LEGE nr. 249 din 28 decembrie 1998privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 40/1998 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 511 din 30 decembrie 1998    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 40 din 30 ianuarie 1998 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit, emisă în temeiul art. 1 lit. a) din Legea nr. 221/1997 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 43 din 30 ianuarie 1998, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul I, după punctul 3 se introduce punctul 3^1 cu următorul cuprins:"3^1 . La articolul 1, după alineatul (3) se introduce alineatul (4) cu următorul cuprins: (4) Diferenţele de curs valutar la sumele în valută deţinute de agenţii economici nu se reflecta în veniturile şi cheltuielile acestora."2. La articolul I punctul 5, articolul 4 alineatele (1^2 ) şi (1^3 ) vor avea următorul cuprins:"(1^2 ). Cheltuielile efectuate pentru realizarea bunurilor livrate şi a bunurilor imobile vândute în baza unui contract de vânzare cu plata în rate, precum şi în cazul contractelor de leasing sunt deductibile la data efectuării lor.(1^3 ) La calculul profitului impozabil sunt deductibile: a) contribuţiile pentru constituirea de fonduri cu destinaţie specială, conform legii; b) veniturile, respectiv cheltuielile rezultate din anularea datoriilor sau din încasarea creanţelor, după caz, ca urmare a transferului de acţiuni sau de părţi sociale de la Fondul Proprietăţii de Stat, conform convenţiei; c) cheltuielile de delegare, de detaşare şi de deplasare în ţara, în localitate şi în străinătate, constatate prin documente justificative; d) cheltuielile cu diurna; e) cheltuielile de asigurare care privesc activele corporale fixe şi circulante şi cheltuielile de asigurare pentru personal împotriva accidentelor de muncă; f) sumele reprezentând contribuţiile organizaţiilor cooperaţiei de consum şi de credit la asociaţiile la care sunt afiliate potrivit prevederilor Legii nr. 109/1996 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei de consum şi a cooperaţiei de credit, contribuţiile organizaţiilor cooperaţiei meşteşugăreşti, precum şi contribuţiile la organizaţii neguvernamentale, în limitele legii."3. La articolul I, partea introductivă a punctului 6 şi litera f) a alineatului (3) al articolului 4 vor avea următorul cuprins:"6. Articolul 4 alineatul (3) se completează după cum urmează: f) cheltuielile privind bunurile de natura stocurilor constatate lipsa din gestiune sau degradate şi neimputabile, taxa pe valoarea adăugată aferentă acestor cheltuieli, taxa pe valoarea adăugată aferentă bunurilor, altele decât cele din producţie proprie, acordate salariaţilor sub forma unor avantaje în natura, precum şi taxa pe valoarea adăugată nedeductibila, aferentă cheltuielilor de protocol care depăşesc cota prevăzută de lege;"4. La articolul I punctul 6, literele g)-j), m) şi s) ale alineatului (3) al articolului 4 se abroga.5. La articolul I, punctul 8 va avea următorul cuprins:"8. La articolul 7, alineatul (1) litera c), alineatul (2) şi alineatul (4) se abroga."  +  Articolul 2Prevederile prezentei legi intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 1999.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 16 noiembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,MIRCEA IONESCU-QUINTUSAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 25 noiembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,ANDREI CHILIMAN--------------