ORDIN nr. 170 din 17 februarie 2015pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind contabilitatea în partidă simplă
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 24 februarie 2015    Având în vedere prevederile art. 1 alin. (5) şi art. 4 alin. (2) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Reglementările contabile privind contabilitatea în partidă simplă, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Reglementările contabile privind contabilitatea în partidă simplă se aplică de către următoarele categorii de persoane: a) persoanele fizice şi asocierile fără personalitate juridică ale căror venituri sunt supuse impozitului pe venit în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, al căror venit net anual este determinat în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, fiind obţinut din următoarele surse:- activităţi independente;- cedarea folosinţei bunurilor;- activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură; b) persoanele sau entităţile care, prin actul normativ de înfiinţare, prin legi speciale sau prin alte acte normative, au obligaţia ţinerii contabilităţii în partidă simplă, cu excepţia persoanelor juridice fără scop patrimonial.  +  Articolul 3Persoanele prevăzute la art. 2 lit. a) au obligaţia să conducă evidenţa contabilă pe baza regulilor contabilităţii în partidă simplă sau, la opţiunea acestora, pe baza regulilor contabilităţii în partidă dublă, cu excepţia celor pentru care în actul normativ de înfiinţare, în legi speciale sau în alte acte normative există prevederi exprese privind ţinerea contabilităţii în partidă simplă.  +  Articolul 4 (1) Persoanele prevăzute la art. 2 lit. a) care conduc evidenţa contabilă pe baza regulilor contabilităţii în partidă simplă pot trece la conducerea contabilităţii în partidă dublă de la începutul exerciţiului financiar ulterior celui în care au decis această trecere. (2) Persoanele înfiinţate după data intrării în vigoare a prezentului ordin, care se încadrează în categoria celor prevăzute la art. 2 lit. a), pot opta pentru ţinerea contabilităţii în partidă dublă de la data înfiinţării acestora.  +  Articolul 5 (1) Persoanele prevăzute la art. 2 lit. a) care optează pentru ţinerea evidenţei contabile pe baza regulilor contabilităţii în partidă dublă organizează şi conduc contabilitatea proprie în baza reglementărilor contabile în vigoare, aplicabile operatorilor economici, până la nivel de balanţă de verificare, fără a întocmi situaţii financiare anuale. Evidenţa contabilă astfel ţinută trebuie să permită determinarea informaţiilor necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare. (2) Persoanele prevăzute la alin. (1) întocmesc Registrul-jurnal (cod 14-1-1) şi Registrul-inventar (cod 14-1-2). Întocmirea, editarea şi păstrarea registrelor contabile şi a celorlalte documente financiar-contabile se efectuează conform normelor privind documentele financiar-contabile, elaborate de Ministerul Finanţelor Publice. (3) Persoanele prevăzute la alin. (1) vor prelua, pe baza inventarului şi a informaţiilor privind creanţele şi datoriile, ca solduri iniţiale, la începutul exerciţiului financiar pentru care au optat să treacă la conducerea contabilităţii în partidă dublă, sumele din documentele întocmite pentru ţinerea contabilităţii în partidă simplă, respectiv din:- Registrul-inventar;- Registrul-jurnal de încasări şi plăţi;- fişa mijlocului fix;- extras de cont;- alte documente.Deschiderea conturilor de imobilizări, stocuri, creanţe, disponibilităţi băneşti şi datorii, în vederea preluării în contabilitatea în partidă dublă a acestor elemente, se efectuează cu ajutorul contului 455 "Sume datorate acţionarilor/asociaţilor".Prin excepţie de la funcţiunea contului 455 "Sume datorate acţionarilor/asociaţilor" prezentată în reglementările contabile în vigoare, aplicabile operatorilor economici, la trecerea de la contabilitatea în partidă simplă la contabilitatea în partidă dublă se efectuează următoarele înregistrări:- în creditul contului 455 "Sume datorate acţionarilor/ asociaţilor" se înregistrează soldurile conturilor de natura activelor (imobilizări, stocuri, creanţe, disponibilităţi băneşti);- în debitul contului 455 "Sume datorate acţionarilor/ asociaţilor" se înregistrează soldurile conturilor de natura datoriilor.Diferenţa dintre valoarea activelor şi valoarea datoriilor din contul 455 "Sume datorate acţionarilor/asociaţilor" se va reflecta în soldul acestuia, astfel:- sold creditor - când valoarea activelor este mai mare decât valoarea datoriilor;- sold debitor - când valoarea activelor este mai mică decât valoarea datoriilor.  +  Articolul 6Prezentul ordin intră în vigoare începând cu data de 1 martie 2015.  +  Articolul 7La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă: a) Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.040/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea evidenţei contabile în partidă simplă de către persoanele fizice care au calitatea de contribuabil în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 642 din 16 iulie 2004; b) Normele specifice de întocmire şi utilizare a documentului Registrul-jurnal de încasări şi plăţi (cod 14-1-1/b) cuprinse în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.512/2008 privind documentele financiar-contabile, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 870 şi 870 bis din 23 decembrie 2008, cu completările ulterioare; c) Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.410/2007 privind aspecte de natură contabilă şi fiscală referitoare la practicienii în insolvenţă, persoane fizice sau juridice, care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 885 din 27 decembrie 2007.  +  Articolul 8Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul finanţelor publice,Darius-Bogdan VâlcovBucureşti, 17 februarie 2015.Nr. 170.  +  AnexăREGLEMENTARI 17/02/2015