NORMĂ nr. 1 din 22 ianuarie 2015privind transmiterea indicatorilor primari prin intermediul Sistemului informatic de raportare la Banca Naţională a României
EMITENT
  • BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 101 din 9 februarie 2015    Având în vedere prevederile art. 49 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,în temeiul dispoziţiilor art. 48 din Legea nr. 312/2004,Banca Naţională a României emite prezenta normă.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezenta normă reglementează metodologia de transmitere a indicatorilor primari prin intermediul Sistemului informatic de raportare la Banca Naţională a României de către instituţiile de credit, precum şi de către alte instituţii prevăzute în anexa la prezenta normă, enumerate la coloana "Entităţi raportoare".  +  Articolul 2În înţelesul prezentei norme, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) Sistemul informatic de raportare la Banca Naţională a României (denumit în continuare SIRBNR) - sistemul electronic prin care Banca Naţională a României colectează indicatori primari de la entităţile raportoare, în scopul prelucrării şi diseminării, potrivit atribuţiilor şi competenţelor sale; b) entităţi raportoare - instituţiile menţionate la art. 1 care au obligaţia legală de a raporta indicatori primari la Banca Naţională a României; c) indicatori primari - date şi informaţii colectate de Banca Naţională a României prin intermediul SIRBNR, pentru ducerea la îndeplinire a atribuţiilor sale legale; caracterul de primar al indicatorului priveşte natura acestuia în raport cu cerinţele Băncii Naţionale a României; d) nivel de detaliere - mod de defalcare a indicatorului primar în funcţie de un anumit criteriu stabilit de Banca Naţională a României şi căruia i se poate asocia un nomenclator general sau unul specific; e) raportare - set de indicatori primari solicitaţi de Banca Naţională a României prin aceeaşi reglementare, care au aceeaşi periodicitate de transmitere şi acelaşi termen de raportare; f) canal de raportare - canal de comunicaţie utilizat pentru colectarea indicatorilor primari de la entităţile raportoare şi pentru transmiterea mesajelor de răspuns; g) format de raportare - format standardizat folosit de SIRBNR pentru transferul de date; standardul formatului de raportare este XML (eXtensible Markup Language); h) reguli de sistem - documentaţie prin care se stabilesc termenii şi condiţiile care trebuie respectate în vederea utilizării SIRBNR, modul de acces în sistem, cerinţele minime privind dotarea tehnică a entităţilor raportoare, cerinţele privind semnătura electronică, detaliile tehnice privind codificarea, transmiterea şi recepţionarea indicatorilor primari, orarul de transmitere a indicatorilor primari, regulile de validare, procedurile ce trebuie urmate în cazul unor evenimente neprevăzute, precum şi alte condiţii privind funcţionarea sistemului.  +  Articolul 3Transmiterea indicatorilor primari prin intermediul SIRBNR are la bază următoarele principii generale: a) transmiterea datelor şi informaţiilor la nivel de indicator primar: datele şi informaţiile transmise de entităţile raportoare sunt structurate sub formă de indicatori primari; b) unicitatea indicatorilor primari: indicatorii primari, determinaţi conform metodologiilor stabilite de Banca Naţională a României în domeniile sale de competenţă, sunt transmişi în mod unic de către entităţile raportoare; c) formatul unic: indicatorii primari sunt transmişi la Banca Naţională a României prin mesaje XML având un format standard de raportare; d) accesul la informaţii: entităţile raportoare au acces la indicatorii primari proprii transmişi, precum şi la informaţii agregate, în condiţiile legii.  +  Capitolul II Raportarea indicatorilor primari  +  Articolul 4 (1) Entităţile raportoare au obligaţia de a transmite indicatorii primari aferenţi raportărilor incluse în anexa la prezenta normă, în format XML, prin intermediul canalului de raportare, conform regulilor de sistem. (2) Indicatorii primari, metodologia lor de determinare, momentul măsurării, nivelurile de detaliere, unitatea de măsură, periodicitatea transmiterii şi termenul de raportare sunt prevăzute în reglementările în vigoare care stau la baza determinării şi raportării lor la Banca Naţională a României, acte normative care sunt menţionate în anexa la prezenta normă, în cadrul coloanei "Baza legală".  +  Articolul 5Transmiterea indicatorilor primari la Banca Naţională a României prin intermediul SIRBNR şi consultarea rapoartelor generate de sistem se realizează numai de către persoane împuternicite de fiecare entitate raportoare. Datele de identificare ale acestora, precum şi orice modificare privind persoanele împuternicite sunt notificate de îndată Băncii Naţionale a României.  +  Articolul 6 (1) În cazul constatării de către entităţile raportoare a unor defecţiuni tehnice privind funcţionarea SIRBNR, care compromit transmiterea indicatorilor primari, persoanele împuternicite în conformitate cu art. 5 înştiinţează de îndată Banca Naţională a României. Dacă aceste defecţiuni nu se pot remedia în timp util, entităţile raportoare transmit indicatorii primari prin modalitatea alternativă convenită cu Banca Naţională a României. (2) În cazul constatării de către Banca Naţională a României a unor defecţiuni tehnice ale SIRBNR, aceasta informează entităţile raportoare şi împreună convin asupra modalităţii alternative de transmitere a indicatorilor primari. După remedierea defecţiunilor, Banca Naţională a României informează entităţile raportoare cu privire la repunerea în funcţiune a SIRBNR. (3) În cazul transmiterii indicatorilor primari prin modalitatea alternativă, după remedierea defecţiunilor sistemului, entităţile raportoare au obligaţia de a verifica autenticitatea datelor încărcate în SIRBNR şi de a solicita corectarea eventualelor erori, în prima zi lucrătoare de după data înştiinţării de restabilire a condiţiilor normale de lucru. În absenţa solicitării de corectare a datelor stocate în sistem, se consideră că entitatea raportoare confirmă autenticitatea acestora. (4) Modalităţile alternative de transmitere a indicatorilor primari sunt stabilite prin regulile de sistem.  +  Articolul 7 (1) Mesajele XML aferente indicatorilor primari transmişi de entităţile raportoare Băncii Naţionale a României prin intermediul SIRBNR au asociată semnătura electronică, conform legislaţiei în vigoare. (2) Prin semnătura electronică a persoanei împuternicite, asociată raportării transmise la Banca Naţională a României, entitatea raportoare îşi angajează răspunderea juridică pentru corectitudinea datelor transmise. Semnătura electronică asociată raportării transmise la Banca Naţională a României garantează autenticitatea, integritatea şi nonrepudierea raportării. (3) Banca Naţională a României nu va solicita consimţământul expres şi neechivoc al persoanei împuternicite, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) şi alin. (2) lit. c) din Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare. (4) Entităţile raportoare vor transmite la Banca Naţională a României indicatorii primari ai raportărilor prevăzute în anexa la prezenta normă numai sub formă de mesaje XML prin intermediul SIRBNR.  +  Articolul 8 (1) Banca Naţională a României stabileşte regulile de validare a indicatorilor primari raportaţi de entităţile raportoare prin intermediul SIRBNR, care sunt incluse în regulile de sistem. (2) În cazul în care sunt îndeplinite toate regulile de validare, sistemul generează şi transmite automat către entitatea raportoare un mesaj de confirmare referitor la preluarea indicatorilor primari. (3) În cazul în care cel puţin una dintre regulile de validare nu este îndeplinită, sistemul generează şi transmite automat un mesaj de eroare către entitatea raportoare. (4) Entităţile raportoare au obligaţia de a corecta erorile semnalate prin mesajele de eroare generate de sistem, precum şi orice alte erori constatate ulterior şi de a retransmite indicatorii primari, cu respectarea termenelor de raportare prevăzute de actele normative în vigoare.  +  Articolul 9Entităţile raportoare au acces, în cadrul SIRBNR, la indicatorii primari proprii transmişi, la rapoartele conţinând indicatorii primari proprii, generate de SIRBNR, precum şi la acei indicatori agregaţi, pe care Banca Naţională a României îi diseminează, în condiţiile legii.  +  Capitolul III Sancţiuni  +  Articolul 10Nerespectarea dispoziţiilor prezentei norme atrage aplicarea de sancţiuni şi/sau dispunerea de măsuri prevăzute de Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010, cu modificările şi completările ulterioare, şi de Legea nr. 127/2011 privind activitatea de emitere de monedă electronică, cu modificările ulterioare.  +  Capitolul IV Dispoziţii finale  +  Articolul 11Persoanele împuternicite cu transmiterea, recepţionarea, consultarea şi procesarea indicatorilor primari au obligaţia de a păstra confidenţialitatea acestora şi de a-i utiliza numai în scopul pentru care au fost solicitaţi şi transmişi, potrivit prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 12Banca Naţională a României are dreptul să verifice modul de determinare a indicatorilor primari raportaţi prin intermediul SIRBNR, precum şi corespondenţa lor cu evidenţele entităţilor raportoare.  +  Articolul 13Banca Naţională a României arhivează mesajele XML conţinând indicatorii primari transmişi de entităţile raportoare, în funcţie de politica de revizuire a datelor pentru fiecare raportare.  +  Articolul 14 (1) Banca Naţională a României pune la dispoziţia entităţilor raportoare, pentru fiecare raportare inclusă în anexa la prezenta normă, regulile de sistem minime necesare pentru transmiterea indicatorilor primari. (2) Entităţile raportoare au obligaţia ca în termen de 3 luni de la comunicarea de către Banca Naţională a României a regulilor de sistem, conform alin. (1), să asigure condiţiile necesare transmiterii indicatorilor primari prin intermediul SIRBNR.  +  Articolul 15Raportările la Banca Naţională a României care nu sunt incluse în anexa la prezenta normă sunt transmise conform prevederilor reglementărilor Băncii Naţionale a României ce stau la baza acestora.  +  Articolul 16Anexa face parte integrantă din prezenta normă.  +  Articolul 17Prezenta normă intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, dată la care se abrogă Norma Băncii Naţionale a României nr. 15/2006 privind transmiterea indicatorilor primari prin intermediul Sistemului informatic de raportare către Banca Naţională a României, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 720 din 23 august 2006, cu modificările şi completările ulterioare.Preşedintele Consiliului de administraţie alBăncii Naţionale a României,Mugur Constantin IsărescuBucureşti, 22 ianuarie 2015.Nr. 1.  +  AnexăLISTAraportărilor transmise prin SIRBNR*Font 7*┌────┬────────────────────────┬──────┬──────────┬─────────────────────────────┬────────────────────────────────┬──────────────────────────┐│Nr. │ │ │ Perio- │ │ Termen de raportare │ ││crt.│ Denumire raportare │ Cod │ dicitate │ Entităţi raportoare │ (electronică) │ Baza legală │├────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │├────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 1│Tranzacţii efectuate pe │ 110 │ zilnică │Instituţie de credit persoană│în fiecare zi bancară, până la │Regulamentul Băncii ││ │piaţa valutară │ │ │juridică română; sucursală │ora 9,15 pentru tranzacţiile │Naţionale a României nr. ││ │interbancară │ │ │din România a unei instituţii│valută contra monedei naţionale │4/2014 privind raportarea ││ │ │ │ │de credit persoană juridică │din ziua bancară precedentă şi │de date şi informaţii ││ │ │ │ │străină │până la ora 11,00, pentru │statistice la Banca ││ │ │ │ │ │tranzacţiile valută contra │Naţională a României ││ │ │ │ │ │valută aferente zilei bancare │ ││ │ │ │ │ │precedente │ │├────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 2│Tranzacţii efectuate pe │ 120 │ zilnică │Instituţie de credit persoană│în fiecare zi bancară până la │Regulamentul Băncii ││ │piaţa monetară │ │ │juridică română; sucursală │ora 17,00 pentru tranzacţiile │Naţionale a României ││ │interbancară │ │ │din România a unei instituţii│din ziua curentă │nr. 4/2014 ││ │ │ │ │de credit persoană juridică │ │ ││ │ │ │ │străină │ │ │├────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 3│Situaţia zilnică a │ 350 │ zilnică │Instituţie de credit persoană│în fiecare zi bancară până la │Norma Băncii Naţionale a ││ │soldului caselor de │ │ │juridică română; sucursală │ora 9,45 pentru ziua precedentă │României nr. 1/2013 ││ │circulaţie ale │ │ │din România a unei instituţii│ │privind operaţiunile cu ││ │instituţiilor de credit │ │ │de credit persoană juridică │ │numerar ale instituţiilor ││ │şi Trezoreriei Statului │ │ │străină; Trezoreria Statului │ │de credit şi Trezoreriei ││ │ │ │ │ │ │Statului în relaţia cu ││ │ │ │ │ │ │Banca Naţională a României││ │ │ │ │ │ │şi decontarea acestora │├────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 4│Tranzacţii cu │ 590 │ zilnică │Instituţie de credit persoană│în fiecare zi bancară între │Regulamentul Băncii ││ │instrumente financiare │ │ │juridică română; sucursală │orele 10,00 şi 11,00 pentru │Naţionale a României ││ │derivate având ca │ │ │din România a unei instituţii│tranzacţiile aferente zilei │nr. 4/2014 ││ │suport rata dobânzii │ │ │de credit persoană juridică │bancare precedente │ ││ │ │ │ │străină │ │ │├────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 5│Tranzacţii cu opţiuni │ 600 │ zilnică │Instituţie de credit persoană│în fiecare zi bancară între │Regulamentul Băncii ││ │având ca suport cursul │ │ │juridică română; sucursală │orele 10,00 şi 11,00 pentru │Naţionale a României ││ │de schimb al monedei │ │ │din România a unei instituţii│tranzacţiile aferente zilei │nr. 4/2014 ││ │naţionale şi swapuri │ │ │de credit persoană juridică │bancare precedente │ ││ │valutare pe rata │ │ │străină │ │ ││ │dobânzii │ │ │ │ │ │├────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 6│Baza de calcul pentru │ 130 │ lunară │Instituţie de credit, │3 zile lucrătoare de la │Regulamentul Băncii ││ │determinarea rezervelor │ │ │persoană juridică română; │expirarea perioadei de observare│Naţionale a României nr. ││ │minime obligatorii │ │ │sucursală din România a unei │pentru care se face raportarea │6/2002 privind regimul ││ │ │ │ │instituţii de credit persoană│ │rezervelor minime ││ │ │ │ │juridică străină │ │obligatorii, cu ││ │ │ │ │ │ │modificările şi ││ │ │ │ │ │ │completările ulterioare │├────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 7│Datele necesare │ 135 │ lunară │Instituţie de credit, │3 zile lucrătoare de la │Regulamentul Băncii ││ │calculării ratei medii │ │ │persoană juridică română; │expirarea perioadei de observare│Naţionale a României nr. ││ │a dobânzilor la vedere │ │ │sucursală din România a unei │pentru care se face raportarea │6/2002, cu modificările ││ │ │ │ │instituţii de credit persoană│ │şi completările ulterioare││ │ │ │ │juridică străină │ │ │├────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 8│Structura în profil │ 150 │ lunară │Instituţie de credit persoană│data de 20 a lunii următoare │Regulamentul Băncii ││ │teritorial a creditelor │ │ │juridică română; sucursală │pentru care se întocmeşte │Naţionale a României ││ │şi depozitelor │ │ │din România a unei instituţii│raportarea │nr. 4/2014 ││ │clienţilor nebancari, │ │ │de credit persoană juridică │ │ ││ │neguvernamentali │ │ │străină │ │ │├────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 9│Bilanţul monetar al │ 171 │ lunară │Instituţie de credit persoană│până cel târziu în data de 15 a │Regulamentul Băncii ││ │instituţiilor de credit │ │ │juridică română; sucursală │lunii următoare pentru care se │Naţionale a României ││ │ │ │ │din România a unei instituţii│întocmeşte raportarea │nr. 4/2014 ││ │ │ │ │de credit persoană juridică │ │ ││ │ │ │ │străină; societate de │ │ ││ │ │ │ │administrare a investiţiilor,│ │ ││ │ │ │ │persoană juridică română; │ │ ││ │ │ │ │instituţie emitentă de monedă│ │ ││ │ │ │ │electronică, persoană │ │ ││ │ │ │ │juridică română; Direcţia │ │ ││ │ │ │ │contabilitate a Băncii │ │ ││ │ │ │ │Naţionale a României │ │ │├────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 10│Balanţa de plăţi - │ 180 │ lunară │Instituţie de credit persoană│data de 20 a lunii următoare │Regulamentul Băncii ││ │operaţiuni efectuate de │ │ │juridică română; sucursală │pentru care se întocmeşte │Naţionale a României ││ │instituţiile de credit, │ │ │din România a unei instituţii│raportarea │nr. 4/2014 ││ │în nume şi cont propriu │ │ │de credit persoană juridică │ │ ││ │ │ │ │străină │ │ │├────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 11│Balanţa de plăţi - │ 190 │ lunară │Instituţie de credit persoană│până la data de 12 a lunii │Regulamentul Băncii ││ │operaţiuni efectuate de │ │ │juridică română; sucursală │următoare celei pentru care se │Naţionale a României ││ │clienţii rezidenţi ai │ │ │din România a unei instituţii│face raportarea │nr. 4/2014 ││ │instituţiilor de credit │ │ │de credit persoană juridică │ │ ││ │(formulare DIE/DPE) │ │ │străină │ │ │├────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 12│Ratele medii ale │ 231 │ lunară │Instituţie de credit persoană│17 zile calendaristice de la │Regulamentul Băncii ││ │dobânzii practicate de │ │ │juridică română; sucursală │sfârşitul lunii pentru care se │Naţionale a României ││ │instituţiile de credit │ │ │din România a unei instituţii│întocmeşte raportarea │nr. 4/2014 ││ │ │ │ │de credit persoană juridică │ │ ││ │ │ │ │străină │ │ │├────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 13│Raportarea statistică la│ 240 │ lunară │Instituţie de credit persoană│10 zile calendaristice de la │Regulamentul Băncii ││ │Banca Naţională a │ │ │juridică română; sucursală │sfârşitul lunii pentru care se │Naţionale a României ││ │României privind │ │ │din România a unei instituţii│întocmeşte raportarea │nr. 4/2014 ││ │schimbul valutar cu │ │ │de credit persoană juridică │ │ ││ │numerar şi substitute de│ │ │străină │ │ ││ │numerar pentru persoane │ │ │ │ │ ││ │fizice │ │ │ │ │ │├────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 14│Clasificarea creditelor │ 280 │ lunară │Instituţie de credit, │20 de zile calendaristice de la │Ordinul Băncii Naţionale ││ │şi plasamentelor, │ │ │persoană juridică română; │sfârşitul lunii pentru care se │a României nr. 15/2012 ││ │precum şi ajustările │ │ │sucursală din România a unei │întocmeşte raportarea │privind raportarea ││ │prudenţiale de valoare │ │ │instituţii de credit dintr-un│ │situaţiilor aferente ││ │aferente acestora │ │ │stat terţ │ │aplicării Regulamentului ││ │ │ │ │ │ │BNR nr. 16/2012 privind ││ │ │ │ │ │ │clasificarea creditelor şi││ │ │ │ │ │ │plasamentelor, precum şi ││ │ │ │ │ │ │determinarea şi utilizarea││ │ │ │ │ │ │ajustărilor prudenţiale de││ │ │ │ │ │ │valoare, cu modificările ││ │ │ │ │ │ │ulterioare; ││ │ │ │ │ │ │Regulamentul Băncii ││ │ │ │ │ │ │Naţionale a României nr. ││ │ │ │ │ │ │16/2012 privind ││ │ │ │ │ │ │clasificarea creditelor şi││ │ │ │ │ │ │plasamentelor, precum şi ││ │ │ │ │ │ │determinarea şi utilizarea││ │ │ │ │ │ │ajustărilor prudenţiale de││ │ │ │ │ │ │valoare, cu modificările ││ │ │ │ │ │ │şi completările ulterioare│├────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 15│Situaţia lunară a │ 340 │ lunară │Instituţie de credit, │în primele 3 zile lucrătoare │Norma Băncii Naţionale a ││ │soldului caselor de │ │ │persoană juridică română; │ale lunii imediat următoare │României nr. 1/2013 ││ │circulaţie ale │ │ │sucursală din România a unei │perioadei de raportare │ ││ │instituţiilor de credit │ │ │instituţii de credit persoană│ │ ││ │şi Trezoreriei Statului │ │ │juridică străină; Trezoreria │ │ ││ │ │ │ │Statului │ │ │├────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 16│Situaţii financiare │ 400 │ lunară │Instituţie de credit, │20 de zile calendaristice de la │Ordinul Băncii Naţionale ││ │FINREP infraanuale, la │ │ │persoană juridică română; │sfârşitul lunii pentru care se │a României nr. 6/2014 ││ │nivel individual │ │ │sucursală din România a unei │întocmeşte raportarea; 130 de │pentru aprobarea Normelor ││ │ │ │ │instituţii de credit │zile de la încheierea │metodologice privind ││ │ │ │ │dintr-un stat terţ │exerciţiului financiar pentru │întocmirea situaţiilor ││ │ │ │ │ │date rectificate după aprobarea │financiare FINREP la nivel││ │ │ │ │ │situaţiilor financiare anuale │individual, conforme cu ││ │ │ │ │ │ │Standardele internaţionale││ │ │ │ │ │ │de raportare financiară, ││ │ │ │ │ │ │aplicabile instituţiilor ││ │ │ │ │ │ │de credit în scopuri de ││ │ │ │ │ │ │supraveghere prudenţială, ││ │ │ │ │ │ │cu modificările ulterioare│├────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 17│Raportare cuprinzând │ 401 │ lunară │Sucursală din România a unei │20 de zile calendaristice de la │Ordinul Băncii Naţionale a││ │informaţii statistice │ │ │instituţii de credit din alt │sfârşitul lunii pentru care se │României nr. 5/2014 pentru││ │de natură financiar- │ │ │stat membru │întocmeşte raportarea; 130 de │aprobarea Normelor ││ │contabilă │ │ │ │zile de la încheierea │metodologice privind ││ │ │ │ │ │exerciţiului financiar pentru │întocmirea raportărilor ││ │ │ │ │ │date rectificate ca urmare a │periodice cuprinzând ││ │ │ │ │ │transmiterii la instituţia de │informaţii statistice de ││ │ │ │ │ │credit străină de care aparţine │natură financiar- ││ │ │ │ │ │a informaţiilor referitoare la │contabilă, aplicabile ││ │ │ │ │ │activitatea proprie │sucursalelor din România ││ │ │ │ │ │ │ale instituţiilor de ││ │ │ │ │ │ │credit din alte state ││ │ │ │ │ │ │membre, cu modificările ││ │ │ │ │ │ │ulterioare │├────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 18│Lichiditate │ 460 │ lunară │Instituţie de credit, │17 zile de la sfârşitul lunii │Ordinul Băncii Naţionale a││ │ │ │ │persoană juridică română; │pentru care se întocmeşte │României nr. 22/2011 ││ │ │ │ │sucursală din România a unei │raportarea │privind raportarea ││ │ │ │ │instituţii de credit, │ │situaţiilor referitoare la││ │ │ │ │persoană juridică străină │ │indicatorul de lichiditate││ │ │ │ │ │ │şi riscul mare de ││ │ │ │ │ │ │lichiditate │├────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 19│Salariaţi, salarii, │ 550 │ lunară │Instituţie de credit, │17 zile calendaristice de la │Ordonanţa de urgenţă a ││ │unităţi teritoriale │ │ │persoană juridică română; │sfârşitul lunii pentru care se │Guvernului nr. 99/2006 ││ │ │ │ │sucursală din România a unei │întocmeşte raportarea │privind instituţiile de ││ │ │ │ │instituţii de credit, │ │credit şi adecvarea ││ │ │ │ │persoană juridică străină │ │capitalului, aprobată cu ││ │ │ │ │ │ │modificări şi completări ││ │ │ │ │ │ │prin Legea nr. 227/2007, ││ │ │ │ │ │ │cu modificările şi ││ │ │ │ │ │ │completările ulterioare │├────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 20│Situaţia debitorilor │ 220 │ trimes- │Instituţie de credit persoană│15 zile calendaristice de la │Regulamentul Băncii ││ │persoane juridice şi │ │ trială │juridică română; sucursală │sfârşitul trimestrului pentru │Naţionale a României ││ │fizice fără număr RDPE │ │ │din România a unei │care se întocmeşte raportarea │nr. 4/2014 ││ │ │ │ │instituţii de credit persoană│ │ ││ │ │ │ │juridică străină │ │ │├────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 21│Valoarea rămasă a │ 271 │ trimes- │Instituţie de credit, │15 zile calendaristice de la │Regulamentul Băncii ││ │monedei electronice │ │ trială │persoană juridică română; │sfârşitul lunii pentru care se │Naţionale a României ││ │emise │ │ │sucursală din România a unei │întocmeşte raportarea │nr. 4/2014 ││ │ │ │ │instituţii de credit persoană│ │ ││ │ │ │ │juridică străină; instituţie │ │ ││ │ │ │ │emitentă de monedă │ │ ││ │ │ │ │electronică, persoană │ │ ││ │ │ │ │juridică română; sucursală │ │ ││ │ │ │ │din România a unei instituţii│ │ ││ │ │ │ │emitente de monedă │ │ ││ │ │ │ │electronică │ │ │├────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 22│Raportare privind │ 272 │ trimes- │Instituţie de credit, │15 zile calendaristice de la │Regulamentul Băncii ││ │operaţiunile cu │ │ trială │persoană juridică română; │sfârşitul trimestrului pentru │Naţionale a României ││ │instrumente de plată │ │ │sucursală din România a unei │care se întocmeşte raportarea │nr. 4/2014 ││ │electronică │ │ │instituţii de credit persoană│ │ ││ │ │ │ │juridică străină; instituţie │ │ ││ │ │ │ │emitentă de monedă │ │ ││ │ │ │ │electronică, persoană │ │ ││ │ │ │ │juridică română; sucursala │ │ ││ │ │ │ │din România a unei instituţii│ │ ││ │ │ │ │emitente de monedă │ │ ││ │ │ │ │electronică; instituţie de │ │ ││ │ │ │ │plată, persoană juridică │ │ ││ │ │ │ │română; sucursală din România│ │ ││ │ │ │ │a unei instituţii de plată │ │ ││ │ │ │ │persoană juridică străină │ │ │├────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 23│Structura capitalului │ 500 │ trimes- │Bancă, persoană juridică │17 zile calendaristice de la │Ordonanţa de urgenţă a ││ │social al băncilor şi │ │ trială │română; bancă de economisire │sfârşitul trimestrului pentru │Guvernului nr. 99/2006, ││ │participaţiile străine │ │ │şi creditare în domeniul │care se întocmeşte raportarea │aprobată cu modificări şi ││ │la acesta │ │ │locativ, persoană juridică │ │completări prin Legea nr. ││ │ │ │ │română │ │227/2007, cu modificările ││ │ │ │ │ │ │şi completările ulterioare│├────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 24│Situaţia creditelor şi │ 570 │ trimes- │Bancă, persoană juridică │17 zile calendaristice de la │Ordonanţa de urgenţă a ││ │angajamentelor asumate │ │ trială │română; sucursală din România│sfârşitul trimestrului pentru │Guvernului nr. 99/2006, ││ │în numele clienţilor │ │ │a unei instituţii de credit │care se întocmeşte raportarea │aprobată cu modificări şi ││ │garantate de societăţi │ │ │persoană juridică străină; │ │completări prin Legea nr. ││ │de asigurare/reasigurare│ │ │casă centrală a │ │227/2007, cu modificările ││ │ │ │ │cooperativelor de credit; │ │şi completările ulterioare││ │ │ │ │bancă de economisire şi │ │ ││ │ │ │ │creditare în domeniul │ │ ││ │ │ │ │locativ, persoană juridică │ │ ││ │ │ │ │română │ │ │├────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 25│Chestionare privind │ 610 │ trimes- │Eşantion de instituţii de │15 zile calendaristice de la │Legea nr. 312/2004 privind││ │caracteristicile │ │ trială │credit, persoane juridice │sfârşitul trimestrului pentru │Statutul Băncii Naţionale ││ │creditelor acordate │ │ │române │care se întocmeşte raportarea │a României ││ │companiilor nefinanciare│ │ │ │ │ ││ │şi populaţiei │ │ │ │ │ │├────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 26│Indicatori bilanţieri │ 620 │ trimes- │Instituţie de credit, │30 de zile calendaristice de la │Ordinul Băncii Naţionale ││ │stress-test │ │ trială │persoană juridică română; │încheierea trimestrului pentru │a României nr. 1/2012 ││ │ │ │ │sucursală din România a unei │care se face raportarea │privind aprobarea Normelor││ │ │ │ │instituţii de credit persoană│ │metodologice la modelele ││ │ │ │ │juridică străină │ │raportărilor periodice ││ │ │ │ │ │ │pentru necesităţi de ││ │ │ │ │ │ │analiză a stabilităţii ││ │ │ │ │ │ │financiare, aplicabile ││ │ │ │ │ │ │instituţiilor de credit │├────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 27│Tranzacţii efectuate │ 630 │ trimes- │Instituţie de credit persoană│15 zile calendaristice de la │Regulamentul Băncii ││ │prin conturi de │ │ trială │juridică română participantă │sfârşitul trimestrului pentru │Naţionale a României ││ │corespondent │ │ │la sistemele de plăţi din │care se întocmeşte raportarea │nr. 4/2014 ││ │ │ │ │România; sucursală din │ │ ││ │ │ │ │România a unei instituţii de │ │ ││ │ │ │ │credit persoană juridică │ │ ││ │ │ │ │străină participantă la │ │ ││ │ │ │ │sistemele de plăţi din │ │ ││ │ │ │ │România │ │ │├────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 28│Raportarea modificării │ 640 │ trimes- │Instituţie de credit, │dată de referinţă: 31 martie; │Ordinul Băncii Naţionale ││ │potenţiale a valorii │ │ trială │persoană juridică română; │data de transmitere: 12 mai │a României nr. 2/2014 ││ │economice a │ │ │sucursală din România a unei │dată de referinţă: 30 iunie; │privind unele raportări ││ │instituţiilor de credit │ │ │instituţii de credit dintr-un│data de transmitere: 11 august │aferente Regulamentului ││ │ca urmare a schimbării │ │ │stat terţ │dată de referinţă:30 septembrie;│Băncii Naţionale a ││ │nivelurilor ratelor │ │ │ │data de transmitere:11 noiembrie│României nr. 5/2013 ││ │dobânzii - la nivel │ │ │ │dată de referinţă: 31 decembrie;│privind cerinţe ││ │individual │ │ │ │data de transmitere:11 februarie│prudenţiale pentru ││ │ │ │ │ │ │instituţiile de credit │├────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 29│Raportarea expunerilor │ 650 │ trimes- │Instituţie de credit, │dată de referinţă: 31 martie; │Ordinul Băncii Naţionale ││ │faţă de persoane │ │ trială │persoană juridică română; │data de transmitere: 12 mai │a României nr. 2/2014; ││ │afiliate instituţiei de │ │ │sucursală din România a unei │dată de referinţă: 30 iunie; │Regulamentul Băncii ││ │credit şi a opera- │ │ │instituţii de credit dintr-un│data de transmitere: 11 august │Naţionale a României nr. ││ │ţiunilor în condiţii de │ │ │stat terţ │dată de referinţă:30 septembrie;│5/2013 privind cerinţele ││ │favoare deduse din │ │ │ │data de transmitere:11 noiembrie│prudenţiale pentru ││ │fondurile proprii de │ │ │ │dată de referinţă: 31 decembrie;│instituţiile de credit, ││ │nivel 1 suplimentar - │ │ │ │data de transmitere:11 februarie│cu completările ulterioare││ │nivel individual │ │ │ │ │ │├────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 30│Raportarea expunerilor │ 651 │ trimes- │Instituţie de credit, │dată de referinţă: 31 martie; │Ordinul Băncii Naţionale ││ │faţă de persoane │ │ trială │persoană juridică română, │data de transmitere: 12 mai │a României nr. 2/2014; ││ │afiliate instituţiei de │ │ │care face obiectul │dată de referinţă: 30 iunie; │Regulamentul Băncii ││ │credit şi a opera- │ │ │supravegherii pe bază │data de transmitere: 11 august │Naţionale a României nr. ││ │ţiunilor în condiţii de │ │ │consolidată sau subcon- │dată de referinţă:30 septembrie;│5/2013, cu completările ││ │favoare deduse din │ │ │solidată de către Banca │data de transmitere:11 noiembrie│ulterioare ││ │fondurile proprii de │ │ │Naţională a României │dată de referinţă: 31 decembrie;│ ││ │nivel 1 suplimentar - │ │ │ │data de transmitere:11 februarie│ ││ │nivel consolidat │ │ │ │ │ │├────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 31│Raportarea modificării │ 641 │ semes- │Instituţie de credit, │dată de referinţă: 30 iunie; │Ordinul Băncii Naţionale ││ │potenţiale a valorii │ │ trială │persoană juridică română, │data de transmitere: 11 august │a României nr. 2/2014, cu ││ │economice a institu- │ │ │care face obiectul │dată de referinţă: 31 decembrie;│completările ulterioare ││ │ţiilor de credit ca │ │ │supravegherii pe bază │data de transmitere:11 februarie│ ││ │urmare a schimbării │ │ │consolidată sau subcon- │ │ ││ │nivelurilor ratelor │ │ │solidată de către Banca │ │ ││ │dobânzii - nivel │ │ │Naţională a României │ │ ││ │consolidat │ │ │ │ │ │├────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 32│Raportare privind │ 276 │ anuală │Instituţie de credit persoană│10 mai, pentru anul precedent │Regulamentul Băncii ││ │plăţile şi sistemele │ │ │juridică română; sucursală │ │Naţionale a României ││ │de plăţi │ │ │din România a unei instituţii│ │nr. 4/2014 ││ │ │ │ │de credit persoană juridică │ │ ││ │ │ │ │străină; instituţie de plată │ │ ││ │ │ │ │persoană juridică română; │ │ ││ │ │ │ │sucursală din România a unei │ │ ││ │ │ │ │instituţii de plată străine │ │ ││ │ │ │ │înscrisă în Registrul │ │ ││ │ │ │ │instituţiilor de plată ţinut │ │ ││ │ │ │ │de Banca Naţională a │ │ ││ │ │ │ │României; instituţie emitentă│ │ ││ │ │ │ │de monedă electronică │ │ ││ │ │ │ │persoană juridică română; │ │ ││ │ │ │ │sucursală din România a unei │ │ ││ │ │ │ │instituţii emitente de monedă│ │ ││ │ │ │ │electronică străină; │ │ ││ │ │ │ │Trezoreria Statului; Compania│ │ ││ │ │ │ │Naţională "Poşta Română" - │ │ ││ │ │ │ │S.A.; administrator de │ │ ││ │ │ │ │sisteme de plăţi │ │ │├────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 33│Raportare privind │ 277 │ anuală │Administrator de sisteme de │10 februarie, pentru anul │Regulamentul Băncii ││ │sistemele de decontare │ │ │decontare a operaţiunilor cu │precedent │Naţionale a României ││ │a operaţiunilor cu │ │ │instrumente financiare precum│ │nr. 4/2014 ││ │instrumente financiare │ │ │şi depozitar central şi │ │ ││ │ │ │ │contraparte centrală pentru │ │ ││ │ │ │ │activitatea lor în legătură │ │ ││ │ │ │ │cu sistemele de decontare cu │ │ ││ │ │ │ │instrumente financiare, care │ │ ││ │ │ │ │operează pe teritoriul │ │ ││ │ │ │ │României │ │ │├────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 34│Raportarea de către │ 300 │ anuală │Instituţie de credit persoană│6 luni de la sfârşitul anului │Ordinul Băncii Naţionale ││ │instituţiile de credit │ │ │juridică română, selectată de│pentru care se întocmeşte │a României nr. 8/2014 ││ │a informaţiilor referi- │ │ │BNR - Direcţia supraveghere, │raportarea, dar nu mai târziu │privind exerciţiul de ││ │toare la remunerarea │ │ │în situaţia în care BNR este │de 30 iunie │raportare de către ││ │angajaţilor acestora │ │ │supraveghetorul consolidant │ │instituţiile de credit ││ │ │ │ │şi instituţia de credit │ │a informaţiilor ││ │ │ │ │respectivă este instituţie de│ │referitoare la remunerarea││ │ │ │ │credit-mamă la nivelul │ │angajaţilor acestora ││ │ │ │ │Spaţiului Economic European │ │ ││ │ │ │ │şi este responsabilă cu │ │ ││ │ │ │ │îndeplinirea, pe bază │ │ ││ │ │ │ │consolidată, a cerinţelor │ │ ││ │ │ │ │prevăzute la art. 450 din │ │ ││ │ │ │ │Regulamentul (UE) nr. │ │ ││ │ │ │ │575/2013 al Parlamentului │ │ ││ │ │ │ │European şi al Consiliului │ │ ││ │ │ │ │din 26 iunie 2013 privind │ │ ││ │ │ │ │cerinţele prudenţiale pentru │ │ ││ │ │ │ │instituţiile de credit şi │ │ ││ │ │ │ │firmele de investiţii şi de │ │ ││ │ │ │ │modificare a Regulamentului │ │ ││ │ │ │ │(UE) nr. 648/2012 │ │ │├────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 35│Raportarea de către │ 301 │ anuală │Instituţie de credit persoană│6 luni de la sfârşitul anului │Ordinul Băncii Naţionale ││ │instituţiile de credit │ │ │juridică română în situaţia │pentru care se întocmeşte │a României nr. 9/2014 ││ │a informaţiilor │ │ │în care Banca Naţională a │raportarea, dar nu mai târziu │privind exerciţiul de ││ │referitoare la angajaţii│ │ │României este autoritatea │de 30 iunie │raportare de către ││ │care beneficiază de │ │ │responsabilă cu exercitarea │ │instituţiile de credit a ││ │remuneraţii de nivel │ │ │supravegherii pe bază │ │informaţiilor referitoare ││ │înalt │ │ │consolidată şi instituţia de │ │la angajaţii care ││ │ │ │ │credit respectivă este │ │beneficiază de remuneraţii││ │ │ │ │instituţie de credit-mamă la │ │la nivel înalt ││ │ │ │ │nivelul Spaţiului Economic │ │ ││ │ │ │ │European; sucursală din │ │ ││ │ │ │ │România a unei instituţii de │ │ ││ │ │ │ │credit dintr-un stat terţ │ │ │├────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 36│Situaţii financiare │ 415 │ anuală │Instituţie de credit, │130 de zile calendaristice │Ordinul Băncii Naţionale ││ │FINREP anuale, la nivel │ │ │persoană juridică română; │de la încheierea exerciţiului │a României nr. 6/2014, ││ │individual │ │ │sucursală din România a unei │financiar pentru care se │cu modificările ulterioare││ │ │ │ │instituţii de credit dintr-un│întocmesc │ ││ │ │ │ │stat terţ │ │ │├────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 37│Situaţia acţionarilor │ 480 │ anuală │Instituţie de credit, │30 de zile calendaristice │Regulamentul Băncii ││ │ │ │ │persoană juridică română; │de la încheierea exerciţiului │Naţionale a României ││ │ │ │ │sucursală din România a unei │financiar precedent │nr. 6/2008 privind ││ │ │ │ │instituţii de credit dintr-un│ │modificările în situaţia ││ │ │ │ │stat terţ │ │instituţiilor de credit, ││ │ │ │ │ │ │persoane juridice române, ││ │ │ │ │ │ │şi a sucursalelor din ││ │ │ │ │ │ │România ale instituţiilor ││ │ │ │ │ │ │de credit din state ││ │ │ │ │ │ │terţe, cu modificările şi ││ │ │ │ │ │ │completările ulterioare │└────┴────────────────────────┴──────┴──────────┴─────────────────────────────┴────────────────────────────────┴──────────────────────────┘------