NORME METODOLOGICE din 2 septembrie 2004 de aplicare a Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004**)(actualizate până la data de 24 februarie 2015*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 10 septembrie 2004  ---------- Notă
  ──────────
  **) Titlul normelor a fost modificat de pct. 1 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 99 din 10 februarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015.
  ──────────
   +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezentele norme metodologice cuprind dispoziţii în vederea detalierii modului de aplicare şi a aplicării unitare a prevederilor Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare.----------Art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 99 din 10 februarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015.  +  Articolul 1^1În aplicarea prezentelor norme metodologice, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:a) certificatul preschimbat reprezintă noul tip de certificat, astfel cum a fost definit la art. 3^1 lit. f) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, prin care se reconfirmă calităţile şi titlurile atestate, potrivit Legii nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, răniţilor, precum şi luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit titlurilor instituite la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 1, 2 şi 4, art. 3 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, fiind singurul document valabil pentru a beneficia de prevederile acestei legi;b) certificatul nou sau noul certificat reprezintă certificatul eliberat în condiţiile Legii nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, prin care se dobândesc calităţile prevăzute la art. 18 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi calitatea dobândită în baza titlului de Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 - Luptător cu Rol Determinant prevăzută la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 3 din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, fiind singurul document valabil pentru a beneficia de prevederile acestei legi;c) titlul reprezintă atestarea calităţii înscrise în certificatul preschimbat şi în noul certificat şi poate fi:- Erou-Martir al Revoluţiei Române din Decembrie 1989;- Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 - Luptător Rănit;- Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 - Luptător Reţinut;- Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 - Luptător cu Rol Determinant;- Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 - Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite;- Participant la Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989;d) calitatea reprezintă însuşirea dovedită şi dobândită de către o persoană în urma preschimbării certificatului sau în urma obţinerii noului certificat şi este înscrisă pe certificat, după cum urmează:- Urmaş de Erou-Martir;- Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 - Luptător Rănit;- Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 - Luptător Reţinut;- Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 - Luptător cu Rol Determinant;- Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 - Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite;- Participant la Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989.----------Art. 1^1 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 99 din 10 februarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015.  +  Articolul 1^2(1) În aplicarea art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 3 din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sunt considerate obiective de importanţă deosebită clădirile specificate la art. 3^1 lit. c) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, astfel: Opera din Timişoara, Comitetul Central, comitetele judeţene sau municipale ale partidului, Televiziunea Română, Radiodifuziunea Română şi altele asemenea.(2) În aplicarea art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 3 din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se determină momentul în care a avut loc fuga dictatorului: ziua de 22 decembrie 1989, ora 12,10.(3) În aplicarea art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 3 din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sunt determinate localităţile în care au rezultat persoane ucise, rănite sau reţinute, până la fuga dictatorului, după cum urmează: Timişoara, Caransebeş, Sibiu, Cugir, Lugoj, Târgu Mureş, Cluj-Napoca şi Bucureşti.(4) Alte localităţi, în care au rezultat persoane ucise, rănite sau reţinute, până la fuga dictatorului, decât cele prevăzute la alin. (3), vor fi determinate din acte normative emise în acest sens sau prin documente oficiale eliberate de Parchetul General.----------Art. 1^2 a fost modificat de pct. 4 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 99 din 10 februarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015.  +  Articolul 1^3(1) În aplicarea prevederilor art. 3^2 coroborat cu art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 3 din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, eliberarea noului certificat se face doar la cererea expresă a titularului de certificat preschimbat, cerere al cărei model este prevăzut în anexa nr. 5.(2) Cererile prevăzute la alin. (1) se depun la Secretariatul de Stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989, denumit în continuare Secretariatul de Stat, şi se înregistrează într-un Registru special pentru noile certificate. Înscrierile din Registrul special se vor înregistra şi în format electronic.(3) Înregistrarea cererilor în Registrul special se face pe baza certificatului preschimbat, împreună cu legitimaţia aferentă, în original, care atestă obţinerea calităţii de Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite, potrivit titlului instituit la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 4 din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare.(4) Comisia prevăzută la art. 9^2 din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, va analiza doar cererile depuse conform alin. (1).----------Art. 1^3 a fost introdus de pct. 5 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 99 din 10 februarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015.  +  Articolul 1^4(1) Persoanele care au obţinut calitatea de Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite şi nu au certificatul preschimbat potrivit Legii nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, datorită pierderii acestuia, în vederea obţinerii noului certificat pentru calitatea de Luptător cu Rol Determinant vor prezenta o declaraţie pe propria răspundere, care să conţină:a) datele de identificare ale persoanei care face declaraţia;b) seria şi numărul certificatului preschimbat, care a fost pierdut;c) modul de dobândire a certificatului preschimbat, respectiv: avizul Comisiei Parlamentare acordat în baza propunerilor Comisiei prevăzută la art. 13 şi în urma parcurgerii procedurii de preschimbare, hotărâre judecătorească definitivă sau avizul Comisiei Parlamentare, în urma admiterii contestaţiei;d) circumstanţele pierderii.(2) Declaraţia prevăzută la alin. (1) va fi dată în formă autentificată la notariat, conform legii.(3) Odată cu declaraţia prevăzută la alin. (1) se va depune dovada declarării pierderii certificatului preschimbat în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.----------Art. 1^4 a fost introdus de pct. 5 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 99 din 10 februarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015.  +  Articolul 2(1) Titlul de Erou-Martir al Revoluţiei Române din Decembrie 1989 se atribuie celor care s-au jertfit în luptă pentru victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 sau au decedat în legătură cu aceasta. Certificatul care atestă titlul se acordă soţului supravieţuitor, părinţilor celui decedat şi fiecărui copil al Eroului-Martir, ca persoane îndreptăţite să beneficieze de prevederile Legii nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare.(2) Titlul de Erou-Martir al Revoluţiei Române din Decembrie 1989 se atribuie şi persoanelor care au decedat ulterior Revoluţiei române din decembrie 1989 şi al căror deces se află în raport de cauzalitate directă cu rănile suferite până la data de 10 ianuarie 1990 în lupta pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989 sau în legătură cu aceasta. Raportul de cauzalitate trebuie dovedit prin certificat medico-legal eliberat de Institutul Naţional de Medicină Legală «Mina Minovici» din Bucureşti sau, după caz, de serviciul judeţean de medicină legală în a cărui rază teritorială îşi avea domiciliul persoana respectivă.---------------Art. 2 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.707 din 29 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 5 ianuarie 2007.  +  Articolul 3Titlul de Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 - Luptător Rănit, prevăzut la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 1 din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se acordă persoanelor care au fost rănite în perioada 14 decembrie 1989 - 10 ianuarie 1990, în urma participării directe şi nemijlocite la lupta pentru victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 sau în urma participării la evenimente care au avut legătură cu lupta pentru victoria revoluţiei.---------------Art. 3 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.707 din 29 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 5 ianuarie 2007.  +  Articolul 4Titlul de Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 - Luptător Reţinut, prevăzut la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 2 din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se acordă persoanelor care au fost puse în detenţie preventivă până în data de 22 decembrie 1989 de forţele de represiune, ca urmare a participării directe şi nemijlocite la acţiunile şi evenimentele care au avut legătură de necontestat cu lupta pentru Victoria Revoluţiei din 1989.----------Art. 4 a fost modificat de pct. 6 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 99 din 10 februarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015.  +  Articolul 4^1Titlul de Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 - Luptător cu Rol Determinant, prevăzut la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 3 din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se acordă, în scopul de a face diferenţa, între categoria persoanelor care s-au remarcat prin fapte deosebite, desprinzându-se din rândul acestora, având un rol determinant prin contribuţia la declanşarea şi victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, remarcându-se prin fapte determinante, în localităţile precizate la art. 12 alin. (3), prin care şi-au pus viaţa în pericol apărând şi ocupând obiectivele care au avut o importanţă deosebită, decisivă pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989.----------Art. 4^1 a fost introdus de pct. 7 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 99 din 10 februarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015.  +  Articolul 5Titlul de Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 - Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite, prevăzut la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 4 din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, a fost instituit şi se atribuie, în scopul de a face diferenţa între categoria persoanelor care s-au desprins din rândul participanţilor şi au avut un rol deosebit, prin contribuţia la victoria Revoluţiei până la preluarea puterii şi instituirea noilor structuri ale statului, remarcându-se prin fapte deosebite, faţă de marea masă a persoanelor care au participat la Revoluţia din Decembrie 1989 fără a avea o contribuţie individuală deosebită la victoria Revoluţiei.----------Art. 5 a fost modificat de pct. 8 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 99 din 10 februarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015.  +  Articolul 6Titlul de Participant la Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 conferă titularului o calitate onorifică şi se atribuie celor care pot dovedi că au făcut parte din marea masă a persoanelor care au participat la Revoluţia română din decembrie 1989.  +  Articolul 7(1) În aplicarea prevederilor art. 3 alin. (2) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, prin acordarea titlurilor se înţelege atestarea calităţilor obţinute prin preschimbarea certificatelor doveditoare emise în perioada 1990-1997, iar nu acordarea de noi titluri sau calităţi de revoluţionar.----------Alin. (1) al art. 7 a fost modificat de pct. 9 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 99 din 10 februarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015.(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), conform art. 3^3 alin. (2) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se acordă un nou titlu, de Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 - Luptător cu Rol Determinant, persoanelor care obţin calitatea prevăzută la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 3 din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare.----------Alin. (2) al art. 7 a fost modificat de pct. 9 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 99 din 10 februarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015.(3) În vederea atribuirii titlurilor prevăzute la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, Secretariatul de Stat înaintează periodic Administraţiei Prezidenţiale atât propunerile privind persoanele cărora le-a fost aprobată cererea privind obţinerea calităţii de Luptător cu Rol Determinant, în vederea eliberării noului certificat, cât şi propunerile privind persoanele cărora le-au fost preschimbate certificatele şi pentru care a fost emis avizul pentru preschimbare de către Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989, denumită în continuare Comisia Parlamentară.----------Alin. (3) al art. 7 a fost modificat de pct. 9 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 99 din 10 februarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015.  +  Articolul 8În aplicarea prevederilor art. 3 alin. (4) din Legea nr. 341/2004, consiliile locale vor prevedea în buget sumele necesare aducerii la îndeplinire a propunerilor formulate de organizaţiile revoluţionarilor sau de Secretariatul de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 şi avizate de Ministerul Culturii şi Cultelor, în vederea construirii de monumente dedicate eternizării memoriei eroilor căzuţi în lupta pentru victoria Revoluţiei române din decembrie 1989.----------Art. 8 a fost modificat de pct. 43 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 99 din 10 februarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015, prin înlocuirea unei sintagme.  +  Articolul 9Abrogat.----------Art. 9 a fost abrogat de pct. 10 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 99 din 10 februarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015.  +  Capitolul II Procedura de preschimbare a certificatelor de atestare a acordării titlurilor prevăzute de lege  +  Articolul 10(1) Titlurile care se atribuie pentru cinstirea memoriei celor care şi-au jertfit viaţa şi în semn de gratitudine faţă de cei care au luptat pentru victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 sunt prevăzute la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 341/2004.(2) Certificatele doveditoare care, în perioada 1990-1997, au fost eliberate de Comisia pentru aplicarea Legii nr. 42/1990 şi de Comisia pentru cinstirea şi sprijinirea eroilor Revoluţiei din Decembrie 1989, denumite în continuare certificate doveditoare, se preschimbă, la cererea titularului, de către Secretariatul de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989.----------Alin. (2) al art. 10 a fost modificat de pct. 43 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 99 din 10 februarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015, prin înlocuirea unei sintagme.(3) Înregistrarea cererilor în registrele de preschimbare a certificatelor doveditoare se face pe baza următoarelor documente:a) certificatul doveditor al titlului acordat potrivit Legii nr. 42/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;b) brevetul de atestare a titlului acordat potrivit Legii nr. 42/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;c) duplicat al certificatului prevăzut la lit. a);d) adeverinţa de confirmare a titlului acordat potrivit Legii nr. 42/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, eliberată de Comisia pentru aplicarea Legii nr. 42/1990 sau de Secretariatul de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989.----------Lit. d) a alin. (3) al art. 10 a fost modificată de pct. 43 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 99 din 10 februarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015, prin înlocuirea unei sintagme.----------Alin. (3) al art. 10 a fost modificat de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.707 din 29 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 5 ianuarie 2007.(3^1) Persoanele care nu au certificatul doveditor al titlului acordat potrivit Legii nr. 42/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau brevetul de atestare a titlului acordat, datorită pierderii acestora, dar ale căror nume se regăsesc în listele cuprinzând propunerile făcute de Secretariatul de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 Administraţiei Prezidenţiale pentru eliberarea titlurilor prevăzute la art. 1-3 din Legea nr. 42/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau în decretele Preşedintelui României de atribuire a acestor titluri, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, vor prezenta o declaraţie pe propria răspundere, autentificată conform legii, şi dovada declarării pierderii acestora într-un ziar de largă circulaţie sau în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.----------Alin. (3^1) al art. 10 a fost modificat de pct. 43 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 99 din 10 februarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015, prin înlocuirea unei sintagme.(3^2) Persoanele care nu au certificatul doveditor al titlului acordat potrivit Legii nr. 42/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau brevetul de atestare a titlului acordat, întrucât acestea nu au fost niciodată ridicate şi nici nu mai există posibilitatea eliberării lor, dar ale căror nume se regăsesc în listele cuprinzând propunerile făcute de Secretariatul de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 Administraţiei Prezidenţiale pentru eliberarea titlurilor prevăzute la art. 1-3 din Legea nr. 42/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau în decretele Preşedintelui României de atribuire a acestor titluri, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, vor prezenta, în acest sens, o declaraţie pe propria răspundere, autentificată conform legii.----------Alin. (3^2) al art. 10 a fost modificat de pct. 43 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 99 din 10 februarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015, prin înlocuirea unei sintagme.(4) Pot solicita eliberarea noului tip de certificat şi persoanele care au depus, în vederea acordării uneia dintre calităţile prevăzute de Legea nr. 42/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, documentele necesare la fosta Comisie pentru cinstirea şi sprijinirea eroilor Revoluţiei din Decembrie 1989, dar cărora nu li s-a eliberat certificatul doveditor datorită epuizării, la acea dată, a formularelor tipizate şi ale căror nume se regăsesc în listele cuprinzând propunerile făcute de Secretariatul de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 Administraţiei Prezidenţiale pentru eliberarea titlurilor prevăzute la art. 1-3 din Legea nr. 42/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau în decretele Preşedintelui României de atribuire a acestor titluri, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I. În vederea eliberării noului tip de certificat, solicitanţii vor depune la Secretariatul de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989, în original sau în copie legalizată, documentul din care rezultă depunerea dosarului la această comisie şi adeverinţa prevăzută la alin. (3) lit. d).----------Alin. (4) al art. 10 a fost modificat de pct. 43 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 99 din 10 februarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015, prin înlocuirea unei sintagme.  +  Articolul 11(1) În vederea preschimbării certificatelor, titularii acestora vor depune la Secretariatul de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 următoarele documente:----------Partea introd. a alin. (1) al art. 11 a fost modificată de pct. 43 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 99 din 10 februarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015, prin înlocuirea unei sintagme.a) cerere de preschimbare, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1;b) copie certificată pentru conformitate de pe documentele prevăzute la art. 10 alin. (3), (3^1) şi (3^2) sau, după caz, documentul prevăzut la art. 10 alin. (4) teza a doua;---------------Litera b) a alin. (1) al art. 11 a fost modificată de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.707 din 29 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 5 ianuarie 2007.c) avizul reactualizat al unei organizaţii de revoluţionari legal constituite până la data de 31 decembrie 1992, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2. Avizul reactualizat este necesar numai pentru preschimbarea certificatelor doveditoare în cazul titlurilor de "Luptător pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 Reţinut", "Luptător pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 - Remarcat prin Fapte Deosebite" şi "Participant la Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989". Organizaţiile revoluţionarilor au obligaţia de a acorda avizul reactualizat, fără a solicita persoanei îndeplinirea unor obligaţii materiale sau de altă natură. Neacordarea avizului reactualizat se motivează în scris şi se comunică solicitantului în termen de 10 zile de la depunerea cererii;d) două fotografii tip paşaport, care urmează a fi aplicate pe noul tip de certificat.(2) Documentele prevăzute la alin. (1) se depun la Secretariatul de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 fie personal, fie prin mandatar împuternicit prin procură legalizată de un notar public, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice, dar nu mai târziu de 6 luni de la intrarea în vigoare a legii. Secretariatul de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 ţine evidenţa cererilor de preschimbare, prin înscrierea acestora într-un registru special.----------Alin. (2) al art. 11 a fost modificat de pct. 43 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 99 din 10 februarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015, prin înlocuirea unei sintagme.  +  Articolul 12(1) Preschimbarea certificatelor doveditoare se face pe baza documentelor prevăzute la art. 11 alin. (1) şi a dosarelor, aflate la Secretariatul de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989, care au stat la baza eliberării certificatelor, în perioada 1990-1997, de către Comisia pentru aplicarea Legii nr. 42/1990 şi de către Comisia pentru cinstirea şi sprijinirea eroilor Revoluţiei din Decembrie 1989.(2) În situaţiile în care se constată că dosarul de preschimbare nu conţine documentele prevăzute la art. 12^1 -12^5 şi la art. 18 alin. (2), Secretariatul de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 informează persoanele în cauză în legătură cu documentele necesare pentru completarea dosarului.(3) Informarea prevăzută la alin. (2) se face cu cel puţin 15 zile înainte de expirarea termenului final prevăzut de lege pentru depunerea documentelor solicitate pentru completarea dosarelor de preschimbare a certificatelor de revoluţionar, în vederea îndeplinirii condiţiilor stabilite de lege, prin una dintre următoarele modalităţi:a) adresă scrisă a Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989;b) prin intermediul preşedintelui asociaţiei de revoluţionari care a dat avizul reactualizat;c) publicare pe site-ul Secretariatul de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989.----------Art. 12 a fost modificat de pct. 43 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 99 din 10 februarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015, prin înlocuirea unei sintagme.  +  Articolul 12^1(1) Dosarele de Erou-Martir al Revoluţiei Române din Decembrie 1989 trebuie să cuprindă următoarele documente:a) copie legalizată sau certificată de pe brevetul şi certificatul de atestare a titlului de Erou-Martir acordat potrivit Legii nr. 42/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru persoanele decedate în legătură cu evenimentele revoluţionare din decembrie 1989 nu este necesară copia legalizată sau certificată de pe brevet;b) copie legalizată de pe certificatul de deces;c) certificatul de la Parchetul General - Secţia parchetelor militare, cu menţionarea numărului certificatului emis de institutul medico-legal sau copie legalizată de pe acesta. Dacă certificatul de la Parchetul General - Secţia parchetelor militare nu conţine numărul certificatului emis de institutul medico-legal, la dosar se va depune o copie a certificatului emis de institutul medico-legal;d) declaraţii ale martorilor sau, eventual, alte documente din care să rezulte data şi locul în care a avut loc decesul şi cauzele acestuia, activitatea desfăşurată până în acel moment, precum şi cauzele ce au condus ulterior la deces datorat rănirii.(2) Dosarele prevăzute la alin. (1) trebuie să conţină cel puţin documentele prevăzute la lit. a)-c).(3) În cazul eroilor-martiri care nu au urmaşi care să solicite eliberarea noilor tipuri de certificate, acestea se vor preschimba în baza dosarelor aflate în arhiva Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989. În situaţia în care documentele prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) nu există la dosar, Comisia Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 va întreprinde demersurile necesare în vederea obţinerii acestora. În situaţia în care obţinerea documentelor nu a fost posibilă, Comisia Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 va lua decizia pe baza documentelor existente la dosar.----------Alin. (3) al art. 12^1 a fost modificat de pct. 43 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 99 din 10 februarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015, prin înlocuirea unei sintagme.----------Art. 12^1 a fost introdus de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.707 din 29 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 5 ianuarie 2007.  +  Articolul 12^2(1) Dosarele pentru preschimbarea certificatelor doveditoare pentru titlul de Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 - Luptător Rănit trebuie să conţină următoarele documente:a) cerere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1;b) copie legalizată sau certificată pentru conformitate de pe certificatul doveditor al titlului acordat potrivit Legii nr. 42/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau duplicatul certificatului emis de Secretariatul de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 ori adeverinţa de confirmare a titlului acordat potrivit Legii nr. 42/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, eliberată de Comisia pentru aplicarea Legii nr. 42/1990 sau de Secretariatul de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989, în original sau în copie legalizată, însoţită de documentul din care rezultă depunerea dosarului la Comisia pentru cinstirea şi sprijinirea eroilor Revoluţiei din Decembrie 1989, în original sau în copie legalizată, în cazul persoanelor prevăzute la art. 10 alin. (4);----------Lit. b) a art. 12^2 a fost modificată de pct. 43 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 99 din 10 februarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015, prin înlocuirea unei sintagme.c) copie legalizată sau certificată pentru conformitate de pe brevetul de atestare a titlului acordat potrivit Legii nr. 42/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru persoanele rănite în legătură cu Revoluţia din decembrie 1989, acest document nu este necesar;d) actul de identitate, în copie;e) două fotografii tip paşaport;f) certificatul medical de rănit din perioada 16 decembrie 1989-10 ianuarie 1990 sau extras din registrul medical care atestă această dată ori copie legalizată de pe acestea;g) certificatul de la Parchetul General - Secţia parchetelor militare, cu menţionarea numărului certificatului emis de institutul medico-legal sau copie legalizată de pe acestea;h) declaraţie personală;i) alte documente din care să rezulte data şi locul rănirii, precum şi activitatea desfăşurată în momentul rănirii;j) alte probe, inclusiv documente utile în susţinerea cererii.(2) Dosarele depuse în vederea preschimbării certificatului de rănit trebuie să conţină în mod obligatoriu elementele prevăzute la alin. (1) lit. a)-h). Prin alte documente, prevăzute la alin. (1) lit. i), se înţelege o altă probă decât cele prevăzute la lit. f)-h), din care să rezulte data şi locul rănirii, precum şi activitatea desfăşurată în momentul rănirii.(3) Foaia de observaţie clinică, fişa medicală, adeverinţa medicală sau biletul de internare/externare ori copiile legalizate de pe acestea, care atestă leziunile suferite în perioada 16 decembrie 1989 - 10 ianuarie 1990, pot înlocui documentele prevăzute la alin. (1) lit. f) sau, după caz, pot fi considerate alte documente sau alte probe, prevăzute la alin. (1) lit. i) sau j).---------------Art. 12^2 a fost introdus de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.707 din 29 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 5 ianuarie 2007.  +  Articolul 12^3(1) Dosarele pentru preschimbarea certificatelor doveditoare pentru titlul de Luptător pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 - Luptător Reţinut trebuie să conţină următoarele documente:a) cerere conform modelului prevăzut în anexa nr. 1;b) copie legalizată sau certificată pentru conformitate de pe certificatul doveditor al titlului acordat potrivit Legii nr. 42/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau de pe duplicatul certificatului emis de Secretariatul de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 ori adeverinţa de confirmare a titlului acordat potrivit Legii nr. 42/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, eliberată de Comisia pentru aplicarea Legii nr. 42/1990 sau de Secretariatul de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989, în original sau în copie legalizată, însoţită de documentul din care rezultă depunerea dosarului la Comisia pentru cinstirea şi sprijinirea eroilor Revoluţiei din Decembrie 1989, în original sau în copie legalizată, în cazul persoanelor prevăzute la art. 10 alin. (4);----------Lit. b) a art. 12^3 a fost modificată de pct. 43 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 99 din 10 februarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015, prin înlocuirea unei sintagme.c) copie legalizată sau certificată pentru conformitate de pe brevetul de atestare a titlului acordat potrivit Legii nr. 42/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;d) avizul reactualizat al unei organizaţii de revoluţionari legal constituite până la data de 31 decembrie 1992, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2; nu se condiţionează acordarea avizului de către aceeaşi asociaţie; organizaţiile revoluţionarilor acordă avizul reactualizat, fără a solicita persoanei îndeplinirea vreunei obligaţii de orice natură; neacordarea avizului reactualizat se motivează în scris şi se comunică solicitantului în termen de 10 zile de la depunerea cererii;e) două fotografii tip paşaport;f) actul de identitate, în copie;g) fişa de cameră, de celulă, adeverinţa eliberată de Ministerul de Interne, Procuratură sau Direcţia Generală a Penitenciarelor ori copie legalizată de pe acestea, din care să rezulte perioada, locul şi motivul reţinerii sau arestării;h) declaraţie personală, în original;i) declaraţii din partea a 3 martori care au calitatea de reţinut;j) alte probe, inclusiv documente utile în susţinerea cererii.(2) Declaraţiile prevăzute la alin. (1) lit. i) trebuie să fie în original sau copii certificate pentru conformitate; în situaţiile în care în localitatea respectivă nu există 3 martori care deţin calitatea de Luptător Reţinut, declaraţiile pot fi susţinute şi de alte persoane, prezente la locul şi în momentul arestării, care deţin titlul de Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989.(3) Dosarele depuse în vederea preschimbării certificatului de Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 - Luptător Reţinut trebuie să conţină în mod obligatoriu elementele prevăzute la alin. (1) lit. a)-j). Prin alte probe, prevăzute la alin. (1) lit. j), se înţelege o altă probă decât cele prevăzute la alin. (1) lit. g)-i), din care să rezulte gradul de implicare la victoria revoluţiei, precum şi activitatea desfăşurată în momentul arestării. În situaţia în care la dosar există două documente dintre cele prevăzute la alin. (1) lit. g), unul din documente va fi considerat probă, în sensul alin. (1) lit. j).---------------Art. 12^3 a fost introdus de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.707 din 29 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 5 ianuarie 2007.  +  Articolul 12^4(1) Dosarele pentru preschimbarea certificatelor doveditoare pentru titlul de Luptător pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 - Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite trebuie să conţină următoarele documente:a) cerere conform modelului prevăzut în anexa nr. 1;b) copie legalizată sau certificată pentru conformitate de pe certificatul doveditor al titlului acordat potrivit Legii nr. 42/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau de pe duplicatul certificatului emis de Secretariatul de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 ori adeverinţa de confirmare a titlului acordat potrivit Legii nr. 42/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, eliberată de Comisia pentru aplicarea Legii nr. 42/1990 sau de Secretariatul de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989, în original sau în copie legalizată, însoţită de documentul din care rezultă depunerea dosarului la Comisia pentru cinstirea şi sprijinirea eroilor Revoluţiei din Decembrie 1989, în original sau în copie legalizată, în cazul persoanelor prevăzute la art. 10 alin. (4);----------Lit. b) a art. 12^4 a fost modificată de pct. 43 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 99 din 10 februarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015, prin înlocuirea unei sintagme.c) copie legalizată sau certificată pentru conformitate de pe brevetul de atestare a titlului acordat potrivit Legii nr. 42/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;d) avizul reactualizat al unei organizaţii de revoluţionari legal constituite până la data de 31 decembrie 1992, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2; nu se condiţionează acordarea avizului de către aceeaşi asociaţie; organizaţiile revoluţionarilor acordă avizul reactualizat, fără a solicita persoanei îndeplinirea vreunei obligaţii de orice natură; neacordarea avizului reactualizat se motivează în scris şi se comunică solicitantului în termen de 10 zile de la depunerea cererii;e) două fotografii tip paşaport;f) actul de identitate, în copie;g) declaraţie personală, cu specificarea faptelor deosebite în care a fost implicat direct;h) declaraţii din partea a 3 martori, recunoscuţi ca revoluţionari, din care să rezulte gradul de implicare şi contribuţia deosebită la victoria revoluţiei şi faptele deosebite ale celui pentru care sunt date;i) alte documente probatorii din care să rezulte gradul de implicare şi contribuţia deosebită la victoria revoluţiei;j) alte probe, inclusiv documente utile în susţinerea cererii.(2) Declaraţiile prevăzute la alin. (1) lit. h), în original sau în copii certificate pentru conformitate, trebuie să fie însoţite de copii ale certificatelor de revoluţionar.(3) Dosarele depuse în vederea preschimbării certificatului de Luptător pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 - Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite trebuie să conţină în mod obligatoriu elementele prevăzute la alin. (1) lit. a)-i). Prin alte documente probatorii, prevăzute la alin. (1) lit. i), se înţelege două probe din care să rezulte gradul de implicare şi contribuţia deosebită la victoria revoluţiei.(4) Pot fi considerate documente probatorii, în sensul prevăzut la alin. (1) lit. i): imaginile video, fotografiile, articolele din ziare şi reviste în care sunt specificate numele şi prenumele, apariţiile relevante în cărţi sau publicaţii, adeverinţele sau procesele-verbale de preluare-predare a armelor şi muniţiilor, tabelele privind constituirea unor organisme de conducere, legitimaţiile emise în perioada 14-25 decembrie 1989, adresele emise de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, de alte instituţii ale statului sau întreprinderi, din care să rezulte prezenţa sau gradul de implicare în evenimentele din decembrie 1989, şi altele asemenea.(5) Documentele prevăzute la alin. (4) sunt admise ca documente probatorii dacă sunt cel puţin două şi sunt prezentate în original sau în copii legalizate ori certificate pentru conformitate.---------------Art. 12^4 a fost introdus de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.707 din 29 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 5 ianuarie 2007.  +  Articolul 12^5(1) Dosarele pentru preschimbarea certificatelor doveditoare pentru titlul de Participant la Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 - calitate onorifică trebuie să conţină următoarele documente:a) cerere conform modelului prevăzut în anexa nr. 1;b) copie legalizată sau certificată pentru conformitate de pe certificatul doveditor al titlului acordat potrivit Legii nr. 42/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau de pe duplicatul certificatului emis de Secretariatul de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 ori adeverinţa de confirmare a titlului acordat potrivit Legii nr. 42/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, eliberată de Comisia pentru aplicarea Legii nr. 42/1990 sau de Secretariatul de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989, în original sau în copie legalizată, însoţită de documentul din care rezultă depunerea dosarului la Comisia pentru cinstirea şi sprijinirea eroilor Revoluţiei din Decembrie 1989, în original sau în copie legalizată, în cazul persoanelor prevăzute la art. 10 alin. (4);----------Lit. b) a art. 12^5 a fost modificată de pct. 43 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 99 din 10 februarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015, prin înlocuirea unei sintagme.c) copie legalizată sau certificată pentru conformitate de pe brevetul de atestare a titlului acordat potrivit Legii nr. 42/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;d) avizul reactualizat al unei organizaţii de revoluţionari legal constituite până la data de 31 decembrie 1992, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2; nu se condiţionează acordarea avizului de către aceeaşi asociaţie; organizaţiile revoluţionarilor acordă avizul reactualizat, fără a solicita persoanei îndeplinirea vreunei obligaţii de orice natură; neacordarea avizului reactualizat se motivează în scris şi se comunică solicitantului în termen de 10 zile de la depunerea cererii;e) două fotografii tip paşaport;f) actul de identitate, în copie;g) declaraţie personală;h) declaraţii din partea a 3 martori, în original sau în copii legalizate ori certificate pentru conformitate;i) alte documente probatorii din care să rezulte gradul de implicare la victoria revoluţiei;j) alte probe, inclusiv documente utile în susţinerea cererii.(2) Dosarele depuse în vederea preschimbării certificatului de participant trebuie să conţină în mod obligatoriu elementele prevăzute la alin. (1) lit. a)-h).---------------Art. 12^5 a fost introdus de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.707 din 29 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 5 ianuarie 2007.  +  Articolul 12^6Persoanelor care au participat la revoluţie, dar care nu au îndeplinit condiţiile pentru preschimbarea certificatelor prevăzute în prezentele norme metodologice, li se atribuie calitatea onorifică de participant la Revoluţia română din decembrie 1989.---------------Art. 12^6 a fost introdus de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.707 din 29 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 5 ianuarie 2007.  +  Articolul 12^7Persoanele care, potrivit certificatelor doveditoare eliberate în temeiul Legii nr. 42/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au atât calitatea de Urmaş de Erou-Martir, cât şi o altă calitate dintre cele prevăzute la art. 1^1 lit. c), precum şi cele care au atât calitatea de Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 - Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite, cât şi calitatea de Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 - Luptător Rănit sau Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 - Luptător Reţinut vor transmite Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989, în scris, până la data de 30 decembrie 2006, calitatea pentru care optează să fie înscrisă pe noul tip de certificat.----------Art. 12^7 a fost modificat de pct. 43 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 99 din 10 februarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015, prin înlocuirea unei sintagme.  +  Articolul 13(1) Documentele depuse în vederea preschimbării certificatelor şi conţinutul dosarelor prevăzute la art. 12 alin. (2) sunt verificate de către o comisie constituită la nivelul Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989, denumită în continuare Comisia.(2) Comisia este formată din:a) preşedinte - secretarul de stat al Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989;b) 3 persoane încadrate la Secretariatul de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989, din care una în mod obligatoriu este secretarul general al Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989, care, în lipsa preşedintelui la lucrările Comisiei, îndeplineşte atribuţiile acestuia, în calitate de vicepreşedinte al Comisiei;c) un funcţionar public din cadrul Ministerului Sănătăţii, delegat, în condiţiile reglementărilor în vigoare, pe perioada în care desfăşoară activitate în cadrul Comisiei;d) un reprezentant al Ministerului Administraţiei şi Internelor, detaşat, în condiţiile reglementărilor în vigoare aplicabile funcţionarilor, personalului contractual sau celorlalte categorii de personal din minister, la Secretariatul de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 pe perioada în care desfăşoară activitate în cadrul Comisiei;e) un reprezentant al Ministerului Apărării Naţionale, delegat, în condiţiile reglementărilor în vigoare aplicabile funcţionarilor, personalului contractual sau celorlalte categorii de personal din minister, la Secretariatul de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 pe perioada în care desfăşoară activitate în cadrul Comisiei;f) un procuror de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, detaşat, în condiţiile legii, la Secretariatul de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 pe perioada în care desfăşoară activitatea în cadrul Comisiei.(3) Componenţa nominală a Comisiei se aprobă prin ordin al secretarului de stat al Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice, pe baza propunerilor transmise de instituţiile prevăzute la alin. (2) lit. c)-f).(4) La lucrările Comisiei pot participa, cu statut de observator, reprezentanţi ai revoluţionarilor sau ai structurilor asociative ale acestora, precum şi orice alte persoane, la invitaţia preşedintelui Comisiei.(5) La şedinţele Comisiei vor fi invitaţi, în mod obligatoriu, preşedinţii organizaţiilor de revoluţionari care au acordat avizul reactualizat în cazul cererilor analizate în cadrul şedinţelor respective.(6) Regulamentul de desfăşurare a şedinţelor Comisiei se aprobă prin ordin al secretarului de stat al Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice.----------Art. 13 a fost modificat de pct. 43 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 99 din 10 februarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015, prin înlocuirea unei sintagme.  +  Articolul 13^1Preşedintele Comisiei are următoarele atribuţii:a) conduce lucrările şi şedinţele Comisiei, coordonează şi răspunde de buna funcţionare a acesteia;b) supune la vot deciziile propuse spre a fi adoptate;c) semnează procese-verbale de şedinţă ce conţin deciziile luate, planificarea participării reprezentanţilor asociaţiilor de revoluţionari la şedinţă, deciziile pentru propunerea acordării avizului favorabil sau nefavorabil de preschimbare a certificatelor;d) aprobă prin ordin propunerile Comisiei de revocare a oricărui membru al Comisiei;e) supune votului Comisiei participarea la lucrările acesteia, când apreciază că este necesar, a unor specialişti pe probleme specifice din cadrul instituţiilor sau organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale.---------------Art. 13^1 a fost introdus de pct. 14 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.707 din 29 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 5 ianuarie 2007.  +  Articolul 14În urma verificărilor efectuate, Comisia propune preschimbarea certificatului doveditor în cazul persoanelor care îndeplinesc toate condiţiile prevăzute de Legea nr. 341/2004 şi de prezentele norme metodologice.  +  Articolul 15(1) Secretariatul de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 înaintează Comisiei Parlamentare, în vederea emiterii avizului prevăzut la art. 5 alin. (3) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, listele cu propuneri de preschimbare a certificatelor.(2) Comisia Parlamentară comunică Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989, în termen de 7 zile de la data înregistrării listelor prevăzute la alin. (1), avizul favorabil sau nefavorabil, după caz.(3) În situaţia în care în lista cu propuneri înaintată de Secretariatul de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 există persoane ale căror cereri de preschimbare a certificatelor doveditoare sunt contestate, Comisia Parlamentară va aviza lista cu propuneri, cu excepţia acestor persoane, şi va anunţa de îndată persoana a cărei cerere de preschimbare a certificatelor doveditoare este contestată despre acest lucru.(4) În situaţia în care lista cu propuneri transmisă de Secretariatul de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 necesită o cercetare mai amănunţită, Comisia Parlamentară poate prelungi cu cel mult 7 zile termenul prevăzut la alin. (2), înştiinţând Secretariatul de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 cu privire la această prelungire.----------Art. 15 a fost modificat de pct. 43 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 99 din 10 februarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015, prin înlocuirea unei sintagme.  +  Articolul 16(1) Noul tip de certificat se semnează în termen de 3 zile din momentul primirii de la Compania Naţională «Imprimeria Naţională» - S.A., de către secretarul de stat al Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 şi în termen de 3 zile de la data primirii certificatelor la Comisia Parlamentară, de către preşedintele acesteia.(2) Modelul noului tip de certificat, inclusiv matca şi legitimaţia, care are dimensiunile de 21 cm x 37 cm şi conţine elemente de securizare, este prevăzut în anexa nr. 3; calitatea acordată fiecărei categorii de beneficiari se înscrie, prin tipărire, pe modelul noului tip de certificat.(3) Noul tip de certificat va fi tipărit după cum urmează:a) pe hârtie de culoare roşie, pentru calitatea de Urmaş de Erou-Martir al Revoluţiei Române din Decembrie 1989;b) pe hârtie de culoare galbenă, pentru titlul de Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 - Luptător Rănit şi Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 - Luptător Reţinut;c) pe hârtie de culoare albastră, pentru titlul de Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 - Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite;d) pe hârtie de culoare albă, pentru titlul de Participant la Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989.(4) După completarea şi semnarea noului tip de certificat, pe acesta se aplică timbrul sec aflat la dispoziţia Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989.(5) Achiziţia noilor tipuri de certificate se face de către Secretariatul de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989, în regim de urgenţă, de la Compania Naţională «Imprimeria Naţională» - S.A., în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 199/2000 privind înfiinţarea Companiei Naţionale «Imprimeria Naţională» - S.A., aprobată cu modificări prin Legea nr. 402/2001, cu modificările şi completările ulterioare.(6) Sumele necesare tipăririi şi imprimării noilor tipuri de certificate, precum şi cele aferente activităţii de preschimbare se asigură din sumele prevăzute cu această destinaţie în bugetul Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989.(7) Persoanelor cărora li se preschimbă certificatul de Luptător pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 - Luptător Rănit şi Reţinut li se eliberează un singur certificat, tipărit pe hârtie de culoare galbenă, în cuprinsul căruia se menţionează ambele calităţi atribuite în baza Legii nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare.----------Art. 16 a fost modificat de pct. 43 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 99 din 10 februarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015, prin înlocuirea unei sintagme.  +  Articolul 17(1) Cu ocazia preschimbării certificatelor, Secretariatul de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 va elibera titularului noul tip de certificat şi legitimaţia din partea din stânga jos a modelului prevăzut în anexa nr. 3.----------Alin. (1) al art. 17 a fost modificat de pct. 43 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 99 din 10 februarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015, prin înlocuirea unei sintagme.(2) Persoanele cărora li s-au atribuit titlurile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi calitatea prevăzută la art. 31 lit. b) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, fac dovada atribuirii acestora prin prezentarea legitimaţiei şi a documentului de identitate.----------Alin. (2) al art. 17 a fost modificat de pct. 11 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 99 din 10 februarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015.----------Art. 17 a fost modificat de pct. 17 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.707 din 29 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 5 ianuarie 2007.  +  Articolul 17^1Persoanele cărora le-a fost preschimbat certificatul vor depune cu ocazia eliberării noului tip de certificat o declaraţie pe propria răspundere din care să reiasă că nu au fost implicate în activităţile fostei securităţi ca poliţie politică şi că nu au organizat, acţionat, instigat sau luptat, sub orice formă, împotriva revoluţiei.---------------Art. 17^1 a fost introdus de pct. 18 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.707 din 29 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 5 ianuarie 2007.  +  Articolul 18(1) Certificatele preschimbate, doveditoare pentru titlul de Erou-Martir al Revoluţiei Române din Decembrie 1989 se eliberează, în cazul persoanelor cărora le-a fost conferit acest titlu potrivit prevederilor Legii nr. 42/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi se atribuie, la propunerea Secretariatului de Stat, fiecăreia dintre persoanele prevăzute la art. 3^1 lit. b) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare.(2) În vederea eliberării noului tip de certificat pentru titlul prevăzut la alin. (1), persoanele beneficiare înaintează Secretariatului de Stat:a) cerere conform modelului prevăzut în anexa nr. 4;b) actul de identitate, în copie;c) documentul, în original, eliberat de serviciul de evidenţă informatizată a persoanei în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul persoana în cauză, din care rezultă că solicitantul aparţine uneia dintre categoriile prevăzute la art. 3^1 lit. b) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare;d) două fotografii tip paşaport.(3) În privinţa avizării şi eliberării certificatelor preschimbate, doveditoare pentru titlul prevăzut la alin. (1), se aplică, în mod corespunzător, prevederile prezentelor norme metodologice referitoare la celelalte titluri instituite prin Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare.(4) Numerotarea certificatelor doveditoare se face potrivit titlurilor atribuite, urmând ca în cazul fiecărui titlu să fie subnumerotate certificatele eliberate fiecăreia dintre categoriile de persoane prevăzute la art. 3^1 lit. b) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare.----------Art. 18 a fost modificat de pct. 12 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 99 din 10 februarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015.  +  Articolul 19(1) Lista finală cuprinzând persoanele cărora li s-au eliberat noile tipuri de certificate se certifică prin ordin al secretarului de stat al Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) Ulterior finalizării activităţii de preschimbare a certificatelor doveditoare, Comisia constituită la nivelul Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 va întocmi un raport cuprinzând cel puţin următoarele:a) lista persoanelor care au depus cereri de preschimbare a certificatelor, pe categorii;b) lista cu eroii-martiri;c) lista persoanelor cărora le-a fost preschimbat certificatul, pe categorii;d) lista persoanelor care nu se încadrează în criteriile prezentelor norme metodologice şi cărora li s-a atribuit titlul de Participant la Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989;e) lista persoanelor cărora Secretariatul de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 le-a respins cererea de preschimbare.(3) Raportul prevăzut la alin. (2) se înaintează Comisiei Parlamentare şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a II-a, şi pe site-ul Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989.----------Art. 19 a fost modificat de pct. 43 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 99 din 10 februarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015, prin înlocuirea unei sintagme.  +  Articolul 20(1) Persoanele nemulţumite de nepreschimbarea certificatului doveditor sau care consideră, pe bază de probe, că în cazul altor persoane cărora le-a fost preschimbat certificatul doveditor nu au fost respectate prevederile Legii nr. 341/2004 sau ale prezentelor norme metodologice pot face contestaţie la Comisia Parlamentară, în termen de maximum 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a listei finale prevăzute la art. 19 alin. (1).(2) În cuprinsul contestaţiei vor fi prezentate expres şi lipsit de orice echivoc datele de identificare a contestatarului, actele sau faptele contestate şi, totodată, vor fi anexate documente doveditoare în susţinerea contestaţiei.(3) În vederea soluţionării contestaţiilor, Comisia Parlamentară poate solicita instituţiilor publice punerea la dispoziţie a documentelor necesare, acestea având obligaţia de a le transmite, în copie, în cel mult 10 zile lucrătoare de la data solicitării, precum şi punctul de vedere al Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 cu privire la contestaţia formulată.----------Alin. (3) al art. 20 a fost modificat de pct. 43 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 99 din 10 februarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015, prin înlocuirea unei sintagme.(3^1) Orice contestaţie care nu conţine datele de identificare sau semnătura contestatarului, precum şi motivele contestaţiei este nulă.---------------Alin. (3^1) al art. 20 a fost introdus de pct. 21 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.707 din 29 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 5 ianuarie 2007.(4) În termen de 30 de zile de la data depunerii contestaţiei, Comisia Parlamentară comunică contestatarului şi la Secretariatul de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 modul de soluţionare a contestaţiei.----------Alin. (4) al art. 20 a fost modificat de pct. 43 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 99 din 10 februarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015, prin înlocuirea unei sintagme.(5) Pe baza propunerilor formulate de Comisia Parlamentară Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 reanalizează documentaţia pe baza căreia a fost luată decizia ce formează obiectul contestaţiei şi, în raport de decizia adoptată, procedează conform reglementărilor în vigoare.----------Alin. (5) al art. 20 a fost modificat de pct. 43 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 99 din 10 februarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015, prin înlocuirea unei sintagme.  +  Capitolul IIIProcedura de obţinere a certificatelor pentru acordarea titlului de Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 - Luptător cu Rol Determinant, prevăzut la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 3 din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi procedura pentru obţinerea certificatelor care instituie calităţile prevăzute la art. 18 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare----------Titlul cap. III a fost modificat de pct. 13 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 99 din 10 februarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015.  +  Articolul 21(1) În vederea obţinerii noului certificat care atestă titlul de Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 - Luptător cu Rol Determinant, persoanele care au calitatea de Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite şi îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 3 din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, vor depune la Secretariatul de Stat următoarele documente:a) cerere, conform art. 13 şi modelului prevăzut în anexa nr. 5, semnată de solicitant pe fiecare pagină;b) actul de identitate, în copie certificată prin prezentarea originalului;c) certificatul preschimbat împreună cu legitimaţia aferentă, în original, prin care atestă obţinerea calităţii, potrivit titlului de Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite, instituit conform art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 4 din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare;d) două fotografii tip paşaport, care urmează a fi aplicate pe noul certificat.(2) Documentele prevăzute la alin. (1) se depun la Secretariatul de Stat fie personal, fie prin mandatar, împuternicit prin procură specială autentificată.(3) În cazul admiterii cererii, certificatul preschimbat prevăzut la alin. (1) lit. c) se înlocuieşte cu noul certificat, se va evidenţia într-un Registru special şi se va arhiva la Secretariatul de Stat cu menţiunea "schimbat cu calitatea atestată prin titlul conform art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 3 din Legea nr. 341/2004".(4) În cazul respingerii cererii, certificatul preschimbat prevăzut la alin. (1) lit. c) se restituie solicitantului sau se transmite comisiei prevăzute la art. 49, în cazul în care comisia prevăzută la art. 92 din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, în momentul analizării documentelor, sesizează existenţa unor elemente de noutate sau neconcordanţe între datele cuprinse în cerere şi actele aflate la dosarul de preschimbare.----------Art. 21 a fost modificat de pct. 14 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 99 din 10 februarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015.  +  Articolul 21^1(1) Cererile depuse în vederea obţinerii noului certificat pentru dobândirea calităţii atestată prin titlul prevăzut la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 3 din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sunt verificate de către comisia constituită conform art. 9^2 din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare.(2) Comisia constituită conform art. 9^2 din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, verifică îndeplinirea condiţiilor pentru obţinerea calităţii de Luptător cu Rol Determinant, în baza documentelor depuse conform art. 21 şi a documentelor care au fost depuse pentru preschimbarea certificatelor doveditoare în vederea obţinerii calităţii de Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite, conform art. 12^4 şi a Hotărârii Guvernului nr. 566/1996 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei pentru cinstirea şi sprijinirea eroilor Revoluţiei din decembrie 1989, cu modificările ulterioare.(3) Secretariatul de Stat înaintează Comisiei Parlamentare, în vederea emiterii avizului şi atribuirii titlurilor conform art. 9^2 alin. (5) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, periodic, listele cu propuneri, conţinând persoane ale căror cereri au fost admise. Comisia Parlamentară comunică Secretariatului de Stat, în termen de 15 zile de la data înregistrării listelor, avizul favorabil sau avizul nefavorabil, motivat.(4) Modelul adeverinţelor prevăzute la art. 4^1 şi art. 9^3 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, ce urmează a fi transmise către casele teritoriale de pensii, respectiv către casele de pensii sectoriale şi procedura de eliberare şi transmitere a acestora vor fi stabilite prin ordin al secretarului de stat.----------Art. 21^1 a fost introdus de pct. 15 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 99 din 10 februarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015.  +  Articolul 21^2(1) Noul certificat se semnează de către secretarul de stat al Secretariatului de Stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 şi de preşedintele Comisiei Parlamentare.(2) Modelul noului certificat, inclusiv matca şi legitimaţia, care are dimensiunile de 21 cm x 37 cm şi conţine elemente de securizare, este prevăzut în anexa nr. 7; calitatea Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 - Luptător cu Rol Determinant se înscrie, prin tipărire, pe modelul noului certificat.(3) Noul certificat, pentru titlul de Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 - Luptător cu Rol Determinant va fi tipărit pe hârtie specială şi conţine culorile Steagului României.(4) Achiziţia noilor certificate se face de către Secretariatul de Stat de la Compania Naţională "Imprimeria Naţională" - S.A., în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 199/2000 privind înfiinţarea Companiei Naţionale "Imprimeria Naţională" - S.A., aprobată cu modificări prin Legea nr. 402/2001, cu modificările şi completările ulterioare.(5) După completarea şi semnarea noului certificat, pe acesta se aplică timbrul sec aflat la dispoziţia Secretariatului de Stat.(6) Sumele necesare tipăririi şi imprimării noilor certificate se asigură din sumele prevăzute cu această destinaţie în bugetul Secretariatului de Stat.(7) Secretariatul de Stat va elibera titularului noul certificat şi legitimaţia din partea din stânga jos a modelului prevăzut în anexa nr. 7, după atribuirea titlului conform art. 9^2 alin. (5) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare.(8) În aplicarea art. 8 din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele care au obţinut calitatea de Luptător cu Rol Determinant vor depune cu ocazia eliberării noului certificat o declaraţie pe propria răspundere din care să reiasă faptul că nu au fost implicate în activităţile fostei securităţi ca poliţie politică, că nu au dezinformat sau au folosit mijloace de informare în masă în scop de diversiune, ori au acţionat, sub orice formă, împotriva Revoluţiei Române din Decembrie 1989, nu au emis ordine şi dispoziţii în favoarea menţinerii structurilor fostului partid comunist şi pentru apărarea dictatorului.----------Art. 21^2 a fost introdus de pct. 15 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 99 din 10 februarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015.  +  Articolul 21^3(1) Persoanele nemulţumite, care nu au obţinut noul certificat pentru atestarea titlului de Luptător cu Rol Determinant sau care consideră, pe bază de probe, că în cazul altor persoane cărora le-a fost eliberat noul certificat nu au fost respectate prevederile Legii nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau ale prezentelor norme metodologice, pot face contestaţie la Comisia Parlamentară, în termen de maximum 30 de zile de la data comunicării soluţiei, conform art. 9^2 alin. (6) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare.(2) În cuprinsul contestaţiei vor fi prezentate expres şi lipsit de orice echivoc datele de identificare ale contestatarului, actele sau faptele contestate şi, totodată, vor fi anexate documente doveditoare în susţinerea contestaţiei.(3) În vederea soluţionării contestaţiilor, Comisia Parlamentară poate solicita punctul de vedere al Secretariatului de Stat cu privire la contestaţia formulată.(4) În termen de 30 de zile de la data depunerii contestaţiei, Comisia Parlamentară comunică contestatarului şi Secretariatului de Stat modul de soluţionare a acesteia. În cazul admiterii contestaţiei va transmite Secretariatului de Stat documente doveditoare, depuse conform alin. (2).(5) Pe baza soluţiilor comunicate de Comisia Parlamentară, Secretariatul de Stat reanalizează documentaţia conform căreia a fost luată decizia ce formează obiectul contestaţiei.(6) Orice contestaţie, care nu conţine datele de identificare sau semnătura contestatarului, precum şi motivele contestaţiei este inadmisibilă şi nu va fi luată în considerare.(7) Termenul prevăzut la alin. (1) este termen de decădere pentru depunerea contestaţiei la Comisia Parlamentară.----------Art. 21^3 a fost introdus de pct. 15 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 99 din 10 februarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015.  +  Articolul 21^4(1) În vederea obţinerii certificatelor şi acordarea uneia dintre calităţile prevăzute la art. 18 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele interesate vor depune la Secretariatul de Stat următoarele documente:a) cerere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6;b) actul de identitate, în copie certificată prin prezentarea originalului;c) înscrisurile oficiale eliberate de organele competente, care au fost prezentate şi înregistrate la direcţiile de muncă şi protecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti şi care au stat la baza deciziilor emise în vederea acordării drepturilor, conform Legii nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare;d) dovada înregistrării documentelor de la lit. c) şi dovada constatării calităţii de către direcţiile de muncă şi protecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti;e) avizului reactualizat al Asociaţiei "15 Noiembrie 1987", al cărui model este prevăzut în anexa nr. 9;f) copie legalizată de pe certificatul de deces al persoanei care a decedat în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 şi de pe certificatul de naştere al urmaşului, pentru obţinerea calităţii prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare;g) copie legalizată de pe certificatul de căsătorie pentru obţinerea calităţii prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare;h) două fotografii tip paşaport, care urmează a fi aplicate pe certificat.(2) Verificarea actelor şi soluţionarea cererilor în vederea acordării uneia dintre calităţile prevăzute la art. 18 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se face de Comisia constituită conform art. 9^2 din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Dosarele pentru obţinerea certificatelor şi acordarea calităţilor prevăzute la art. 18 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, trebuie să conţină documentele prevăzute la alin. (1) şi pe cele prevăzute de art. 19 şi 20 din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare.(3) Certificatul se semnează de către secretarul de stat al Secretariatului de Stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989. Modelul certificatului este prevăzut în anexa nr. 8.(4) După completarea şi semnarea certificatului, pe acesta se aplică timbrul sec aflat la dispoziţia Secretariatului de Stat.----------Art. 21^4 a fost introdus de pct. 15 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 99 din 10 februarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015.  +  Articolul 21^5(1) Persoanele care au obţinut una dintre calităţile prevăzute la art. 18 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, vor depune, cu ocazia eliberării noului certificat, o declaraţie pe propria răspundere din care să reiasă faptul că nu sunt dovedite a fi fost implicate în activităţile fostei securităţi ca poliţie politică, că nu au acţionat, sub orice formă, împotriva revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987, conform art. 22 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare.(2) Sumele necesare tipăririi şi imprimării certificatelor se asigură din sumele prevăzute cu această destinaţie în bugetul Secretariatului de Stat.(3) În baza certificatului, emis pentru constatarea uneia dintre calităţile prevăzute la art. 18 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, Secretariatul de Stat va elibera o adeverinţă tipizată, care va fi transmisă direct către casele teritoriale de pensii, respectiv către casele de pensii sectoriale, în termen de 45 de zile de la eliberarea certificatului. Modelul adeverinţelor ce urmează a fi transmise către casele teritoriale de pensii, respectiv către casele de pensii sectoriale şi procedura de eliberare şi transmitere a acestora vor fi stabilite prin ordin al secretarului de stat.(4) Persoanele nemulţumite şi care nu au obţinut certificatul care atestă una dintre calităţile prevăzute la art. 18 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, pot formula acţiune la instanţa de contencios administrativ, conform prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.(5) În aplicarea art. 20 alin. (2) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, Asociaţia "15 Noiembrie 1987" acordă avizul reactualizat, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 9, până la termenul prevăzut de lege pentru depunerea cererii în vederea obţinerii certificatului, fără a solicita persoanei îndeplinirea vreunei obligaţii; neacordarea avizului reactualizat se motivează în scris şi se comunică persoanei interesate în termen de 10 zile de la depunerea cererii.----------Art. 21^5 a fost introdus de pct. 15 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 99 din 10 februarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015.  +  Capitolul IVDispoziţii referitoare la drepturile acordate în baza prevederilor Legii nr. 341/2004  +  Articolul 22(1) În vederea stabilirii indemnizaţiilor prevăzute la art. 4 alin. (2)-(5) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, coeficienţii de multiplicare se aplică asupra câştigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat, aferent anului pentru care se face plata.----------Alin. (1) al art. 22 a fost modificat de pct. 16 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 99 din 10 februarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015.(2) În cazul indemnizaţiilor reparatorii prevăzute la art. 4 alin. (2) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, dosarele se vor depune la instituţiile competente ale sistemului de asigurări sociale al cărui membru este solicitantul.(3) În cazul persoanei care este membru al mai multor sisteme de asigurări sociale, dosarul se va depune la instituţia competentă, în funcţie de ultimul sistem de asigurări sociale din care provine solicitantul.(4) În cazul persoanei care este membru al unui sistem neintegrat sistemului public de pensii, dosarul se va depune la casa teritorială de pensii din raza de domiciliu a solicitantului.----------Alin. (4) al art. 22 a fost introdus de pct. 17 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 99 din 10 februarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015.-----------Art. 22 a fost modificat de pct. 22 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.707 din 29 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 5 ianuarie 2007.  +  Articolul 23(1) Persoanele care au calitatea de "Luptător Rănit" sau de "Luptător Reţinut" beneficiază de o indemnizaţie lunară calculată potrivit art. 4 alin. (3) şi (6) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, dacă fac parte din categoria persoanelor încadrate în gradul I, II sau III de invaliditate ori din categoria mari mutilaţi sau dacă nu sunt încadrate într-un grad de invaliditate.----------Alin. (1) al art. 23 a fost modificat de pct. 18 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 99 din 10 februarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015.(2) Prin mare mutilat, în sensul Legii nr. 341/2004, se înţelege persoana care datorită unor afecţiuni ireversibile, dobândite în lupta pentru victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, şi-a pierdut în totalitate atât capacitatea de muncă, cât şi capacitatea de autoservire şi pentru care medicul de specialitate împreună cu medicul expert al asigurărilor sociale stabilesc că nu există potenţial recuperator.  +  Articolul 24(1) Încadrarea în grade de invaliditate se face de către medicul expert al asigurărilor sociale de la cabinetul de expertiză medicală de care aparţine cu domiciliul solicitantul, în conformitate cu criteriile de diagnostic clinic, diagnostic funcţional şi recuperarea capacităţii de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 155/2011 pentru aprobarea criteriilor şi normelor de diagnostic clinic, diagnostic funcţional şi de evaluare a capacităţii de muncă pe baza cărora se face încadrarea în gradele I, II şi III de invaliditate.----------Alin. (1) al art. 24 a fost modificat de pct. 19 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 99 din 10 februarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015.(2) Deciziile de încadrare în grade de invaliditate, emise de vechile comisii de expertiză medicală sau de medicii experţi ai asigurărilor sociale până la data intrării în vigoare a Legii nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, îşi păstrează valabilitatea, cu obligativitatea revizuirii medicale periodice, conform prevederilor art. 70-81 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare. Dacă în urma revizuirii medicale se constată modificări de încadrare în grad de invaliditate, cuantumul indemnizaţiei se va modifica în mod corespunzător.----------Alin. (2) al art. 24 a fost modificat de pct. 19 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 99 din 10 februarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015.(3) Pentru acordarea indemnizaţiei reparatorii, revizuirea medicală în cazul agravării stării de invaliditate se face, la cererea persoanei îndreptăţite, pe baza documentelor medicale emise de medicii de specialitate, din care să rezulte starea prezentă şi stadiul evolutiv al afecţiunii invalidante înscrise în decizia medicală iniţială.(4) În situaţia în care între afecţiunea invalidantă iniţială şi afecţiunea dobândită ulterior nu se poate stabili o legătură de cauzalitate, medicul de asigurări sociale va emite o nouă decizie, cu menţiunea "agravare fără legătură cu Revoluţia", păstrându-se gradul de invaliditate avut înaintea solicitării revizuirii pentru agravare.(5) Pentru afecţiunile fără potenţial recuperator - mare mutilat - decizia de încadrare în grad de invaliditate asimilat va cuprinde menţiunea "mare mutilat nerevizuibil".  +  Articolul 25(1) Persoanele care au obţinut titlurile de "Luptător Rănit" sau de "Luptător Reţinut" şi au fost încadrate într-un grad de invaliditate pot fi înscrise la pensie de invaliditate dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, pentru obţinerea acestei categorii de pensie.(2) La încadrarea în grad de invaliditate, medicul expert al asigurărilor sociale nu va exclude afecţiunile invalidante dobândite în lupta pentru victoria Revoluţiei române din decembrie 1989.(3) Dosarul medical pentru încadrarea într-un grad de invaliditate în vederea obţinerii indemnizaţiei reparatorii va cuprinde în mod obligatoriu:a) raportul institutului medico-legal;b) dovada de la parchetul militar prin care se atestă calitatea de "rănit în Revoluţie";c) actele doveditoare pentru cauza şi data ivirii invalidităţii, prevăzute de legislaţia de asigurări sociale;d) documentele medicale pentru confirmarea agravării afecţiunii dobândite în revoluţie.(4) Documentele cuprinse în dosarul medical, pe baza cărora s-a făcut încadrarea într-un grad de invaliditate, în vederea obţinerii indemnizaţiei reparatorii, vor fi evidenţiate separat, în acelaşi dosar medical.(5) Decizia medicală va cuprinde în mod obligatoriu, pe lângă atributele de identificare a persoanei, diagnosticul, data ivirii invalidităţii, termenul de revizuire şi menţiunea "rănit în Revoluţie" sau "afecţiune dobândită în Revoluţie".  +  Articolul 26(1) Pentru pensionarii de invaliditate, a căror capacitate de muncă a fost redobândită ca urmare a parcurgerii programului de recuperare sau a căror invaliditate s-a ameliorat, medicul expert va emite o nouă decizie medicală în conformitate cu noul grrad de invaliditate.(2) În situaţia recuperării totale a stării de sănătate, când medicul expert constată că restantul funcţional nu mai permite încadrarea într-un grad de invaliditate, decizia va cuprinde menţiunea "nu se mai încadrează în grad de invaliditate" şi poate beneficia de prevederile art. 4 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 341/2004.  +  Articolul 27Pentru indemnizaţiile care se acordă beneficiarilor Legii nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, casele teritoriale de pensii, respectiv casele de pensii sectoriale, emit decizii de plată.----------Art. 27 a fost modificat de pct. 20 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 99 din 10 februarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015.  +  Articolul 28Abrogat.----------Art. 28 a fost abrogat de pct. 21 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 99 din 10 februarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015.  +  Articolul 29La acordarea drepturilor prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 341/2004 nu se solicită beneficiarilor îndeplinirea de condiţii suplimentare, cu excepţia celor referitoare la dovada, potrivit prezentelor norme metodologice, a calităţii deţinute în baza Legii nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare.----------Art. 29 a fost modificat de pct. 22 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 99 din 10 februarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015.  +  Articolul 30(1) În aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, costul protezelor, ortezelor şi scaunelor cu rotile pentru invalizii care şi-au pierdut total sau parţial capacitatea de muncă, inclusiv al dispozitivelor medicale cuprinse în Lista de dispozitive destinate recuperării deficienţelor organice sau fiziologice, stabilită în baza reglementărilor de asigurări sociale de sănătate, se suportă după cum urmează:a) din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, pentru cele care se acordă prin sistemul de asigurări sociale de sănătate;b) din bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului de Stat, pentru cele care nu se acordă prin sistemul de asigurări sociale de sănătate.----------Alin. (1) al art. 30 a fost modificat de pct. 23 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 99 din 10 februarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015.(2) Modul de acordare şi decontare a materialelor prevăzute la alin. (1) lit. a) este stabilit prin contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.(3) Modul de acordare şi decontare a materialelor prevăzute la alin. (1) lit. b) se stabileşte prin ordin comun al secretarului de stat al Secretariatul de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.----------Alin. (3) al art. 30 a fost modificat de pct. 43 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 99 din 10 februarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015, prin înlocuirea unei sintagme.  +  Articolul 31(1) În aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, acordarea gratuită a rechizitelor pentru şcolari se face în cadrul programului de acordare a rechizitelor şcolare, organizat şi finanţat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice.(2) Pentru acordarea gratuită a rechizitelor, persoanele prevăzute la alin. (1) vor transmite inspectoratelor şcolare judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, o cerere în care vor fi prevăzute: datele de identificare a solicitantului, titlul pe care acesta îl deţine în baza legii, datele de identificare ale copilului, instituţia de învăţământ ale cărei cursuri le urmează şi anul şcolar pentru care se solicită acordarea dreptului de rechizite gratuite.(3) Inspectoratele şcolare judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti transmit la Secretariatul de Stat listele cuprinzând persoanele care beneficiază de rechizite gratuite.(4) Beneficiarii drepturilor prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sunt obligaţi să comunice în scris inspectoratelor şcolare judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, orice modificare a condiţiilor în care acestea au fost acordate, prevăzute în cererea de la alin. (2).----------Art. 31 a fost modificat de pct. 24 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 99 din 10 februarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015.  +  Articolul 32(1) Indemnizaţiile prevăzute la art. 4 alin. (2) - (6) şi la art. 5 alin. (1) lit. o) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se suportă de bugetul de stat prin bugetele Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Ministerului Apărării Naţionale şi Ministerului Afacerilor Interne, SRI, după caz.(2) Stabilirea şi plata indemnizaţiilor se fac de către casele teritoriale de pensii, respectiv de către casele de pensii sectoriale, după caz, pe baza documentelor doveditoare ale titlurilor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) şi lit. b) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, în funcţie de drepturile prevăzute de lege pentru fiecare categorie de beneficiari, respectiv a copiei certificate pentru conformitate a certificatului eliberat în baza Legii nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi a actului de identitate.----------Art. 32 a fost modificat de pct. 25 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 99 din 10 februarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015.  +  Articolul 33(1) Sumele aferente acordării subvenţiei prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se cuprind în bugetul Secretariatului de Stat.(2) Decontarea sumelor acordate ca subvenţie de stat egală cu 50% din dobânda aferentă unui credit bancar de până la 20.000 de euro se face între Secretariatul de Stat şi instituţia bancară care a acordat creditul.(3) Acordarea de către instituţiile bancare a creditelor în condiţiile art. 5 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se face cu avizul Secretariatului de Stat.(4) Pentru stabilirea modului de efectuare a decontării prevăzute la alin. (2), Secretariatul de Stat, după acordarea avizului prevăzut la alin. (3), va încheia protocoale cu băncile care vor acorda creditele, în conţinutul acestora prevăzându-se expres că Secretariatul de Stat nu este girant al beneficiarilor de credite şi că nu va răspunde decât de plata a 50% din dobânda aferentă unui credit acordat în condiţiile art. 5 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare.----------Art. 33 a fost modificat de pct. 26 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 99 din 10 februarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015.  +  Articolul 34(1) În aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. n) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţiile în care autorităţile administraţiei publice locale nu dispun de suprafeţele de teren necesare satisfacerii solicitărilor, se poate proceda, în condiţiile legii, la trecerea unor suprafeţe de teren din domeniul public în domeniul privat, cu această destinaţie.----------Alin. (1) al art. 34 a fost modificat de pct. 27 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 99 din 10 februarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015.(2) În limita suprafeţei de 500 mp de teren în intravilan, autorităţile şi instituţiile publice atribuie solicitanţilor suprafaţa de teren aferentă spaţiului locativ care i-a fost vândut în baza altor reglementări în vigoare, dar în cazul cărora, la momentul respectiv, nu a fost posibilă şi vânzarea terenului aferent.  +  Articolul 35(1) În aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, atribuirea în proprietate, fără plată, a locului de veci se face, la cererea beneficiarilor, fără a se solicita îndeplinirea unor condiţii suplimentare.----------Alin. (1) al art. 35 a fost modificat de pct. 28 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 99 din 10 februarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015.(2) Dreptul de proprietate asupra locului de veci se atribuie în incinta cimitirelor aflate în administrarea primăriilor sau a parohiilor.(3) Dreptul de proprietate acordat potrivit alin. (1) nu poate fi transmis decât prin moştenire legală.(4) Solicitările adresate pentru acordarea dreptului prevăzut la alin. (1) se soluţionează în limita disponibilului de spaţii din incinta locaţiilor prevăzute la alin. (2).  +  Articolul 36(1) În aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se vor avea în vedere următoarele:----------Partea introd. a alin. (1) al art. 36 a fost modificată de pct. 29 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 99 din 10 februarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015.a) modul de acordare şi decontare a tratamentelor şi medicamentelor în spitale, policlinici, baze de tratament şi staţiuni balneoclimaterice, care se suportă integral din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, se stabileşte prin Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate. Pentru tratamentele şi medicamentele în spitale, policlinici, baze de tratament şi staţiuni balneoclimaterice, care nu se suportă integral din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, modul de acordare şi decontare se stabileşte prin ordin comun al secretarului de stat al Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate;----------Lit. a) a alin. (1) al art. 36 a fost modificată de pct. 43 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 99 din 10 februarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015, prin înlocuirea unei sintagme.b) modul de acordare şi decontare a tratamentelor şi medicamentelor în spitale, policlinici, baze de tratament şi staţiuni balneoclimaterice ale Ministerului Sănătăţii Publice, Ministerului Apărării şi Ministerului Administraţiei şi Internelor se stabileşte prin ordin comun al secretarului de stat al Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 şi al miniştrilor în cauză.----------Lit. b) a alin. (1) al art. 36 a fost modificată de pct. 43 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 99 din 10 februarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015, prin înlocuirea unei sintagme.(2) Prin policlinici, în sensul alin. (1), se înţelege unităţile sanitare, cu sau fără personalitate juridică, în care se acordă asistenţă medicală ambulatorie de specialitate în specialităţile clinice, stomatologice şi paraclinice, după cum urmează:a) unităţile sanitare ambulatorii de specialitate;b) ambulatoriile de specialitate din structura spitalelor;c) laboratoarele medicale de radiologie şi imagistică medicală, analize medicale, explorări funcţionale;d) centrele de diagnostic şi tratament şi centrele medicale;e) centrele de sănătate;f) ambulatoriile de spital din structura spitalului, precum şi unităţile sanitare fără personalitate juridică din structura spitalelor.(3) Biletele de tratament la bazele de tratament şi la staţiunile balneoclimaterice ale instituţiilor prevăzute la alin. (1) lit. b) se asigură de către aceste instituţii, la propunerea Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989, pe baza recomandării medicale.----------Alin. (3) al art. 36 a fost modificat de pct. 43 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 99 din 10 februarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015, prin înlocuirea unei sintagme.(4) În unităţile medicale în care se acordă asistenţă medicală ambulatorie de specialitate în specialităţile clinice, stomatologice şi paraclinice, altele decât cele din subordinea Ministerului Sănătăţii, Ministerului Apărării Naţionale şi Ministerului Afacerilor Interne, categoriile de persoane prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi la art. 3^1 lit. b) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază de pachetul de servicii de bază la care au dreptul persoanele asigurate, cu decontarea contravalorii acestora în conformitate cu prevederile Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate şi ale normelor de aplicare a acestuia.----------Alin. (4) al art. 36 a fost modificat de pct. 30 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 99 din 10 februarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015.(5) În aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, costul integral al tuturor medicamentelor cuprinse în Nomenclatorul produselor medicamentoase de uz uman, pe baza reţetelor eliberate de medicul de familie, se suportă din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, în condiţiile achitării de către beneficiar a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, potrivit legii.----------Alin. (5) al art. 36 a fost modificat de pct. 30 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 99 din 10 februarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015.(6) Acordarea gratuită şi decontarea medicamentelor, potrivit art. 5 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se fac potrivit Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, prin aplicarea corespunzătoare a prevederilor referitoare la medicamentele care se acordă fără contribuţia asiguratului.----------Alin. (6) al art. 36 a fost modificat de pct. 30 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 99 din 10 februarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015.----------Art. 36 a fost modificat de pct. 28 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.707 din 29 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 5 ianuarie 2007.  +  Articolul 37(1) Beneficiarii Legii nr. 341/2004 au dreptul la transport urban gratuit cu mijloacele de transport în comun. Dreptul la transport urban gratuit cu mijloacele de transport în comun se exercită pe baza legitimaţiei de revoluţionar şi a documentului de identitate.(2) Beneficiarii Legii nr. 341/2004 au dreptul anual la 12 călătorii gratuite, dus-întors, cu toate categoriile de trenuri clasa I. Pentru călătoria cu vagonul de dormit sau cuşetă se achită diferenţele tarifare în vigoare.(3) Dreptul acordat potrivit art. 5 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, pentru călătoriile gratuite pe calea ferată se exercită pe baza legitimaţiei de revoluţionar, a documentului de identitate şi a biletului de călătorie gratuită.----------Alin. (3) al art. 37 a fost modificat de pct. 31 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 99 din 10 februarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015.(4) Au dreptul la transport gratuit, în limita călătoriilor prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, în baza documentului de identitate, a biletului de călătorie gratuită şi a copiei de pe legitimaţia de revoluţionar a titularului biletelor, membrii de familie ai titularului şi însoţitorul pensionarilor, persoanelor cu grad de invaliditate, al marelui mutilat sau al persoanei care, din motive medicale, are nevoie de însoţitor, cu condiţia ca însoţitorul să fie major. Persoana care, din motive medicale, are nevoie de însoţitor va face dovada stării de sănătate cu adeverinţa medicală, scrisoarea medicală sau biletul de ieşire din spital. Titularul va acorda, pe propria răspundere, membrilor de familie bilete de călătorie gratuită, în vederea utilizării de către aceştia pentru transportul pe calea ferată.----------Alin. (4) al art. 37 a fost modificat de pct. 31 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 99 din 10 februarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015.(5) Prin familie, în aplicarea art. 5 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se înţelege soţul sau soţia, precum şi rudele de gradul I ale beneficiarilor titlurilor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi la art. 31 lit. b) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare.----------Alin. (5) al art. 37 a fost modificat de pct. 31 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 99 din 10 februarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015.(6) Procedura de emitere, utilizare şi decontare a biletelor de călătorie gratuite pentru transportul pe calea ferată şi pentru cele 12 călătorii gratuite, dus-întors, până în localitatea reşedinţă de judeţ, cu mijloace de transport în comun, pentru persoanele care locuiesc în mediul rural, şi cu transport interurban, pentru beneficiarii Legii nr. 341/2004, se stabileşte prin ordin comun al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi al secretarului de stat al Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989.----------Alin. (6) al art. 37 a fost modificat de pct. 43 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 99 din 10 februarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015, prin înlocuirea unei sintagme.(7) Tipărirea şi distribuirea documentelor de călătorie gratuită se stabilesc prin ordin al secretarului de stat al Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 şi se suportă din bugetul Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989.----------Alin. (7) al art. 37 a fost modificat de pct. 43 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 99 din 10 februarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015, prin înlocuirea unei sintagme.(8) Contravaloarea facilităţilor acordate pentru transportul pe calea ferată, pentru transportul în comun cu metroul şi pentru cele 12 călătorii gratuite, dus-întors, până în localitatea reşedinţă de judeţ, cu mijloace de transport în comun, pentru persoanele care locuiesc în mediul rural, se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.  +  Articolul 38(1) În aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. j) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sumele necesare pentru atribuirea gratuită, în proprietate, a unui mijloc de transport autonom, corespunzător standardelor internaţionale pentru marii mutilaţi şi persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 1 din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, care au un grad de invaliditate locomotorie, se cuprind în bugetul Secretariatului de Stat.----------Alin. (1) al art. 38 a fost modificat de pct. 32 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 99 din 10 februarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015.(2) Achiziţionarea mijloacelor de transport autonom, care se atribuie gratuit potrivit alin. (1), se face de către Secretariatul de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989, în limita bugetului anual alocat în acest scop, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare în domeniul achiziţiilor publice, în numele şi pe seama beneficiarului dreptului.----------Alin. (2) al art. 38 a fost modificat de pct. 43 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 99 din 10 februarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015, prin înlocuirea unei sintagme.(3) Mijloacele de transport autonom, atribuite gratuit potrivit alin. (1), se acordă o singură dată şi nu pot fi înstrăinate decât prin moştenire legală.(4) În vederea atribuirii gratuite a mijloacelor de transport autonom prevăzute la alin. (1), solicitantul va depune la Secretariatul de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 următoarele documente:----------Partea introd. a alin. (4) al art. 38 a fost modificată de pct. 43 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 99 din 10 februarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015, prin înlocuirea unei sintagme.a) cerere;b) copie de pe noul tip de certificat doveditor al calităţii atribuite conform Legii nr. 341/2004, certificată pentru conformitate;c) certificat eliberat de cabinetul teritorial de expertiză medicală şi recuperare a capacităţii de muncă, în a cărui rază teritorială de competenţă îşi are domiciliul solicitantul, avizat de Institutul Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă.(5) În aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. j) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, pentru scutirea de la plata taxelor şi impozitelor pentru o locuinţă şi terenul aferent acesteia, pentru un autoturism hycomat sau hidramat (cutie de viteze automată) şi mototriciclu, aflate în proprietate sau în coproprietate cu soţul/soţia, precum şi scutirea de taxe la înmatricularea unui singur autoturism tip hycomat sau hidramat se vor prezenta documentele care fac dovada dreptului de proprietate ori coproprietate şi certificatul care atestă că solicitantul sau soţul/soţia are una dintre calităţile atestate prin titlurile prevăzute de art. 3 alin. (1) lit. b) sau art. 3^1 lit. b) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare.----------Alin. (5) al art. 38 a fost introdus de pct. 33 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 99 din 10 februarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015.  +  Articolul 39(1) Coeficientul prevăzut la art. 5 alin. (1) lit. o) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se calculează prin aplicarea procentului de 0,6 asupra câştigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat, aferent anului pentru care se face plata.----------Alin. (1) al art. 39 a fost modificat de pct. 34 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 99 din 10 februarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015.(2) Cuantumul indemnizaţiei lunare, calculat conform alin. (1), se suportă din bugetul de stat şi se evidenţiază distinct pe decizia şi pe talonul de pensie. Această indemnizaţie nu este parte integrantă a pensiei pentru limită de vârstă.  +  Articolul 40Potrivit art. 5 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu alin. (2) al aceluiaşi articol, pensionarea cu 5 ani înainte de împlinirea vârstei standard prevăzute de lege se face cumulat cu aplicarea celorlalte drepturi de care poate beneficia persoana în baza reglementărilor referitoare la sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale.----------Art. 40 a fost modificat de pct. 35 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 99 din 10 februarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015.  +  Articolul 41Secretariatul de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 şi Comisia Parlamentară, în cazul în care, în desfăşurarea activităţii de preschimbare a certificatelor şi de soluţionare a contestaţiilor, consideră că anumite fapte sunt de natură să atragă răspunderea disciplinară, administrativă, civilă sau penală, sesizează organele abilitate de lege în vederea demarării procedurilor legale.----------Art. 41 a fost modificat de pct. 43 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 99 din 10 februarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015, prin înlocuirea unei sintagme.  +  Articolul 42În sensul art. 6 din Legea nr. 341/2004, prin facilităţi prevăzute de legislaţia în vigoare pentru angajatorii care oferă locuri de muncă şomerilor se înţelege măsura de stimulare a angajatorilor pentru încadrarea în muncă a şomerilor, prin acordarea unor facilităţi, prevăzută la art. 93 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 43(1) În sensul art. 6 din Legea nr. 341/2004, prin facilităţi prevăzute de legislaţia în vigoare pentru angajatorii care oferă locuri de muncă tinerilor absolvenţi se înţelege măsura de stimulare a angajatorilor pentru încadrarea în muncă, pe durată nedeterminată, a absolvenţilor unor instituţii de învăţământ, prin subvenţionarea locurilor de muncă, prevăzută la art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare.(2) Subvenţia se acordă angajatorilor care încadrează în muncă şomeri care deţin titlul de Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 sau calitatea de Urmaş de Erou-Martir, o singură dată, dacă solicită subvenţia în termen de 12 luni de la data încadrării în muncă.---------------Alin. (2) al art. 43 a fost modificat de pct. 31 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.707 din 29 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 5 ianuarie 2007.  +  Articolul 44(1) Prevederile referitoare la modul de subvenţionare a angajatorilor care încadrează în muncă absolvenţi ai unor instituţii de învăţământ sau şomeri, în condiţiile prevăzute la art. 80, respectiv la art. 93 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător şi angajatorilor care încadrează în muncă persoane care au dobândit titlul de Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 sau care au calitatea de Urmaş de Erou-Martir.(2) Dispoziţiile art. 83 alin. (4) din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 51 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificările şi completările ulterioare, nu se aplică angajatorilor care încadrează în muncă absolvenţi care au dobândit titlul de Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 sau care au calitatea de Urmaş de Erou-Martir.---------------Art. 44 a fost modificat de pct. 32 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.707 din 29 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 5 ianuarie 2007.  +  Articolul 45(1) În aplicarea prevederilor art. 9 alin. (4) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, până la eliberarea de către Secretariatul de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 a noilor certificate şi stabilirea drepturilor aferente, dar nu mai târziu de 30 decembrie 2006*) inclusiv, îşi păstrează valabilitatea certificatele doveditoare care, în perioada 1990-1997, au fost eliberate de Comisia pentru aplicarea Legii nr. 42/1990 şi de Comisia pentru cinstirea şi sprijinirea eroilor Revoluţiei din Decembrie 1989.----------Alin. (1) al art. 45 a fost modificat de pct. 43 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 99 din 10 februarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015, prin înlocuirea unei sintagme. Notă
  ──────────
  *) Prin O.U.G. nr. 132/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.042 din 28 decembrie 2006, termenul a fost prorogat până la data de 31 martie 2008 inclusiv.
  ──────────
  (2) În situaţiile prevăzute la alin. (1) indemnizaţiile stabilite în baza prevederilor Legii nr. 42/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se achită potrivit procedurii anterioare, în cuantumul aflat în plată la data intrării în vigoare a Legii nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare.(3) Persoanele cărora le-a fost preschimbat certificatul doveditor beneficiază şi li se plătesc drepturile cuvenite, respectiv diferenţa dintre drepturile calculate potrivit Legii nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi cele stabilite în baza Legii nr. 42/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau, după caz, cuantumul integral, începând cu luna următoare celei în care este depusă la Secretariatul de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 documentaţia care a stat la baza preschimbării certificatului doveditor.----------Alin. (3) al art. 45 a fost modificat de pct. 43 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 99 din 10 februarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015, prin înlocuirea unei sintagme.(4) Dovada datei la care a fost depusă documentaţia care a stat la baza preschimbării certificatului doveditor se face cu adeverinţa eliberată de Secretariatul de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989.----------Alin. (4) al art. 45 a fost modificat de pct. 43 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 99 din 10 februarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015, prin înlocuirea unei sintagme.(5) La calculul drepturilor restante, coeficientul de multiplicare se aplică asupra salariului mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, corespunzător fiecărui an din perioada pentru care se calculează drepturile restante.-----------Art. 45 a fost modificat de pct. 33 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.707 din 29 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 5 ianuarie 2007.
   +  Articolul 46(1) Documentele necesare în vederea stabilirii drepturilor acordate potrivit prevederilor Legii nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sunt:a) cerere pentru acordarea dreptului prevăzut de lege;b) copie de pe certificatul preschimbat sau de pe certificatul nou, după caz, eliberat potrivit legii şi prezentelor norme metodologice, certificată pentru conformitate;c) copie de pe legitimaţia eliberată potrivit prezentelor norme metodologice, certificată pentru conformitate;d) copie de pe buletinul de identitate sau de pe cartea de identitate, certificată pentru conformitate, prin prezentarea originalului;e) alte documente în cazurile expres prevăzute de prezentele norme metodologice.----------Alin. (1) al art. 46 a fost modificat de pct. 36 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 99 din 10 februarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015.(2) În cazul indemnizaţiilor aflate în plată potrivit prevederilor Legii nr. 42/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea stabilirii indemnizaţiilor reparatorii prevăzute de Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, dosarele pe baza cărora au fost acordate drepturile iniţiale se completează cu documentele prevăzute la alin. (1) lit. a)-c).(3) Instituţiile plătitoare de idemnizaţii vor transmite trimestrial la prefecturi situaţia cu persoanele beneficiare.---------------Art. 46 a fost modificat de pct. 34 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.707 din 29 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 5 ianuarie 2007.  +  Articolul 46^1(1) Acordarea indemnizaţiilor prevăzute la art. 4 alin. (4), conform art. 4^1 şi art. 21 din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se va face în baza următoarelor acte:a) adeverinţă tipizată, conform modelului aprobat prin ordin al secretarului de stat al Secretariatului de Stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989;b) documentele prevăzute la art. 46 alin. (1).(2) Cererile pentru eliberarea adeverinţei tipizate se vor redacta conform modelului aprobat prin ordin al secretarului de stat al Secretariatului de Stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989. În cerere se va preciza şi casa teritorială sau sectorială de pensii în evidenţele căreia se află solicitantul.(3) Cererile pentru eliberarea adeverinţelor tipizate se depun personal, direct la sediul Secretariatului de Stat sau prin poştă.(4) După completarea şi semnarea adeverinţelor tipizate de către secretarul de stat, pe acestea se aplică timbrul sec aflat la dispoziţia Secretariatului de Stat.(5) Adeverinţele vor fi transmise de Secretariatul de Stat direct plătitorilor de drepturi, în funcţie de eliberarea certificatelor, până la finalizarea activităţii comisiei.(6) La încetarea activităţii comisia va întocmi o listă finală cu persoanele cărora li s-au eliberat certificate şi pentru care s-au transmis adeverinţe, în vederea comunicării acesteia plătitorilor de drepturi, până la data de 31 decembrie 2015.(7) În cazul persoanelor prevăzute la art. 18 din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, a căror calitate este constatată conform art. 21^4, indemnizaţiile care au fost stabilite în temeiul hotărârilor emise de direcţiile de muncă judeţene, respectiv Direcţia de Muncă a Municipiului Bucureşti, se vor acorda în baza deciziilor de plată emise, care îşi păstrează valabilitatea până la obţinerea certificatelor şi transmiterea adeverinţelor tipizate către casele teritoriale de pensii sau casele sectoriale.----------Art. 46^1 a fost introdus de pct. 37 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 99 din 10 februarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015.  +  Articolul ART, 46^2(1) Adeverinţele tipizate vor fi tipărite pe hârtie A4, cu elemente de siguranţă.(2) Achiziţia adeverinţelor tipizate se face de către Secretariatul de Stat de la Compania Naţională "Imprimeria Naţională" - S.A., în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 199/2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 402/2001, cu modificările şi completările ulterioare.(3) Sumele necesare tipăririi şi imprimării adeverinţelor tipizate se asigură din sumele prevăzute cu această destinaţie în bugetul Secretariatului de Stat.----------Art. 46^2 a fost introdus de pct. 37 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 99 din 10 februarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015.  +  Articolul 46^3În cazul situaţiilor prevăzute la art. 4^1 alin. (3) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, pentru hotărârile judecătoreşti care obligă Secretariatul de Stat la eliberarea certificatului, în condiţiile în care solicitantul nu are dosar de preschimbare sau nu a depus cerere de preschimbare, data la care a fost depusă cererea se consideră data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti.----------Art. 46^3 a fost introdus de pct. 37 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 99 din 10 februarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015.  +  Articolul 47(1) Secretariatul de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 gestionează şi actualizează:a) baza de date cuprinzând beneficiarii Legii nr. 42/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi drepturile acordate în baza calităţii deţinute;b) baza de date cuprinzând beneficiarii Legii nr. 341/2004 şi drepturile acordate.(2) În situaţiile în care Secretariatul de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 constată că o persoană a dobândit drepturi cu nerespectarea prevederilor Legii nr. 42/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau ale Legii nr. 341/2004 ori peste limitele stabilite prin aceste acte normative, sesizează instituţiile abilitate, în vederea dispunerii măsurilor necesare.----------Art. 47 a fost modificat de pct. 43 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 99 din 10 februarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015, prin înlocuirea unei sintagme.
   +  Capitolul V Dispoziţii referitoare la funcţionarea Fundaţiei "Fondul Libertatea"  +  Articolul 48*)(1) Potrivit art. 15 din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, Fundaţia «Fondul Libertatea», denumită în continuare fundaţia, funcţionează în subordinea Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989.----------Alin. (1) al art. 48 a fost modificat de pct. 43 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 99 din 10 februarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015, prin înlocuirea unei sintagme.(2) Organele fundaţiei sunt:a) consiliul de administraţie;b) comisia de cenzori.(3) Consiliul de administraţie este format din preşedinte, ales de către membrii consiliului de administraţie, şi 5 membri, după cum urmează:a) un reprezentant al Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989;----------Lit. a) a alin. (3) al art. 48 a fost modificată de pct. 43 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 99 din 10 februarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015, prin înlocuirea unei sintagme.b) un reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice;c) un reprezentant desemnat de Comisia Parlamentară;d) 2 reprezentanţi ai structurilor asociative ale revoluţionarilor, dintre care cel puţin unul să fie reprezentant al organizaţiilor de urmaşi, de răniţi sau de reţinuţi.(4) Preşedintele consiliului de administraţie trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:a) să deţină unul dintre titlurile prevăzute la art. 3 alin. (1) sau calitatea prevăzută la art. 3^1 lit. b) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare;b) să aibă studii superioare;c) să aibă vechime în muncă de minimum 5 ani în specialitatea studiilor superioare, într-o funcţie de conducere.----------Alin. (4) al art. 48 a fost modificat de pct. 38 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 99 din 10 februarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015.(5) Reprezentanţii desemnaţi de organizaţiile revoluţionarilor prevăzute la alin. (3) lit. d) trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:a) să deţină unul dintre titlurile prevăzute la art. 3 alin. (1) sau calitatea prevăzută la art. 3^1 lit. b) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare;b) să aibă studii superioare;c) să aibă vechime în muncă de minimum 3 ani în specialitatea studiilor superioare.----------Alin. (5) al art. 48 a fost modificat de pct. 38 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 99 din 10 februarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015.(6) Consiliul de administraţie îndeplineşte atribuţiile prevăzute la art. 29 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări prin Legea nr. 246/2005.(7) Veniturile «Fondului Libertatea» se constituie din veniturile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Decretul-lege nr. 124/1990 privind instituirea «Fondului Libertatea», cu modificările şi completările ulterioare, precum şi din veniturile prevăzute la art. 46 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 246/2005.(8) Proiectele de hotărâri ale Guvernului, prin care se stabileşte repartizarea pe categorii de cheltuieli a veniturilor «Fondului Libertatea», potrivit art. 2 alin. (2) din Decretul-lege nr. 124/1990, cu modificările şi completările ulterioare, se elaborează şi se iniţiază de către Secretariatul de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989.----------Alin. (8) al art. 48 a fost modificat de pct. 43 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 99 din 10 februarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015, prin înlocuirea unei sintagme.-----------Art. 48 a fost modificat de pct. 35 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.707 din 29 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 5 ianuarie 2007.  +  Capitolul VI Dispoziţii finale  +  Articolul 49(1) În aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se va înfiinţa o comisie formată din angajaţi ai Secretariatului de Stat, numiţi prin ordin al secretarului de stat. Atribuţiile generale ale comisiei sunt stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare, aprobat prin ordin al secretarului de stat.(2) În cazul în care, pe baza unor elemente de noutate, constatate din oficiu sau la sesizarea oricărei persoane fizice ori juridice de drept public sau privat, reiese faptul că noile tipuri de certificate au fost eliberate unor persoane care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau de prezentele norme metodologice, Secretariatul de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 va proceda la anularea certificatelor respective şi va propune Preşedintelui României retragerea titlurilor atribuite în baza acestora.(3) Analiza elementelor de noutate şi decizia cu privire la anularea certificatelor sunt de competenţa comisiei prevăzute la art. 13, până la expirarea termenului de preschimbare a certificatelor, iar după acest termen competenţa revine comisiei prevăzute la alin. (1).(4) Constatarea neconcordanţelor între datele cuprinse în cererea pentru eliberarea noului certificat şi actele aflate la dosarul de preschimbare sunt de competenţa comisiei prevăzute la art. 9^2 din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, conform art. 21 alin. (4), până la expirarea activităţii acesteia. După expirarea activităţii comisiei prevăzute la art. 9^2 din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, competenţa revine comisiei prevăzute la alin. (1).----------Art. 49 a fost modificat de pct. 39 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 99 din 10 februarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015 şi de pct. 43 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 99 din 10 februarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015, prin înlocuirea unei sintagme.  +  Articolul 49^1(1) Comisia prevăzută la art. 49 are următoarele atribuţii principale:a) în cazul constatării unor elemente de noutate, procedează la anularea certificatelor respective;b) în cazurile în care, dintr-o eroare materială, s-au eliberat certificate unor persoane care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi condiţiile prevăzute în normele de aplicare, constatată din oficiu sau la sesizarea oricărei persoane fizice ori juridice de drept public sau privat, procedează la analizarea dosarelor şi, după caz, decide efectuarea demersurilor legale către organele/instanţele competente;c) analizează dosarele şi ia decizii în vederea punerii în aplicare a hotărârilor judecătoreşti definitive, în conformitate cu prevederile Legii nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare;d) în cazurile în care constată situaţiile prevăzute la art. 49 alin. (4) decide efectuarea demersurilor legale către organele/instanţele competente.(2) Prin sintagma elemente de noutate se înţelege:a) hotărârile judecătoreşti definitive prin care se constată încălcarea art. 3 alin. (6) şi art. 8 din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare;b) hotărârile judecătoreşti definitive, dacă prin acestea se constată încălcarea oricăreia dintre condiţiile pentru obţinerea certificatului preschimbat sau a noului certificat ori încălcarea prevederilor Legii nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare;c) hotărârile judecătoreşti definitive, prin care s-a dispus anularea certificatului.(3) În caz de anulare a certificatelor Secretariatul de Stat propune Preşedintelui României retragerea titlurilor atribuite în baza acestora.(4) În cazul anulării certificatului comisia are obligaţia ca în termen de 15 de zile să comunice acest fapt caselor teritoriale de pensii, respectiv caselor de pensii sectoriale, dar şi instituţiilor care au transmis situaţia acordării altor drepturi prevăzute de art. 5 din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare.(5) Anularea certificatelor şi înaintarea propunerii de retragere a titlurilor se fac de către Secretariatul de Stat, cu avizul Comisiei Parlamentare.----------Art. 49^1 a fost introdus de pct. 40 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 99 din 10 februarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015.  +  Articolul 49^2Conţinutul dosarelor celor care au obţinut calităţile atestate prin titlurile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi calitatea prevăzută la art. 31 lit. b) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, va fi publicat pe site-ul oficial al Secretariatului de Stat, în condiţiile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.----------Art. 49^2 a fost introdus de pct. 40 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 99 din 10 februarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015.  +  Articolul 50În aplicarea prevederilor art. 11 din Legea nr. 341/2004, coroborat cu prevederile art. 74 din Constituţie, republicată, Comisia Parlamentară avizează proiectele de lege cu referire la Revoluţia din Decembrie 1989.  +  Articolul 51Anexele nr. 1-9 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.----------Art. 51 a fost modificat de pct. 41 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 99 din 10 februarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015.  +  Anexa 1la normele metodologiceCEREREde preschimbare a certificatului doveditor, eliberat în perioada 1990-1997de Comisia pentru aplicarea Legii nr. 42/1990 şi de Comisia pentru cinstireaşi sprijinirea eroilor Revoluţiei din Decembrie 1989- Model -Subsemnatul/Subsemnata ..........................................., (numelepurtat anterior) ............................., fiul/fiica .................. şial/a ..........................., născut/născută la data de ................. înlocalitatea ......................., judeţul (sectorul) .......................,posesor al B.I./C.I. seria ........ nr. ............, având CNP ...............,domiciliat/domiciliată în localitatea ........................................,str. ............................. nr. ....., bl. ...., sc. ...., ap. ........,judeţul (sectorul) ...................., telefon .....................,în baza prevederilor art. 9 alin. (1) din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române dindecembrie 1989 nr. 341/2004, solicit preschimbarea Certificatului seria .........nr. ........, doveditor al calităţii de ............................., eliberat ladata de .................................. .Anexez la prezenta cerere documentele prevăzute la art. 11 alin. (1) dinnormele metodologice de aplicare a Legii nr. 341/2004, aprobate prin HotărâreaGuvernului nr. 1.412/2004.Având în vedere prevederile art. 9 alin. (2) din Legea nr. 341/2004 şicunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar,pe propria răspundere, următoarele:- afirmaţiile cuprinse în prezenta cerere sunt corecte;- documentele întocmite de mine şi aflate în dosarul pe baza căruia mi-a fostatribuit titlul sus-menţionat sunt conforme cu realitatea;- declaraţiile martorilor, aflate în dosarul pe baza căruia mi-a fost atribuittitlul sus-menţionat, nu au fost date sub exercitarea vreunei influenţe din parteamea sau despre care eu să am cunoştinţă.Data Semnătura............... ..................  +  Anexa 2la normele metodologiceAVIZpentru preschimbarea certificatului doveditor,eliberat în perioada 1990-1997 de Comisia pentru aplicareaLegii nr. 42/1990 şi de Comisia pentru cinstireaşi sprijinirea eroilor Revoluţiei din Decembrie 1989- Model -....................................................................,(Asociaţia/Liga/Fundaţia/Organizaţia de revoluţionari)constituită la data de ........................, prin .........................,cu sediul în localitatea ........................., str. ......................,nr. ...., bl. ..., sc. ...., ap. ...., judeţul (sectorul) .....................,telefon ........................,având în vedere prevederile art. 5 alin. (4) din Legea recunoştinţei faţă deeroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române dindecembrie 1989 nr. 341/2004 emite prezentulAVIZ:Domnului/doamnei ................................, (numele purtat anterior)............................., fiul/fiica .................. şi al/a ............,născut/născută la data de ............... în localitatea ...................,judeţul (sectorul) ............, posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria ...... nr............, având CNP ...................., domiciliat/domiciliată în localitatea...................., str. ....................... nr. ....., bl. ..., sc. ..., ap...., judeţul (sectorul) .................., telefon .................., în vedereapreschimbării Certificatului seria .... nr. .........., doveditor al calităţii de..................................., eliberat la data de ....................... .Prezentul aviz este emis în vederea preschimbării certificatului doveditor şipoate fi utilizat numai în aplicarea art. 9 alin. (1) din Legea nr. 341/2004.Având în vedere prevederile art. 9 alin. (2) din Legea nr. 341/2004 şi cunoscândprevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii,Subsemnatul/Subsemnata .................., (numele purtat anterior) ...........,fiul/fiica lui ............. şi al/a .........., născut/născută la data de ..........în localitatea ..............., judeţul (sectorul) ........., posesor/posesoare al/aB.I./C.I. seria .... nr. ......., având CNP ................., domiciliat/domiciliatăîn localitatea ............., str. ............. nr. ..., bl. ..., sc. ..., ap. ...,judeţul (sectorul) ..........., în calitate de preşedinte al organizaţiei de revolu-ţionari, declar pe propria răspundere că persoana în favoarea căreia a fost emisprezentul aviz se încadrează în prevederile legale referitoare la preschimbareacertificatului doveditor al calităţii sus-menţionate.Data Semnătura................ ........................  +  Anexa 3la normele metodologice-------------Anexa 3 la normele metodologice a fost înlocuită cu anexa din HOTĂRÂREA nr. 2.354 din 21 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 5 ianuarie 2005, conform art. unic din acelaşi act normativ.  +  Anexa 4la normele metodologiceCEREREde preschimbare a certificatului doveditor al titluluide Erou-Martir al Revoluţiei Române din Decembrie 1989,eliberat în perioada 1990-1997 de Comisia pentruaplicarea Legii nr. 42/1990 şi de Comisia pentru cinstireaşi sprijinirea eroilor Revoluţiei din Decembrie 1989- Model -Subsemnatul/Subsemnata ..........................................., (numelepurtat anterior) ............................., fiul/fiica .................. şial/a ..........................., născut/născută la data de ................. înlocalitatea ......................., judeţul (sectorul) .......................,posesor al B.I./C.I. seria ........ nr. ............, având CNP ...............,domiciliat/domiciliată în localitatea ........................................,str. ............................. nr. ....., bl. ...., sc. ...., ap. ........,judeţul (sectorul) ...................., telefon .....................,în baza prevederilor art. 4 alin. (1), ale art. 9 alin. (1) din Legearecunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoriaRevoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004 şi art. 18 din normele metodo-logice de aplicare a Legii nr. 341/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1.412/2004, solicit preschimbarea Certificatului seria ........ nr. .........,doveditor al titlului de Erou-Martir al Revoluţiei Române din Decembrie 1989,eliberat la data de .............................................. .Solicit să-mi fie eliberat noul tip de certificat în considerarea calităţiipe care o am de soţ supravieţuitor/părinte/copil al titularului certificatului cuseria şi numărul sus-menţionate.Anexez la prezenta cerere documentele prevăzute la art. 18 alin. (2) dinNormele metodologice de aplicare a Legii nr. 341/2004.Având în vedere prevederile art. 9 alin. (2) din Legea nr. 341/2004 şicunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii,declar pe propria răspundere că afirmaţiile cuprinse în prezenta cerere suntcorecte.Data Semnătura................... ...........................  +  Anexa 5la normele metodologiceCEREREprivind obţinerea noului certificat în vederea acordării titlului deLuptător pentru Victoria Revoluţiei dinDecembrie 1989 - Luptător cu Rol Determinant- Model -Subsemnatul/Subsemnata ......./(numele avut anterior)................, cetăţean .................., fiul/fiica lui ................. şi al/a .........................., născut(ă) la data de ......................, în localitatea ................................., judeţul (sectorul) ......................., căsătorit(ă)/necăsătorit(ă), domiciliat(ă) în ...................................., str. ....................................................... nr. ........, bl. ........, sc. ........, et. ......, ap. ......., sectorul/judeţul ........................................., telefon ............................, e-mail ........................................., posesor/posesoare al/a BI/CI seria ....... nr. ................, eliberat(ă) de ............................. la data de ...................., valabil(ă) până la data de .......................,CNP.......................................................,în baza prevederilor art. 3^2 din Legea recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 13 şi art. 21 alin. (1) lit. a) din Normele metodologice de aplicare a Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.412/2004, cu modificările şi completările ulterioare,solicit recunoaşterea calităţii de Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 - Luptător cu Rol Determinant în vederea acordării titlului şi eliberarea noului certificat. În urma admiterii cererii, singura calitate pentru care optez este cea prevăzută de art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 3 din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv cea de Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 - Luptător cu Rol Determinant.Având în vedere prevederile art. 3 alin. (2), (5) şi (6), art. 9 alin. (2) şi art. 9^2 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, cunoscând dispoziţiile art. 326 din noul Cod penal, declar pe propria răspundere următoarele:1. Deţin certificat emis în baza Legii nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, seria ......... nr. ....... şi:● sunt menţionat(ă) în lista finală publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 467 bis din 7 iulie 2010, la poziţia .........● nu sunt menţionat(ă) în lista finală publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 467 bis din 7 iulie 2010, din următorul motiv:.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .2. Am depus cererea pentru preschimbarea certificatului în baza Legii nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, înregistrată la Secretariatul de Stat sub nr. ......................... din data de .................... .3. Deţin certificat emis în baza Legii nr. 42/1990, nr. ........, calitatea de ................................................., şi mi-a fost acordat titlul prin Decretul nr. ........., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. ................ din ..............., la poziţia .................. .Numele meu este menţionat şi în*:- Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. ................. din ............... *- Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. ................. din ............... *4. Nu deţin certificat emis în baza Legii nr. 42/1990 şi am depus la dosarul pentru preschimbarea certificatului**:a) bonuleţ nr. ..... data ........;b) adeverinţă nr. ......... emisă în data de ............, semnată de ............;c) duplicat al certificatului nr. ..........., eliberat din motivul: .................................................................................................. .5. Deţin certificat conform Legii nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, în baza Sentinţei/Hotărârii judecătoreşti nr. ........... din data de ...................., pronunţată de ............................................................., în Dosarul nr. ............... .6. Deţin certificat în baza Legii nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, ulterior datei de 30 aprilie 2010, în urma admiterii contestaţiei la Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989, înregistrată sub nr. ............... în data de ..................... şi obţinerii avizului, conform sintezei CPRD 89 din data de ........................... .7. Am participat la victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 în data de .............., în localitatea/localităţile ................... .8. În data de .................. am ocupat/apărat clădirea ........................................., considerată de importanţă deosebită, conform art. 31 din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi menţionez faptul că:● nu mă aflam în această clădire în exercitarea sarcinilor de serviciu;● mă aflam în această clădire în exercitarea sarcinilor de serviciu.9. În perioada 14-22 decembrie 1989 eram angajat/ă la ........................................., în funcţia/pe postul de ................... .10. Am primit avizul pentru obţinerea certificatului în baza Legii nr. 42/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de la Asociaţia ........................................................................ .11. Am primit avizul pentru obţinerea certificatului preschimbat în baza Legii nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, de la Asociaţia .............................................................. .De asemenea, cunoscând dispoziţiile art. 326 din noul Cod penal, declar pe propria răspundere şi onoare că afirmaţiile cuprinse în prezenta cerere sunt corecte, complete şi reflectă situaţia de fapt, iar atât documentele întocmite, cât şi cele depuse şi însuşite de mine, din dosarul pe baza căruia mi-a fost preschimbată calitatea mai sus menţionată, nu conţin falsuri, sunt legale şi sunt conforme cu realitatea.                 Data Semnătura            ................ ................ Notă
  ──────────
  * Se completează dacă solicitantul este menţionat în mai multe monitoare oficiale, cu privire la aplicarea Legii nr. 42/1990, inclusiv în cele care conţin erate sau duplicate, şi se va completa cu numărul şi data Monitorului Oficial, pentru fiecare apariţie.
  ** Solicitantul va completa litera care corespunde situaţiei de fapt.
  ──────────
  ----------Anexa 5 la normele metodologice a fost introdusă de pct. 42 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 99 din 10 februarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015 şi are conţinutul anexei 1 din acelaşi act normativ.
   +  Anexa 6la normele metodologiceCEREREprivind obţinerea certificatului pentru dobândirea uneia dintrecalităţile prevăzute la art. 18 alin. (1) din Legea recunoştinţeipentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentrurevolta muncitorească anticomunistă de la Braşov dinnoiembrie 1987 nr. 341/2004- Model -Subsemnatul/Subsemnata ......./(numele avut anterior)............, cetăţean .................., fiul/fiica lui ................. şi al/a .........................., născut(ă) la data de ......................, în localitatea ................................., judeţul (sectorul) ......................., căsătorit(ă)/necăsătorit(ă), domiciliat(ă) în ...................................., str. ....................................................... nr. ........, bl. ........, sc. ........, et. ......, ap. ......., sectorul/judeţul ........................................., telefon ............................, e-mail ........................................., posesor/posesoare al/a BI/CI seria ....... nr. ................, eliberat(ă) de ............................. la data de ...................., valabil(ă) până la data de ......................., CNP.......................................................,în baza prevederilor art. 18 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, solicit eliberarea certificatului care atestă următoarea calitate:● persoană care a avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987;● soţ al persoanei care a avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987, dacă îndeplineşte condiţiile prevăzute de prezenta lege;● urmaş al persoanei care a decedat în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987.Anexez la prezenta cerere documentele prevăzute la art. 21^4 din Normele metodologice de aplicare a Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.412/2004, cu modificările şi completările ulterioare.Având în vedere prevederile art. 20 din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi cunoscând prevederile art. 326 din noul Cod penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că afirmaţiile cuprinse în prezenta cerere sunt corecte şi documentele pe care le depun sunt legale şi conforme cu realitatea.              Data Semnătura     ......................... .........................----------Anexa 6 la normele metodologice a fost introdusă de pct. 42 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 99 din 10 februarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015 şi are conţinutul anexei 2 din acelaşi act normativ.  +  Anexa 7la normele metodologiceCertificat de luptător pentru victoria revoluţiei din decembrie 1989 - Luptător cu rol determinant----------Anexa 7 la normele metodologice a fost introdusă de pct. 42 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 99 din 10 februarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015 şi are conţinutul anexei 3 din acelaşi act normativ.  +  Anexa 8la normele metodologiceCertificatul participanţilor la revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987----------Anexa 8 la normele metodologice a fost introdusă de pct. 42 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 99 din 10 februarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015 şi are conţinutul anexei 4 din acelaşi act normativ.  +  Anexa 9la normele metodologiceAVIZ- Model -Subsemnatul/Subsemnata ............................................, cetăţean .................., fiul/fiica lui ................. şi al/a .........................., născut(ă) la data de ...................................., în localitatea ............................................, judeţul .........................................., domiciliat(ă) în ...................................., str. ....................................................... nr. ........, bl. ........, sc. ........, et. ......, ap. ......., sectorul/judeţul ........................................., telefon ............................, e-mail ........................................., posesor/posesoare al/a BI/CI seria ....... nr. ................, eliberat(ă) de ............................. la data de ...................., valabil(ă) până la data de ......................., CNP.......................................................,în calitate de ....................... al Asociaţiei "15 Noiembrie 1987", legal constituită la data de ........................, prin ................................................, CIF ................... cu sediul în localitatea ........................., str. .................................................. nr. ..., bl. ..., sc. ..., ap. ...., judeţul ................. telefon ........,în vederea obţinerii certificatului de atestare a uneia dintre calităţile prevăzute la art. 18 alin. (1) din Legea recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, emite prezentulAVIZDomnului/Doamnei .........../(numele purtat anterior)..............., fiul/fiica lui ............................ şi al/a ..........................., născut(ă) la data de ............................... în localitatea ........................................, judeţul (sectorul) ...................................., telefon ............................, e-mail ........................................., posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria ............. nr. ....................., eliberat(ă) de .............................. la data de .............., valabil(ă) până la data de ..................., CNP .......................................Cunoscând prevederile art. 326 din noul Cod penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că persoana în favoarea căreia a fost emis prezentul aviz se încadrează în prevederile legale referitoare la obţinerea certificatului pentru calitatea de ......................................../[Se specifică una dintre calităţile prevăzute la art. 18 alin. (1).]......................................................................... .Prezentul aviz poate fi utilizat numai în aplicarea art. 20 alin. (2) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi este dat pe propria răspundere.                Data Semnătura          ..................... .....................----------Anexa 9 la normele metodologice a fost introdusă de pct. 42 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 99 din 10 februarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015 şi are conţinutul anexei 5 din acelaşi act normativ.-------