LEGE nr. 250 din 30 decembrie 1998pentru modificarea şi completarea Legii nr. 66/1996 privind reorganizarea Casei de Economii şi Consemnaţiuni din România în societate bancară pe acţiuni
EMITENT
  • PARLAMENT
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 516 din 30 decembrie 1998    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Legea nr. 66/1996 privind reorganizarea Casei de Economii şi Consemnaţiuni din România în societate bancară pe acţiuni, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 5 iulie 1996, cu modificările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Casa de Economii şi Consemnaţiuni, denumita prescurtat C.E.C., persoana juridică română de drept privat, se reorganizează în societate bancară pe acţiuni, cu acţionar unic statul român. (2) Sediul central al Casei de Economii şi Consemnaţiuni este în municipiul Bucureşti, Calea Victoriei nr. 13. (3) Durata de funcţionare a Casei de Economii şi Consemnaţiuni este nelimitată. (4) Capitalul social al Casei de Economii şi Consemnaţiuni este de 220.000 milioane lei. Modificarea capitalului social se face potrivit legii. (5) Casa de Economii şi Consemnaţiuni poate înfiinţa, ca unităţi subordonate, sucursale şi agenţii proprii sau mandatare, fără personalitate juridică, în ţara şi în străinătate."2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) Casa de Economii şi Consemnaţiuni efectuează, în limita autorizaţiei acordate de Banca Naţionala a României, următoarele activităţi: a) atrage, păstrează şi fructifica economiile băneşti ale populaţiei, disponibilităţile băneşti ale persoanelor juridice, deschide conturi, efectuează plati, schimb valutar şi primeşte sume spre consemnare; b) acorda credite persoanelor fizice pentru cumpărarea, construirea, modernizarea, consolidarea sau repararea locuinţelor proprietate personală şi pentru cumpărarea de bunuri de folosinţă îndelungată; c) acorda credite agenţilor economici mici şi mijlocii. Creditele se acordă pe bază de garanţii într-un volum total ce nu poate depăşi 20% din activele Casei de Economii şi Consemnaţiuni, cu condiţia ca sursele de creditare sa nu provină din depunerile la vedere ale populaţiei; d) acorda credite statului şi administraţiei publice centrale şi locale; e) efectuează investiţii în valori mobiliare emise de administraţia publică centrala şi locală; f) efectuează plasamente pe piaţa interbancara; g) negociaza participatii de capital la societăţi comerciale şi/sau financiare, stabilite de Consiliul de administraţie al Casei de Economii şi Consemnaţiuni. Volumul total al participatiilor nu poate depăşi nivelul fondurilor proprii ale Casei de Economii şi Consemnaţiuni. (2) Casa de Economii şi Consemnaţiuni poate acorda împrumuturi întreprinderilor mici şi mijlocii şi alte categorii de împrumuturi, în numele şi în contul statului, din surse puse la dispoziţie, precum şi din alte surse care vor fi evidentiate în mod distinct."3. După articolul 2 se introduce articolul 2^1 cu următorul cuprins:"Art. 2^1. - Cerinţele impuse de dezvoltarea unei politici prudentiale specifice cu privire la garantarea împrumuturilor acordate populaţiei, întreprinderilor mici şi mijlocii, precum şi a altor împrumuturi se stabilesc de către Consiliul de administraţie al Casei de Economii şi Consemnaţiuni, în conformitate cu reglementările prudentiale cuprinse în legea bancară şi în normele Băncii Naţionale a României emise în aplicarea acestei legi."4. Articolul 3 va avea următorul cuprins:"Art. 3. - (1) Sumele depuse de persoanele fizice la Casa de Economii şi Consemnaţiuni pe instrumente de economisire, precum şi dobânzile şi câştigurile cuvenite pentru acestea sunt garantate de stat. Acestea se restituie la cererea titularilor sau a reprezentanţilor legali ai acestora. Drepturile de creanta asupra sumelor depuse, a dobânzilor şi câştigurilor sunt imprescriptibile. (2) Pentru operaţiunile efectuate Casa de Economii şi Consemnaţiuni percepe taxe sau comisioane, în condiţiile stabilite de consiliul de administraţie."5. După articolul 3 se introduce articolul 3^1 cu următorul cuprins:"Art. 3^1. - În activitatea sa Casa de Economii şi Consemnaţiuni se supune reglementărilor cuprinse în legea bancară, precum şi celor emise de Banca Naţionala a României în aplicarea politicii monetare, de credit, valutare, de plati, de asigurare a prudentei bancare şi este subiect al supravegherii prudentiale a Băncii Naţionale a României."6. Articolul 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) Operaţiunile efectuate de Casa de Economii şi Consemnaţiuni, numele depunatorilor şi al titularilor depunerilor, sumele depuse şi orice alte date în legătură cu operaţiunile efectuate pe numele acestora sunt confidenţiale. (2) Date informative privind numele titularilor, depunatorilor, sumele depuse şi operaţiunile efectuate pe numele persoanelor fizice şi juridice se dau numai titularilor sau reprezentanţilor legali, iar în cauzele penale în care s-a pus în mişcare acţiunea penală împotriva titularului, la cererea scrisă a procurorului sau a instanţei judecătoreşti. (3) Măsurile de indisponibilizare şi de executare a sumelor depuse se vor lua în condiţiile legii."7. După articol ul 4 se introduce articolul 4^1 cu următorul cuprins:"Art. 4^1. - Contractele de credit încheiate de Casa de Economii şi Consemnaţiuni, în calitate de creditor, sunt titluri executorii."8. La articolul 5 se introduce litera c) cu următorul cuprins:"c) acţiunile judiciare sau arbitrale, precum şi orice alte acte în legătură cu activitatea Casei de Economii şi Consemnaţiuni."9. Articolul 7 va avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) Casa de Economii şi Consemnaţiuni este condusă de un consiliu de administraţie, format din 11 membri numiţi pe o perioadă de 4 ani. (2) Conducerea executivă a Casei de Economii şi Consemnaţiuni este asigurata de un preşedinte şi 3 vicepreşedinţi, numiţi de primul-ministru, în condiţiile prevăzute de legislaţia bancară. (3) Preşedintele şi vicepreşedinţii fac parte de drept din consiliul de administraţie. Ceilalţi 7 membri ai consiliului de administraţie sunt numiţi de ministrul finanţelor. (4) Preşedintele Casei de Economii şi Consemnaţiuni îndeplineşte şi funcţia de preşedinte al consiliului de administraţie."  +  Articolul 2Legea nr. 66/1996, cu modificările ulterioare şi cu cele aduse prin prezenta lege, se republică în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se articolelor şi alineatelor o noua numerotare.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 3 noiembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,ULM NICOLAE SPINEANUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 25 noiembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,ANDREI IOAN CHILIMAN--------------