REGULAMENT-CADRU din 3 februarie 2015de organizare și funcționare a comisiilor naționale de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente și materiale sanitare
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 124 bis din 18 februarie 2015  Notă
  ──────────
  *) Aprobat de Ordinul nr. 106 din 3 februarie 2015 și Ordinul nr. 32 din 19 ianuarie 2015, publicate în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 124 din 18 februarie 2015.
  ──────────
   +  Articolul 1(1) Prezentul regulament cadru se referă la organizarea și funcționarea Comisiei Naționale de Evaluare a Furnizorilor de Consultații de Urgență la Domiciliu și Activități de Transport Sanitar Neasistat, Comisiei Naționale de Evaluare a Furnizorilor de Dispozitive Medicale, Comisiei Naționale de Evaluare a Unităților de Dializă Publice și Private, Comisiei Naționale de Evaluare a Spitalelor, Comisiei Naționale de Evaluare a Farmaciilor, Comisiei Naționale de Evaluare a Furnizorilor de Servicii Medicale Paraclinice - Analize Medicale de Laborator, Comisiei Naționale de Evaluare a Furnizorilor de Investigații Medicale Paraclinice - Radiologie și Imagistică Medicală, Comisiei Naționale de Evaluare a Cabinetelor Medicale de Medicină de Familie, Cabinetelor Medicale de Specialitate, Ambulatoriilor de Specialitate, Centrelor de Diagnostic și Tratament, Comisiei Naționale de Evaluare a Furnizorilor de Îngrijiri Medicale la Domiciliu și Îngrijiri Paliative la Domiciliu și Comisiei Naționale de Evaluare a Cabinetelor de Medicină Dentară, denumite în continuare comisii naționale de evaluare, conform prevederilor Legii nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare, înființate prin ordin al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.(2) Regulamentul cadru poate fi modificat la propunerea membrilor comisiilor naționale de evaluare și aprobat prin ordin al ministrului sănătății și președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.  +  Articolul 2(1) Procesul de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente și materiale sanitare se referă la furnizorii autorizați de către Ministerul Sănătății, în vederea intrării în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate, respectiv CNAS, după caz.(2) Evaluarea fiecărui furnizor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente și materiale sanitare se face individual, conform metodologiei cadru aprobate prin prezentul ordin.  +  Articolul 3(1) Fiecare comisie națională de evaluare are în componență câte 2 reprezentanți ai Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și câte 1 reprezentant al Ministerului Sănătății.(2) Desemnarea și revocarea reprezentanților instituțiilor menționate la alin. (1) se face prin ordin, de către ministrul sănătății și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.(3) Înlocuirea unui reprezentant se face în condițiile alin. (2).(4) Secretariatul este de asigurat de Casa Națională de Asigurări de Sănătate și este unic pentru toate comisiile naționale de evaluare.  +  Articolul 4(1) Fiecare comisie națională de evaluare are următoarele atribuții:a) participă la elaborarea regulamentului cadru de organizare și funcționare a comisiei de evaluare de la nivelul caselor de asigurări de sănătate, definite conform legii și elaborează metodologia cadru de evaluare;b) elaborează standardele care cuprind criteriile de evaluare și stabilește criteriile de eligibilitate;c) elaborează formularele cererilor de evaluare, formularele aferente analizei dosarelor de evaluare, chestionarele de autoevaluare, raportul de evaluare, notificarea și decizia de evaluare; acestea sunt unice la nivel național;d) soluționează contestațiile referitoare la procesul de evaluare efectuat pe tipuri de furnizori de către comisiile de evaluare de la nivelul caselor de asigurări, dacă acestea nu au putut fi rezolvate pe cale amiabilă la nivelul acestora; termenul de soluționare este de maxim 5 de zile lucrătoare de la data înregistrării documentului la secretariatul comisiei naționale; în acest interval comisia națională va lua toate măsurile în vederea soluționării contestației, inclusiv prin solicitarea unor documente suplimentare pe care le consideră necesare, situație în care termenul prevăzut anterior se prelungește cu 5 zile lucrătoare.e) îndrumă metodologic activitatea comisiilor de evaluare de la nivelul caselor de asigurări de sănătate pe domeniul de activitate.(2) Comisiile naționale de evaluare în exercitarea atribuțiilor ce le revin emit hotărâri.  +  Articolul 5(1) Fiecare comisie națională de evaluare își desemnează un președinte dintre membrii săi. Desemnarea președintelui se face prin votul membrilor comisiei.(2) Mandatul președintelui este de 1 an și nu se poate repeta mai devreme de 2 ani.(3) Comisiile naționale de evaluare au ștampile proprii, iar actele acestora sunt semnate numai de președinte.(4) Sediul Comisiilor naționale de evaluare este la Casa Națională de Asigurări de Sănătate.  +  Articolul 6Toți membrii fiecărei comisii naționale de evaluare au drept de vot. Cvorumul necesar pentru a lua hotărâri valide este de 2 membri, iar hotărârile se adoptă cu votul majorității membrilor prezenți. În caz de egalitate de voturi, votul președintelui decide.  +  Articolul 7Cheltuielile necesare bunei desfășurări a activității comisiilor naționale de evaluare și cheltuielile necesare activității de evaluare sunt suportate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate, în condițiile legii.  +  Articolul 8(1) Comisiile naționale de evaluare se întrunesc la solicitarea președintelui acesteia în ședințe ordinare ori de câte ori este nevoie.(2) În caz de indisponibilitate, președintele poate delega competențele numai unui membru al comisiei respective.(3) În caz de indisponibilitate al unui membru al comisiei naționale de evaluare, instituția care l-a desemnat poate delega atribuțiile unui alt reprezentant al instituției.(4) Fiecare comisie națională de evaluare își stabilește propriul program de lucru.  +  Articolul 9Pentru fiecare ședință se întocmește un proces-verbal care este semnat de membrii prezenți ai comisiei.------