ORDIN nr. 83 din 17 februarie 2015privind aprobarea modelului Protocolului pentru formarea şi atestarea ca antrenor într-o ramură de sport
EMITENT
  • MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 137 din 24 februarie 2015    Având în vedere:- Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare;- Hotărârea Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare;- Hotărârea Guvernului nr. 343/2011 privind aprobarea Statutului antrenorului;- Nota de fundamentare a Direcţiei politici, strategii şi performanţă sportivă nr. 410 din 6 februarie 2015;- Adresa Centrului Naţional de Formare şi Perfecţionare a Antrenorilor nr. 43 din 27 ianuarie 2015,în baza art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 11/2013, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul tineretului şi sportului emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă modelul Protocolului pentru formarea şi atestarea ca antrenor într-o ramură de sport, denumit în continuare Protocol, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Ministerul Tineretului şi Sportului, şcolile postliceale de antrenori sau alte instituţii de formare a antrenorilor acreditate sau autorizate în condiţiile legii, precum şi federaţiile sportive naţionale, ca părţi ale Protocolului, convin asupra acestuia în limitele legii.  +  Articolul 3În vederea încheierii Protocolului se ataşează copiile conforme cu originalul ale următoarelor documente: a) acreditarea eliberată de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar sau Autoritatea Naţională pentru Calificări, pentru calificarea de antrenor; b) certificatul de identitate sportivă al federaţiilor sportive naţionale, eliberat de Ministerul Tineretului şi Sportului.  +  Articolul 4În vederea încheierii Protocolului, Centrul Naţional de Formare şi Perfecţionare a Antrenorilor, federaţiile sportive naţionale şi şcolile postliceale de antrenori sau alte instituţii de formare a antrenorilor acreditate sau autorizate în condiţiile legii se vor consulta în privinţa stabilirii obligaţiilor ce revin fiecărei părţi semnatare.  +  Articolul 5Ministerul Tineretului şi Sportului, la propunerea Centrului Naţional de Formare şi Perfecţionare a Antrenorilor, pe baza actelor normative în vigoare, stabileşte şi actualizează trunchiul comun al programei de studiu pentru formarea antrenorilor, care devine parte integrantă şi obligatorie a tuturor protocoalelor, indiferent de ramura de sport vizată de acestea.  +  Articolul 6Federaţiile sportive naţionale, pe baza reglementărilor sportive interne şi internaţionale, stabilesc şi actualizează componenta de specialitate în ramura de sport a programei de studiu pentru formarea antrenorilor în conformitate cu certificatul de identitate sportivă eliberat de către Ministerul Tineretului şi Sportului, care devine parte integrantă şi obligatorie pentru toate protocoalele încheiate pentru ramura de sport, indiferent de şcoala postliceală de antrenori sau altă instituţie de formare a antrenorilor acreditată sau autorizată în condiţiile legii.  +  Articolul 7Centrul Naţional de Formare şi Perfecţionare a Antrenorilor este instituţia publică din subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului care răspunde de întreaga activitate privitoare la încheierea, gestionarea şi arhivarea protocoalelor pentru formarea şi atestarea ca antrenor într-o ramură de sport.  +  Articolul 8Cererile şcolilor postliceale de antrenori sau ale altor instituţii de formare a antrenorilor acreditate sau autorizate în condiţiile legii se depun la Centrul Naţional de Formare şi Perfecţionare a Antrenorilor care verifică întrunirea condiţiilor legale, pregăteşte documentaţia aferentă şi înaintează protocoalele, însoţite de notele de fundamentare, spre semnare ministrului tineretului şi sportului.  +  Articolul 9Protocoalele se încheie individual de către Ministerul Tineretului şi Sportului cu fiecare şcoală postliceală de antrenori sau altă instituţie de formare a antrenorilor acreditată sau autorizată în condiţiile legii solicitantă şi, respectiv, cu fiecare federaţie sportivă naţională corespondentă ramurii de sport vizate.  +  Articolul 10Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul tineretului şi sportului,Gabriela SzaboBucureşti, 17 februarie 2015.Nr. 83.  +  AnexăPROTOCOLpentru formarea şi atestarea ca antrenor într-o ramură de sport  +  Articolul IPărţileMinisterul Tineretului şi Sportului, cu sediul în Bucureşti, str. Vasile Conta nr. 16, sectorul 2, reprezentat legal prin ....................... în calitate de ministru,Federaţia Română de .....(Se completează cu numele federaţiei semnatare.)......., reprezentată de ..........,Şcoala postliceală de antrenori sau altă instituţie de formare a antrenorilor acreditată/autorizată în condiţiile legii .......(Se completează cu denumirea instituţiei semnatare.)...............în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 343/2011 privind aprobarea Statutului antrenorului,convin să încheie prezentul protocol în vederea formării şi atestării ca antrenor într-o ramură de sport, în următoarele condiţii:  +  Articolul IIObiectul protocoluluiObiectul protocolului îl constituie colaborarea în vederea formării şi atestării ca antrenor într-o ramură de sport, în cadrul cursurilor de formare a antrenorilor cu durata de minimum 2 ani, organizate de şcoli postliceale de antrenori sau de alte instituţii de formare a antrenorilor acreditate/autorizate, cu specializare/aprofundare într-o ramură de sport.  +  Articolul IIIDurata protocoluluiPrezentul protocol se încheie pentru cursurile de formare a antrenorilor cu durata de minimum 2 ani pentru specializarea în ramura de sport a absolvenţilor de şcoli postliceale de antrenori sau a altor instituţii de formare a antrenorilor, pentru promoţia 20........, şi intră în vigoare de la data semnării lui de către toate părţile.  +  Articolul IVObligaţiile părţilor1. Obligaţii comune:În vederea încheierii protocolului, Centrul Naţional de Formare şi Perfecţionare a Antrenorilor, federaţiile sportive naţionale şi şcolile postliceale de antrenori sau alte instituţii de formare a antrenorilor acreditate/autorizate, cu specializare/aprofundare într-o ramură de sport se vor consulta în privinţa stabilirii obligaţiilor ce revin fiecărei părţi semnatare.2. Obligaţiile Ministerului Tineretului şi Sportului: a) stabileşte şi actualizează la propunerea Centrului Naţional de Formare şi Perfecţionare a Antrenorilor, pe baza actelor normative în vigoare, trunchiul comun al programei de studiu pentru formarea antrenorilor; b) eliberează prin Centrul Naţional de Formare şi Perfecţionare a Antrenorilor carnetele de antrenor pentru absolvenţii de şcoli postliceale de antrenori sau a altor instituţii de formare a antrenorilor, ..........(Se completează cu denumirea instituţiei semnatare.)................, ce au absolvit cursurile de formare a antrenorilor cu durata de minimum 2 ani cu specializare într-o ramură de sport, promoţia 20 .......3. Obligaţiile Federaţiei Române de ........(Se completează cu numele federaţiei semnatare.)......: a) stabileşte şi actualizează, pe baza reglementărilor sportive interne şi internaţionale, componenta de specialitate în ramura de sport a programei de studiu pentru formarea antrenorilor pe ramura sa de sport; b) sprijină şi monitorizează derularea activităţilor practice din cadrul cursurilor de formare a antrenorilor pe ramura sa de sport.4. Obligaţiile şcolilor postliceale de antrenori sau ale altor instituţii de formare a antrenorilor acreditate/autorizate în condiţiile legii ......(Se completează cu denumirea instituţiei semnatare.).......: a) respectă, prin programa de studiu pentru cursurile de formare a antrenorilor cu durata de minimum 2 ani, trunchiul comun şi componenta de specialitate în ramura de sport stabilite la data semnării astfel:- Programa de studiu - trunchiul comun, conform Standardului de pregătire profesională pentru calificarea de antrenor, cu materiile de studiu şi numărul de ore aferent:┌───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────┐│Nr.│ Discipline de studiu - trunchiul comun pentru │ Nr. ││crt│ calificarea de antrenor │de ore│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 1.│Teoria şi metodica antrenamentului sportiv │ 76 │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 2.│Istoria sportului │ 18 │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 3.│Pedagogia sportului │ 30 │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 4.│Anatomie │ 20 │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 5.│Biomecanică │ 14 │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 6.│Fiziologie generală │ 14 │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 7.│Igienă - nutriţie │ 20 │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 8.│Dopajul în sport - prevenire şi combatere │ 16 │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 9.│Studiu pe calculator │ 16 │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│10.│Limbi străine │ 20 │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│11.│Ergofiziologie │ 20 │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│12.│Sociologia sportului │ 16 │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│13.│Psihologia sportului │ 20 │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│14.│Dirijarea medicală a antrenamentului sportiv │ 20 │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│15.│Legislaţia sportului │ 10 │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│16.│Marketing sportiv │ 14 │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│17.│Management sportiv │ 16 │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│18.│Masaj sportiv - Recuperare - Refacere │ 20 │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│19.│Practica în unităţi sportive │ 320 │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ │Total ore: │ 700 │└───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────┘- Componenta de specialitate a programei de studiu, conform reglementărilor sportive interne şi internaţionale pentru calificarea de antrenor în ramura de sport ........:┌───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────┐│Nr.│ Componenta de specialitate a programei de │ Nr. ││crt│ studii pentru ramura de sport │de ore│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 1.│ │ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ │Total: │ 136 │└───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────┘ b) introduce în foaia matricolă a absolvenţilor disciplinele de studiu sus-menţionate şi numărul de ore/credite aferent acestora, precum şi denumirea ramurii de sport .................... ca specializare; c) asigură predarea cursurilor de specializare în ramura de sport prin cadre didactice care să aibă şi calificarea de antrenor în ramura de sport respectivă.  +  Articolul VModificarea protocolului1. Protocolul poate fi modificat şi/sau completat prin act adiţional semnat de toate părţile, la iniţiativa oricăreia dintre acestea.2. Partea care are iniţiativa modificării şi/sau completării protocolului va transmite celorlalte părţi, spre analiză, propunerile sale motivate.  +  Articolul VIDispoziţii finale1. Părţile se angajează să aplice în mod unitar şi cu bună-credinţă prezentul protocol.2. Părţile răspund, în condiţiile legii, de îndeplinirea obligaţiilor asumate.3. Soluţionarea amiabilă precedă în mod obligatoriu orice procedură jurisdicţională.Încheiat astăzi, ...... în 3 (trei) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.             PĂRŢILE SEMNATARE Semnătura şi ştampila      Ministerul Tineretului şi Sportului .......................      ................................... .......................         Federaţia Sportivă Naţională        ..............................    (Se completează cu denumirea conform C.I.S.)          Şcoli postliceale de antrenori sau .......................      alte instituţii de formare a antrenorilor         ..................................   (Se completează cu denumirea instituţiei semnatare.)-------