METODOLOGIE-CADRU din 3 februarie 2015de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente și materiale sanitare
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 124 bis din 18 februarie 2015  Notă
  ──────────
  *) Aprobată de Ordinul nr. 106 din 3 februarie 2015 și Ordinul nr. 32 din 19 ianuarie 2015, publicate în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 124 din 18 februarie 2015.
  ──────────
   +  Articolul 1(1) Prezenta metodologie cadru se referă la evaluarea furnizorilor de consultații de urgență la domiciliu și activități de transport sanitar neasistat, furnizorilor de dispozitive medicale, unităților de dializă publice și private, spitalelor, farmaciilor, furnizorilor de servicii medicale paraclinice - analize medicale de laborator, furnizorilor de investigații medicale paraclinice - radiologie și imagistică medicală, cabinetelor medicale de medicină de familie, cabinetelor medicale de specialitate, ambulatoriilor de specialitate, centrelor de diagnostic și tratament, furnizorilor de îngrijiri medicale la domiciliu și îngrijiri paliative la domiciliu și cabinetelor de medicină dentară, denumiți în continuare furnizori, conform prevederilor Legii nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare.(2) În procesul de evaluare intră numai furnizorii autorizați/avizați de Ministerul Sănătății, potrivit legii.(3) Casele de asigurări de sănătate județene, Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului București și Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești sunt numite în continuare case de asigurări de sănătate.  +  Articolul 2(1) Procesul de evaluare a furnizorilor astfel cum aceștia sunt prevăzuți la art. 1 alin. (1) se referă la:a) stațiile de dializă, centrele de dializă și unitățile de dializă satelite unui centru de dializă, publice și private și alte structuri organizate pentru a furniza servicii de dializă;b) sediile/punctele de lucru ale furnizorilor de consultații de urgență la domiciliu și activități de transport sanitar neasistat;c) sediile/punctele de lucru ale furnizorilor de dispozitive medicale;d) spitalele autorizate/avizate de Ministerul Sănătății, în condițiile legii;e) sediile/punctele de lucru ale furnizorilor de îngrijiri medicale la domiciliu și îngrijiri paliative la domiciliu;f) farmaciile organizate ca societăți comerciale sau puncte de lucru ale unei societăți comerciale, conform Legii nr. 31/1991, cu modificările și completările ulterioare, precum și punctele de lucru ale farmaciilor/oficinele;g) cabinetele de medicină dentară care funcționează în circuit deschis, înregistrate în registrul unic al cabinetelor și care sunt organizate conform O.G. nr. 124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 629/2001, cabinetele de medicină dentară din centrele de sănătate multifuncționale cu personalitate juridică, precum și a cabinetelor de medicină dentară din structura unităților sanitare aparținând ministerelor și instituțiilor cu rețele sanitare proprii;h) furnizorii de investigații medicale paraclinice - radiologie și imagistică medicală înregistrați în registrul unic al cabinetelor medicale și care sunt organizați conform O.G. nr. 124/1998, aprobată cu modificări prin Legea nr. 629/2001, furnizorii de investigații medicale paraclinice - radiologie și imagistică medicală din ambulatoriile de specialitate din structura spitalelor, inclusiv cei aparținând ministerelor și instituțiilor cu rețele sanitare proprii, precum și din centrele de sănătate multifuncționale cu personalitate juridică;i) furnizorii de servicii medicale paraclinice - analize medicale de laborator înregistrați în registrul unic al cabinetelor medicale și care sunt organizați conform O.G. nr. 124/1998, aprobată cu modificări prin Legea nr. 629/2001, furnizorii de servicii medicale paraclinice - analize medicale de laborator din ambulatoriile de specialitate din structura spitalelor inclusiv cei aparținând ministerelor și instituțiilor cu rețele sanitare proprii, precum și din centrele de sănătate multifuncționale cu personalitate juridică;j) cabinetele medicale de medicină de familie, cabinetele medicale de specialitate, centrele medicale, centrele de diagnostic și tratament și centrele de sănătate numite în continuare furnizori, care funcționează în circuit deschis, înregistrate în registrul unic al cabinetelor medicale și care sunt organizate conform O.G. nr. 124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale, cu modificările și completările ulterioare, cabinetele din centrele de sănătate multifuncționale cu personalitate juridică, precum și cabinetele medicale de medicină de familie, cabinetele medicale de specialitate, centrele medicale, centrele de diagnostic și tratament și centrele de sănătate din structura unităților sanitare aparținând ministerelor și instituțiilor cu rețele sanitare proprii.(2) Procesul de evaluare vizează fiecare formă de organizare juridică a furnizorilor (sediu cu activitate lucrativă/punct de lucru) și se realizează conform standardelor prevăzute în anexa 3 la prezenta metodologie.  +  Articolul 3Evaluarea furnizorilor se face de către comisia de evaluare de la nivelul fiecărei case de asigurări.  +  Articolul 4În vederea evaluării furnizorii parcurg următoarele etape:a) furnizorul care solicită evaluarea face o cerere adresată comisiei de evaluare constituită la nivelul casei de asigurări de sănătate în a cărei rază administrativ teritorială își desfășoară activitatea, al cărei model este prevăzut în anexa 1 la prezenta metodologie;b) furnizorul care solicită evaluarea are obligația să facă dovada plății taxei de evaluare, potrivit anexei 2 la prezenta metodologie; plata taxei de evaluare se face în contul "Alte venituri" - cod cont 26.36.05.50, deschis la trezoreria statului pe seama casei de asigurări de sănătate care urmează să realizeze activitatea de evaluare;c) furnizorul depune un dosar de evaluare care, pe lângă documentele prevăzute la lit. a) și b), conține copii ale următoarelor documente, certificate conform cu originalul pe fiecare pagină:c1. Certificatul de înmatriculare și certificat constatator/act de înființare pentru sediu/punct de lucru, după caz;c2. Contul deschis la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică județeană/municipiului București/Banca;c3. Codul fiscal/CUI;c4. 1.Aviz de funcționare emis de Direcția de Sănătate Publică /aviz de înființare emis de Ministerul Sănătății / ordin sau aviz pentru aprobarea structurii emis de Ministerul Sănătății, după caz, pentru unitățile de dializă.2. Autorizație de funcționare valabilă emisă de Direcția de Sănătate Publică, atât pentru sediu cât și pentru substații pentru furnizorii de consultații de urgență la domiciliu/activități de transport sanitar neasistat.3. Aviz de funcționare valabil pentru sediu/punctul de lucru, eliberat de Ministerul Sănătății/ Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale pentru furnizorii de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau funcționale care realizează activitatea de comercializare/protezare ORL/protezare ortopedică.4. Autorizație de funcționare valabilă emisă de Ministerul Sănătății pentru furnizorii de îngrijiri medicale la domiciliu / paliative la domiciliu.5. Autorizație de funcționare valabilă emisă de Ministerul Sănătății pentru farmaciile comunitare.6. Certificat de înregistrare în registrul unic al cabinetelor medicale, eliberat de Direcția de Sănătate Publică pentru cabinetele medicale organizate conform O.G. nr. 124/1998, cu modificările și completările ulterioare.7. Ordin emis de Ministerul Sănătății pentru aprobarea structurii organizatorice pentru spitalele publice din rețeaua proprie a Ministerului Sănătății; ordin al ministrului, respectiv act administrativ al conducătorului instituției, cu avizul Ministerului Sănătății, pentru spitalele publice din rețeaua proprie a altor ministere și instituții publice cu rețea sanitară proprie; avizul Ministerului Sănătății pentru Structura organizatorică a Spitalelor private.8. Act administrativ al conducătorului autorității administrației publice locale, cu avizul conform al Ministerului Sănătății și al Ministerului Administrației și Internelor pentru centrele de sănătate multifuncționale cu personalitate juridică.NOTAPentru furnizorii de servicii medicale din rețeaua apărării, ordinii publice, siguranței naționale și autorității judecătorești prin act de înființare a furnizorului se înțelege inclusiv ordinele legale de înființare emise de ministerele și instituțiile din sistemul apărării, ordinii publice, siguranței naționale și autorității judecătorești.c5. Autorizația sanitară de funcționare, cu excepția furnizorilor de dispozitive medicale și farmaciilor;c6. Dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru furnizor;c7. Dovada deținerii spațiului în care se desfășoară activitatea, pentru care se solicită evaluarea;d) furnizorul depune atașat la dosarul de evaluare o declarație pe proprie răspundere, conform modelului prevăzut în Anexa 4 la prezenta metodologie, prin care își asumă prin semnătură pe fiecare pagină realitatea, exactitatea și legalitatea datelor cuprinse în:d1. Chestionarul de autoevaluare privind îndeplinirea standardelor și a criteriilor de evaluare conform categoriei de furnizor din care face parte, potrivit Anexei 4 la prezenta metodologie;d2. Tabelul cu datele de identificare ale personalului care își desfășoară activitatea la furnizor conform modelului prevăzut în Anexa 5 la prezenta metodologie;d3. Tabel care conține denumirea aparaturii medicale din dotare, conform modelului prevăzut în Anexa 6 la prezenta metodologie;d4. Tabel ce conține datele de identificare a mijloacelor de transport din dotare pentru furnizorii de consultații de urgență la domiciliu/activități de transport sanitar neasistat, conform modelului prevăzut în Anexa 7 la prezenta metodologie.e) Dosarele de evaluare se înregistrează în registrul unic de evaluare.  +  Articolul 5(1) Analiza dosarului în vederea evaluării furnizorilor:a) se face nu mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data la care documentația depusă este completă;b) se efectuează numai dacă cererea este însoțită de toate documentele specificate la art. 3. În cazul în care cererea de evaluare nu este însoțită de toate documentele de mai sus, furnizorul este înștiințat în scris cu privire la documentele care lipsesc, de comisia de evaluare, în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la depunerea documentației, iar analiza dosarului de evaluare se va efectua în termen de 30 de zile de la data la care documentația depusă este completă.(2) Rezultatul analizei dosarului de evaluare este consemnat într-un raport de evaluare al cărui model este prevăzut în anexa 8 la prezenta metodologie.(3) În vederea emiterii deciziei de evaluare, furnizorul trebuie să îndeplinească toate criteriile eligibile cuprinse în standardele de evaluare stabilite pe fiecare tip de furnizor, astfel cum sunt menționate în Anexa 4 la metodologie. Decizia de evaluare se emite în două exemplare originale și are valabilitate de 2 ani de la data emiterii acesteia. Modelul este prevăzut în Anexa 9 la prezenta metodologie.(4) În cazul în care în urma analizei dosarului de evaluare există furnizori care nu au îndeplinit unul sau mai multe criterii de eligibilitate, președintele comisiei de evaluare emite notificarea privind evaluarea care conține termenul de când furnizorul va avea dreptul să depună o nouă cerere de evaluare, respectiv 60 de zile calendaristice de la data emiterii notificării privind evaluarea. Notificarea se emite în două exemplare originale și va conține și criteriile de eligibilitate considerate neîndeplinite, conform Anexei 10 la prezenta metodologie.În situația în care un furnizor primește două notificări consecutiv, o nouă cerere de evaluare se poate depune după minim 6 luni de la data ultimei notificări privind evaluarea.(5) Furnizorul poate contesta rezultatul analizei dosarului în vederea evaluării în maxim 2 zile lucrătoare de la primirea notificării la comisia de evaluare. În contestație, furnizorul este obligat să menționeze criteriile considerate îndeplinite dintre cele menționate de comisia de evaluare în notificarea privind evaluarea. În termen de 5 zile lucrătoare de la primirea contestației, comisia va lua toate măsurile în vederea soluționării contestației, inclusiv prin solicitarea unor documente suplimentare pe care le consideră necesare și investigații la fața locului, dacă este cazul. În situația în care contestația nu poate fi soluționată pe cale amiabilă în termenul menționat anterior, fapt ce este consemnat într-un proces-verbal, furnizorul se poate adresa, în maxim de 2 zile lucrătoare de data încheierii procesului-verbal anterior menționat, la Comisia națională de evaluare constituită pe domeniul de activitate respectiv. Contestația depusă la Comisia națională de evaluare este însoțită de procesul-verbal privind soluționarea pe cale amiabilă.(6) Comisia națională de evaluare va lua o decizie care va fi comunicată furnizorului în termen de 5 de zile lucrătoare de la înregistrarea contestației; în acest interval comisia de evaluare va lua toate măsurile în vederea soluționării contestației, inclusiv prin solicitarea unor documente suplimentare pe care le consideră necesare, dacă este cazul, situație în care termenul prevăzut anterior se prelungește cu 5 zile lucrătoare.  +  Articolul 6(1) Dosarele de evaluare, împreună cu deciziile de evaluare emise de comisia de evaluare, se vor preda de către secretarul comisiei în baza unui proces verbal către structura de relații contractuale de la nivelul casei de asigurări de sănătate unde se păstrează alături de contractul de furnizare de servicii medicale, cu excepția dosarelor de evaluare a unităților de dializă private care se vor păstra la nivelul secretariatului comisiei; structura de relații contractuale de la nivelul casei de asigurări de sănătate va monitoriza ulterior valabilitatea documentelor care au stat la baza emiterii deciziei de evaluare, și va informa comisia de evaluare în cazul pierderii valabilității oricărui document care a fost depus la dosarul de evaluare.(2) În situația în care comisia de evaluare emite notificare privind evaluarea, dosarul se păstrează la nivelul secretariatului comisiei.  +  Articolul 7(1) Revocarea sau încetarea valabilității deciziei de evaluare se constată în următoarele situații:a) valabilitatea deciziei de evaluare încetează de drept la data încetării valabilității autorizației sanitare de funcționare;b) valabilitatea deciziei de evaluare încetează la data la care furnizorul evaluat își schimbă locația/pierde dreptul legal de folosință a spațiului sediului/punctului de lucru care a fost evaluat, precum și la data la care a expirat valabilitatea oricărui document care a stat la baza emiterii acesteia, altele decât cele prevăzute la lit. a);c) decizia de evaluare se revocă printr-o adresă scrisă transmisă furnizorului de către comisia de evaluare, în termen de maximum 5 de zile calendaristice de la data sesizării acesteia cu privire la revocarea / sesizarea de revocare de către organele în drept a autorizației sanitare de funcționare a furnizorului;d) decizia de evaluare se revocă printr-o adresă scrisă transmisă furnizorului de către comisia de evaluare, în termen de maximum 5 de zile calendaristice de la data sesizării acesteia cu privire la revocarea / sesizarea de revocare de către organele în drept a avizului de funcționare, pentru furnizorii de dispozitive medicale și a autorizației de funcționare pentru farmacii comunitare;e) decizia de evaluare se revocă printr-o adresă scrisă transmisă furnizorului de către comisia de evaluare, în termen de maximum 5 de zile calendaristice de la data sesizării acesteia, ca urmare a controlului efectuat de structurile de specialitate ale CNAS / caselor de asigurări de sănătate din care rezultă neîndeplinirea oricăruia dintre criteriile de eligibilitate asumate de furnizor prin documentele depuse în vederea evaluării.(2) Comisia de evaluare informează, prin adresă scrisă, casa de asigurări de sănătate sau Casa Națională de Asigurări de Sănătate, după caz, despre revocarea/încetarea deciziei de evaluare.  +  Articolul 8(1) Pe toată perioada de valabilitate a deciziei, furnizorul are obligația de a informa în scris casa de asigurări în termen de 5 zile lucrătoare asupra modificării oricăreia dintre condițiile pentru care a fost evaluat și de a reînnoi toate documentele care au stat la baza evaluării.(2) Deciziile de evaluare aflate în perioada de valabilitate se pot actualiza în baza documentelor justificative depuse la secretariatul comisiei de evaluare de la nivelul caselor de asigurări de sănătate în termen de 5 zile lucrătoare de la data reînnoirii/modificării documentelor care au stat la baza evaluării cu menținerea valabilității deciziei rezultate în urma evaluării în următoarele situații:a) schimbarea reprezentantului legal al furnizorului,b) modificarea adresei sediului social fără activitate lucrativă a furnizorului,c) fuziunea prin absorbție a furnizorului.  +  ANEXA nr. 1la metodologieCEREREmodelSubsemnatul ...... reprezentant legal al furnizorului*) ...... cu următoarele date de identificare: cod fiscal ....... localitatea ...... str. ...... nr. ... județul ..... telefon ...... fax ....., e-mail...... solicit evaluarea sediului lucrativ/punctului de lucru situat în localitatea ...... str. ..... nr. ...... județul ....... telefon ...... fax ...... e-mail....... Notă
  ──────────
  *) se va menționa numele furnizorului, categoria de furnizori și activitatea pentru care se solicită evaluarea
  ──────────
  Anexez documentele solicitate conform art. 4 din Anexa 4 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui CNAS nr. ........ .
  Reprezentant legal,
  Nume și prenume .............
  Semnătura și ștampilă .........
  Data ...............
   +  ANEXA nr. 2la metodologie┌────┬───────────────────────────────────────────────────────┬────────┬────────┐│Nr. │ Categorii de furnizori de servicii medicale, │Taxă de │Taxă de ││crt.│ de dispozitive medicale, de medicamente și materiale │evaluare│evaluare││ │ sanitare │ urban │ rural ││ │ │- lei - │- lei - │├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤│ 1│Unități de dializă*) │ 3.000│ 750│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤│ 2│Furnizori de consultații de urgență la domiciliu │ 800│ 200│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤│ 3│Furnizori de activități de transport sanitar neasistat │ 800│ 200│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤│ 4│Furnizori de dispozitive medicale │ 2.000│ 500│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤│ 5│Spitale ce au în structură peste 400 de paturi │ 3.500│ 875│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤│ 6│Spitale ce au în structură până la 400 de paturi │ 2.500│ 625│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤│ 7│Furnizori de îngrijiri medicale / paliative la │ │ ││ │domiciliu*) │ 1.000│ 250│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤│ 8│Farmacii comunitare**) │ 1.000│ 150│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤│ 9│Oficine comunitare locale de distribuție**) │ - │ 100│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤│ 10│Cabinete de medicină dentară │ 1.000│ 250│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤│ 11│Furnizori de investigații medicale paraclinice - │ │ ││ │radiologie și imagistică medicală*) │ 2.000│ 500│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤│ 12│Furnizori de investigații medicale paraclinice - │ │ ││ │analize medicale de laborator*) │ 2.000│ 500│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤│ 13│Cabinetele medicale de medicină de familie, cabinetele │ │ ││ │medicale de specialitate, centrele medicale, centrele │ │ ││ │de diagnostic și tratament și centrele de sănătate │ 1.000│ 250│└────┴───────────────────────────────────────────────────────┴────────┴────────┘ Notă
  ──────────
  *) din structura spitalului, nu trebuie să facă dovada plății taxei de evaluare dacă furnizează servicii medicale numai în cadrul spitalului. În acest caz se va depune dovada plății taxei de evaluare a spitalului.
  **) denumiri actualizate în conformitate cu Legea farmaciei nr. 266/2008; farmaciile din structura spitalului nu trebuie să facă dovada achitării acestei taxe de evaluare.
  ──────────
   +  ANEXA nr. 3la metodologie
  DECLARAȚIE
  - model -
  Subsemnatul ....... reprezentant legal al furnizorului ........ cu următoarele date de identificare: cod fiscal ....... localitatea ....... str. ....... nr. ... județul ...... telefon ...... fax ....... e-mail ......., cunoscând prevederile art. 326 din Noul cod penal privind falsul în declarații, declar pe propria răspundere că datele înscrise în:– Chestionarul de autoevaluare;– Tabelul privind resursele umane;– Tabelul privind aparatura medicală din dotare, după caz;– Tabelul privind mijloacele de transport din dotare, după caz,pentru sediul lucrativ/punctul de lucru situat în localitatea ...... str. ...... nr. ..... județul ...... telefon ....... fax ....... e-mail ...... pentru care solicit evaluarea, corespund cu realitatea și sunt conforme cu dispozițiile legale în vigoare.De asemenea, mă oblig să informez casa de asigurări în termen de 5 zile asupra modificării oricăreia dintre condițiile care au stat la baza dosarului de evaluare și să reînnoiesc toate documentele care au stat la baza evaluării pe toată perioada de valabilitate a deciziei.                                            Reprezentant legal,                                        Nume și prenume ...............     Data ......... Semnătura și ștampilă ............
   +  ANEXA nr. 4la metodologieA. CHESTIONAR DE AUTOEVALUARE PENTRU UNITĂȚILE DE DIALIZĂ PUBLICE ȘI PRIVATE*Font 9*┌────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┬──────────┐│STANDARD│ DESCRIERE │EVALUARE│OBSERVAȚII││CRITERII│ │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│I │STANDARD REFERITOR LA ORGANIZARE │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│I.1*) │Unitatea de dializă are act de înființare sau de organizare │ │ ││ │conform legislației în vigoare. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│I.2*) │Unitatea de dializă are aviz de funcționare eliberat de │ │ ││ │direcția de sănătate publică/aviz de înființare eliberat de │ │ ││ │Ministerul Sănătății/ordin/aviz al ministrului sănătății, │ │ ││ │după caz, conform reglementărilor în vigoare și este │ │ ││ │înregistrată la Registrul Renal Român. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│I.3*) │Unitatea de dializă are autorizație sanitară în vigoare │ │ ││ │eliberată de Direcția de Sănătate Publică, conform │ │ ││ │prevederilor legale în vigoare. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│I.4*) │Unitatea de dializă își desfășoară activitatea într-un spațiu│ │ ││ │de care dispune în mod legal. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│I.5 │Unitatea de dializă are Regulament Intern de care întreg │ │ ││ │personalul a luat la cunoștință în scris. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│I.6 │Unitatea de dializă are Regulament de Organizare și │ │ ││ │Funcționare de care întreg personalul a luat la cunoștință în│ │ ││ │scris. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│I.7*) │Unitatea de dializă face dovada deținerii asigurării de │ │ ││ │răspundere civilă în domeniul medical în termen de │ │ ││ │valabilitate. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│II │STANDARD REFERITOR LA STRUCTURA DE PERSONAL │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│II.1*) │Medicii care lucrează în unitatea de dializă au certificat de│ │ ││ │membru al Colegiului Medicilor din România, cu excepția │ │ ││ │medicilor străini care au aviz de practică temporară/ │ │ ││ │ocazională conform reglementărilor în vigoare. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│II.2*) │Asistenții medicali care lucrează în unitatea de dializă au │ │ ││ │certificat de membru al OAMGMAMR, conform reglementărilor │ │ ││ │legale în vigoare. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│II.3*) │Întreg personalul își desfășoară activitatea într-o formă │ │ ││ │legală la furnizor. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│II.4*) │Personalul medical care lucrează în unitatea de dializă are │ │ ││ │asigurare de răspundere civilă (malpraxis) în vigoare. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│II.5*) │Întreg personalul care lucrează în unitatea de dializă au │ │ ││ │fișe de post cu atribuțiile specifice semnate de fiecare │ │ ││ │angajat și de reprezentantul legal. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│III │STANDARD REFERITOR LA INFORMAREA ASIGURAȚILOR │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│III.1 │Unitatea de dializă are o firmă vizibilă din exterior. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│III.2 │În incinta unității de dializă nu este permis accesul │ │ ││ │animalelor. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│III.3 │Unitatea de dializă are un program de lucru afișat la loc │ │ ││ │vizibil. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│III.4 │În unitatea de dializă se află expus la loc vizibil numele │ │ ││ │casei de asigurări de sănătate cu care se află în contract, │ │ ││ │precum și datele de contact ale acesteia, după caz. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│III.5 │Drepturile și obligațiile asiguraților sunt afișate la loc │ │ ││ │vizibil. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│III.6 │Asigurații au acces neîngrădit la un registru de reclamații │ │ ││ │și sesizări, cu paginile numerotate. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│III.7 │Unitatea de dializă are afișat la loc vizibil numărul de │ │ ││ │telefon al serviciului de urgență (112). │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│III.8 │Personalul care lucrează în unitatea de dializă poartă în │ │ ││ │permanență un ecuson pe care se află inscripționat numele și │ │ ││ │calificarea angajatului respectiv. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│III.9 │Se află afișat numărul de telefon la care se poate face │ │ ││ │programarea pentru serviciile medicale oferite. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│IV │STANDARD REFERITOR LA DOTAREA UNITĂȚII DE DIALIZĂ │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│IV.1 │Medicamentele și materialele sanitare utilizate în cadrul │ │ ││ │activității medicale sunt în termen de valabilitate, │ │ ││ │înregistrate și depozitate în mod adecvat (conform │ │ ││ │recomandărilor din prospectul de utilizare). │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│IV.2 │Aparatul medical de urgență conține medicamente și materiale │ │ ││ │sanitare aflate în termenul de valabilitate. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│IV.3 │Unitatea de dializă este dotată din punct de vedere al │ │ ││ │aparaturii medicale și materialelor sanitare necesare conform│ │ ││ │reglementărilor în vigoare. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│IV.4 │Furnizorul asigură accesul persoanelor cu handicap locomotor.│ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│IV.5 │Unitatea de dializă face dovada verificării periodice a │ │ ││ │echipamentelor utilizate în conformitate cu reglementările │ │ ││ │ANMDM. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│IV.6 │Unitatea de dializă are contract de service/întreținere │ │ ││ │pentru aparatura din dotare sau are angajat personal │ │ ││ │autorizat pentru asigurarea întreținerii. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│IV.7 │Unitatea de dializă face dovada deținerii legale a aparaturii│ │ ││ │din dotare. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│IV.8*) │Unitatea de dializă are contract pentru colectarea și │ │ ││ │distrugerea (neutralizare) a deșeurilor cu risc biologic, │ │ ││ │conform normelor în vigoare. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│IV.9*) │Unitatea de dializă deține un post/terminal telefonic │ │ ││ │(fix, mobil) funcțional, fax și sistem informatic, inclusiv │ │ ││ │cititor de carduri. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│V │STANDARD REFERITOR LA ASIGURAREA SERVICIILOR │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│V.1*) │Unitatea de dializă ia toate măsurile pentru prevenirea │ │ ││ │infecțiilor nosocomiale. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│V.2*) │La unitatea de dializă se ține evidența consultațiilor, │ │ ││ │tratamentelor și a serviciilor medicale oferite astfel încât │ │ ││ │să fie identificabil pacientul și persoana care a oferit │ │ ││ │serviciul, diagnosticul, tratamentul precum data și ora când │ │ ││ │acesta a fost furnizat. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│V.3 │Unitatea de dializă aplică protocoalele terapeutice în │ │ ││ │vigoare. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│V.4 │Unitatea de dializă își întocmește criterii de prioritizare │ │ ││ │pentru accesul la serviciile oferite în cazul listelor de │ │ ││ │așteptare. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│V.5 │Pentru pacienții cu afecțiuni cronice care necesită îngrijire│ │ ││ │și tratament special, serviciile medicale furnizate se │ │ ││ │înregistrează obligatoriu atât în fișele de consultații, cât │ │ ││ │și în registrul de consultații. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│V.6*) │La unitatea de dializă se află și se utilizează, după caz, │ │ ││ │documentele tipizate, conform prevederilor legale în vigoare.│ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│V.7 │În ROF vor fi menționate în mod expres următoarele: │ DA/NU │ ││ ├─────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ ││ │- definirea manevrelor care implică soluții de continuitate, │ │ ││ │a materialelor utilizate și a condițiilor de sterilizare; │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ ││ │- obligativitatea păstrării confidențialității datelor și │ │ ││ │informațiilor referitoare la actul medical, precum și │ │ ││ │intimitatea și demnitatea pacienților; │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ ││ │- obligativitatea acordării serviciilor medicale în mod │ │ ││ │echitabil și nediscriminatoriu; │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ ││ │- obligativitatea respectării dreptului la libera alegere a │ │ ││ │furnizorului de servicii medicale în situațiile de trimitere │ │ ││ │în consulturi interdisciplinare; │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ ││ │- neutilizarea materialelor și a instrumentelor a căror │ │ ││ │condiție de sterilizare nu este sigură; │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ ││ │- obligativitatea înregistrării în sistemul informatic a │ │ ││ │datelor medicale aferente pacienților; │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ ││ │- există un plan de pregătire profesională continuă a │ │ ││ │personalului medical; │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│V.8 │La unitatea de dializă se află lista de programare a │ │ ││ │pacienților pentru serviciile medicale furnizate; │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│V.9*) │Unitatea de dializă are obligația respectării prevederilor │ │ ││ │Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la│ │ ││ │prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație│ │ ││ │a acestor date, cu modificările și completările ulterioare. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│ │TOTAL CRITERII 39 │ │ │└────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┴──────────┘──────────    *) reprezintă criterii eligibile.──────────B.a) CHESTIONAR DE AUTOEVALUARE PENTRU FURNIZORII DE CONSULTAȚII DE URGENȚĂ LA DOMICILIU*Font 9*┌────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┬──────────┐│STANDARD│ DESCRIERE │EVALUARE│OBSERVAȚII││CRITERII│ │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│I │STANDARD REFERITOR LA ORGANIZARE │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│I.1*) │Furnizorul de consultații de urgență la domiciliu are act de │ │ ││ │înființare legal din care rezultă că are ca obiect de │ │ ││ │activitate furnizarea de consultații de urgență la domiciliu.│ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│I.2*) │Furnizorul de consultații de urgență la domiciliu deține │ │ ││ │autorizație de funcționare valabilă emisă de Direcția de │ │ ││ │Sănătate Publică, atât pentru sediu cât și pentru substații. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│I.3*) │Furnizorul de consultații de urgență la domiciliu are │ │ ││ │autorizație sanitară în vigoare eliberată de Direcția de │ │ ││ │Sănătate Publică, conform legislației în vigoare, atât pentru│ │ ││ │sediu cât și pentru substații. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│I.4*) │Furnizorul de consultații de urgență la domiciliu are un │ │ ││ │sediu și puncte de lucru, după caz, aflate în spații de care │ │ ││ │dispune în mod legal. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│I.5*) │Furnizorul de consultații de urgență la domiciliu deține │ │ ││ │licență pentru utilizarea frecvențelor radio. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│I.6 │Echipamentele medicale instalate pe ambulanțe sunt avizate │ │ ││ │conform legislației în vigoare și au verificarea metrologică │ │ ││ │valabilă/verificare periodică, după caz. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│I.7 │Furnizorul de consultații de urgență la domiciliu are │ │ ││ │Regulament Intern de care întreg personalul a luat la │ │ ││ │cunoștință în scris. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│I.8 │Furnizorul de consultații de urgență la domiciliu are │ │ ││ │Regulament de Organizare și Funcționare de care întreg │ │ ││ │personalul a luat la cunoștință în scris. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│I.9 │Furnizorul are spații special destinate depozitării │ │ ││ │medicamentelor și materialelor sanitare. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│I.10*) │Furnizorul deține dovada asigurării de răspundere civilă în │ │ ││ │domeniul medical. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│II │STANDARD REFERITOR LA STRUCTURA DE PERSONAL │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│II.1*) │Medicii au certificat de membru al Colegiului Medicilor din │ │ ││ │România, cu excepția medicilor străini care au aviz de │ │ ││ │practică temporară/ocazională conform reglementărilor în │ │ ││ │vigoare. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│II.2*) │Asistenții medicali au certificat de membru al OAMGMAMR, │ │ ││ │conform reglementărilor legale în vigoare. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│II.3*) │Conducătorul ambulanței are cel puțin cunoștințe privind │ │ ││ │susținerea primară a funcțiilor vitale (BLS) atestate │ │ ││ │printr-un certificat. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│II.4*) │Personalul își desfășoară activitatea într-o formă legală la │ │ ││ │furnizor. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│II.5*) │Personalul medical are asigurare de răspundere civilă │ │ ││ │(malpraxis) în vigoare. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│II.6*) │Ambulanțele utilizate de furnizorul de consultații de urgență│ │ ││ │la domiciliu sunt conduse de personal calificat ce deține │ │ ││ │documente valabile pentru conducerea mijlocului de transport.│ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│II.7*) │Întreg personalul are fișe de post cu atribuțiile specifice, │ │ ││ │semnate individual și de reprezentantul legal. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│II.8 │La sediul furnizorului există afișat graficul de lucru al │ │ ││ │personalului pentru luna în curs ce este semnat de │ │ ││ │coordonator. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│III │STANDARD REFERITOR LA INFORMAREA ASIGURAȚILOR │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│III.1 │Furnizorul are o firmă vizibilă din exterior, la intrarea în │ │ ││ │incinta unității. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│III.2 │În incinta furnizorului nu este permis accesul animalelor. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│III.3 │La sediul furnizorului se află expus la loc vizibil numele │ │ ││ │casei de asigurări de sănătate cu care se află în contract, │ │ ││ │precum și datele de contact ale acesteia, după caz. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│III.4 │La sediul furnizorului asigurații au acces neîngrădit la un │ │ ││ │registru de reclamații și sesizări, cu paginile numerotate. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│III.5 │Personalul medical poartă în permanență echipamentul specific│ │ ││ │conform legislației în vigoare. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│IV │STANDARD REFERITOR LA DOTARE │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│IV.1*) │Ambulanțele utilizate de furnizorul de consultații de urgență│ │ ││ │la domiciliu sunt înmatriculate legal. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│IV.2*) │Ambulanțele utilizate de furnizorul de consultații de urgență│ │ ││ │la domiciliu au inspecție tehnică în vigoare. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│IV.3*) │Furnizorul face dovada deținerii ambulanțelor. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│IV.4*) │Furnizorul deține un post/terminal telefonic (fix, mobil) │ │ ││ │funcțional și sistem informatic. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│IV.5 │Furnizorul deține cel puțin o stație radio funcțională la │ │ ││ │dispecerat în legătură cu sistemul național unic pentru │ │ ││ │apeluri de urgență 112. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│IV.6 │La bordul fiecărei ambulanțe există cel puțin o stație radio │ │ ││ │funcțională în contact cu dispeceratul furnizorului. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│IV.7 │Furnizorul face dovada verificării periodice a echipamentelor│ │ ││ │utilizate în conformitate cu reglementările ANMDM, după caz. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│IV.8*) │Aparatul de urgență conține medicamente și materiale sanitare│ │ ││ │aflate în termenul de valabilitate. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│V │STANDARD REFERITOR LA ASIGURAREA SERVICIILOR │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│V.1*) │Există o înregistrare pentru fiecare serviciu, fișa de │ │ ││ │solicitare, în care se consemnează cel puțin: date de │ │ ││ │identificare al vehiculului, conducătorului acestuia și │ │ ││ │asiguraților, data, ora, adresa de plecare și destinația, │ │ ││ │confirmarea efectuării serviciului. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│V.2 │În ROF vor fi menționate în mod expres următoarele: │ │ ││ │- definirea manevrelor care implică soluții de continuitate, │ │ ││ │a materialelor utilizate și a condițiilor de sterilizare; │ │ ││ │- obligativitatea păstrării confidențialității asupra tuturor│ │ ││ │informațiilor decurse din serviciile medicale acordate │ │ ││ │asiguraților; │ │ ││ │- obligativitatea acordării serviciilor medicale în mod │ │ ││ │nediscriminatoriu asiguraților; │ │ ││ │- neutilizarea materialelor și a instrumentelor a căror │ │ ││ │condiție de sterilizare nu este sigură; │ │ ││ │- obligativitatea completării prescripțiilor medicale conexe │ │ ││ │serviciului medical atunci când este cazul pentru afecțiuni │ │ ││ │acute; │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│V.3*) │Furnizorul are obligația respectării prevederilor │ │ ││ │Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la│ │ ││ │prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație│ │ ││ │a acestor date, cu modificările și completările ulterioare. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│ │TOTAL CRITERII 34 │ │ │└────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┴──────────┘──────────    *) reprezintă criterii eligibile.──────────B.b) CHESTIONAR DE AUTOEVALUARE PENTRU FURNIZORII DE ACTIVITĂȚI DE TRANSPORT SANITAR NEASISTAT*Font 9*┌────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┬──────────┐│STANDARD│ DESCRIERE │EVALUARE│OBSERVAȚII││CRITERII│ │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│I │STANDARD REFERITOR LA ORGANIZARE │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│I.1*) │Furnizorul de activități de transport sanitar neasistat are │ │ ││ │act de înființare legal din care rezultă că are ca obiect de │ │ ││ │activitate furnizarea de activități de transport sanitar │ │ ││ │neasistat. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│I.2*) │Furnizorul de activități de transport sanitar neasistat │ │ ││ │deține autorizație de funcționare emisă de Direcția de │ │ ││ │Sănătate Publică, atât pentru sediu cât și pentru substații. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│I.3*) │Furnizorul de activități de transport sanitar neasistat are │ │ ││ │autorizație sanitară în vigoare eliberată de Direcția de │ │ ││ │Sănătate Publică, conform legislației în vigoare, atât pentru│ │ ││ │sediu cât și pentru substații. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│I.4*) │Furnizorul de activități de transport sanitar neasistat are │ │ ││ │un sediu și puncte de lucru aflate în spații de care dispune │ │ ││ │în mod legal. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│I.5*) │La sediul furnizorului de activități de transport sanitar │ │ ││ │neasistat există un dispecerat cu un aparat telefonic │ │ ││ │funcțional care are alocat un număr de apel în legătură cu │ │ ││ │punctele de lucru și sistem informatic. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│I.6 │Furnizorul de servicii medicale are Regulament Intern de care│ │ ││ │întreg personalul a luat la cunoștință în scris. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│I.7 │Furnizorul de servicii medicale are Regulament de Organizare │ │ ││ │și Funcționare de care întreg personalul a luat la cunoștință│ │ ││ │în scris. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│I.8 │Furnizorul are spații special destinate depozitării │ │ ││ │medicamentelor și materialelor sanitare. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│I.9*) │Furnizorul face dovada asigurării de răspundere civilă în │ │ ││ │domeniul medical. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│II │STANDARD REFERITOR LA STRUCTURA DE PERSONAL │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│II.1*) │Medicii au certificat de membru al Colegiului Medicilor din │ │ ││ │România, cu excepția medicilor străini care au aviz de │ │ ││ │practică temporară/ocazională conform reglementărilor în │ │ ││ │vigoare. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│II.2*) │Asistenții medicali au certificat de membru al OAMGMAMR, │ │ ││ │conform reglementărilor legale în vigoare. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│II.3*) │Conducătorul mijlocului de transport are cel puțin cunoștințe│ │ ││ │privind susținerea primară a funcțiilor vitale (BLS) atestate│ │ ││ │printr-un certificat. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│II.4*) │Personalul își desfășoară activitatea într-o formă legală la │ │ ││ │furnizor. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│II.5*) │Personalul medical are asigurare de răspundere civilă │ │ ││ │(malpraxis) în vigoare. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│II.6*) │Conducătorul mijlocului de transport deține documentele │ │ ││ │necesare pentru conducerea acestuia. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│II.7*) │Întreg personalul are fișe de post cu atribuții specifice, │ │ ││ │semnate individual și de reprezentantul legal. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│II.8 │La sediul furnizorului există afișat graficul de lucru al │ │ ││ │personalului pentru luna în curs și care este semnat de │ │ ││ │coordonator. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│III │STANDARD REFERITOR LA INFORMAREA ASIGURAȚILOR │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│III.1 │Furnizorul are o firmă vizibilă din exterior, la intrarea în │ │ ││ │incinta unității. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│III.2 │În incinta furnizorului nu este permis accesul animalelor. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│III.3 │Furnizorul are afișat la loc vizibil numele casei de │ │ ││ │asigurări de sănătate cu care se află în contract, precum și │ │ ││ │datele de contact ale acesteia, după caz. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│III.4 │Furnizorul asigură accesul neîngrădit la un registru de │ │ ││ │reclamații și sesizări, cu paginile numerotate. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│III.5 │Personalul care lucrează poartă în permanență ecuson pe care │ │ ││ │se află inscripționat numele și calificarea angajatului │ │ ││ │respectiv. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│IV │STANDARD REFERITOR LA DOTARE │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│IV.1*) │Mijloacele de transport utilizate de furnizorul de activități│ │ ││ │de transport sanitar neasistat sunt înmatriculate legal. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│IV.2*) │Furnizorul face dovada deținerii mijloacelor de transport. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│IV.3*) │Mijloacele de transport utilizate de furnizorul de activități│ │ ││ │de transport sanitar neasistat au inspecție tehnică în │ │ ││ │vigoare. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│V │STANDARD REFERITOR LA ASIGURAREA SERVICIILOR │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│V.1*) │Există o înregistrare pentru fiecare transport în care se │ │ ││ │consemnează cel puțin: date de identificare ale vehiculului, │ │ ││ │a conducătorului acestuia și a asiguraților transportați, │ │ ││ │data, ora, adresa de plecare și destinația, confirmarea │ │ ││ │efectuării transportului. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│V.2 │În ROF vor fi menționate în mod expres următoarele: │ │ ││ │- obligativitatea păstrării confidențialității asupra tuturor│ │ ││ │informațiilor decurse din serviciile medicale acordate │ │ ││ │asiguraților; │ │ ││ │- obligativitatea acordării serviciilor medicale în mod │ │ ││ │nediscriminatoriu asiguraților. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│V.3*) │Furnizorul are obligația respectării prevederilor │ │ ││ │Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la│ │ ││ │prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație│ │ ││ │a acestor date, cu modificările și completările ulterioare. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│ │TOTAL CRITERII 28 │ │ │└────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┴──────────┘──────────    *) reprezintă criterii eligibile.──────────C.a) CHESTIONAR DE AUTOEVALUARE PENTRU FURNIZORII DE DISPOZITIVE MEDICALE DESTINATE RECUPERĂRII UNOR DEFICIENȚE ORGANICE SAU FUNCȚIONALE - COMERCIALIZARESe va completa doar de furnizorii de dispozitive medicale care dețin aviz de funcționare emis de MS/ANMDM doar pentru activitatea de comercializare*Font 9*┌────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┬──────────┐│STANDARD│ DESCRIERE │EVALUARE│OBSERVAȚII││CRITERII│ │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│I │STANDARD REFERITOR LA ORGANIZARE │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│I.1*) │Furnizorul are aviz de funcționare valabil pentru │ │ ││ │sediu/punctul de lucru, eliberat de Ministerul Sănătății/ │ │ ││ │Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor │ │ ││ │Medicale, conform prevederilor legale în vigoare. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│I.2*) │Furnizorul are declarație de conformitate pentru produsele │ │ ││ │comercializate, eliberată de producător. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│I.3*) │Furnizorul are copie de la producător/reprezentantul său │ │ ││ │autorizat stabilit în România, de pe certificatul de │ │ ││ │înregistrare a dispozitivelor medicale emis de Ministerul │ │ ││ │Sănătății/ Agenția Națională a Medicamentului și a │ │ ││ │Dispozitivelor Medicale/dovada notificării la Autoritatea │ │ ││ │Competentă din statul membru UE sau SEE pentru produsele │ │ ││ │comercializate, după caz, și/sau aviz de utilizare emis │ │ ││ │de Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor │ │ ││ │Medicale e pentru produsele second-hand, cu marcaj CE, │ │ ││ │acordate prin închiriere, după caz. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│I.4*) │Furnizorul are o evidență cantitativ-valorică pentru │ │ ││ │dispozitivele comercializate. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│I.5*) │Furnizorul are certificat de înregistrare cu cod unic de │ │ ││ │înregistrare și certificat constatator /act de înființare și │ │ ││ │cod fiscal. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│I.6*) │Furnizorul are sediul/punctul de lucru într-un spațiu de care│ │ ││ │dispune în mod legal. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│I.7 │Furnizorul asigură accesul persoanelor cu handicap locomotor,│ │ ││ │are un spațiu destinat recepției asiguraților și sală de │ │ ││ │așteptare. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│I.8 │În incinta furnizorului nu este permis accesul animalelor. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│I.9 │Furnizorul are încăperi special destinate depozitării │ │ ││ │produselor comercializate, încercării și reglării │ │ ││ │dispozitivului, unde este cazul. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│I.10*) │Furnizorul are un aparat telefonic funcțional care are alocat│ │ ││ │un număr de apel, fax și sistem informatic, inclusiv cititor │ │ ││ │de carduri. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│I.11 │În fiecare încăpere există un plan de evacuare în caz de │ │ ││ │incendiu cu indicarea poziției privitorului. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│I.12 │Furnizorul are Regulament Intern de care întreg personalul a │ │ ││ │luat la cunoștință în scris. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│I.13 │Furnizorul are Regulament de Organizare și Funcționare de │ │ ││ │care întreg personalul a luat la cunoștință în scris. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│I.14*) │Furnizorul face dovada deținerii asigurării de răspundere │ │ ││ │civilă în domeniul medical. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│II │STANDARD REFERITOR LA STRUCTURA DE PERSONAL │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│II.1*) │Personalul își desfășoară activitatea într-o formă legală la │ │ ││ │furnizor. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│II.2*) │Personalul care lucrează are fișe de post cu atribuțiile │ │ ││ │specifice semnate de titular și aprobate de reprezentantul │ │ ││ │legal. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│III │STANDARD REFERITOR LA INFORMAREA ASIGURAȚILOR │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│III.1 │Furnizorul are o firmă vizibilă din exterior, la intrarea în │ │ ││ │incinta unității. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│III.2 │Furnizorul are un program de lucru afișat la loc vizibil. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│III.3 │La sediul furnizorului se află expus la loc vizibil numele │ │ ││ │casei de asigurări de sănătate cu care se află în contract, │ │ ││ │precum și datele de contact ale acesteia, după caz. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│III.4 │Furnizorul are afișat la loc vizibil numărul de telefon al │ │ ││ │serviciului de urgență (112). │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│III.5 │Furnizorul are afișată în sala de așteptare lista completă, │ │ ││ │actualizată cu toate produsele, care include prețul de │ │ ││ │vânzare al acestora și prețul decontat de casa de asigurări. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│III.6 │Pentru fiecare produs comercializat există o fișă cu │ │ ││ │specificațiile tehnice ale produsului și care este accesibilă│ │ ││ │asiguraților. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│III.7 │Furnizorul respectă prevederile legale referitoare la │ │ ││ │eliberarea de dispozitive medicale. Există o modalitate de │ │ ││ │înregistrare a deciziilor emise de casa de asigurări de │ │ ││ │sănătate. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│III.8 │Furnizorul oferă instrucțiuni de utilizare și întreținere │ │ ││ │pentru dispozitivele comercializate, cel puțin în limba │ │ ││ │română. Primirea instrucțiunilor este confirmată prin │ │ ││ │semnătură. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│III.9 │Furnizorul are afișat la loc vizibil un document ce conține │ │ ││ │drepturile ce decurg din calitatea de asigurat. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│III.10 │Personalul care eliberează dispozitive medicale are obligația│ │ ││ │informării asiguraților asupra utilizării acestora. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│III.11 │Asigurații au acces neîngrădit la un registru de reclamații │ │ ││ │și sesizări, cu paginile numerotate. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│IV │STANDARD REFERITOR LA ASIGURAREA SERVICIILOR │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│IV.1*) │Furnizorul are certificate/declarații de conformitate și │ │ ││ │eliberează certificate de garanție, pentru dispozitivele │ │ ││ │comercializate. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│IV.2*) │Furnizorul are un registru de garanție cu rubrică pentru │ │ ││ │service în care asigurații confirmă primirea fișei de │ │ ││ │garanție și reparațiile. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│IV.3*) │Furnizorul are un registru/jurnal de vânzări în care │ │ ││ │asigurații confirmă primirea dispozitivelor, precum și │ │ ││ │facturier cu chitanțier. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│IV.4*) │Furnizorul are obligația respectării prevederilor │ │ ││ │Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la│ │ ││ │prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație│ │ ││ │a acestor date, cu modificările și completările ulterioare. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│ │TOTAL CRITERII 31 │ │ │└────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┴──────────┘──────────    *) reprezintă criterii eligibile.──────────C.b) CHESTIONAR DE AUTOEVALUARE PENTRU FURNIZORII DE DISPOZITIVE MEDICALE DESTINATE RECUPERĂRII UNOR DEFICIENȚE ORGANICE SAU FUNCȚIONALE - PRODUCȚIESe va completa doar de furnizorii de dispozitive medicale care de în certificat de înregistrare a dispozitivelor medicale emis de emis de MS/ANMDM*Font 9*┌────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┬──────────┐│STANDARD│ DESCRIERE │EVALUARE│OBSERVAȚII││CRITERII│ │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│I │STANDARD REFERITOR LA ORGANIZARE │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│I.1*) │Furnizorul are declarație de conformitate pentru produsele │ │ ││ │comercializate, eliberată de producător. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│I.2*) │Furnizorul are certificat de înregistrare a dispozitivelor │ │ ││ │medicale emis de Ministerul Sănătății/ Agenția Națională a │ │ ││ │Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale pentru produsele │ │ ││ │comercializate, după caz. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│I.3*) │Furnizorul are o evidență cantitativ-valorică pentru │ │ ││ │dispozitivele comercializate. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│I.4*) │Furnizorul are certificat de înregistrare cu cod unic de │ │ ││ │înregistrare și certificat constatator /act de înființare și │ │ ││ │cod fiscal. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│I.5*) │Furnizorul are sediul/punctul de lucru într-un spațiu de care│ │ ││ │dispune în mod legal. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│I.6*) │Furnizorul asigură accesul persoanelor cu handicap locomotor,│ │ ││ │are un spațiu destinat recepției asiguraților și sală de │ │ ││ │așteptare. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│I.7*) │În incinta furnizorului nu este permis accesul animalelor. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│I.8*) │Furnizorul are încăperi special destinate depozitării │ │ ││ │materialelor pentru producție respectiv produselor │ │ ││ │comercializate, confecționării mulajelor și protezelor precum│ │ ││ │și încercării și reglării protezei. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│I.9*) │Furnizorul deține un aparat telefonic funcțional, care are │ │ ││ │alocat un număr de apel, fax și sistem informatic, inclusiv │ │ ││ │cititor de carduri. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│I.10 │În fiecare încăpere există un plan de evacuare în caz de │ │ ││ │incendiu cu indicarea poziției privitorului. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│I.11 │Furnizorul are Regulament Intern de care întreg personalul a │ │ ││ │luat la cunoștință în scris. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│I.12 │Furnizorul are Regulament de Organizare și Funcționare de │ │ ││ │care întreg personalul a luat la cunoștință în scris. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│I.13*) │Furnizorul face dovada deținerii asigurării de răspundere │ │ ││ │civilă în domeniul medical. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│II │STANDARD REFERITOR LA STRUCTURA DE PERSONAL │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│II.1*) │Personalul își desfășoară activitatea într-o formă legală la │ │ ││ │furnizor. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│II.2*) │Personalul care lucrează are fișe de post cu atribuțiile │ │ ││ │specifice, semnate titular și de reprezentantul legal. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│II.3 │Activitatea se desfășoară cu personal calificat. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│III │STANDARD REFERITOR LA INFORMAREA ASIGURAȚILOR │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│III.1 │Furnizorul are o firmă vizibilă din exterior, la intrarea în │ │ ││ │incinta unității. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│III.2 │Furnizorul are un program de lucru afișat la loc vizibil. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│III.3 │La sediul furnizorului se află expus la loc vizibil numele │ │ ││ │casei de asigurări de sănătate cu care se află în contract, │ │ ││ │precum și datele de contact ale acesteia, după caz. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│III.4 │Furnizorul are afișat la loc vizibil numărul de telefon al │ │ ││ │serviciului de urgență (112). │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│III.5 │Furnizorul are afișată în sala de așteptare lista completă, │ │ ││ │actualizată cu toate produsele, care include prețul de │ │ ││ │vânzare al acestora și prețul decontat de casa de asigurări. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│III.6 │Pentru fiecare produs comercializat există o fișă cu │ │ ││ │specificațiile tehnice ale produsului și care este accesibilă│ │ ││ │asiguraților. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│III.7 │Furnizorul respectă prevederile legale referitoare la │ │ ││ │eliberarea de dispozitive medicale. Există o modalitate de │ │ ││ │înregistrare a deciziilor emise de casa de asigurări de │ │ ││ │sănătate. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│III.8 │Furnizorul oferă instrucțiuni de utilizare și întreținere │ │ ││ │pentru dispozitivele comercializate, cel puțin în limba │ │ ││ │română. Primirea instrucțiunilor este confirmată prin │ │ ││ │semnătură. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│III.9 │Furnizorul are afișat la loc vizibil un document ce conține │ │ ││ │drepturile ce decurg din calitatea de asigurat. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│III.10 │Personalul care eliberează dispozitive medicale are obligația│ │ ││ │informării asiguraților asupra utilizării acestora. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│III.11 │Asigurații au acces neîngrădit la un registru de reclamații │ │ ││ │și sesizări, cu paginile numerotate. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│IV │STANDARD REFERITOR LA DOTARE │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│IV.1*) │Aparatele și instrumentele necesare producției au verificări │ │ ││ │din care reiese funcționarea corespunzătoare a aparatului în │ │ ││ │parametrii prevăzuți de producător (etalonare, verificare │ │ ││ │metrologică), după caz. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│IV.2*) │Deține încăperile necesare activității de producție, conform │ │ ││ │reglementărilor legale în vigoare. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│IV.3*) │Furnizorul face dovada deținerii legale a aparaturii necesară│ │ ││ │desfășurării activității. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│V │STANDARD REFERITOR LA ASIGURAREA SERVICIILOR │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│V.1*) │Furnizorul are certificate/declarații de conformitate și │ │ ││ │eliberează certificate de garanție, pentru dispozitivele │ │ ││ │comercializate. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│V.2*) │Furnizorul are un registru de garanție cu rubrică pentru │ │ ││ │service în care asigurații confirmă primirea fișei de │ │ ││ │garanție și reparațiile. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│V.3*) │Furnizorul are un registru/jurnal de vânzări în care clienții│ │ ││ │confirmă primirea dispozitivelor, precum și facturier cu │ │ ││ │chitanțier. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│V.4*) │Furnizorul are obligația respectării prevederilor │ │ ││ │Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la│ │ ││ │prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație│ │ ││ │a acestor date, cu modificările și completările ulterioare. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│ │TOTAL CRITERII 33 │ │ │└────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┴──────────┘──────────    *) reprezintă criterii eligibile.──────────C.c) CHESTIONAR DE AUTOEVALUARE PENTRU FURNIZORII DE DISPOZITIVE MEDICALE DESTINATE RECUPERĂRII UNOR DEFICIENȚE ORGANICE SAU FUNCȚIONALE - PROTEZARE AUDITIVĂSe va completa doar de furnizorii de dispozitive medicale care de în aviz de funcționare emis de MS/ANMDM pentru activitatea de protezare auditivă*Font 9*┌────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┬──────────┐│STANDARD│ DESCRIERE │EVALUARE│OBSERVAȚII││CRITERII│ │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│I │STANDARD REFERITOR LA ORGANIZARE │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│I.1*) │Furnizorul are aviz de funcționare valabil pentru │ │ ││ │sediu/punctul de lucru, eliberat de Ministerul Sănătății/ │ │ ││ │Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor │ │ ││ │Medicale, conform prevederilor legale în vigoare. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│I.2*) │Furnizorul are declarație de conformitate pentru produsele │ │ ││ │comercializate, eliberată de producător. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│I.3*) │Furnizorul are o evidență cantitativ-valorică pentru │ │ ││ │dispozitivele comercializate. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│I.4*) │Furnizorul are certificat de înregistrare cu cod unic de │ │ ││ │înregistrare și certificat constatator /act de înființare și │ │ ││ │cod fiscal. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│I.5*) │Furnizorul are sediul/punctul de lucru într-un spațiu de care│ │ ││ │dispune în mod legal. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│I.6*) │Furnizorul asigură accesul persoanelor cu handicap locomotor,│ │ ││ │are un spațiu destinat recepției asiguraților și sală de │ │ ││ │așteptare. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│I.7 │În incinta furnizorului nu este permis accesul animalelor. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│I.8 │Furnizorul are încăperi special destinate depozitării │ │ ││ │produselor comercializate, confecționării mulajelor și │ │ ││ │protezelor precum și încercării și reglării protezei. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│I.9*) │Furnizorul deține un aparat telefonic funcțional, care are │ │ ││ │alocat un număr de apel, fax și sistem informatic, inclusiv │ │ ││ │cititor de carduri. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│I.10 │În fiecare încăpere există un plan de evacuare în caz de │ │ ││ │incendiu cu indicarea poziției privitorului. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│I.11 │Furnizorul are Regulament Intern de care întreg personalul a │ │ ││ │luat la cunoștință în scris. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│I.12 │Furnizorul are și Regulament de Organizare și Funcționare de │ │ ││ │care întreg personalul a luat la cunoștință în scris. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│I.13*) │Furnizorul face dovada deținerii asigurării de răspundere │ │ ││ │civilă în domeniul medical. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│II │STANDARD REFERITOR LA STRUCTURA DE PERSONAL │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│II.1*) │Personalul își desfășoară activitatea într-o formă legală la │ │ ││ │furnizor. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│II.2*) │Personalul care lucrează are fișe de post cu atribuțiile │ │ ││ │specifice semnate de titular și aprobate de reprezentantul │ │ ││ │legal. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│II.3 │Activitatea se desfășoară cu personal calificat. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│III │STANDARD REFERITOR LA INFORMAREA ASIGURAȚILOR │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│III.1 │Furnizorul are o firmă vizibilă din exterior, la intrarea în │ │ ││ │incinta unității. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│III.2 │Furnizorul are un program de lucru afișat la loc vizibil. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│III.3 │La sediul furnizorului se află expus la loc vizibil numele │ │ ││ │casei de asigurări cu care se află în contract, precum și │ │ ││ │datele de contact ale acesteia, după caz. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│III.4 │Furnizorul are afișat la loc vizibil numărul de telefon al │ │ ││ │serviciului de urgență (112). │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│III.5 │Furnizorul are afișată în sala de așteptare lista completă, │ │ ││ │actualizată cu toate produsele, care include prețul de │ │ ││ │vânzare al acestora și prețul decontat de casa de asigurări. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│III.6 │Pentru fiecare produs comercializat există o fișă cu │ │ ││ │specificațiile tehnice ale produsului și care este accesibilă│ │ ││ │asiguraților. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│III.7 │Furnizorul respectă prevederile legale referitoare la │ │ ││ │eliberarea de dispozitive medicale. Există o modalitate de │ │ ││ │înregistrare a deciziilor emise de casa de asigurări de │ │ ││ │sănătate. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│III.8 │Furnizorul oferă instrucțiuni de utilizare și întreținere │ │ ││ │pentru dispozitivele comercializate, cel puțin în limba │ │ ││ │română. Primirea instrucțiunilor este confirmată prin │ │ ││ │semnătură. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│III.9 │Furnizorul are afișat la loc vizibil un document ce conține │ │ ││ │drepturile ce decurg din calitatea de asigurat. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│III.10 │Personalul care eliberează dispozitive medicale are obligația│ │ ││ │informării asiguraților asupra utilizării acestora. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│III.11 │Asigurații au acces neîngrădit la un registru de reclamații │ │ ││ │și sesizări, cu paginile numerotate. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│IV │STANDARD REFERITOR LA DOTARE │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│IV.1*) │Aparatele și instrumentele necesare protezării auditive au │ │ ││ │verificări din care reiese funcționarea corespunzătoare a │ │ ││ │aparatului în parametrii prevăzuți de producător (etalonare, │ │ ││ │calibrare, verificare periodică), după caz. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│IV.2*) │Deține cabină insonoră și audiometru cel puțin tip 2, în │ │ ││ │conformitate cu reglementările legale în vigoare. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│IV.3*) │Furnizorul face dovada deținerii legale a aparaturii necesare│ │ ││ │desfășurării activității. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│IV.4*) │Deține computer cu hardware și software adecvate pentru │ │ ││ │programarea protezelor auditive și pentru memorarea │ │ ││ │informațiilor despre pacienți și despre datele de reglaj ale │ │ ││ │protezelor. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│V │STANDARD REFERITOR LA ASIGURAREA SERVICIILOR │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│V.1*) │Furnizorul are certificate/declarații de conformitate și │ │ ││ │eliberează certificate de garanție, pentru dispozitivele │ │ ││ │comercializate. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│V.2*) │Furnizorul are un registru de garanție cu rubrică pentru │ │ ││ │service în care asigurații confirmă primirea fișei de │ │ ││ │garanție și reparațiile. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│V.3*) │Furnizorul are un registru/jurnal de vânzări în care │ │ ││ │asigurații confirmă primirea dispozitivelor, precum și │ │ ││ │facturier cu chitanțier. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│V.4*) │Furnizorul are obligația respectării prevederilor │ │ ││ │Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la│ │ ││ │prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație│ │ ││ │a acestor date, cu modificările și completările ulterioare. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│ │TOTAL CRITERII 34 │ │ │└────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┴──────────┘──────────    *) reprezintă criterii eligibile.──────────C.d) CHESTIONAR DE AUTOEVALUARE PENTRU FURNIZORII DE DISPOZITIVE MEDICALE DESTINATE RECUPERĂRII UNOR DEFICIENȚE ORGANICE SAU FUNCȚIONALE - PROTEZARE ORTOPEDICĂSe va completa doar de furnizorii de dispozitive medicale care dețin aviz de funcționare emis de MS/ANMDM pentru activitatea de protezare ortopedică*Font 9*┌────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┬──────────┐│STANDARD│ DESCRIERE │EVALUARE│OBSERVAȚII││CRITERII│ │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│I │STANDARD REFERITOR LA ORGANIZARE │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│I.1*) │Furnizorul are aviz de funcționare valabil pentru sediu/ │ │ ││ │punctul de lucru, eliberat de Ministerul Sănătății/ Agenția │ │ ││ │Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale, │ │ ││ │conform prevederilor legale în vigoare. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│I.2*) │Furnizorul are declarație de conformitate pentru produsele │ │ ││ │comercializate, eliberată de producător. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│I.3*) │Furnizorul are certificat de înregistrare a dispozitivelor │ │ ││ │medicale /copie de la producător/reprezentantul său autorizat│ │ ││ │stabilit în România, de pe certificatul de înregistrare a │ │ ││ │dispozitivelor medicale emis de Ministerul Sănătății/ Agenția│ │ ││ │Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale │ │ ││ │pentru produsele comercializate, după caz. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│I.4*) │Furnizorul are o evidență cantitativ-valorică pentru │ │ ││ │dispozitivele comercializate. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│I.5*) │Furnizorul are certificat de înregistrare cu cod unic de │ │ ││ │înregistrare și certificat constatator /act de înființare și │ │ ││ │cod fiscal. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│I.6*) │Furnizorul are sediul/punctul de lucru într-un spațiu de care│ │ ││ │dispune în mod legal. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│I.7*) │Furnizorul asigură accesul persoanelor cu handicap locomotor,│ │ ││ │are un spațiu destinat recepției asiguraților și sală de │ │ ││ │așteptare. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│I.8 │În incinta furnizorului nu este permis accesul animalelor. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│I.9 │Furnizorul are încăperi special destinate depozitării │ │ ││ │produselor comercializate, confecționării mulajelor și │ │ ││ │protezelor precum și încercării și reglării protezei. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│I.10*) │Furnizorul deține un aparat telefonic funcțional, care are │ DA/NU │ ││ │alocat un număr de apel, fax și sistem informatic, inclusiv │ │ ││ │cititor de carduri. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│I.11 │În fiecare încăpere există un plan de evacuare în caz de │ DA/NU │ ││ │incendiu cu indicarea poziției privitorului. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│I.12 │Furnizorul are Regulament Intern de care întreg personalul │ DA/NU │ ││ │a luat la cunoștință în scris. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│I.13 │Furnizorul are Regulament de Organizare și Funcționare de │ DA/NU │ ││ │care întreg personalul a luat la cunoștință în scris. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│I.14*) │Furnizorul face dovada deținerii asigurării de răspundere │ DA/NU │ ││ │civilă în domeniul medical. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│II │STANDARD REFERITOR LA STRUCTURA DE PERSONAL │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│II.1*) │Personalul își desfășoară activitatea într-o formă legală la │ DA/NU │ ││ │furnizor. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│II.2*) │Personalul care lucrează are fișe de post cu atribuțiile │ DA/NU │ ││ │specifice semnate de titular și aprobate de reprezentantul │ │ ││ │legal. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│II.3 │Activitatea se desfășoară cu personal calificat. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│III │STANDARD REFERITOR LA INFORMAREA ASIGURAȚILOR │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│III.1 │Furnizorul are o firmă vizibilă din exterior, la intrarea în │ DA/NU │ ││ │incinta unității. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│III.2 │Furnizorul are un program de lucru afișat la loc vizibil. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│III.3 │La sediul furnizorului se află expus la loc vizibil numele │ DA/NU │ ││ │casei de asigurări cu care se află în contract, precum și │ │ ││ │datele de contact ale acesteia, după caz. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│III.4 │Furnizorul are afișat la loc vizibil numărul de telefon al │ DA/NU │ ││ │serviciului de urgență (112). │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│III.5 │Furnizorul are afișată în sala de așteptare lista completă, │ DA/NU │ ││ │actualizată cu toate produsele, care include prețul de │ │ ││ │vânzare al acestora și prețul decontat de casa de asigurări. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│III.6 │Pentru fiecare produs comercializat există o fișă cu │ DA/NU │ ││ │specificațiile tehnice ale produsului și care este accesibilă│ │ ││ │asiguraților. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│III.7 │Furnizorul respectă prevederile legale referitoare la │ DA/NU │ ││ │eliberarea de dispozitive medicale. Există o modalitate de │ │ ││ │înregistrare a deciziilor emise de casa de asigurări de │ │ ││ │sănătate. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│III.8 │Furnizorul oferă instrucțiuni de utilizare și întreținere │ DA/NU │ ││ │pentru dispozitivele comercializate, cel puțin în limba │ │ ││ │română. Primirea instrucțiunilor este confirmată prin │ │ ││ │semnătură. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│III.9 │Furnizorul are afișat la loc vizibil un document ce conține │ DA/NU │ ││ │drepturile ce decurg din calitatea de asigurat. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│III.10 │Personalul care eliberează dispozitive medicale are obligația│ DA/NU │ ││ │informării asiguraților asupra utilizării acestora. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│III.11 │Asigurații au acces neîngrădit la un registru de reclamații │ DA/NU │ ││ │și sesizări, cu paginile numerotate. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│IV │STANDARD REFERITOR LA DOTARE │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│IV.1*) │Aparatele și instrumentele necesare producției au verificări │ DA/NU │ ││ │din care reiese funcționarea corespunzătoare a aparatului în │ │ ││ │parametrii prevăzuți de producător (etalonare, verificare │ │ ││ │metrologică). │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│IV.2*) │Deține încăperile necesare protezării. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│IV.3*) │Furnizorul face dovada deținerii legale a aparaturii necesară│ DA/NU │ ││ │desfășurării activității. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│V │STANDARD REFERITOR LA ASIGURAREA SERVICIILOR │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│V.1*) │Furnizorul are certificate/declarații de conformitate și │ DA/NU │ ││ │eliberează certificate de garanție, pentru dispozitivele │ │ ││ │comercializate. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│V.2*) │Furnizorul are un registru de garanție cu rubrică pentru │ DA/NU │ ││ │service în care asigurații confirmă primirea fișei de │ │ ││ │garanție și reparațiile. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│V.3*) │Furnizorul are un registru/jurnal de vânzări în care clienții│ DA/NU │ ││ │confirmă primirea dispozitivelor, precum și facturier cu │ │ ││ │chitanțier. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│V.4*) │Furnizorul are obligația respectării prevederilor Legii │ DA/NU │ ││ │nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la │ │ ││ │prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație│ │ ││ │a acestor date, cu modificările și completările ulterioare. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│ │TOTAL CRITERII 34 │ │ │└────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┴──────────┘ Notă
  ──────────
  *) reprezintă criterii eligibile.
  ──────────
  D.a) CHESTIONAR DE AUTOEVALUARE PENTRU SPITALE*Font 9*┌────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┬──────────┐│STANDARD│ DESCRIERE │EVALUARE│OBSERVAȚII││CRITERII│ │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│I │STANDARD REFERITOR LA ORGANIZARE │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│I.1*) │Spitalul are act de înființare sau de organizare conform │ DA/NU │ ││ │legislației în vigoare. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│I.2*) │Spitalul are autorizație sanitară valabilă, eliberată de │ DA/NU │ ││ │Direcția de Sănătate Publică. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│I.3*) │Spitalul are o structură organizatorică aprobată/avizată de │ DA/NU │ ││ │Ministerul Sănătății. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│I.4 │Spitalul are un Regulament Intern, de care întreg personalul │ DA/NU │ ││ │a luat la cunoștință în scris. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│I.5 │Spitalul are un Regulament de Organizare și Funcționare, │ DA/NU │ ││ │aprobat/avizat conform prevederilor legale în vigoare, de │ │ ││ │care întreg personalul a luat la cunoștință în scris. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│I.6*) │Spitalul funcționează într-un spațiu pe care îl deține în mod│ DA/NU │ ││ │legal. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│I.7 │Spitalul are stabilite și aduse la cunoștința personalului │ DA/NU │ ││ │medical criteriile de internare, conform reglementărilor în │ │ ││ │vigoare. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│I.8*) │Spitalul face dovada deținerii asigurării de răspundere │ DA/NU │ ││ │civilă în domeniul medical. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│II │STANDARD REFERITOR LA STRUCTURA DE PERSONAL │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│II.1*) │Medicii și farmaciștii care lucrează în cadrul furnizorului │ DA/NU │ ││ │au certificat de membru al Colegiului Medicilor din România/ │ │ ││ │Colegiului Farmaciștilor din România, cu excepția medicilor │ │ ││ │străini care au aviz de practică temporară/ocazională, │ │ ││ │conform reglementărilor în vigoare. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│II.2*) │Biologii, chimiștii și biochimiștii care lucrează în cadrul │ DA/NU │ ││ │furnizorului au certificat de membru al Ordinului │ │ ││ │Biochimiștilor, Biologilor, Chimiștilor în Sistemul Sanitar │ │ ││ │din România. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│II.3*) │Asistenții medicali care lucrează în cadrul furnizorului au │ DA/NU │ ││ │certificat de membru al OAMGMAMR, conform reglementărilor │ │ ││ │legale în vigoare. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│II.4*) │Personalul își desfășoară activitatea într-o formă legală la │ DA/NU │ ││ │furnizor. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│II.5*) │Medicii, farmaciștii, biologii, chimiștii, biochimiștii și │ DA/NU │ ││ │asistenții medicali care lucrează în cadrul furnizorului au │ │ ││ │asigurare de răspundere civilă (malpraxis) în vigoare. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│II.6*) │Întreg personalul are întocmite fișele de post cu atribuțiile│ DA/NU │ ││ │specifice, cu semnătura fiecărui angajat și a │ │ ││ │reprezentantului legal. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│II.7 │Spitalul are afișat la nivelul fiecărui tip de structură din │ DA/NU │ ││ │structura organizatorică aprobată/avizată, graficul de lucru │ │ ││ │al personalului angajat pentru luna în curs, semnat de șeful │ │ ││ │de secție/laborator. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│III │STANDARD REFERITOR LA INFORMAREA ASIGURAȚILOR │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│III.1 │Spitalul este semnalizat corespunzător în zonă. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│III.2 │În incinta spitalului nu este permis accesul animalelor. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│III.3*) │Accesul pacienților către secții și compartimente este │ DA/NU │ ││ │semnalizat vizibil; toate secțiile, compartimentele, │ │ ││ │saloanele și cabinetele au inscripționată vizibil denumirea. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│III.4 │În spital se află expus la loc vizibil numele casei de │ DA/NU │ ││ │asigurări de sănătate cu care se află în contract, precum și │ │ ││ │datele de contact ale acesteia, după caz. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│III.5 │Spitalul are afișat la loc vizibil numărul de telefon al │ DA/NU │ ││ │serviciului de urgență (112). │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│III.6 │Este afișat programul și numărul de telefon la care se poate │ DA/NU │ ││ │face programarea la internări. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│III.7 │Există afișate în fiecare secție/compartiment/laborator/ │ DA/NU │ ││ │servicii de diagnostic și tratament din structura spitalului,│ │ ││ │la loc vizibil, drepturile pacienților conform │ │ ││ │Legii nr. 46/2003. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│III.8 │În fiecare secție/compartiment/laborator/servicii de │ DA/NU │ ││ │diagnostic și tratament din structura spitalului există │ │ ││ │afișate, la loc vizibil, drepturile și obligațiile │ │ ││ │asiguraților referitoare la asistența spitalicească. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│III.9 │Întreg personalul care lucrează în spital poartă în │ DA/NU │ ││ │permanență ecuson inscripționat cu numele și funcția. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│III.10 │Există afișat la loc vizibil și accesibil programul de vizită│ DA/NU │ ││ │al aparținătorilor pacienților internați. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│III.11 │Fiecare spital va avea pagină web proprie cu prezentarea │ DA/NU │ ││ │următoarelor informații minime: │ │ ││ │- structura aprobată a spitalului; │ │ ││ │- serviciile medicale oferite; │ │ ││ │- pachetele de servicii contractate cu casele de asigurări │ │ ││ │de sănătate; │ │ ││ │- tarifele practicate pentru serviciile nedecontate de casa │ │ ││ │de asigurări de sănătate; │ │ ││ │- criteriile de internare; │ │ ││ │- programul și numărul de telefon la care se poate face │ │ ││ │programarea la internări │ │ ││ │- adresa de e-mail unde se pot face sesizări; │ │ ││ │- chestionarele de satisfacție. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│III.12 │Asigurații au acces neîngrădit la un registru de reclamații │ DA/NU │ ││ │și sesizări, cu paginile numerotate. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│IV │STANDARD REFERITOR LA DOTARE │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│IV.1*) │Spitalul utilizează echipamente și aparatură medicală în │ DA/NU │ ││ │stare de funcționare. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│IV.2 │Medicamentele și celelalte materiale utilizate în cadrul │ DA/NU │ ││ │activității medicale sunt înregistrate și depozitate în mod │ │ ││ │adecvat (conform recomandărilor din prospectul de utilizare),│ │ ││ │la nivelul fiecărui tip de structură din structura │ │ ││ │organizatorică aprobată/avizată. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│IV.3 │Aparatul de urgență conține medicamente și materiale sanitare│ DA/NU │ ││ │aflate în termenul de valabilitate și există la nivelul │ │ ││ │fiecărui tip de structură din structura organizatorică │ │ ││ │aprobată/avizată. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│IV.4*) │Spitalul face dovada deținerii legale a aparaturii medicale, │ DA/NU │ ││ │din care rezultă data fabricației și data achiziției și │ │ ││ │avizul de utilizare după caz, emis conform prevederilor │ │ ││ │legale în vigoare pentru aparatele medicale achiziționate │ │ ││ │second-hand. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│IV.5 │Spitalul face dovada verificării periodice a echipamentelor │ DA/NU │ ││ │utilizate în conformitate cu reglementările ANMDM. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│IV.6*) │Spitalul are contract pentru colectarea și distrugerea │ DA/NU │ ││ │(neutralizarea) deșeurilor cu risc biologic. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│IV.7 │Spitalul deține un post/terminal telefonic (fix, mobil) │ DA/NU │ ││ │funcțional, fax și sistem informatic, inclusiv echipamente │ │ ││ │periferice își desfășoară │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│IV.8 │Spitalul facilitează accesul asiguraților la servicii │ DA/NU │ ││ │spitalicești prin dotări specifice (rampe, cărucioare, tărgi,│ │ ││ │lifturi). │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│IV.9*) │Spitalul asigură sterilizarea pentru instrumentarul │ DA/NU │ ││ │refolosibil, conform prevederilor legale în vigoare. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│V │STANDARD REFERITOR LA ASIGURAREA SERVICIILOR │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│V.1*) │Spitalul respectă normativele în vigoare cu privire la │ DA/NU │ ││ │prevenirea și combaterea infecțiilor nosocomiale. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│V.2*) │Spitalul ține evidența bolnavilor internați precum și a │ DA/NU │ ││ │consultațiilor, tratamentelor și a serviciilor medicale │ │ ││ │oferite, astfel încât să fie identificabil asiguratul și │ │ ││ │personalul medical care a furnizat serviciul, precum și │ │ ││ │data și ora când acesta a fost furnizat. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│V.3*) │Spitalul aplică protocoalele de practică medicală, elaborate │ DA/NU │ ││ │conform prevederilor în vigoare. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│V.4*) │Pe parcursul activității, la nivelul spitalului se află și │ DA/NU │ ││ │se utilizează, după caz, formularele tipizate din sistemul │ │ ││ │informațional al Ministerului Sănătății, conform prevederilor│ │ ││ │legale în vigoare. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│V.5 │Spitalul asigură o alimentație adecvată pentru pacienții │ DA/NU │ ││ │internați în concordanță cu afecțiunea și recomandările │ │ ││ │medicale, în cadrul alocațiilor de hrană stabilite de lege. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│V.6 │Spitalul își întocmește și afișează criterii de prioritizare │ DA/NU │ ││ │pentru accesul la serviciile oferite în cazul listelor de │ │ ││ │așteptare pentru internările programabile. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│V.7 │În ROF vor fi menționate în mod expres următoarele: │ DA/NU │ ││ │- definirea manevrelor care implică soluții de continuitate, │ │ ││ │a materialelor utilizate și a condițiilor de sterilizare la │ │ ││ │nivelul fiecărui tip de structură din structura │ │ ││ │organizatorică aprobată/avizată; │ │ ││ │- obligativitatea păstrării confidențialității față de terți │ │ ││ │asupra tuturor informațiilor decurse din serviciile medicale │ │ ││ │acordate pacienților; │ │ ││ │- obligativitatea acordării serviciilor medicale în mod │ │ ││ │nediscriminatoriu pacienților; │ │ ││ │- neutilizarea materialelor și a instrumentelor a căror │ │ ││ │condiție de sterilizare nu este sigură; │ │ ││ │- prevederi referitoare la obligațiile personalului │ │ ││ │spitalului pentru respectarea clauzelor contractuale cu casa │ │ ││ │de asigurări de sănătate și sancțiuni în caz de nerespectare │ │ ││ │a acestor clauze. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│V.8*) │Spitalul asigură continuitatea asistenței medicale prin │ DA/NU │ ││ │organizarea liniilor de gardă, cu excepția spitalelor pentru │ │ ││ │bolnavii cu afecțiuni cronice. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│V.9*) │Spitalul respectă prevederile Legii nr. 677/2001 pentru │ DA/NU │ ││ │protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu │ │ ││ │caracter personal și libera circulație a acestor date, cu │ │ ││ │modificările și completările ulterioare. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│ │TOTAL CRITERII 45 │ │ │└────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┴──────────┘ Notă
  ──────────
  *) reprezintă criterii eligibile.
  ──────────
  D.b) CHESTIONAR DE AUTOEVALUARE PENTRU AMBULATORIUL DIN CADRUL SPITALULUI*Font 9*┌────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┬──────────┐│STANDARD│ DESCRIERE │EVALUARE│OBSERVAȚII││CRITERII│ │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│1 │Ambulatoriul spitalului este menționat aparte în Regulamentul│ DA/NU │ ││ │Intern și în Regulamentul de Organizare și Funcționare ale │ │ ││ │spitalului sau are Regulament Intern și Regulament de │ │ ││ │Organizare și Funcționare propriu de care întreg personalul │ │ ││ │a luat la cunoștință în scris. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│2*) │Ambulatoriul spitalului face dovada deținerii asigurării de │ DA/NU │ ││ │răspundere civilă în domeniul medical. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│3 │La nivelul ambulatoriului spitalului: │ DA/NU │ ││ │- se află afișată în sala de așteptare, lista cu denumirea │ │ ││ │tuturor cabinetelor de specialitate care funcționează conform│ │ ││ │structurii organizatorice aprobate, cu numele medicului de │ │ ││ │specialitate și programul de activitate; │ │ ││ │- se află expus la loc vizibil numele casei de asigurări de │ │ ││ │sănătate cu care se află în contract, precum și datele de │ │ ││ │contact ale acesteia, după caz; │ │ ││ │- se află afișat numărul de telefon la care se pot face │ │ ││ │programările. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│4*) │În ambulatoriul din cadrul spitalului, la nivelul fiecărui │ DA/NU │ ││ │cabinet: │ │ ││ │- este afișat la loc vizibil programul de lucru stabilit │ │ ││ │conform reglementărilor în vigoare; │ │ ││ │- se află afișat pachetul de servicii medicale acordat; │ │ ││ │- sunt afișate tarifele practicate pentru serviciile │ │ ││ │nedecontate de casa de asigurări de sănătate, după caz; │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│5*) │Pentru pacienții cu afecțiuni cronice care necesita îngrijire│ DA/NU │ ││ │și tratament special, serviciile medicale furnizate se │ │ ││ │înregistrează obligatoriu atât în fișele de consultații, cât │ │ ││ │și în registrul de consultații. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│6*) │Fiecare cabinet din ambulatoriul spitalului deține evidențe │ DA/NU │ ││ │specifice cu înregistrarea în documentele medicale primare, │ │ ││ │astfel încât să fie identificabil asiguratul și persoana care│ │ ││ │a oferit serviciul, diagnosticul, tratamentul precum data și │ │ ││ │ora când acesta a fost furnizat. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│7 │La nivelul fiecărui cabinet medical din ambulatoriu se află │ │ ││ │lista de programare a asiguraților la consultații și lista │ │ ││ │cu criteriile de acces prioritar. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│ │TOTAL CRITERII 7 │ │ │└────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┴──────────┘ Notă
  ──────────
  *) reprezintă criterii eligibile.
  ──────────
  D.c) CHESTIONAR DE AUTOEVALUARE PENTRU FARMACIA CU CIRCUIT ÎNCHIS*Font 9*┌────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┬──────────┐│STANDARD│ DESCRIERE │EVALUARE│OBSERVAȚII││CRITERII│ │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│1*) │Farmacia are autorizație de funcționare valabilă, conform │ DA/NU │ ││ │prevederilor legale în vigoare. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│2*) │Farmacistul șef nu exercită această calitate și în altă │ DA/NU │ ││ │farmacie. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│3*) │Farmacistul șef desemnează un înlocuitor (farmacist) pe │ DA/NU │ ││ │perioada în care acesta nu se află în farmacie. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│4*) │Farmacia deține un post/terminal telefonic (fix, mobil) │ DA/NU │ ││ │funcțional, fax și sistem informatic, inclusiv echipamente │ │ ││ │periferice (cititor de carduri), după caz. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│5 │Farmacia are adresă de poștă electronică (e-mail) │ DA/NU │ ││ │funcțională. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│6*) │Farmacia păstrează/stochează medicamentele conform │ DA/NU │ ││ │recomandărilor din prospectul de utilizare. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│7*) │Farmacia are o evidență cantitativ valorică pentru │ DA/NU │ ││ │medicamentele existente. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│ │TOTAL CRITERII 7 │ │ │└────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┴──────────┘ Notă
  ──────────
  *) reprezintă criterii eligibile.
  ──────────
  D.d) CHESTIONAR DE AUTOEVALUARE PENTRU LABORATORUL DE ANALIZE MEDICALE DIN STRUCTURA SPITALULUI*Font 9*┌────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┬──────────┐│STANDARD│ DESCRIERE │EVALUARE│OBSERVAȚII││CRITERII│ │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│1 │Laboratorul are un program de lucru stabilit conform │ DA/NU │ ││ │reglementărilor legale în vigoare afișat vizibil. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│2*) │Laboratorul are contract de service pentru aparatura din │ DA/NU │ ││ │dotare, încheiat cu un furnizor avizat potrivit prevederilor │ │ ││ │legale în vigoare sau are angajat personal autorizat pentru │ │ ││ │asigurarea întreținerii. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│3*) │Laboratorul efectuează și face dovada controlului intern al │ DA/NU │ ││ │calității pentru toate analizele efectuate(cu excepția │ │ ││ │laboratorului de anatomie patologică). │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│4*) │În cadrul laboratorului există evidența serviciilor medicale │ DA/NU │ ││ │oferite astfel încât să fie identificabil asiguratul și │ │ ││ │persoana care a oferit serviciul, precum și data și ora când │ │ ││ │acesta a fost furnizat. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│ │TOTAL CRITERII 4 │ │ │└────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┴──────────┘ Notă
  ──────────
  *) reprezintă criterii eligibile.
  ──────────
  D.e) CHESTIONAR DE AUTOEVALUARE PENTRU LABORATORUL DE RADIOLOGIE ȘI IMAGISTICĂ MEDICALĂ DIN STRUCTURA SPITALULUI*Font 9*┌────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┬──────────┐│STANDARD│ DESCRIERE │EVALUARE│OBSERVAȚII││CRITERII│ │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│1*) │Laboratorul are autorizație emisă de Comisia Națională pentru│ DA/NU │ ││ │Controlul Activităților Nucleare valabilă. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│2 │Laboratorul are un program de lucru stabilit conform │ DA/NU │ ││ │reglementărilor legale în vigoare afișat vizibil. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│3 │Laboratorul face dovada verificării periodice a │ DA/NU │ ││ │echipamentelor utilizate în conformitate cu reglementările │ │ ││ │ANMDM. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│4*) │Laboratorul are contract de service pentru aparatura din │ DA/NU │ ││ │dotare, încheiat cu un furnizor avizat potrivit prevederilor │ │ ││ │legale în vigoare sau are angajat personal autorizat pentru │ │ ││ │asigurarea întreținerii. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│5*) │Laboratorul are evidența serviciilor medicale oferite astfel │ DA/NU │ ││ │încât să fie identificabil atât asiguratul, cât și persoana │ │ ││ │care a oferit serviciul, diagnosticul precum și data și ora │ │ ││ │când acesta a fost furnizat. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│ │TOTAL CRITERII 5 │ │ │└────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┴──────────┘ Notă
  ──────────
  *) reprezintă criterii eligibile.
  ──────────
  E. CHESTIONAR DE AUTOEVALUARE PENTRU FURNIZORII DE ÎNGRIJIRI MEDICALE/PALIATIVE LA DOMICILIU*Font 9*┌────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┬──────────┐│STANDARD│ DESCRIERE │EVALUARE│OBSERVAȚII││CRITERII│ │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│I │STANDARD REFERITOR LA ORGANIZARE │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│I.1*) │Furnizorul are statut legal din care rezultă că are ca obiect│ DA/NU │ ││ │de activitate furnizarea de îngrijiri medicale la domiciliu/ │ │ ││ │paliative la domiciliu. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│I.2*) │Furnizorul de îngrijiri medicale la domiciliu/paliative la │ DA/NU │ ││ │domiciliu are autorizație de funcționare valabilă emisă de │ │ ││ │Ministerul Sănătății. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│I.3*) │Furnizorul de îngrijiri medicale la domiciliu/paliative la │ DA/NU │ ││ │domiciliu are autorizație sanitară în vigoare. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│I.4*) │Furnizorul de îngrijiri medicale la domiciliu/paliative la │ DA/NU │ ││ │domiciliu are sediul/punctul de lucru într-un spațiu de care │ │ ││ │dispune în mod legal. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│I.5 │Furnizorul de îngrijiri medicale la domiciliu/paliative la │ DA/NU │ ││ │domiciliu are Regulament Intern de care întreg personalul │ │ ││ │a luat la cunoștință în scris. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│I.6 │Furnizorul de îngrijiri medicale la domiciliu/paliative la │ DA/NU │ ││ │domiciliu are Regulament de Organizare și Funcționare de care│ │ ││ │întreg personalul a luat la cunoștință în scris. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│I.7*) │Furnizorul face dovada deținerii asigurării de răspundere │ DA/NU │ ││ │civilă în domeniul medical. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│II │STANDARD REFERITOR LA STRUCTURA DE PERSONAL │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│II.1*) │Personalul medical are certificat de membru valabil emis de │ DA/NU │ ││ │asociația/organizația profesională în domeniu. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│II.2*) │Întreg personalul medical are asigurare de răspundere civilă │ DA/NU │ ││ │(malpraxis) în vigoare. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│II.3*) │Întreg personalul are fișe de post cu atribuțiile specifice. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│II.4*) │Întreg personalul își desfășoară activitatea într-o formă │ DA/NU │ ││ │legală la furnizor. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│III │STANDARD REFERITOR LA INFORMAREA ASIGURAȚILOR │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│III.1 │Furnizorul de îngrijiri medicale la domiciliu/paliative la │ DA/NU │ ││ │domiciliu are o firmă vizibilă. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│III.2 │Drepturile și obligațiile asiguraților sunt afișate la loc │ DA/NU │ ││ │vizibil. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│III.3 │Personalul poartă în permanență un ecuson pe care se află │ DA/NU │ ││ │inscripționat numele și calificarea angajatului respectiv. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│III.4 │Asigurații au acces neîngrădit la un registru de reclamații │ DA/NU │ ││ │și sesizări, cu paginile numerotate. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│III.5 │Personalul medico-sanitar are obligația informării │ DA/NU │ ││ │asiguraților despre procedurile ce urmează a fi efectuate. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│III.6 │La sediul furnizorului se află expus la loc vizibil un afiș │ DA/NU │ ││ │care conține numele casei de asigurări cu care se află în │ │ ││ │contract, precum și datele de contact ale acesteia, după caz.│ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│III.7 │Furnizorul are afișat la loc vizibil numărul de telefon al │ DA/NU │ ││ │serviciului de urgență (112) │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│IV │STANDARD REFERITOR LA DOTARE │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│IV.1 │Furnizorul de îngrijiri medicale la domiciliu/paliative la │ DA/NU │ ││ │domiciliu este obligat să dețină instrumentarul și │ │ ││ │materialele sanitare conform cu prevederile legale în │ │ ││ │vigoare. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│IV.2*) │Furnizorul de îngrijiri medicale la domiciliu/paliative la │ DA/NU │ ││ │domiciliu deține un post/terminal telefonic (fix, mobil) │ │ ││ │funcțional, fax și sistem informatic, inclusiv cititor de │ │ ││ │carduri. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│IV.3 │Furnizorul de îngrijiri medicale la domiciliu/paliative la │ DA/NU │ ││ │domiciliu are contract de service/întreținere pentru │ │ ││ │aparatura medicală din dotare, după caz. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│IV.4*) │Furnizorul de îngrijiri medicale la domiciliu/paliative la │ DA/NU │ ││ │domiciliu face dovada deținerii legale a aparaturii medicale │ │ ││ │și/sau materialelor din dotare, după caz. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│IV.5*) │Furnizorul de îngrijiri medicale la domiciliu/paliative la │ DA/NU │ ││ │domiciliu asigură sterilizarea pentru instrumentarul │ │ ││ │refolosibil, conform prevederilor legale în vigoare. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│IV.6*) │Furnizorul de îngrijiri medicale la domiciliu/paliative la │ DA/NU │ ││ │domiciliu are contract pentru colectarea și distrugerea │ │ ││ │(neutralizarea) deșeurilor cu risc biologic. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│V │STANDARD REFERITOR LA ASIGURAREA SERVICIILOR │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│V.1 │Furnizorul păstrează/depozitează materialele sanitare │ DA/NU │ ││ │utilizate în cadrul activității de îngrijiri medicale la │ │ ││ │domiciliu/paliative la domiciliu în parametrii prevăzuți │ │ ││ │de producător. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│V.2*) │Furnizorul ține evidența tratamentelor și a serviciilor │ DA/NU │ ││ │medicale oferite astfel încât să fie identificabil pacientul │ │ ││ │și persoana care a oferit serviciul, tratamentul, precum │ │ ││ │data și ora când acesta a fost furnizat. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│V.3*) │Există o înregistrare medicală pentru fiecare pacient (fișa │ DA/NU │ ││ │de îngrijire); fișa conține o rubrică prin care fiecare │ │ ││ │serviciu de îngrijire medicală furnizat este confirmat în │ │ ││ │scris de către asigurat sau aparținător. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│V.4*) │Furnizorul are un plan de îngrijiri pentru fiecare pacient │ DA/NU │ ││ │întocmit conform recomandării medicului de specialitate. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│V.5 │În ROF vor fi menționate în mod expres următoarele: │ DA/NU │ ││ │- obligativitatea păstrării confidențialității asupra datelor│ │ ││ │de identificare și informațiilor decurse din serviciile │ │ ││ │acordate pacienților; │ │ ││ │- obligativitatea acordării serviciilor în mod │ │ ││ │nediscriminatoriu; │ │ ││ │- obligativitatea informării pacienților referitor la │ │ ││ │drepturile și obligațiile acestora; │ │ ││ │- neutilizarea materialelor și a instrumentelor a căror │ │ ││ │condiție de sterilizare nu este sigură; │ │ ││ │- manevrele care implică soluții de continuitate, materialele│ │ ││ │și instrumentarul folosit pentru acestea cât și condiția de │ │ ││ │sterilizare a acestora; │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│V.6 │Furnizorul face dovada informării medicului de familie și │ DA/NU │ ││ │a medicului care a recomandat îngrijirile medicale la │ │ ││ │domiciliu/paliative la domiciliu de evoluția pacientului. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│V.7*) │Furnizorul are obligația respectării prevederilor Legii │ DA/NU │ ││ │nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la │ │ ││ │prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație│ │ ││ │a acestor date, cu modificările și completările ulterioare. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│ │TOTAL CRITERII 31 │ │ │└────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┴──────────┘ Notă
  ──────────
  *) reprezintă criterii eligibile.
  ──────────
  F. CHESTIONAR DE AUTOEVALUARE PENTRU FARMACII*Font 9*┌────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┬──────────┐│STANDARD│ DESCRIERE │EVALUARE│OBSERVAȚII││CRITERII│ │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│I │STANDARD REFERITOR LA ORGANIZARE │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│I.1*) │Farmacia/oficina are autorizație de funcționare valabilă, │ DA/NU │ ││ │conform prevederilor legale în vigoare. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│I.2*) │Farmacia are Certificat de înregistrare la Oficiul pentru │ DA/NU │ ││ │Registrul Comerțului, însoțit de certificatele constatatoare │ │ ││ │pentru punctele de lucru ale societății sau pentru oficine, │ │ ││ │dacă este cazul. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│I.3 │Farmacia/oficina are statut legal din care rezultă obiectul │ DA/NU │ ││ │de activitate. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│I.4*) │Farmacia/oficina funcționează într-un spațiu de care dispune │ DA/NU │ ││ │în mod legal. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│I.5 │Farmacia/oficina are Regulament Intern de care întreg │ DA/NU │ ││ │personalul a luat la cunoștință în scris. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│I.6 │Farmacia/oficina are Regulament de Organizare și Funcționare │ DA/NU │ ││ │de care întreg personalul a luat la cunoștință în scris. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│I.7*) │Farmacia/oficina deține dovada asigurării de răspundere │ DA/NU │ ││ │civilă în vigoare. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│II │STANDARD REFERITOR LA STRUCTURA DE PERSONAL │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│II.1*) │Farmacistul șef nu exercită această calitate și în altă │ DA/NU │ ││ │farmacie. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│II.2*) │Farmacistul șef desemnează un înlocuitor (farmacist) pe │ DA/NU │ ││ │perioada în care acesta nu se află în farmacie. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│II.3*) │Farmacistul șef și farmaciștii au certificat de membru │ DA/NU │ ││ │valabil al Colegiului Farmaciștilor din România. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│II.4*) │Asistenții de farmacie au certificat de membru al OAMGMAMR, │ DA/NU │ ││ │conform reglementărilor legale în vigoare. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│II.5*) │Întreg personalul își desfășoară activitatea într-o formă │ DA/NU │ ││ │legală la furnizor. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│II.6*) │Farmaciștii și asistenții de farmacie au asigurare de │ DA/NU │ ││ │răspundere civilă (malpraxis) în vigoare. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│II.7 │Farmacistul șef, farmaciștii și asistenții de farmacie au │ DA/NU │ ││ │programul de lucru conform cadrului legal. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│II.8*) │În timpul programului de lucru afișat în farmacie se află un │ DA/NU │ ││ │farmacist, angajat al farmaciei respective. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│II.9*) │Întreg personalul din farmacie/oficină are fișe de post cu │ DA/NU │ ││ │atribuțiile specifice semnate de titular și de reprezentantul│ │ ││ │legal. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│II.10 │La sediul farmaciei/oficinei există afișat graficul de lucru │ DA/NU │ ││ │al personalului pentru luna în curs și este semnat de │ │ ││ │farmacistul șef. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│III │STANDARD REFERITOR LA INFORMAREA ASIGURAȚILOR │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│III.1*) │Farmacia/oficina are afișat la loc vizibil programul de │ DA/NU │ ││ │lucru. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│III.2 │Farmacia/oficina are o firmă vizibilă din exterior. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│III.3 │În farmacie/oficină se află expus la loc vizibil numele │ DA/NU │ ││ │casei de asigurări de sănătate cu care se află în contract, │ │ ││ │precum și datele de contact ale acesteia, după caz. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│III.4 │Drepturile și obligațiile asiguraților sunt afișate la loc │ DA/NU │ ││ │vizibil. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│III.5 │Farmacia/oficina are afișat la loc vizibil numărul de telefon│ DA/NU │ ││ │al serviciului de urgență (112). │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│III.6 │Personalul care lucrează în farmacie/oficină poartă în │ DA/NU │ ││ │permanență ecuson pe care se află inscripționat numele și │ │ ││ │calificarea angajatului respectiv. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│III.7 │Prețul este inscripționat pe ambalajul individual al fiecărui│ DA/NU │ ││ │medicament. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│III.8 │La sediul farmaciei/oficinei asigurații au acces neîngrădit │ DA/NU │ ││ │la un registru de reclamații și sesizări, cu paginile │ │ ││ │numerotate. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│IV │STANDARD REFERITOR LA DOTARE │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│IV.1 │Farmacia/oficina asigură accesul persoanelor cu handicap │ DA/NU │ ││ │locomotor. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│IV.2*) │Farmacia/oficina deține un post/terminal telefonic │ DA/NU │ ││ │(fix, mobil) funcțional, fax și sistem informatic, inclusiv │ │ ││ │cititor de carduri. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│IV.3*) │Farmacia are adresă de poștă electronică (e-mail) │ DA/NU │ ││ │funcțională. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│IV.4 │Farmacia are contract de service/întreținere pentru aparatura│ DA/NU │ ││ │din dotare, după caz. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│V │STANDARD REFERITOR LA ASIGURAREA SERVICIILOR │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│V.1 │Farmacia păstrează/stochează medicamentele conform │ DA/NU │ ││ │recomandărilor din prospectul de utilizare. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│V.2*) │Farmacia are o evidență cantitativ valorică pentru │ DA/NU │ ││ │medicamentele existente. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│V.3 │În incinta farmaciei/oficinei nu este permis accesul │ DA/NU │ ││ │animalelor. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│V.4 │În ROF vor fi menționate în mod expres următoarele: │ DA/NU │ ││ │- obligativitatea păstrării confidențialității asupra tuturor│ │ ││ │informațiilor referitoare la asigurați; │ │ ││ │- obligativitatea eliberării medicamentelor și materialelor │ │ ││ │sanitare în mod nediscriminatoriu asiguraților; │ │ ││ │- obligativitatea informării asiguraților referitor la │ │ ││ │drepturile acestora cu privire la eliberarea medicamentelor │ │ ││ │cu și fără contribuție personală; │ │ ││ │- obligativitatea informării asiguraților asupra modului de │ │ ││ │administrare al medicamentelor și a potențialelor riscuri │ │ ││ │sau efecte adverse. │ │ ││ │- obligativitatea achiziționării de medicamente care nu │ │ ││ │există în stocul farmaciei în momentul solicitării, în │ │ ││ │intervalul de timp legiferat. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│V.5*) │5. Farmacia are obligația respectării prevederilor Legii │ DA/NU │ ││ │nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la │ │ ││ │prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație│ │ ││ │a acestor date, cu modificările și completările ulterioare. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│ │TOTAL CRITERII 34 │ │ │└────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┴──────────┘ Notă
  ──────────
  *) reprezintă criterii eligibile.
  ──────────
  G. CHESTIONAR DE AUTOEVALUARE PENTRU CABINETELE DE MEDICINĂ DENTARĂ*Font 9*┌────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┬──────────┐│STANDARD│ DESCRIERE │EVALUARE│OBSERVAȚII││CRITERII│ │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│I │STANDARD REFERITOR LA ORGANIZARE │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│I.1*) │Cabinetul medical are certificat de înregistrare în registrul│ DA/NU │ ││ │unic al cabinetelor medicale, eliberat de Direcția de │ │ ││ │Sănătate Publică, conform prevederilor legale în vigoare. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│I.2*) │Cabinetul medical are statut legal din care rezultă că are │ DA/NU │ ││ │ca obiect de activitate furnizarea de servicii medicale de │ │ ││ │medicină dentară, unde este cazul. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│I.3*) │Cabinetul medical are autorizație sanitară în vigoare │ DA/NU │ ││ │eliberată de Direcția de Sănătate Publică. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│I.4*) │Cabinetul medical își desfășoară activitatea într-un spațiu │ DA/NU │ ││ │de care dispune în mod legal. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│I.5 │Cabinetul medical are Regulament Intern de care întreg │ DA/NU │ ││ │personalul a luat la cunoștință în scris. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│I.6 │Cabinetul medical are Regulament de Organizare și Funcționare│ DA/NU │ ││ │de care întreg personalul a luat la cunoștință în scris. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│I.7*) │Cabinetul medical deține dovada asigurării de răspundere │ DA/NU │ ││ │civilă în vigoare. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│II │STANDARD REFERITOR LA STRUCTURA DE PERSONAL │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│II.1*) │Medicii care lucrează în cabinetul medical au certificat de │ DA/NU │ ││ │membru al Colegiului Medicilor Dentiști din România, conform │ │ ││ │reglementărilor în vigoare. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│II.2*) │Asistenții medicali care lucrează în cabinetul medical au │ DA/NU │ ││ │certificat de membru al OAMGMAMR conform reglementărilor în │ │ ││ │vigoare. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│II.3*) │Întreg personalul își desfășoară activitatea în cabinetul │ DA/NU │ ││ │medical într-o formă legală. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│II.4*) │Medicii care lucrează în cabinetul medical au asigurare de │ DA/NU │ ││ │răspundere civilă (pentru malpraxis) în vigoare. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│II.5*) │Asistenții medicali care lucrează în cabinetul medical au │ DA/NU │ ││ │asigurare de răspundere civilă (pentru malpraxis) în vigoare.│ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│II.6*) │Întreg personalul are fișe de post cu atribuțiile specifice │ DA/NU │ ││ │semnate de titular și reprezentantul legal. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│III │STANDARD REFERITOR LA INFORMAREA ASIGURAȚILOR │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│III.1 │Cabinetul medical are o firmă vizibilă din exterior. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│III.2 │În incinta furnizorului nu este permis accesul animalelor. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│III.3 │Cabinetul medical are un program de lucru stabilit conform │ DA/NU │ ││ │reglementărilor legale în vigoare, afișat vizibil. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│III.4 │În cabinetul medical se află expus la loc vizibil numele │ DA/NU │ ││ │casei de asigurări de sănătate cu care se află în contract, │ │ ││ │precum și datele de contact ale acesteia, după caz. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│III.5 │Drepturile și obligațiile asiguraților sunt afișate la loc │ DA/NU │ ││ │vizibil. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│III.6 │Asigurații au acces neîngrădit la un registru de reclamații │ DA/NU │ ││ │și sesizări, cu paginile numerotate. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│III.7 │Cabinetul are afișat la loc vizibil numărul de telefon al │ DA/NU │ ││ │serviciului de urgență (112). │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│III.8 │Personalul care lucrează în cabinetul medical poartă în │ DA/NU │ ││ │permanență un ecuson pe care se află inscripționat numele și │ │ ││ │calificarea angajatului respectiv. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│III.9*) │Cabinetul are afișat pachetul de servicii medicale acordat. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│III.10*)│Cabinetul are afișat la loc vizibil tarifele pentru │ DA/NU │ ││ │serviciile medicale care nu fac parte din pachetul de bază │ │ ││ │și nu sunt decontate de casa de asigurări de sănătate. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│III.11 │Cabinetul are afișat la loc vizibil a numărului de telefon │ DA/NU │ ││ │și a programului în care se poate face programarea la │ │ ││ │consultații. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│IV │STANDARD REFERITOR LA DOTARE │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│IV.1 │Sala de așteptare a cabinetului medical este dotată potrivit │ DA/NU │ ││ │normelor legale în vigoare. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│IV.2 │Cabinetul medical asigură accesul persoanelor cu handicap │ DA/NU │ ││ │locomotor. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│IV.3 │Medicamentele și materialele sanitare utilizate în cadrul │ DA/NU │ ││ │activității medicale sunt înregistrate și depozitate conform │ │ ││ │recomandărilor din prospectul de utilizare. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│IV.4 │Trusa medicală de urgență conține medicamente și materiale │ DA/NU │ ││ │sanitare aflate în termenul de valabilitate. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│IV.5 │Cabinetul medical are contract de service/întreținere pentru │ DA/NU │ ││ │aparatura din dotare. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│IV.6*) │Cabinetul medical face dovada deținerii aparaturii din dotare│ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│IV.7.*) │Cabinetul are contract pentru colectarea și distrugerea │ DA/NU │ ││ │(neutralizarea) deșeurilor cu risc biologic. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│IV.8.*) │Cabinetul deține un post/terminal telefonic (fix, mobil) │ DA/NU │ ││ │funcțional, fax și sistem informatic, inclusiv cititor de │ │ ││ │carduri. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│IV.9.*) │Cabinetul asigură sterilizarea pentru instrumentarul │ DA/NU │ ││ │refolosibil, conform prevederilor legale în vigoare. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│V │STANDARD REFERITOR LA ASIGURAREA SERVICIILOR │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│V.1*) │La cabinetul medical se ține evidența consultațiilor, │ DA/NU │ ││ │tratamentelor și a serviciilor medicale oferite cu │ │ ││ │înregistrarea în următoarele documente primare: │ │ ││ │- fișele de tratament, │ │ ││ │- registre de programări, │ │ ││ │astfel încât să fie identificabil pacientul și persoana care │ │ ││ │a oferit serviciul, diagnosticul, tratamentul precum și data │ │ ││ │și ora când acesta a fost furnizat │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│V.2*) │La cabinetul medical se află și se utilizează, după caz, │ DA/NU │ ││ │documentele tipizate, conform prevederilor legale în vigoare.│ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│V.3 │În Regulamentul de Organizare și Funcționare vor fi │ DA/NU │ ││ │menționate în mod expres următoarele: │ │ ││ │- definirea manevrelor care implică soluții de continuitate, │ │ ││ │a materialelor utilizate și a condițiilor de sterilizare; │ │ ││ │- obligativitatea păstrării confidențialității asupra tuturor│ │ ││ │informațiilor decurse din serviciile medicale acordate │ │ ││ │pacienților; │ │ ││ │- obligativitatea acordării serviciilor medicale în mod │ │ ││ │nediscriminatoriu asiguraților; │ │ ││ │- obligativitatea respectării dreptului la libera alegere a │ │ ││ │furnizorului de servicii medicale în situațiile de trimitere │ │ ││ │în consulturi interdisciplinare; │ │ ││ │- neutilizarea materialelor și a instrumentelor a căror │ │ ││ │condiție de sterilizare nu este sigură; │ │ ││ │- obligativitatea completării prescripțiilor medicale conexe │ │ ││ │actului medical atunci când este cazul pentru afecțiuni │ │ ││ │acute, subacute, cronice inițiale). │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│V.4 │La cabinetul medical se află lista de programare a │ DA/NU │ ││ │asiguraților la consultații și lista cu criteriile de acces │ │ ││ │prioritar la serviciile cabinetului. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│V.5*) │Cabinetul are obligația respectării prevederilor Legii │ DA/NU │ ││ │nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la │ │ ││ │prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație│ │ ││ │a acestor date, cu modificările și completările ulterioare. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│ │TOTAL CRITERII 38 │ │ │└────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┴──────────┘ Notă
  ──────────
  *) reprezintă criterii eligibile.
  ──────────
  H. CHESTIONAR DE AUTOEVALUARE PENTRU FURNIZORII DE INVESTIGAȚII MEDICALE PARACLINICE - RADIOLOGIE ȘI IMAGISTICĂ MEDICALĂ*Font 9*┌────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┬──────────┐│STANDARD│ DESCRIERE │EVALUARE│OBSERVAȚII││CRITERII│ │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│I │STANDARD REFERITOR LA ORGANIZARE │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│I.1*) │Furnizorul are certificat de înregistrare în registrul unic │ DA/NU │ ││ │al cabinetelor medicale, eliberat de Direcția de Sănătate │ │ ││ │Publică sau autorizație de funcționare pentru unitățile │ │ ││ │sanitare publice, conform prevederilor legale în vigoare. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│I.2*) │Furnizorul are autorizație emisă de Comisia Națională pentru │ DA/NU │ ││ │Controlul Activităților Nucleare cu excepția furnizorilor de │ │ ││ │servicii medicale care efectuează ecografii și RMN. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│I.3*) │Furnizorul are autorizație sanitară în vigoare eliberată de │ DA/NU │ ││ │Direcția de Sănătate Publică, conform legii. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│I.4*) │Furnizorul își desfășoară activitatea supusă evaluării │ DA/NU │ ││ │într-un spațiu de care dispune în mod legal. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│I.5 │Furnizorul are Regulament Intern de care întreg personalul │ DA/NU │ ││ │a luat la cunoștință în scris. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│I.6 │Furnizorul are Regulament de Organizare și Funcționare de │ DA/NU │ ││ │care întreg personalul a luat la cunoștință în scris. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│I.7*) │Furnizorul face dovada deținerii asigurării de răspundere │ DA/NU │ ││ │civilă în domeniul medical. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│II │STANDARD REFERITOR LA STRUCTURA DE PERSONAL │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│II.1*) │Medicii au certificat de membru al Colegiului Medicilor din │ DA/NU │ ││ │România/Colegiului Medicilor Dentiști din România, cu │ │ ││ │excepția medicilor străini care au aviz de practică │ │ ││ │temporară/ocazională conform reglementărilor în vigoare, │ │ ││ │conform reglementărilor în vigoare. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│II.2*) │Asistenții medicali care lucrează în cadrul furnizorului au │ DA/NU │ ││ │certificat de membru al OAMGMAMR, conform reglementărilor │ │ ││ │în vigoare. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│II.3*) │Întreg personalul își desfășoară activitatea într-o formă │ DA/NU │ ││ │legală la furnizor. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│II.4*) │Medicii care lucrează în cadrul furnizorului au asigurare de │ DA/NU │ ││ │răspundere civilă (malpraxis) în vigoare. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│II.5*) │Asistenții medicali care lucrează în cadrul furnizorului au │ DA/NU │ ││ │asigurare de răspundere civilă (malpraxis) în vigoare. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│II.6 │Întreg personalul are fișe de post cu atribuțiile specifice │ DA/NU │ ││ │semnate de titular și de reprezentantul legal. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│III │STANDARD REFERITOR LA INFORMAREA ASIGURAȚILOR │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│III.1 │Furnizorul are o firmă vizibilă din exterior. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│III.2 │În incinta furnizorului nu este permis accesul animalelor. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│III.3 │Furnizorul are un program de lucru stabilit conform │ DA/NU │ ││ │reglementărilor legale în vigoare, vizibil din exterior. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│III.4 │În cadrul furnizorului se află expus la loc vizibil numele │ DA/NU │ ││ │casei/caselor de asigurări de sănătate cu care se află în │ │ ││ │contract, precum și datele de contact ale acesteia/acestora, │ │ ││ │după caz. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│III.5 │Drepturile și obligațiile asiguraților sunt afișate la loc │ DA/NU │ ││ │vizibil. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│III.6 │Asigurații au acces neîngrădit la un registru de reclamații │ DA/NU │ ││ │și sesizări, cu paginile numerotate. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│III.7 │Furnizorul are afișat la loc vizibil numărul de telefon al │ DA/NU │ ││ │serviciului asistență publică integrată de urgență (112). │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│III.8 │Personalul care lucrează în cadrul furnizorului poartă în │ DA/NU │ ││ │permanență echipament medical specific și ecuson pe care │ │ ││ │se află inscripționat numele și calificarea angajatului │ │ ││ │respectiv. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│III.9*) │Afișarea tarifelor pentru serviciile medicale care nu fac │ DA/NU │ ││ │parte din pachetul de bază și nu sunt decontate de casa de │ │ ││ │asigurări de sănătate. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│IV │STANDARD REFERITOR LA DOTARE │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│IV.1 │Sala de așteptare este dotată conform normelor legale în │ DA/NU │ ││ │vigoare. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│IV.2*) │Furnizorul asigură accesul persoanelor cu orice tip de │ DA/NU │ ││ │dizabilități. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│IV.3 │Medicamentele și celelalte materiale utilizate în cadrul │ DA/NU │ ││ │activității medicale sunt înregistrate și depozitate în mod │ │ ││ │adecvat (conform recomandărilor din prospectul de utilizare).│ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│IV.4 │Trusa medicală de urgență este completă și conține │ DA/NU │ ││ │medicamente și materiale sanitare aflate în termenul de │ │ ││ │valabilitate. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│IV.5*) │Furnizorul face dovada deținerii legale a aparaturii medicale│ DA/NU │ ││ │și a materialelor, din care rezultă data fabricației și data │ │ ││ │achiziției și avizul de utilizare după caz, emis conform │ │ ││ │prevederilor legale în vigoare pentru aparatele medicale │ │ ││ │achiziționate second-hand. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│IV.6 │Furnizorul face dovada verificării periodice a echipamentelor│ DA/NU │ ││ │utilizate în conformitate cu reglementările ANMDM. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│IV.7*) │Furnizorul are contract de service pentru aparatura din │ DA/NU │ ││ │dotare, încheiat cu un furnizor avizat potrivit prevederilor │ │ ││ │legale în vigoare. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│IV.8*) │Furnizorul are contract pentru colectarea și distrugerea │ DA/NU │ ││ │(neutralizarea) deșeurilor cu risc biologic. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│IV.9*) │Furnizorul deține un post/terminal telefonic (fix, mobil) │ DA/NU │ ││ │funcțional, fax și sistem informatic, inclusiv cititor de │ │ ││ │carduri. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│V │STANDARD REFERITOR LA ASIGURAREA SERVICIILOR │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│V.1*) │Furnizorul are evidența serviciilor medicale oferite astfel │ DA/NU │ ││ │încât să fie identificabil atât asiguratul, cât și persoana │ │ ││ │care a oferit serviciul, diagnosticul, tratamentul, după caz,│ │ ││ │precum și data și ora când acesta a fost furnizat. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│V.2 │La nivelul furnizorului se află și se utilizează, după caz, │ DA/NU │ ││ │documentele tipizate, conform prevederilor legale în vigoare.│ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│V.3 │În ROF vor fi menționate în mod expres următoarele: │ DA/NU │ ││ │- obligativitatea păstrării confidențialității asupra tuturor│ │ ││ │informațiilor decurse din serviciile medicale acordate │ │ ││ │asiguraților; │ │ ││ │- obligativitatea acordării serviciilor medicale în mod │ │ ││ │nediscriminatoriu asiguraților; │ │ ││ │- obligativitatea neutilizării materialelor și a │ │ ││ │instrumentelor a căror condiție de sterilizare nu este sigură│ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│V.4*) │Furnizorul are obligația respectării prevederilor Legii │ DA/NU │ ││ │nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la │ │ ││ │prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație│ │ ││ │a acestor date, cu modificările și completările ulterioare. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│ │TOTAL CRITERII 35 │ │ │└────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┴──────────┘ Notă
  ──────────
  *) reprezintă criterii eligibile
  ──────────
  I. CHESTIONAR DE AUTOEVALUARE PENTRU FURNIZORII DE SERVICII MEDICALE PARACLINICE - ANALIZE MEDICALE DE LABORATOR*Font 9*┌────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┬──────────┐│STANDARD│ DESCRIERE │EVALUARE│OBSERVAȚII││CRITERII│ │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│I │STANDARD REFERITOR LA ORGANIZARE │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│I.1*) │Furnizorul are certificat de înregistrare în registrul unic │ DA/NU │ ││ │al cabinetelor medicale, eliberat de Direcția de Sănătate │ │ ││ │Publică sau autorizație de funcționare pentru unitățile │ │ ││ │sanitare publice, conform prevederilor legale în vigoare. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│I.2*) │Furnizorul are autorizație sanitară în vigoare eliberată de │ DA/NU │ ││ │Direcția de Sănătate Publică. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│I.3*) │Furnizorul își desfășoară activitatea supusă evaluării │ DA/NU │ ││ │într-un spațiu de care dispune în mod legal. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│I.4 │Furnizorul are Regulamentul Intern de care întreg personalul │ DA/NU │ ││ │a luat la cunoștință în scris. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│I.5 │Furnizorul are Regulamentul de Organizare și Funcționare │ DA/NU │ ││ │de care întreg personalul a luat la cunoștință în scris. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│I.6*) │Furnizorul face dovada deținerii asigurării de răspundere │ DA/NU │ ││ │civilă în domeniul medical. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│II │STANDARD REFERITOR LA STRUCTURA DE PERSONAL │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│II.1*) │Medicii și farmaciștii care lucrează în cadrul furnizorului │ DA/NU │ ││ │au certificat de membru al Colegiului Medicilor din România/ │ │ ││ │Colegiului Farmaciștilor din România, cu excepția medicilor │ │ ││ │străini care au aviz de practică temporară/ocazională, │ │ ││ │conform reglementărilor în vigoare. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│II.2*) │Biologii, chimiștii și biochimiști care lucrează în cadrul │ DA/NU │ ││ │furnizorului au certificat de membru al Ordinului │ │ ││ │Biochimiștilor, Biologilor, Chimiștilor în Sistemul Sanitar │ │ ││ │din România. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│II.3*) │Asistenții medicali care lucrează în cadrul furnizorului au │ DA/NU │ ││ │certificat de membru al OAMGMAMR, conform reglementărilor în │ │ ││ │vigoare. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│II.4*) │Întreg personalul își desfășoară activitatea într-o formă │ DA/NU │ ││ │legală la furnizor. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│II.5*) │Medicii, farmaciștii, biologii, chimiștii, biochimiștii care │ DA/NU │ ││ │lucrează în cadrul furnizorului au asigurare de răspundere │ │ ││ │civilă (malpraxis) în vigoare. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│II.6*) │Asistenții medicali care lucrează în cadrul furnizorului au │ DA/NU │ ││ │asigurare de răspundere civilă (malpraxis) în vigoare. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│II.7*) │Întreg personalul are fișe de post cu atribuțiile specifice │ DA/NU │ ││ │semnate de fiecare angajat și de reprezentantul legal. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│III │STANDARD REFERITOR LA INFORMAREA ASIGURAȚILOR │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│III.1 │Furnizorul are o firmă vizibilă din exterior. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│III.2 │În incinta furnizorului nu este permis accesul animalelor. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│III.3 │Furnizorul are un program de lucru stabilit conform │ DA/NU │ ││ │reglementărilor legale în vigoare, vizibil din exterior. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│III.4 │În cadrul furnizorului se află expus la loc vizibil numele │ DA/NU │ ││ │casei/caselor de asigurări de sănătate cu care se află în │ │ ││ │contract, precum și datele de contact ale acesteia/acestora, │ │ ││ │după caz. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│III.5 │Drepturile și obligațiile asiguraților sunt afișate la loc │ DA/NU │ ││ │vizibil. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│III.6 │Asigurații au acces neîngrădit la un registru de reclamații │ DA/NU │ ││ │și sesizări, cu paginile numerotate. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│III.7 │Furnizorul are afișat la loc vizibil numărul de telefon al │ DA/NU │ ││ │serviciului de asistență publică integrată de urgență (112). │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│III.8 │Personalul care lucrează în cadrul furnizorului poartă în │ DA/NU │ ││ │permanență ținuta medicală și un ecuson pe care se află │ │ ││ │inscripționat numele și calificarea angajatului respectiv. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│III.9*) │Afișarea tarifelor pentru serviciile medicale care nu fac │ │ ││ │parte din pachetul de bază și nu sunt decontate de casa de │ │ ││ │asigurări de sănătate. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│III.10 │Afișarea numărului de telefon la care se poate face │ │ ││ │programarea. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│III.11*)│Afișarea pachetului de bază de servicii medicale paraclinice │ │ ││ │- analize medicale de laborator și tarifele decontate de casa│ │ ││ │de asigurări de sănătate. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│IV │STANDARD REFERITOR LA DOTARE │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│IV.1 │Sala de așteptare a furnizorului este dotată conform normelor│ │ ││ │legale în vigoare. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│IV.2 │Furnizorul asigură accesul persoanelor cu handicap locomotor.│ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│IV.3 │Furnizorul deține spațiile cu accesul și circuitele necesare │ │ ││ │pentru asigurați și personal, conform reglementărilor în │ │ ││ │vigoare. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│IV.4 │Medicamentele și materialele sanitare utilizate în cadrul │ │ ││ │activității medicale sunt înregistrate și depozitate în mod │ │ ││ │adecvat (conform recomandărilor din prospectul de utilizare).│ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│IV.5 │Aparatul de urgență este dotat conform reglementărilor legale│ │ ││ │în vigoare și conține medicamente și materiale sanitare │ │ ││ │aflate în termenul de valabilitate. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│IV.6*) │Furnizorul face dovada deținerii legale a aparaturii din │ │ ││ │dotare, din care rezultă data fabricației și data achiziției │ │ ││ │și avizul de utilizare după caz, emis conform prevederilor │ │ ││ │legale în vigoare pentru aparatele medicale achiziționate │ │ ││ │second-hand. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│IV.7*) │Furnizorul are contract de service pentru aparatura din │ │ ││ │dotare, încheiat cu un furnizor avizat potrivit prevederilor │ │ ││ │legale în vigoare. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│IV.8*) │Furnizorul are contract pentru colectarea și distrugerea │ │ ││ │(neutralizarea) deșeurilor cu risc biologic. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│IV.9*) │Furnizorul deține un post/terminal telefonic (fix, mobil) │ │ ││ │funcțional, fax și sistem informatic, inclusiv cititor de │ │ ││ │carduri. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│V │STANDARD REFERITOR LA ASIGURAREA SERVICIILOR │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│V.1*) │Furnizorul deține certificatul de acreditare RENAR însoțit de│ │ ││ │anexa care cuprinde lista de analize medicale pentru care │ │ ││ │este acreditat. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│V.2*) │Furnizorul deține actele doveditoare pentru participarea la │ │ ││ │scheme de testare a competenței. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│V.3*) │În cadrul furnizorului există evidența serviciilor medicale │ │ ││ │oferite astfel încât să fie identificabil asiguratul și │ │ ││ │persoana care a oferit serviciul, diagnosticul după caz, │ │ ││ │precum și data și ora când acesta a fost furnizat. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│V.4*) │Furnizorul deține și utilizează, după caz, documentele │ │ ││ │tipizate, conform prevederilor legale în vigoare. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│V.5*) │În ROF vor fi menționate în mod expres următoarele: │ │ ││ │- definirea manevrelor care implică soluții de continuitate, │ │ ││ │a materialelor utilizate și a condițiilor de sterilizare; │ │ ││ │- obligativitatea păstrării confidențialității față de terți │ │ ││ │asupra tuturor informațiilor decurse din serviciile medicale │ │ ││ │acordate asiguraților; │ │ ││ │- obligativitatea acordării serviciilor medicale în mod │ │ ││ │nediscriminatoriu asiguraților; │ │ ││ │- obligativitatea respectării dreptului la libera alegere a │ │ ││ │furnizorului de servicii medicale; │ │ ││ │- neutilizarea materialelor și a instrumentelor a căror │ │ ││ │condiție de sterilizare nu este sigură; │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│V.6. │Furnizorul are lista de programare a asiguraților și lista cu│ │ ││ │criteriile de acces prioritar la serviciile medicale oferite.│ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│V.7*) │Furnizorul are obligația respectării prevederilor Legii │ │ ││ │nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la │ │ ││ │prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație│ │ ││ │a acestor date, cu modificările și completările ulterioare. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│ │TOTAL CRITERII 40 │ │ │└────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┴──────────┘ Notă
  ──────────
  *) reprezintă criterii eligibile.
  ──────────
  J. CHESTIONAR DE AUTOEVALUARE PENTRU CABINETELE MEDICALE DE MEDICINĂ DE FAMILIE, CABINETELE MEDICALE DE SPECIALITATE, CENTRELE MEDICALE, CENTRELE DE DIAGNOSTIC ȘI TRATAMENT ȘI CENTRELE DE SĂNĂTATE*Font 9*┌────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┬──────────┐│STANDARD│ DESCRIERE │EVALUARE│OBSERVAȚII││CRITERII│ │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│I. │STANDARD REFERITOR LA ORGANIZARE │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│I.1*) │Cabinetul are certificat de înregistrare în registrul unic al│ │ ││ │cabinetelor medicale, eliberat de Direcția de Sănătate │ │ ││ │Publică sau autorizație de funcționare pentru unitățile │ │ ││ │sanitare publice, conform prevederilor legale în vigoare. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│I.2*) │Cabinetul are autorizație sanitară în vigoare eliberată de │ │ ││ │Direcția de Sănătate Publică. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│I.3*) │Cabinetul își desfășoară activitatea într-un spațiu de care │ │ ││ │dispune în mod legal. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│I.4 │Cabinetul are Regulament Intern de care întreg personalul a │ │ ││ │luat la cunoștință în scris. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│I.5 │Cabinetul are Regulament de Organizare și Funcționare de care│ │ ││ │întreg personalul a luat la cunoștință în scris. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│I.6*) │Cabinetul face dovada deținerii asigurării de răspundere │ │ ││ │civilă în domeniul medical. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│II │STANDARD REFERITOR LA STRUCTURA DE PERSONAL │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│II.1*) │Medicii au certificat de membru al Colegiului Medicilor din │ │ ││ │România, cu excepția medicilor străini care au aviz de │ │ ││ │practică temporară/ocazională conform reglementărilor în │ │ ││ │vigoare. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│II.2*) │Asistenții medicali au certificat de membru al OAMGMAMR, │ │ ││ │conform reglementărilor în vigoare. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│II.3*) │Medicii, asistenții medicali și celălalt personal își │ │ ││ │desfășoară activitatea într-o formă legală la furnizor. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│II.4*) │Medicii au asigurare de răspundere civilă (malpraxis) în │ │ ││ │vigoare. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│II.5*) │Asistenții medicali au asigurare de răspundere civilă │ │ ││ │(malpraxis) în vigoare. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│II.6*) │Personalul are fișe de post cu atribuțiile specifice semnate │ │ ││ │de fiecare angajat și aprobate de reprezentantul legal. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│III │STANDARD REFERITOR LA INFORMAREA ASIGURAȚILOR │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│III.1 │Cabinetul are o firmă vizibilă din exterior. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│III.2 │În incinta cabinetului nu este permis accesul animalelor. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│III.3 │Cabinetul are un program de lucru stabilit conform │ │ ││ │reglementărilor legale în vigoare, afișat vizibil. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│III.4 │Cabinetul are expus la loc vizibil numele casei de asigurări │ │ ││ │de sănătate cu care se află în contract, precum și datele de │ │ ││ │contact ale acesteia, după caz. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│III.5 │Drepturile și obligațiile asiguraților sunt afișate la loc │ │ ││ │vizibil. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│III.6 │Asigurații au acces neîngrădit la un registru de reclamații │ │ ││ │și sesizări, cu paginile numerotate. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│III.7 │Cabinetul are afișat la loc vizibil numărul de telefon al │ │ ││ │serviciului de urgență (112). │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│III.8 │Personalul poartă în permanență un ecuson pe care se află │ │ ││ │inscripționat numele și calificarea angajatului respectiv. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│III.9*) │Sunt afișate tarifele pentru serviciile medicale care nu fac │ │ ││ │parte din pachetul de bază și care nu sunt decontate de casa │ │ ││ │de asigurări de sănătate. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│III.10 │Este afișat numărul de telefon la care se poate face │ │ ││ │programarea la consultații. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│IV │STANDARD REFERITOR LA DOTARE │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│IV.1 │Sala de așteptare a furnizorului este dotată conform normelor│ │ ││ │legale în vigoare. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│IV.2 │Furnizorul asigură accesul persoanelor cu handicap locomotor.│ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│IV.3*) │Medicamentele și materialele sanitare utilizate în cadrul │ │ ││ │activității medicale sunt înregistrate în registre sau fișe │ │ ││ │de magazie și depozitate conform recomandărilor din │ │ ││ │prospectul de utilizare. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│IV.4 │Aparatul medical de urgență conține medicamente și materiale │ │ ││ │sanitare aflate în termenul de valabilitate. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│IV.5*) │Cabinetul are în dotare aparatura medicală și materialele │ │ ││ │necesare conform reglementărilor în vigoare. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│IV.6 │Cabinetul face dovada verificării periodice a echipamentelor │ │ ││ │utilizate în conformitate cu reglementările ANMDM, după caz. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│IV.7 │Cabinetul are contract de service/întreținere pentru │ │ ││ │aparatura din dotare, după caz. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│IV.8*) │Cabinetul face dovada deținerii legale a aparaturii din │ │ ││ │dotare. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│IV.9*) │Cabinetul are contract pentru colectarea și distrugerea │ │ ││ │(neutralizarea) deșeurilor cu risc biologic. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│IV.10*) │Cabinetul deține un post/terminal telefonic (fix, mobil) │ │ ││ │funcțional, fax și sistem informatic, inclusiv cititor de │ │ ││ │carduri. │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│V │STANDARD REFERITOR LA ASIGURAREA SERVICIILOR │ │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│V.1*) │Cabinetul, în funcție de specialitate, deține evidențe │ │ ││ │specifice: evidența consultațiilor, tratamentelor și a │ │ ││ │serviciilor medicale oferite cu înregistrarea în următoarele │ │ ││ │documente primare, după caz: │ │ ││ │- fișele de consultații; │ │ ││ │- registre de consultații; │ │ ││ │- registre de tratamente; │ │ ││ │- registrul de stupefiante; │ │ ││ │- fișa și carnetul gravidei, conform Ordinului ministrului │ │ ││ │sănătății nr. 12/2004, cu modificările și completările │ │ ││ │ulterioare; │ │ ││ │- fișele și registrele specifice activității de recuperare - │ │ ││ │balneo-fizioterapie, unde este cazul; │ │ ││ │- registrul actualizat pentru evidența bolnavilor cronici; │ │ ││ │- alte documente primare stabilite prin reglementări │ │ ││ │speciale astfel încât să fie identificabil asiguratul și │ │ ││ │persoana care a oferit serviciul, diagnosticul, tratamentul │ │ ││ │precum data și ora când acesta a fost furnizat │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│V.2 │Pentru pacienții cu afecțiuni cronice care necesită îngrijire│ │ ││ │și tratament special, serviciile medicale furnizate se │ │ ││ │înregistrează obligatoriu atât în fișele de consultații, cât │ │ ││ │și în registrul de consultații. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│V.3*) │Furnizorul deține și utilizează, după caz, documentele │ │ ││ │tipizate, conform prevederilor legale în vigoare. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│V.4 │În ROF vor fi menționate în mod expres următoarele: │ │ ││ │- definirea manevrelor care implică soluții de continuitate, │ │ ││ │a materialelor utilizate și a condițiilor de sterilizare; │ │ ││ │- obligativitatea păstrării confidențialității asupra tuturor│ │ ││ │informațiilor ce decurg din serviciile medicale acordate │ │ ││ │asiguraților; │ │ ││ │- obligativitatea acordării serviciilor medicale în mod │ │ ││ │nediscriminatoriu asiguraților; │ │ ││ │- obligativitatea respectării dreptului la libera alegere a │ │ ││ │furnizorului de servicii medicale în situațiile de trimitere │ │ ││ │în consulturi interdisciplinare; │ │ ││ │- neutilizarea materialelor și a instrumentelor a căror │ │ ││ │condiție de sterilizare nu este sigură; │ │ ││ │- obligativitatea completării prescripțiilor medicale conexe │ │ ││ │actului medical atunci când este cazul pentru afecțiuni │ │ ││ │acute, subacute, cronice (inițiale); │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│V.5 │La cabinet se află lista de programare a asiguraților la │ │ ││ │consultații și lista cu criteriile de acces prioritar la │ │ ││ │serviciile furnizorului. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│V.6*) │Cabinetul are obligația respectării prevederilor Legii │ │ ││ │nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la │ │ ││ │prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație│ │ ││ │a acestor date, cu modificările și completările ulterioare. │ DA/NU │ │├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│ │TOTAL CRITERII 38 │ │ │└────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┴──────────┘ Notă
  ──────────
  *) reprezintă criterii eligibile.
  ──────────
   +  ANEXA nr. 5la metodologie*Font 9*    Denumire Furnizor    ..................                                  STRUCTURA DE PERSONAL    MEDICI/FARMACIȘTI┌────┬───────────────┬─────────────────┬──────────────┬─────────┬─────────────┬──────────┐│ │ │ │ Certificat │Asigurare│ │ ││Nr. │ │ Contract muncă │CMR*)/CFR/CMDR│malpraxis│ │ ││crt.│Nume și prenume├────────┬────────┼───┬──────────┼─────────┤Specialitatea│Cod parafă││ │ │ Nr. │ Tip │Nr.│ Data │Valabilă │ │ ││ │ │contract│contract│ │eliberării│până la │ │ │├────┼───────────────┼────────┼────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────────┼────────┼────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────────┼────────┼────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴───────────────┴────────┴────────┴───┴──────────┴─────────┴─────────────┴──────────┘    Total medici/farmaciști=──────────    *) aviz de practică temporară/ocazională conform reglementărilor în vigoare pentrumedicii străini──────────    ASISTENȚI MEDICALI┌────┬───────────────┬─────────────────┬───────────────┬─────────┬─────────────┐│ │ │ │ Certificat │Asigurare│ ││Nr. │ │ Contract muncă │membru OAMGMAMR│malpraxis│ ││crt.│Nume și prenume├────────┬────────┼───┬───────────┼─────────┤Specialitatea││ │ │ Nr. │ Tip │Nr.│ Data │Valabilă │ ││ │ │contract│contract│ │eliberării │până la │ │├────┼───────────────┼────────┼────────┼───┼───────────┼─────────┼─────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────────┼────────┼────────┼───┼───────────┼─────────┼─────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────────┼────────┼────────┼───┼───────────┼─────────┼─────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴───────────────┴────────┴────────┴───┴───────────┴─────────┴─────────────┘    Total asistenți medicali =    ALTE CATEGORII DE PERSONAL┌────┬───────────────┬─────────────────┬───────────────┬─────────┬─────────────┐│ │ │ │ Certificat │Asigurare│ ││Nr. │ │ Contract muncă │ OBBCSSR/CPR/ │malpraxis│ ││ │ │ │Certificat BLS*│ │ ││crt.│Nume și prenume├────────┬────────┼───┬───────────┼─────────┤Specialitatea││ │ │ Nr. │ Tip │Nr.│ Data │Valabilă │/ Calificarea││ │ │contract│contract│ │eliberării │până la │ │├────┼───────────────┼────────┼────────┼───┼───────────┼─────────┼─────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────────┼────────┼────────┼───┼───────────┼─────────┼─────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────────┼────────┼────────┼───┼───────────┼─────────┼─────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴───────────────┴────────┴────────┴───┴───────────┴─────────┴─────────────┘    Total alte categorii de personal =──────────    *) se va completa dacă este cazul──────────    Răspundem de corectitudinea și exactitatea datelor    Reprezentant legal    Nume și prenume, semnătură,    ștampilă    Data întocmirii  +  ANEXA nr. 6la metodologie*Font 9*    Denumire Furnizor .............    APARATURA DIN DOTARE┌────┬──────────┬──────────┬──────┬────────────────────────────┬──────────┬────────────┐│Nr. │Categorie/│ Denumire │Nr. și│ Act deținere │ │Verificare ││Crt.│Tip aparat│ aparat / │serie ├───────┬───────┬────────────┤Service / │metrologică/││ │ │dispozitiv│aparat│Tip act│Nr. act│ Termen de │verificare│calibrare/ ││ │ │ │ │ │ │valabilitate│periodică │etalonare ││ │ │ │ │ │ │ act │ │ │├────┼──────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴──────────┴──────────┴──────┴───────┴───────┴────────────┴──────────┴────────────┘    Răspundem de corectitudinea și exactitatea datelor    Reprezentant legal    Nume și prenume, semnătură, ștampilă    Data întocmirii  +  ANEXA nr. 7la metodologie    Denumire Furnizor .................                  MIJLOACE DE DEPLASARE       FURNIZORI DE CONSULTAȚII DE URGENȚĂ LA DOMICILIU/          ACTIVITĂȚI DE TRANSPORT SANITAR NEASISTAT┌─────┬─────────────┬────────────┬────────┬───────────────┐│Nr. │ Număr │Tip mijloc │ Act de │Data inspecției││Crt. │înmatriculare│de transport│deținere│ tehnice │├─────┼─────────────┼────────────┼────────┼───────────────┤│ │ │ │ │ │├─────┼─────────────┼────────────┼────────┼───────────────┤│ │ │ │ │ │├─────┼─────────────┼────────────┼────────┼───────────────┤│ │ │ │ │ │├─────┼─────────────┼────────────┼────────┼───────────────┤│ │ │ │ │ │├─────┼─────────────┼────────────┼────────┼───────────────┤│Total│ │ │ │ │└─────┴─────────────┴────────────┴────────┴───────────────┘    Răspundem de corectitudinea și exactitatea datelor    Reprezentant legal    Nume și prenume, semnătură, ștampilă    Data    întocmirii  +  ANEXA nr. 8la metodologie    CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE ............    COMISIA DE EVALUARE A FURNIZORILOR    Nr. ...................    Data .................                               RAPORT DE EVALUARE    Comisia de evaluare, constituită prin Decizia președintelui - director    general al CAS nr. ...../.........,    în urma analizei dosarului de evaluare nr. ..... din data ..............,    depus de reprezentantul legal al furnizorului .............. cu următoarele    date de identificare:    cod fiscal ..... localitatea ......... str. ................ nr. .........    județul .......... telefon ......... fax ........., e-mail..............    constată următoarele:    furnizorul, pentru sediul lucrativ/punctul de lucru situat în    localitatea ...... str. ......nr............ județul .....................    telefon .............. fax ................ e-mail....................    - îndeplinește: .... total criterii, din care .... criterii de eligibilitate    - nu îndeplinește ........ criterii de eligibilitate    Observații *).......................................................──────────    *) se menționează tipul de activitate a furnizorului/specialitatea în cazul    cabinetelor/compartimentul în cazul furnizorilor de servicii medicale    paraclinice/structura în cazul spitalelor──────────    Comisie de evaluare,    Președinte,    ............    Membri,    ................    ................  +  ANEXA nr. 9la normele metodologice    CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE ............    COMISIA DE EVALUARE A FURNIZORILOR    Nr. ...................    Data ..................                              DECIZIE DE EVALUARE    Furnizorul ........................... cu următoarele date de identificare:    cod fiscal ...... localitatea .......... str. .................. nr. .....    județul ........... telefon .............. fax ........., e-mail .........,    îndeplinește criteriile de eligibilitate pentru sediul lucrativ/punctul de    lucru situat în localitatea ............ str. ........... nr. ...........    județul ..................... telefon .............. fax ................    e-mail...................    Valabilitatea deciziei de evaluare este până la data de ............    Observații *)...........................................──────────    *) se menționează tipul de activitate a furnizorului/specialitatea în       cazul cabinetelor/compartimentul în cazul furnizorilor de servicii       medicale paraclinice/structura în cazul spitalelor──────────                        Președinte comisie de evaluare,                              ...................  +  ANEXA nr. 10la normele metodologice    CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE ...............    COMISIA DE EVALUARE A FURNIZORILOR    Nr. ...................    Data ..................                          NOTIFICARE PRIVIND EVALUAREA    Furnizorul ......................., cu următoarele date de identificare:    cod fiscal ...... localitatea ................. str. .............. nr. ...    județul ..................... telefon .............. fax ................,    e-mail ....................    pentru sediul lucrativ/punctul de lucru situat în localitatea ..........    str. ...... nr. ........... județul ................. telefon ............    fax ................ e-mail...................    nu îndeplinește următoarele criterii de eligibilitate:    .......    ........    .......    Termenul acordat pentru îndeplinirea în totalitate a criteriilor de    eligibilitate este de 60 zile de la data prezentei.    Prezenta notificare poate fi contestată, la Comisia de Evaluare de la    nivelul casei de asigurări, în maxim de 2 zile lucrătoare de la data    primirii.                        Președinte Comisie de evaluare,                              ...................-------