ORDIN nr. 161 din 17 februarie 2015pentru modificarea şi completarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi persoanele fizice, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.154/2014
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 130 din 20 februarie 2015    În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul IProcedura de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi persoanele fizice, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.154/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 646 din 2 septembrie 2014, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 14, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Acţiunile asigurate şi permise de serviciul «Spaţiul privat virtual» sunt: a) modificarea datelor de identificare a utilizatorului şi schimbarea modalităţii de anunţare; b) comunicarea actelor administrative fiscale, cererilor, precum şi a altor documente şi informaţii; c) descărcări de documente; d) renunţarea la folosirea serviciului; e) monitorizarea istoricului accesului şi acţiunilor prevăzute la lit. a)-d)."2. La articolul 15 alineatul (1), după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:"f) informaţii referitoare la istoricul acţiunilor."3. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.4. Titlul anexei nr. 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Categoriile de informaţii publice fiscale comunicate prin serviciul «Buletinul informativ fiscal»"  +  Articolul IIPrevederile art. I pct. 3 se aplică pentru deciziile emise începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul finanţelor publice,Darius-Bogdan VâlcovBucureşti, 17 februarie 2015.Nr. 161.  +  Anexă(Anexa nr. 1 la procedură)Documente ce pot fi comunicate prin Serviciul"Spaţiul privat virtual"A. Documente emise de organul fiscal şi comunicate contribuabilului a) Automat1. Decizii de impunere anuală aferente veniturilor realizate începând cu anul 20132. Decizii de impunere privind plăţile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contribuţii de asigurări sociale de sănătate, precum şi privind obligaţiile de plată cu titlu de contribuţii de asigurări sociale (formular 260), pentru veniturile realizate începând cu anul 20153. Decizii de impunere privind plăţile anticipate cu titlu de contribuţii de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din cedarea folosinţei bunurilor (formular 650) pentru veniturile realizate începând cu anul 2015 b) La cererea contribuabilului1. "Situaţia obligaţiilor fiscale de plată la data de..."2. "Nota obligaţiilor de plată"3. "Situaţia contribuţiilor de asigurări sociale declarate de către angajatori"4. "Istoricul acţiunilor şi Registrul documentelor electronice comunicate prin «Spaţiul privat virtual»"B. Documente emise de contribuabil şi comunicate organului fiscal1. Cerere privind "Situaţia obligaţiilor fiscale de plată la data de...."2. Cerere privind "Nota obligaţiilor de plată"3. Cerere privind "Situaţia contribuţiilor de asigurări sociale declarate de către angajatori"4. Cerere privind "Istoricul acţiunilor şi Registrul documentelor electronice comunicate prin «Spaţiul privat virtual»".------