HOTĂRÂRE nr. 99 din 10 februarie 2015pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.412/2004
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICNormele metodologice de aplicare a Legii recunoştinţei faţă de eroii martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.412/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 836 din 10 septembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Titlul normelor se modifică şi va avea următorul cuprins:"NORME METODOLOGICEde aplicare a Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004"2. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 1. - Prezentele norme metodologice cuprind dispoziţii în vederea detalierii modului de aplicare şi a aplicării unitare a prevederilor Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare."3. Articolul 1^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 1^1. - În aplicarea prezentelor norme metodologice, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) certificatul preschimbat reprezintă noul tip de certificat, astfel cum a fost definit la art. 3^1 lit. f) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, prin care se reconfirmă calităţile şi titlurile atestate, potrivit Legii nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, răniţilor, precum şi luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit titlurilor instituite la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 1, 2 şi 4, art. 3 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, fiind singurul document valabil pentru a beneficia de prevederile acestei legi; b) certificatul nou sau noul certificat reprezintă certificatul eliberat în condiţiile Legii nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, prin care se dobândesc calităţile prevăzute la art. 18 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi calitatea dobândită în baza titlului de Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 - Luptător cu Rol Determinant prevăzută la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 3 din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, fiind singurul document valabil pentru a beneficia de prevederile acestei legi; c) titlul reprezintă atestarea calităţii înscrise în certificatul preschimbat şi în noul certificat şi poate fi:- Erou-Martir al Revoluţiei Române din Decembrie 1989;- Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 - Luptător Rănit;- Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 - Luptător Reţinut;- Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 - Luptător cu Rol Determinant;- Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 - Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite;- Participant la Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989; d) calitatea reprezintă însuşirea dovedită şi dobândită de către o persoană în urma preschimbării certificatului sau în urma obţinerii noului certificat şi este înscrisă pe certificat, după cum urmează:- Urmaş de Erou-Martir;- Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 - Luptător Rănit;- Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 - Luptător Reţinut;- Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 - Luptător cu Rol Determinant;- Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 - Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite;- Participant la Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989."4. Articolul 1^2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 1^2. - (1) În aplicarea art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 3 din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sunt considerate obiective de importanţă deosebită clădirile specificate la art. 3^1 lit. c) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, astfel: Opera din Timişoara, Comitetul Central, comitetele judeţene sau municipale ale partidului, Televiziunea Română, Radiodifuziunea Română şi altele asemenea. (2) În aplicarea art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 3 din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se determină momentul în care a avut loc fuga dictatorului: ziua de 22 decembrie 1989, ora 12,10. (3) În aplicarea art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 3 din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sunt determinate localităţile în care au rezultat persoane ucise, rănite sau reţinute, până la fuga dictatorului, după cum urmează: Timişoara, Caransebeş, Sibiu, Cugir, Lugoj, Târgu Mureş, Cluj-Napoca şi Bucureşti. (4) Alte localităţi, în care au rezultat persoane ucise, rănite sau reţinute, până la fuga dictatorului, decât cele prevăzute la alin. (3), vor fi determinate din acte normative emise în acest sens sau prin documente oficiale eliberate de Parchetul General."5. După articolul 1^2 se introduc două noi articole, articolele 1^3 şi 1^4, cu următorul cuprins:"Art. 1^3. - (1) În aplicarea prevederilor art. 3^2 coroborat cu art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 3 din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, eliberarea noului certificat se face doar la cererea expresă a titularului de certificat preschimbat, cerere al cărei model este prevăzut în anexa nr. 5. (2) Cererile prevăzute la alin. (1) se depun la Secretariatul de Stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989, denumit în continuare Secretariatul de Stat, şi se înregistrează într-un Registru special pentru noile certificate. Înscrierile din Registrul special se vor înregistra şi în format electronic. (3) Înregistrarea cererilor în Registrul special se face pe baza certificatului preschimbat, împreună cu legitimaţia aferentă, în original, care atestă obţinerea calităţii de Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite, potrivit titlului instituit la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 4 din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare. (4) Comisia prevăzută la art. 9^2 din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, va analiza doar cererile depuse conform alin. (1).Art. 1^4. - (1) Persoanele care au obţinut calitatea de Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite şi nu au certificatul preschimbat potrivit Legii nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, datorită pierderii acestuia, în vederea obţinerii noului certificat pentru calitatea de Luptător cu Rol Determinant vor prezenta o declaraţie pe propria răspundere, care să conţină: a) datele de identificare ale persoanei care face declaraţia; b) seria şi numărul certificatului preschimbat, care a fost pierdut; c) modul de dobândire a certificatului preschimbat, respectiv: avizul Comisiei Parlamentare acordat în baza propunerilor Comisiei prevăzută la art. 13 şi în urma parcurgerii procedurii de preschimbare, hotărâre judecătorească definitivă sau avizul Comisiei Parlamentare, în urma admiterii contestaţiei; d) circumstanţele pierderii. (2) Declaraţia prevăzută la alin. (1) va fi dată în formă autentificată la notariat, conform legii. (3) Odată cu declaraţia prevăzută la alin. (1) se va depune dovada declarării pierderii certificatului preschimbat în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a."6. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 4. - Titlul de Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 - Luptător Reţinut, prevăzut la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 2 din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se acordă persoanelor care au fost puse în detenţie preventivă până în data de 22 decembrie 1989 de forţele de represiune, ca urmare a participării directe şi nemijlocite la acţiunile şi evenimentele care au avut legătură de necontestat cu lupta pentru Victoria Revoluţiei din 1989."7. După articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 4^1, cu următorul cuprins:"Art. 4^1. - Titlul de Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 - Luptător cu Rol Determinant, prevăzut la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 3 din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se acordă, în scopul de a face diferenţa, între categoria persoanelor care s-au remarcat prin fapte deosebite, desprinzându-se din rândul acestora, având un rol determinant prin contribuţia la declanşarea şi victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, remarcându-se prin fapte determinante, în localităţile precizate la art. 12 alin. (3), prin care şi-au pus viaţa în pericol apărând şi ocupând obiectivele care au avut o importanţă deosebită, decisivă pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989."8. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 5. - Titlul de Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 - Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite, prevăzut la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 4 din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, a fost instituit şi se atribuie, în scopul de a face diferenţa între categoria persoanelor care s-au desprins din rândul participanţilor şi au avut un rol deosebit, prin contribuţia la victoria Revoluţiei până la preluarea puterii şi instituirea noilor structuri ale statului, remarcându-se prin fapte deosebite, faţă de marea masă a persoanelor care au participat la Revoluţia din Decembrie 1989 fără a avea o contribuţie individuală deosebită la victoria Revoluţiei."9. La articolul 7, alineatele (1), (2) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) În aplicarea prevederilor art. 3 alin. (2) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, prin acordarea titlurilor se înţelege atestarea calităţilor obţinute prin preschimbarea certificatelor doveditoare emise în perioada 1990-1997, iar nu acordarea de noi titluri sau calităţi de revoluţionar. (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), conform art. 3^3 alin. (2) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se acordă un nou titlu, de Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 - Luptător cu Rol Determinant, persoanelor care obţin calitatea prevăzută la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 3 din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare............................................................................................... (4) În vederea atribuirii titlurilor prevăzute la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, Secretariatul de Stat înaintează periodic Administraţiei Prezidenţiale atât propunerile privind persoanele cărora le-a fost aprobată cererea privind obţinerea calităţii de Luptător cu Rol Determinant, în vederea eliberării noului certificat, cât şi propunerile privind persoanele cărora le-au fost preschimbate certificatele şi pentru care a fost emis avizul pentru preschimbare de către Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989, denumită în continuare Comisia Parlamentară."10. Articolul 9 se abrogă.11. La articolul 17, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Persoanele cărora li s-au atribuit titlurile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi calitatea prevăzută la art. 31 lit. b) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, fac dovada atribuirii acestora prin prezentarea legitimaţiei şi a documentului de identitate."12. Articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 18. - (1) Certificatele preschimbate, doveditoare pentru titlul de Erou-Martir al Revoluţiei Române din Decembrie 1989 se eliberează, în cazul persoanelor cărora le-a fost conferit acest titlu potrivit prevederilor Legii nr. 42/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi se atribuie, la propunerea Secretariatului de Stat, fiecăreia dintre persoanele prevăzute la art. 3^1 lit. b) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare. (2) În vederea eliberării noului tip de certificat pentru titlul prevăzut la alin. (1), persoanele beneficiare înaintează Secretariatului de Stat: a) cerere conform modelului prevăzut în anexa nr. 4; b) actul de identitate, în copie; c) documentul, în original, eliberat de serviciul de evidenţă informatizată a persoanei în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul persoana în cauză, din care rezultă că solicitantul aparţine uneia dintre categoriile prevăzute la art. 3^1 lit. b) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare; d) două fotografii tip paşaport. (3) În privinţa avizării şi eliberării certificatelor preschimbate, doveditoare pentru titlul prevăzut la alin. (1), se aplică, în mod corespunzător, prevederile prezentelor norme metodologice referitoare la celelalte titluri instituite prin Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare. (4) Numerotarea certificatelor doveditoare se face potrivit titlurilor atribuite, urmând ca în cazul fiecărui titlu să fie subnumerotate certificatele eliberate fiecăreia dintre categoriile de persoane prevăzute la art. 3^1 lit. b) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare."13. Titlul capitolului III se modifică şi va avea următorul cuprins:"CAPITOLUL IIIProcedura de obţinere a certificatelor pentru acordarea titlului de Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 - Luptător cu Rol Determinant, prevăzut la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 3 din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi procedura pentru obţinerea certificatelor care instituie calităţile prevăzute la art. 18 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare"14. Articolul 21 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 21. - (1) În vederea obţinerii noului certificat care atestă titlul de Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 - Luptător cu Rol Determinant, persoanele care au calitatea de Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite şi îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 3 din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, vor depune la Secretariatul de Stat următoarele documente: a) cerere, conform art. 13 şi modelului prevăzut în anexa nr. 5, semnată de solicitant pe fiecare pagină; b) actul de identitate, în copie certificată prin prezentarea originalului; c) certificatul preschimbat împreună cu legitimaţia aferentă, în original, prin care atestă obţinerea calităţii, potrivit titlului de Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite, instituit conform art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 4 din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare; d) două fotografii tip paşaport, care urmează a fi aplicate pe noul certificat. (2) Documentele prevăzute la alin. (1) se depun la Secretariatul de Stat fie personal, fie prin mandatar, împuternicit prin procură specială autentificată. (3) În cazul admiterii cererii, certificatul preschimbat prevăzut la alin. (1) lit. c) se înlocuieşte cu noul certificat, se va evidenţia într-un Registru special şi se va arhiva la Secretariatul de Stat cu menţiunea "schimbat cu calitatea atestată prin titlul conform art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 3 din Legea nr. 341/2004". (4) În cazul respingerii cererii, certificatul preschimbat prevăzut la alin. (1) lit. c) se restituie solicitantului sau se transmite comisiei prevăzute la art. 49, în cazul în care comisia prevăzută la art. 92 din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, în momentul analizării documentelor, sesizează existenţa unor elemente de noutate sau neconcordanţe între datele cuprinse în cerere şi actele aflate la dosarul de preschimbare."15. După articolul 21 se introduc cinci noi articole, articolele 21^1 - 21^5, cu următorul cuprins:"Art. 21^1. - (1) Cererile depuse în vederea obţinerii noului certificat pentru dobândirea calităţii atestată prin titlul prevăzut la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 3 din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sunt verificate de către comisia constituită conform art. 9^2 din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Comisia constituită conform art. 9^2 din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, verifică îndeplinirea condiţiilor pentru obţinerea calităţii de Luptător cu Rol Determinant, în baza documentelor depuse conform art. 21 şi a documentelor care au fost depuse pentru preschimbarea certificatelor doveditoare în vederea obţinerii calităţii de Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite, conform art. 12^4 şi a Hotărârii Guvernului nr. 566/1996 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei pentru cinstirea şi sprijinirea eroilor Revoluţiei din decembrie 1989, cu modificările ulterioare. (3) Secretariatul de Stat înaintează Comisiei Parlamentare, în vederea emiterii avizului şi atribuirii titlurilor conform art. 9^2 alin. (5) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, periodic, listele cu propuneri, conţinând persoane ale căror cereri au fost admise. Comisia Parlamentară comunică Secretariatului de Stat, în termen de 15 zile de la data înregistrării listelor, avizul favorabil sau avizul nefavorabil, motivat. (4) Modelul adeverinţelor prevăzute la art. 4^1 şi art. 9^3 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, ce urmează a fi transmise către casele teritoriale de pensii, respectiv către casele de pensii sectoriale şi procedura de eliberare şi transmitere a acestora vor fi stabilite prin ordin al secretarului de stat.Art. 21^2. - (1) Noul certificat se semnează de către secretarul de stat al Secretariatului de Stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 şi de preşedintele Comisiei Parlamentare. (2) Modelul noului certificat, inclusiv matca şi legitimaţia, care are dimensiunile de 21 cm x 37 cm şi conţine elemente de securizare, este prevăzut în anexa nr. 7; calitatea Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 - Luptător cu Rol Determinant se înscrie, prin tipărire, pe modelul noului certificat. (3) Noul certificat, pentru titlul de Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 - Luptător cu Rol Determinant va fi tipărit pe hârtie specială şi conţine culorile Steagului României. (4) Achiziţia noilor certificate se face de către Secretariatul de Stat de la Compania Naţională "Imprimeria Naţională" - S.A., în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 199/2000 privind înfiinţarea Companiei Naţionale "Imprimeria Naţională" - S.A., aprobată cu modificări prin Legea nr. 402/2001, cu modificările şi completările ulterioare. (5) După completarea şi semnarea noului certificat, pe acesta se aplică timbrul sec aflat la dispoziţia Secretariatului de Stat. (6) Sumele necesare tipăririi şi imprimării noilor certificate se asigură din sumele prevăzute cu această destinaţie în bugetul Secretariatului de Stat. (7) Secretariatul de Stat va elibera titularului noul certificat şi legitimaţia din partea din stânga jos a modelului prevăzut în anexa nr. 7, după atribuirea titlului conform art. 9^2 alin. (5) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare. (8) În aplicarea art. 8 din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele care au obţinut calitatea de Luptător cu Rol Determinant vor depune cu ocazia eliberării noului certificat o declaraţie pe propria răspundere din care să reiasă faptul că nu au fost implicate în activităţile fostei securităţi ca poliţie politică, că nu au dezinformat sau au folosit mijloace de informare în masă în scop de diversiune, ori au acţionat, sub orice formă, împotriva Revoluţiei Române din Decembrie 1989, nu au emis ordine şi dispoziţii în favoarea menţinerii structurilor fostului partid comunist şi pentru apărarea dictatorului.Art. 21^3. - (1) Persoanele nemulţumite, care nu au obţinut noul certificat pentru atestarea titlului de Luptător cu Rol Determinant sau care consideră, pe bază de probe, că în cazul altor persoane cărora le-a fost eliberat noul certificat nu au fost respectate prevederile Legii nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau ale prezentelor norme metodologice, pot face contestaţie la Comisia Parlamentară, în termen de maximum 30 de zile de la data comunicării soluţiei, conform art. 9^2 alin. (6) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare. (2) În cuprinsul contestaţiei vor fi prezentate expres şi lipsit de orice echivoc datele de identificare ale contestatarului, actele sau faptele contestate şi, totodată, vor fi anexate documente doveditoare în susţinerea contestaţiei. (3) În vederea soluţionării contestaţiilor, Comisia Parlamentară poate solicita punctul de vedere al Secretariatului de Stat cu privire la contestaţia formulată. (4) În termen de 30 de zile de la data depunerii contestaţiei, Comisia Parlamentară comunică contestatarului şi Secretariatului de Stat modul de soluţionare a acesteia. În cazul admiterii contestaţiei va transmite Secretariatului de Stat documente doveditoare, depuse conform alin. (2). (5) Pe baza soluţiilor comunicate de Comisia Parlamentară, Secretariatul de Stat reanalizează documentaţia conform căreia a fost luată decizia ce formează obiectul contestaţiei. (6) Orice contestaţie, care nu conţine datele de identificare sau semnătura contestatarului, precum şi motivele contestaţiei este inadmisibilă şi nu va fi luată în considerare. (7) Termenul prevăzut la alin. (1) este termen de decădere pentru depunerea contestaţiei la Comisia Parlamentară.Art. 21^4. - (1) În vederea obţinerii certificatelor şi acordarea uneia dintre calităţile prevăzute la art. 18 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele interesate vor depune la Secretariatul de Stat următoarele documente: a) cerere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6; b) actul de identitate, în copie certificată prin prezentarea originalului; c) înscrisurile oficiale eliberate de organele competente, care au fost prezentate şi înregistrate la direcţiile de muncă şi protecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti şi care au stat la baza deciziilor emise în vederea acordării drepturilor, conform Legii nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare; d) dovada înregistrării documentelor de la lit. c) şi dovada constatării calităţii de către direcţiile de muncă şi protecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti; e) avizului reactualizat al Asociaţiei "15 Noiembrie 1987", al cărui model este prevăzut în anexa nr. 9; f) copie legalizată de pe certificatul de deces al persoanei care a decedat în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 şi de pe certificatul de naştere al urmaşului, pentru obţinerea calităţii prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare; g) copie legalizată de pe certificatul de căsătorie pentru obţinerea calităţii prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare; h) două fotografii tip paşaport, care urmează a fi aplicate pe certificat. (2) Verificarea actelor şi soluţionarea cererilor în vederea acordării uneia dintre calităţile prevăzute la art. 18 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se face de Comisia constituită conform art. 9^2 din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Dosarele pentru obţinerea certificatelor şi acordarea calităţilor prevăzute la art. 18 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, trebuie să conţină documentele prevăzute la alin. (1) şi pe cele prevăzute de art. 19 şi 20 din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Certificatul se semnează de către secretarul de stat al Secretariatului de Stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989. Modelul certificatului este prevăzut în anexa nr. 8. (4) După completarea şi semnarea certificatului, pe acesta se aplică timbrul sec aflat la dispoziţia Secretariatului de Stat.Art. 21^5. - (1) Persoanele care au obţinut una dintre calităţile prevăzute la art. 18 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, vor depune, cu ocazia eliberării noului certificat, o declaraţie pe propria răspundere din care să reiasă faptul că nu sunt dovedite a fi fost implicate în activităţile fostei securităţi ca poliţie politică, că nu au acţionat, sub orice formă, împotriva revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987, conform art. 22 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Sumele necesare tipăririi şi imprimării certificatelor se asigură din sumele prevăzute cu această destinaţie în bugetul Secretariatului de Stat. (3) În baza certificatului, emis pentru constatarea uneia dintre calităţile prevăzute la art. 18 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, Secretariatul de Stat va elibera o adeverinţă tipizată, care va fi transmisă direct către casele teritoriale de pensii, respectiv către casele de pensii sectoriale, în termen de 45 de zile de la eliberarea certificatului. Modelul adeverinţelor ce urmează a fi transmise către casele teritoriale de pensii, respectiv către casele de pensii sectoriale şi procedura de eliberare şi transmitere a acestora vor fi stabilite prin ordin al secretarului de stat. (4) Persoanele nemulţumite şi care nu au obţinut certificatul care atestă una dintre calităţile prevăzute la art. 18 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, pot formula acţiune la instanţa de contencios administrativ, conform prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. (5) În aplicarea art. 20 alin. (2) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, Asociaţia "15 Noiembrie 1987" acordă avizul reactualizat, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 9, până la termenul prevăzut de lege pentru depunerea cererii în vederea obţinerii certificatului, fără a solicita persoanei îndeplinirea vreunei obligaţii; neacordarea avizului reactualizat se motivează în scris şi se comunică persoanei interesate în termen de 10 zile de la depunerea cererii."16. La articolul 22, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 22. - (1) În vederea stabilirii indemnizaţiilor prevăzute la art. 4 alin. (2)-(5) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, coeficienţii de multiplicare se aplică asupra câştigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat, aferent anului pentru care se face plata."17. La articolul 22, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:"(4) În cazul persoanei care este membru al unui sistem neintegrat sistemului public de pensii, dosarul se va depune la casa teritorială de pensii din raza de domiciliu a solicitantului."18. La articolul 23, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 23. - (1) Persoanele care au calitatea de "Luptător Rănit" sau de "Luptător Reţinut" beneficiază de o indemnizaţie lunară calculată potrivit art. 4 alin. (3) şi (6) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, dacă fac parte din categoria persoanelor încadrate în gradul I, II sau III de invaliditate ori din categoria mari mutilaţi sau dacă nu sunt încadrate într-un grad de invaliditate."19. La articolul 24, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 24. - (1) Încadrarea în grade de invaliditate se face de către medicul expert al asigurărilor sociale de la cabinetul de expertiză medicală de care aparţine cu domiciliul solicitantul, în conformitate cu criteriile de diagnostic clinic, diagnostic funcţional şi recuperarea capacităţii de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 155/2011 pentru aprobarea criteriilor şi normelor de diagnostic clinic, diagnostic funcţional şi de evaluare a capacităţii de muncă pe baza cărora se face încadrarea în gradele I, II şi III de invaliditate. (2) Deciziile de încadrare în grade de invaliditate, emise de vechile comisii de expertiză medicală sau de medicii experţi ai asigurărilor sociale până la data intrării în vigoare a Legii nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, îşi păstrează valabilitatea, cu obligativitatea revizuirii medicale periodice, conform prevederilor art. 70-81 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare. Dacă în urma revizuirii medicale se constată modificări de încadrare în grad de invaliditate, cuantumul indemnizaţiei se va modifica în mod corespunzător."20. Articolul 27 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 27. - Pentru indemnizaţiile care se acordă beneficiarilor Legii nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, casele teritoriale de pensii, respectiv casele de pensii sectoriale, emit decizii de plată."21. Articolul 28 se abrogă.22. Articolul 29 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 29. - La acordarea drepturilor prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 341/2004 nu se solicită beneficiarilor îndeplinirea de condiţii suplimentare, cu excepţia celor referitoare la dovada, potrivit prezentelor norme metodologice, a calităţii deţinute în baza Legii nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare."23. La articolul 30, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 30. - (1) În aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, costul protezelor, ortezelor şi scaunelor cu rotile pentru invalizii care şi-au pierdut total sau parţial capacitatea de muncă, inclusiv al dispozitivelor medicale cuprinse în Lista de dispozitive destinate recuperării deficienţelor organice sau fiziologice, stabilită în baza reglementărilor de asigurări sociale de sănătate, se suportă după cum urmează: a) din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, pentru cele care se acordă prin sistemul de asigurări sociale de sănătate; b) din bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului de Stat, pentru cele care nu se acordă prin sistemul de asigurări sociale de sănătate."24. Articolul 31 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 31. - (1) În aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, acordarea gratuită a rechizitelor pentru şcolari se face în cadrul programului de acordare a rechizitelor şcolare, organizat şi finanţat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice. (2) Pentru acordarea gratuită a rechizitelor, persoanele prevăzute la alin. (1) vor transmite inspectoratelor şcolare judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, o cerere în care vor fi prevăzute: datele de identificare a solicitantului, titlul pe care acesta îl deţine în baza legii, datele de identificare ale copilului, instituţia de învăţământ ale cărei cursuri le urmează şi anul şcolar pentru care se solicită acordarea dreptului de rechizite gratuite. (3) Inspectoratele şcolare judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti transmit la Secretariatul de Stat listele cuprinzând persoanele care beneficiază de rechizite gratuite. (4) Beneficiarii drepturilor prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sunt obligaţi să comunice în scris inspectoratelor şcolare judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, orice modificare a condiţiilor în care acestea au fost acordate, prevăzute în cererea de la alin. (2)."25. Articolul 32 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 32. - (1) Indemnizaţiile prevăzute la art. 4 alin. (2) - (6) şi la art. 5 alin. (1) lit. o) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se suportă de bugetul de stat prin bugetele Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Ministerului Apărării Naţionale şi Ministerului Afacerilor Interne, SRI, după caz. (2) Stabilirea şi plata indemnizaţiilor se fac de către casele teritoriale de pensii, respectiv de către casele de pensii sectoriale, după caz, pe baza documentelor doveditoare ale titlurilor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) şi lit. b) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, în funcţie de drepturile prevăzute de lege pentru fiecare categorie de beneficiari, respectiv a copiei certificate pentru conformitate a certificatului eliberat în baza Legii nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi a actului de identitate."26. Articolul 33 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 33. - (1) Sumele aferente acordării subvenţiei prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se cuprind în bugetul Secretariatului de Stat. (2) Decontarea sumelor acordate ca subvenţie de stat egală cu 50% din dobânda aferentă unui credit bancar de până la 20.000 de euro se face între Secretariatul de Stat şi instituţia bancară care a acordat creditul. (3) Acordarea de către instituţiile bancare a creditelor în condiţiile art. 5 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se face cu avizul Secretariatului de Stat. (4) Pentru stabilirea modului de efectuare a decontării prevăzute la alin. (2), Secretariatul de Stat, după acordarea avizului prevăzut la alin. (3), va încheia protocoale cu băncile care vor acorda creditele, în conţinutul acestora prevăzându-se expres că Secretariatul de Stat nu este girant al beneficiarilor de credite şi că nu va răspunde decât de plata a 50% din dobânda aferentă unui credit acordat în condiţiile art. 5 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare."27. La articolului 34, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 34. - (1) În aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. n) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţiile în care autorităţile administraţiei publice locale nu dispun de suprafeţele de teren necesare satisfacerii solicitărilor, se poate proceda, în condiţiile legii, la trecerea unor suprafeţe de teren din domeniul public în domeniul privat, cu această destinaţie."28. La articolul 35, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 35. - (1) În aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, atribuirea în proprietate, fără plată, a locului de veci se face, la cererea beneficiarilor, fără a se solicita îndeplinirea unor condiţii suplimentare."29. La articolul 36 alineatul (1), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 36. - (1) În aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se vor avea în vedere următoarele:"30. La articolul 36, alineatele (4), (5) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(4) În unităţile medicale în care se acordă asistenţă medicală ambulatorie de specialitate în specialităţile clinice, stomatologice şi paraclinice, altele decât cele din subordinea Ministerului Sănătăţii, Ministerului Apărării Naţionale şi Ministerului Afacerilor Interne, categoriile de persoane prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi la art. 3^1 lit. b) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază de pachetul de servicii de bază la care au dreptul persoanele asigurate, cu decontarea contravalorii acestora în conformitate cu prevederile Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate şi ale normelor de aplicare a acestuia. (5) În aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, costul integral al tuturor medicamentelor cuprinse în Nomenclatorul produselor medicamentoase de uz uman, pe baza reţetelor eliberate de medicul de familie, se suportă din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, în condiţiile achitării de către beneficiar a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, potrivit legii. (6) Acordarea gratuită şi decontarea medicamentelor, potrivit art. 5 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se fac potrivit Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, prin aplicarea corespunzătoare a prevederilor referitoare la medicamentele care se acordă fără contribuţia asiguratului."31. La articolul 37, alineatele (3), (4) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(3) Dreptul acordat potrivit art. 5 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, pentru călătoriile gratuite pe calea ferată se exercită pe baza legitimaţiei de revoluţionar, a documentului de identitate şi a biletului de călătorie gratuită." (4) Au dreptul la transport gratuit, în limita călătoriilor prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, în baza documentului de identitate, a biletului de călătorie gratuită şi a copiei de pe legitimaţia de revoluţionar a titularului biletelor, membrii de familie ai titularului şi însoţitorul pensionarilor, persoanelor cu grad de invaliditate, al marelui mutilat sau al persoanei care, din motive medicale, are nevoie de însoţitor, cu condiţia ca însoţitorul să fie major. Persoana care, din motive medicale, are nevoie de însoţitor va face dovada stării de sănătate cu adeverinţa medicală, scrisoarea medicală sau biletul de ieşire din spital. Titularul va acorda, pe propria răspundere, membrilor de familie bilete de călătorie gratuită, în vederea utilizării de către aceştia pentru transportul pe calea ferată. (5) Prin familie, în aplicarea art. 5 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se înţelege soţul sau soţia, precum şi rudele de gradul I ale beneficiarilor titlurilor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi la art. 31 lit. b) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare."32. La articolul 38, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 38. - (1) În aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. j) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sumele necesare pentru atribuirea gratuită, în proprietate, a unui mijloc de transport autonom, corespunzător standardelor internaţionale pentru marii mutilaţi şi persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 1 din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, care au un grad de invaliditate locomotorie, se cuprind în bugetul Secretariatului de Stat."33. La articolul 38, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:"(5) În aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. j) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, pentru scutirea de la plata taxelor şi impozitelor pentru o locuinţă şi terenul aferent acesteia, pentru un autoturism hycomat sau hidramat (cutie de viteze automată) şi mototriciclu, aflate în proprietate sau în coproprietate cu soţul/soţia, precum şi scutirea de taxe la înmatricularea unui singur autoturism tip hycomat sau hidramat se vor prezenta documentele care fac dovada dreptului de proprietate ori coproprietate şi certificatul care atestă că solicitantul sau soţul/soţia are una dintre calităţile atestate prin titlurile prevăzute de art. 3 alin. (1) lit. b) sau art. 3^1 lit. b) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare."34. La articolul 39, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 39. - (1) Coeficientul prevăzut la art. 5 alin. (1) lit. o) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se calculează prin aplicarea procentului de 0,6 asupra câştigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat, aferent anului pentru care se face plata."35. Articolul 40 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 40. - Potrivit art. 5 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu alin. (2) al aceluiaşi articol, pensionarea cu 5 ani înainte de împlinirea vârstei standard prevăzute de lege se face cumulat cu aplicarea celorlalte drepturi de care poate beneficia persoana în baza reglementărilor referitoare la sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale."36. La articolul 46, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 46. - (1) Documentele necesare în vederea stabilirii drepturilor acordate potrivit prevederilor Legii nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sunt: a) cerere pentru acordarea dreptului prevăzut de lege; b) copie de pe certificatul preschimbat sau de pe certificatul nou, după caz, eliberat potrivit legii şi prezentelor norme metodologice, certificată pentru conformitate; c) copie de pe legitimaţia eliberată potrivit prezentelor norme metodologice, certificată pentru conformitate; d) copie de pe buletinul de identitate sau de pe cartea de identitate, certificată pentru conformitate, prin prezentarea originalului; e) alte documente în cazurile expres prevăzute de prezentele norme metodologice."37. După articolul 46 se introduc trei noi articole, articolele 46^1 - 46^3, cu următorul cuprins:"Art. 46^1. - (1) Acordarea indemnizaţiilor prevăzute la art. 4 alin. (4), conform art. 4^1 şi art. 21 din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se va face în baza următoarelor acte: a) adeverinţă tipizată, conform modelului aprobat prin ordin al secretarului de stat al Secretariatului de Stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989; b) documentele prevăzute la art. 46 alin. (1). (2) Cererile pentru eliberarea adeverinţei tipizate se vor redacta conform modelului aprobat prin ordin al secretarului de stat al Secretariatului de Stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989. În cerere se va preciza şi casa teritorială sau sectorială de pensii în evidenţele căreia se află solicitantul. (3) Cererile pentru eliberarea adeverinţelor tipizate se depun personal, direct la sediul Secretariatului de Stat sau prin poştă. (4) După completarea şi semnarea adeverinţelor tipizate de către secretarul de stat, pe acestea se aplică timbrul sec aflat la dispoziţia Secretariatului de Stat. (5) Adeverinţele vor fi transmise de Secretariatul de Stat direct plătitorilor de drepturi, în funcţie de eliberarea certificatelor, până la finalizarea activităţii comisiei. (6) La încetarea activităţii comisia va întocmi o listă finală cu persoanele cărora li s-au eliberat certificate şi pentru care s-au transmis adeverinţe, în vederea comunicării acesteia plătitorilor de drepturi, până la data de 31 decembrie 2015. (7) În cazul persoanelor prevăzute la art. 18 din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, a căror calitate este constatată conform art. 21^4, indemnizaţiile care au fost stabilite în temeiul hotărârilor emise de direcţiile de muncă judeţene, respectiv Direcţia de Muncă a Municipiului Bucureşti, se vor acorda în baza deciziilor de plată emise, care îşi păstrează valabilitatea până la obţinerea certificatelor şi transmiterea adeverinţelor tipizate către casele teritoriale de pensii sau casele sectoriale.Art. 46^2. - (1) Adeverinţele tipizate vor fi tipărite pe hârtie A4, cu elemente de siguranţă. (2) Achiziţia adeverinţelor tipizate se face de către Secretariatul de Stat de la Compania Naţională "Imprimeria Naţională" - S.A., în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 199/2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 402/2001, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Sumele necesare tipăririi şi imprimării adeverinţelor tipizate se asigură din sumele prevăzute cu această destinaţie în bugetul Secretariatului de Stat.Art. 46^3. - În cazul situaţiilor prevăzute la art. 4^1 alin. (3) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, pentru hotărârile judecătoreşti care obligă Secretariatul de Stat la eliberarea certificatului, în condiţiile în care solicitantul nu are dosar de preschimbare sau nu a depus cerere de preschimbare, data la care a fost depusă cererea se consideră data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti."38. La articolul 48, alineatele (4) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(4) Preşedintele consiliului de administraţie trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) să deţină unul dintre titlurile prevăzute la art. 3 alin. (1) sau calitatea prevăzută la art. 3^1 lit. b) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare; b) să aibă studii superioare; c) să aibă vechime în muncă de minimum 5 ani în specialitatea studiilor superioare, într-o funcţie de conducere. (5) Reprezentanţii desemnaţi de organizaţiile revoluţionarilor prevăzute la alin. (3) lit. d) trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) să deţină unul dintre titlurile prevăzute la art. 3 alin. (1) sau calitatea prevăzută la art. 3^1 lit. b) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare; b) să aibă studii superioare; c) să aibă vechime în muncă de minimum 3 ani în specialitatea studiilor superioare."39. Articolul 49 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 49. - (1) În aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se va înfiinţa o comisie formată din angajaţi ai Secretariatului de Stat, numiţi prin ordin al secretarului de stat. Atribuţiile generale ale comisiei sunt stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare, aprobat prin ordin al secretarului de stat. (2) În cazul în care, pe baza unor elemente de noutate, constatate din oficiu sau la sesizarea oricărei persoane fizice ori juridice de drept public sau privat, reiese faptul că noile tipuri de certificate au fost eliberate unor persoane care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau de prezentele norme metodologice, SSPR va proceda la anularea certificatelor respective şi va propune Preşedintelui României retragerea titlurilor atribuite în baza acestora. (3) Analiza elementelor de noutate şi decizia cu privire la anularea certificatelor sunt de competenţa comisiei prevăzute la art. 13, până la expirarea termenului de preschimbare a certificatelor, iar după acest termen competenţa revine comisiei prevăzute la alin. (1). (4) Constatarea neconcordanţelor între datele cuprinse în cererea pentru eliberarea noului certificat şi actele aflate la dosarul de preschimbare sunt de competenţa comisiei prevăzute la art. 9^2 din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, conform art. 21 alin. (4), până la expirarea activităţii acesteia. După expirarea activităţii comisiei prevăzute la art. 9^2 din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, competenţa revine comisiei prevăzute la alin. (1)."40. După articolul 49 se introduc două noi articole, articolele 49^1 şi 49^2, cu următorul cuprins:"Art. 49^1. - (1) Comisia prevăzută la art. 49 are următoarele atribuţii principale: a) în cazul constatării unor elemente de noutate, procedează la anularea certificatelor respective; b) în cazurile în care, dintr-o eroare materială, s-au eliberat certificate unor persoane care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi condiţiile prevăzute în normele de aplicare, constatată din oficiu sau la sesizarea oricărei persoane fizice ori juridice de drept public sau privat, procedează la analizarea dosarelor şi, după caz, decide efectuarea demersurilor legale către organele/instanţele competente; c) analizează dosarele şi ia decizii în vederea punerii în aplicare a hotărârilor judecătoreşti definitive, în conformitate cu prevederile Legii nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare; d) în cazurile în care constată situaţiile prevăzute la art. 49 alin. (4) decide efectuarea demersurilor legale către organele/instanţele competente. (2) Prin sintagma elemente de noutate se înţelege: a) hotărârile judecătoreşti definitive prin care se constată încălcarea art. 3 alin. (6) şi art. 8 din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare; b) hotărârile judecătoreşti definitive, dacă prin acestea se constată încălcarea oricăreia dintre condiţiile pentru obţinerea certificatului preschimbat sau a noului certificat ori încălcarea prevederilor Legii nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare; c) hotărârile judecătoreşti definitive, prin care s-a dispus anularea certificatului. (3) În caz de anulare a certificatelor Secretariatul de Stat propune Preşedintelui României retragerea titlurilor atribuite în baza acestora. (4) În cazul anulării certificatului comisia are obligaţia ca în termen de 15 de zile să comunice acest fapt caselor teritoriale de pensii, respectiv caselor de pensii sectoriale, dar şi instituţiilor care au transmis situaţia acordării altor drepturi prevăzute de art. 5 din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare. (5) Anularea certificatelor şi înaintarea propunerii de retragere a titlurilor se fac de către Secretariatul de Stat, cu avizul Comisiei Parlamentare.Art. 49^2. - Conţinutul dosarelor celor care au obţinut calităţile atestate prin titlurile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi calitatea prevăzută la art. 31 lit. b) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, va fi publicat pe site-ul oficial al Secretariatului de Stat, în condiţiile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare."41. Articolul 51 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 51. - Anexele nr. 1-9 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice."42. După anexa nr. 4 se introduc cinci noi anexe, anexele nr. 5 - 9, având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 1-5 la prezenta hotărâre.43. În tot cuprinsul normelor metodologice sintagmele "SSPR" şi "Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989" se înlocuiesc cu sintagma "Secretariatul de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989".PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Secretarul general al Guvernului,Ion MoraruSecretariatul de stat pentrurecunoaşterea meritelor luptătorilorîmpotriva regimului comunist instauratîn România în perioada 1945-1989,Adrian Sanda,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Darius-Bogdan VâlcovMinistrul muncii, familiei, protecţieisociale şi persoanelor vârstnice,Rovana PlumbBucureşti, 10 februarie 2015.Nr. 99.  +  Anexa 1(Anexa nr. 5 la normele metodologice)CEREREprivind obţinerea noului certificat în vederea acordării titlului deLuptător pentru Victoria Revoluţiei dinDecembrie 1989 - Luptător cu Rol Determinant- Model -Subsemnatul/Subsemnata ......./(numele avut anterior)................, cetăţean .................., fiul/fiica lui ................. şi al/a .........................., născut(ă) la data de ......................, în localitatea ................................., judeţul (sectorul) ......................., căsătorit(ă)/necăsătorit(ă), domiciliat(ă) în ...................................., str. ....................................................... nr. ........, bl. ........, sc. ........, et. ......, ap. ......., sectorul/judeţul ........................................., telefon ............................, e-mail ........................................., posesor/posesoare al/a BI/CI seria ....... nr. ................, eliberat(ă) de ............................. la data de ...................., valabil(ă) până la data de .......................,CNP.......................................................,în baza prevederilor art. 3^2 din Legea recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 13 şi art. 21 alin. (1) lit. a) din Normele metodologice de aplicare a Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.412/2004, cu modificările şi completările ulterioare,solicit recunoaşterea calităţii de Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 - Luptător cu Rol Determinant în vederea acordării titlului şi eliberarea noului certificat. În urma admiterii cererii, singura calitate pentru care optez este cea prevăzută de art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 3 din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv cea de Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 - Luptător cu Rol Determinant.Având în vedere prevederile art. 3 alin. (2), (5) şi (6), art. 9 alin. (2) şi art. 9^2 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, cunoscând dispoziţiile art. 326 din noul Cod penal, declar pe propria răspundere următoarele:1. Deţin certificat emis în baza Legii nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, seria ......... nr. ....... şi:● sunt menţionat(ă) în lista finală publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 467 bis din 7 iulie 2010, la poziţia .........● nu sunt menţionat(ă) în lista finală publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 467 bis din 7 iulie 2010, din următorul motiv:.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .2. Am depus cererea pentru preschimbarea certificatului în baza Legii nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, înregistrată la Secretariatul de Stat sub nr. ......................... din data de .................... .3. Deţin certificat emis în baza Legii nr. 42/1990, nr. ........, calitatea de ................................................., şi mi-a fost acordat titlul prin Decretul nr. ........., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. ................ din ..............., la poziţia .................. .Numele meu este menţionat şi în*:- Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. ................. din ............... *- Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. ................. din ............... *4. Nu deţin certificat emis în baza Legii nr. 42/1990 şi am depus la dosarul pentru preschimbarea certificatului**: a) bonuleţ nr. ..... data ........; b) adeverinţă nr. ......... emisă în data de ............, semnată de ............; c) duplicat al certificatului nr. ..........., eliberat din motivul: .................................................................................................. .5. Deţin certificat conform Legii nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, în baza Sentinţei/Hotărârii judecătoreşti nr. ........... din data de ...................., pronunţată de ............................................................., în Dosarul nr. ............... .6. Deţin certificat în baza Legii nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, ulterior datei de 30 aprilie 2010, în urma admiterii contestaţiei la Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989, înregistrată sub nr. ............... în data de ..................... şi obţinerii avizului, conform sintezei CPRD 89 din data de ........................... .7. Am participat la victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 în data de .............., în localitatea/localităţile ................... .8. În data de .................. am ocupat/apărat clădirea ........................................., considerată de importanţă deosebită, conform art. 31 din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi menţionez faptul că:● nu mă aflam în această clădire în exercitarea sarcinilor de serviciu;● mă aflam în această clădire în exercitarea sarcinilor de serviciu.9. În perioada 14-22 decembrie 1989 eram angajat/ă la ........................................., în funcţia/pe postul de ................... .10. Am primit avizul pentru obţinerea certificatului în baza Legii nr. 42/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de la Asociaţia ........................................................................ .11. Am primit avizul pentru obţinerea certificatului preschimbat în baza Legii nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, de la Asociaţia .............................................................. .De asemenea, cunoscând dispoziţiile art. 326 din noul Cod penal, declar pe propria răspundere şi onoare că afirmaţiile cuprinse în prezenta cerere sunt corecte, complete şi reflectă situaţia de fapt, iar atât documentele întocmite, cât şi cele depuse şi însuşite de mine, din dosarul pe baza căruia mi-a fost preschimbată calitatea mai sus menţionată, nu conţin falsuri, sunt legale şi sunt conforme cu realitatea.                 Data Semnătura            ................ ................ Notă

  ──────────

  * Se completează dacă solicitantul este menţionat în mai multe monitoare oficiale, cu privire la aplicarea Legii nr. 42/1990, inclusiv în cele care conţin erate sau duplicate, şi se va completa cu numărul şi data Monitorului Oficial, pentru fiecare apariţie.

  ** Solicitantul va completa litera care corespunde situaţiei de fapt.

  ──────────
   +  Anexa 2(Anexa nr. 6 la normele metodologice)CEREREprivind obţinerea certificatului pentru dobândirea uneia dintrecalităţile prevăzute la art. 18 alin. (1) din Legea recunoştinţeipentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentrurevolta muncitorească anticomunistă de la Braşov dinnoiembrie 1987 nr. 341/2004- Model -Subsemnatul/Subsemnata ......./(numele avut anterior)............, cetăţean .................., fiul/fiica lui ................. şi al/a .........................., născut(ă) la data de ......................, în localitatea ................................., judeţul (sectorul) ......................., căsătorit(ă)/necăsătorit(ă), domiciliat(ă) în ...................................., str. ....................................................... nr. ........, bl. ........, sc. ........, et. ......, ap. ......., sectorul/judeţul ........................................., telefon ............................, e-mail ........................................., posesor/posesoare al/a BI/CI seria ....... nr. ................, eliberat(ă) de ............................. la data de ...................., valabil(ă) până la data de ......................., CNP.......................................................,în baza prevederilor art. 18 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, solicit eliberarea certificatului care atestă următoarea calitate:● persoană care a avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987;● soţ al persoanei care a avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987, dacă îndeplineşte condiţiile prevăzute de prezenta lege;● urmaş al persoanei care a decedat în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987.Anexez la prezenta cerere documentele prevăzute la art. 21^4 din Normele metodologice de aplicare a Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.412/2004, cu modificările şi completările ulterioare.Având în vedere prevederile art. 20 din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi cunoscând prevederile art. 326 din noul Cod penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că afirmaţiile cuprinse în prezenta cerere sunt corecte şi documentele pe care le depun sunt legale şi conforme cu realitatea.              Data Semnătura     ......................... .........................  +  Anexa 3(Anexa nr. 7 la normele metodologice)Certificat de luptător pentru victoria revoluţiei din decembrie 1989 - Luptător cu rol determinant  +  Anexa 4(Anexa nr. 8 la normele metodologice)Certificatul participanţilor la revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987  +  Anexa 5(Anexa nr. 9 la normele metodologice)AVIZ- Model -Subsemnatul/Subsemnata ............................................, cetăţean .................., fiul/fiica lui ................. şi al/a .........................., născut(ă) la data de ...................................., în localitatea ............................................, judeţul .........................................., domiciliat(ă) în ...................................., str. ....................................................... nr. ........, bl. ........, sc. ........, et. ......, ap. ......., sectorul/judeţul ........................................., telefon ............................, e-mail ........................................., posesor/posesoare al/a BI/CI seria ....... nr. ................, eliberat(ă) de ............................. la data de ...................., valabil(ă) până la data de ......................., CNP.......................................................,în calitate de ....................... al Asociaţiei "15 Noiembrie 1987", legal constituită la data de ........................, prin ................................................, CIF ................... cu sediul în localitatea ........................., str. .................................................. nr. ..., bl. ..., sc. ..., ap. ...., judeţul ................. telefon ........,în vederea obţinerii certificatului de atestare a uneia dintre calităţile prevăzute la art. 18 alin. (1) din Legea recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, emite prezentulAVIZDomnului/Doamnei .........../(numele purtat anterior)..............., fiul/fiica lui ............................ şi al/a ..........................., născut(ă) la data de ............................... în localitatea ........................................, judeţul (sectorul) ...................................., telefon ............................, e-mail ........................................., posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria ............. nr. ....................., eliberat(ă) de .............................. la data de .............., valabil(ă) până la data de ..................., CNP .......................................Cunoscând prevederile art. 326 din noul Cod penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că persoana în favoarea căreia a fost emis prezentul aviz se încadrează în prevederile legale referitoare la obţinerea certificatului pentru calitatea de ......................................../[Se specifică una dintre calităţile prevăzute la art. 18 alin. (1).]......................................................................... .Prezentul aviz poate fi utilizat numai în aplicarea art. 20 alin. (2) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi este dat pe propria răspundere.                Data Semnătura          ..................... .....................-----