HOTĂRÂRE nr. 60 din 4 februarie 2015privind schimbarea regimului juridic al unui imobil şi pentru atribuirea destinaţiei acestuia ca reşedinţă oficială pentru persoanele care au avut calitatea de şef al statului român
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 5 februarie 2015    Având în vedere prevederile Legii nr. 406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de şef al statului român,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 863 lit. e) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 8 alin. (1) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 14 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situaţii speciale, precum şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu completări prin Legea nr. 382/2013, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 3 alin. (1) şi art. 9 din Ordonanţa Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol şi bunuri mobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", aprobată cu modificări prin Legea nr. 640/2002, cu modificările ulterioare, precum şi al art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 87/2014 pentru stabilirea unor măsuri privind situaţia juridică a unor bunuri din domeniul public şi privat al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", a unor măsuri privind managementul situaţiilor de urgenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1La anexa nr. 3 - Lista imobilelor din domeniul privat al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", şi a imobilelor proprietate proprie, propuse în vederea vânzării - la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situaţii speciale, precum şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu completări prin Legea nr. 382/2013, cu modificările şi completările ulterioare, numărul curent 589 se abrogă.  +  Articolul 2 (1) Se aprobă trecerea unui imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul privat al statului şi administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", în domeniul public al statului şi administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat". (2) Imobilul prevăzut la alin. (1) se înscrie în fondul locativ de protocol şi bunuri mobile, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat".  +  Articolul 3Se aprobă atribuirea destinaţiei de reşedinţă oficială a imobilului prevăzut la art. 2 pentru persoanele care au avut calitatea de şef al statului român.  +  Articolul 4Hotărârea Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 105 din 1 februarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La anexa nr. 3 - Lista bunurilor imobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", după numărul curent 69 se introduce un nou număr curent, numărul curent 70, cu următorul cuprins:┌────┬───────────────────────────────────────┬───────────┐│Nr. │ │ Teren ││crt.│ Denumirea imobilului şi adresa │ - mp - │├────┼───────────────────────────────────────┼───────────┤│ 70.│Imobil cu teren aferent din Bucureşti, │ ││ │Str. Gogol nr. 2, sectorul 1 │ 1.334,50 │└────┴───────────────────────────────────────┴───────────┘2. La anexa nr. 4 - Lista bunurilor imobile din domeniul privat al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", numărul curent 495^1 se abrogă.  +  Articolul 5Secretariatul General al Guvernului şi Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificarea corespunzătoare a Hotărârii Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:-----------------Secretarul general al Guvernului,Ion MoraruMinistrul finanţelor publice,Darius-Bogdan VâlcovBucureşti, 4 februarie 2015.Nr. 60.  +  AnexăDATELE DE IDENTIFICARE ALE IMOBILULUIaflat în administrarea Regiei Autonome "Administraţia PatrimoniuluiProtocolului de Stat", având C.U.I. 2351555, care trece din domeniulprivat în domeniul public al statului, cu destinaţia de reşedinţăoficială pentru persoanele care au avut calitatea de şef al statului român*Font 7*┌─────────────┬────────┬───────────┬─────────────────┬────────────────────────┬───────────────────────┬───────────────────────┐│Denumirea │Codul de│ Anul şi │ Adresa │ Vecinătăţi │ Elemente-cadru de │ Valoare ││bunului care │clasifi-│ actul │ │ │descriere tehnică ale │ - lei - ││intră în │caţie │dobândirii │ │ │ bunului, conform │ ││domeniul │ │ │ │ │Ordinului ministrului │ ││public al │ │ │ │ │finanţelor publice │ ││statului │ │ │ │ │nr. 1.718/2011 pentru │ ││ │ │ │ │ │aprobarea Precizărilor │ ││ │ │ │ │ │privind întocmirea şi │ ││ │ │ │ │ │actualizarea inventa- │ ││ │ │ │ │ │rului centralizat al │ ││ │ │ │ │ │bunurilor din domeniul │ ││ │ │ │ │ │public al statului │ │├─────────────┼────────┼───────────┼─────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │├─────────────┼────────┼───────────┼─────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────────────┤│Imobil şi │ │Hotărârea │Bucureşti, │Sud-est: imobil "Lac 1",│Imobil şi teren aferent│Construcţie: ││teren aferent│ 8.28.12│Guvernului │Str. Gogol │bd. Mircea Eliade │S teren = 1.334,50 mp │837.404,00 lei ││ │ │nr. 39/1996│nr. 2, sectorul 1│nr. 11-13 │Nr. cadastral 225776 │Teren: 8.972.043,68 lei││ │ │ │ │Sud-vest: imobil │(număr cadastral vechi │ ││ │ │ │ │str. Turgheniev │7066/1; număr vechi │ ││ │ │ │ │nr. 16 │carte funciară 109111) │ ││ │ │ │ │Nord-est: Str. Nikolai │Construcţie S+P+E │ ││ │ │ │ │Gogol │S construită la sol: │ ││ │ │ │ │Nord-vest: locuinţe │160,31 mp │ ││ │ │ │ │str. Nikolai Gogol │S utilă: subsol │ ││ │ │ │ │nr. 2A-2B │126,22 mp; parter: │ ││ │ │ │ │ │126,20 mp; etaj şi │ ││ │ │ │ │ │balcon: 135,34 mp │ │└─────────────┴────────┴───────────┴─────────────────┴────────────────────────┴───────────────────────┴───────────────────────┘----