DECIZIE nr. 748 din 16 decembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 486 alin. (3) din Codul de procedură civilă
EMITENT
  • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 4 februarie 2015        Augustin Zegrean - preşedinte    Valer Dorneanu - judecător    Toni Greblă - judecător    Petre Lăzăroiu - judecător    Mircea Ştefan Minea - judecător    Daniel Marius Morar - judecător    Mona-Maria Pivniceru - judecător    Puskas Valentin Zoltan - judecător    Tudorel Toader - judecător    Ioana Marilena Chiorean - magistrat-asistentCu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Antonia Constantin1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 486 alin. (3) din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de primarul municipiului Sfântu Gheorghe în Dosarul nr. 275/64/2014 al Curţii de Apel Braşov - Secţia contencios administrativ şi fiscal şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 690D/2014.2. La apelul nominal răspunde, pentru autorul excepţiei, consilierul juridic al Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, Morar Edith, cu împuternicire de reprezentare depusă la dosar. Lipseşte partea prefectul judeţului Covasna, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului autorului excepţiei de neconstituţionalitate, care solicită admiterea acesteia, întrucât dispoziţiile art. 486 alin. (3) din Codul de procedură civilă referitoare la nulitatea recursului în cazul nesemnării cererii de recurs de către consilierul juridic contravin prevederilor art. 21 şi art. 24 din Constituţie. Mai arată că, dintr-o eroare regretabilă, cererea de recurs nu a fost semnată de consilierul juridic, deşi acesta a redactat-o, şi, prin urmare, sancţiunea nulităţii este prea aspră faţă de voinţa legiuitorului. Or, a lipsi persoana juridică de dreptul la apărare este neconstituţional.4. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere, ca inadmisibilă, a excepţiei de neconstituţionalitate, deoarece aceasta nu are legătură cu soluţionarea cauzei.CURTEA,având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:5. Prin Încheierea din 26 iunie 2014, pronunţată în Dosarul nr. 275/64/2014, Curtea de Apel Braşov - Secţia contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 486 alin. (3) din Codul de procedură civilă. Excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicată de primarul municipiului Sfântu Gheorghe într-o cauză având ca obiect soluţionarea cererii de revizuire - formulată în temeiul art. 509 alin. (1) pct. 7 din Codul de procedură civilă - împotriva deciziei Curţii de Apel Braşov prin care s-a admis excepţia nulităţii recursului şi sa constatat nul recursul, în temeiul art. 486 alin. (3) din Codul de procedură civilă.6. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine, în esenţă, că dispoziţiile de lege criticate, în ceea ce priveşte obligativitatea semnăturii părţii sau a mandatarului părţii sub sancţiunea nulităţii absolute a recursului, contravin dispoziţiilor constituţionale ale art. 24 privind dreptul la apărare. În acest sens, arată că recursul declarat în calitate de primar al municipiului Sfântu Gheorghe a fost formulat de către consilierul juridic desemnat, cu împuternicire de reprezentare juridică, în vederea reprezentării şi a întocmirii tuturor actelor de procedură, mandatul fiind dat atât în faţa instanţei de fond, cât şi în faţa instanţei de recurs. Însă consilierul juridic, deşi a redactat recursul în îndeplinirea atribuţiilor sale de serviciu, "dintr-o regretabilă omisiune, nu a semnat pentru redactare cererea de recurs". Deşi consilierul juridic a recunoscut în faţa instanţei de recurs că a redactat recursul în baza mandatului dat de primarul municipiului Sfântu Gheorghe şi s-a prezentat în instanţă pentru susţinerea recursului, instanţa a aplicat sancţiunea prevăzută la art. 486 alin. (3) din Codul de procedură civilă pentru lipsa semnăturii consilierului juridic. Or, sancţiunea nulităţii recursului este mult prea aspră faţă de voinţa legiuitorului de a asigura în fazele judecării căilor extraordinare de atac o asistenţă şi o reprezentare profesionistă, încalcă dreptul constituţional la apărare şi reprezintă o înfrângere a voinţei autorităţii primarului de a uzita calea de atac a recursului, care, deşi declarat în termen legal, nu şi-a putut produce efecte. În final, consideră că omisiunea nesemnării s-ar fi putut complini prin recunoaşterea în faţa instanţei a specialistului care a formulat cererea, pentru acoperirea acestui viciu de formă.7. Curtea de Apel Braşov - Secţia contencios administrativ şi fiscal apreciază că dispoziţiile de lege criticate sunt constituţionale. Astfel, obligaţia semnării cererii de recurs de către avocat sau consilier juridic nu este de natură să aducă atingere dreptului la apărare garantat de art. 24 din Constituţie, ci, dimpotrivă, în cazul de faţă primarul fiind o autoritate a administraţiei publice locale, prevederile de lege criticate sunt de natură să-i ocrotească interesele prin obligativitatea reprezentării în faţa instanţelor de fond, dar mai ales de control judiciar, de către persoane cu pregătire juridică adecvată şi mai ales prin asumarea acestei reprezentări şi a argumentelor expuse prin semnarea cererii de recurs de către avocat sau consilier juridic. De asemenea, instanţa consideră că nu poate fi primit argumentul revizuentului în sensul complinirii în instanţă a omisiunii nesemnării recursului de către consilierul juridic, deoarece, dacă s-ar accepta acest raţionament, orice consilier juridic sau avocat ar putea ratifica prin semnătură o cerere de recurs pe care nu a formulat-o, dezlegare care se îndepărtează de la voinţa legiuitorului exprimată în dispoziţiile art. 84 alin. (2) din Codul de procedură civilă.8. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.9. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.CURTEA,examinând încheierea de sesizare, susţinerile reprezentantului autorului excepţiei, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:10. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.11. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl reprezintă dispoziţiile art. 486 alin. (3) din Codul de procedură civilă, potrivit cărora "Menţiunile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi c)-e), precum şi cerinţele menţionate la alin. (2) sunt prevăzute sub sancţiunea nulităţii. Dispoziţiile art. 82 alin. (1), art. 83 alin. (3) şi ale art. 87 alin. (2) rămân aplicabile." Alin. (1) lit. e) al art. 486 are următorul cuprins: "Cererea de recurs va cuprinde următoarele menţiuni: [...] e) semnătura părţii sau a mandatarului părţii în cazul prevăzut la art. 13 alin. (2), a avocatului sau, după caz, a consilierului juridic."12. Autorul excepţiei de neconstituţionalitate susţine că prevederile de lege criticate contravin dispoziţiilor constituţionale ale art. 24 privind dreptul la apărare.13. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor din Codul de procedură civilă referitoare la sancţiunea nulităţii recursului a fost ridicată într-o cauză având ca obiect soluţionarea cererii de revizuire a unei decizii civile. Or, potrivit art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, excepţia de neconstituţionalitate trebuie să aibă legătură cu soluţionarea cauzei în cadrul căreia a fost invocată.14. Aşadar, Curtea constată că excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 486 alin. (3) din Codul de procedură civilă - dispoziţii incidente în faza procesuală a recursului - nu are legătură cu soluţionarea cererii de revizuire în cadrul căreia a fost invocată.15. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu majoritate de voturi,CURTEA CONSTITUŢIONALĂÎn numele legiiDECIDE:Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 486 alin. (3) din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de primarul municipiului Sfântu Gheorghe în Dosarul nr. 275/64/2014 al Curţii de Apel Braşov - Secţia contencios administrativ şi fiscal.Definitivă şi general obligatorie.Decizia se comunică Curţii de Apel Braşov - Secţia contencios administrativ şi fiscal şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Pronunţată în şedinţa din data de 16 decembrie 2014.PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALEAUGUSTIN ZEGREANMagistrat-asistent,Ioana Marilena Chiorean----