6) Orice contestație, care nu conține datele de identificare sau semnătura contestatarului, precum și motivele contestației este inadmisibilă și nu va fi luată în considerare.(7) Termenul prevăzut la alin. (1) este termen de decădere pentru depunerea contestației la Comisia Parlamentară. (la 24-02-2015, Art. 21^3 a fost introdus de pct. 15 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 99 din 10 februarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015. )  +  Articolul 21^4(1) În vederea obținerii certificatelor și acordarea uneia dintre calitățile prevăzute la art. 18 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, persoanele interesate vor depune la Secretariatul de Stat următoarele documente:a) cerere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6;b) actul de identitate, în copie certificată prin prezentarea originalului;c) înscrisurile oficiale eliberate de organele competente, care au fost prezentate și înregistrate la direcțiile de muncă și protecție socială județene, respectiv a municipiului București și care au stat la baza deciziilor emise în vederea acordării drepturilor, conform Legii nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare;d) dovada înregistrării documentelor de la lit. c) și dovada constatării calității de către direcțiile de muncă și protecție socială județene, respectiv a municipiului București;e) avizului reactualizat al Asociației "15 Noiembrie 1987", al cărui model este prevăzut în anexa nr. 9;f) copie legalizată de pe certificatul de deces al persoanei care a decedat în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987 și de pe certificatul de naștere al urmașului, pentru obținerea calității prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare;g) copie legalizată de pe certificatul de căsătorie pentru obținerea calității prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare;h) două fotografii tip pașaport, care urmează a fi aplicate pe certificat.(2) Verificarea actelor și soluționarea cererilor în vederea acordării uneia dintre calitățile prevăzute la art. 18 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, se face de Comisia constituită conform art. 9^2 din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare. Dosarele pentru obținerea certificatelor și acordarea calităților prevăzute la art. 18 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, trebuie să conțină documentele prevăzute la alin. (1) și pe cele prevăzute de art. 19 și 20 din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare.(3) Certificatul se semnează de către secretarul de stat al Secretariatului de Stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989. Modelul certificatului este prevăzut în anexa nr. 8.(4) După completarea și semnarea certificatului, pe acesta se aplică timbrul sec aflat la dispoziția Secretariatului de Stat. (la 24-02-2015, Art. 21^4 a fost introdus de pct. 15 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 99 din 10 februarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015. )  +  Articolul 21^5(1) Persoanele care au obținut una dintre calitățile prevăzute la art. 18 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, vor depune, cu ocazia eliberării noului certificat, o declarație pe propria răspundere din care să reiasă faptul că nu sunt dovedite a fi fost implicate în activitățile fostei securități ca poliție politică, că nu au acționat, sub orice formă, împotriva revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987, conform art. 22 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare.(2) Sumele necesare tipăririi și imprimării certificatelor se asigură din sumele prevăzute cu această destinație în bugetul Secretariatului de Stat.(3) În baza certificatului, emis pentru constatarea uneia dintre calitățile prevăzute la art. 18 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, Secretariatul de Stat va elibera o adeverință tipizată, care va fi transmisă direct către casele teritoriale de pensii, respectiv către casele de pensii sectoriale, în termen de 45 de zile de la eliberarea certificatului. Modelul adeverințelor ce urmează a fi transmise către casele teritoriale de pensii, respectiv către casele de pensii sectoriale și procedura de eliberare și transmitere a acestora vor fi stabilite prin ordin al secretarului de stat.(4) Persoanele nemulțumite și care nu au obținut certificatul care atestă una dintre calitățile prevăzute la art. 18 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, pot formula acțiune la instanța de contencios administrativ, conform prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.(5) În aplicarea art. 20 alin. (2) din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, Asociația "15 Noiembrie 1987" acordă avizul reactualizat, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 9, până la termenul prevăzut de lege pentru depunerea cererii în vederea obținerii certificatului, fără a solicita persoanei îndeplinirea vreunei obligații; neacordarea avizului reactualizat se motivează în scris și se comunică persoanei interesate în termen de 10 zile de la depunerea cererii. (la 24-02-2015, Art. 21^5 a fost introdus de pct. 15 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 99 din 10 februarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015. )
   +  Capitolul IV Dispoziții referitoare la drepturile acordate în baza prevederilor Legii nr. 341/2004  +  Articolul 22(1) În vederea stabilirii indemnizațiilor prevăzute la art. 4 alin. (2)-(5) din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, coeficienții de multiplicare se aplică asupra câștigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat și aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat, aferent anului pentru care se face plata. (la 24-02-2015, Alin. (1) al art. 22 a fost modificat de pct. 16 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 99 din 10 februarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015. ) (2) În cazul indemnizațiilor reparatorii prevăzute la art. 4 alin. (2) din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, dosarele se vor depune la instituțiile competente ale sistemului de asigurări sociale al cărui membru este solicitantul.(3) În cazul persoanei care este membru al mai multor sisteme de asigurări sociale, dosarul se va depune la instituția competentă, în funcție de ultimul sistem de asigurări sociale din care provine solicitantul.(4) În cazul persoanei care este membru al unui sistem neintegrat sistemului public de pensii, dosarul se va depune la casa teritorială de pensii din raza de domiciliu a solicitantului. (la 24-02-2015, Alin. (4) al art. 22 a fost introdus de pct. 17 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 99 din 10 februarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015. ) (la 05-01-2007, Art. 22 a fost modificat de pct. 22 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.707 din 29 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 5 ianuarie 2007. )  +  Articolul 23(1) Persoanele care au calitatea de "Luptător Rănit" sau de "Luptător Reținut" beneficiază de o indemnizație lunară calculată potrivit art. 4 alin. (3) și (6) din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, dacă fac parte din categoria persoanelor încadrate în gradul I, II sau III de invaliditate ori din categoria mari mutilați sau dacă nu sunt încadrate într-un grad de invaliditate. (la 24-02-2015, Alin. (1) al art. 23 a fost modificat de pct. 18 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 99 din 10 februarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015. ) (2) Prin mare mutilat, în sensul Legii nr. 341/2004, se înțelege persoana care datorită unor afecțiuni ireversibile, dobândite în lupta pentru victoria Revoluției române din decembrie 1989, și-a pierdut în totalitate atât capacitatea de muncă, cât și capacitatea de autoservire și pentru care medicul de specialitate împreună cu medicul expert al asigurărilor sociale stabilesc că nu există potențial recuperator.  +  Articolul 24(1) Încadrarea în grade de invaliditate se face de către medicul expert al asigurărilor sociale de la cabinetul de expertiză medicală de care aparține cu domiciliul solicitantul, în conformitate cu criteriile de diagnostic clinic, diagnostic funcțional și recuperarea capacității de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 155/2011 pentru aprobarea criteriilor și normelor de diagnostic clinic, diagnostic funcțional și de evaluare a capacității de muncă pe baza cărora se face încadrarea în gradele I, II și III de invaliditate. (la 24-02-2015, Alin. (1) al art. 24 a fost modificat de pct. 19 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 99 din 10 februarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015. ) (2) Deciziile de încadrare în grade de invaliditate, emise de vechile comisii de expertiză medicală sau de medicii experți ai asigurărilor sociale până la data intrării în vigoare a Legii nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, își păstrează valabilitatea, cu obligativitatea revizuirii medicale periodice, conform prevederilor art. 70-81 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare. Dacă în urma revizuirii medicale se constată modificări de încadrare în grad de invaliditate, cuantumul indemnizației se va modifica în mod corespunzător. (la 24-02-2015, Alin. (2) al art. 24 a fost modificat de pct. 19 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 99 din 10 februarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015. ) (3) Pentru acordarea indemnizației reparatorii, revizuirea medicală în cazul agravării stării de invaliditate se face, la cererea persoanei îndreptățite, pe baza documentelor medicale emise de medicii de specialitate, din care să rezulte starea prezentă și stadiul evolutiv al afecțiunii invalidante înscrise în decizia medicală inițială.(4) În situația în care între afecțiunea invalidantă inițială și afecțiunea dobândită ulterior nu se poate stabili o legătură de cauzalitate, medicul de asigurări sociale va emite o nouă decizie, cu mențiunea "agravare fără legătură cu Revoluția", păstrându-se gradul de invaliditate avut înaintea solicitării revizuirii pentru agravare.(5) Pentru afecțiunile fără potențial recuperator - mare mutilat - decizia de încadrare în grad de invaliditate asimilat va cuprinde mențiunea "mare mutilat nerevizuibil".  +  Articolul 25(1) Persoanele care au obținut titlurile de "Luptător Rănit" sau de "Luptător Reținut" și au fost încadrate într-un grad de invaliditate pot fi înscrise la pensie de invaliditate dacă îndeplinesc condițiile prevăzute de Legea nr. 19/2000, cu modificările și completările ulterioare, pentru obținerea acestei categorii de pensie.(2) La încadrarea în grad de invaliditate, medicul expert al asigurărilor sociale nu va exclude afecțiunile invalidante dobândite în lupta pentru victoria Revoluției române din decembrie 1989.(3) Dosarul medical pentru încadrarea într-un grad de invaliditate în vederea obținerii indemnizației reparatorii va cuprinde în mod obligatoriu:a) raportul institutului medico-legal;b) dovada de la parchetul militar prin care se atestă calitatea de "rănit în Revoluție";c) actele doveditoare pentru cauza și data ivirii invalidității, prevăzute de legislația de asigurări sociale;d) documentele medicale pentru confirmarea agravării afecțiunii dobândite în revoluție.(4) Documentele cuprinse în dosarul medical, pe baza cărora s-a făcut încadrarea într-un grad de invaliditate, în vederea obținerii indemnizației reparatorii, vor fi evidențiate separat, în același dosar medical.(5) Decizia medicală va cuprinde în mod obligatoriu, pe lângă atributele de identificare a persoanei, diagnosticul, data ivirii invalidității, termenul de revizuire și mențiunea "rănit în Revoluție" sau "afecțiune dobândită în Revoluție".  +  Articolul 26(1) Pentru pensionarii de invaliditate, a căror capacitate de muncă a fost redobândită ca urmare a parcurgerii programului de recuperare sau a căror invaliditate s-a ameliorat, medicul expert va emite o nouă decizie medicală în conformitate cu noul grrad de invaliditate.(2) În situația recuperării totale a stării de sănătate, când medicul expert constată că restantul funcțional nu mai permite încadrarea într-un grad de invaliditate, decizia va cuprinde mențiunea "nu se mai încadrează în grad de invaliditate" și poate beneficia de prevederile art. 4 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 341/2004.  +  Articolul 27Pentru indemnizațiile care se acordă beneficiarilor Legii nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, casele teritoriale de pensii, respectiv casele de pensii sectoriale, emit decizii de plată. (la 24-02-2015, Art. 27 a fost modificat de pct. 20 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 99 din 10 februarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015. )  +  Articolul 28Abrogat. (la 24-02-2015, Art. 28 a fost abrogat de pct. 21 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 99 din 10 februarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015. )  +  Articolul 29La acordarea drepturilor prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 341/2004 nu se solicită beneficiarilor îndeplinirea de condiții suplimentare, cu excepția celor referitoare la dovada, potrivit prezentelor norme metodologice, a calității deținute în baza Legii nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare. (la 24-02-2015, Art. 29 a fost modificat de pct. 22 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 99 din 10 februarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015. )  +  Articolul 30(1) În aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, costul protezelor, ortezelor și scaunelor cu rotile pentru invalizii care și-au pierdut total sau parțial capacitatea de muncă, inclusiv al dispozitivelor medicale cuprinse în Lista de dispozitive destinate recuperării deficiențelor organice sau fiziologice, stabilită în baza reglementărilor de asigurări sociale de sănătate, se suportă după cum urmează:a) din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate, pentru cele care se acordă prin sistemul de asigurări sociale de sănătate;b) din bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului de Stat, pentru cele care nu se acordă prin sistemul de asigurări sociale de sănătate. (la 24-02-2015, Alin. (1) al art. 30 a fost modificat de pct. 23 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 99 din 10 februarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015. ) (2) Modul de acordare și decontare a materialelor prevăzute la alin. (1) lit. a) este stabilit prin contractul-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.(3) Modul de acordare și decontare a materialelor prevăzute la alin. (1) lit. b) se stabilește prin ordin comun al secretarului de stat al Secretariatul de stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. (la 24-02-2015, Alin. (3) al art. 30 a fost modificat de pct. 43 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 99 din 10 februarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015, prin înlocuirea unei sintagme. )  +  Articolul 31(1) În aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, acordarea gratuită a rechizitelor pentru școlari se face în cadrul programului de acordare a rechizitelor școlare, organizat și finanțat de Ministerul Educației și Cercetării Științifice.(2) Pentru acordarea gratuită a rechizitelor, persoanele prevăzute la alin. (1) vor transmite inspectoratelor școlare județene, respectiv al municipiului București, o cerere în care vor fi prevăzute: datele de identificare a solicitantului, titlul pe care acesta îl deține în baza legii, datele de identificare ale copilului, instituția de învățământ ale cărei cursuri le urmează și anul școlar pentru care se solicită acordarea dreptului de rechizite gratuite.(3) Inspectoratele școlare județene, respectiv al municipiului București transmit la Secretariatul de Stat listele cuprinzând persoanele care beneficiază de rechizite gratuite.(4) Beneficiarii drepturilor prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, sunt obligați să comunice în scris inspectoratelor școlare județene, respectiv al municipiului București, orice modificare a condițiilor în care acestea au fost acordate, prevăzute în cererea de la alin. (2). (la 24-02-2015, Art. 31 a fost modificat de pct. 24 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 99 din 10 februarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015. )  +  Articolul 32(1) Indemnizațiile prevăzute la art. 4 alin. (2) - (6) și la art. 5 alin. (1) lit. o) din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, se suportă de bugetul de stat prin bugetele Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, Ministerului Apărării Naționale și Ministerului Afacerilor Interne, SRI, după caz.(2) Stabilirea și plata indemnizațiilor se fac de către casele teritoriale de pensii, respectiv de către casele de pensii sectoriale, după caz, pe baza documentelor doveditoare ale titlurilor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) și lit. b) din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, în funcție de drepturile prevăzute de lege pentru fiecare categorie de beneficiari, respectiv a copiei certificate pentru conformitate a certificatului eliberat în baza Legii nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, și a actului de identitate. (la 24-02-2015, Art. 32 a fost modificat de pct. 25 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 99 din 10 februarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015. )  +  Articolul 33(1) Sumele aferente acordării subvenției prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, se cuprind în bugetul Secretariatului de Stat.(2) Decontarea sumelor acordate ca subvenție de stat egală cu 50% din dobânda aferentă unui credit bancar de până la 20.000 de euro se face între Secretariatul de Stat și instituția bancară care a acordat creditul.(3) Acordarea de către instituțiile bancare a creditelor în condițiile art. 5 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, se face cu avizul Secretariatului de Stat.(4) Pentru stabilirea modului de efectuare a decontării prevăzute la alin. (2), Secretariatul de Stat, după acordarea avizului prevăzut la alin. (3), va încheia protocoale cu băncile care vor acorda creditele, în conținutul acestora prevăzându-se expres că Secretariatul de Stat nu este girant al beneficiarilor de credite și că nu va răspunde decât de plata a 50% din dobânda aferentă unui credit acordat în condițiile art. 5 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare. (la 24-02-2015, Art. 33 a fost modificat de pct. 26 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 99 din 10 februarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015. )  +  Articolul 34(1) În aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. n) din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, în situațiile în care autoritățile administrației publice locale nu dispun de suprafețele de teren necesare satisfacerii solicitărilor, se poate proceda, în condițiile legii, la trecerea unor suprafețe de teren din domeniul public în domeniul privat, cu această destinație. (la 24-02-2015, Alin. (1) al art. 34 a fost modificat de pct. 27 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 99 din 10 februarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015. ) (2) În limita suprafeței de 500 mp de teren în intravilan, autoritățile și instituțiile publice atribuie solicitanților suprafața de teren aferentă spațiului locativ care i-a fost vândut în baza altor reglementări în vigoare, dar în cazul cărora, la momentul respectiv, nu a fost posibilă și vânzarea terenului aferent.  +  Articolul 35(1) În aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, atribuirea în proprietate, fără plată, a locului de veci se face, la cererea beneficiarilor, fără a se solicita îndeplinirea unor condiții suplimentare. (la 24-02-2015, Alin. (1) al art. 35 a fost modificat de pct. 28 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 99 din 10 februarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015. ) (2) Dreptul de proprietate asupra locului de veci se atribuie în incinta cimitirelor aflate în administrarea primăriilor sau a parohiilor.(3) Dreptul de proprietate acordat potrivit alin. (1) nu poate fi transmis decât prin moștenire legală.(4) Solicitările adresate pentru acordarea dreptului prevăzut la alin. (1) se soluționează în limita disponibilului de spații din incinta locațiilor prevăzute la alin. (2).  +  Articolul 36(1) În aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, se vor avea în vedere următoarele: (la 24-02-2015, Partea introd. a alin. (1) al art. 36 a fost modificată de pct. 29 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 99 din 10 februarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015. ) a) modul de acordare și decontare a tratamentelor și medicamentelor în spitale, policlinici, baze de tratament și stațiuni balneoclimaterice, care se suportă integral din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate, se stabilește prin Contractul-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate. Pentru tratamentele și medicamentele în spitale, policlinici, baze de tratament și stațiuni balneoclimaterice, care nu se suportă integral din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate, modul de acordare și decontare se stabilește prin ordin comun al secretarului de stat al Secretariatului de stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate; (la 24-02-2015, Lit. a) a alin. (1) al art. 36 a fost modificată de pct. 43 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 99 din 10 februarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015, prin înlocuirea unei sintagme. ) b) modul de acordare și decontare a tratamentelor și medicamentelor în spitale, policlinici, baze de tratament și stațiuni balneoclimaterice ale Ministerului Sănătății Publice, Ministerului Apărării și Ministerului Administrației și Internelor se stabilește prin ordin comun al secretarului de stat al Secretariatului de stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 și al miniștrilor în cauză. (la 24-02-2015, Lit. b) a alin. (1) al art. 36 a fost modificată de pct. 43 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 99 din 10 februarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015, prin înlocuirea unei sintagme. ) (2) Prin policlinici, în sensul alin. (1), se înțelege unitățile sanitare, cu sau fără personalitate juridică, în care se acordă asistență medicală ambulatorie de specialitate în specialitățile clinice, stomatologice și paraclinice, după cum urmează:a) unitățile sanitare ambulatorii de specialitate;b) ambulatoriile de specialitate din structura spitalelor;c) laboratoarele medicale de radiologie și imagistică medicală, analize medicale, explorări funcționale;d) centrele de diagnostic și tratament și centrele medicale;e) centrele de sănătate;f) ambulatoriile de spital din structura spitalului, precum și unitățile sanitare fără personalitate juridică din structura spitalelor.(3) Biletele de tratament la bazele de tratament și la stațiunile balneoclimaterice ale instituțiilor prevăzute la alin. (1) lit. b) se asigură de către aceste instituții, la propunerea Secretariatului de stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989, pe baza recomandării medicale. (la 24-02-2015, Alin. (3) al art. 36 a fost modificat de pct. 43 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 99 din 10 februarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015, prin înlocuirea unei sintagme. ) (4) În unitățile medicale în care se acordă asistență medicală ambulatorie de specialitate în specialitățile clinice, stomatologice și paraclinice, altele decât cele din subordinea Ministerului Sănătății, Ministerului Apărării Naționale și Ministerului Afacerilor Interne, categoriile de persoane prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) și la art. 3^1 lit. b) din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de pachetul de servicii de bază la care au dreptul persoanele asigurate, cu decontarea contravalorii acestora în conformitate cu prevederile Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate și ale normelor de aplicare a acestuia. (la 24-02-2015, Alin. (4) al art. 36 a fost modificat de pct. 30 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 99 din 10 februarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015. ) (5) În aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, costul integral al tuturor medicamentelor cuprinse în Nomenclatorul produselor medicamentoase de uz uman, pe baza rețetelor eliberate de medicul de familie, se suportă din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate, în condițiile achitării de către beneficiar a contribuției de asigurări sociale de sănătate, potrivit legii. (la 24-02-2015, Alin. (5) al art. 36 a fost modificat de pct. 30 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 99 din 10 februarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015. ) (6) Acordarea gratuită și decontarea medicamentelor, potrivit art. 5 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, se fac potrivit Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, prin aplicarea corespunzătoare a prevederilor referitoare la medicamentele care se acordă fără contribuția asiguratului. (la 24-02-2015, Alin. (6) al art. 36 a fost modificat de pct. 30 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 99 din 10 februarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015. ) (la 05-01-2007, Art. 36 a fost modificat de pct. 28 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.707 din 29 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 5 ianuarie 2007. )  +  Articolul 37(1) Beneficiarii Legii nr. 341/2004 au dreptul la transport urban gratuit cu mijloacele de transport în comun. Dreptul la transport urban gratuit cu mijloacele de transport în comun se exercită pe baza legitimației de revoluționar și a documentului de identitate.(2) Beneficiarii Legii nr. 341/2004 au dreptul anual la 12 călătorii gratuite, dus-întors, cu toate categoriile de trenuri clasa I. Pentru călătoria cu vagonul de dormit sau cușetă se achită diferențele tarifare în vigoare.(3) Dreptul acordat potrivit art. 5 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru călătoriile gratuite pe calea ferată se exercită pe baza legitimației de revoluționar, a documentului de identitate și a biletului de călătorie gratuită. (la 24-02-2015, Alin. (3) al art. 37 a fost modificat de pct. 31 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 99 din 10 februarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015. ) (4) Au dreptul la transport gratuit, în limita călătoriilor prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, în baza documentului de identitate, a biletului de călătorie gratuită și a copiei de pe legitimația de revoluționar a titularului biletelor, membrii de familie ai titularului și însoțitorul pensionarilor, persoanelor cu grad de invaliditate, al marelui mutilat sau al persoanei care, din motive medicale, are nevoie de însoțitor, cu condiția ca însoțitorul să fie major. Persoana care, din motive medicale, are nevoie de însoțitor va face dovada stării de sănătate cu adeverința medicală, scrisoarea medicală sau biletul de ieșire din spital. Titularul va acorda, pe propria răspundere, membrilor de familie bilete de călătorie gratuită, în vederea utilizării de către aceștia pentru transportul pe calea ferată. (la 24-02-2015, Alin. (4) al art. 37 a fost modificat de pct. 31 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 99 din 10 februarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015. ) (5) Prin familie, în aplicarea art. 5 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, se înțelege soțul sau soția, precum și rudele de gradul I ale beneficiarilor titlurilor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) și la art. 31 lit. b) din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare. (la 24-02-2015, Alin. (5) al art. 37 a fost modificat de pct. 31 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 99 din 10 februarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015. ) (6) Procedura de emitere, utilizare și decontare a biletelor de călătorie gratuite pentru transportul pe calea ferată și pentru cele 12 călătorii gratuite, dus-întors, până în localitatea reședință de județ, cu mijloace de transport în comun, pentru persoanele care locuiesc în mediul rural, și cu transport interurban, pentru beneficiarii Legii nr. 341/2004, se stabilește prin ordin comun al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului și al secretarului de stat al Secretariatului de stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989. (la 24-02-2015, Alin. (6) al art. 37 a fost modificat de pct. 43 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 99 din 10 februarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015, prin înlocuirea unei sintagme. ) (7) Tipărirea și distribuirea documentelor de călătorie gratuită se stabilesc prin ordin al secretarului de stat al Secretariatului de stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 și se suportă din bugetul Secretariatului de stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989. (la 24-02-2015, Alin. (7) al art. 37 a fost modificat de pct. 43 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 99 din 10 februarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015, prin înlocuirea unei sintagme. ) (8) Contravaloarea facilităților acordate pentru transportul pe calea ferată, pentru transportul în comun cu metroul și pentru cele 12 călătorii gratuite, dus-întors, până în localitatea reședință de județ, cu mijloace de transport în comun, pentru persoanele care locuiesc în mediul rural, se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului.  +  Articolul 38(1) În aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. j) din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, sumele necesare pentru atribuirea gratuită, în proprietate, a unui mijloc de transport autonom, corespunzător standardelor internaționale pentru marii mutilați și persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 1 din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, care au un grad de invaliditate locomotorie, se cuprind în bugetul Secretariatului de Stat. (la 24-02-2015, Alin. (1) al art. 38 a fost modificat de pct. 32 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 99 din 10 februarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015. ) (2) Achiziționarea mijloacelor de transport autonom, care se atribuie gratuit potrivit alin. (1), se face de către Secretariatul de stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989, în limita bugetului anual alocat în acest scop, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare în domeniul achizițiilor publice, în numele și pe seama beneficiarului dreptului. (la 24-02-2015, Alin. (2) al art. 38 a fost modificat de pct. 43 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 99 din 10 februarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015, prin înlocuirea unei sintagme. ) (3) Mijloacele de transport autonom, atribuite gratuit potrivit alin. (1), se acordă o singură dată și nu pot fi înstrăinate decât prin moștenire legală.(4) În vederea atribuirii gratuite a mijloacelor de transport autonom prevăzute la alin. (1), solicitantul va depune la Secretariatul de stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 următoarele documente: (la 24-02-2015, Partea introd. a alin. (4) al art. 38 a fost modificată de pct. 43 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 99 din 10 februarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015, prin înlocuirea unei sintagme. ) a) cerere;b) copie de pe noul tip de certificat doveditor al calității atribuite conform Legii nr. 341/2004, certificată pentru conformitate;c) certificat eliberat de cabinetul teritorial de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă, în a cărui rază teritorială de competență își are domiciliul solicitantul, avizat de Institutul Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă.(5) În aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. j) din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru scutirea de la plata taxelor și impozitelor pentru o locuință și terenul aferent acesteia, pentru un autoturism hycomat sau hidramat (cutie de viteze automată) și mototriciclu, aflate în proprietate sau în coproprietate cu soțul/soția, precum și scutirea de taxe la înmatricularea unui singur autoturism tip hycomat sau hidramat se vor prezenta documentele care fac dovada dreptului de proprietate ori coproprietate și certificatul care atestă că solicitantul sau soțul/soția are una dintre calitățile atestate prin titlurile prevăzute de art. 3 alin. (1) lit. b) sau art. 3^1 lit. b) din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare. (la 24-02-2015, Alin. (5) al art. 38 a fost introdus de pct. 33 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 99 din 10 februarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015. )  +  Articolul 39(1) Coeficientul prevăzut la art. 5 alin. (1) lit. o) din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, se calculează prin aplicarea procentului de 0,6 asupra câștigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat și aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat, aferent anului pentru care se face plata. (la 24-02-2015, Alin. (1) al art. 39 a fost modificat de pct. 34 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 99 din 10 februarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015. ) (2) Cuantumul indemnizației lunare, calculat conform alin. (1), se suportă din bugetul de stat și se evidențiază distinct pe decizia și pe talonul de pensie. Această indemnizație nu este parte integrantă a pensiei pentru limită de vârstă.  +  Articolul 40Potrivit art. 5 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu alin. (2) al aceluiași articol, pensionarea cu 5 ani înainte de împlinirea vârstei standard prevăzute de lege se face cumulat cu aplicarea celorlalte drepturi de care poate beneficia persoana în baza reglementărilor referitoare la sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale. (la 24-02-2015, Art. 40 a fost modificat de pct. 35 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 99 din 10 februarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015. )  +  Articolul 41Secretariatul de stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 și Comisia Parlamentară, în cazul în care, în desfășurarea activității de preschimbare a certificatelor și de soluționare a contestațiilor, consideră că anumite fapte sunt de natură să atragă răspunderea disciplinară, administrativă, civilă sau penală, sesizează organele abilitate de lege în vederea demarării procedurilor legale. (la 24-02-2015, Art. 41 a fost modificat de pct. 43 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 99 din 10 februarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015, prin înlocuirea unei sintagme. )  +  Articolul 42În sensul art. 6 din Legea nr. 341/2004, prin facilități prevăzute de legislația în vigoare pentru angajatorii care oferă locuri de muncă șomerilor se înțelege măsura de stimulare a angajatorilor pentru încadrarea în muncă a șomerilor, prin acordarea unor facilități, prevăzută la art. 93 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 43(1) În sensul art. 6 din Legea nr. 341/2004, prin facilități prevăzute de legislația în vigoare pentru angajatorii care oferă locuri de muncă tinerilor absolvenți se înțelege măsura de stimulare a angajatorilor pentru încadrarea în muncă, pe durată nedeterminată, a absolvenților unor instituții de învățământ, prin subvenționarea locurilor de muncă, prevăzută la art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare.(2) Subvenția se acordă angajatorilor care încadrează în muncă șomeri care dețin titlul de Luptător pentru Victoria Revoluției din Decembrie 1989 sau calitatea de Urmaș de Erou-Martir, o singură dată, dacă solicită subvenția în termen de 12 luni de la data încadrării în muncă. (la 05-01-2007, Alin. (2) al art. 43 a fost modificat de pct. 31 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.707 din 29 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 5 ianuarie 2007. )  +  Articolul 44(1) Prevederile referitoare la modul de subvenționare a angajatorilor care încadrează în muncă absolvenți ai unor instituții de învățământ sau șomeri, în condițiile prevăzute la art. 80, respectiv la art. 93 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător și angajatorilor care încadrează în muncă persoane care au dobândit titlul de Luptător pentru Victoria Revoluției din Decembrie 1989 sau care au calitatea de Urmaș de Erou-Martir.(2) Dispozițiile art. 83 alin. (4) din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 51 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificările și completările ulterioare, nu se aplică angajatorilor care încadrează în muncă absolvenți care au dobândit titlul de Luptător pentru Victoria Revoluției din Decembrie 1989 sau care au calitatea de Urmaș de Erou-Martir. (la 05-01-2007, Art. 44 a fost modificat de pct. 32 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.707 din 29 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 5 ianuarie 2007. )  +  Articolul 45(1) În aplicarea prevederilor art. 9 alin. (4) din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, până la eliberarea de către Secretariatul de stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 a noilor certificate și stabilirea drepturilor aferente, dar nu mai târziu de 30 decembrie 2006*) inclusiv, își păstrează valabilitatea certificatele doveditoare care, în perioada 1990-1997, au fost eliberate de Comisia pentru aplicarea Legii nr. 42/1990 și de Comisia pentru cinstirea și sprijinirea eroilor Revoluției din Decembrie 1989. (la 24-02-2015, Alin. (1) al art. 45 a fost modificat de pct. 43 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 99 din 10 februarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015, prin înlocuirea unei sintagme. ) Notă
  Prin O.U.G. nr. 132/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.042 din 28 decembrie 2006, termenul a fost prorogat până la data de 31 martie 2008 inclusiv.
  (2) În situațiile prevăzute la alin. (1) indemnizațiile stabilite în baza prevederilor Legii nr. 42/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se achită potrivit procedurii anterioare, în cuantumul aflat în plată la data intrării în vigoare a Legii nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare.(3) Persoanele cărora le-a fost preschimbat certificatul doveditor beneficiază și li se plătesc drepturile cuvenite, respectiv diferența dintre drepturile calculate potrivit Legii nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, și cele stabilite în baza Legii nr. 42/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau, după caz, cuantumul integral, începând cu luna următoare celei în care este depusă la Secretariatul de stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 documentația care a stat la baza preschimbării certificatului doveditor. (la 24-02-2015, Alin. (3) al art. 45 a fost modificat de pct. 43 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 99 din 10 februarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015, prin înlocuirea unei sintagme. ) (4) Dovada datei la care a fost depusă documentația care a stat la baza preschimbării certificatului doveditor se face cu adeverința eliberată de Secretariatul de stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989. (la 24-02-2015, Alin. (4) al art. 45 a fost modificat de pct. 43 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 99 din 10 februarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015, prin înlocuirea unei sintagme. ) (5) La calculul drepturilor restante, coeficientul de multiplicare se aplică asupra salariului mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, corespunzător fiecărui an din perioada pentru care se calculează drepturile restante. (la 05-01-2007, Art. 45 a fost modificat de pct. 33 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.707 din 29 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 5 ianuarie 2007. )
   +  Articolul 46(1) Documentele necesare în vederea stabilirii drepturilor acordate potrivit prevederilor Legii nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, sunt:a) cerere pentru acordarea dreptului prevăzut de lege;b) copie de pe certificatul preschimbat sau de pe certificatul nou, după caz, eliberat potrivit legii și prezentelor norme metodologice, certificată pentru conformitate;c) copie de pe legitimația eliberată potrivit prezentelor norme metodologice, certificată pentru conformitate;d) copie de pe buletinul de identitate sau de pe cartea de identitate, certificată pentru conformitate, prin prezentarea originalului;e) alte documente în cazurile expres prevăzute de prezentele norme metodologice. (la 24-02-2015, Alin. (1) al art. 46 a fost modificat de pct. 36 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 99 din 10 februarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015. ) (2) În cazul indemnizațiilor aflate în plată potrivit prevederilor Legii nr. 42/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în vederea stabilirii indemnizațiilor reparatorii prevăzute de Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, dosarele pe baza cărora au fost acordate drepturile inițiale se completează cu documentele prevăzute la alin. (1) lit. a)-c).(3) Instituțiile plătitoare de idemnizații vor transmite trimestrial la prefecturi situația cu persoanele beneficiare. (la 05-01-2007, Art. 46 a fost modificat de pct. 34 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.707 din 29 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 5 ianuarie 2007. )  +  Articolul 46^1(1) Acordarea indemnizațiilor prevăzute la art. 4 alin. (4), conform art. 4^1 și art. 21 din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, se va face în baza următoarelor acte:a) adeverință tipizată, conform modelului aprobat prin ordin al secretarului de stat al Secretariatului de Stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989;b) documentele prevăzute la art. 46 alin. (1).(2) Cererile pentru eliberarea adeverinței tipizate se vor redacta conform modelului aprobat prin ordin al secretarului de stat al Secretariatului de Stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989. În cerere se va preciza și casa teritorială sau sectorială de pensii în evidențele căreia se află solicitantul.(3) Cererile pentru eliberarea adeverințelor tipizate se depun personal, direct la sediul Secretariatului de Stat sau prin poștă.(4) După completarea și semnarea adeverințelor tipizate de către secretarul de stat, pe acestea se aplică timbrul sec aflat la dispoziția Secretariatului de Stat.(5) Adeverințele vor fi transmise de Secretariatul de Stat direct plătitorilor de drepturi, în funcție de eliberarea certificatelor, până la finalizarea activității comisiei.(6) La încetarea activității comisia va întocmi o listă finală cu persoanele cărora li s-au eliberat certificate și pentru care s-au transmis adeverințe, în vederea comunicării acesteia plătitorilor de drepturi, până la data de 31 decembrie 2015.(7) În cazul persoanelor prevăzute la art. 18 din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, a căror calitate este constatată conform art. 21^4, indemnizațiile care au fost stabilite în temeiul hotărârilor emise de direcțiile de muncă județene, respectiv Direcția de Muncă a Municipiului București, se vor acorda în baza deciziilor de plată emise, care își păstrează valabilitatea până la obținerea certificatelor și transmiterea adeverințelor tipizate către casele teritoriale de pensii sau casele sectoriale. (la 24-02-2015, Art. 46^1 a fost introdus de pct. 37 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 99 din 10 februarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015. )  +  Articolul 46^2(1) Adeverințele tipizate vor fi tipărite pe hârtie A4, cu elemente de siguranță.(2) Achiziția adeverințelor tipizate se face de către Secretariatul de Stat de la Compania Națională "Imprimeria Națională" - S.A., în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 199/2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 402/2001, cu modificările și completările ulterioare.(3) Sumele necesare tipăririi și imprimării adeverințelor tipizate se asigură din sumele prevăzute cu această destinație în bugetul Secretariatului de Stat. (la 24-02-2015, Art. 46^2 a fost introdus de pct. 37 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 99 din 10 februarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015. )  +  Articolul 46^3În cazul situațiilor prevăzute la art. 4^1 alin. (3) din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru hotărârile judecătorești care obligă Secretariatul de Stat la eliberarea certificatului, în condițiile în care solicitantul nu are dosar de preschimbare sau nu a depus cerere de preschimbare, data la care a fost depusă cererea se consideră data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești. (la 24-02-2015, Art. 46^3 a fost introdus de pct. 37 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 99 din 10 februarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015. )  +  Articolul 47(1) Secretariatul de stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 gestionează și actualizează:a) baza de date cuprinzând beneficiarii Legii nr. 42/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și drepturile acordate în baza calității deținute;b) baza de date cuprinzând beneficiarii Legii nr. 341/2004 și drepturile acordate.(2) În situațiile în care Secretariatul de stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 constată că o persoană a dobândit drepturi cu nerespectarea prevederilor Legii nr. 42/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau ale Legii nr. 341/2004 ori peste limitele stabilite prin aceste acte normative, sesizează instituțiile abilitate, în vederea dispunerii măsurilor necesare. (la 24-02-2015, Art. 47 a fost modificat de pct. 43 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 99 din 10 februarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015, prin înlocuirea unei sintagme. )
   +  Capitolul V Dispoziții referitoare la funcționarea Fundației "Fondul Libertatea"  +  Articolul 48(1) Potrivit art. 15 din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, Fundația «Fondul Libertatea», denumită în continuare fundația, funcționează în subordinea Secretariatului de stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989. (la 24-02-2015, Alin. (1) al art. 48 a fost modificat de pct. 43 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 99 din 10 februarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015, prin înlocuirea unei sintagme. ) (2) Organele fundației sunt:a) consiliul de administrație;b) comisia de cenzori.(3) Consiliul de administrație este format din președinte, ales de către membrii consiliului de administrație, și 5 membri, după cum urmează:a) un reprezentant al Secretariatului de stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989; (la 24-02-2015, Lit. a) a alin. (3) al art. 48 a fost modificată de pct. 43 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 99 din 10 februarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015, prin înlocuirea unei sintagme. ) b) un reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice;c) un reprezentant desemnat de Comisia Parlamentară;d) 2 reprezentanți ai structurilor asociative ale revoluționarilor, dintre care cel puțin unul să fie reprezentant al organizațiilor de urmași, de răniți sau de reținuți.(4) Președintele consiliului de administrație trebuie să îndeplinească următoarele condiții:a) să dețină unul dintre titlurile prevăzute la art. 3 alin. (1) sau calitatea prevăzută la art. 3^1 lit. b) din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare;b) să aibă studii superioare;c) să aibă vechime în muncă de minimum 5 ani în specialitatea studiilor superioare, într-o funcție de conducere. (la 24-02-2015, Alin. (4) al art. 48 a fost modificat de pct. 38 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 99 din 10 februarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015. ) (5) Reprezentanții desemnați de organizațiile revoluționarilor prevăzute la alin. (3) lit. d) trebuie să îndeplinească următoarele condiții:a) să dețină unul dintre titlurile prevăzute la art. 3 alin. (1) sau calitatea prevăzută la art. 3^1 lit. b) din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare;b) să aibă studii superioare;c) să aibă vechime în muncă de minimum 3 ani în specialitatea studiilor superioare. (la 24-02-2015, Alin. (5) al art. 48 a fost modificat de pct. 38 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 99 din 10 februarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015. ) (6) Consiliul de administrație îndeplinește atribuțiile prevăzute la art. 29 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări prin Legea nr. 246/2005.(7) Veniturile «Fondului Libertatea» se constituie din veniturile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Decretul-lege nr. 124/1990 privind instituirea «Fondului Libertatea», cu modificările și completările ulterioare, precum și din veniturile prevăzute la art. 46 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 246/2005.(8) Proiectele de hotărâri ale Guvernului, prin care se stabilește repartizarea pe categorii de cheltuieli a veniturilor «Fondului Libertatea», potrivit art. 2 alin. (2) din Decretul-lege nr. 124/1990, cu modificările și completările ulterioare, se elaborează și se inițiază de către Secretariatul de stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989. (la 24-02-2015, Alin. (8) al art. 48 a fost modificat de pct. 43 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 99 din 10 februarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015, prin înlocuirea unei sintagme. ) (la 05-01-2007, Art. 48 a fost modificat de pct. 35 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.707 din 29 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 5 ianuarie 2007. )  +  Capitolul VI Dispoziții finale  +  Articolul 49(1) În aplicarea dispozițiilor Legii nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, se va înființa o comisie formată din angajați ai Secretariatului de Stat, numiți prin ordin al secretarului de stat. Atribuțiile generale ale comisiei sunt stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare, aprobat prin ordin al secretarului de stat.(2) În cazul în care, pe baza unor elemente de noutate, constatate din oficiu sau la sesizarea oricărei persoane fizice ori juridice de drept public sau privat, reiese faptul că noile tipuri de certificate au fost eliberate unor persoane care nu îndeplinesc condițiile prevăzute de Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, sau de prezentele norme metodologice, Secretariatul de stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 va proceda la anularea certificatelor respective și va propune Președintelui României retragerea titlurilor atribuite în baza acestora.(3) Analiza elementelor de noutate și decizia cu privire la anularea certificatelor sunt de competența comisiei prevăzute la art. 13, până la expirarea termenului de preschimbare a certificatelor, iar după acest termen competența revine comisiei prevăzute la alin. (1).(4) Constatarea neconcordanțelor între datele cuprinse în cererea pentru eliberarea noului certificat și actele aflate la dosarul de preschimbare sunt de competența comisiei prevăzute la art. 9^2 din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, conform art. 21 alin. (4), până la expirarea activității acesteia. După expirarea activității comisiei prevăzute la art. 9^2 din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, competența revine comisiei prevăzute la alin. (1). (la 24-02-2015, Art. 49 a fost modificat de pct. 39 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 99 din 10 februarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015 și de pct. 43 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 99 din 10 februarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015, prin înlocuirea unei sintagme. )  +  Articolul 49^1(1) Comisia prevăzută la art. 49 are următoarele atribuții principale:a) în cazul constatării unor elemente de noutate, procedează la anularea certificatelor respective;b) în cazurile în care, dintr-o eroare materială, s-au eliberat certificate unor persoane care nu îndeplinesc condițiile prevăzute de Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și condițiile prevăzute în normele de aplicare, constatată din oficiu sau la sesizarea oricărei persoane fizice ori juridice de drept public sau privat, procedează la analizarea dosarelor și, după caz, decide efectuarea demersurilor legale către organele/instanțele competente;c) analizează dosarele și ia decizii în vederea punerii în aplicare a hotărârilor judecătorești definitive, în conformitate cu prevederile Legii nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare;d) în cazurile în care constată situațiile prevăzute la art. 49 alin. (4) decide efectuarea demersurilor legale către organele/instanțele competente.(2) Prin sintagma elemente de noutate se înțelege:a) hotărârile judecătorești definitive prin care se constată încălcarea art. 3 alin. (6) și art. 8 din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare;b) hotărârile judecătorești definitive, dacă prin acestea se constată încălcarea oricăreia dintre condițiile pentru obținerea certificatului preschimbat sau a noului certificat ori încălcarea prevederilor Legii nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare;c) hotărârile judecătorești definitive, prin care s-a dispus anularea certificatului.(3) În caz de anulare a certificatelor Secretariatul de Stat propune Președintelui României retragerea titlurilor atribuite în baza acestora.(4) În cazul anulării certificatului comisia are obligația ca în termen de 15 de zile să comunice acest fapt caselor teritoriale de pensii, respectiv caselor de pensii sectoriale, dar și instituțiilor care au transmis situația acordării altor drepturi prevăzute de art. 5 din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare.(5) Anularea certificatelor și înaintarea propunerii de retragere a titlurilor se fac de către Secretariatul de Stat, cu avizul Comisiei Parlamentare. (la 24-02-2015, Art. 49^1 a fost introdus de pct. 40 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 99 din 10 februarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015. )  +  Articolul 49^2Conținutul dosarelor celor care au obținut calitățile atestate prin titlurile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) și calitatea prevăzută la art. 31 lit. b) din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, va fi publicat pe site-ul oficial al Secretariatului de Stat, în condițiile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare. (la 24-02-2015, Art. 49^2 a fost introdus de pct. 40 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 99 din 10 februarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015. )  +  Articolul 50În aplicarea prevederilor art. 11 din Legea nr. 341/2004, coroborat cu prevederile art. 74 din Constituție, republicată, Comisia Parlamentară avizează proiectele de lege cu referire la Revoluția din Decembrie 1989.  +  Articolul 51Anexele nr. 1-9 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice. (la 24-02-2015, Art. 51 a fost modificat de pct. 41 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 99 din 10 februarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015. )  +  Anexa nr. 1la normele metodologice
  CERERE
  de preschimbare a certificatului doveditor, eliberat în perioada 1990-1997
  de Comisia pentru aplicarea Legii nr. 42/1990 și de Comisia pentru cinstirea
  și sprijinirea eroilor Revoluției din Decembrie 1989
  - Model -
  Subsemnatul/Subsemnata ..........................................., (numele purtat anterior) ............................., fiul/fiica .................. și al/a ..........................., născut/născută la data de ................. în localitatea ......................., județul (sectorul) ......................., posesor al B.I./C.I. seria ........ nr. ............, având CNP ..............., domiciliat/domiciliată în localitatea ........................................, str. ............................. nr. ....., bl. ...., sc. ...., ap. ........, județul (sectorul) ...................., telefon .....................,în baza prevederilor art. 9 alin. (1) din Legea recunoștinței față de eroii- martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989 nr. 341/2004, solicit preschimbarea Certificatului seria ......... nr. ........, doveditor al calității de ............................., eliberat la data de .................................. .Anexez la prezenta cerere documentele prevăzute la art. 11 alin. (1) din normele metodologice de aplicare a Legii nr. 341/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.412/2004.Având în vedere prevederile art. 9 alin. (2) din Legea nr. 341/2004 și cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declarații, declar, pe propria răspundere, următoarele:– afirmațiile cuprinse în prezenta cerere sunt corecte;– documentele întocmite de mine și aflate în dosarul pe baza căruia mi-a fost atribuit titlul sus-menționat sunt conforme cu realitatea;– declarațiile martorilor, aflate în dosarul pe baza căruia mi-a fost atribuit titlul sus-menționat, nu au fost date sub exercitarea vreunei influențe din partea mea sau despre care eu să am cunoștință.Data Semnătura............... ..................
   +  Anexa nr. 2la normele metodologice
  AVIZ
  pentru preschimbarea certificatului doveditor, eliberat în perioada 1990-1997 de Comisia pentru aplicarea
  Legii nr. 42/1990 și de Comisia pentru cinstirea și sprijinirea eroilor Revoluției din Decembrie 1989
  - Model -
  ....................................................................,
  (Asociația/Liga/Fundația/Organizația de revoluționari)
  constituită la data de ........................, prin ........................., cu sediul în localitatea ........................., str. ......................, nr. ...., bl. ..., sc. ...., ap. ...., județul (sectorul) ....................., telefon ........................,având în vedere prevederile art. 5 alin. (4) din Legea recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989 nr. 341/2004 emite prezentul
  AVIZ:
  Domnului/doamnei ................................, (numele purtat anterior) ............................., fiul/fiica .................. și al/a ............, născut/născută la data de ............... în localitatea ..................., județul (sectorul) ............, posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria ...... nr. ..........., având CNP ...................., domiciliat/domiciliată în localitatea ...................., str. ....................... nr. ....., bl. ..., sc. ..., ap. ..., județul (sectorul) .................., telefon .................., în vederea preschimbării Certificatului seria .... nr. .........., doveditor al calității de ..................................., eliberat la data de ....................... .Prezentul aviz este emis în vederea preschimbării certificatului doveditor și poate fi utilizat numai în aplicarea art. 9 alin. (1) din Legea nr. 341/2004.Având în vedere prevederile art. 9 alin. (2) din Legea nr. 341/2004 și cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declarații,Subsemnatul/Subsemnata .................., (numele purtat anterior) ..........., fiul/fiica lui ............. și al/a .........., născut/născută la data de .......... în localitatea ..............., județul (sectorul) ........., posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria .... nr. ......., având CNP ................., domiciliat/domiciliată în localitatea ............., str. ............. nr. ..., bl. ..., sc. ..., ap. ..., județul (sectorul) ..........., în calitate de președinte al organizației de revoluționari, declar pe propria răspundere că persoana în favoarea căreia a fost emis prezentul aviz se încadrează în prevederile legale referitoare la preschimbarea certificatului doveditor al calității sus-menționate.Data Semnătura................ ........................
   +  Anexa nr. 3la normele metodologice-------------Anexa 3 la normele metodologice a fost înlocuită cu anexa din HOTĂRÂREA nr. 2.354 din 21 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 5 ianuarie 2005, conform art. unic din același act normativ.  +  Anexa nr. 4la normele metodologice
  CERERE
  de preschimbare a certificatului doveditor al titlului de Erou-Martir al Revoluției Române din Decembrie 1989,
  eliberat în perioada 1990-1997 de Comisia pentru aplicarea Legii nr. 42/1990 și de Comisia pentru cinstirea
  și sprijinirea eroilor Revoluției din Decembrie 1989
  - Model -
  Subsemnatul/Subsemnata ..........................................., (numele purtat anterior) ............................., fiul/fiica .................. și al/a ..........................., născut/născută la data de ................. în localitatea ......................., județul (sectorul) ......................., posesor al B.I./C.I. seria ........ nr. ............, având CNP ..............., domiciliat/domiciliată în localitatea ........................................, str. ............................. nr. ....., bl. ...., sc. ...., ap. ........, județul (sectorul) ...................., telefon ....................., în baza prevederilor art. 4 alin. (1), ale art. 9 alin. (1) din Legea recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989 nr. 341/2004 și art. 18 din normele metodologice de aplicare a Legii nr. 341/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.412/2004, solicit preschimbarea Certificatului seria ........ nr. ........., doveditor al titlului de Erou-Martir al Revoluției Române din Decembrie 1989, eliberat la data de .............................................. .Solicit să-mi fie eliberat noul tip de certificat în considerarea calității pe care o am de soț supraviețuitor/părinte/copil al titularului certificatului cu seria și numărul sus-menționate.Anexez la prezenta cerere documentele prevăzute la art. 18 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 341/2004.Având în vedere prevederile art. 9 alin. (2) din Legea nr. 341/2004 și cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declarații, declar pe propria răspundere că afirmațiile cuprinse în prezenta cerere sunt corecte.Data Semnătura................... ...........................
   +  Anexa nr. 5la normele metodologice
  CERERE
  privind obținerea noului certificat în vederea acordării titlului de Luptător
  pentru Victoria Revoluției din Decembrie 1989 - Luptător cu Rol Determinant
  - Model -
  Subsemnatul/Subsemnata ......./(numele avut anterior)................, cetățean .................., fiul/fiica lui ................. și al/a .........................., născut(ă) la data de ......................, în localitatea ................................., județul (sectorul) ......................., căsătorit(ă)/necăsătorit(ă), domiciliat(ă) în ...................................., str. ....................................................... nr. ........, bl. ........, sc. ........, et. ......, ap. ......., sectorul/județul ........................................., telefon ............................, e-mail ........................................., posesor/posesoare al/a BI/CI seria ....... nr. ................, eliberat(ă) de ............................. la data de ...................., valabil(ă) până la data de ......................., CNP.......................................................,în baza prevederilor art. 3^2 din Legea recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989 și pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, și art. 13 și art. 21 alin. (1) lit. a) din Normele metodologice de aplicare a Legii recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din decembrie 1989 și pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.412/2004, cu modificările și completările ulterioare,solicit recunoașterea calității de Luptător pentru Victoria Revoluției din Decembrie 1989 - Luptător cu Rol Determinant în vederea acordării titlului și eliberarea noului certificat. În urma admiterii cererii, singura calitate pentru care optez este cea prevăzută de art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 3 din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, respectiv cea de Luptător pentru Victoria Revoluției din Decembrie 1989 - Luptător cu Rol Determinant.Având în vedere prevederile art. 3 alin. (2), (5) și (6), art. 9 alin. (2) și art. 9^2 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, cunoscând dispozițiile art. 326 din noul Cod penal, declar pe propria răspundere următoarele:1. Dețin certificat emis în baza Legii nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, seria ......... nr. ....... și:● sunt menționat(ă) în lista finală publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 467 bis din 7 iulie 2010, la poziția .........● nu sunt menționat(ă) în lista finală publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 467 bis din 7 iulie 2010, din următorul motiv:.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .2. Am depus cererea pentru preschimbarea certificatului în baza Legii nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, înregistrată la Secretariatul de Stat sub nr. ......................... din data de .................... .3. Dețin certificat emis în baza Legii nr. 42/1990, nr. ........, calitatea de ................................................., și mi-a fost acordat titlul prin Decretul nr. ........., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. ................ din ..............., la poziția .................. .Numele meu este menționat și în*:– Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. ................. din ............... *– Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. ................. din ............... *4. Nu dețin certificat emis în baza Legii nr. 42/1990 și am depus la dosarul pentru preschimbarea certificatului**:a) bonuleț nr. ..... data ........;b) adeverință nr. ......... emisă în data de ............, semnată de ............;c) duplicat al certificatului nr. ..........., eliberat din motivul: .................................................................................................. .5. Dețin certificat conform Legii nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, în baza Sentinței/Hotărârii judecătorești nr. ........... din data de ...................., pronunțată de ............................................................., în Dosarul nr. ............... .6. Dețin certificat în baza Legii nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, ulterior datei de 30 aprilie 2010, în urma admiterii contestației la Comisia Parlamentară a Revoluționarilor din Decembrie 1989, înregistrată sub nr. ............... în data de ..................... și obținerii avizului, conform sintezei CPRD 89 din data de ........................... .7. Am participat la victoria Revoluției Române din Decembrie 1989 în data de .............., în localitatea/localitățile ................... .8. În data de .................. am ocupat/apărat clădirea ........................................., considerată de importanță deosebită, conform art. 31 din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, și menționez faptul că:● nu mă aflam în această clădire în exercitarea sarcinilor de serviciu;● mă aflam în această clădire în exercitarea sarcinilor de serviciu.9. În perioada 14-22 decembrie 1989 eram angajat/ă la ........................................., în funcția/pe postul de ................... .10. Am primit avizul pentru obținerea certificatului în baza Legii nr. 42/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de la Asociația ........................................................................ .11. Am primit avizul pentru obținerea certificatului preschimbat în baza Legii nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, de la Asociația .............................................................. .De asemenea, cunoscând dispozițiile art. 326 din noul Cod penal, declar pe propria răspundere și onoare că afirmațiile cuprinse în prezenta cerere sunt corecte, complete și reflectă situația de fapt, iar atât documentele întocmite, cât și cele depuse și însușite de mine, din dosarul pe baza căruia mi-a fost preschimbată calitatea mai sus menționată, nu conțin falsuri, sunt legale și sunt conforme cu realitatea. Data Semnătura ................ ................ Notă
  * Se completează dacă solicitantul este menționat în mai multe monitoare oficiale, cu privire la aplicarea Legii nr. 42/1990, inclusiv în cele care conțin erate sau duplicate, și se va completa cu numărul și data Monitorului Oficial, pentru fiecare apariție.
  ** Solicitantul va completa litera care corespunde situației de fapt.
  (la 24-02-2015, Anexa nr. 5 la normele metodologice a fost introdusă de pct. 42 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 99 din 10 februarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015 și are conținutul anexei nr. 1 din același act normativ. )
   +  Anexa nr. 6la normele metodologice
  CERERE
  privind obținerea certificatului pentru dobândirea uneia dintre calitățile prevăzute la art. 18 alin. (1)
  din Legea recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989 și pentru revolta muncitorească
  anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 nr. 341/2004
  - Model -
  Subsemnatul/Subsemnata ......./(numele avut anterior)............, cetățean .................., fiul/fiica lui ................. și al/a .........................., născut(ă) la data de ......................, în localitatea ................................., județul (sectorul) ......................., căsătorit(ă)/necăsătorit(ă), domiciliat(ă) în ...................................., str. ....................................................... nr. ........, bl. ........, sc. ........, et. ......, ap. ......., sectorul/județul ........................................., telefon ............................, e-mail ........................................., posesor/posesoare al/a BI/CI seria ....... nr. ................, eliberat(ă) de ............................. la data de ...................., valabil(ă) până la data de ......................., CNP.......................................................,în baza prevederilor art. 18 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, solicit eliberarea certificatului care atestă următoarea calitate:● persoană care a avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987;● soț al persoanei care a avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987, dacă îndeplinește condițiile prevăzute de prezenta lege;● urmaș al persoanei care a decedat în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987.Anexez la prezenta cerere documentele prevăzute la art. 21^4 din Normele metodologice de aplicare a Legii recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989 și pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.412/2004, cu modificările și completările ulterioare.Având în vedere prevederile art. 20 din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, și cunoscând prevederile art. 326 din noul Cod penal privind falsul în declarații, declar pe propria răspundere că afirmațiile cuprinse în prezenta cerere sunt corecte și documentele pe care le depun sunt legale și conforme cu realitatea. Data Semnătura ......................... ......................... (la 24-02-2015, Anexa nr. 6 la normele metodologice a fost introdusă de pct. 42 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 99 din 10 februarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015 și are conținutul anexei nr. 2 din același act normativ. )
   +  Anexa nr. 7la normele metodologice
  Certificat de luptător pentru victoria revoluției din decembrie 1989 - Luptător cu rol determinant
  (la 24-02-2015, Anexa nr. 7 la normele metodologice a fost introdusă de pct. 42 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 99 din 10 februarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015 și are conținutul anexei nr. 3 din același act normativ. )
   +  Anexa nr. 8la normele metodologice
  Certificatul participanților la revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987
  (la 24-02-2015, Anexa nr. 88 la normele metodologice a fost introdusă de pct. 42 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 99 din 10 februarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015 și are conținutul anexei nr. 4 din același act normativ. )
   +  Anexa nr. 9la normele metodologice
  AVIZ
  - Model -
  Subsemnatul/Subsemnata ............................................, cetățean .................., fiul/fiica lui ................. și al/a .........................., născut(ă) la data de ...................................., în localitatea ............................................, județul .........................................., domiciliat(ă) în ...................................., str. ....................................................... nr. ........, bl. ........, sc. ........, et. ......, ap. ......., sectorul/județul ........................................., telefon ............................, e-mail ........................................., posesor/posesoare al/a BI/CI seria ....... nr. ................, eliberat(ă) de ............................. la data de ...................., valabil(ă) până la data de ......................., CNP.......................................................,în calitate de ....................... al Asociației "15 Noiembrie 1987", legal constituită la data de ........................, prin ................................................, CIF ................... cu sediul în localitatea ........................., str. .................................................. nr. ..., bl. ..., sc. ..., ap. ...., județul ................. telefon ........,în vederea obținerii certificatului de atestare a uneia dintre calitățile prevăzute la art. 18 alin. (1) din Legea recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989 și pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, emite prezentul
  AVIZ
  Domnului/Doamnei .........../(numele purtat anterior)..............., fiul/fiica lui ............................ și al/a ..........................., născut(ă) la data de ............................... în localitatea ........................................, județul (sectorul) ...................................., telefon ............................, e-mail ........................................., posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria ............. nr. ....................., eliberat(ă) de .............................. la data de .............., valabil(ă) până la data de ..................., CNP .......................................Cunoscând prevederile art. 326 din noul Cod penal privind falsul în declarații, declar pe propria răspundere că persoana în favoarea căreia a fost emis prezentul aviz se încadrează în prevederile legale referitoare la obținerea certificatului pentru calitatea de ......................................../[Se specifică una dintre calitățile prevăzute la art. 18 alin. (1).]......................................................................... .Prezentul aviz poate fi utilizat numai în aplicarea art. 20 alin. (2) din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, și este dat pe propria răspundere. Data Semnătura ..................... ..................... (la 24-02-2015, Anexa nr. 9 la normele metodologice a fost introdusă de pct. 42 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 99 din 10 februarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015 și are conținutul anexei nr. 5 din același act normativ. )
  -------