STANDARD DE EVALUARE din 3 februarie 2015a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente și materiale sanitare
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 124 bis din 18 februarie 2015  Notă
  ──────────
  *) Aprobat de Ordinul nr. 106 din 3 februarie 2015 și Ordinul nr. 32 din 19 ianuarie 2015, publicate în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 124 din 18 februarie 2015.
  ──────────
   +  STANDARDE PENTRU EVALUAREA UNITĂȚILOR DE DIALIZĂ PUBLICE ȘI PRIVATEI. STANDARD REFERITOR LA ORGANIZARECriterii:1. Unitatea de dializă are act de înființare sau de organizare conform legislației în vigoare.2. Unitatea de dializă are aviz de funcționare eliberat de direcția de sănătate publică/aviz de înființare eliberat de Ministerul Sănătății/ordin/aviz al ministrului sănătății, după caz, conform reglementărilor în vigoare și este înregistrată la Registrul Renal Român.3. Unitatea de dializă are autorizație sanitară în vigoare eliberată de Direcția de Sănătate Publică, conform prevederilor legale în vigoare.4. Unitatea de dializă își desfășoară activitatea într-un spațiu de care dispune în mod legal.5. Unitatea de dializă are Regulament Intern de care întreg personalul a luat la cunoștință în scris.6. Unitatea de dializă are Regulament de Organizare și Funcționare de care întreg personalul a luat la cunoștință în scris.7. Unitatea de dializă face dovada deținerii asigurării de răspundere civilă în domeniul medical în termen de valabilitate.II. STANDARD REFERITOR LA STRUCTURA DE PERSONALCriterii:1. Medicii care lucrează în unitatea de dializă au certificat de membru al Colegiului Medicilor din România, cu excepția medicilor străini care au aviz de practică temporară/ocazională conform reglementărilor în vigoare.2. Asistenții medicali care lucrează în unitatea de dializă au certificat de membru al OAMGMAMR, conform reglementărilor legale în vigoare.3. Întreg personalul își desfășoară activitatea într-o formă legală la furnizor.4. Personalul medical care lucrează în unitatea de dializă are asigurare de răspundere civilă (malpraxis) în vigoare.5. Personalul care lucrează în unitatea de dializă are fișe de post cu atribuțiile specifice semnate de fiecare angajat și de reprezentantul legal.III. STANDARD REFERITOR LA INFORMAREA ASIGURAȚILORCriterii:1. Unitatea de dializă are o firmă vizibilă din exterior.2. În incinta unității de dializă nu este permis accesul animalelor.3. Unitatea de dializă are un program de lucru afișat la loc vizibil.4. În unitatea de dializă se află expus la loc vizibil numele casei de asigurări de sănătate cu care se află în contract, precum și datele de contact ale acesteia, după caz.5. Drepturile și obligațiile asiguraților sunt afișate la loc vizibil.6. Asigurații au acces neîngrădit la un registru de reclamații și sesizări, cu paginile numerotate.7. Unitatea de dializă are afișat la loc vizibil numărul de telefon al serviciului de urgență (112).8. Personalul care lucrează în unitatea de dializă poartă în permanență un ecuson pe care se află inscripționat numele și calificarea angajatului respectiv.9. Se află afișat numărul de telefon la care se poate face programarea pentru serviciile medicale oferite.IV. STANDARD REFERITOR LA DOTAREA UNITĂȚII DE DIALIZĂCriterii:1. Medicamentele și materialele sanitare utilizate în cadrul activității medicale sunt în termen de valabilitate, înregistrate și depozitate în mod adecvat (conform recomandărilor din prospectul de utilizare).2. Aparatul medical de urgență conține medicamente și materiale sanitare aflate în termenul de valabilitate.3. Unitatea de dializă este dotată din punct de vedere al aparaturii medicale și materialelor sanitare necesare conform reglementărilor în vigoare.4. Furnizorul asigură accesul persoanelor cu handicap locomotor.5. Unitatea de dializă face dovada verificării periodice a echipamentelor utilizate în conformitate cu reglementările ANMDM.6. Unitatea de dializă are contract de service/întreținere pentru aparatura din dotare sau are angajat personal autorizat pentru asigurarea întreținerii.7. Unitatea de dializă face dovada deținerii legale a aparaturii din dotare.8. Unitatea de dializă are contract pentru colectarea și distrugerea (neutralizare) a deșeurilor cu risc biologic, conform normelor în vigoare.9. Unitatea de dializă deține un post/terminal telefonic (fix, mobil) funcțional, fax și sistem informatic, inclusiv cititor de carduri.V. STANDARD REFERITOR LA ASIGURAREA SERVICIILORCriterii:1. Unitatea de dializă ia toate măsurile pentru prevenirea infecțiilor nosocomiale.2. La unitatea de dializă se ține evidența consultațiilor, tratamentelor și a serviciilor medicale oferite astfel încât să fie identificabil pacientul și persoana care a oferit serviciul, diagnosticul, tratamentul precum data și ora când acesta a fost furnizat.3. Unitatea de dializă aplică protocoalele terapeutice în vigoare.4. Unitatea de dializă își întocmește criterii de prioritizare pentru accesul la serviciile oferite în cazul listelor de așteptare.5. Pentru pacienții cu afecțiuni cronice care necesită îngrijire și tratament special, serviciile medicale furnizate se înregistrează obligatoriu atât în fișele de Consultații, cât și în registrul de Consultații.6. La unitatea de dializă se află și se utilizează, după caz, documentele tipizate, conform prevederilor legale în vigoare.7. În ROF vor fi menționate în mod expres următoarele:– definirea manevrelor care implică soluții de continuitate, a materialelor utilizate și a condițiilor de sterilizare;– obligativitatea păstrării confidențialității datelor și informațiilor referitoare la actul medical, precum și intimitatea și demnitatea pacienților;– obligativitatea acordării serviciilor medicale în mod echitabil și nediscriminatoriu;– obligativitatea respectării dreptului la libera alegere a furnizorului de servicii medicale în situațiile de trimitere în consulturi interdisciplinare;– neutilizarea materialelor și a instrumentelor a căror condiție de sterilizare nu este sigură;– obligativitatea înregistrării în sistemul informatic a datelor medicale aferente pacienților;– există un plan de pregătire profesională continuă a personalului medical;8. La unitatea de dializă se află lista de programare a pacienților pentru serviciile medicale furnizate.9. Unitatea de dializă are obligația respectării prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare.  +  STANDARDE PENTRU EVALUAREA FURNIZORILOR DE CONSULTAȚII DE URGENȚĂ LA DOMICILIU ȘI ACTIVITĂȚI DE TRANSPORT SANITAR NEASISTATA. STANDARDE PENTRU EVALUAREA FURNIZORILOR DE CONSULTAȚII DE URGENȚĂ LA DOMICILIUI. STANDARD REFERITOR LA ORGANIZARECriterii:1. Furnizorul de consultații de urgență la domiciliu are act de înființare legal din care rezultă că are ca obiect de activitate furnizarea de consultații de urgență la domiciliu.2. Furnizorul de consultații de urgență la domiciliu deține autorizație de funcționare valabilă emisă de Direcția de Sănătate Publică, atât pentru sediu cât și pentru substații.3. Furnizorul de consultații de urgență la domiciliu are autorizație sanitară în vigoare eliberată de Direcția de Sănătate Publică, conform legislației în vigoare, atât pentru sediu cât și pentru substații.4. Furnizorul de consultații de urgență la domiciliu are un sediu și puncte de lucru, după caz, aflate în spații de care dispune în mod legal.5. Furnizorul de consultații de urgență la domiciliu deține licență pentru utilizarea frecvențelor radio.6. Echipamentele medicale instalate pe ambulanțe sunt avizate conform legislației în vigoare și au verificarea metrologică valabilă/verificare periodică, după caz.7. Furnizorul de consultații de urgență la domiciliu are Regulament Intern de care întreg personalul a luat la cunoștință în scris.8. Furnizorul de consultații de urgență la domiciliu are Regulament de Organizare și Funcționare de care întreg personalul a luat la cunoștință în scris.9. Furnizorul are spații special destinate depozitării medicamentelor și materialelor sanitare.10. Furnizorul deține dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical.II. STANDARD REFERITOR LA STRUCTURA DE PERSONALCriterii:1. Medicii au certificat de membru al Colegiului Medicilor din România, cu excepția medicilor străini care au aviz de practică temporară/ocazională conform reglementărilor în vigoare.2. Asistenții medicali au certificat de membru al OAMGMAMR, conform reglementărilor legale în vigoare.3. Conducătorul ambulanței are cel puțin cunoștințe privind susținerea primară a funcțiilor vitale (BLS) atestate printr-un certificat.4. Personalul își desfășoară activitatea într-o formă legală la furnizor.5. Personalul medical are asigurare de răspundere civilă (malpraxis) în vigoare.6. Ambulanțele utilizate de furnizorul de consultații de urgență la domiciliu sunt conduse de personal calificat ce deține documente valabile pentru conducerea mijlocului de transport.7. Întreg personalul are fișe de post cu atribuțiile specifice, semnate individual și de reprezentantul legal.8. La sediul furnizorului există afișat graficul de lucru al personalului pentru luna în curs ce este semnat de coordonator.III. STANDARD REFERITOR LA INFORMAREA ASIGURAȚILORCriterii:1. Furnizorul are o firmă vizibilă din exterior, la intrarea în incinta unității.2. În incinta furnizorului nu este permis accesul animalelor.3. La sediul furnizorului se află expus la loc vizibil numele casei de asigurări de sănătate cu care se află în contract, precum și datele de contact ale acesteia, după caz.4. La sediul furnizorului asigurații au acces neîngrădit la un registru de reclamații și sesizări, cu paginile numerotate.5. Personalul medical poartă în permanență echipamentul specific conform legislației în vigoare.IV. STANDARD REFERITOR LA DOTARECriterii:1. Ambulanțele utilizate de furnizorul de consultații de urgență la domiciliu sunt înmatriculate legal.2. Ambulanțele utilizate de furnizorul de consultații de urgență la domiciliu au inspecție tehnică în vigoare.3. Furnizorul face dovada deținerii ambulanțelor.4. Furnizorul deține un post/terminal telefonic (fix, mobil) funcțional și sistem informatic.5. Furnizorul deține cel puțin o stație radio funcțională la dispecerat în legătură cu sistemul național unic pentru apeluri de urgență 112.6. La bordul fiecărei ambulanțe există cel puțin o stație radio funcțională în contact cu dispeceratul furnizorului.7. Furnizorul face dovada verificării periodice a echipamentelor utilizate în conformitate cu reglementările ANMDM, după caz.8. Aparatul de urgență conține medicamente și materiale sanitare aflate în termenul de valabilitate.V. STANDARD REFERITOR LA ASIGURAREA SERVICIILORCriterii:1. Există o înregistrare pentru fiecare serviciu, fișa de solicitare, în care se consemnează cel puțin: date de identificare al vehiculului, conducătorului acestuia și asiguraților, data, ora, adresa de plecare și destinația, confirmarea efectuării serviciului.2. În ROF vor fi menționate în mod expres următoarele:– definirea manevrelor care implică soluții de continuitate, a materialelor utilizate și a condițiilor de sterilizare;– obligativitatea păstrării confidențialității asupra tuturor informațiilor decurse din serviciile medicale acordate asiguraților;– obligativitatea acordării serviciilor medicale în mod nediscriminatoriu asiguraților;– neutilizarea materialelor și a instrumentelor a căror condiție de sterilizare nu este sigură;– obligativitatea completării prescripțiilor medicale conexe serviciului medical atunci când este cazul pentru afecțiuni acute;3. Furnizorul are obligația respectării prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare.B. STANDARDE PENTRU EVALUAREA FURNIZORILOR DE ACTIVITĂȚI DE TRANSPORT SANITAR NEASISTATI. STANDARD REFERITOR LA ORGANIZARECriterii:1. Furnizorul de activități de transport sanitar neasistat are act de înființare legal din care rezultă că are ca obiect de activitate furnizarea de activități de transport sanitar neasistat.2. Furnizorul de activități de transport sanitar neasistat deține autorizație de funcționare emisă de Direcția de Sănătate Publică, atât pentru sediu cât și pentru substații.3. Furnizorul de activități de transport sanitar neasistat are autorizație sanitară în vigoare eliberată de Direcția de Sănătate Publică, conform legislației în vigoare, atât pentru sediu cât și pentru substații.4. Furnizorul de activități de transport sanitar neasistat are un sediu și puncte de lucru aflate în spații de care dispune în mod legal.5. La sediul furnizorului de activități de transport sanitar neasistat există un dispecerat cu un aparat telefonic funcțional care are alocat un număr de apel în legătură cu punctele de lucru și sistem informatic.6. Furnizorul de servicii medicale are Regulament Intern de care întreg personalul a luat la cunoștință în scris.7. Furnizorul de servicii medicale are Regulament de Organizare și Funcționare de care întreg personalul a luat la cunoștință în scris.8. Furnizorul are spații special destinate depozitării medicamentelor și materialelor sanitare.9. Furnizorul face dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical.II. STANDARD REFERITOR LA STRUCTURA DE PERSONALCriterii:1. Medicii au certificat de membru al Colegiului Medicilor din România, cu excepția medicilor străini care au aviz de practică temporară/ocazională conform reglementărilor în vigoare.2. Asistenții medicali au certificat de membru al OAMGMAMR, conform reglementărilor legale în vigoare.3. Conducătorul mijlocului de transport are cel puțin cunoștințe privind susținerea primară a funcțiilor vitale (BLS) atestate printr-un certificat.4. Personalul își desfășoară activitatea într-o formă legală la furnizor.5. Personalul medical are asigurare de răspundere civilă (malpraxis) în vigoare.6. Conducătorul mijlocului de transport deține documentele necesare pentru conducerea acestuia.7. Întreg personalul are fișe de post cu atribuții specifice, semnate individual și de reprezentantul legal.8. La sediul furnizorului există afișat graficul de lucru al personalului pentru luna în curs și care este semnat de coordonator.III. STANDARD REFERITOR LA INFORMAREA ASIGURAȚILORCriterii:1. Furnizorul are o firmă vizibilă din exterior, la intrarea în incinta unității.2. În incinta furnizorului nu este permis accesul animalelor.3. Furnizorul are afișat la loc vizibil numele casei de asigurări de sănătate cu care se află în contract, precum și datele de contact ale acesteia, după caz.4. Furnizorul asigură accesul neîngrădit la un registru de reclamații și sesizări, cu paginile numerotate.5. Personalul care lucrează poartă în permanență ecuson pe care se află inscripționat numele și calificarea angajatului respectiv.IV. STANDARD REFERITOR LA DOTARECriterii:1. Mijloacele de transport utilizate de furnizorul de activități de transport sanitar neasistat sunt înmatriculate legal.2. Furnizorul face dovada deținerii mijloacelor de transport.3. Mijloacele de transport utilizate de furnizorul de activități de transport sanitar neasistat au inspecție tehnică în vigoare.V. STANDARD REFERITOR LA ASIGURAREA SERVICIILORCriterii:1. Există o înregistrare pentru fiecare transport în care se consemnează cel puțin: date de identificare ale vehiculului, a conducătorului acestuia și a asiguraților transportați, data, ora, adresa de plecare și destinația, confirmarea efectuării transportului.2. În ROF vor fi menționate în mod expres următoarele:– obligativitatea păstrării confidențialității asupra tuturor informațiilor decurse din serviciile medicale acordate asiguraților;– obligativitatea acordării serviciilor medicale în mod nediscriminatoriu asiguraților;3. Furnizorul are obligația respectării prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare.  +  STANDARDE PENTRU EVALUAREA FURNIZORILOR DE DISPOZITIVE MEDICALE DESTINATE RECUPERĂRII UNOR DEFICIENȚE ORGANICE SAU FUNCȚIONALE - COMERCIALIZAREI. STANDARD REFERITOR LA ORGANIZARECriterii:1. Furnizorul are aviz de funcționare valabil pentru sediu/punctul de lucru, eliberat de Ministerul Sănătății/Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale, conform prevederilor legale în vigoare.2. Furnizorul are declarație de conformitate pentru produsele comercializate, eliberată de producător.3. Furnizorul are copie de la producător/reprezentantul său autorizat stabilit în România, de pe certificatul de înregistrare a dispozitivelor medicale emis de Ministerul Sănătății/ Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale/dovada notificării la Autoritatea Competentă din statul membru UE sau SEE pentru produsele comercializate, după caz, și/sau aviz de utilizare emis de Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale pentru produsele second-hand, cu marcaj CE, acordate prin închiriere, după caz.4. Furnizorul are o evidență cantitativ-valorică pentru dispozitivele comercializate.5. Furnizorul are certificat de înregistrare cu cod unic de înregistrare și certificat constatator /act de înființare și cod fiscal.6. Furnizorul are sediul/punctul de lucru într-un spațiu de care dispune în mod legal.7. Furnizorul asigură accesul persoanelor cu handicap locomotor, are un spațiu destinat recepției asiguraților și sală de așteptare.8. În incinta furnizorului nu este permis accesul animalelor.9. Furnizorul are încăperi special destinate depozitării produselor comercializate, încercării și reglării dispozitivului, unde este cazul.10. Furnizorul are un aparat telefonic funcțional care are alocat un număr de apel, fax și sistem informatic, inclusiv cititor de carduri.11. În fiecare încăpere există un plan de evacuare în caz de incendiu cu indicarea poziției privitorului.12. Furnizorul are Regulament Intern de care întreg personalul a luat la cunoștință în scris.13. Furnizorul are Regulament de Organizare și Funcționare de care întreg personalul a luat la cunoștință în scris.14. Furnizorul face dovada deținerii asigurării de răspundere civilă în domeniul medical.II. STANDARD REFERITOR LA STRUCTURA DE PERSONALCriterii:1. Personalul își desfășoară activitatea într-o formă legală la furnizor.2. Personalul care lucrează are fișe de post cu atribuțiile specifice semnate de titular și aprobate de reprezentantul legal.III. STANDARD REFERITOR LA INFORMAREA ASIGURAȚILORCriterii:1. Furnizorul are o firmă vizibilă din exterior, la intrarea în incinta unității.2. Furnizorul are un program de lucru afișat la loc vizibil.3. La sediul furnizorului se află expus la loc vizibil numele casei de asigurări de sănătate cu care se află în contract, precum și datele de contact ale acesteia, după caz.4. Furnizorul are afișat la loc vizibil numărul de telefon al serviciului de urgență (112).5. Furnizorul are afișată în sala de așteptare lista completă, actualizată cu toate produsele, care include prețul de vânzare al acestora și prețul decontat de casa de asigurări.6. Pentru fiecare produs comercializat există o fișă cu specificațiile tehnice ale produsului și care este accesibilă asiguraților.7. Furnizorul respectă prevederile legale referitoare la eliberarea de dispozitive medicale. Există o modalitate de înregistrare a deciziilor emise de casa de asigurări de sănătate.8. Furnizorul oferă instrucțiuni de utilizare și întreținere pentru dispozitivele comercializate, cel puțin în limba română. Primirea instrucțiunilor este confirmată prin semnătură.9. Furnizorul are afișat la loc vizibil un document ce conține drepturile ce decurg din calitatea de asigurat.10. Personalul care eliberează dispozitive medicale are obligația informării asiguraților asupra utilizării acestora.11. Asigurații au acces neîngrădit la un registru de reclamații și sesizări, cu paginile numerotate.IV. STANDARD REFERITOR LA ASIGURAREA SERVICIILORCriterii:1. Furnizorul are certificate/declarații de conformitate și eliberează certificate de garanție, pentru dispozitivele comercializate.2. Furnizorul are un registru de garanție cu rubrică pentru service în care asigurații confirmă primirea fișei de garanție și reparațiile.3. Furnizorul are un registru/jurnal de vânzări în care asigurații confirmă primirea dispozitivelor, precum și facturier cu chitanțier.4. Furnizorul are obligația respectării prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare.  +  STANDARDE PENTRU EVALUAREA FURNIZORILOR DE DISPOZITIVE MEDICALE DESTINATE RECUPERĂRII UNOR DEFICIENȚE ORGANICE SAU FUNCȚIONALE - PRODUCȚIEI. STANDARD REFERITOR LA ORGANIZARECriterii:1. Furnizorul are declarație de conformitate pentru produsele comercializate, eliberată de producător.2. Furnizorul are certificat de înregistrare a dispozitivelor medicale emis de Ministerul Sănătății/ Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale pentru produsele comercializate, după caz.3. Furnizorul are o evidență cantitativ-valorică pentru dispozitivele comercializate.4. Furnizorul are certificat de înregistrare cu cod unic de înregistrare și certificat constatator /act de înființare și cod fiscal.5. Furnizorul are sediul/punctul de lucru într-un spațiu de care dispune în mod legal.6. Furnizorul asigură accesul persoanelor cu handicap locomotor, are un spațiu destinat recepției asiguraților și sală de așteptare.7. În incinta furnizorului nu este permis accesul animalelor.8. Furnizorul are încăperi special destinate depozitării materialelor pentru producție respectiv produselor comercializate, confecționării mulajelor și protezelor precum și încercării și reglării protezei.9. Furnizorul deține un aparat telefonic funcțional, care are alocat un număr de apel, fax și sistem informatic, inclusiv cititor de carduri.10. În fiecare încăpere există un plan de evacuare în caz de incendiu cu indicarea poziției privitorului.11. Furnizorul are Regulament Intern de care întreg personalul a luat la cunoștință în scris.12. Furnizorul are Regulament de Organizare și Funcționare de care întreg personalul a luat la cunoștință în scris.13. Furnizorul face dovada deținerii asigurării de răspundere civilă în domeniul medical.II. STANDARD REFERITOR LA STRUCTURA DE PERSONALCriterii:1. Personalul își desfășoară activitatea într-o formă legală la furnizor.2. Personalul care lucrează are fișe de post cu atribuțiile specifice, semnate de titular și de reprezentantul legal.3. Activitatea se desfășoară cu personal calificat.III. STANDARD REFERITOR LA INFORMAREA ASIGURAȚILORCriterii:1. Furnizorul are o firmă vizibilă din exterior, la intrarea în incinta unității.2. Furnizorul are un program de lucru afișat la loc vizibil.3. La sediul furnizorului se află expus la loc vizibil numele casei de asigurări de sănătate cu care se află în contract, precum și datele de contact ale acesteia, după caz.4. Furnizorul are afișat la loc vizibil numărul de telefon al serviciului de urgență (112).5. Furnizorul are afișată în sala de așteptare lista completă, actualizată cu toate produsele, care include prețul de vânzare al acestora și prețul decontat de casa de asigurări.6. Pentru fiecare produs comercializat există o fișă cu specificațiile tehnice ale produsului și care este accesibilă asiguraților.7. Furnizorul respectă prevederile legale referitoare la eliberarea de dispozitive medicale. Există o modalitate de înregistrare a deciziilor emise de casa de asigurări de sănătate.8. Furnizorul oferă instrucțiuni de utilizare și întreținere pentru dispozitivele comercializate, cel puțin în limba română. Primirea instrucțiunilor este confirmată prin semnătură.9. Furnizorul are afișat la loc vizibil un document ce conține drepturile ce decurg din calitatea de asigurat.10. Personalul care eliberează dispozitive medicale are obligația informării asiguraților asupra utilizării acestora.11. Asigurații au acces neîngrădit la un registru de reclamații și sesizări, cu paginile numerotate.IV. STANDARD REFERITOR LA DOTARECriterii:1. Aparatele și instrumentele necesare producției au verificări din care reiese funcționarea corespunzătoare a aparatului în parametrii prevăzuți de producător (etalonare, verificare metrologică), după caz.2. Deține încăperile necesare activității de producție, conform reglementărilor legale în vigoare.3. Furnizorul face dovada deținerii legale a aparaturii necesară desfășurării activității.V. STANDARD REFERITOR LA ASIGURAREA SERVICIILORCriterii:1. Furnizorul are certificate/declarații de conformitate și eliberează certificate de garanție, pentru dispozitivele comercializate.2. Furnizorul are un registru de garanție cu rubrică pentru service în care asigurații confirmă primirea fișei de garanție și reparațiile.3. Furnizorul are un registru/jurnal de vânzări în care clienții confirmă primirea dispozitivelor, precum și facturier cu chitanțier.4. Furnizorul are obligația respectării prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare.  +  STANDARDE PENTRU EVALUAREA FURNIZORILOR DE DISPOZITIVE MEDICALE DESTINATE RECUPERĂRII UNOR DEFICIENȚE ORGANICE SAU FUNCȚIONALE - PROTEZARE AUDITIVĂI. STANDARD REFERITOR LA ORGANIZARECriterii:1. Furnizorul are aviz de funcționare valabil pentru sediu/punctul de lucru, eliberat de Ministerul Sănătății/Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale, conform prevederilor legale în vigoare.2. Furnizorul are declarație de conformitate pentru produsele comercializate, eliberată de producător.3. Furnizorul are o evidență cantitativ-valorică pentru dispozitivele comercializate.4. Furnizorul are certificat de înregistrare cu cod unic de înregistrare și certificat constatator /act de înființare și cod fiscal.5. Furnizorul are sediul/punctul de lucru într-un spațiu de care dispune în mod legal.6. Furnizorul asigură accesul persoanelor cu handicap locomotor, are un spațiu destinat recepției asiguraților și sală de așteptare.7. În incinta furnizorului nu este permis accesul animalelor.8. Furnizorul are încăperi special destinate depozitării produselor comercializate, confecționării mulajelor și protezelor precum și încercării și reglării protezei.9. Furnizorul deține un aparat telefonic funcțional, care are alocat un număr de apel, fax și sistem informatic, inclusiv cititor de carduri.10. În fiecare încăpere există un plan de evacuare în caz de incendiu cu indicarea poziției privitorului.11. Furnizorul are Regulament Intern de care întreg personalul a luat la cunoștință în scris.12. Furnizorul are și Regulament de Organizare și Funcționare de care întreg personalul a luat la cunoștință în scris.13. Furnizorul face dovada deținerii asigurării de răspundere civilă în domeniul medical.II. STANDARD REFERITOR LA STRUCTURA DE PERSONALCriterii:1. Personalul își desfășoară activitatea într-o formă legală la furnizor.2. Personalul care lucrează în cadrul furnizorului are fișe de post cu atribuțiile specifice semnate de fiecare angajat și de reprezentantul legal.3. Activitatea se desfășoară cu personal calificat.III. STANDARD REFERITOR LA INFORMAREA ASIGURAȚILORCriterii:1. Furnizorul are o firmă vizibilă din exterior, la intrarea în incinta unității.2. Furnizorul are un program de lucru afișat la loc vizibil.3. La sediul furnizorului se află expus la loc vizibil numele casei de asigurări cu care se află în contract, precum și datele de contact ale acesteia, după caz.4. Furnizorul are afișat la loc vizibil numărul de telefon al serviciului de urgență (112).5. Furnizorul are afișată în sala de așteptare lista completă, actualizată cu toate produsele, care include prețul de vânzare al acestora și prețul decontat de casa de asigurări.6. Pentru fiecare produs comercializat există o fișă cu specificațiile tehnice ale produsului și care este accesibilă asiguraților.7. Furnizorul respectă prevederile legale referitoare la eliberarea de dispozitive medicale. Există o modalitate de înregistrare a deciziilor emise de casa de asigurări de sănătate.8. Furnizorul oferă instrucțiuni de utilizare și întreținere pentru dispozitivele comercializate, cel puțin în limba română. Primirea instrucțiunilor este confirmată prin semnătură.9. Furnizorul are afișat la loc vizibil un document ce conține drepturile ce decurg din calitatea de asigurat.10. Personalul care eliberează dispozitive medicale are obligația informării asiguraților asupra utilizării acestora.11. Asigurații au acces neîngrădit la un registru de reclamații și sesizări, cu paginile numerotate.IV. STANDARD REFERITOR LA DOTARECriterii:1. Aparatele și instrumentele necesare protezării auditive au verificări din care reiese funcționarea corespunzătoare a aparatului în parametrii prevăzuți de producător (etalonare, calibrare, verificare periodică), după caz.2. Deține cabină insonoră și audiometru cel puțin tip 2, în conformitate cu reglementările legale în vigoare.3. Furnizorul face dovada deținerii legale a aparaturii necesare desfășurării activității.4. Deține computer cu hardware și software adecvate pentru programarea protezelor auditive și pentru memorarea informațiilor despre pacienți și despre datele de reglaj ale protezelor.V. STANDARD REFERITOR LA ASIGURAREA SERVICIILORCriterii:1. Furnizorul are certificate/declarații de conformitate și eliberează certificate de garanție, pentru dispozitivele comercializate.2. Furnizorul are un registru de garanție cu rubrică pentru service în care asigurații confirmă primirea fișei de garanție și reparațiile.3. Furnizorul are un registru/jurnal de vânzări în care asigurații confirmă primirea dispozitivelor, precum și facturier cu chitanțier.4. Furnizorul are obligația respectării prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare.  +  STANDARDE PENTRU EVALUAREA FURNIZORILOR DE DISPOZITIVE MEDICALE DESTINATE RECUPERĂRII UNOR DEFICIENȚE ORGANICE SAU FUNCȚIONALE - PROTEZARE ORTOPEDICĂI. STANDARD REFERITOR LA ORGANIZARECriterii:1. Furnizorul are aviz de funcționare valabil pentru sediu/punctul de lucru, eliberat de Ministerul Sănătății/ Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale, conform prevederilor legale în vigoare.2. Furnizorul are declarație de conformitate pentru produsele comercializate, eliberată de producător.3. Furnizorul are certificat de înregistrare a dispozitivelor medicale /copie de la producător/reprezentantul său autorizat stabilit în România, de pe certificatul de înregistrare a dispozitivelor medicale emis de Ministerul Sănătății/ Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale pentru produsele comercializate, după caz.4. Furnizorul are o evidență cantitativ-valorică pentru dispozitivele comercializate.5. Furnizorul are certificat de înregistrare cu cod unic de înregistrare și certificat constatator /act de înființare și cod fiscal.6. Furnizorul are sediul/punctul de lucru într-un spațiu de care dispune în mod legal.7. Furnizorul asigură accesul persoanelor cu handicap locomotor, are un spațiu destinat recepției asiguraților și sală de așteptare.8. În incinta furnizorului nu este permis accesul animalelor.9. Furnizorul are încăperi special destinate depozitării produselor comercializate, confecționării mulajelor și protezelor precum și încercării și reglării protezei.10. Furnizorul deține un aparat telefonic funcțional, care are alocat un număr de apel, fax și sistem informatic, inclusiv cititor de carduri.11. În fiecare încăpere există un plan de evacuare în caz de incendiu cu indicarea poziției privitorului.12. Furnizorul are Regulament Intern de care întreg personalul a luat la cunoștință în scris.13. Furnizorul are Regulament de Organizare și Funcționare de care întreg personalul a luat la cunoștință în scris.14. Furnizorul face dovada deținerii asigurării de răspundere civilă în domeniul medical.II. STANDARD REFERITOR LA STRUCTURA DE PERSONALCriterii:1. Personalul își desfășoară activitatea într-o formă legală la furnizor.2. Personalul angajat are fișe de post cu atribuțiile specifice semnate de titular și aprobate de reprezentantul legal.3. Activitatea se desfășoară cu personal calificat.III. STANDARD REFERITOR LA INFORMAREA ASIGURAȚILORCriterii:1. Furnizorul are o firmă vizibilă din exterior, la intrarea în incinta unității.2. Furnizorul are un program de lucru afișat la loc vizibil.3. La sediul furnizorului se află expus la loc vizibil numele casei de asigurări cu care se află în contract, precum și datele de contact ale acesteia, după caz.4. Furnizorul are afișat la loc vizibil numărul de telefon al serviciului de urgență (112).5. Furnizorul are afișată în sala de așteptare lista completă, actualizată cu toate produsele, care include prețul de vânzare al acestora și prețul decontat de casa de asigurări.6. Pentru fiecare produs comercializat există o fișă cu specificațiile tehnice ale produsului și care este accesibilă asiguraților.7. Furnizorul respectă prevederile legale referitoare la eliberarea de dispozitive medicale. Există o modalitate de înregistrare a deciziilor emise de casa de asigurări de sănătate.8. Furnizorul oferă instrucțiuni de utilizare și întreținere pentru dispozitivele comercializate, cel puțin în limba română. Primirea instrucțiunilor este confirmată prin semnătură.9. Furnizorul are afișat la loc vizibil un document ce conține drepturile ce decurg din calitatea de asigurat.10. Personalul care eliberează dispozitive medicale are obligația informării asiguraților asupra utilizării acestora.11. Asigurații au acces neîngrădit la un registru de reclamații și sesizări, cu paginile numerotate.IV. STANDARD REFERITOR LA DOTARECriterii:1. Aparatele și instrumentele necesare producției au verificări din care reiese funcționarea corespunzătoare a aparatului în parametrii prevăzuți de producător (etalonare, verificare metrologică).2. Deține încăperile necesare protezării.3. Furnizorul face dovada deținerii legale a aparaturii necesară desfășurării activității.V. STANDARD REFERITOR LA ASIGURAREA SERVICIILORCriterii:1. Furnizorul are certificate/declarații de conformitate și eliberează certificate de garanție, pentru dispozitivele comercializate.2. Furnizorul are un registru de garanție cu rubrică pentru service în care asigurații confirmă primirea fișei de garanție și reparațiile.3. Furnizorul are un registru/jurnal de vânzări în care clienții confirmă primirea dispozitivelor, precum și facturier cu chitanțier.4. Furnizorul are obligația respectării prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare.  +  EVALUAREA SPITALELORA. STANDARDE GENERALE PENTRU EVALUAREA SPITALELORI. STANDARD REFERITOR LA ORGANIZARECriterii:1. Spitalul are act de înființare sau de organizare conform legislației în vigoare.2. Spitalul are autorizație sanitară valabilă, eliberată de Direcția de Sănătate Publică.3. Spitalul are o structură organizatorică aprobată/avizată de Ministerul Sănătății.4. Spitalul are un Regulament Intern, de care întreg personalul a luat la cunoștință în scris.5. Spitalul are un Regulament de Organizare și Funcționare, aprobat/avizat conform prevederilor legale în vigoare, de care întreg personalul a luat la cunoștință în scris.6. Spitalul funcționează într-un spațiu pe care îl deține în mod legal.7. Spitalul are stabilite și aduse la cunoștința personalului medical criteriile de internare, conform reglementărilor în vigoare.8. Spitalul face dovada deținerii asigurării de răspundere civilă în domeniul medical.II. STANDARD REFERITOR LA STRUCTURA DE PERSONALCriterii:1. Medicii și farmaciștii care lucrează în cadrul furnizorului au certificat de membru al Colegiului Medicilor din România/Colegiului Farmaciștilor din România, cu excepția medicilor străini care au aviz de practică temporară/ocazională, conform reglementărilor în vigoare.2. Biologii, chimiștii și biochimiștii care lucrează în cadrul furnizorului au certificat de membru al Ordinului Biochimiștilor, Biologilor, Chimiștilor în Sistemul Sanitar din România.3. Asistenții medicali care lucrează în cadrul furnizorului au certificat de membru al OAMGMAMR, conform reglementărilor legale în vigoare.4. Personalul își desfășoară activitatea într-o formă legală la furnizor.5. Medicii, farmaciștii, biologii, chimiștii, biochimiștii și asistenții medicali care lucrează în cadrul furnizorului au asigurare de răspundere civilă (malpraxis) în vigoare.6. Întreg personalul are întocmite fișele de post cu atribuțiile specifice, cu semnătura fiecărui angajat și a reprezentantului legal.7. Spitalul are afișat la nivelul fiecărui tip de structură din structura organizatorică aprobată/avizată, graficul de lucru al personalului angajat pentru luna în curs, semnat de șeful de secție/laborator.III. STANDARD REFERITOR LA INFORMAREA ASIGURAȚILORCriterii:1. Spitalul este semnalizat corespunzător în zonă.2. În incinta spitalului nu este permis accesul animalelor.3. Accesul pacienților către secții și compartimente este semnalizat vizibil; toate secțiile, compartimentele, saloanele și cabinetele au inscripționată vizibil denumirea.4. În spital se află expus la loc vizibil numele casei de asigurări de sănătate cu care se află în contract, precum și datele de contact ale acesteia, după caz.5. Spitalul are afișat la loc vizibil numărul de telefon al serviciului de urgență (112).6. Este afișat programul și numărul de telefon la care se poate face programarea la internări.7. Există afișate în fiecare secție/ compartiment/ laborator/servicii de diagnostic și tratament din structura spitalului, la loc vizibil, drepturile pacienților conform Legii nr. 46/2003.8. În fiecare secție/ compartiment/ laborator/servicii de diagnostic și tratament din structura spitalului există afișate, la loc vizibil, drepturile și obligațiile asiguraților referitoare la asistența spitalicească.9. Întreg personalul care lucrează în spital poartă în permanență ecuson inscripționat cu numele și funcția.10. Există afișat la loc vizibil și accesibil programul de vizită al aparținătorilor pacienților internați.11. Fiecare spital va avea pagină web proprie cu prezentarea următoarelor informații minime:– structura aprobată a spitalului;– serviciile medicale oferite;– pachetele de servicii contractate cu casele de asigurări de sănătate;– tarifele practicate pentru serviciile nedecontate de casa de asigurări de sănătate;– criteriile de internare;– programul și numărul de telefon la care se poate face programarea la internări;– adresa de e-mail unde se pot face sesizări;– chestionarele de satisfacție.12. Asigurații au acces neîngrădit la un registru de reclamații și sesizări, cu paginile numerotate.IV. STANDARD REFERITOR LA DOTARECriterii:1. Spitalul utilizează echipamente și aparatură medicală în stare de funcționare.2. Medicamentele și celelalte materiale utilizate în cadrul activității medicale sunt înregistrate și depozitate în mod adecvat (conform recomandărilor din prospectul de utilizare), la nivelul fiecărui tip de structură din structura organizatorică aprobată/avizată.3. Aparatul de urgență conține medicamente și materiale sanitare aflate în termenul de valabilitate și există la nivelul fiecărui tip de structură din structura organizatorică aprobată/avizată.4. Spitalul face dovada deținerii legale a aparaturii medicale, din care rezultă data fabricației și data achiziției și avizul de utilizare după caz, emis conform prevederilor legale în vigoare pentru aparatele medicale achiziționate second-hand.5. Spitalul face dovada verificării periodice a echipamentelor utilizate în conformitate cu reglementările ANMDM.6. Spitalul are contract pentru colectarea și distrugerea (neutralizarea) deșeurilor cu risc biologic.7. Spitalul deține un post/terminal telefonic (fix, mobil) funcțional, fax și sistem informatic, inclusiv cititor de carduri.8. Spitalul facilitează accesul asiguraților la servicii spitalicești prin dotări specifice (rampe, cărucioare, tărgi, lifturi).9. Spitalul asigură sterilizarea pentru instrumentarul refolosibil, conform prevederilor legale în vigoare.V. STANDARD REFERITOR LA ASIGURAREA SERVICIILORCriterii:1. Spitalul respectă normativele în vigoare cu privire la prevenirea și combaterea infecțiilor nosocomiale.2. Spitalul ține evidența bolnavilor internați precum și a consultațiilor, tratamentelor și a serviciilor medicale oferite, astfel încât să fie identificabil asiguratul și personalul medical care a furnizat serviciul, precum și data și ora când acesta a fost furnizat.3. Spitalul aplică protocoalele de practică medicală, elaborate conform prevederilor în vigoare.4. Pe parcursul activității, la nivelul spitalului se află și se utilizează, după caz, formularele tipizate din sistemul informațional al Ministerului Sănătății, conform prevederilor legale în vigoare.5. Spitalul asigură o alimentație adecvată pentru pacienților internați în concordanță cu afecțiunea și recomandările medicale, în cadrul alocațiilor de hrană stabilite de lege.6. Spitalul își întocmește și afișează criterii de prioritizare pentru accesul la serviciile oferite în cazul listelor de așteptare pentru internările programabile.7. În ROF vor fi menționate în mod expres următoarele:– definirea manevrelor care implică soluții de continuitate, a materialelor utilizate și a condițiilor de sterilizare la nivelul fiecărui tip de structură din structura organizatorică aprobată/avizată;– obligativitatea păstrării confidențialității față de terți asupra tuturor informațiilor decurse din serviciile medicale acordate pacienților;– obligativitatea acordării serviciilor medicale în mod nediscriminatoriu pacienților;– neutilizarea materialelor și a instrumentelor a căror condiție de sterilizare nu este sigură;– prevederi referitoare la obligațiile personalului spitalului pentru respectarea clauzelor contractuale cu casa de asigurări de sănătate și sancțiuni în caz de nerespectare a acestor clauze.8. Spitalul asigură continuitatea asistenței medicale prin organizarea liniilor de gardă, conform legislației în vigoare.9. Spitalul respectă prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare.B. STANDARD SPECIFIC AMBULATORIULUI DIN CADRUL SPITALULUICriterii:1. Ambulatoriul spitalului este menționat aparte în Regulamentul Intern și în Regulamentul de Organizare și Funcționare ale spitalului sau are Regulament Intern și Regulament de Organizare și Funcționare propriu de care întreg personalul a luat la cunoștință în scris.2. Ambulatoriul spitalului face dovada deținerii asigurării de răspundere civilă în domeniul medical.3. La nivelul ambulatoriului spitalului:– se află afișată în sala de așteptare, lista cu denumirea tuturor cabinetelor de specialitate care funcționează conform structurii organizatorice aprobate, cu numele medicului de specialitate și programul de activitate;– se află expus la loc vizibil numele casei de asigurări de sănătate cu care se află în contract, precum și datele de contact ale acesteia, după caz;– se află afișat numărul de telefon la care se pot face programările.4. În ambulatoriul din cadrul spitalului, la nivelul fiecărui cabinet:– este afișat la loc vizibil programul de lucru stabilit conform reglementărilor în vigoare;– se află afișat pachetul de servicii medicale acordat;– sunt afișate tarifele practicate pentru serviciile nedecontate de casa de asigurări de sănătate, după caz;5. Pentru pacienții cu afecțiuni cronice care necesită îngrijire și tratament special, serviciile medicale furnizate se înregistrează obligatoriu atât în fișele de consultații, cât și în registrul de consultații.6. Fiecare cabinet din ambulatoriul spitalului deține evidențe specifice cu înregistrarea în documentele medicale primare, astfel încât să fie identificabil asiguratul și persoana care a oferit serviciul, diagnosticul, tratamentul precum data și ora când acesta a fost furnizat.7. La nivelul fiecărui cabinet medical din ambulatoriu se află lista de programare a asiguraților la consultații și lista cu criteriile de acces prioritar.C. STANDARD SPECIFIC FARMACIEI CU CIRCUIT ÎNCHISCriterii:1. Farmacia are autorizație de funcționare valabilă, conform prevederilor legale în vigoare.2. Farmacistul șef nu exercită această calitate și în altă farmacie.3. Farmacistul șef desemnează un înlocuitor (farmacist) pe perioada în care acesta nu se află în farmacie.4. Farmacia deține un post/terminal telefonic (fix, mobil) funcțional, fax și sistem informatic, inclusiv echipamente periferice (cititor de carduri), după caz.5. Farmacia are adresă de poștă electronică (e-mail) funcțională.6. Farmacia păstrează/stochează medicamentele conform recomandărilor din prospectul de utilizare.7. Farmacia are o evidență cantitativ valorică pentru medicamentele existente.D. STANDARD SPECIFIC LABORATORULUI DE ANALIZE MEDICALE DIN STRUCTURA SPITALULUICriterii:1. Laboratorul are un program de lucru stabilit conform reglementărilor legale în vigoare afișat vizibil.2. Laboratorul are contract de service pentru aparatura din dotare, încheiat cu un furnizor avizat potrivit prevederilor legale în vigoare sau are angajat personal autorizat pentru asigurarea întreținerii.3. Laboratorul efectuează și face dovada controlului intern al calității pentru toate analizele efectuate(cu excepția laboratorului de anatomie patologică).4. În cadrul laboratorului există evidența serviciilor medicale oferite astfel încât să fie identificabil asiguratul și persoana care a oferit serviciul, precum și data și ora când acesta a fost furnizat.E. STANDARD SPECIFIC LABORATORULUI DE RADIOLOGIE ȘI IMAGISTICĂ MEDICALĂ DIN STRUCTURA SPITALULUICriterii:1. Laboratorul are autorizație emisă de Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare valabilă.2. Laboratorul are un program de lucru stabilit conform reglementărilor legale în vigoare afișat vizibil.3. Laboratorul face dovada verificării periodice a echipamentelor utilizate în conformitate cu reglementările ANMDM.4. Laboratorul are contract de service pentru aparatura din dotare, încheiat cu un furnizor avizat potrivit prevederilor legale în vigoare sau are angajat personal autorizat pentru asigurarea întreținerii.5. Laboratorul are evidența serviciilor medicale oferite astfel încât să fie identificabil atât asiguratul, cât și persoana care a oferit serviciul, diagnosticul precum și data și ora când acesta a fost furnizat.  +  STANDARDE PENTRU EVALUAREA FURNIZORILOR DE ÎNGRIJIRI MEDICALE/PALIATIVE LA DOMICILIUI. STANDARD REFERITOR LA ORGANIZARECriterii:1. Furnizorul are statut legal din care rezultă că are ca obiect de activitate furnizarea de îngrijiri medicale la domiciliu / paliative la domiciliu.2. Furnizorul de îngrijiri medicale la domiciliu / paliative la domiciliu are autorizație de funcționare valabilă emisă de Ministerul Sănătății.3. Furnizorul de îngrijiri medicale la domiciliu / paliative la domiciliu are autorizație sanitară în vigoare.4. Furnizorul de îngrijiri medicale la domiciliu / paliative la domiciliu are sediul/punctul de lucru într-un spațiu de care dispune în mod legal.5. Furnizorul de îngrijiri medicale la domiciliu / paliative la domiciliu are Regulament Intern de care întreg personalul a luat la cunoștință în scris.6. Furnizorul de îngrijiri medicale la domiciliu / paliative la domiciliu are Regulament de Organizare și Funcționare de care întreg personalul a luat la cunoștință în scris.7. Furnizorul face dovada deținerii asigurării de răspundere civilă în domeniul medical.II. STANDARD REFERITOR LA STRUCTURA DE PERSONALCriterii:1. Personalul medical are certificat de membru valabil emis de asociația / organizația profesională în domeniu.2. Întreg personalul medical are asigurare de răspundere civilă (malpraxis) în vigoare.3. Întreg personalul are fișe de post cu atribuțiile specifice.4. Întreg personalul își desfășoară activitatea într-o formă legală la furnizor.III. STANDARD REFERITOR LA INFORMAREA ASIGURAȚILORCriterii:1. Furnizorul de îngrijiri medicale la domiciliu / paliative la domiciliu are o firmă vizibilă.2. Drepturile și obligațiile asiguraților sunt afișate la loc vizibil.3. Personalul poartă în permanență un ecuson pe care se află inscripționat numele și calificarea angajatului respectiv.4. Asigurații au acces neîngrădit la un registru de reclamații și sesizări, cu paginile numerotate.5. Personalul medico-sanitar are obligația informării asiguraților despre procedurile ce urmează a fi efectuate.6. La sediul furnizorului se află expus la loc vizibil un afiș care conține numele casei de asigurări cu care se află în contract, precum și datele de contact ale acesteia, după caz.7. Furnizorul are afișat la loc vizibil numărul de telefon al serviciului de urgență (112).IV. STANDARD REFERITOR LA DOTARECriterii:1. Furnizorul de îngrijiri medicale la domiciliu / paliative la domiciliu este obligat să dețină instrumentarul și materialele sanitare conform cu prevederile legale în vigoare.2. Furnizorul de îngrijiri medicale la domiciliu / paliative la domiciliu deține un post/terminal telefonic (fix, mobil) funcțional, fax și sistem informatic, inclusiv cititor de carduri.3. Furnizorul de îngrijiri medicale la domiciliu / paliative la domiciliu are contract de service/întreținere pentru aparatura medicală din dotare, după caz.4. Furnizorul de îngrijiri medicale la domiciliu / paliative la domiciliu face dovada deținerii legale a aparaturii medicale și/sau materialelor din dotare, după caz.5. Furnizorul de îngrijiri medicale la domiciliu / paliative la domiciliu asigură sterilizarea pentru instrumentarul refolosibil, conform prevederilor legale în vigoare.6. Furnizorul de îngrijiri medicale la domiciliu / paliative la domiciliu are contract pentru colectarea și distrugerea (neutralizarea) deșeurilor cu risc biologic.V. STANDARD REFERITOR LA ASIGURAREA SERVICIILORCriterii:1. Furnizorul păstrează/depozitează materialele sanitare utilizate în cadrul activității de îngrijiri medicale la domiciliu / paliative la domiciliu în parametrii prevăzuți de producător.2. Furnizorul ține evidența tratamentelor și a serviciilor medicale oferite astfel încât să fie identificabil pacientul și persoana care a oferit serviciul, tratamentul, precum data și ora când acesta a fost furnizat.3. Există o înregistrare medicală pentru fiecare pacient (fișa de îngrijire); fișa conține o rubrică prin care fiecare serviciu de îngrijire medicală furnizat este confirmat în scris de către asigurat sau aparținător.4. Furnizorul are un plan de îngrijiri pentru fiecare pacient întocmit conform recomandării medicului de specialitate.5. În ROF vor fi menționate în mod expres următoarele:– obligativitatea păstrării confidențialității asupra datelor de identificare și informațiilor decurse din serviciile acordate pacienților;– obligativitatea acordării serviciilor în mod nediscriminatoriu;– obligativitatea informării pacienților referitor la drepturile și obligațiile acestora;– neutilizarea materialelor și a instrumentelor a căror condiție de sterilizare nu este sigură;– manevrele care implică soluții de continuitate, materialele și instrumentarul folosit pentru acestea cât și condiția de sterilizare a acestora;6. Furnizorul face dovada informării medicului de familie și a medicului care a recomandat îngrijirile medicale la domiciliu / paliative la domiciliu de evoluția pacientului.7. Furnizorul are obligația respectării prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare.  +  STANDARDE PENTRU EVALUAREA FARMACIILORI. STANDARD REFERITOR LA ORGANIZARECriterii:1. Farmacia/oficina are autorizație de funcționare valabilă, conform prevederilor legale în vigoare.2. Farmacia are Certificat de înregistrare la Oficiul pentru Registrul Comerțului, însoțit de certificatele constatatoare pentru punctele de lucru ale societății sau pentru oficine, dacă este cazul.3. Farmacia/oficina are statut legal din care rezultă obiectul de activitate.4. Farmacia/oficina funcționează într-un spațiu de care dispune în mod legal.5. Farmacia/oficina are Regulament Intern de care întreg personalul a luat la cunoștință în scris.6. Farmacia/oficina are Regulament de Organizare și Funcționare de care întreg personalul a luat la cunoștință în scris.7. Farmacia/oficina deține dovada asigurării de răspundere civilă în vigoare.II. STANDARD REFERITOR LA STRUCTURA DE PERSONALCriterii:1. Farmacistul șef nu exercită această calitate și în altă farmacie.2. Farmacistul șef desemnează un înlocuitor (farmacist) pe perioada în care acesta nu se află în farmacie.3. Farmacistul șef și farmaciștii au certificat de membru valabil al Colegiului Farmaciștilor din România.4. Asistenții de farmacie au certificat de membru al OAMGMAMR, conform reglementărilor legale în vigoare.5. Întreg personalul își desfășoară activitatea într-o formă legală la furnizor.6. Farmaciștii și asistenții de farmacie au asigurare de răspundere civilă (malpraxis) în vigoare.7. Farmacistul șef, farmaciștii și asistenții de farmacie au programul de lucru conform cadrului legal.8. În timpul programului de lucru afișat în farmacie se află un farmacist, angajat al farmaciei respective.9. Întreg personalul din farmacie/oficină are fișe de post cu atribuțiile specifice semnate de titular și de reprezentantul legal.10. La sediul farmaciei/oficinei există afișat graficul de lucru al personalului pentru luna în curs și este semnat de farmacistul șef.III. STANDARD REFERITOR LA INFORMAREA ASIGURAȚILORCriterii:1. Farmacia/oficina are afișat la loc vizibil programul de lucru.2. Farmacia/oficina are o firmă vizibilă din exterior.3. În farmacie/oficină se află expus la loc vizibil numele casei de asigurări de sănătate cu care se află în contract, precum și datele de contact ale acesteia, după caz.4. Drepturile și obligațiile asiguraților sunt afișate la loc vizibil.5. Farmacia/oficina are afișat la loc vizibil numărul de telefon al serviciului de urgență (112).6. Personalul care lucrează în farmacie/punctul de lucru/oficina poartă în permanență ecuson pe care se află inscripționat numele și calificarea angajatului respectiv.7. Prețul este inscripționat pe ambalajul individual al fiecărui medicament.8. La sediul farmaciei/oficinei asigurații au acces neîngrădit la un registru de reclamații și sesizări, cu paginile numerotate.IV. STANDARD REFERITOR LA DOTAREA FARMACIEICriterii:1. Farmacia/oficina asigură accesul persoanelor cu handicap locomotor.2. Farmacia/oficina deține un post/terminal telefonic (fix, mobil) funcțional, fax și sistem informatic, inclusiv cititor de carduri.3. Farmacia are adresă de poștă electronică (e-mail) funcțională.4. Farmacia are contract de service/întreținere pentru aparatura din dotare, după caz.V. STANDARD REFERITOR LA ASIGURAREA SERVICIILORCriterii:1. Farmacia păstrează/stochează medicamentele conform recomandărilor din prospectul de utilizare.2. Farmacia are o evidență cantitativ valorică pentru medicamentele existente.3. În incinta farmaciei/oficinei nu este permis accesul animalelor.4. În ROF vor fi menționate în mod expres următoarele:– obligativitatea păstrării confidențialității asupra tuturor informațiilor referitoare la asigurați;– obligativitatea eliberării medicamentelor și materialelor sanitare în mod nediscriminatoriu asiguraților;– obligativitatea informării asiguraților referitor la drepturile acestora cu privire la eliberarea medicamentelor cu și fără contribuție personală;– obligativitatea informării asiguraților asupra modului de administrare al medicamentelor și a potențialelor riscuri sau efecte adverse.– obligativitatea achiziționării de medicamente care nu există în stocul farmaciei în momentul solicitării, în intervalul de timp legiferat.5. Farmacia are obligația respectării prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare.  +  STANDARDE PENTRU EVALUAREA CABINETELOR DE MEDICINĂ DENTARĂI. STANDARD REFERITOR LA ORGANIZARECriterii:1. Cabinetul medical are certificat de înregistrare în registrul unic al cabinetelor medicale, eliberat de Direcția de Sănătate Publică, conform prevederilor legale în vigoare.2. Cabinetul medical are statut legal din care rezultă că are ca obiect de activitate furnizarea de servicii medicale de medicină dentară, unde este cazul.3. Cabinetul medical are autorizație sanitară în vigoare eliberată de Direcția de Sănătate Publică.4. Cabinetul medical își desfășoară activitatea într-un spațiu de care dispune în mod legal.5. Cabinetul medical are Regulament Intern de care întreg personalul a luat la cunoștință în scris.6. Cabinetul medical are Regulament de Organizare și Funcționare de care întreg personalul a luat la cunoștință în scris.7. Cabinetul medical deține dovada asigurării de răspundere civilă în vigoare.II. STANDARD REFERITOR LA STRUCTURA DE PERSONALCriterii:1. Medicii care lucrează în cabinetul medical au certificat de membru al Colegiului Medicilor Dentiști din România, conform reglementărilor în vigoare.2. Asistenții medicali care lucrează în cabinetul medical au certificat de membru al OAMGMAMR conform reglementărilor în vigoare.3. Întreg personalul își desfășoară activitatea în cabinetul medical într-o formă legală.4. Medicii care lucrează în cabinetul medical au asigurare de răspundere civilă (pentru malpraxis) în vigoare.5. Asistenții medicali care lucrează în cabinetul medical au asigurare de răspundere civilă (pentru malpraxis) în vigoare.6. Întreg personalul are fișe de post cu atribuțiile specifice semnate de titular și reprezentantul legal.III. STANDARD REFERITOR LA INFORMAREA ASIGURAȚILORCriterii:1. Cabinetul medical are o firmă vizibilă din exterior.2. În incinta furnizorului nu este permis accesul animalelor.3. Cabinetul medical are un program de lucru stabilit conform reglementărilor legale în vigoare, afișat vizibil.4. În cabinetul medical se află expus la loc vizibil numele casei de asigurări de sănătate cu care se află în contract, precum și datele de contact ale acesteia, după caz.5. Drepturile și obligațiile asiguraților sunt afișate la loc vizibil.6. Asigurații au acces neîngrădit la un registru de reclamații și sesizări, cu paginile numerotate.7. Cabinetul are afișat la loc vizibil numărul de telefon al serviciului de urgență (112).8. Personalul care lucrează în cabinetul medical poartă în permanență un ecuson pe care se află inscripționat numele și calificarea angajatului respectiv.9. Cabinetul are afișat pachetul de servicii medicale acordat.10. Cabinetul are afișat la loc vizibil tarifele pentru serviciile medicale care nu fac parte din pachetul de bază și nu sunt decontate de casa de asigurări de sănătate.11. Cabinetul are afișat la loc vizibil a numărului de telefon și a programului în care se poate face programarea la consultații.IV. STANDARD REFERITOR LA DOTAREA CABINETULUICriterii:1. Sala de așteptare a cabinetului medical este dotată potrivit normelor legale în vigoare.2. Cabinetul medical asigură accesul persoanelor cu handicap locomotor.3. Medicamentele și materialele sanitare utilizate în cadrul activității medicale sunt înregistrate și depozitate conform recomandărilor din prospectul de utilizare.4. Trusa medicală de urgență conține medicamente și materiale sanitare aflate în termenul de valabilitate.5. Cabinetul medical are contract de service/întreținere pentru aparatura din dotare.6. Cabinetul medical face dovada deținerii aparaturii din dotare.7. Cabinetul are contract pentru colectarea și distrugerea (neutralizarea) deșeurilor cu risc biologic.8. Cabinetul deține un post/terminal telefonic (fix, mobil) funcțional, fax și sistem informatic, inclusiv cititor de carduri.9. Cabinetul asigură sterilizarea pentru instrumentarul refolosibil, conform prevederilor legale în vigoare.V. STANDARD REFERITOR LA ASIGURAREA SERVICIILORCriterii:1. La cabinetul medical se ține evidența consultațiilor, tratamentelor și a serviciilor medicale oferite cu înregistrarea în următoarele documente primare:– fișele de tratament,– registrul de consultații, astfel încât să fie identificabil pacientul și persoana care a oferit serviciul, diagnosticul, tratamentul precum și data și ora când acesta a fost furnizat.2. La cabinetul medical se află și se utilizează, după caz, documentele tipizate, conform prevederilor legale în vigoare.3. În Regulamentul de Organizare și Funcționare vor fi menționate în mod expres următoarele:– definirea manevrelor care implică soluții de continuitate, a materialelor utilizate și a condițiilor de sterilizare;– obligativitatea păstrării confidențialității asupra tuturor informațiilor decurse din serviciile medicale acordate pacienților;– obligativitatea acordării serviciilor medicale în mod nediscriminatoriu asiguraților;– obligativitatea respectării dreptului la libera alegere a furnizorului de servicii medicale în situațiile de trimitere în consulturi interdisciplinare;– neutilizarea materialelor și a instrumentelor a căror condiție de sterilizare nu este sigură;– obligativitatea completării prescripțiilor medicale conexe actului medical atunci când este cazul pentru afecțiuni acute, subacute, cronice inițiale.4. La cabinetul medical se află lista de programare a asiguraților la consultații și lista cu criteriile de acces prioritar la serviciile cabinetului.5. Cabinetul are obligația respectării prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare.  +  STANDARDE PENTRU EVALUAREA FURNIZORILOR DE INVESTIGAȚII MEDICALE PARACLINICE - RADIOLOGIE ȘI IMAGISTICĂ MEDICALĂI. STANDARD REFERITOR LA ORGANIZARECriterii:1. Furnizorul are certificat de înregistrare în registrul unic al cabinetelor medicale, eliberat de Direcția de Sănătate Publică sau autorizație de funcționare pentru unitățile sanitare publice, conform prevederilor legale în vigoare.2. Furnizorul are autorizație emisă de Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare cu excepția furnizorilor de servicii medicale care efectuează ecografii și RMN.3. Furnizorul are autorizație sanitară în vigoare eliberată de Direcția de Sănătate Publică, conform legii.4. Furnizorul își desfășoară activitatea supusă evaluării într-un spațiu de care dispune în mod legal.5. Furnizorul are Regulament Intern de care întreg personalul a luat la cunoștință în scris.6. Furnizorul are Regulament de Organizare și Funcționare de care întreg personalul a luat la cunoștință în scris.7. Furnizorul face dovada deținerii asigurării de răspundere civilă în domeniul medical.II. STANDARD REFERITOR LA STRUCTURA DE PERSONALCriterii:1. Medicii au certificat de membru al Colegiului Medicilor din România/ Colegiului Medicilor Dentiști din România, cu excepția medicilor străini care au aviz de practică temporară/ocazională conform reglementărilor în vigoare.2. Asistenții medicali care lucrează în cadrul furnizorului au certificat de membru al OAMGMAMR, conform reglementărilor în vigoare.3. Întreg personalul își desfășoară activitatea într-o formă legală la furnizor.4. Medicii care lucrează în cadrul furnizorului au asigurare de răspundere civilă (malpraxis) în vigoare.5. Asistenții medicali care lucrează în cadrul furnizorului au asigurare de răspundere civilă (malpraxis) în vigoare.6. Întreg personalul are fișe de post cu atribuțiile specifice semnate de titular și de reprezentantul legal.III. STANDARD REFERITOR LA INFORMAREA ASIGURAȚILORCriterii:1. Furnizorul are o firmă vizibilă din exterior.2. În incinta furnizorului nu este permis accesul animalelor.3. Furnizorul are un program de lucru stabilit conform reglementărilor legale în vigoare, vizibil din exterior.4. În cadrul furnizorului se află expus la loc vizibil numele casei /caselor de asigurări de sănătate cu care se află în contract, precum și datele de contact ale acesteia/ acestora, după caz.5. Drepturile și obligațiile asiguraților sunt afișate la loc vizibil.6. Asigurații au acces neîngrădit la un registru de reclamații și sesizări, cu paginile numerotate.7. Furnizorul are afișat la loc vizibil numărul de telefon al serviciului asistență publică integrată de urgență (112).8. Personalul care lucrează în cadrul furnizorului poartă în permanență echipament medical specific și ecuson pe care se află inscripționat numele și calificarea angajatului respectiv.9. Afișarea tarifelor pentru serviciile medicale care nu fac parte din pachetul de bază și nu sunt decontate de casa de asigurări de sănătate.10. Afișarea numărului de telefon la care se poate face programarea.11. Afișarea pachetului de servicii medicale de bază paraclinice - radiologie și imagistică medicală și tarifele decontate de casa de asigurări de sănătate.IV. STANDARD REFERITOR LA DOTAREA FURNIZORULUI DE INVESTIGAȚII MEDICALE PARACLINICE - RADIOLOGIE ȘI IMAGISTICĂ MEDICALĂCriterii:1. Sala de așteptare este dotată conform normelor legale în vigoare.2. Furnizorul asigură accesul persoanelor cu orice tip de dizabilități.3. Medicamentele și celelalte materiale utilizate în cadrul activității medicale sunt înregistrate și depozitate în mod adecvat (conform recomandărilor din prospectul de utilizare).4. Trusa medicală de urgență este completă și conține medicamente și materiale sanitare aflate în termenul de valabilitate.5. Furnizorul face dovada deținerii legale a aparaturii medicale și a materialelor, din care rezultă data fabricației și data achiziției și avizul de utilizare după caz, emis conform prevederilor legale în vigoare pentru aparatele medicale achiziționate second-hand.6. Furnizorul face dovada verificării periodice a echipamentelor utilizate în conformitate cu reglementările ANMDM.7. Furnizorul are contract de service pentru aparatura din dotare, încheiat cu un furnizor avizat potrivit prevederilor legale în vigoare.8. Furnizorul are contract pentru colectarea și distrugerea (neutralizarea) deșeurilor cu risc biologic.9. Furnizorul deține un post/terminal telefonic (fix, mobil) funcțional, fax și sistem informatic, inclusiv cititor de carduri.V. STANDARD REFERITOR LA ASIGURAREA SERVICIILORCriterii:1. Furnizorul are evidența serviciilor medicale oferite astfel încât să fie identificabil atât asiguratul, cât și persoana care a oferit serviciul, diagnosticul, tratamentul, după caz, precum și data și ora când acesta a fost furnizat.2. La nivelul furnizorului se află și se utilizează, după caz, documentele tipizate, conform prevederilor legale în vigoare.3. În ROF vor fi menționate în mod expres următoarele:– obligativitatea păstrării confidențialității asupra tuturor informațiilor decurse din serviciile medicale acordate asiguraților;– obligativitatea acordării serviciilor medicale în mod nediscriminatoriu asiguraților;– obligativitatea neutilizării materialelor și a instrumentelor a căror condiție de sterilizare nu este sigură;4. Furnizorul are obligația respectării prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare.  +  STANDARDE PENTRU EVALUAREA FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE PARACLINICE - ANALIZE MEDICALE DE LABORATORI. STANDARD REFERITOR LA ORGANIZARECriterii:1. Furnizorul are certificat de înregistrare în registrul unic al cabinetelor medicale, eliberat de Direcția de Sănătate Publică sau autorizație de funcționare pentru unitățile sanitare publice, conform prevederilor legale în vigoare.2. Furnizorul are autorizație sanitară în vigoare eliberată de Direcția de Sănătate Publică.3. Furnizorul își desfășoară activitatea supusă evaluării într-un spațiu de care dispune în mod legal.4. Furnizorul are Regulamentul Intern de care întreg personalul a luat la cunoștință în scris.5. Furnizorul are Regulamentul de Organizare și Funcționare de care întreg personalul a luat la cunoștință în scris.6. Furnizorul face dovada deținerii asigurării de răspundere civilă în domeniul medical.II. STANDARD REFERITOR LA STRUCTURA DE PERSONALCriterii:1. Medicii și farmaciștii care lucrează în cadrul furnizorului au certificat de membru al Colegiului Medicilor din România/Colegiului Farmaciștilor din România, cu excepția medicilor străini care au aviz de practică temporară/ocazională, conform reglementărilor în vigoare.2. Biologii, chimiștii și biochimiști care lucrează în cadrul furnizorului au certificat de membru al Ordinului Biochimiștilor, Biologilor, Chimiștilor în Sistemul Sanitar din România.2. Asistenții medicali care lucrează în cadrul furnizorului au certificat de membru al OAMGMAMR, conform reglementărilor în vigoare.3. Întreg personalul își desfășoară activitatea într-o formă legală la furnizor.4. Medicii, farmaciștii, biologii, chimiștii, biochimiști care lucrează în cadrul furnizorului au asigurare de răspundere civilă (malpraxis) în vigoare.5. Asistenții medicali care lucrează în cadrul furnizorului au asigurare de răspundere civilă (malpraxis) în vigoare.6. Întreg personalul are fișe de post cu atribuțiile specifice semnate de fiecare angajat și de reprezentantul legal.III. STANDARD REFERITOR LA INFORMAREA ASIGURAȚILORCriterii:1. Furnizorul are o firmă vizibilă din exterior.2. În incinta furnizorului nu este permis accesul animalelor.3. Furnizorul are un program de lucru stabilit conform reglementărilor legale în vigoare, vizibil din exterior.4. În cadrul furnizorului se află expus la loc vizibil numele casei /caselor de asigurări de sănătate cu care se află în contract, precum și datele de contact ale acesteia/ acestora, după caz.5. Drepturile și obligațiile asiguraților sunt afișate la loc vizibil.6. Asigurații au acces neîngrădit la un registru de reclamații și sesizări, cu paginile numerotate.7. Furnizorul are afișat la loc vizibil numărul de telefon al serviciului de asistență publică integrată de urgență (112).8. Personalul care lucrează în cadrul furnizorului poartă în permanență ținuta medicală și un ecuson pe care se află inscripționat numele și calificarea angajatului respectiv.9. Afișarea tarifelor pentru serviciile medicale care nu fac parte din pachetul de bază și nu sunt decontate de casa de asigurări de sănătate.10. Afișarea numărului de telefon la care se poate face programarea.11. Afișarea pachetului de bază de servicii medicale paraclinice - analize medicale de laborator și tarifele decontate de casa de asigurări de sănătate.IV. STANDARD REFERITOR LA DOTAREA FURNIZORULUI DE SERVICII MEDICALE PARACLINICE - ANALIZE MEDICALE DE LABORATORCriterii:1. Sala de așteptare a furnizorului este dotată conform normelor legale în vigoare.2. Furnizorul asigură accesul persoanelor cu handicap locomotor.3. Furnizorul deține spațiile cu accesul și circuitele necesare pentru asigurați și personal, conform reglementărilor în vigoare.4. Medicamentele și materialele sanitare utilizate în cadrul activității medicale sunt înregistrate și depozitate în mod adecvat (conform recomandărilor din prospectul de utilizare).5. Aparatul de urgență este dotat conform reglementărilor legale în vigoare și conține medicamente și materiale sanitare aflate în termenul de valabilitate.6. Furnizorul face dovada deținerii legale a aparaturii din dotare, din care rezultă data fabricației și data achiziției și avizul de utilizare după caz, emis conform prevederilor legale în vigoare pentru aparatele medicale achiziționate second-hand.7. Furnizorul are contract de service pentru aparatura din dotare, încheiat cu un furnizor avizat potrivit prevederilor legale în vigoare.8. Furnizorul are contract pentru colectarea și distrugerea (neutralizarea) deșeurilor cu risc biologic.9. Furnizorul deține un post/terminal telefonic (fix, mobil) funcțional, fax și sistem informatic, inclusiv cititor de carduri.V. STANDARD REFERITOR LA ASIGURAREA SERVICIILORCriterii:1. Furnizorul deține certificatul de acreditare RENAR însoțit de anexa care cuprinde lista de analize medicale pentru care este acreditat.2. Furnizorul deține actele doveditoare pentru participarea la scheme de testare a competenței.3. În cadrul furnizorului există evidența serviciilor medicale oferite astfel încât să fie identificabil asiguratul și persoana care a oferit serviciul, diagnosticul după caz, precum și data și ora când acesta a fost furnizat.4. Furnizorul deține și utilizează, după caz, documentele tipizate, conform prevederilor legale în vigoare.5. În ROF vor fi menționate în mod expres următoarele:– definirea manevrelor care implică soluții de continuitate, a materialelor utilizate și a condițiilor de sterilizare;– obligativitatea păstrării confidențialității față de terți asupra tuturor informațiilor decurse din serviciile medicale acordate asiguraților;– obligativitatea acordării serviciilor medicale în mod nediscriminatoriu asiguraților;– obligativitatea respectării dreptului la libera alegere a furnizorului de servicii medicale;– neutilizarea materialelor și a instrumentelor a căror condiție de sterilizare nu este sigură;6. Furnizorul are lista de programare a asiguraților și lista cu criteriile de acces prioritar la serviciile medicale oferite.7. Furnizorul are obligația respectării prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare.  +  STANDARDE PENTRU EVALUAREA CABINETELOR MEDICALE DE MEDICINĂ DE FAMILIE, CABINETELOR MEDICALE DE SPECIALITATE, CENTRELOR MEDICALE, CENTRELOR DE DIAGNOSTIC ȘI TRATAMENT ȘI CENTRELOR DE SĂNĂTATEI. STANDARD REFERITOR LA ORGANIZARECriterii:1. Cabinetul are certificat de înregistrare în registrul unic al cabinetelor medicale, eliberat de Direcția de Sănătate Publică sau autorizație de funcționare pentru unitățile sanitare publice, conform prevederilor legale în vigoare.2. Cabinetul are autorizație sanitară în vigoare eliberată de Direcția de Sănătate Publică.3. Cabinetul își desfășoară activitatea într-un spațiu de care dispune în mod legal.4. Cabinetul are Regulament Intern de care întreg personalul a luat la cunoștință în scris.5. Cabinetul are Regulament de Organizare și Funcționare de care întreg personalul a luat la cunoștință în scris.6. Cabinetul face dovada deținerii asigurării de răspundere civilă în domeniul medical.II. STANDARD REFERITOR LA STRUCTURA DE PERSONALCriterii:1. Medicii au certificat de membru al Colegiului Medicilor din România, cu excepția medicilor străini care au aviz de practică temporară/ocazională conform reglementărilor în vigoare.2. Asistenții medicali au certificat de membru al OAMGMAMR, conform reglementărilor în vigoare.3. Medicii, asistenții medicali și celălalt personal își desfășoară activitatea într-o formă legală la furnizor.4. Medicii au asigurare de răspundere civilă (malpraxis) în vigoare.5. Asistenții medicali au asigurare de răspundere civilă (malpraxis) în vigoare.6. Personalul are fișe de post cu atribuțiile specifice semnate de fiecare angajat și aprobate de reprezentantul legal.III. STANDARD REFERITOR LA INFORMAREA ASIGURAȚILORCriterii:1. Cabinetul are o firmă vizibilă din exterior.2. În incinta cabinetului nu este permis accesul animalelor.3. Cabinetul are un program de lucru stabilit conform reglementărilor legale în vigoare, afișat vizibil.4. Cabinetul are expus la loc vizibil numele casei de asigurări de sănătate cu care se află în contract, precum și datele de contact ale acesteia, după caz.5. Drepturile și obligațiile asiguraților sunt afișate la loc vizibil.6. Asigurații au acces neîngrădit la un registru de reclamații și sesizări, cu paginile numerotate.7. Cabinetul are afișat la loc vizibil numărul de telefon al serviciului de urgență (112).8. Personalul poartă în permanență un ecuson pe care se află inscripționat numele și calificarea angajatului respectiv.9. Sunt afișate tarifele pentru serviciile medicale care nu fac parte din pachetul de bază și care nu sunt decontate de casa de asigurări de sănătate.10. Este afișat numărul de telefon la care se poate face programarea la consultații.IV. STANDARD REFERITOR LA DOTAREA FURNIZORULUICriterii:1. Sala de așteptare a furnizorului este dotată conform normelor legale în vigoare.2. Cabinetul asigură accesul persoanelor cu handicap locomotor.3. Medicamentele și materialele sanitare utilizate în cadrul activității medicale sunt înregistrate în registre sau fișe de magazie și depozitate conform recomandărilor din prospectul de utilizare.4. Aparatul medical de urgență conține medicamente și materiale sanitare aflate în termenul de valabilitate.5. Cabinetul are în dotare aparatura medicală și materialele necesare conform reglementărilor în vigoare.6. Cabinetul face dovada verificării periodice a echipamentelor utilizate în conformitate cu reglementările ANMDM, după caz.7. Cabinetul are contract de service/întreținere pentru aparatura din dotare, după caz.8. Cabinetul face dovada deținerii legale a aparaturii din dotare.9. Cabinetul are contract pentru colectarea și distrugerea (neutralizarea) deșeurilor cu risc biologic.10. Cabinetul deține un post/terminal telefonic (fix, mobil) funcțional, fax și sistem informatic, inclusiv cititor de carduri.V. STANDARD REFERITOR LA ASIGURAREA SERVICIILORCriterii:1. Cabinetul, în funcție de specialitate, deține evidențe specifice: evidența consultațiilor, tratamentelor și a serviciilor medicale oferite cu înregistrarea în următoarele documente primare, după caz:– fișele de consultații;– registre de consultații;– registre de tratamente;– registrul de stupefiante;– fișa și carnetul gravidei, conform Ordinului ministrului sănătății nr. 12/2004, cu modificările și completările ulterioare;– fișele și registrele specifice activității de recuperare - balneo-fizioterapie, unde este cazul;– registrul actualizat pentru evidența bolnavilor cronici;– alte documente primare stabilite prin reglementări speciale astfel încât să fie identificabil asiguratul și persoana care a oferit serviciul, diagnosticul, tratamentul precum data și ora când acesta a fost furnizat.2. Pentru pacienții cu afecțiuni cronice care necesită îngrijire și tratament special, serviciile medicale furnizate se înregistrează obligatoriu atât în fișele de consultații, cât și în registrul de consultații.3. Cabinetul deține și utilizează, după caz, documentele tipizate, conform prevederilor legale în vigoare.4. În ROF vor fi menționate în mod expres următoarele:– definirea manevrelor care implică soluții de continuitate, a materialelor utilizate și a condițiilor de sterilizare;– obligativitatea păstrării confidențialității asupra tuturor informațiilor ce decurg din serviciile medicale acordate asiguraților;– obligativitatea acordării serviciilor medicale în mod nediscriminatoriu asiguraților;– obligativitatea respectării dreptului la libera alegere a furnizorului de servicii medicale în situațiile de trimitere în consulturi interdisciplinare;– neutilizarea materialelor și a instrumentelor a căror condiție de sterilizare nu este sigură;– obligativitatea completării prescripțiilor medicale conexe actului medical atunci când este cazul pentru afecțiuni acute, subacute, cronice (inițiale);5. La cabinet se află lista de programare a asiguraților la consultații și lista cu criteriile de acces prioritar la serviciile furnizorului.6. Cabinetul are obligația respectării prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare.------