ORDIN nr. 1.085 din 26 octombrie 2012 (*actualizat*)privind măsuri de organizare şi funcţionare a spitalelor regionale de urgenţă şi a unităţilor funcţionale regionale de urgenţă(actualizat până la data de 30 ianuarie 2015*)
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • ----------Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei de asistenţă medicală şi politici publice nr. VVP. 626/2012,având în vedere prevederile art. 16 alin. (1) lit. a) şi art. 100-102 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 2 lit. a) şi c) şi ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii, interimar, emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se desemnează în categoria spitalelor clinice regionale de urgenţă cu nivel de competenţă I A unităţile spitaliceşti prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se desemnează în categoria spitalelor clinice regionale de urgenţă cu nivel de competenţă I B unităţile spitaliceşti prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 3 (1) Unităţile funcţionale regionale de urgenţă cu nivel de competenţă I A sunt entităţi interspitaliceşti fără personalitate juridică, constituite din spitalele clinice judeţene de urgenţă sau spitalele clinice cu toate specialităţile chirurgicale şi medicale din structura acestora, împreună cu infrastructura pentru investigaţii clinice şi paraclinice şi orice altă structură de specialitate unică, cu caracter de urgenţă majoră, aflată în afara structurii spitalului judeţean sau a spitalului clinic respectiv, în conformitate cu prevederile art. 101 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Se constituie unităţile funcţionale regionale de urgenţă cu nivel de competenţă I A, prevăzute în anexa nr. 3. (3) Unităţile funcţionale regionale de urgenţă cu nivel de competenţă I A îndeplinesc, cu caracter temporar, rolul de spitale regionale de urgenţă cu nivel de competenţă I A până la construirea unor spitale noi sau până la atingerea nivelului de dezvoltare pentru actualele unităţi spitaliceşti care să permită respectarea integrală a prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.764/2006 privind aprobarea criteriilor de clasificare a spitalelor de urgenţă locale, judeţene şi regionale din punctul de vedere al competenţelor, resurselor materiale şi umane şi al capacităţii lor de a asigura asistenţa medicală de urgenţă şi îngrijirile medicale definitive pacienţilor aflaţi în stare critică.  +  Articolul 4 (1) Coordonarea operativă a activităţii unităţilor funcţionale regionale de urgenţă se realizează de către managerul şi directorul medical ai spitalului clinic judeţean de urgenţă sau al spitalului clinic, iar conducerea colectivă se realizează de un consiliu de conducere format din membrii conducerii operative şi din managerii spitalelor din care provin structurile din alcătuirea unităţilor funcţionale regionale de urgenţă. (2) Responsabilităţile şi atribuţiile coordonării operative şi a conducerii colective se stabilesc pe baza unui protocol încheiat între unităţile spitaliceşti care participă la constituirea unităţii funcţionale de urgenţă cu nivel de competenţă I A, în conformitate cu modelul-cadru prevăzut în anexa nr. 4. (3) Nesemnarea protocolului prevăzut la alin. (2) şi nerespectarea prevederilor acestuia constituie contravenţie, faţă de care se aplică sancţiunile prevăzute la art. 25 alin. (2) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 857/2011 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele din domeniul sănătăţii publice, pentru managerii şi pentru unităţile spitaliceşti în culpă.  +  Articolul 5 (1) Unităţile prevăzute în anexele nr. 1, 2 şi 3, care îndeplinesc doar parţial criteriile minime obligatorii şi sunt clasificate provizoriu, au obligaţia atât a prezentării unui plan de conformare cu responsabilităţi şi termene de implementare precis specificate, cât şi de a încheia un protocol de colaborare cu alte spitale sau unităţi regionale pentru acoperirea deficienţelor în îndeplinirea criteriilor de clasificare. (2) Planul de conformare se înaintează Ministerului Sănătăţii în termen de 7 zile de la publicarea prezentului ordin, de către managerul spitalului clinic judeţean de urgenţă sau al spitalului clinic şi se aprobă de ministrul sănătăţii. (3) Duratele de conformare pentru îndeplinirea totală a criteriilor de clasificare pentru unităţile prevăzute la alin. (1) sunt prevăzute în anexa nr. 5. (4) În situaţia în care duratele prevăzute la alin. (3) nu sunt respectate, unitatea este declasificată şi suportă consecinţele economico-financiare generate de această modificare a clasificării.  +  Articolul 6 (1) Spitalele clinice regionale de urgenţă şi unităţile funcţionale regionale de urgenţă sunt priorităţi naţionale pentru sistemul de sănătate din punctul de vedere al finanţării din fonduri publice a serviciilor medicale, a investiţiilor şi a dotărilor materiale, precum şi din punctul de vedere al asigurării resurselor umane, în scopul asigurării îndeplinirii tuturor criteriilor prevăzute în Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.764/2006 pentru clasificarea în categoria I A sau I B. (2) Unităţile sanitare cu paturi prevăzute în anexa nr. 6 sunt spitalele de urgenţă care asigură asistenţa medicală de urgenţă pentru primirea, investigarea şi tratamentul definitiv pentru cazurile critice la nivelul unei zone cuprinzând cel puţin două judeţe din cadrul regiunii respective, în conformitate cu prevederile art. 1 pct. 3 şi 4 din Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.764/2006, sub coordonarea metodologică a spitalelor regionale de urgenţă sau a unităţilor funcţionale regionale de urgenţă. (3) Spitalele prevăzute la alin. (2) sunt priorităţi pentru sistemul de sănătate din punctul de vedere al finanţării din fonduri publice a serviciilor medicale, a investiţiilor şi a dotărilor materiale, precum şi din punctul de vedere al asigurării resurselor umane, în scopul asigurării îndeplinirii tuturor criteriilor prevăzute pentru clasificarea în categoria II A sau II B. (4) Spitalele de urgenţă prevăzute în anexele nr. 1, 2, 3 şi 6 constituie componenta de interes strategic a reţelelor regionale de unităţi spitaliceşti de urgenţă. (5) Relaţiile ierarhice de îndrumare metodologică între unităţile sanitare cu paturi din cadrul reţelei regionale de spitale de urgenţă sunt stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii.  +  Articolul 6^1Spitalele de urgenţă pentru copii, prevăzute în anexa nr. 6, au obligaţia încheierii unui protocol de colaborare cu spitalele judeţene de urgenţă care să prevadă modul de colaborare şi acordare a serviciilor spitaliceşti complementare din cele două unităţi. Protocolul va fi transmis Ministerului Sănătăţii, după avizarea acestuia de către Direcţia de sănătate publică.-----------------Art. 6^1 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 425 din 29 martie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 1 aprilie 2013.  +  Articolul 7 (1) Activitatea unităţilor sanitare cu paturi prevăzute în anexele nr. 1, 2 şi 3 este evaluată anual de o comisie constituită în acest scop prin ordin al ministrului sănătăţii. (2) În baza rezultatelor evaluării prevăzute la alin. (1) şi aprobate de ministrul sănătăţii, nivelul de competenţă poate fi menţinut sau modificat.  +  Articolul 8În termen de 7 zile de la publicarea prezentului ordin, direcţiile de sănătate publică judeţene şi, respectiv, a municipiului Bucureşti transmit spre aprobare, către Ministerul Sănătăţii, clasificarea spitalelor de urgenţă din judeţ, respectiv din municipiul Bucureşti, altele decât cele prevăzute la art. 7, în conformitate cu criteriile prevăzute în Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.764/2006.  +  Articolul 9 (1) Activitatea unităţilor sanitare cu paturi prevăzute la art. 8 este evaluată anual de o comisie constituită în acest scop de direcţiile de sănătate publică judeţene şi, respectiv, a municipiului Bucureşti, care transmit spre aprobare rezultatele evaluării către Ministerul Sănătăţii. (2) În baza rezultatelor evaluării prevăzute la alin. (1) şi aprobate de ministrul sănătăţii, nivelul de competenţă poate fi menţinut sau modificat.  +  Articolul 10Direcţiile de sănătate publică judeţene şi, respectiv, a municipiului Bucureşti, spitalele de urgenţă şi structurile din Ministerul Sănătăţii vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 11Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 12Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul sănătăţii, interimar,Raed Arafat,subsecretar de statBucureşti, 26 octombrie 2012.Nr. 1.085.  +  Anexa 1SPITALELE CLINICE REGIONALE DE URGENŢĂcu nivel de competenţă I ACentrul Regional de Urgenţă ConstanţaSpitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa - clasificare provizorie-------------Anexa 1 a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 1.032 din 28 august 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 552 din 30 august 2013.  +  Anexa 2SPITALE CLINICE REGIONALE DE URGENŢĂcu nivel de competenţă IBBucureşti1. Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. C.C. Iliescu" Bucureşti2. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "Grigore Alexandrescu" Bucureşti3. Spitalul Clinic de Urgenţă - Chirurgie Plastică, Reparatorie şi Arsuri Bucureşti4. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "M. S. Curie" Bucureşti5. Institutul Naţional de Boli Infecţioase "Prof. dr. M. Balş" Bucureşti6. Spitalul Clinic de Urgenţă "Bagdasar-Arseni" Bucureşti7. Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului "Prof. Dr. A. Rusescu" Bucureşti8. Spitalul Clinic "Filantropia" Bucureşti9. Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie "Prof. Dr. P. Sârbu" Bucureşti10. Institutul Naţional de Neurologie şi Boli Neurovasculare BucureştiCluj1. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii Cluj-Napoca2. Institutul Inimii de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare "N. Stăncioiu" Cluj-NapocaTimiş1. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "L. Ţurcanu" Timişoara2. Institutul de Boli Cardiovasculare TimişoaraIaşi1. Spitalul Clinic de Urgenţă "Prof. Dr. N. Oblu" Iaşi2. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "Sf. Maria" Iaşi3. Institutul de Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. G.I.M. Georgescu" Iaşi4. Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie "Cuza Vodă" Iaşi  +  Anexa 3UNITĂŢILE FUNCŢIONALE REGIONALE DE URGENŢĂcu nivel de competenţă I A, situate în centrele regionale de urgenţăCentrul Regional de Urgenţă BucureştiUnitatea funcţională regională de urgenţă Bucureşti 1 - clasificare provizorie1. Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti2. Structurile implicate în asigurarea asistenţei medicale de urgenţă şi terapie intensivă pentru copii din cadrul Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii "G. Alexandrescu" Bucureşti3. Structurile implicate în asigurarea asistenţei medicale de urgenţă şi terapie intensivă în profilurile obstetrică-ginecologie şi neonatologie din cadrul Institutului pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului "Prof. Dr. A. Rusescu" Bucureşti4. Structurile implicate în asigurarea asistenţei medicale de urgenţă în chirurgie toracică şi terapie intensivă din cadrul Institutului de Pneumoftiziologie "M. Nasta" Bucureşti5. Structurile implicate în asigurarea asistenţei medicale de urgenţă în chirurgie orală şi maxilo-facială şi terapie intensivă din cadrul Spitalului Clinic de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială "Prof. Dr. D. Teodorescu" Bucureşti6. Structurile implicate în asigurarea asistenţei medicale de urgenţă în ORL şi terapie intensivă din cadrul Institutului de Fonoaudiologie şi Chirurgie Funcţională ORL "Prof. Dr. D. Hociotă" Bucureşti7. Structurile implicate în asigurarea asistenţei medicale de urgenţă şi terapie intensivă în neurologie, hematologie, reumatologie-imunologie din Spitalul Clinic Colentina Bucureşti.----------Pct. 7, din "Unitatea funcţională regională de urgenţă Bucureşti 1 - clasificare provizorie" din anexa 3 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 85 din 28 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 30 ianuarie 2015.Unitatea funcţională regională de urgenţă Bucureşti 2 - clasificare provizorie1. Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti2. Structurile implicate în asigurarea asistenţei medicale de urgenţă şi terapie intensivă pentru copii din cadrul Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii "M. S. Curie" Bucureşti3. Abrogat.----------Pct. 3 din "Unitatea funcţională regională de urgenţă Bucureşti 2 - clasificare provizorie" din anexa 3 a fost abrogată de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 30 din 15 ianuarie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2015.Unitatea funcţională regională de urgenţă Bucureşti 3 - clasificare provizorie1. Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central "Dr. Carol Davila" Bucureşti2. Structurile implicate în asigurarea asistenţei medicale de urgenţă şi terapie intensivă în cardiologie şi chirurgie cardiovasculară din cadrul Centrului Clinic de Urgenţă de Boli Cardiovasculare "Acad. Vasile Cândea" Bucureşti.----------"Unitatea funcţională regională de urgenţă Bucureşti 3 - clasificare provizorie" din anexa 3 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 30 din 15 ianuarie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2015.Centrul Regional de Urgenţă ClujUnitatea funcţională regională de urgenţă Cluj-Napoca1. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca2. Structurile implicate în asigurarea asistenţei medicale de urgenţă şi terapie intensivă pentru copii din cadrul Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii Cluj-Napoca3. Structurile implicate în asigurarea asistenţei medicale de urgenţă şi terapie intensivă în cardiologie şi chirurgie cardiovasculară din cadrul Institutului Inimii de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare "N. Stăncioiu" Cluj-Napoca4. Structurile implicate în asigurarea asistenţei medicale de urgenţă şi terapie intensivă în chirurgie toracică din cadrul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie "Leon Daniello" Cluj-Napoca5. Structurile implicate în asigurarea asistenţei medicale de urgenţă şi terapie intensivă în gastroenterologie din Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie "Prof. Dr. O. Fodor" Cluj-NapocaCentrul Regional de Urgenţă CraiovaUnitatea funcţională regională de urgenţă Craiova - clasificare provizorie1. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova2. Structurile implicate în asigurarea asistenţei medicale de urgenţă şi terapie intensivă în cardiologie din cadrul Centrului de Cardiologie CraiovaCentrul Regional de Urgenţă IaşiUnitatea funcţională regională de urgenţă Iaşi1. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă "Sf. Spiridon"2. Structurile implicate în asigurarea asistenţei medicale de urgenţă şi terapie intensivă pentru copii din cadrul Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii "Sf. Maria" Iaşi3. Structurile implicate în asigurarea asistenţei medicale de urgenţă şi terapie intensivă în neurologie şi neurochirurgie din cadrul Spitalului Clinic de Urgenţă "Prof. Dr. N. Oblu" Iaşi4. Structurile implicate în asigurarea asistenţei medicale de urgenţă şi terapie intensivă în cardiologie şi chirurgie cardiovasculară din cadrul Institutului de Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. G.I.M. Georgescu" Iaşi5. Structurile implicate în asigurarea asistenţei medicale de urgenţă şi terapie intensivă în obstetrică-ginecologie şi neonatologie din cadrul Spitalului Clinic de Obstetrică-Ginecologie "Cuza Vodă" Iaşi6. Structurile implicate în asigurarea asistenţei medicale de urgenţă şi terapie intensivă în chirurgie toracică din cadrul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Iaşi-----------------Pct. 6 de la Centrul Regional de Urgenţă Iaşi din anexa 3 a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 425 din 29 martie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 1 aprilie 2013.Centrul Regional de Urgenţă TimişoaraUnitatea funcţională regională de urgenţă Timişoara1. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara2. Structurile implicate în asigurarea asistenţei medicale de urgenţă şi terapie intensivă pentru copii din cadrul Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii "L. Ţurcanu" Timişoara3. Structurile implicate în asigurarea asistenţei medicale de urgenţă şi terapie intensivă în cardiologie şi chirurgie cardiovasculară din cadrul Institutului de Boli Cardiovasculare Timişoara4. Structurile implicate în asigurarea asistenţei medicale de urgenţă şi terapie intensivă în chirurgie toracică, chirurgie orală şi maxilo-facială şi ORL din Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara-----------------Pct. 4 de la Centrul Regional de Urgenţă Timişoara din anexa 3 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 425 din 29 martie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 1 aprilie 2013.Centrul Regional de Urgenţă Târgu MureşUnitatea Funcţională Regională de Urgenţă Mureş1. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş2. Structurile implicate în asigurarea asistenţei medicale de urgenţă şi terapie intensivă în cardiologie şi chirurgie cardiovasculară din cadrul Institutului de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu Mureş-------------Centrul Regional de Urgenţă Târgu Mureş din anexa 3 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 1.032 din 28 august 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 552 din 30 august 2013.  +  Anexa 4MODEL-CADRU DE PROTOCOL DE COLABORAREpentru stabilirea responsabilităţilor şiatribuţiilor conducerii operative şi a conducerii colectivea Unităţii funcţionale regionale de urgenţă....................................................................Încheiat astăzi, ....................................În vederea:- îndeplinirii criteriilor prevăzute de Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.764/2006 privind aprobarea criteriilor de clasificare a spitalelor de urgenţă locale, judeţene şi regionale din punctul de vedere al competentelor, resurselor materiale şi umane şi al capacităţii lor de a asigura asistenţa medicală de urgenţă şi îngrijirile medicale definitive pacienţilor aflaţi în stare critică,- îndeplinirii prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.085/2012 privind măsuri de organizare şi funcţionare a spitalelor regionale de urgenţă şi a unităţilor funcţionale regionale de urgenţă, denumit în continuare ordin, referitoare la constituirea şi funcţionarea Unităţii funcţionale regionale de urgenţă cu nivel de competenţă I A situate în Centrul Regional de urgenţă .............................................................,între:1. ..................................................................................................................., cu sediul în: ......................................................, reprezentată prin manager: ......................................................... şi director medical: ......................................................................;2. .................................................................................................................., cu sediul în: ...................................................., reprezentată prin manager: .................................;3. ...................................................................................................................., cu sediul în:......................................................., reprezentată prin manager: ................................. .(Vor fi completate de toate spitalele/institutele prevăzute în anexa nr. 3 la ordin.)Se încheie prezentul protocol de colaborare, prin care unităţile sanitare semnatare convin asupra următoarelor prevederi ce vor reglementa îndeplinirea criteriilor prevăzute de Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.764/2006 şi a prevederilor din ordin referitoare la constituirea şi funcţionarea unităţilor funcţionale regionale de urgenţă cu nivel de competenţă I A situate în centrele regionale de urgenţă, astfel:Art. 1. - Se constituie la data semnării prezentului protocol de colaborare Unitatea funcţională regională de urgenţă cu nivel de competenţă I A situată în ..................................................., formată din:1. ....................................................................................., cu sediul în: ..................................................., reprezentată prin manager: ...............................................;2. structurile implicate în asigurarea asistenţei medicale de urgenţă din cadrul ....................................................................., cu sediul în: ...................................................., reprezentată prin manager: ................................................ ;3. structurile implicate în asigurarea asistenţei medicale de urgenţă din cadrul ....................................................................., cu sediul în: ...................................................., reprezentată prin manager: ................................................ .(Vor fi completate toate spitalele/institutele care alcătuiesc Unitatea funcţională regională de urgenţă cu nivel de competenţă I A prevăzute în ordin.)Art. 2. - Se constituie la data semnării prezentului protocol de colaborare consiliul de conducere în vederea conducerii colective a Unităţii funcţionale regionale de urgenţă cu nivel de competenţă I A situata în ..................................................., format din:1. manager: ............................................... şi director medical: ...................................... al ................................................, cu sediul în: ....................................................................;2. manager: .............................................. al .............................................., cu sediul în: .........................................................;3. manager: ............................................. al ..........................................., cu sediul în: ...................................................... .(Vor fi completate pentru spitalele/institutele care alcătuiesc Unitatea funcţională regională de urgenţă cu nivel de competenţă I A prevăzute în ordin.)Art. 3. - Coordonarea operativă este asigurată de manager: .................................................... şi director medical: ................................................ al ..........................................................., cu sediul în: .................................................................... .Art. 4. - Atribuţiile consiliului de conducere sunt reprezentate de stabilirea regulilor de colaborare şi cooperare pentru primirea tuturor categoriilor de urgenţe critice: traumatice, chirurgicale, cardiovasculare, neurologice şi neonatologice, inclusiv în cazul arsurilor etc., pentru investigarea şi tratamentul definitiv al pacienţilor critici şi, doar în mod excepţional pentru transferul către o altă unitate sanitară pentru efectuarea tratamentului definitiv, astfel:........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Art. 5. - Atribuţiile coordonării operative sunt reprezentate de implementarea măsurilor necesare pentru aplicarea şi monitorizarea regulilor stabilite de consiliul de conducere privind colaborarea şi cooperarea pentru primirea tuturor categoriilor de urgenţe critice: traumatice, chirurgicale, cardiovasculare, neurologice şi neonatologice, inclusiv în cazul arsurilor etc., pentru investigarea şi tratamentul definitiv al pacienţilor critici şi doar în mod excepţional pentru transferul către o altă unitate sanitară pentru efectuarea tratamentului definitiv, astfel:.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Art. 6. - Prezentul protocol de colaborare a fost încheiat în ........ exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte, şi încă un exemplar care va fi transmis Direcţiei de asistenţă medicală şi politici publice din cadrul Ministerului Sănătăţii.    Manager, Director medical, Manager, Manager,  ............. ............. ............. .............  +  Anexa 5DURATELE DE CONFORMAREpentru îndeplinirea totală a criteriilor de clasificare  +  Articolul 1Duratele de conformare pentru îndeplinirea totală a criteriilor de clasificare prevăzute în Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.764/2006 privind aprobarea criteriilor de clasificare a spitalelor de urgenţă locale, judeţene şi regionale din punctul de vedere al competenţelor, resurselor materiale şi umane şi al capacităţii lor de a asigura asistenţa medicală de urgenţă şi îngrijirile medicale definitive pacienţilor aflaţi în stare critică referitoare la structură, personal şi activitate pentru unităţile prevăzute în anexele nr. 1 şi 3 sunt următoarele:1. Spital Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş - până la 31 decembrie 20122. Spital Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa - 12 luni3. Unitatea funcţională regională de urgenţă Bucureşti 1 - 6 luni4. Unitatea funcţională regională de urgenţă Bucureşti 2 - 3 luni5. Unitatea funcţională regională de urgenţă Craiova - 18 luni  +  Articolul 2Durata de conformare pentru îndeplinirea totală a criteriilor de clasificare prevăzute în Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.764/2006 referitoare la dotări pentru unităţile din anexele nr. 1, 2 şi 3 este până la 30 septembrie 2013.  +  Anexa 6SPITALE DE URGENŢĂcare asigură asistenţa medicală de urgenţăpentru primirea, investigarea şi tratamentul definitivpentru cazurile critice la nivelul unei zonecuprinzând cel puţin două judeţe din cadrul regiuniiAradSpitalul Clinic Judeţean de Urgenţă AradArgeş1. Spitalul Judeţean de Urgenţă Piteşti2. Spitalul de Pediatrie PiteştiBacăuSpitalul Judeţean de Urgenţă BacăuBraşov1. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov2. Spitalul Clinic de Copii Braşov3. Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie «Dr. I. A. Sbârcea» Braşov.----------Pct. 3, la secţiunea "Braşov" din anexa 6 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 85 din 28 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 30 ianuarie 2015.BihorSpitalul Clinic Judeţean de Urgenţă OradeaBucureşti1. Institutul Clinic Fundeni2. Spitalul Universitar de Urgenţă Elias3. Spitalul Clinic de Urgenţă "Sfântul Ioan"4. Spitalul Clinic de Urgenţă "Sf. Pantelimon"Galaţi1. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă "Sf. Apostol Andrei" Galaţi2. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "Sf. Ioan" GalaţiHunedoaraSpitalul Judeţean de Urgenţă DevaMaramureşSpitalul Judeţean de Urgenţă "Dr. C. Opriş" Baia MarePrahova1. Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti2. Spitalul de Pediatrie Ploieşti3. Spitalul de Obstetrică Ginecologie Ploieşti.----------Pct. 3, la secţiunea "Prahova" din anexa 6 a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 85 din 28 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 30 ianuarie 2015.Sibiu1. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu2. Spitalul Clinic de Pediatrie SibiuSuceavaSpitalul Judeţean de Urgenţă "Sf. Ioan cel Nou" Suceava-----