REGULAMENT-CADRU din 3 februarie 2015de organizare și funcționare a comisiei de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente și materiale sanitare de la nivelul caselor de asigurări de sănătate
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 124 bis din 18 februarie 2015  Notă
  ──────────
  *) Aprobat de Ordinul nr. 106 din 3 februarie 2015 și Ordinul nr. 32 din 19 ianuarie 2015, publicate în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 124 din 18 februarie 2015.
  ──────────
   +  Articolul 1(1) Prezentul regulament cadru se referă la organizarea și funcționarea comisiei de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente și materiale sanitare de la nivelul fiecărei case de asigurări de sănătate județeană, respectiv a municipiului București și a Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești, denumită în continuare comisie de evaluare.(2) Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești își organizează comisie de evaluare proprie pentru a evalua numai furnizorii aflați în contract sau care doresc să intre în relație contractuală exclusiv cu această casă de asigurări.(3) Pentru furnizorii care doresc să încheie contracte de furnizare de servicii și cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești și sunt deja evaluați prin comisia de evaluare de la nivelul celorlalte case de asigurări, CASAOPSNAJ ia în considerare deciziile de evaluare sau notificările privind evaluarea, după caz, emise de comisiile de evaluare menționate anterior.(4) Pentru spitalele care își desfășoară activitatea conform structurii aprobate/avizate de Ministerul Sănătății pe teritoriul mai multor județe, evaluarea se realizează de către comisia de evaluare de la nivelul casei de asigurări de sănătate în a cărui rază administrativ teritorială se află sediul spitalului. Deciziile de evaluare sau notificările privind evaluarea, după caz, emise de comisiile de evaluare menționate anterior vor fi luate în considerare de către toate casele de asigurări cu care spitalul încheie contracte de furnizare de servicii medicale.  +  Articolul 2Prezentul regulament poate fi modificat la propunerea comisiilor naționale de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente și materiale sanitare.  +  Articolul 3(1) Comisia de evaluare se află în coordonarea directorului executiv relații contractuale / medic șef, după caz și este alcătuită din trei membri, din care doi reprezentanți ai casei de asigurări, angajați ai acesteia și un reprezentant al direcției de sănătate publică județene sau a municipiului București, sau după caz al direcției medicale din ministerele și instituțiile cu rețele sanitare proprii, angajați ai acesteia. Pentru fiecare reprezentant desemnat va fi numit și câte un reprezentant supleant, în aceleași condiții.(2) Desemnarea și revocarea reprezentanților prevăzuți la alin. (1) se face prin decizie a președintelui - director general al casei de asigurări.(3) Înlocuirea unui reprezentant se face cu respectarea condițiilor de la alin. (1) și (2).  +  Articolul 4(1) Persoanele desemnate să facă parte din comisia de evaluare trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:a) să fie angajați ai instituțiilor menționate la art. 3, cu excepția personalului din structurile de control și audit ale acestora;b) nu sunt reprezentanți legali, administratori, asociați și nu își desfășoară activitatea într-o formă legală la furnizorii de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente și materiale sanitare;c) se angajează în scris printr-o declarație pe proprie răspundere că nu se află în conflict de interese conform legii, potrivit modelului prevăzut în Anexa la prezentul regulament.(2) Membrii comisiilor de evaluare răspund disciplinar conform cu prevederile legale în vigoare.  +  Articolul 5Comisia de evaluare de la nivelul caselor de asigurări are ca obiect de activitate evaluarea furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente și materiale sanitare care solicită evaluarea, și rezolvă contestațiile referitoare la procesul de evaluare conform metodologiei din prezentul ordin.  +  Articolul 6(1) Comisia de evaluare analizează dosarele de evaluare și finalizează procesul de evaluare, conform metodologiei cadru prevăzută la Anexa 4.(2) Analiza dosarelor de evaluare se efectuează în maxim 30 de zile calendaristice de la depunerea de către furnizorii de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente și materiale sanitare a cererii de evaluare însoțită de documentația completă, potrivit dispozițiilor cuprinse în metodologia cadru din Anexa 4.  +  Articolul 7Comisia de evaluare analizează și utilizează documentele aprobate conform prevederilor art. 4 alin (1) lit. c din Anexa 1.  +  Articolul 8Comisia de evaluare elaborează un raport anual de activitate pe care îl transmite conducerii fiecărei instituții care a numit reprezentanți în comisia respectivă.  +  Articolul 9(1) Comisia de evaluare își desemnează un președinte dintre membrii comisiei. Desemnarea președintelui se face prin votul membrilor comisiei.(2) Mandatul președintelui este de 1 an și nu se poate repeta mai devreme de 2 ani.(3) Comisia de evaluare are ștampilă proprie, iar actele oficiale ale acesteia sunt semnate numai de președinte.(4) Comisia de evaluare are un registru unic de evidență a dosarelor de evaluare.(5) Comisia de evaluare are un secretar, angajat al casei de asigurări de sănătate respective, desemnat prin decizie a președintelui - director general ala acesteia. Atribuțiile secretarului comisiei de evaluare sunt primirea, înregistrarea documentelor și a dosarelor de evaluare, verificarea dosarelor de evaluare privind existența documentelor prevăzute în metodologia din prezentul ordin și transmiterea rezoluțiilor comisiei, precum și înregistrarea contestațiilor referitoare la procesul de evaluare.(6) În caz de indisponibilitate al unui membru al comisiei, acesta va fi înlocuit de membrul supleant desemnat conform art. 3, alin. (1).  +  Articolul 10(1) Drept de vot au toți membrii comisiei de evaluare de la nivelul fiecărei case de asigurări de sănătate.(2) Cvorumul necesar pentru a lua hotărâri valide este de 2 membri ai comisiei.(3) În caz de egalitate de voturi, votul președintelui comisiei de evaluare decide.  +  Articolul 11Sediul comisiei de evaluare este la casa de asigurări de sănătate respectivă.  +  Articolul 12Cheltuielile necesare bunei desfășurări a activității comisiei de evaluare sunt suportate de casa de asigurări de sănătate respectivă, în condițiile legii.  +  Articolul 13(1) Comisia de evaluare se întrunește la solicitarea președintelui acesteia lunar și/sau de câte ori este nevoie.(2) Comisia de evaluare își stabilește propriul program de lucru.  +  Articolul 14Pentru fiecare ședință a comisiei de evaluare se întocmește un proces-verbal care este semnat de membrii prezenți ai comisiei.  +  ANEXĂla regulamentCASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE......COMISIA DE EVALUARE A FURNIZORILOR
  DECLARAȚIE
  - Model -
  Subsemnatul/subsemnata .................., membru în comisia de evaluare de la nivelul Casei de Asigurări de Sănătate .........., cunoscând prevederile art. 326 din Noul cod penal privind falsul în declarații, declar pe propria răspundere că îndeplinesc toate condițiile prevăzute de art. 4 din anexa 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui CNAS nr. ........Mă oblig să solicit încetarea calității de membru al comisiei de evaluare a furnizorilor în cazul în care condițiile de mai sus nu mai sunt îndeplinite.    Data ...... Semnătura .......
  ------